of 25 /25
ROK AKADEMICKI 2019/2020 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH RozpoczyNA|ĄcvcH slĘ w ROKu AmDEMlcKIM 2olg/2o data zatwierdzenia przez Radę Wydziału 2 7 MAR. 2019 kod programu studiów p.o. DZIEKAN Wyd ziału Ma[ema[yczn o-Fizyczn o.Techn i cznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie c///oL4- dr Anna stolińska pieczęó i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny „ ż.?;~ ^yL ?V^i#X^VryĘ) ' t;ę~`<^€tStudiawyższe\++n±kierunku: EDUKACJATECHNICZNO-lNFORMATYCZNA . <3^y~y< ^ C'y?_=~ ^t`7. y«rc,`vYb^i*).v^~„x`(v^<) nauk inżynieryjno-technicznych nauk ścisłych i przyrodniczych nauk społecznych 1 ff Q;?śśy.biń-ńsłą?-;łć: lnżynieria materiałowa 51% ' 'S,gg:ś-, ,_r;ź,.ś_-n:,ś-ś Infomatyka 12%Automatyka,elektronika i elektrotechnika 9%lnfomatykatechnicznaitelekomunikacja9%0 Q fA.,\,. - #19#z ĄFygśoysp#nfy =~~"a`l^,Ę Inżynieria mechaniczna s yoMatematyka4%lnżynieriaśrodowiska,górnictwo i energetyka 3%Naukiozarzadzaniuijakości2%Ekonomiaifinanse1%Naukiprawne1% -- p\oziom , pierwszy •ri profil ogólnoakademicki '^-śó7j78ź;ś~/-j-F=ś FomaQ§FQwadzenia studia niestacjonarne Ę-ĘFŁg'ł 3i-;l Studenci po 1 roku dokonują wyboru jednej ze specjalności: ;j`;ś\;bćcjai'ri.bśLćy` -technika z informatyką `%óŚ,cjai,źźżłja\:-:-, - infomatyka stosowana w technice m Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób. -`rxr^`„ ' -,, ---x,_-~AJJrĄ?P5-ęĘ*ęy_` 210 Strona 1 z 7

RozpoczyNA|ĄcvcH slĘ w ROKu AmDEMlcKIM 2olg/2o...Absolwenci wszystkich specjalności kierunku edukacja techniczno-informatyczna uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Absolwenci specjalności

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RozpoczyNA|ĄcvcH slĘ w ROKu AmDEMlcKIM 2olg/2o...Absolwenci wszystkich specjalności kierunku...

 • ROK AKADEMICKI 2019/2020

  PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH

  RozpoczyNA|ĄcvcH slĘ w ROKu AmDEMlcKIM 2olg/2o

  data zatwierdzenia przez Radę Wydziału

  2 7 MAR. 2019

  kod programu studiówp.o. DZIEKAN

  Wyd ziału Ma[ema[yczn o-Fizyczn o.Techn i cznego

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  c///oL4-dr Anna stolińska

  pieczęó i podpis dziekana

  Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

  „ ż.?;~ ^yL ?V^i#X^VryĘ) ' t;ę~`

 • Czas realizacji 3,5 roku (7 semestrów)

  Uzyskiwanytytuł zawodowy

  Warunki

  przyjęciana studia

  inźynier

  .Kn*U#a{uW=!:jfiśkraecjL:ab#3Z:Lą=gź=#%:a+°;#+rainegozmatematykiftyki,chemiilubinformatykiz wagą 100%, z pozostałych z wagą 50%. Przy tym poziom podstawowy xl lub rozszerzony xl ,5.

  -stara matura: Średnia wyników egzaminu dojrzałości: matematyka, fizyka, chemia lub informatykaz wagą 100%, pozostałe z wagą 50% (cześć pisemna i cześć ustna).

  Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów z obszaru nauk ścisłych lubtechnicznych otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji.

