12
ROZVOJOVKA 1 ROZhOVOR s Petrem Jelínkem, ředitelem Rozvojové agentury témA Voda a hygiena disKusE  Objem zahraniční pomoci EU klesá 3 4-7 8-9 2008 VODA A ZDRAVÍ

ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

  • Upload
    hathien

  • View
    220

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

ROZVOJOVKA 1

ROZhOVOR s Petrem Jelínkem, ředitelem Rozvojové agentury

témA Voda a hygiena

disKusE  Objem zahraniční pomoci EU klesá

3 4-7 8-9

2 0 0 8

VODA A ZDRAVÍ

Page 2: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

» Zpěvák dostal eko-cenu MozambickýzpěvákFlicianodos

Santos,kterýsezapojildokampanězapitnouvoduapřístupktoaletámvrozvojovémsvětě,bylohodnocenprestižníenviromentálnícenou.Zasvojisnahuzvýšitpovědomíotéma-techsouvisejícíchsezdravím,vodoua HIV&AIDS v rozvojovém světězískal„Nobelovucenu“ochráncůživotního prostředí, GoldmanovuEnviromentálníCenu.Inspiraciprotématasvétvorbyčerpalzesvéhodětství,kdyvyrůstalvpodmínkáchnedostatku pitné vody ahygieny(zdrojBBC).

» Většina zemí neplní cíle Celková výše zahraniční rozvo-

jové pomoci (ODA) za rok 2007poskytnutádvaadvacetinejvětšímisvětovými donory dosáhla téměř104 miliardy dolarů. Přesto, žese jednáovysokoučástku,podlezprávy OECD z letošního dubnadocházívposledníchletechkmili-ardovémupoklesuinvestovanýchprostředků.Podleodbornýchodha-důvydáEUvletech2005až2010o 75 miliard rozvojové pomociméně,nežkoliksezavázala(zdroj:http://www.oecd.org/department).

» Google podporuje neziskovky Na Google Earth Outreach je

možné nalézt mapy cyklonempostiženéhoMyanmarstejnějakodopadů globálního oteplování.Nová aplikace společnosti Goo-gle poskytuje nevládním nezis-kovým organizacím, vědeckýmagenturámadalšíodbornéveřej-nostiprostorinformovatosvýchaktivitácha tématech jejichprá-ce.ÚdajejsoupřístupnévrámcimapovéhosystémuGoogleEarth,kterýzobrazujeveformě3Dnáh-ledůvícenež30procentpovrchuzemě (aplikace je dispozici nahttp://earth.google.com/).

VAngolevdubnuproběhlaneobvyklásoutěžkrásy.Zúčastnilysejíženy,kte-répřežilyvýbuchnášlapnéminyapři-šlykvůlitomuonohu.Dofináleprv-níhoročníkuMissLandmineSurvivor(www.miss-landmine.org)sedostalodeset angolských žen. První cenounebylyklíčkyodauta,aleprotézazachybějícíkončetinu.Cosetýkánášlap-nýchmin,Angolajejednouznejhůřepostiženýchzemí.BěhemčtyřicetiletéobčanskéválkybylovAngolepodleodborníkůpoloženoažněkolikmili-onůnášlapnýchmin.Zmíněnásoutěžkrásy,kteroupořádalaangolskávládavespoluprácisEvropskouunií,měla

zaúkolnasložitousituacivzemiupo-zornitatakédodatpostiženýmženámsebevědomí. Podle mezinárodníchstudiízemřekvůlinášlapnýmminámkaždoročněaždvacet tisíc lidí.Abyupozornilonatentoproblém,vyhlásiloOSNčtvrtýdubendnem,vrámcikteré-hoinformujeonebezpečínášlapnýchminazpůsobechjejichlikvidace.Odroku1992bojujeprotiužívánínášlap-némunicetakéMezinárodníkampaňzazákaznášlapnýchmin (Internati-onal Campaign to Ban Landmines).KampaňijejívedoucíJodyWilliamszískala za své snažení vroce1997Nobelovucenumíru.

Střípky

ROZVOJOVKA 1 / 2008

Publikacevzniklavrámcimezinárodního

projektuToActYouHavetoKnow

realizovanéhospolečnostíČlověkvtísni.

VydavatelČlověk v tísni, o. p. s.,Sokolská18,12000,Praha2

Telefon+420 226 200 443,fax+420 226 200 401 [email protected]

NapřípravěpublikacesepodílelyLenka Formánková,

Jana machálkováaBlanka medkováDesignPavel Lukšan,elemntsds(www.elementsgroup.cz)

SazbaZoran Bonuš

text

Kaleidoskop

LEnKA FORmánKOVáredakce Rozvojovky, 

Člověk v tísni

s t R A n A

2

K A L E i d O s K O P

K

foto titulní strana

FRAnçOis GOEmAnsarchiv Evropské 

komise

Publikace je financo-

vánazfondůEvropské

Unie.Zaobsahpublikace

neseplnouodpovědnost

společnostČlověkvtís-

ni,názoryvníobsažené

nelzeinterpretovatjako

stanoviskodonora.

foto Kaleidoskop

FRAnciscO QuiLEs FAJA

Pomáhathladovějícímlidemvrozvo-jovýchzemísedáizpohodlídomovanebokanceláře.Stačíktomupočítačsinternetemadobráznalostanglič-tiny. Na stránky www.freerice.comtotiž Světový potravinový programOSNumístilhru,kterávámrozšíříslovní zásobu azároveň pomůžetenakrmithladovějícíobyvateleplane-ty.Hrozběhladučelíokolostamilio-nůlidí,protožecenypotravindrama-tickyrostou.Hra má šedesát stupňů obtížnostiaspočívávtom,žehráčmusísprávnězvolitsynonymumknabízenýmang-lickýmvýrazům.Každásprávnáodpo-věďznamenádvacetzrníčekrýžepropotřebné.Odpodzimuloňskéhorokubylotaktohráčivěnovánovícenež31miliardrýžovýchzrnek,přičemž

vsoučasnédobě jejichpočet rosteo200tisíckaždýden.Lidéběhemhrynejenpomáhajíhladovějícím,aledozvídajíseizajímavévýrazyzeslan-gubyznysmenů,důchodcůčiřidičůkamionů.Podle Organizace OSN pro výživuazemědělství (FAO) ceny potravinmeziročněvzrostlyovícenežpolovi-nu.Napříkladuobilídošloknárůstuoalarmujících120%.DobojeprotihrozběhladomorusezapojilymezijinýmistátyEUaUSA.EvropskáunieplánujepodleLouiseMichela,euro-komisaře pro rozvojovou politiku,navýšitpotravinoupomoco117mili-onůeur.AmerickýprezidentGeorgeBushpožadujevkongresunařešeníkrizeuvolněnífinančnídávkyvyššínežtřičtvrtěmiliardydolarů.

Uhádnete slovo – nakrmíte chudé

Angola volila „Miss nášlapnou minu“

zaregistrujte si novinky www.rozvojovka.cz

Page 3: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

Objem peněz na rozvojovou spolupráci bude spíše klesat. to je negativní zpráva, říká Petr Jelínek, ředitel nově zřízené Rozvojové agentury.

