Click here to load reader

Rozdział I - zsspec.stargard.plzsspec.stargard.pl/sites/default/files/imce/WSO.pdf · poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen ... informacje pisemne o przewidywanych ocenach

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rozdział I - zsspec.stargard.plzsspec.stargard.pl/sites/default/files/imce/WSO.pdf ·...

W E W N T R Z S Z K O L N Y S Y S T E M O C E N I A N I A

ZESPOU SZK SPECJALNYCH im. Juliana Tuwima

w STARGARDZIE SZCZECISKIM

2

Rozdzia I ZASADY OGLNE

1

1. Ocenianiu podlegaj:

1) osignicia edukacyjne ucznia, 2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie wewntrzszkolne osigni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postpw w opanowaniu przez ucznia wiadomoci i umiejtnoci w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikajcych z podstawy programowej, realizowanych w szkole programw nauczania uwzgldniajcych t podstaw oraz w wymaganiach na poszczeglne oceny.

3. Ocena wiadomoci, umiejtnoci i wkadu pracy ucznia wedug kryteriw przedmiotowych ma na celu: 1) informowanie go o poziomie osigni oraz postpach w nauce, 2) pomoc w rozwijaniu niezaburzonych funkcji, 3) motywowanie do dalszej pracy, 4) dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji

o postpach, trudnociach i specjalnych uzdolnieniach, 5) umoliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 6) wdraanie ucznia do samooceny i samodzielnoci.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy, nauczycieli oraz uczniw danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspycia spoecznego i norm etycznych oraz obowizkw ucznia okrelonych w statucie szkoy.

5. Ocenianie wewntrzszkolne obejmuje: 1) formuowanie przez nauczyciela wymaga edukacyjnych niezbdnych do uzyskania

poszczeglnych rdrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniw i rodzicw (opiekunw prawnych),

2) ustalanie kryteriw oceniania zachowania, 3) ocenianie biece i ustalanie rdrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych

i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rdrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (wedug skali i w formach przyjtych w szkole),

4) sposoby sprawdzania postpw ucznia, 5) przeprowadzenie egzaminw klasyfikacyjnych, 6) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 7) ustalenie warunkw i trybu uzyskania wyszych ni przewidziane rocznych ocen

klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3

8) ustalenie warunkw i sposobu przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postpach i trudnociach ucznia w nauce.

6. Zasady oceniania z religii i etyki okrelaj odrbne przepisy.

2 1. Nauczyciele (wychowawcy klasy) na pocztku kadego roku szkolnego informuj ucznia

oraz rodzicw (opiekunw prawnych) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbdnych do uzyskania rdrocznych i rocznych ocen

klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych wynikajcych z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osigni edukacyjnych uczniw, 3) warunkach i trybie uzyskania wyszej ni przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na pocztku roku szkolnego informuje uczniw oraz rodzicw (opiekunw prawnych) o: 1) warunkach, trybie, zasadach i kryteriach ustalania oceny zachowania, 2) warunkach i trybie uzyskania wyszej ni przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania, 3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 4) procedurach postpowania i skutkach wynikajcych z niespeniania obowizku

szkolnego i obowizku nauki. Przez niespenianie obowizku szkolnego naley rozumie nieusprawiedliwion nieobecno w wymiarze co najmniej 50% w okresie 1 miesica.

3. Fakt poinformowania rodzicw (prawnych opiekunw) dotyczcy ust.1 pkt 1,2,3 oraz ust.2 pkt 1,2,3,4 wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym (tematyka zebra z rodzicami, kontakty wychowawcy z rodzicami), a nauczyciel przedmiotu w zapisie tematu lekcji.

4. Powiadamianie rodzicw (opiekunw prawnych) o osigniciach edukacyjnych, ocenie zachowania oraz realizowaniu obowizku nauki ich dzieci odbywa si bdzie poprzez: 1) spotkania indywidualne, 2) spotkania klasowe, 3) oglne spotkania z rodzicami (3 razy w roku), 4) wizyty w domu rodzinnym ucznia (przynajmniej jeden raz w roku szkolnym), 5) rozmowy telefoniczne, 6) informacje pisemne o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub

nieklasyfikowaniu ucznia, 7) informacje o przewidywanych ocenach z zaj edukacyjnych oraz przewidywanej

ocenie zachowania 8) informacje wysyan w formie pisemnej o dugotrwaej (ponad 14 dni)

nieusprawiedliwionej nieobecnoci ucznia na zajciach szkolnych.

4

3 1. Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzicw (prawnych opiekunw).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodzicw (prawnych opiekunw) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczca oceniania ucznia s udostpniane do wgldu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoy. Ocena prac jest motywowana przez nauczyciela udostpniajcego dokumentacj ustnie podczas spotkania z uczniem lub jego rodzicem (prawnym opiekunem).

3. Na miesic przed rdrocznym i kocoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu przekazuje uczniom i wychowawcy klasy informacje o zagroeniu ocen niedostateczn lub nieklasyfikowaniem ucznia, a wychowawca klasy przekazuje pisemn informacj rodzicom ucznia. 1) Potwierdzeniem przekazania pisemnej informacji jest:

a) podpis rodzica pod informacj o zagroeniach, b) kserokopia wysanego do rodzicw (prawnych opiekunw) zawiadomienia o zagroeniach.

2) Potwierdzona podpisem rodzica (prawnego opiekuna) informacja (lub kserokopia) o zagroeniu ocen niedostateczn lub nieklasyfikowaniem znajduje si w teczce ucznia (sekretariat szkoy).

4. Na miesic przed rdrocznym i kocoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzcy zajcia edukacyjne zobowizany jest poinformowa ucznia o przewidywanych dla niego rdrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Wychowawca klasy powysze informacje przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) doczajc do nich rwnie informacje o przewidywanej rdrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 1) W przypadku uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim:

a) na I etapie edukacji wychowawca klasy fakt poinformowania uczniw i jego rodzicw (prawnych opiekunw) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym (kontakty z rodzicami( lub pisemn propozycj oceny opisowej po podpisaniu przez rodzica umieszcza w teczce ucznia,

b) na II i III etapie edukacji nauczyciele przedmiotu wpisuj w dzienniku owkiem propozycj oceny, wychowawca klasy przygotowuje wykaz ocen dla rodzicw, ktry po podpisaniu przez rodzica (prawnego opiekuna) umieszcza w teczce ucznia.

2) W przypadku uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (I, II i III etap edukacji) wychowawca klasy fakt poinformowania

uczniw i jego rodzicw (prawnych opiekunw) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym (kontakty z rodzicami).

5. Ucze, jego rodzice (prawni opiekunowie) ktrzy zostali poinformowani przez nauczyciela (wychowawc) o przewidywanej ocenie z zaj edukacyjnych mog zgosi nauczycielowi ch jej podwyszenia: 1) Jeeli przewidywana klasyfikacyjna ocena z zaj edukacyjnych jest wysza od oceny

niedostatecznej o sposobie i formie zaliczenia decyduje nauczyciel przedmiotu

5

uwzgldniajc oceny czstkowe uzyskane przez ucznia, spenianie wymaga zawartych w PSO. Wwczas: a) nauczyciel podaje uczniowi zakres materiau do zaliczenia zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, b) forma zaliczenia zostaje uzgodniona midzy nauczycielem, a uczniem z uwzgldnieniem indywidualnych moliwoci ucznia, c) zaliczenie musi odby si w terminie co najmniej jednego tygodnia przed posiedzeniem rdrocznej i kocoworocznej rady klasyfikacyjnej d) ocena uzyskana moe by wysza o jeden stopie od przewidywanej, ale nie

moe by od niej nisza.