  Efekty uczenia się

  Nazwa kierunku studiów: Edukacja Techniczno -lnformatycznaStopień studiów :1

  Profil kształcenia: ogólnoakademicki

  SymbolefektukierunkowegoKierunkowe efekty uczenia si

  Odniesieniedo efektów uczenia się zgodnych

  z Polską Ramą Kwalifikacji

  Symbolcharakterystykunt:::::,,:ych Symbolchar:t:t;nT:!yk''

  W]EDZA

  KW01

  ma podstawową wiedzę

  P6UW P6S_WG (T)z zakresu dyscyplin niezbędnychdo rozwiązywania podstawowych p6S_WG (Ś)zadań i problemów inżynierskich

  KW02 posiada podstawową wiedzę P6UW P6S WGz zakresu inżynierii materiałowei

  KW03

  zna podstawowe zagadnienia

  P6UW P6S WGdotyczące inżynierii wytwarzaniaoraz różnych technologiiwytwarzania

  KW04 posiada ogólną wiedzę dotyczącą P6UW P6S WGróźnych metod badań materiałów

  KW05

  posiada podstawową wiedzęP6UW P6S WGz zakresu mechaniki technicznej,

  wytrzymałości materiałów,konstrukcji i eksploatacii maszyn

  KW06

  posiada podstawową wiedzę

  P6uW P6S WG

  z zakresu informatykii systemów informatycznych,programowania i programówużytkowych, komputerowegowspomaganja w technicei nowoczesnych technikinformatycznych

  Strona 2 z 7

 • KW07ma uporządkowaną wiedzę

  P6UW P6S WGw zakresie sieci komputerowych iaplikacji sieciowych

  KWO8posiada ogólną wiedzę z zakresu

  P6UW P6S WGelektrotechniki i elektroniki,automatvki i robotyki

  KWO9posiada podstawową wiedzę

  P6UW P6S WGz zakresu termodynamikitechnicznei

  KW10zna podstawowe metody

  P6UW P6S WGi techniki służące rozwiązywaniuprostych zadań inżynierskich

  KW11zna podstawowe metody

  P6UW P6S WGi techniki ilustracji rozwiązańzadań inżynierskich

  KW12ma podstawową wiedzę

  P6UW P6S WGw obszarze zarządzaniaśrodowiskiem

  KW13ma podstawową wiedzę

  P6UW P6S WGdotyczącą produkcji oraz utylizacjimaszyn i urzadzeń

  KW14

  ma wiedzę na temat doboru

  P6UW P6S WGnarzędzi i materiatów orazoprogramowania komputerowegow rozwiązywaniu zadańinżynierskich

  KW15

  zna zasady organizacji pracy,

  P6UW P6S WGzarządzania a takze podstawyergonomij, bezpieczeństwai higieny pracy w różnych formachaktywności

  KW16rozumie podstawowe procesy

  P6UW PS6 WKekonomiczne i zasady sterowanianimi

  KW17posiada wiedzę niezbędną do

  P6UW PS6_WK (T)PS6_WK(S)tworzenia i rozwijaniaindvwidualnei Drzedsiebiorczości

  KW18zna zagadnienia dotyczące praw

  P6UW PS6_WK (T)PS6_WK(S)autorskich i ochrony własnościintelektualnei

  KW19

  ma ogólną wiedzę w zakresie

  P6UW P6S_WG (T)P6S_WG(S)nauk ścisłych i przyrodniczych

  pozywającą zrozumiećpodstawowe zjawiska i procesyzachodzace w materiałach

  KW20posiada podstawową wiedzę

  P6UW P6S WGdotyczącą struktury i właściwościmateriałów

  KW21ma podstawową wiedzę o

  P6UW P6S WGbudowie materiałów na poziomeatomowym

  KW22posiada ogólną wiedzę dotyczącą

  P6UW P6S WGwykorzystania oprogramowaniaCAD i CAX do projektowania

  Strona 3 z 7

 • konstrukcji w powiązaniu zdoborem materiałów

  KW23zna zasady doboru materiałów dospecialnychzastosowań P6UW P6S WG

  KW24

  posiada ogólna wiedzę dotyczącą

  P6UW P6S WGwłaściwości i zastosowaniamateriałów dla energetyki ielektroniki

  UMIEJĘTNOscl

  KU01

  posiada umiejętności

  P6UU PS6 UWwykorzystania wiedzyinterdyscyplinarnej wrozwiązywaniu problemówinżynierskich

  KU02

  potrafi wykorzystać technologię

  P6uU PS6 UWinformacyjną w różnychaspektach pracy oraz wrozwiązywaniu problemówinżynierskich

  KU03

  potrafi wykonywać rysunki

  P6UU PS6 uW

  techniczne i posługiwaćsię nimi oraz wykorzystuje je wprocesach modelowniakonstrukcji z uwzględnieniemdoboru materiałów

  KU04posługuje się technikami

  P6UU PS6 UWmultimedialnymi do realizacjizadań technicznych

  KU05

  umje dokonać pomiaru

  P6UU PS6_UW (T)

  podstawowych wielkościfizycznych, analizować zjawiskafizyczne i chemiczne oraz- rozwiązywać zagadnienia w - PS6_uW (S)oparciu o prawa fizyki i chemii wtechnice w szczególności winżynierii materiałowei