Česká rozvojová agentura je novým článkem v systému zahraniční rozvo-jové spolupráce. Jaké úkoly budete mít na starost?Naplňujemepolitikurozvojovéspo-lupráce,kterouurčujeministerstvozahraničí, potažmo vláda. Zabývá-mesezejménavyhledávánímtémataokruhůrozvojovéspolupráce,for-mulováním rozvojových projektůa vypisováním výběrových řízení.Monitorujemetakéjižprobíhajícípro-jektyauvolňujemefinančníprostřed-ky.Vzhledemktomu,jaksesystémrozvojovéspoluprácetransformuje,do odpovědnosti České rozvojovéagentury postupně přechází novéprojektyzrůznýchsektorů.Vroce2008tojsousektorysociálníchvěcí,zdravotnictví, školství a dopravy.Vpříštíchletechpřibudoudalší,jakoježivotníprostředíčiprůmyslovýroz-voj.Tojetakovéjádronašichaktivit.Kněmusealepřidružujeřadadalších,jakojeorganizaceškolení,informo-váníveřejnostičiudržovánívztahůsostatnímirozvojovýmiagenturamivjinýchzemích.

dá se se vznikem rozvojové agentury očekávat, že projektů v rozvojových zemích bude přibývat?Bohužel,zdáse,žeivzhledemkjinýmprioritámvrámcistátníhorozpočtunedojdekvýraznémunavýšenípro-středků na rozvojovou spolupráci.Nepředpokládám tedy, že by početprojektů výrazně rostl. Pokud jdeoobjemfinančníchprostředků, lzemluvitostagnaci.Mysenyníklonímektomu,abychomsezaměřovalinavětšíprojektyzavícepeněz.Domní-vámse,žedrobenímalýchobjemůfinancínaširokéspektrumprojektůneníúplněefektivní.

na to, že česká rozvojová pomoc nepro-bíhá místy úplně efektivně, upozorňuje i výbor OEcd pro rozvojovou pomoc ve své loňské zprávě. mluví se třeba o tom, že prioritních zemí má Česko až příliš, ve srovnání s podobnými státy…

Podtobychsepodepsal.Dovedusipředstavitredukciprioritníchzemínačtyřinebopět.Nadruhoustranuvím,žejeobtížnézněkterýchzemíodcházet. Není to snadný proces.Pokudktétodebatědojde,očekávám,žebudevelmiživá.Abudupovažovatzavelmipřínosné,pokudtatodeba-ta bude veřejná a bude zahrnovati nevládní organizace. Upozorňujiovšem,ževýběrprioritníchzemíprorozvojovouspoluprácinenívodpo-vědnostiČeskérozvojovéagentury,aleministerstvazahraničníchvěcí,respektivevlády.

má se česká rozvojová pomoc zaměřit spíše na blízké nebo vzdálené státy?Natoneexistujejednoznačnáodpo-věď.Domnívámseale,žesoučasnýseznam, kde jsou africké, asijskéavýchodoevropskézemě,jevyvážený.Ozývajísehlasy,žebychomsemělisoustředitna jihovýchodníEvropu.Jetosamozřejměgeografickyblízkáoblast,kdemámeisilnéekonomickéapolitickézájmy.Nadruhoustranusipřiznejme,žecelářadatěchtozemíužnepatřímeziklasickérozvojové.Jed-náseozemě,kterémohouběhemjed-nédekádyvstupovatdoEU.Pakjsoutukontinenty,kteréjsousynonymemprorozvojovouspolupráci,zejménaAfrika.Myslím, že tadynemůžemestátmimoaříkat,žesenástonetýká.Domnívámse,žedvěafrickézeměnaseznamu jedocelarozumnéčís-lo.Můžesevéstsamozřejmědebata,jestlitomajíbýtty,cotamjsounyníneboněkteréjiné.

OEcd kritizuje také systém udělování studentských stipendií. Velká část peněz se každoročně poskytuje stu-dentům z rozvojových zemích, aby v Česku studovali. Podle OEcd není dostatečně podchycena kontrola toho, jak absolventi své nabyté zku-šenosti uplatní ve své mateřské zemi.Bohužel je pravda, že dosavadnívýsledkyposkytovánístipendiíneby-lystoprocentní.Celářadastudentů

nedostudovala nebo se do svýchzemínevracela.Adataotom,jakseuplatňujívesvýchzemích,jsouveliceomezená.

Jakým způsobem to chcete řešit?Lonidošlokurčitézměněvposkyto-vánístipendií.Úvahabylataková,abysezkrátiladobastudia.Abystudentinebylitolikodtrženíodvlastianebu-dovali si tuparalelníkariéry.Nyníjsoujimnapilotníbázinabízenastu-dianavazujícíchmagisterskýchobo-růvyučovanýchvangličtině.Pravdě-podobnost,žetentostupeňdostudujíavrátísezpátky,jevýrazněvyšší.

Letos se bude dávat dohromady koncepce rozvojové spolupráce pro období let 2010 – 2015. Jakým smě-rem by se podle vás měla ubírat?Každákoncepcebymělastanovitteri-toriálníasektorovépriority.Pokudjdeosektory,Českárepublikabysemělazaměřitnatakové,kdemákom-parativnívýhodujakodárce,kdesemůžeprosaditprotijinýmzemím.Nadruhoustranubynebylovhodnéprio-ritnízeměradikálněměnitakaždýchpět letpřijít snovými.To jdeprotilogice, že rozvojová spolupráce jedlouhodobýmprocesem.

už jste naznačil, že objem peněz pro rozvojovou spolupráci bude spíše klesat. Podaří se vůbec splnit požadavek Eu, aby země na pomoc dávaly 0,17 % hdP?Zdáse,žeministerstvofinancínyníkladedůrazna jinépriority,než jerozvojováspolupráce.Vypadáto,žetohocíle0,17%HDPsenámdoroku2010nepodařídosáhnout.Dokoncespíše ten podíl na HDP bude ještěklesat.Tojenegativnízprávaauvidí-me,jaktobudehodnocenovrámciEU.RadaEvropskéUniepřipravujenějakýmateriál,kterýmánatoupo-zornit.Nadruhoustranu–jednáseozávazek,kterýjeprávněnevyma-hatelný.

Prioritních zemí má být méně

foto

ARchiV mZV

s t R A n A

3

R O Z h O V O R

R

text

JAnA mAcháLKOVá

redakce Rozvojovky,  

Člověk v tísni

Page 4: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

Letošní rok vyhlásila OSN Meziná-rodnímrokemhygieny,abyupoutalapozornostsvětanaproblémkritické-honedostatkutoalet.

Více než miliarda lidí nemá podlestatistikpřístupknezávadnýmzdro-jůmpitnévody.Odpovídajícíhygienusipaknemůžedopřát2,6miliardyobyvatelsvěta.Mnohoznichpouží-vámísto toaletykbelík či igelitovýsáček.Vzemědělskýchoblastechseběžně„chodí“dolesanebonapole.Titolidéjsoučastonucenipítpouzevoduzeznečištěnýchvodníchzdro-jůnebonechráněnýchstuden,častozbudovaných v kontaminovanýchoblastech.