6. Na wniosek ucznia lub jego rodzicw (prawnych opiekunw) nauczyciel zaj edukacyjnych (ocena z przedmiotu) i wychowawca klasy (ocena zachowania) uzasadnia ustalon ocen na podstawie zasad i kryteriw oceniania zawartych w PSO i WSO.

4

1. Kady nauczyciel zobowizany jest do zapoznania si z pisemn opini poradni

psychologiczno-pedagogicznej w celu dostosowania wymaga edukacyjnych do indywidualnych moliwoci psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych ucznia zawartych w Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych tak, aby umoliwi uczniowi sprostanie tym wymaganiom.

2. W celu wyrwnania szans edukacyjnych ucznia (umoliwienie poprawy stopnia opanowania wiadomoci i umiejtnoci umoliwiajcych kontynuowanie nauki w klasie programowo wyszej), nauczyciele przedmiotu za porednictwem wychowawcy klasy, wskazywa bd potrzeb udziau ucznia w organizowanych w szkole zajciach rewalidacyjnych oraz koach zainteresowa. 1) Uczestnictwo ucznia zakwalifikowanego na zajcia rewalidacyjne jest obowizkowe i nie wymaga zgody rodzicw (prawnych opiekunw).

3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zaj technicznych, plastyki, muzyki i zaj artystycznych naley w szczeglnoci bra pod uwag wysiek wkadany przez ucznia w wywizywanie si z obowizkw wynikajcych ze specyfiki tych zaj.

4. Dyrektor szkoy zwalnia ucznia z zaj wychowania fizycznego, zaj komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych

moliwociach uczestniczenia ucznia w tych zajciach wydanej przez lekarza na czas okrelony w tej opinii. Podczas trwania zaj wychowania fizycznego, zaj komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uczniowie, ktrzy posiadaj zwolnienie lekarskie przebywaj pod opiek nauczyciela prowadzcego zajcia. W przypadku realizacji lekcji poza terenem szkoy ucze pozostaje pod opiek nauczyciela wietlicy. Jeeli lekcje wychowania fizycznego zajcia komputerowe, informatyki lub technologii informacyjnej s pierwsz lub ostatni godzin lekcyjn ucze moe przebywa pod opiek rodzicw (prawnych opiekunw) po wczeniejszym zgoszeniu tego na pimie. Powysz informacj wychowawca umieszcza w teczce dokumentacji ucznia (sekretariat szkoy).

6

5. Jeeli okres zwolnienia ucznia z zaj wychowania fizycznego, zaj komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemoliwia ustalenie rdrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si zwolniony albo zwolniona.

Rozdzia II ZASADY I TRYB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIW, SKALA OCEN

5

1. Rok szkolny podzielony jest na:

1) I procze od 01 wrzenia do koca stycznia (klasyfikacja rdroczna), 2) II procze od 01 lutego do koca roku szkolnego (klasyfikacja roczna).

2. Uczniowie szkoy podlegaj klasyfikacji rdrocznej i rocznej wedug ustalonych terminw, kryteriw i zasad.

3. Klasyfikacja rdroczna i roczna polega na podsumowaniu osigni edukacyjnych ucznia z zaj edukacyjnych okrelonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia wedug zasad i kryteriw obowizujcych w szkole, a take ustaleniu rdrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych oraz rdrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.

4. rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowizkowych zaj edukacyjnych ustalaj nauczyciele prowadzcy poszczeglne zajcia, a rdroczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania wychowawca klasy wedug trybu, zasad i kryteriw zawartych w WSO.

5. Klasyfikacja rdroczna i roczna uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim polega na podsumowaniu osigni ucznia z zaj edukacyjnych okrelonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu oceny zachowania ucznia, w tym: 1) ustaleniu jednej rdrocznej i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zaj

edukacyjnych ( zgodnie z PSO) oraz rdrocznej i rocznej opisowej oceny zachowania w klasach I III szkoy podstawowej ( zgodnie z WSO),

2) ustaleniu rdrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych (wedug skali ocen, zgodnie z PSO) oraz rdrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (wedug wedug trybu, zasad i kryteriw zawartych w WSO) uczniw klas IV VI szkoy podstawowej i klas I III gimnazjum.

6. Klasyfikacja rdroczna i roczna uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na podsumowaniu jego osigni z zaj edukacyjnych okrelonych w szkolnym planie nauczania (z uwzgldnieniem Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrbnych przepisw) oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania, w tym:

1) ustaleniu (w klasach I III zespow edukacyjno-terapeutycznych szkoy podstawowej) jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych oraz opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7

2) ustaleniu (w klasach IV VI szkoy podstawowej i klasach I III gimnazjum zespow edukacyjno-terapeutycznych) opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz opisowych ocen klasyfikacyjnych z wyodrbnionych przedmiotw zawartych w szkolnym planie nauczania: a) funkcjonowanie w rodowisku, b) technika, c) plastyka, d) muzyka z rytmik, e) wychowanie fizyczne.

7. Oceny klasyfikacyjne (rdroczne i roczne) z zaj edukacyjnych nie maj wpywu na rdroczna i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania.

8. Oceny czstkowe (biece), ocena rdroczna i roczna klasyfikacyjna z religii s wyraone stopniem w szeciostopniowej skali ocen.

9. Ucze, ktry w wyniku klasyfikacji rdrocznej otrzyma ocen niedostateczn, ma obowizek do koca marca danego roku szkolnego zaliczy pierwsze procze nauki z danego przedmiotu w formie okrelonej przez nauczyciela tego przedmiotu.

10. Ucze, ktry nie speni obowizku zaliczenia pierwszego procza w podanym terminie bdzie od 1 kwietnia odpytywany z wiadomoci ktrych nie zaliczy, bez koniecznoci wczeniejszego poinformowania go.

6

Ocenianie wiadomoci i umiejtnoci uczniw

z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, skala ocen 1. Nauczyciel prowadzcy zajcia edukacyjne ocenia ucznia ocen biec, rdroczn

i roczn klasyfikacyjn z zaj edukacyjnych wyraon stopniem w szeciostopniowej skali ocen lub ocen opisow. 1) nauczyciel prowadzcy zajcia edukacyjne powinien opisa w dzienniku lekcyjnym

rubryki (np. odpowiedzi ustne, prace klasowe, zadania domowe, aktywno, ) zgodnie ze swoimi przedmiotowym systemem oceniania, tak, aby mona byo udzieli penej informacji rodzicom (prawnym opiekunom( dotyczcej pracy ucznia.

2. W ocenianiu postpw z zaj edukacyjnych ucznia upoledzonego umysowo

w stopniu lekkim na I etapie edukacji oceny: bieca, rdroczna i roczna s ocenami opisowymi, informujcymi o tym, na jakim poziomie ucze przyswoi sobie wiadomoci i umiejtnoci w odniesieniu do treci okrelonych w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym wedug kryteriw zawartych w PSO.

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych ucznia upoledzonego umysowo w stopniu lekkim na I etapie nauczania uwzgldnia poziom opanowania przez ucznia wiadomoci i umiejtno z zakresu wymaga okrelonych w podstawie programowej ksztacenia oglnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby

8

rozwojowe i edukacyjne ucznia zwizane z przezwycianiem trudnoci w nauce lub rozwijaniem uzdolnie.