  KU06

  potrafi opisać zjawiska za

  P6UUPS6_UW (T)pomocą formuł matematycznych,

  potrafi wykorzystać modelematematyczne w inżynierii PS6_UW (S)

  materiałowei

  KU07

  potrafi analizować istniejące

  P6UUPS6 UW

  rozwiązania techniczne,w szczególności: budowymaszyny i urządzeń, procesywytwarzania, procesytechnologiczne

  KUO8

  rozwiązuje proste problemy

  P6UU PS6 UWinżynierskie w oparciuo posiadaną wiedzę wszczególności w zakresieinżynierii materiatowej

  KUO9dobiera materiały do zastosowań

  P6UU PS6 UWtechnicznych uwzględniając ich

  Strona 4 z 7

 • strukturę i własności

  KUIO

  projektuje, dokonuje obliczeń

  P6UU PS6 UW

  wytrzymałościowychi graficznego przedstawianiaelementów maszyni układów mechanicznychz zastosowaniem komputerowegowspomagania

  KU11

  wykorzystuje metodyP6UU

  PS6 UWkomputerowego wspomaganiaw technice

  KU12wykorzystuje programy

  P6UU PS6 UWnarzędziowe, tworzy bazy danychoraz potrafi programować

  KU13potrafi zarządzać sieciami

  P6UU PS6 UWkomputerowymi, obsługujeaplikacie sieciowe

  KU14 potrafi tworzyć strony VVV\/\/\/ P6UU PS6 uW

  KU15

  potrafi projektować proste układy

  P6UU PS6 UWelektronicznei elektryczne, układy automatykioraz proste roboty

  KU16

  potrafi dostrzegać aspekty

  P6UUPS6_UW (T)pozatechniczne

  w prowadzonej działalnoścj PS6_UW (S)inżynierskiej

  KU17potrafi postępować zgodnie

  P6UU PS6 UWz zasadami bezpieczeństwai higieny pracy

  KU18potrafi wyko rzystywać

  P6UU PS6 UWw praktyce inżynierskiej zasadyprzedsiębiorczości

  KU19posiada umiejętność planowania

  P6UU PS6 uOswojej pracy oraz pracy wzespole proiektowym

  KU20

  potrafi przygotować

  P6UU PS6 UKudokumentowane opracowanieproblemu inżynierskiego, zarównow języku -polskim,iak i obcym

  KU21

  potrafi przygotować i przedstawić

  P6UU PS6 UK(również w języku obcym)- prezentację ustną - -z zakresu studiowanego kierunku

  KU22

  zna język obcy na poziomie

  P6UU PS6 UK

  biegłości 82 EuropejskiegoSystemu Opisu KształceniaJęzykowego z uwzględnieniemnomenklatury technicznej,głównie z zakresu inżynieriimateriałowei i informatyki

  Strona 5 z 7

 • KU23

  potrafi samodzielnie poszerzać

  P6UU PS6 UU

  swoją wiedzę, wykorzystującliteraturę fachową i bazy danych(również w języku obcym)w powiązaniu z innymidziedzinami nauki

  KOMPETENcjE SpcmECzNE

  KK01

  krytycznie ocenia poziom swojei

  P6UK P6S KK

  Wedzy i umiejętności, rozumie

  potrzebę uczenia się przez całeżycie i śledzenia bieżącychosiągnięć w technice, potrafiinspirować i organizować procesuczenia sie innych osób

  KK02działa w sposób profesjonalny

  P6uK P6S KRi przestrzega zasad etykizawodowej

  KK03

  uwzględnia aspekty ekologiczne i

  P6UK P6S KOochrony środowiska naturalnegow podejmowanych działaniachtechnicznych

  KK04wykazuje kreatywność,

  P6UK P6S KOprzedsiębiorczość orazkonsekwencję w realizacii zadań

  KK05

  ma świadomość roli społecznej

  P6UK P6S KO

  absolwenta kierunkutechnicznego, rozumie potrzebęformułowaniai przekazywania społeczeństwuinformacji i opinii dotyczącychosiągnięć techniki, podejmujedziałania, aby przekazać takieinformacje w sposóbpowszechnie zrozumiały