Řešení je přitom podle odborníkůzeSvětovézdravotnickéorganizace(WHO)relativněsnadné.Představujejejvhodněvystavěnážumpaachrá-něná latrína. Voblasti dostupnostivodybystačilozbudovatveřejnývod-níhydrant,chráněnýpramennebovhodněhloubenoustudnu.

Pokudjdeopřístupknezávadnévodě,nejvícezasaženýmregionemzůstá-vásubsaharskáAfrika.Nezávadnouvodutumákdispozicipouze56pro-centlidí,přičemžsituacesepostupnězhoršuje.Odroku1990sezdetéměřočtvrtinuzvýšilpočetobyvatel,kteří

nemajípřístupkpitnévodě.Množstvítěch,kteřínemajíkdispozicizáklad-níhygienicképodmínkyprotozajítsinatoaletu,sezastejnéobdobízvýšilootřetinu(vizmapanastr.12).

Podobná situace panuje v Oceánii,kdemůžekvalitníchvodníchzdrojůatoaletvyužívatpouzepolovinaoby-vatel.TakévevýchodníEvropěnemá21milionůlidípřístupknezávadnépitnévodě.Víceneždvojnásobnémupočtuosobsepaknedostávápřístupukzákladníhygieně.Dopadytétositu-acenalidskézdravíjsoualarmující.WHOodhaduje,žejenvEvropěumírákaždoročnětřinácttisícdětímladšíchčtrnáctiletkvůlitomu,ženemajípří-stupkekvalitnípitnévodě.

Všechny státy OSN před osmi letypřijalytakzvanouDeklaracitisíciletí,kterámávéstk„osvobozenívšechmužů,ženidětízdrtivýchaponižují-cíchpodmínekextrémníchudobykte-rýmjevsoučasnostivystavenavícenežmiliardalidí.“Nazákladětohotodokumentubylostanovenoosmcílůrozvojovépomoci,které jsouozna-čoványjakoRozvojovécíletisíciletí(MDGs). Těch má být dosaženo doroku2015.

CílčísloVIIjezasvěcenživotnímupro-středí.VrámcinějsestátyOSNzavá-

zalydoroku2015snížitnapolovinupočetlidíbezpřístupuknezávadnépitnévoděazákladníhygieně.Tato

dvětématajsouspoluneoddělitelněspojena,protoženeznalosthygienic-kýchnávykůseodrážíinaznečištěnízdrojůpitnévody.

nedostatky v hygieně brání celkovému rozvojiNásledkykrizesouvisející spitnouvodouahygienoumajípřitomznačnývlivnaschopnostrozvojovýchzemídosahovatdalšíhopokroku.Zajištěnípřístupukvoděazákladníhygienějepakpředpoklademprosplněníidal-šíchcílů,vymezenýchvdokumentuRozvojovécíletisíciletí.

Problémy s vodou úzce souvisejísdětskouúmrtnostíkjejímužsníženíseOSNvrámciDeklaracetisíciletírovněžzavázala(cílIV).Mezinemocipřenášenéznečištěnouvodoupatříprůjmová, infekční a bakteriálníonemocnění. Jen v důsledku prů-

Voda a hygiena

text

sARAh mAcKEnZiEprogram 

Solidarite Eau, 

Paříž

Základní lidské právo je odepřeno milionům

V Jihozápadní Asi umírá v důsledku průjmových one-mocnění 2,5 krát více lidí než je počet obětí hiV&Aids.

s t R A n A

4

t é m AV O d A

A h y G i E n A

T

POPuLAcE s PřístuPEm K Pitné VOdě / s dOstuPnOu tOALEtOu (%)

severní Afrika

sub-saharská Afrika

Jižní Asie Východní Asie

Jihovýchodní Asie

Latinská Amerika a Karibik

Západní Asie

Oceanie

9591

Přístup k pitné vodě 2004 2015 (cíl/mdGs) dostupnost toalet 2004 2015 (cíl/mdGs)

8377 75

56 6637

8685

6038

8678

6245

8882

7567

9291 83

77

9391

9184

7650

7753

zdroj: Meeting the MDG drinking water and sanitation target: the urban and rural challenge of the decade, WHO and UNICEF, 2006

Page 5: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

jmových onemocnění umírá podlezprávyWHOzroku2003každýrokaž1,5milionudětímladšíchpětilet.Celkovýpočetúmrtíkvůlichorobámzešpatnévodyahygienyzdravotnič-tíexpertiodhadujínavíceneždvamiliony lidí ročně. Těmto onemoc-něnímbypřitombylomožnépřed-cházetvybudovánímzákladníkana-lizaceadodržovánímhygienickýchnávyků.

Podmínkouzajištěnízákladníhovzdě-láníprovšechny(cílII)jemimojinédobrézdravídětí,protožepokudjsounemocné,nemohouchoditdoškoly.Dívkyčelísložitějšísituacinežchlap-ci,protožezajištěnívodyprorodinupříslušívAfricetradičněženám.Dív-ky školníhověkustrávíkaždýdenněkolikhodinnošenímvodyzevzdá-lenýchvodníchzdrojů,nezbývájimtakčaschoditdoškoly.

Tosouvisísezávazkemprosazovatrovnostpohlavíaposílitroliženvespolečnosti (cíl III). Nedostupnostoddělených toaletvbudováchškol(nebojejichneexistence)bránímno-hadívkámveškolnídocházce,zejmé-navdobědospívání.Vzemích,kde

ženy nesmí nikdo vidět odhalené,jsounucenyčekataždotmy,dokudsineulevípodširýmnebem.Tovedenejenkžaludečnímproblémům,aletakéjetovystavujezvýšenémurizi-kufyzickéhonapadení.Navícženámobvyklepřipadápovinnostpostaratseonemocnéčlenyrodiny,coždálebráníekonomicképroduktivitě.

chudí doplácejí nejvíceProblémysnedostatečnýmpřístupemkvoděahygienědopadajízejménanachudélidižijícívevenkovskýchoblastechanaperifériíchměstskýchcenter. Paradoxně jsou to právě tinejchudší,kteříplatízavodunejvíce,protožepoplatekzalitrzmoderníhovodovodu jemnohemnižší,než zakbelíkuvesnickéhohydrantu.

Kdybylidébylischopnizabránitone-mocněnímplynoucímzešpatnévodyahygieny,strávilibyméněčasupéčíonemocnéčlenyrodiny,získávánímvody,hledánímvhodnéhomístaprotoaletuavynakládalibymenšíčástsvéhocennéhopříjmunavodu,mohlibyinvestovatvícečasuaprostředkůkezlepšenísvéekonomickésituace.Tím by bylo dosaženo odstranění

extrémní chudoby a hladu, což jevrámciDeklaracetisíciletíhnedprv-nívytyčenýcílknápravě.

Situaci s vodou a hygienou musívěnovatznačnoupozornostvšichni,atonaglobálnímSeveruiJihu.Tako-váiniciativasejistěvyplatí,zejménalidem, kteří to skutečně potřebují.ZápadnídárcovskéstátybyspolečněsnárodnímivládamizemíglobálníhoJihumělyzpřístupukvoděazáklad-ním hygienickým zařízením učinitcelosvětovouprioritu.