4. Na I etapie edukacji uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim opisowa ocena biec wystpuje w formie jednej z czterech liter (A, B, C, D), ktre oznaczaj kolejne poziomy wykonywania zada, stopnie opanowania sprawnoci, umiejtnoci i wiadomoci okrelone w Indywidualnym Programie Edukacyjno - Terapeutycznym wedug kryteriw zawartych w PSO. 1) W obrbie czterostopniowej, literowej skali ustala si kryteria biecej (czstkowej)

oceny umiejtnoci i postpw ucznia. Skala ocen (A, B, C, D( zapisywana jest w dzienniku lekcyjnym, a jej odpowiedniki w postaci znakw graficznych lub cyfry (1-6) umieszczane s w zeszycie ucznia.

2) Kryteriami oceny biecej (czstkowej) wraz z ich graficznymi odpowiednikami s: A. bardzo dobrze, brawo, aby tak dalej, (soneczko umiechnite, cyfra 6,5), B. dobrze, prawie si udao , (soneczko bez umiechu, cyfra 4), C. masz zalegoci, popracuj jeszcze - pracuje z pomoc nauczyciela, (soneczko za

chmurk, cyfra 3), D. nie wykazujesz chci do pracy, nie podejmujesz prby wykonania zadania, nie

pracowae na lekcji nie potrafi wykona zadania nawet z pomoc nauczyciela (chmurka, cyfra 2,1).

A. Otrzymuje ucze, ktry w peni opanowa umiejtnoci i wiadomoci okrelone w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym wedug kryteriw zawartych w PSO, potrafi wykorzysta zdobyte wiadomoci w sposb praktyczny, wykazuje odpowiednie tempo pracy.

B. Otrzymuje ucze, ktry na dobrym poziomie opanowa umiejtnoci wiadomoci zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym wedug kryteriw zawartych w PSO, powierzone mu zadania wykonuje samodzielnie w znanych sytuacjach potrafi wykorzysta zdobyte umiejtnoci i wiadomoci, ktrego cechuje dobre tempo pracy.

C. Otrzymuje ucze, ktry ma braki w opanowanych umiejtnociach wiadomociach zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym; wedug kryteriw zawartych w PSO, powierzone zadania wykonuje z pomoc nauczyciela, wykazuje do dobre tempo pracy.

D. Otrzymuje ucze, ktry ma problemy z opanowaniem wiadomoci i umiejtnoci z zakresu zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym wedug kryteriw zawartych w PSO lub nie opanowa ich w ogle, nie wykazuje zainteresowania powierzonymi mu zadaniami, nie potrafi ich wykona nawet z pomoc nauczyciela, wykazuje bardzo wolne tempo pracy.

3) Klasyfikacyjna rdroczna i roczna opisowa ocena z zaj edukacyjnych (dla uczniw I etapu edukacji z upoledzeniem w stopniu lekkim w szkole podstawowej) powinna zawiera informacje dotyczce:

a) edukacji polonistycznej (suchanie, mwienie , pisanie i czytanie), b) edukacji matematycznej, c) edukacji przyrodniczej, d) edukacji spoecznej, e) edukacji muzycznej,

9

f) edukacji plastycznej, g) zaj komputerowych, h) zaj technicznych, i) jzyka niemieckiego, j) wychowania fizycznego.

5. Na ocen postpw w opanowaniu wiadomoci i umiejtnoci z zakresu wymaga okrelonych w podstawie programowej ksztacenia oglnego przewidzianych dla uczniw II i III etapu edukacji upoledzonych umysowo w stopniu lekkim skadaj si: 1) Oceny biece (czstkowe):

a) dotycz sprawdzenia przydatnoci pozyskiwanej wiedzy i umiejtnoci, b) skada si na ni:

ocena indywidualnej ustnej odpowiedzi,

ocena pisemnej pracy domowej ucznia,

ocena wicze wykonywanych w klasie (w. indywidualne i grupowe),

ocena testw sprawdzajcych opracowywanych przez nauczyciela na koniec kadego dziau,

ocenianie aktywnoci ucznia na lekcji przejawiajcej si gotowoci do udziau w lekcji (udzia w rozmowie kierowanej, stawianie pyta i udzielanie na te pytania odpowiedzi, posugiwanie si podrcznikiem, mapami, sownikiem ortograficznym),

ocena notatek pisemnych z lekcji (sprawdzanie zeszytw przedmiotowych), c) jest wyraana stopniem w szeciostopniowej skali ocen.

2) Ocena rdroczna: a) to klasyfikacyjna ocena okresowa, b) wystawiana na podstawie ocen biecych (czstkowych), c) adekwatna do redniej ocen czstkowych, co nie rwna si ich redniej, d) wyraona stopniem w szeciostopniowej skali ocen.

3) Ocena roczna: a) jest obiektywn, klasyfikacyjn ocen wiedzy i umiejtnoci ucznia zdobytych

w cigu caego roku szkolnego, b) istotny wpyw na ocen roczn ma aktywno ucznia na lekcji, c) jest wystawiana raz w roku na podstawie ocen biecych i oceny semestralnej, d) jest wyraona stopniem w szeciostopniowej skali ocen, e) jest ocen postpw ucznia w cigu caego roku, jego wkadu pracy i jego

wysiku, f) jest ocen stopnia opanowania poziomu wiadomoci i umiejtnoci z zakresu

wymaga okrelonych w podstawie programowej ksztacenia oglnego przewidzianych dla uczniw II i III etapu edukacji.

6. Oceny biece (czstkowe), klasyfikacyjne rdroczne i roczne dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim w klasach IV- VI szkoy podstawowej i I - III gimnazjum ustala si w stopniach wedug nastpujcej skali:

1) stopie celujcy 6, 2) stopie bardzo dobry 5, 3) stopie dobry 4, 4) stopie dostateczny 3,

10

5) stopie dopuszczajcy 2, 6) stopie niedostateczny 1.

7. W ocenach biecych (czstkowych) dopuszcza si stosowanie rozszerzonej skali ocen przez uycie znakw + i .

8. Nie dopuszcza si stosowania rozszerzonej skali ocen w ocenach klasyfikacyjnych rdrocznych i rocznych.

9. Przy wpisywaniu ocen rdrocznych w dzienniku lekcyjnym dopuszcza si stosowanie nastpujcych skrtw: 1) stopie celujcy cel., 2) stopie bardzo dobry bdb., 3) stopie dobry db., 4) stopie dostateczny dst., 5) stopie dopuszczajcy dop., 6) stopie niedostateczny ndst., 7) ucze nieklasyfikowany nkl.

10. Przy wpisywaniu ocen rocznych w dzienniku lekcyjnym oraz arkuszu ocen nie dopuszcza si stosowania skrtw.

11. Klasyfikacyjna ocena rdroczna i roczna uwzgldnia rne formy aktywnoci i pracy ucznia na zajciach edukacyjnych i poza nimi.

12. Ucze moe otrzyma ocen celujc (6), jeeli: 1) samodzielnie posuguje si opanowanymi wiadomociami i umiejtnociami przewidzianymi w programie nauczania, 2) umie wykorzysta posiadan wiedz i umiejtnoci w rnych sytuacjach, 3) zna doskonale terminologi przedmiotow i swobodnie si ni posuguje, 4) samodzielnie i poprawnie formuuje wypowiedzi ustne i pisemne suce:

a) porwnywaniu, b) analizowaniu, c) wnioskowaniu, d) uoglnianiu,

5) swoje umiejtnoci i wiedz wykorzystuje w sposb wzorowy.