  Sylwetkaabsolwenta

  11

  Absolwent kierunku Edukacja Techniczno-lnformatyczna (studia 1 stopnia)ma wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w szczególności wzakresie dyscypliny lnżynieria materiałowa oraz dodatkowo z dyscyplin:Automatyka, elektronika i elektrotechnika, lnformatyka techniczna itelekomunikacja oraz lnżynieria mechaniczna. Ponadto posiada ogólnąwiedzę z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz spotecznych.Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie prostych problemówinżynierskich z wyźej wymienionych dyscyplin.Absolwent kierunku Edukacja Techniczno-lnformatyczna po ukończeniuspecjalności nauczycielskiej posiada wiedzę z zakresu pedagogiki, ;psychologii i socjologii.Zna język obcy na poziomie biegłości 82 Europejskiego Systemu OpisuKształcenia Językowego Rady Europy z uwzględnieniem nomenklatury|tc:;:,:'s:n:J.dpn:%2gtnęaJe:;::ee,g:'cę:'::CwZ:d'o:,eca#;gtrpoź;;::.:3tn7e3:|

  pracy w zespole, szybko przystosowuje się do zmieniającego sĆ rynkul

  Strona 6 z 7

 • pracy. Uwzględnia aspekty zagadnień inżynierii materiałowej, automatyki,elektroniki, elektrotechniki, informatyki oraz inźynierii mechanicznej wpodejmowanych działaniach technicznych w powiązaniu z czynnikamiekonomicznymi. Działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etykizawodowej.

  Uzyskiwanekwalifikacje

  oraz uprawnieniazawodowe

  DOstępdo dalszych

  studiów

  Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnejdziałalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych,przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej,samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo -rozwojowymprzemysłu. Absolwenci wszystkich specjalności kierunku edukacjatechniczno-informatyczna uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

  Absolwenci specjalności nauczycielskiej otrzymują przygotowanie dozajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej w zakresieprzedmiotów: technika i informatyka oraz nauczyciela teoretycznej naukizawodu w branżowych szkołach 1 stopnia.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia orazpodnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

  T,_nĘ=T_:::;_i_kiJednostka naukowo-dydaktyczna Wydziałuwlaściwa merytorycznie dla tych studiów |

  Strona 7 z 7

 • PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTmLNyMStudia niestacjonarne 1 stopnia

  KieTunek:. edukacj a techniczno-informatyczna

  Semestr 1

  Zajęcia dydaktyczne -obligatoryjne

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rll®DJJOQ3%3

  A K L S P

  organizacja pracy i zarządzanie 30 30 3

  Matematyka 1 20 40 60 E 6

  Zarządzanie środowiskiem 20 10 30 - 4

  Ekonomia 30 30 - 2

  Grafika inżynierska 10 20 30 6

  Podstawy informatyki i systemów informatycznych 10 20 30 E 7

  Ochrona własności intelektualnej 15 15 1

  120 70 20 15 225 2 29

  Kursy do wyboru

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/- punl(tyECTS

  Wzajęć w grupach rt'®a,JJ

  =®=

  A K L S P

  Humanistyczne aspekty technologii informacyjnych i

  15 15 1komunikacyjnych/ Osoba ludzka wobec

  postmodernizmu*

  15 15 - 1

  Strona 1 z 8

  * Wykład humanistyczno-społeczny do wyboru

  Pozostałe zajęcia

  rodzaj zajęć 8Odz. ty8.punktyECTS

  Szkolenie w zakresie BHP 4 0

  Szkolenie biblioteczne 2 0TT

 • ROK AKADEMICKI 2019/2020

  Semestr 11

  Zajęcia dydaktyczne -obligatoryjne

  godziny kontaktowe

  E, punktyECTSnazwa kursu

  W

  zajęć w grupach rr'®aJJg®%3

  A K L S P

  Bezpieczeństwo pracy w przemyśle 5 10 15 - 2

  Matematyka dla inżynierów 20 40 60 E 6

  Fizyka 30 20 50 6

  Fizyka -laboratorium 20 20 2

  Chemia 30 30 60 6

  Programy użytkowe i systemy baz danych 20 20 4

  85 90 50 225 1 26

  Kursy do wyboru

  v ,.,'SjS#:3htl', ,

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  „,7!(!!