Finanční investice do sanitárníchzařízeníazdrojůpitnévody,kterébyvedlykzajištěnívodyahygienickýchzařízení pro všechny, by měly býtpodleodhadůanalytikůnavýšenyažna30miliarddolarůročně.Samotnýdostatekfinančníchzdrojůale tutosituaci nevyřeší. Dárcovské státystejnějakonárodnívládydostatečněnezdůrazňujídůležitostdodržovánízákladníhygieny.Přitomproudržitel-nostjakýchkolivopatřenímusejítytootázkypředstavovatjasnépoliticképriority. Vyhlášení letošního rokuMezinárodnímrokemhygienyjejenprvníkrok.

foto

JAn FALtus

Page 6: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

s t R A n A

6

Kdo má latrínu, něco znamená

ŠestiletáChadidžanapožádáníodří-kávšechnysvéteoreticképoznatkyohygieně,kterésedozvědělaveškole.Spraxíužjetoalehorší.Kvůlinedo-statkupitnévodyaabsencizáklad-níchhygienickýchnávykůtrpídívkaijejísourozencičastýmižaludečnímiastřevnímipotížemi.„Navštěvujememístnípoliklinikukdemiporadíjakprůjmem dehydrované děti znovuzavodnit.Jenžetyhlenemocisepořádvracejí.“stěžujesimatkadětí,pade-sátiletáHawa,kterásesvourodinoužije ve vesnici Maghzar na severuAfghánistánu.Stěmitoproblémysepotýkávětšinarodinžijícíchnaafghánskémvenko-vě.Vodyjevzemimáloavydatný,čis-týzdrojmácenuzlata.Přicestovánípovenkověsedajízřetelněrozeznatrozdílymezirelativněprosperujícímioblastmikolemřekavodníchzdrojůachudýmikrajizávislýmipouzenadešťovévodě.Pravidelnězavlažova-népolemátřikrátvětšívýnosnežto,kteréjednouzarokzkropídéšť.Ane-jdejenozemědělství.Časstrávenýdopravouvodyzevzdálenýchzdrojůsepočítánahodiny.Lidépakmajíten-dencistaktosložitěnabytouvodoušetřit,napříkladprávěpřihygieně.SvodousevevenkovskýchoblastechAfghánistánurovněžčileobchoduje.Někteříkopoupodzemnísběrnézáso-bárnydešťovévodyamajitelněkoli-katakovýchrezervoárůmůžemluvitobohatství.Vodutotižprodávásvýmméněmajetnýmsousedům.Těmnej-chudšímrodinámnezbývánežkaždýden dlouho cestovat za vzdálenýmpramenem.

hygiena jako součást víryProblémysnedostatkempitnévodysevzemiužněkolikletsnažířešitspolečnostČlověkvtísni.Probíhajízde programy spojující stavbu čis-tých vodních zdrojů se školícímikampaněmiproobyvatelstvo.Lidésedozvídajíodůležitostikaždoden-níhygieny.Změnitjejichnávykynenívždy snadné. Znalosti jsou sice poopakovanýchškoleníchdocelasluš-né,jejichuváděnídopraxejealepro-blém.Dospělísvéstarézvykyměníjenneochotněadětijevtomčastonásledují.

„Řešíme dilema jak nenabourávatmístníkulturuapřestojedonutitkezměněchování.Pomáhánámktomu

Korán, jenž ohygieně hovoří jakoosoučástivíry.SvatéknihyIslámuobsahujípraktickéakonkrétnípoky-nyjakkosobníhygieněpřistupovat,“říkáFaridSharifi,kterýmávzděláva-cí„hygienické“kampaněnastarost.Školeníprobíhajíveškoláchazdra-votnickýchzařízeních.Lektořilidemvysvětlí,jaksešíříinfekceajaktomulzepředejít.Kampaňdoprovázístav-ba takzvaných ukázkových latrín.Podmínkouje,žeřešenímusíbýtconejlevnějšíanejjednodušší,abybylopoužitelnéprovětšinounegramotnéaextrémněchudéobyvateleafghán-ského venkova. Vybrané rodinyobdržístavebnímateriálvhodnotě,kteránesmípřekročittisícčeskýchkorun.Součástísadyjebetonovádes-kasotvorem,dveře,ventilačnítrubkaastropnítrámy.Lidédostanoutechnickouinstruktážapakmajízaúkol latrínunavhod-némmístěpostavit.Budujesezhlínyakamenů, tradičníhoafghánskéhostavebníhomateriálu.Běhemškole-níinstruktořizdůrazňují,želatrínamákroměsanitačníchvýhod ispo-lečenskývýznam.Neboli–kdomálatrínu, něco znamená. V západníspolečnostibyse todalopřirovnatkvlastnictví automobilu. MotivacechudýchAfgháncůjevtomtoohleduvelmidůležitá.Vždyťvšichniseškoli-

telůnejprveptají–coztohobudumít,kdyžzměnímsvéhygienickénávyky?Kčemumitopomůže?Ochota něco změnit je však u lidípatrná.ObyvatelévesniceMaghzarse probíhajících projektů se samiaktivněúčastní.Stavílatrínyaněkte-řísepokoušejíiozbudovánínovýchstudníadalšíchbezpečnýchzdrojůpitnévody.

Ženy smějí na záchod až po setměníNa vesnicích je zvykem vykonávatpotřebuvpolíchalukách.Proženyjesituaceobtížnější,protožesismějíulevitpouzepo setmění.Dospívají-cí,menstruujícídívkyzaseodmítajíchoditdoškol,kdeneníumývárnaa záchodky. „Děti učíme písničkyočistýchrukou,dospělýmpřipomí-náme, že nemocný člověk nemůžepracovatnapoli.Jetomravenčíprá-ce,výsledkyjsouvidětažponěkolikaletech,alestojítozato,“vysvětlujedalšíškolitelAbdulQasimMusini.OrganizacejakojeČlověkvtísni,sizměnuchováníkladouzacíl,alejsouomezenyrealizačnídélkouprojektůafinancováním.Kýženéhovýsledkulze dosáhnout pouze dlouhodoboua systematickou prací. Jednoletéprojektynemajíreálnoušancihygi-enickénávykyobyvatelstvazásadněovlivnit.

Rozvoji Afghánistánu pomůže i změna hygienických návyků.

text

JAn FALtusKoordinátor 

projektu mise 

v Afgánistánu

foto

JAn FALtus

t é m AV O d A

A h y G i E n A

T

Page 7: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

foto

JAKuB ŠiRc

Vyčistit vodu zvládne i PET lahev

KomunitaPhongMyserozprostírápřímonabývalémhraničnímpásmumeziněkdejšímSeverníma JižnímVietnamem, v minulosti významnězasaženémjedenáct let trvajícívál-kou. Tvoří ji deset malých vesnic,kdežijeasipěttisícobyvatel.Jednímzhlavních problémů ve Phong My,ale ivietnamskéhovenkovavůbec,jenedostateknezávadnépitnévody.KtémáveVietnamupřístupjenoně-covícenežpolovinaobyvatelzemě.