13. Ucze moe otrzyma ocen bardzo dobr (5), jeeli: 1) opanowa wiedz i posiada umiejtnoci przewidziane w programie nauczania, 2) sprawnie i samodzielnie posuguje si dostpnymi w szkole rdami wiedzy, 3) rozumie i poprawnie posuguje si now terminologi, 4) samodzielnie:

a) formuuje wypowiedzi ustne i pisemne, b) wykonuje wiczenia, zadania techniczne i wiczenia fizyczne,

5) aktywnie uczestniczy w lekcjach samodzielnie i w grupie.

11

14. Kady ucze moe otrzyma ocen dobr (4), jeeli: 1) opanowa cz programu, ktra pozwala mu przyswaja wiedz z danego

przedmiotu, 2) czyni postpy w posugiwaniu si rdami wiedzy, przyrzdami, narzdziami

z pomoc nauczyciela, 3) wykonuje zadania i wiczenia polegajce na klasyfikowaniu, selekcjonowaniu,

ocenianiu, 4) umie formuowa poprawne wypowiedzi ustne, 5) stara si aktywnie uczestniczy w lekcjach, 6) potrafi swoje umiejtnoci wiadomoci wykorzysta w szkole.

15. Ucze moe otrzyma ocen dostateczn (3), jeeli: 1) opanowa w niewielkim stopniu wiadomoci i umiejtnoci z programu nauczania, 2) z pomoc nauczyciela:

a) posuguje si pomocami, instrumentami i narzdziami w czasie zaj lekcyjnych, b) rozwizuje proste zadania oraz wiczenia pisemne i ustne,

3) potrafi formuowa krtkie i oglnikowe wypowiedzi ustne i pisemne, 4) stara si aktywnie uczestniczy w zajciach i lekcjach, 5) prowadzi w miar starannie zeszyt i wiczenia.

16. Ucze moe otrzyma ocen dopuszczajc (2), jeeli: 1) opanowa minimum wiadomoci, ktre warunkuj dobre przyswajanie wiedzy

i nabywanie nowych umiejtnoci, 2) wycznie z pomoc nauczyciela wykonuje polecenia, zadania i wiczenia, 3) w niewielkim zakresie posuguje si nowymi terminami, pojciami, narzdziami

i przyrzdami, 4) prowadzi zeszyty przedmiotowe.

17. Ucze moe otrzyma ocen niedostateczn (1), jeeli: 1) nie opanowa podstawowych wiadomoci i umiejtnoci przewidzianych

programem nauczania, 2) nie rozumie znaczenia i stosowania sw, narzdzi oraz nie potrafi stosowa

podstawowej terminologii, 3) nie potrafi formuowa prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, 4) nie potrafi, nawet z pomoc nauczyciela, korzysta z podstawowych, prostych

pomocy dydaktycznych, 5) nie ma adnych postpw zarwno w opanowaniu wiedzy, jak i umiejtnoci, 6) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

18. Ucze moe ubiega si o podwyszenie oceny z zaj edukacyjnych.

Jeeli ucze ma zastrzeenia do proponowanej oceny moe ustali z nauczycielem sposb podwyszenia tej oceny zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania.

19. Szczegowe wymagania edukacyjne na poszczeglne oceny z przedmiotw nauczania zasady i kryteria oceniania oraz zasady podwyszenia ocen z zaj edukacyjnych znajduj si w Przedmiotowym Systemie Oceniania, ktry stanowi zacznik nr 1 do WSO.

12

7

Ocenianie wiadomoci i umiejtnoci uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

1. rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych dla uczniw

z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym i znacznym na I, II i III etapie nauczania s ocenami opisowymi bdcymi uzasadnieniem ocen biecych. 1) Klasyfikacja rdroczna sporzdzana jest w postaci oceny opisowej z przedmiotw

okrelonych szkolnym planem nauczania (jednej oceny opisowej na I etapie edukacji) oraz opisowej oceny zachowania zapisywanych w dzienniku lekcyjnym.

2) Klasyfikacja roczna sporzdzana jest w postaci oceny opisowej z przedmiotw okrelonych szkolnym planem nauczania (jednej oceny opisowej na I etapie edukacji) oraz opisowej oceny zachowania zapisywanych w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen i stanowi caoroczne podsumowanie osigni ucznia.

2. W ocenianiu biecym postpw ucznia w zespoach edukacyjno terapeutycznych I, II i III etapu edukacji stosowana jest szeciostopniowa skala ocen. Kryteriami s: 6,5 znakomicie,

4,3 samodzielnie, 2 radzi sobie przy pomocy nauczyciela, 1 potrzebuje czasu.

6,5 - znakomicie: ucze bardzo dobrze opanowa umiejtnoci i wiadomoci okrelone w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym;

posuguje si zdobytymi wiadomociami w rozwizywaniu problemw teoretycznych i praktycznych; potrafi zastosowa posiadan wiedz do rozwizywania problemw w nowych sytuacjach; ma bardzo dobre tempo pracy; rozwizuje zadania wykraczajce poza program,

4,3 - samodzielnie: ucze dobrze opanowa umiejtnoci i wiadomoci okrelone w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym; poprawnie

wykorzystuje nabyte umiejtnoci i wiadomoci; rozwizuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; popenia bdy, ktre potrafi samodzielnie poprawi; czyni postpy; ma dobre tempo pracy,

2 - radzi sobie przy pomocy nauczyciela: ucze ma braki w opanowaniu umiejtnoci i wiadomoci okrelonych w Indywidualnym Programie

Edukacyjno Terapeutycznym; przy pomocy nauczyciela rozwizuje zadania teoretyczne o rednim stopniu trudnoci; ma braki, ktre nie przekrelaj moliwoci uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy; nie robi postpw; ma wolne tempo pracy,

1 - potrzebuje czasu: ucze wiadomoci i umiejtnoci okrelone w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym opanowa w

bardzo wskim zakresie; nie potrafi samodzielnie rozwizywa (wykonywa) zada o niewielkim (elementarnym) stopniu trudnoci; nie robi postpw; bardzo wolne tempo pracy.

13

3. Dopuszcza si w ocenie biecej (czstkowej) stosowanie znaczkw graficznych lub oceny wyraonej cyfr od 1 do 6, sucych motywacji, aktywowaniu i nauce samokontroli przez uczniw. S to: 1) sonko umiechnite oraz 6,5 - brawo! pracujesz bardzo dobrze, 2) sonko bez umiechu oraz 4 - dobrze, pracuj jeszcze, 3) sonko za chmurk oraz 3 - idziesz w dobrym kierunku, 4) chmurka oraz 1 - dzisiaj wyranie nie masz ochoty do pracy, nie podje nawet prby wykonania zadania. 4. Ocen opisow sporzdza si na podstawie osigni ucznia zawartych Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym, ocen biecych, obserwacji ucznia w rnych sytuacjach yciowych i edukacyjnych oraz wytworw pracy ucznia.

8

Ocenianie zachowania uczniw

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy,

nauczycieli oraz uczniw danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspycia spoecznego i norm etycznych oraz obowizkw ucznia okrelonych w statucie szkoy.

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u ktrego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, naley uwzgldni wpyw stwierdzonych zaburze lub odchyle na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

3. Oceny zachowania ucznia dokonuje si dwa razy w roku szkolnym: 1) przed zakoczeniem I procza, 2) przed zakoczeniem roku szkolnego.

4. Wychowawca klasy na pocztku kadego roku szkolnego informuje uczniw oraz ich rodzicw (prawnych opiekunw) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyszej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Ustalanie rdrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest czynnoci jawn.