  V\?7t\`\ nazwa kursu

  W

  zajęć w grupach rt,18JJOĘ]aJB

  A K L S P

  Język angielski - 1

  30 30 2Język francuski - 1

  Język niemiecki - 1

  Język rosyjski - 1

  Zagrożenia współczesnej kultury i cywilizacj.i/15 15 2

  Edukacyjne wyzwania współczesności*

  15 30 45 4

  Strona 2 z 8

  * Wykład humanistyczno-spoteczny do wyboru

 • Semestr 111

  Zajęcia dydaktyczne -obligatoryjne

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rll0Q,=Jaq=03

  A K L S P

  Techniki multimedialne 20 20 - 3

  Nauka o materiatach 1 20 10 10 40 E 6

  Wstęp do programowania 20 20 4

  Termodynamika techniczna 10 10 20 3

  Metody badawcze w technice 20 20 3

  30 20 70 120 1 19

  Kursy do wyboru

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rn0Q,JJao3®3

  A K L S P

  ' Język angielski -2

  25 25

  -

  2Język francuski -2 -

  Język niemiecki -2

  Język rosyjski -2

  1

  25 25 2

  Strona 3 z 8

  Moduły specjalności do wyboru

  Nazwa modutu punktyECTS

  Technika z informatyką (nauczycielska) 9

  lnformatyka stosowana w technice 9

 • ROK AKADEIvilcKI 2019/2020

  Semestr lv

  Zajęcia dydaktyczne -obligatoryjne

  1' nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  `?.r,. `,_E/-f `W

 • RC)K AKADEMICKI 2019/2020

  Semestr V

  Zajęcia dydaktyczne -obligatoryjne

  nazwa kui.su

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rrl®CL'Jd=03

  A K L S P

  ' Elektronika 10 10 15 35 E 4

  ' Inżynieria wytwarzania 1 10 10 10 30 3

  Nanotechnologie i nanomateriały 15 15 1

  Mechanika techniczna 2 15 15 30 E 4

  Materiały dla energetyki i elektroniki 10 10 20 2

  Komputerowe wspomaganie20 20 2

  w technice i nowoczesne techniki informatyczne -CAD

  50 35 65 150 2 16

  Kursy do wyboru

  godziny kontaktowe

  E/- punkty

  W

  zajęć w grupach rT'333%

  ECTS

  A K L S P1 Ę

  3

  Język angielski -4

  30 30 E 4Język francuski -4

  1 Język niemiecki -4

  Język rosyjski -4

  Wykład do wyboru* 15/30 15/30 - 2

  15/30 45/60 E 6

  Strona 5 z 8

  *wyktad realizowany języku obcym trwa 15 godzin

  Moduły specjalności do wyboru

  i Nazwa modutu punktyECTS

  Technika z informatyką (nauczycielska) 8

  lnformatyka stosowana w technice 8

 • Semestr VI

  Zajęcia dydaktyczne -obligatoryjne

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rT1®0JJatl=®3

  A K L S P

  Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn 10 10 20 E 3

  Podstawy automatyki i robotyki 10 15 25 2

  Sieci komputerowe 10 20 30 2

  Komputerowe wspomaganie w technice i20 20 2

  i nowoczesne techniki informatyczne -Cax' lnżynieria wytwarzania 2

  10 15 25 E 3

  40 10 100 150 2 12

  Kursy do wyboru

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rT'0aJJJOtl=®3

  A K L S P

  Pracownia technologiczna 1 15 15 2

  Pracownia technologiczna 2 15 15 2

  Seminarium dyplomowe 1 15 15 1

  1

  30 15 45 5

  Strona 6 z 8

  *wykład realizowany języku obcym trwa 15 godzin

  Pozostałe zajęcia

  rodzaj zajęć godz. ty8.punktyECTS

  1 Praktyka zawodowa inżynierska 160 5[Moduły specjalności do wyboru

  Nazwa modułu punktyECTS

  Technika z informatyką (nauczycielska) 8

  lnformatyka stosowana w technice 8

 • Semestr Vll

  Zajęcia dydaktyczne -obligatoryjne

  11 nazwa kursugodziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rr'S=JOt'3®3

  A K L S P

  Aplikacje sieciowe 10 15 25 2

  Komputerowe wspomaganie10 5 15 2w technice i nowoczesne techniki informatyczne -

  Cyfrowe przet\^/a rza nie sygnałów

  Komputerowe wspomaganie15 15 1w technice i nowoczesne techniki informatyczne -

  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -laboratorium

  Podstawy techniki mikroprocesorowej 10 20 30 2

  Tworzywa funkcjonalne 10 10 1

  30 15 65 95 8

  Kursy do wyboru

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rr'00=J00=03

  A K L S P

  Pracownia technologiczna 3 15 15 2

  Seminarium dyplomowe 2 15 15 2

  15 30 4

  Strona 7 z 8

  Moduty specjalności do wyboru

  Nazwa modułu punktyECTS

  Technika z informatyką (nauczycielsl(a) 8

  [email protected] stosowana w technice 8

 • Egzamin dyplomowy

  TematykaPunktyECTS

  Zarządzanie Środowiskiem; Organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia; Ekonomia;