Před dvěma lety začal vprovinciimonitorovatzdrojepitnévodyInsti-tuttropůasubtropůČeskézeměděl-skéuniverzity.Poprvníchměsícíchprojektu,kdybylyvytipoványstud-nyadalšízdrojepitnévodynapříčvšemideseti vesnicemi, se zjistilo,ževodajenamnohamístechzcelanevhodnákekonzumaci.Zprůzku-mu vyplynulo, že jistou roli hrajevzdálenostvesniceodcentrakomu-ny,odrážejícísevhoršíinfrastruk-tuře apřísunu investic. Neplatí tovšakvždy.Zásadnímfaktoremjeto,jakýmávesnicekdispozicizdrojpit-névody.NapříkladnížinnávesniceHoaBacležísicevblízkosticentrakomunyavblízkostivodníhotoku,tenvšakzpůsobujepravidelnézápla-vy a je znečišťován ivyšší živočiš-nouprodukcímístníchzemědělců.Naproti tomu podhorská vesniceHoa Bac, na okraji území komunymánejkvalitnějšípitnouvoduvceléPhongMydíkyhorskýmpramenům.Hlavním důvodem znečištění míst-ních vodních zdrojů je pak jejichnaprostonesprávnéumístění–stud-nysetotižnacházejívblízkostistájíprodobytekčitoaletsnezajištěnoujímkou.

Jednímzúčinnýchzpůsobů,jaktutosituaci radikálně zlepšit, je osvětamístníhoobyvatelstva.Představitelémístnísamosprávyijednotlivéobyva-televesnicbyliseznámenisvýsledkyprůzkumuabylojimvysvětleno,jaképro ně znečištění vodních zdrojůpředstavujerizika.Předevšímsejed-náorizikovýskytusilnýchprůjmo-vých a parazitárních onemocnění.

Dálejimbylapředvedenajednoduchámetodadezinfekcevody,kteráspo-čívávevyužití slunečníchpaprskůpronikajícíchkvoděvplastovélah-viumístěnénačerněnatřenémple-

chu,napříkladnastřešedomu.Teploaultrafialovézářenítotižpomáhajídeaktivovatbakterienacházejícísevevodě, jež jsoupůvodcemmnohaprůjmovýchonemocnění.Otutometo-dubylevidentnízájemzestranymíst-níchobyvatelatohlavnědíkytomu,že se jedná o jednoduché a levnéřešení.Představitelévesnicebylitéžupozorněninadůležitostdesinfekcíadodržováníbezpečnýchvzdálenostímezistudnouazdrojiznečištění.Nakonciworkshopupakobdrželijehoúčastnícibrožurusobrázky,kterájedáleseznamovalasdanouproblema-tikou.

Dalším nutným opatřením bylonavrženíavybudovánípilotníchkom-postovacíchtoalet.Jejichvýhodouje,žesesplaškyzpracovávajíbeznásled-nékontaminacespodníchvod,potaž-mostudní.Systémkompostovacích

toaletjenavícvelmipodobnýtradič-nímvietnamskýmlatrínám.Nevždysevšakshodujípředstavyrealizátoraprojektuapředstavitelůmístníkomu-nity.Tivtomtopřípaděkompostovací

toaletyodmítlistím,žejdeozastaraléřešeníažebysipředstavovalispla-chovacízáchody,kteréjsoustandar-dem ve vyspělém světě. Argument,ženelzebudovatsplachovacítoaletytam, kde chybí kanalizační systémzprvuneuspěl.Podalšíchjednáníchsepodařilomístnísamosprávupřimětkekompromisuavybudovattřipilotníkompostovacítoalety.

KromězlepšenípřístupuknezávadnépitnévoděvoblastiPhongMyseInsti-tut tropůasubtropůzaměřuje inazajištění kvalitních anezávadnýchzemědělskýchproduktůaporaden-stvívtétooblasti.Cílemprojektůjezvýšitživotníúroveňnejchudšíchoby-vatelvkomunitě.Penízenaprojektposkytločeskéministerstvozeměděl-ství,kteréVietnamchápejakojednuzprioritníchzemízahraničnírozvojo-véspolupráce.

Jen polovina Vietnamců má přístup ke kvalitní pitné vodě. Projekt České zemědělské univerzity se to snaží změnit. místní lidé ale nejsou ke změnám vždy přístupní.

text

JAn BAnOutvedoucí projektu, 

Institut tropů 

a subtropů, ČZU

s t R A n A

7

t é m AV O d A

A h y G i E n A

T

Page 8: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

Zimbabwe potřebuje pomoc – se vším a od všech

Jakobyčekánínavýsledkybřezno-výchprezidentskýchvolebvZimba-bwenebylosamoosoběknevydržení,začalyseobjevovatdramatickézprá-vyododávkáchčínskýchzbraníre-žimuRobertaMugabehoaonásilnos-techrozpoutávanýchjeholidmi,ježmohoupřerůstvobčanskouválkučidokoncegenocidu.Násilnýkonfliktjetoposlední,cokdysiprosperujícíadneszoufalezuboženájihoafrickázeměpotřebuje.Hororovéjsouužjensamotnémakroekonomic-kéúdaje,kterédokreslujíkatastrofálnístavzimbabwskéhohospodářstvípoletechnekompetentnívládystárnou-cíhodiktátoraMugabeho. Jdepřede-

všímo80procentnínezaměstnanostarekordníhyperinflaci,kteráužpočát-kemrokupřesáhlastotisícprocent.

Zkrachovalé hospodářství, zdecimovaná populaceAť už bude řešení povolební krizevZimbabwejakékoli–amezimožnýmiscénářisenejvíceskloňujeopakovánívolebčiutvořenívládynárodníjednoty

–jejisté,žebezpomocizvenčísezemězesvézoufalésituacenevymaní.Nejdetu totiž jenonaprostýkrachhospodářství,aleiozdecimovánílid-skýchzdrojů.Odhadujese,žezemiopustilatéměřtřetinazjejích13mili-onůobyvatel.Odešlidookolníchzemí,předevšímdoJihoafrickérepubliky,kdenezřídkavykonávajípodřadnouprácizamenšínežminimálnímzdu.Itoproněalepředstavujelepšíper-spektivunežzůstatdoma,kdepodleúdajůSvětovézdravotnickéorganiza-ceaSvětovéhopotravinovéhoprogra-muna45procentlidítrpípodvýživouakdeseodroku1990snížilaprůměr-nádélkaživotaz60letna37.Svouroli

vtomhrajeepidemieHIV&AIDS,kterásipodleRozvojovéhoprogramuOSNtýdněvyžádá3200lidskýchživotů.PřestožeZimbabwané,kteřísinašliprácivzahraničí,dělajícomohou,abyrodinámapříbuznýmdomapomoh-li, finanční podpora vždy nestačí.VZimbabwesečastonedajízáklad-nípotravinysehnatzažádnépeníze.Postiženi jsou především příznivciopozice,kterýmjeMugabehorežimúmyslně odepírá, aby jim uštědřil„politickyvýchovnoulekci“.

Plán obnovyPředákopozičníhoHnutízademokratic-kouzměnu(MDC)MorganTsvangiraiuž

předvolbamislibovallidem,žemápři-pravenpětiletýplánobnovyzemě,kterýpočításnastolenímkrizovéhomanage-mentu.Pokudsekjehorealizacidosta-ne,budemezinejnaléhavějšímiúkolypatřitoprava infrastruktury,ato jaksilnic,takrozvodovýchsítíakanalizace.PřestožepraktickykaždýZimbabwanvdiaspořemluvíotom,žesedozeměchcevrátit,nedásespoléhatnato,žetakvšichniučiníokamžitě.Zemitakbudoupřiobnověchybětzkušenímanažeři.