6. Na miesic przed rdrocznym i kocoworocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca jest zobowizany poinformowa ucznia i jego prawnych opiekunw o przewidywanej dla niego ocenie zachowania wedug zasad opisanych w 3 ust. 3 i ust. 4 WSO. Ocena planowana moe zosta zmieniona przez wychowawc na radzie pedagogicznej.

7. rdroczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania ustala wychowawca klasy. W toku ustalania oceny zachowania wychowawca klasy powinien wzi pod uwag: 1) samoocen ucznia, rozumian jako prawo do wyraania opinii, 2) ocen zespou uczniowskiego,

14

3) opini innych nauczycieli, zgoszon na dwa tygodnie przed klasyfikacj, 4) wasn obserwacj.

8. Wychowawca przy tej decyzji moe uwzgldni; 1) opini osb dorosych stanowicych rodowisko ucznia, 2) osignicia ucznia, 3) wypadki losowe, 4) wyjtkow sytuacj rodzinn: atmosfer, warunki materialne i mieszkaniowe, 5) warunki fizyczne i zdrowotne.

9. rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim I etapu edukacji s ocenami opisowymi.

10. Ocena opisowa zachowania uczniw wymienionych w ust. 9 uwzgldnia: 1) wywizywanie si z obowizkw ucznia:

a) stosunek do nauki, b) frekwencja i spnienia na zajcia, c) noszenie wymaganego stroju na lekcje w-f oraz noszenie obuwia zmiennego, d) schludny wygld, e) zasady korzystania z telefonw komrkowych.

2) zachowanie w grupie: a) nawizywanie kontaktw z rwienikami, b) stosowanie norm wspycia spoecznego, c) wspdziaanie i wspycie w grupie, d) wysuchanie innych, e) prezentowanie wasnego zdania, f) nawizywanie kontaktw z dorosymi, g) reagowanie na polecenia nauczyciela.

3) zachowanie przy pracy a) tempo pracy, b) jako pracy, c) uczestnictwo w lekcji, d) porzdek w miejscu pracy,

4) kultura osobista a) zwroty grzecznociowe, b) kontakty z rwienikami, c) kontakty z nauczycielem, d) ocena postaw, e) ksztatowanie hierarchii wartoci.

5) dbao o bezpieczestwo wasne i innych osb: a) postawa wobec naogw i uzalenie, b) przestrzeganie zasad bezpieczestwa w szkole, w drodze do szkoy oraz w czasie

wyjazdw i wycieczek szkolnych, c) walka z agresj, d) postawa wobec zdrowego trybu ycia

15

11. W klasach I III szkoy podstawowej dla uczniw z upoledzeniem w stopniu lekkim, rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania s ocenami opisowymi i sporzdza si je na podstawie nastpujcej symboliki oraz skali biecego oceniania zachowania uczniw: A - ucze zachowuje si wzorowo B - ucze zachowuje si bardzo dobrze C - ucze zachowuje sie poprawnie D - ucze musi popracowa nad zmiana swojego zachowania, ucze zachowuje

si nagannie

A - ucze zawsze zwraca si kulturalnie i taktownie do osb dorosych i rwienikw; zawsze przestrzega zasad bezpieczestwa; jest koleeski; nigdy nie bierze udziau w bjkach, ktniach i sporach; nie spnia si na zajcia; wzorowo zachowuje si podczas wycieczek, wyj, uroczystoci i zaj szkolnych; sumiennie i rzetelnie peni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyurnego; zawsze dba i szanuje mienie wasne, cudze i szkolne; aktywnie i chtnie uczestniczy w yciu klasy i szkoy; utrzymuje ad i porzdek w miejscu pracy, B - ucze najczciej zwraca si kulturalnie i taktownie do osb dorosych

i rwienikw; stara si przestrzega zasad bezpieczestwa; jest koleeski; nie bierze udziau w bjkach, ktniach i sporach; sporadycznie spnia si na zajcia; bez zastrzee zachowuje si podczas wycieczek, wyj, uroczystoci i zaj szkolnych; bez zastrzee peni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyurnego; dba i szanuje mienie wasne, cudze i szkolne; aktywnie i chtnie uczestniczy w yciu klasy i szkoy; utrzymuje ad i porzdek w miejscu pracy,

C - ucze zwykle zwraca si kulturalnie i taktownie do osb dorosych i rwienikw; zdarza mu si nie przestrzega zasad bezpieczestwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwrceniu uwagi przez nauczyciela; zwykle jest koleeski; zdarza mu si bra udzia w bjkach, ktniach i sporach; czsto spnia si na zajcia; nie sprawia wikszych trudnoci podczas wycieczek, wyj i zaj szkolnych; zwykle sumiennie i rzetelnie peni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyurnego; zwykle dba i szanuje mienie wasne, cudze i szkolne; uczestniczy w yciu klasy i szkoy; zwykle utrzymuje ad i porzdek w miejscu pracy,

D - ucze niegrzecznie i nietaktownie zwraca si do osb dorosych i rwienikw; nie przestrzega zasad bezpieczestwa; jest niekoleeski; jest konfliktowy, czsto. Bierze udzia w ktniach, bjkach i sporach; nagminnie spnia si na zajcia; sprawia kopoty wychowawcze podczas wyj, wycieczek i zaj szkolnych; nie wywizuje si z powierzonych mu funkcji, np. dyurnego; niszczy i nie szanuje mienia wasnego, cudzego i szkolnego; niechtnie uczestniczy w yciu klasy i szkoy; nie utrzymuje adu i porzdku w miejscu pracy.

12. Dla uczniw z upoledzeniem umiarkowanym i znacznym I, II i III etapu nauczania rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania s ocenami opisowymi i sporzdza si je na podstawie nastpujcej, czstkowej skali ocen z zachowania:

16

1) ocen wzorow (WZ) - otrzymuje ucze, ktry ma bardzo wysok kultur osobist, nienaganny stosunek do obowizkw szkolnych, jest zaangaowany w ycie klasy, szkoy i rodowiska, nie ulega naogom, nie wchodzi w konflikt z prawem, przestrzega statutu szkoy i regulaminu ucznia, stanowi wzr do naladowania,

2) ocen bardzo dobr (BDB) - otrzymuje ucze, ktry ma bardzo wysok kultur osobist, pozytywny stosunek do obowizkw szkolnych, angauje si w ycie klasy, szkoy i rodowiska, nie ulega naogom, nie wchodzi w konflikt z prawem, przestrzega statutu szkoy i regulaminu ucznia,

3) ocen dobr (DB) - otrzymuje ucze, ktry ma wysok kultur osobist, przestrzega statutu szkoy i regulaminu ucznia, nie ulega naogom, sporadycznie angauje si w prac zespou klasowego i szkoy,

4) ocen poprawn (POP) - otrzymuje ucze, ktry zna zasady kultury osobistej, nie zawsze ich przestrzega, mao angauje si w prac szkoy, jest niesystematyczny i mao aktywny na zajciach szkolnych, nie zawsze przestrzega statutu szkoy i regulaminu ucznia,

5) ocen nieodpowiedni (NDP) - otrzymuje ucze, ktry zna zasady kultury osobistej, ale rzadko ich przestrzega, nie angauje si w prac szkoy, jest niesystematyczny i mao aktywny na zajciach szkolnych, nagminnie narusza przepisy statutu szkoy i regulaminu ucznia,

6) ocen nagann (NG) - otrzymuje ucze, ktry ma nisk kultur osobist, w sposb racy narusza przepisy statutu szkoy i regulaminu ucznia, wchodzi w konflikt z prawem, ulega naogom, nie szanuje mienia szkoy.