  10

  Materiałoznawstwo; Nauka o materiałach; lnżynieria wytwarzania; Podstawy procesówtechnologicznych; Mechanika techniczna; Grafika inżynierska; Podstawy konstrukcji i eksploatacjimaszyn; Podstawy informatyki i systemów informatycznych; Komputerowe wspomaganie pracinżynierskich; Techniki multimedialne; Techniki i języki programowania; Sieci komputerowe

  i aplikacje sieciowe; Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne;Technika komputerowa w ochronie Środowiska; Elektrotechnika; Elektronika; [email protected] energii

  elektrycznej; Podstawy techniki mikroprocesorowej.

  uwa8i:Zaliczenie jest zaliczeniem z oceną, zarówno ćwiczeń jak i wykładów.Kursy językowe kończą się zaliczeniem bez oceny. Ostatni kurs językowy kończy się egzaminem.Kurs Wyk/c}d do wyboru kończy się zaliczeniem z ocenąJeżeli w danym semestrze przewidziany jest egzamin, to zaliczenie wyktadu może być zaliczeniembez oceny.

  lnformacje uzupetniające:

  1) praktyki zawodowe (pozapedagogiczne)

  1l sem. nazwa praktyl(ityg. 8Odz.

  termin i system

  (rodzaj i zakres oraz miejsce realizacji) realizacji praktyki

  6 Praktyka zawodowa inżynierska Wymiar godzinow

  160

  W okresie od

  w instytutach i placówkach naukowo -badawczych oraz praktyki odpowiada 1 lipca

  zaktadacti przemysłowych, instytucjach czterotygodniowemu (po zaliczeniui organizacjach według wykazu przygotowanego przez wymiarowi ciągłej pierwszego rokulnstytiit Technit(i. praktyki zawodowej. studiów) do Vlsemestruwłącznie -praktykanieciągła

  160

  Strona s z 8

 • N93#aTn°odś€łu TECHNiKAziNFORiviATyKĄ

  Liczba punktów ECTS

  Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

  Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.Absolwenci otrzymują przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej wzakresie przedmiotów: technika i informatyka oraz nauczyciela teoretycznej nauki zawodu w branżowychszkołach 1 stopnia.Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach przemysłc)wych, administracji gospodarczej,samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo -rozwojowym przemysłu oraz do prowadzenia własnejdziałalności

  Efekty uczenia się dla modułu specjalności

  Strona 1 z 3

 • Zna Zagadnle"a wSpółczesLne| kuitury i cywmzacji

  zna humanistyczne aspekty technologii informacy]

  ____ _____ ___ ____ _______U_Ń,Ej_ĘTŃÓ_ŚĆ,_ _

  nych i komunikacyjnych

  Ń_u-6_1__

  Ń_u_óż

  posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania idostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

  wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego zwykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i

  przetwarzania informacji i materiałów

  NU03 \ umiejętnie komunikuje się przy użyciu róźnych technik, zarówno z osobami będącymi| podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w

  ) wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela

  !K031 | ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania1 zasad etyki zawodowej

  iK041 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalnościinżynierskiej

  Strona 2 z 3

 • ROK AKADEMICKI 2019/2020

  Formy sprawdzania efektów uczenia się

  (

  B5'u,Lg! = • a,t 5h

  •:i

  J ® --3h ,! j E^ -G ,

  ię+++

  •g!C=(#,gl.E

  igLjLi

  1.:--'? WSą . - y X Ix lx xl X'x

  X`. vvr:2X )x X lx :x X X X

  rTiwj53łłłL lx 1xlx

  lx xl XTTwm ^... (.