Problém zabraných faremZahraničníasistencebudezřejměnutnáipřiobnovězemědělskéhosektoru,kte-rýnesmírněutrpěl,kdyžMugabepředněkolikaletyzabralbělošskýmfarmá-řůmpozemkyapřerozděliljesvýmstou-pencům.Nezkušenostnovýchsprávcůpůdysebrzyprojevilakatastrofálnímpoklesemprodukce,takžesezněkdejší

„obilniceAfriky“stalhladovýimportér.Nenítajemstvím,žeMugabesikdysimeziAfričanyvydobylrespektiproto,žesenebálproblémdisproporčníhovlastnictvípůdyvrukoubílémenšiny

řešit,aťužsiojehozpůsobechmyslí-mecokoli.NapříkladvsousedníJAR,kdepodobnýradikálnířezknespoko-jenostinemajetnévětšinyprovedennebyl,za toMugabemuuchudšíchvrstevdodnespatříznačnýobdiv.Dáseprotoočekávat,žejakékolizměnyvevlastnictvípůdyzřejměnarazínaodpor, a to iuozbrojených složek,jejichžčelnépředstaviteleMugabetaktickynechalzpozemkovéreformyprofitovatnejvíce.

investice a zahraniční pomocCobyZimbabwemohlopomocipostavitseopětnavlastnínohy,jejehonerostnébohatství.Vzemijsourozsáhláložiska

platiny,diamantůizlata.Hornictvísiceprodělalovposledníchletechpodobnýúpadekjakoostatníprůmyslovések-tory,nicvšaknebrání tomu,abypřidostatkuinvesticaschopnéhomana-gementuznovuzačaloprodukovat.Otázkazahraničníchinvesticjevůbecklíčová.Zdáseale,ževtomtosměruje umírněný optimismus na místě.PokudsetotižoněcobudoucínovéZimbabwebudemociopřít,jetopod-porazezahraničí.Britskávláda ještěpředbřeznovýmivolbaminaznačila,žedávádohromadybalíkzahraničnípomociproZimbabwevsouhrnnéročnívýšimiliardyliber.Nasprávnévynaloženíprostředkůbymělidohlížet Mezinárodní měnový fond,Světovábanka,OSNiEU.Počításestím,žebytatopomocprobíhalainěkoliklet.AžebymělabýtvzhledemkminulostiBritániecobykoloniálnímocnostivre-gionu,cožjefakt,kterýMugabenikdyneopomene propagandisticky využít,postavenanaconejširšímezinárodníbázi.Samotnépenízebysezřejměvybí-ralynadárcovskékonferenci.

s t R A n A

8

d i s K u s E

d

text

PAVEL VOndRAreportér  

Aktuálně.cz

foto vpravo

archiv Evropské 

komise

foto uprostřed

archiv společnosti 

Člověk v tísni

foto vlevo

mARKétA KutiLOVá

třetina obyvatel emigrovala za prací, skoro polovina trpí podvýživou a tři tisícovky lidí denně umírají na Aids. to je obrázek Zimbabwe zdecimovaného vládou Roberta mugabeho. Bez pomoci zvenčí se nic nezmění.

Page 9: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

foto

archiv Evropské 

komise

VprvníchzářijovýchdnechletošníhorokusevghanskémhlavnímměstěAccrasejdoustovkyministrů, šéfůrozvojových agentur adalších roz-vojovýchhráčůsespolečnýmcílem– podrobně si posvítit na efektivi-tu rozvojové pomoci a naplánovatbudoucí kroky v boji s chudobou.OpárměsícůpozdějisevkatarskémDohazasesejdoupolitičtípředstavi-telé,abyvyhodnotiliplněnízávazkůofinančnípomocipřijatýchužvroce2002nakonferencivMonterrey.Oběsetkáníseuskutečnívokamžiku,kdybydosplněníRozvojovýchcílůtisí-ciletí,pokudbyvšešlopodleplánu,zbývalosedmlet.Jakužtovpřípaděpodobnýchhod-notícíchamotivačníchsetkáníbývá,předcházejíjimpodrobnéprůzkumyastudie.Vprůběhudubnaakvětnabylo několik takových dokumentůzveřejněnoajednojejasnéuždnes–jednotlivéstátyEvropskéunievčet-něČeskérepublikyznichnevycháze-jínejpozitivněji.

O dvě miliardy méně EvropskáuniepodlezprávyKomisesicezůstávánadálehlavnímdárcem,alevroce2007celkovoupomocsní-žila.Stejný,tedyklesajícítrendzazna-menalaiČeskárepublika.Místo47,7miliardeurozarok2006napodporurozvojového světa v minulém roceplynulo46miliard,atovdobě,kdynasvětě11milionůdětíumíránavyléčitel-néchoroby,každýčtvrtýčlověknemápřístupkvoděa114milionůdětístálenemápřístupkzákladnímuvzdělání.Doroku2015bysepodlemezinárod-níchzávazkůmělahodnotaevropsképomocivyšplhat téměřnadvojnáso-beksoučasnéčástky–tedy90miliardeuro.Cesta,pokterésevydávajímnohéevropskéstáty,všakz90miliardeuroročnědělánedostižnýcíl.

mnoho zemí, malý dopad Nejde však jen o finance, EvropskákomiseceléUniidoporučuje,abysesoustředilanasoučasnousituaci,glo-bálnízměnyklimatuamigraciaabysvýmčlenůmumožnilalépeplánovata předvídat celkovou pomoc a pře-devším ji harmonizovat. Jen tak lzepodle zprávy při plánovaném růstuobjemufinancízabránittomu,abyseještězhoršovalasoučasnásituace,kdytřebaTanzaniekaždoročněpřipravuje2400zprávavMalisouběžněpůsobí

26dárcůvoblastiobnovyvenkova.„Přílišmnohoevropskýchdárcůpůsobívpřílišmnohastátechaprovozujípřílišmnohoprojektů,atosomezenýmdopa-dem,“kritizujepočínánívládKomise.

nesplněné sliby stojí životy Mnohem ostřeji se ve své hodnotí-cízprávěsnázvemNeztrácejtečasksoučasnésituacivyjadřujesdružení

nevládníchhumanitárnícharozvojo-výchorganizacíCONCORD.Oprotine-lichotivézprávěprorok2006,kteránesla název Počkejte s potleskem,CONCORDvesvékriticeještěpřitvrdil.Zprávatvrdí,žepokudbudouevrop-skévládypokračovatsoučasnýmsmě-rem,připravídoroku2010chudélidipocelémsvětěo75miliard,kteréjimslíbily. „Sto tisíc mrtvých v Barmě,prudcerostoucícenypotravin,ženyumírajícíkaždouminutuběhemtěho-tenství nebo porodu. Teď mnohemvíce než kdy jindy musí evropskévládydátchudýmto,cojimslíbily,“citujebritskýserverOneWorldJustinaKilcullena,prezidentasdruženíCON-CORD. Nesplněné sliby stojí životy,dodávajíjehospolupracovníci.Zprá-vaupozorňujenato,žezavytyčený-micílinepokulhávajíjennovéčlenskéstáty,aletakéstaráevropskágarda.Podle oficiálních údajů OECD totižBelgie,FrancieiVelkáBritániesnížilysvoupomocoprotipředešlémurokuodesetažtřicetprocentvzhledemkesvémunárodnímudůchodu.