13. rdroczn i roczn klasyfikacyjn ocen zachowania uczniw II i III etapu edukacji upoledzonych umysowo w stopniu lekkim, ustala si wedug nastpujcej skali: 1) wzorowe, 2) bardzo dobre, 3) dobre, 4) poprawne, 5) nieodpowiednie, 6) naganne.

14. rdroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgldnia w szczeglnoci: 1) wywizywanie si z obowizkw ucznia, 2) takt i kultur osobist, 3) dbao o bezpieczestwo i zdrowie wasne i innych osb, 4) postpowanie zgodnie z dobrem spoecznoci szkolnej oraz dbao o honor i tradycje szkoy.

15. Kryteria ocen zachowania i wymagania dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim II i III etapu edukacji: 1) Ocen wzorow otrzymuje ucze, ktry wzorowo spenia wszystkie wymagania

szkolne, jest pozytywnym wzorem do naladowania. Spenianie wymaga odbywa si w nastpujcych aspektach:

17

a) stosunek do obowizku szkolnego:

wzorowo i systematycznie odrabia zadania domowe, jest zawsze przygotowany do zaj (przybory szkolne, zeszyty, podrczniki, strj, obuwie zmienne),

systematycznie uczszcza do szkoy, dostarcza usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym przez wychowawc, nie spnia si z wasnej winy,

zawsze wzorowo wywizuje si z obowizkw i zalece powierzonych mu przez nauczycieli i pracownikw szkoy,

dy do rozwijania wasnych zainteresowa i zdolnoci na miar moliwoci stwarzanych przez szko lub inne organizacje i instytucje

b) kultura osobista:

dba o higien osobist, czysto i estetyk otoczenia,

dba o zdrowie wasne i innych, nie ulega naogom (nie pali papierosw, nie spoywa alkoholu ,narkotykw i dopalaczy),

zawsze dba o kultur sowa, nie uywa wulgaryzmw,

przejawia trosk o mienie wasne i rodowiska,

kulturalnie zachowuje si wobec nauczycieli, pracownikw szkoy, osb starszych i kolegw w szkole i poza szko,

jest uczciwy i prawdomwny,

przeciwstawia si przejawom przemocy, agresji i wulgarnoci,

nie wychodzi poza teren szkoy,

zawsze respektuje zasady wspycia w grupie, jest koleeski i yczliwy dla otoczenia, pomaga sabszym.

c) zaangaowanie w ycie klasy i szkoy:

wyrnia si du inicjatyw na rzecz klasy, szkoy, rodowiska np.: praca w samorzdzie klasowym lub szkolnym,

bierze udzia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, imprezach kulturalno- rozrywkowych, zawodach sportowych,

angauje si w przygotowywanie imprez klasowych i szkolnych, -

dziaalno w kkach zainteresowa,

godnie reprezentuje szko,

wzorowo wywizuje si z realizacji zada projektu edukacyjnego poprzez umiejtno pracy w grupie, pomysowo realizacji, estetyk i staranno wykonania projektu, udzia w prezentacji.

2) Ocen bardzo dobr otrzymuje ucze, ktry bardzo dobrze spenia wszystkie wymagania szkolne w nastpujcych aspektach: a) stosunek do obowizku szkolnego:

spenia wszystkie wymagania szkolne: odrabia zadania domowe, jest przygotowany do zaj (przybory szkolne, zeszyty, podrczniki, strj na w-f, obuwie zmienne),

systematycznie uczszcza do szkoy i wszystkie nieobecnoci ma usprawiedliwione przez wychowawc,

bardzo dobrze wywizuje si z obowizkw i zalece powierzonych mu przez nauczycieli i pracownikw szkoy

b) kultura osobista:

18

jego zachowanie i dyscyplina osobista w zespole klasowym, szkole i poza ni nie budzi zastrzee,

dba o kultur sowa, nie uywa wulgaryzmw,

odnosi si z szacunkiem do osb dorosych,

szanuje podrczniki, mienie szkolne oraz mienie kolegw,

nie poddaje si zym wpywom kolegw, nie ulega naogom,

dba o zdrowie, wygld, czysto swoj oraz otoczenia,

jest uczciwy i prawdomwny,

dba o dobre imi klasy i szkoy,

dostosowuje si do uwag nauczyciela, c) zaangaowanie w ycie klasy i szkoy:

wykazuje du inicjatyw w pracach na rzecz klasy i szkoy (np. praca w samorzdzie klasowym lub szkolnym, udzia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, angaowanie si w przygotowywanie szkolnych imprez, dziaalno w kkach zainteresowa),

respektuje zasady wspycia w grupie, jest koleeski i yczliwy dla otoczenia w miar swoich moliwoci pomaga sabszym,

aktywnie, bardzo chtnie uczestniczy w realizacji zada projektu poprzez umiejtno pracy w grupie, pomysowo realizacji, estetyk i staranno wykonania projektu, udzia w prezentacji.

3) Ocen dobr otrzymuje ucze, ktry na poziomie dobrym spenia wikszo spord wymienionych wymaga szkolnych w nastpujcych aspektach: a) stosunek do obowizku szkolnego:

dobrze spenia wszystkie wymagania szkolne: odrabia zadania domowe, jest przygotowany do zaj (przybory szkolne, zeszyty, podrczniki, strj na w-f, obuwie zmienne), ale zdarza mu si nie wywizywa z ktrego z w/w obowizkw,

nie wagaruje, dostarcza usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym przez wychowawc, dopuszczalne s sporadyczne spnienia si na zajcia (ma w semestrze nie wicej ni 5 spnie nieusprawiedliwionych, dopuszcza si 15 godzin nieusprawiedliwionych),

dobrze wywizuje si z wikszoci obowizkw i zalece powierzonych mu przez nauczycieli i pracownikw szkoy,

b) kultura osobista:

dba o kultur sowa, nie uywa wulgaryzmw,

zazwyczaj odnosi si z szacunkiem do osb dorosych,

stara si szanowa podrczniki, mienie szkolne, spoeczne oraz mienie kolegw,

stara si nie poddawa zym wpywom kolegw, nie ulega naogom,

dba o zdrowie, wygld, czysto swoj oraz otoczenia,

stara si by zachowanie poza szko nie budzio wikszych zastrzee, c) zaangaowanie w ycie klasy i szkoy:

chtnie bierze udzia w pracach na rzecz klasy i szkoy (np.: praca w samorzdzie klasowym lub szkolnym, udzia w konkursach szkolnych i poza szkolnych, angaowanie si w przygotowywanie szkolnych imprez

19

i akademii, dziaalno w kkach zainteresowa i w sklepiku szkolnym),

respektuje wikszo zasad wspycia w grupie, jest koleeski i yczliwy dla otoczenia, w miar swych moliwoci pomaga sabszym,

chtnie uczestniczy w realizacji zada projektu edukacyjnego poprzez umiejtno pracy w grupie, pomysowo w realizacji, udzia w prezentacji.