  X 1 ix X

  r_TWQ5,`. X 1 1 :x xl X( (`, w06 (( ( X ) lx lx x, X

  X ix lx X1

  1

  ;x:x xl 1 X

  ' ^ uO1`1 X X

  lx lx •x rx XJi u02 ^^j X lxlx x X X

  iu03 ( IX 1 ]x X--------------i

  XXllx

  u04ły-ł lx X lx X

  i u05 1 lx ix lx x 1lx

  riJó6 `,.1 1

  'xX X x X

  ;` J,``-U07 ( -w1

  rx ix!i

  X

  1 ^'(Kot( ł( ix X lx X !x X

  Lm2, X X lx X ix 1 Xi KO3Tr_y ix 1 1 'x •x xl 1 X) K04 ) 1 1 ;x lx Xl 1 XriĘOTT X

  1

  XiX

  4(K9~6 .: 1 1 1 lx X XT __- _ _ __ _ _____ _L L __lx

  dr Anna Stolińska

  Strona 3 z 3

 • : -( ,1 ` ,\=\ 1 _ `

  PLAN MODUŁU SPECJALNOŚĆ

  TECHNlm Z INFORMATYKĄ (nauczycielska)Studia niestacjonarne 1 stopnia

  Semestr 111

  Zajęcia dydaktyczne

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/punktyECTS

  W

  zajęć w grupach 111i5-0JJOtl@%=

  A K L S P

  Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 20 20 40 E 2

  Koncepcje i praktyki wychowania 20 20 40 E 3

  Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela 10 10 1

  Komunikacja interpersonalna 15 15 2

  Profilaktyka, diagnoza i terapia pedagogiczna 10 10 20 1

  50 5o [ 2o 125 2 9

  Semestr IVZajęcia dydaktyczne

  [email protected] kui.su

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rllSJJOa3%=

  A K 1 S P

  Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla 5 10 15 E 2szkoty podstawowej

  Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoty 15 30 45 E 3podstawowej

  Koncepcje i praktyki nauczania 20 10 30 E 3

  Dydaktyka techniki 30 30 60 - 1

  40 10 40 3olL 150 3 9

  Semestr VZajęcia dydaktyczne

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rr\0Q,JJOt]=®=

  A K L S P

  Dydaktyka techniki 30 30 2

  Dydaktyka informatyki 30 15 45 2

  30 45 75 4

  Strona 1 z 3

 • Pozostałe zajęcia

  rodzaj zajęć godz. ty8. punkty ECTS

  i Praktyka 1 30 1 1

  Praktyka zawodowa w szkole podstawowej z zakresu 60 3 3zajęć technicznych

  T4

  Semestr VI

  Zajęcia dydaktyczne

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rr'0a,JJOq303

  A K L S P

  Dydaktyka informatyki 15 15 2

  Problemy współczesnej techniki 10 10 1

  Fizyczne podstawy techniki 10 10 20 2

  20 10 15 45 5

  Pozostałe zajęcia

  rodzaj zajęć 8Odz ty8. punkty ECTS

  Praktyka zawodowa w szkole podstawowej z zakresu 60 3 3zaj ęć ko mputerowych

  131

  Semestr Vll

  Zajęcia dydaktyczne

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rrl®D3Jat'=®3

  A K L S P

  Dydaktyka techniki 15 15 30 3

  Emisja głosu 15 15 1

  30 15 45 - 4

  Strona 2 z 3

 • Pozostałe zajęcia

  rodzaj zajęć godz ty8. punkty ECTS

  Praktyka zawodowa w szkole podstawowej z zakresu60 3 4

  zajęć technicznych

  4

  lnformacje

  uzupetniające:

  1) rozktad ,,ćwiczeń praktycznych w szkole" na:• zajęcia praktvczne (godziny zajęć z uczniami/wychowankami w szkole/placówce)• zajęcia teoretyczne (analizy merytoryczno-dydaktyczne hospitowanych zajęć)

  Sem. kod kursu nazwa kursu

  zaj ęcia

  P t

  5 Dydaktyka techniki 15 15

  5 Dydaktyka informatyki 15

  6 Dydaktyka informatyki 15

  7 Dydaktyka techniki 15

  60 15

  2) praktyki zawodowe pedagogiczne

  Sem. kod praktykinazwa praktyki

  ty8.

  8Odziny zajęćzuc.z..|wvch:h.

  termin i system

  (rodzaj i zakres oraz miejsce realizacji) realizacji praktyki

  razem Prow.