Alarmující české předsednictví ToČeskárepublikasvourozvojovoupomocvzhledemkesvémunárodní-mudůchodusnížilajenojednuseti-nuprocenta.Vroce2007napomocrozvojovémusvětuposlala0,11pro-centazesvénárodnípokladny,atobyběhemtříletmělapomocdosáhnout0,17procenta.Vporovnání sobje-memfinancí,kteréplynouznových

členskýchstátů,siČeskárepublikanevede špatně, vyššího procentadosahujejenSlovinskoaEstonsko,které Komise ve své zprávě navícchválí zasprávnézacílenípomoci.„NejdejenocelkovéčástkyajejichpoměrykHND,aleoto,abypomocopravdusměřovalakesnižováníchu-dobyasociálníchnerovnostívrozvo-jovýchzemích,“říkáJanaKrczmářo-vá, ředitelkasekretariátuČeskéhofóraprorozvojovouspolupráci.Čes-kázahraničnírozvojováspoluprácepodlenízatímpostrádámechanismypomoci,kterérespektujípotřebylidížijícíchvextrémníchudobě,zajistípředvídatelnost pomoci amožnostjejíhoplánovánízestranyvládzemípříjemcůikontroluzestranydárců.„Zároveňjealarmující,žeanikrátcepřed svým předsednictvím v RaděEU není Česká republika schopnástanovit jasnékrokyačasovýplánk naplňování politického závazkuk navyšování pomoci nejchudšímzemímdoroku2010a2015,“dodá-váKrczmářová.

Účtovat se bude v Akře a v DoháPředběžné zprávy o evropské a české pomoci jsou negativní

text

JAnA KRAsnEy

spolupracovnice 

sekce Rozvojovka, 

Člověk v tísni

s t R A n A

9

d i s K u s E

d

Page 10: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

Je potřeba vybudovat euroafrické partnerství

Africkýkontinentvsoběsoustřeďujevelikýpotenciálivelkárizika.Zaprvéčelímigračnímtlakům,kteréEvropa-néčastovnímajíjakoafrickousnahuutéctnasever,doprosperujícíEvropy.Dvětřetinypopulaceafrickéhokonti-nentujsoudnesmladšípětadvacetilet.Jejichvyhlídkynazaměstnáníaživotníúroveňjsouzkrátkodobéhohlediskanedobréazestřednědobéhopraktickynulové.Dvětřetinyafrickýchzemípat-římezipadesátstátůsvěta,vekterýchodedneškadoroku2010přesáhnepopulačnírůstdvěprocenta.Jižnyníjeafrickápopulace2,5-krátpočetnější,neževropská,aleprůměrnýročnípří-jemobyvateleEurozónyjevesrovnánísAfričanydesetinásobný.Vsázcejeizabezpečeníhygieny,pro-toževAfricejenejvyššípodílinfekč-ních onemocnění na světě. Stejněproblematická je rovnováha život-níhoprostředí.Docházíkrychlémuposouváníhranicpouště,odlesňová-níapostupnémuvysychánívýznam-ných řek astále více roste hrozbašířeníchorobplodinnatomtokonti-nentu,ježstálespoléhápředevšímnazemědělství.HrozbaterorismuvAfrice,ježnámnaposledypřipomenulozrušeníral-lyePaříž–Dakar,nenínováabylazdedlouhopředútokemnadvojčatavNewYorkuvzáří2001.Vroce1989vybouchlabombavletadlespolečnos-tiUTAnadpouštíTénéré,dáletobylyútoky v Dar-es-Salaamu a Nairobivroce1998.

nerostné bohatství přiláká nové „přátele“RizikavAfricejsouvelká,alezrovnatakový je i její potenciál. Pro začá-teksepodívejmenapřírodnízdrojetohotosvětadílu.Zdáse,žedlouho-dobědocházíkeznačnémurůstucensurovin,zejménatěchsouvisejícíchsenergetikouatěžbou.PůdavAfriceskrývápotenciálnípoklady,doposudzvětšímíryneprobádanékvůliome-zenýmprůmyslovýmamarketingo-

vým strukturám a různým krizím,ježotřáslynejvýznamnějšímiprodu-centy.Přestoseočekává,žeAngola,demokratickárepublikaKongoijižníSúdánvyužijísvénerostnébohatstvíapřilákajímnohonových„přátel“.Silnýdemografickýrůstjepřitomproafrickézemědobrýmzdrojem.Ikdyžsseboumožnákrátkodoběpřinášívelmireálnáekonomickáasociálnírizika,jesoučasněipříslibemrostou-cíchtrhůzhlediskaspotřebyavývojeinfrastruktury.Odrokudosahujeprů-měrnýhospodářskýrůstvAfricevícenežtrojnásobkuevropskéhoprůmě-ru.Mezipadesátkouzemísnejvyššímrůstemzaposlednídekádunajdemedevatenáctafrických.Apředevšímjetozrychlenírůstuprůměrnéhopří-jmu,kterýsepoprvézačalzvyšovatvpolovině90.let.ZnačnýpotenciálAfrikysamozřejměnezůstal nepovšimnut. Zatímco serozvojovápomocodtradičníchdár-covských zemí celkově snížila, zís-káváafrickýkontinentvelmirychlenovéaznačněrůznorodépartnery.Velkénadace,azejménasamostatnémajetkovéfondy,tamnyníinvestujívevelkém.Účast„rodícíchsespon-sorů,“zejménaČíny,aletakéIndie,Brazílie,ÍránuaVenezuely,doprovázíznačnýdůraznapolitickousolidari-tu.Klíčové je iprosazovánísuvere-nitypartnerskýchstátů,cožvpraxiznamená,ženejsoustanovenyžádnépodmínkyvoblastipolitickéaekono-mickékontroly.ČínanapříkladnedávnopůjčilaDemo-kratickérepubliceKongopětmiliarddolarůnafinancovánívýstavbyinfra-struktury–čínskýmispolečnostmi

– které budou splaceny ve formětěžebních práv. Na prvním čínsko-africkémsummituvPekinguvroce2006 oznámila Čína vytvoření roz-vojovéhofonduvevýšipětimiliarddolarů.Zároveňotevřelačínskýtrhprobezcelnídovozčtyřstovekafric-kýchvýrobkůaposkytujekaždoročněčtyřitisícestudijníchgrantů.

InvestořizeSpojenýchstátůameric-kých,kteřísenakoncistudenévál-kyopouštěliafrickýkontinent,nyníznovumocněinvestují.Jejichcílemjeposílitzabezpečeníenergetickýchdodávekabojovatprotihrozbětero-rismu,rozšiřovatmožnostiprošířeníkřesťanskýchhodnotademokraciea nabízet alternativu pro rostoucíčínskývliv.