4) Ocen poprawn otrzymuje ucze, ktry spenia na poziomie poprawnym wikszo spord wymienionych kryteriw w nastpujcych aspektach; dla pozostaych dopuszcza si poziom nieodpowiedni pod warunkiem, e stosowane rodki wychowawcze przynosz pozytywne rezultaty: a) stosunek do obowizku szkolnego:

nie wykorzystuje w peni swoich moliwoci w uzyskiwaniu ocen (zadania domowe, przygotowanie do lekcji),

w semestrze spni si nie wicej ni 10 razy (spnienia nieusprawiedliwione),

opuci nie wicej ni 30 godzin nieusprawiedliwionych,

niesystematycznie dostarcza usprawiedliwienia za nieobecnoci w szkole,

podporzdkowuje si poleceniom nauczyciela, b) kultura osobista:

przestrzega podstawowych zasad higieny,

dba o dobre imi szkoy,

pozytywnie reaguje na uwagi nauczycieli,

nie prowokuje ktni, konfliktw i bjek,

nie znca si fizycznie i psychicznie nad sabszymi,

nie wychodzi poza teren szkoy, c) zaangaowanie w ycie klasy i szkoy:

niechtnie angauje si w ycie klasy i szkoy (np.: praca w samorzdzie klasowym lub szkolnym, udzia w konkursach szkolnych i poza szkolnych, angaowanie si w przygotowywanie szkolnych imprez i apeli , dziaalno w kkach zainteresowa),

stara si respektowa zasady wspycia w grupie, chocia zdarza mu si je ama,

uczestniczy z maym zaangaowaniem w realizacji zada projektu edukacyjnego.

5) Ocen nieodpowiedni otrzymuje ucze, ktry spenia wikszo wymaga szkolnych spord niej wymienionych kryteriw na poziomie nieodpowiednim, za dziaania wychowawcze nie przynosz rezultatw. Spenianie wymaga odbywa si w nastpujcych aspektach: a) stosunek do obowizku szkolnego:

lekceway wymagania szkolne: nie odrabia zada domowych, jest nieprzygotowany do zaj (nie nosi: przyborw szkolnych, zeszytw, podrcznikw, stroju na w-f, obuwia zmiennego),

wagaruje ,opuci nie wicej ni 60 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

nie dostarcza usprawiedliwie w terminie wyznaczonym przez wychowawc,

wielokrotnie si spnia (ma wicej ni 10 spnie nieusprawiedliwionych),

ucieka z lekcji,

20

czsto nie wywizuje si z obowizkw i zalece powierzonych mu przez nauczycieli i pracownikw szkoy,

wychodzi poza teren szkoy, b) kultura osobista:

nie przestrzega zasad czystoci, higieny i estetyki osobistej oraz otoczenia,

nie przestrzega zasad waciwego zachowania na uroczystociach i imprezach organizowanych przez szko (lub tych, w ktrych szkoa bierze udzia),

lekceway zasady wspycia spoecznego,

uywa wulgarnego sownictwa,

nie dostosowuje si do uwag nauczycieli i nie wykazuje poprawy, mimo zastosowanych przez szko rodkw zaradczych,

wychodzi poza teren szkoy,

poddaje si zym wpywom kolegw, ulega naogowi palenia papierosw, c) zaangaowanie w ycie klasy i szkoy:

nie tylko nie angauje si w ycie klasy i szkoy, ale zaburza je swoim zachowaniem,

nie respektuje zasad wspycia spoecznego, przejawia zachowania takie, jak: negatywizm, nieposuszestwo, zastraszanie, wymuszanie, bjki, kradziee,

nie wykazuje chci pozytywnej wsppracy z nauczycielami i kolegami,

sporadycznie angauje si w realizacj zada projektu edukacyjnego, nie bierze udziau w prezentacji i wykonaniu projektu.

6) Ocen nagann otrzymuje ucze, ktry na poziomie nagannym spenia wikszo spord niej wymienionych kryteriw, za dziaania wychowawcze nie przynosz rezultatw:

a) stosunek do obowizku szkolnego:

nie pracuje na miar swoich moliwoci,

czsto spnia si na zajcia szkolne,

wagaruje, opuci wicej ni 60 godzin nieusprawiedliwionych,

nie wywizuje si z wymaga szkolnych: nie odrabia zada domowych, jest nieprzygotowany do zaj (nie nosi: przyborw szkolnych, zeszytw, podrcznikw, stroju na w-f, obuwia zmiennego),

nie wywizuje si z obowizkw i zalece powierzonych mu przez nauczycieli i pracownikw szkoy,

b) kultura osobista:

nie przestrzega zasad czystoci, higieny i estetyki osobistej oraz otoczenia,

nie przestrzega zasad waciwego zachowania na uroczystociach i imprezach organizowanych przez szko (lub tych, w ktrych szkoa bierze udzia),

lekceway zasady wspycia spoecznego,

przywaszcza i niszczy mienie prywatne i rodowisko, wdaje si w bjki, czsto prowokuje konflikty, popada w kolizje z prawem, stosuje szanta, wymuszenie, zastraszenie,

uywa wulgarnego sownictwa,

nie dostosowuje si do uwag nauczycieli i nie wykazuje poprawy, mimo zastosowanych przez szko rodkw zaradczych,

21

ulega naogom i namawia do nich innych,

wychodzi poza teren szkoy,

poza szko zachowuje si nagannie, c) zaangaowanie w ycie klasy i szkoy:

nie tylko nie angauje si w ycie klasy i szkoy, ale zaburza je swoim zachowaniem,

nie respektuje zasad wspycia spoecznego, przejawia zachowania takie jak: liczne konflikty, take z prawem, przemoc fizyczna i psychiczna na terenie szkoy i poza ni,

nie wykazuje chci pozytywnej wsppracy z nauczycielami i kolegami,

wpywa destrukcyjnie na innych uczniw, nie bierze udziau w realizacji projektu edukacyjnego.

7) Nagana dyrektora szkoy obnia ocen z zachowania.

16. rdroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpyw na: 1) oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych, 2) promocj do klasy programowo wyszej lub ukoczenia szkoy,

z zastrzeeniem 8 ust.23 WSO.

17. Ustalona przez wychowawc klasy rdroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeeniem 13 WSO.

18. W przypadku wykroczenia o wyjtkowo duej szkodliwoci spoecznej (np. rozbj, kradzie, chuligastwo, wandalizm) mona uczniowi wystawi ocen nagann.

19. Na wniosek wychowawcy klasy , po zatwierdzeniu ocen zachowania, dyrektor szkoy moe z uwagi na niewaciwe zachowanie ucznia powoa nadzwyczajn Rad Pedagogiczn w celu zmiany oceny zachowania tego ucznia.

20. Ucze moe ubiega si o podwyszenie oceny zachowania.

21. Ucze, jego rodzice (prawni opiekunowie) ktrzy zostali poinformowani przez wychowawc klasy o przewidywanej kocoworocznej ocenie zachowania mog zgosi wychowawcy ch jej podwyszenia. Najpniej 7 dni przed rad klasyfikacyjn ucze (rodzice, prawni opiekunowie( na pimie wskazuje ocen o jaka si ubiega wraz z argumentami przemawiajcymi za jej podwyszeniem.

22. Zesp wychowawczy analizuje argumenty ucznia i jego rodzicw (prawnych opiekunw( przemawiajce za podwyszeniem oceny zachowania ucznia wg zasad i kryteriw oceniania przyjtych w szkole i podejmuje decyzj o utrzymaniu lub podwyszeniu oceny. Ocena ustalona przez zesp jest ostateczna.

23. Rada pedagogiczna moe podj uchwa o niepromowaniu do klasy programowo wyszej lub nieukoczeniu szkoy przez ucznia, ktremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzdu ustalono nagann roczn ocen klasyfikacyjn zachowania.