  5 Praktyka 1 1 30ostatni tydzieńwrześniaprzed 5semestrem

  51Praktyka zawodowa w szkole podstawowej z

  3 60 10trzy ostatnietygodn.iesemestru -praktykaciągta

  zakresu zajęć technicznych

  6Praktyka zawodowa w szkole podstawowej z

  3 60 10trzy p ierwszetygodniesemestru -praktykaciągła

  zakresu zajęć komputerowych

  7Praktyka zawodowa w szkole podstawowej z

  3 60 10trzy pierwszetygodniesemestru -praktykaciągła

  zakresu zajęć technicznych

  10 210 30J

  Strona 3 z 3

 • pieczęć wydziału

  PROGRAM MODUŁU SPECJALNOŚCI

  Klerunek:. edukacja te chniczno -infiormatycznaStudia niestacjonarne 1 stopnia

  zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia

  Z 7 MAR. 2019

  Nazwa specjalność lNFORMATYKA STOSOWANA W TECHNICE

  Liczba punktów ECTS

  Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

  Absolwenci uzyskują tytut zawodowy inźyniera.Są przygotowani do pracy w firmach z branźy informatycznej oraz technologicznej, a także w ośrodkachbadawczo-rozwojowych tych branż. Mają podstawy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

  o zakresu.

  Efekty uczenia się dla modułu specjalności

  posiada wiedzę z podstawowych struktur danych oraz rozróżnia techniki projektowaniaalgorytmów, i zna abstrakcyjne struktury danych

  UMIEJĘTNOścl

  potrafi tworzyć strony www i korzystać z zaawansowanych technologii internetowych

  potrafi dokonać analizy danych

  E- potrafi przetwarzać obrazy i dokonywać analizy i interpretacji obrazówpotrafi tworzyć, testować i analizować oprogramowanie komputeroweStrona 1 z 2

 • ROK AKADEMICKI 2019/20

  ru~o6Y~~~---Tpl6iFTaTPTó6+ańi-owaJobrabTarki-5t-e-r-o-w-anE~hL~~ffićry-c-z-ni5

  iJO-6--------TPTój~ć-ktTeTżłciemoprogramowaniainżynierskiego

  potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie w oparciu o posiadaną wiedzę

  i uo8 ' potrafi wykonać proste anjmacje komputerowe

  L--L--------------------..-.----.--..--.---.---------------------------------1

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE

  'K01 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalnościinźynierskiej

  K02 ' potrafi współdziałać i pracować w grupie

  rb-ó-tFal7iTiiiJjśietłazTalać--Wi-pośóbbLżó-d-sTĘb-ió-rczyK03

  Formy sprawdzania efektów uczenia się_ 1 ~___ r rT_

  ( L___LTl

  :-=1__+_-_-:-- 1_=_:~ ++-^^M ~~Ł _ .vr.` ~L

  F_Q_b_5!U06

  XIX

  j:l

  1---+-+____IL

  I=_-ż__i`

  TTx_--_IT±lx'

  ±_x±=(X

  -++--:x -:---+-+---r_I+±i

  1

  =^:T l-=T-+lxl

  +------+-

  X,X :X-+----+----1----------- +-+T+- 11

  p.o. DZIEKANWydzialu Matematyczno-Fizyczno-Tech nicznego

  Strona 2 z Z

 • PLAN MODUŁU SPEC|ALNOŚĆ

  INFORMATYKA STOSOWANA W TECHNICE

  Studia niestacjonarne 1 stopnia

  Semestr 111

  Zajęcia dydaktyczne

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/-punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rll0tL'=J00=®3

  A K L S P

  Modelowanie i analiza danych w technice 10 10 2

  Sztuczna inteligencja 10 10 E 3

  Analiza i przetwarzanie obrazów 20 20 2

  Algorytmy i struktury danych 10 10 2

  20 30 50 1 9

  Semestr lvZajęcia dydaktyczne

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rnSJJOtl=%3

  A K L S P

  ' lnżynieria oprogramowania20 20 E 5

  lnformatyczne systemy zarządzania produkcją 10 20 30 4

  10 20 20 50 1 9

  Semestr VZaj.ęcia dydaktyczne

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E,punktyECTS

  W

  zajęć w grupach 11100=JCm30=

  A K L S P

  Zaawansowane aplikacje internetowe 10 10 4

  Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn 10 10 4J11 20 20 8Strona 1 z 2

 • Semestr VIZajęcia dydaktyczne

  nazwa kursu

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rll0aJ=Ę=®3

  A K L S P

  Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 20 20 5

  Technologie www 10 10 3

  30I

  30 - 8

  Semestr VllZajęcia dydaktyczne

  nazwa kursu1

  godziny kontaktowe

  E/- punktyECTS

  W

  zajęć w grupach rr'00J='Ot]=®3

  A K L S P

  Oprogramowanie inżynierskie 20 20 - 5

  Animacja i grafika komputerowa 20 20 3

  1

  40 L 40 8

  Strona 2 z 2