Evropa a Afrika by měly spolupracovatVtomtostálevícekonkurenčnímpro-středímusíbýtvztahmeziEvropouaAfrikouzaloženna logicespoleč-nýchzájmů.Evropaznovuobnovujev Africe své aktivity, ale tentokrátzcelapřehodnotilasvůjpřístup.NovývztahmeziEvropouaAfrikoujeposta-vennaposunusměremkesdílenémuřízeníspolečnýchcílůspíšenežnazasahovánídovnitřníchzáležitostíafrickýchstátů.Zdáse,žeintervencebývalýchkoloniálníchmocnostívícekriziprohlubovaly,nežabyjiřešily,aťužjdeoZimbabweneboPobřežíslonoviny. Španělsko, Německoaskandinávskézeměnyníprojevu-jí zájemoafrickýkontinent, stejnějako,poněkudneočekávaně,inovéčlenskéstátyEU.NapříkladSlovinskoběhemsoučasnéhopředsednictvíEUzaujalovelmiaktivnípostojkekrizivDárfúru.MezihlavníspolečnátémataEvropyaAfrikypatřímigrace.Nakonferen-cíchvRabatuaTripolisuvroce2006se spolu setkaly na stejné úrovnizeměpůvodu,tranzitnízeměacílo-vé země. Tato setkání se zaměřilanavazbumezimigracíarozvojemaevropskástranasepokusilazvýšitpovědomíotom,ženelegálnímigracenarušujeipopulačnírovnováhuafric-kýchzemí.Evropskáuniezačínábouratzeď,ježdlouhooddělovalapolitikurozvojo-vépomociodbezpečnostnípolitiky.V současnosti upřednostňuje úzkévztahymezioběma,obzvláštěvAfrice.

Vztah mezi Evropou a Afrikou byl po dlouhou dobu omezen na obchod a rozvojovou pomoc a vycházel z koloniální minulosti. V současné době se tento vztah stává rovnoprávnějším a odráží vědomí budoucnosti postavené na sdílení rizik a společných cílů.

text 

nAthALiE dELAPALmEporadkyně 

v otázkách Afriky 

a rozvojové 

spolupráce 

francouzského 

ministerstva 

zahraničí

s t R A n A

10

P O h L E d Z EZ A h R A n i Č í

P

Page 11: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

foto

mARKétA KutiLOVá

s t R A n A

11

P O h L E d Z EZ A h R A n i Č í

P

EvropskáuniesijevědomanaléhavépotřebypropojitbezpečnostarozvojpřisnazeořešeníregionálníchkrizívAfrice.Protobylvroce2004ote-vřenfondnapodporumírovýchmisíAfrickéunie.Zestejnéhodůvodubylaspuštěnaroku2003vDemokratickérepublice Kongo Operace Artemisjakoprvníevropskávojenskáopera-cemimoevropskéúzemí,nezávislánapodpořeNATO.OperaceEUFORvevýchodnímČadujetakévýsledkemtěchtoaktivit.Má-lialeEUurychlit

procesřešeníkrizí,musízdůraznitadokázat protagonistům konfliktů,ževýhodymírurychlepřevážínadjakýmkolivziskemzválky.Přijetí společné strategie mezi EUaAfrikounalisabonskémsummituEUvprosinciloňskéhorokujepříkla-demzásadnízměnyevropskéhopří-stupu.Mezihlavníoblastipartnerství,jež odrážejí tuto novou logiku spo-lečnýcheuroafrickýchzájmů,patříenergetika,změnyklimatu,migrace,zaměstnanost,mobilitaademokratic-

kávláda.Stálevšakchybíspolečnástrategie.Stálejenutnopracovatnaobtížnéotázcesmluvoekonomickémpartnerství. Krevoluci ve vztazíchmezi těmito dvěma světadíly nedo-jde přes noc. Přínosem smluv alebudestanovenízásadprovzájemnévztahymezipartnery,kteřípokudne-jsouzcelarovnoprávní,seminimálnědoplňují. Přinejmenším to umožnízhodnotitspolečnouschopnostvybu-dovat„euroafrickýprostor“.článek vyšel v žurnálu Europe‘s World

AnGLicKy O ROZVOJiProsadit rozvojovou tematiku do výukyanglickéhojazykasikladezacílprojektGlobal issues in English Language teaching,kterýrealizujespolečnost pro Fair trade.Hodinyanglickéhojazykajsousvoupod-statouideálníkšířeníosvětyoglobálníchproblémechaRozvojovýchcílechtisíciletí–nejenprosvůjvolnýobsah,aleiprosvůjdosahnaširšíveřejnost.Vrámciprojektuvznikávzdělávacímateriálurčenýlekto-růmaučitelůmanglickéhojazyka.Materiáljimmápomocizahrnoutdohodintématajakojsouchudoba,malárie,diskriminacežen,slumy,FairTrade,znečištěníživotníhoprostředíamnohodalších.Víceinformacínawww.globalissues.eu

tRŽiŠtě BudE ZLEPŠOVAt VZtAhySpolečnost Člověk v tísni dokončilarekonstrukci tržištěveměstěTirikuná-malé ve východní provincii srí Lanky.Tu po cunami zasáhl inynější válečnýkonflikt.Tržištěnemásloužitjenknáku-pům,aleiksetkávánímístníchetnickýchskupinapředstavitelůměsta.Trhbymělpřispětikezlepšenívztahůmezitěmitoskupinami.Rekonstrukce tržiště probíhala od loň-skéhozáříastálapůlmilionudolarů.Vevzhledunovýchbudovseprolínátradič-nípodobasrílanskýchotevřenýchtržišťsmodernímiprvky.Natrhujedostvolné-hoprostoru,abysezdemohlykonatispo-lečenskéakulturníakce.

STředoškoláci hráli “rozvojový” foTbalInformaceorozvojovémsvětěmohoubýtšířenyrůzně–napříkladpřifotbalovémzápase.Konkrétněmezinárodnímprojek-temFotbalprorozvoj,kterývČRzašťiťujeorganizaceINEX-SDA.VrámciprojektudoČeskakaždoročněpřijíždítýmmládežnic-kýchfotbalistůznairobskýchslumů,kte-rýmsetuvěnujíčeštístředoškoláci.Stejnětofungujeivostatníchevropskýchzemích,kdeprojektběží.VkvětnusedobosenskéhoměstaFočasjelistředoškolácizapojenídoprojektu,abyseutkalivestreetfotbale.Šlooprvníročníkturnaje.Přijelodohromadyčtyřiadvacettýmů,kterétvořilihráčimezi14a18lety.Zastoupenízemíbylopestré:odPortugalskapoTurecko.

Aktuality z projektů

text Aktuality 

z projektů

JAnA mAcháLKOVá

redakce Rozvojovky, 

Člověk v tísni

Page 12: ROZhOVOR s Petrem témA 2008 ROZVOJOVKA 1 ch min, Angola je jednou z nejhůře postižených zemí. Během čtyřicetileté občanské války bylo v Angole podle odborníků položeno

Dos

tupn

ost t

oale

tVe

likos

t sv

ětad

ílů il

ustr

uje

podí

l oby

vate

lstv

a be

z př

ístu

pu

k zá

klad

ním

hyg

ieni

ckým

zař

ízen

ím (t

oale

tám

).

http://www.worldmapper.org/  ©

 Copyright 200

6 SA

SI Group (U

niversity

 of S

heffield) and Mark New

man (U

niversity

 of M

ichigan).