22

9

Projekt edukacyjny 1. Uczniowie gimnazjum z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem upoledzenia

umysowego bior udzia w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespoowym, planowym dziaaniem uczniw, majcym na celu rozwizanie konkretnego problemu, z zastosowaniem rnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego moe dotyczy wybranych treci nauczania okrelonych w podstawie programowej ksztacenia oglnego dla gimnazjw oraz podstawie programowej ksztacenia oglnego dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkoach podstawowych i gimnazjum lub wykracza poza te treci.

4. Projekt edukacyjny realizowany jest w drugiej klasie gimnazjum.

5. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zesp uczniw pod opiek nauczyciela i obejmuje nastpujce dziaania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 2) okrelenie celw projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapw jego realizacji, 3) wykonanie zaplanowanych dziaa, 4) publiczne przedstawienie rezultatw projektu edukacyjnego.

6. Szczegowe warunki realizacji projektu edukacyjnego okrela dyrektor szkoy w porozumieniu z rad pedagogiczn.

7. Za realizacj projektu , w ktr zaangaowanych jest wicej ni jeden nauczyciel, odpowiada nauczyciel koordynator, zgoszony samodzielnie lub wskazany przez dyrektora szkoy.

8. Celem projektu jest ksztatowanie u uczniw: 1) odpowiedzialnoci za wasn prac, 2) umiejtnoci pracy w zespole, 3) umiejtnoci stosowania teorii w praktyce, porzdkowania i wykorzystywania

informacji z rnych rde wiedzy, 4) przygotowanie do publicznych wystpie, 5) nauk samodzielnoci i podejmowania twrczej aktywnoci.

9. Nauczyciele w terminie do koca wrzenia kadego roku szkolnego zgaszaj dyrektorowi szkoy, na pimie, tematy projektw edukacyjnych. Zgoszenie dokonuje si na Karcie Projektu Edukacyjnego (zacznik nr 2).

10. W terminie do 15 padziernika zesp nauczycieli III etapu edukacji uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym wybiera i akceptuje projekt do realizacji na dany rok szkolny.

11. Podczas realizacji projektu nauczyciele realizujcy projekt, na bieco uzupeniaj Karty Pracy Zespou (zacznik nr 3).

23

12. Karta Pracy Zespou powinna zawiera: 1) wykaz zada do wykonania, 2) wykaz osb odpowiedzialnych za poszczeglne zadania, 3) termin realizacji zada, potwierdzenie realizacji zadania wraz z dat jego realizacji, 4) ocen pracy poszczeglnych uczniw podczas realizacji projektu.

13. Karta Projektu oraz Karta Pracy Zespou s dokumentami potwierdzajcymi realizacj projektu w szkole.

14. Po zakoczeniu projektu Karta Pracy Zespou znajduje si w dokumentacji Nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoy.

15. Prezentacje projektw maj odby si do koca maja roku szkolnego.

16. Dopuszcza si nastpujce formy prezentacji: 1) plastyczn np. plakat, collage, makieta, model, itp. 2) prezentacja multimedialna, 3) wystpy artystyczne, inscenizacja, 4) broszura, gazetka, album, 5) inne wynikajce z charakteru projektu.

17. Ocena za wkad pracy ucznia w realizacj projektu zawarta jest na Karcie Pracy Zespou.

18. Ocena obejmuje: 1) zaangaowanie ucznia w realizacj projektu i jego prezentacj, 2) umiejtno pracy w grupie, 3) estetyk i staranno wykonanej pracy, 4) pomysowo w realizacji, 5) udzia w prezentacji.

19. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpywu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych, 2) promocj do klasy programowo wyszej lub ukoczenie gimnazjum.

20. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w 8 ust. 15 WSO uwzgldniaj udzia ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w klasie, w ktrej projekt jest realizowany.

21. Wychowawca klasy na pocztku roku szkolnego, w ktrym uczniowie bd realizowa projekt edukacyjny, informuje uczniw i ich rodzicw (prawnych opiekunw) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

22. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje si na wiadectwie ukoczenia gimnazjum oraz w arkuszu ocen.

23. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach, uniemoliwiajcych udzia ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum moe zwolni ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

24

24. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach, uniemoliwiajcych udzia ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum moe zwolni ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Zwolnienie takie moe nastpi w przypadku:

1) gdy ucze rozpocz nauk w szkole w klasie II po zakoczeniu realizacji projektu, 2) gdy ucze rozpocz nauk w klasie III po zakoczeniu realizacji projektu.

25. Jeeli ucze z uzasadnionych przyczyn nie bra udziau w realizacji projektu edukacyjnego w klasie II, moe bra udzia w projekcie realizowanym w nastpnym roku szkolnym.

26. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 24, na wiadectwie ukoczenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje si zwolniony albo zwolniona. 27. W przypadku uczniw upoledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym

decyzj o udziale w projekcie edukacyjnym podejmuje dyrektor, uwzgldniajc: 1) czy niepenosprawno umysowa ucznia uniemoliwia udzia w realizacji

w projekcie, 2) czy wpywa ona na niemono pracy w zespole zadaniowym, czy nie jest

moliwe dobranie zadania uwzgldniajcego moliwoci i umiejtnoci ucznia, 3) czy specyficzne trudnoci i deficyty rozwojowe uniemoliwiaj sprostaniu zada

zwizanych z udziaem w projekcie edukacyjnym.

10

Klasyfikowanie i egzaminy klasyfikacyjne 1. Ucze moe nie by klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj edukacyjnych,

jeeli z powodu nieobecnoci ucznia na zajciach edukacyjnych przekraczajcej poow czasu przeznaczonego na te zajcia w szkolnym planie nauczania brak jest podstaw do ustalenia rdrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2. Ucze nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnoci moe zdawa egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecnoci nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodzicw (prawnych opiekunw( Rada Pedagogiczna moe wyrazi zgod na egzamin klasyfikacyjny.

4. Uczniowi niesklasyfikowanemu nie ustala si oceny zachowania.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej.

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zaj artystycznych, techniki, zaj technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zaj komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form zada praktycznych.

25

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si nie pniej ni dzie przed terminem posiedzenia kocoworocznej rady klasyfikacyjnej.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zaj edukacyjnych w obecnoci wskazanego przez dyrektora szkoy nauczyciela takich samych lub pokrewnych zaj edukacyjnych.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni w charakterze obserwatorw rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporzdza si protok zawierajcy w szczeglnoci:

1) imiona i nazwiska nauczycieli o ktrych mowa ust. 8, 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 3) zadania (wiczenia) egzaminacyjne, 4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, 5) krtk informacj o ustnych i pisemnych odpowiedziach ucznia.

Do protokou docza si pisemne prace ucznia. Protok stanowi zacznik do arkusza ocen. 11. Ucze, ktry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystpi do egzaminu klasyfikacyjnego

w wyznaczonym terminie, moe przystpi do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoy.

12. Ucze, ktry nie przystpi do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn

nieusprawiedliwionych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyszej.

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeeniem 13 WSO.

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych moe by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeeniem 12 ust.1 i 13 WSO.

15. Ucze, ktry w trakcie roku szkolnego zostanie przeniesiony z innej placwki, gdzie nie uzyska oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu (lub nie realizowa danego przedmiotu) ma obowizek zaliczy dany przedmiot (treci edukacyjne zawarte w podstawie programowej) w formie egzaminu klasyfikacyjnego. Odbywa si to w sposb nastpujcy: 1) Ucze uzgadnia z nauczycielem przedmiotu zakres treci programowych, z ktrego

przeprowadzony bdzie egzamin klasyfikacyjny, 2) Nauczyciel przeprowadzajcy egzamin ustala z uczniem i jego rodzicami

(prawnymi opiekunami) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 3) Egzamin klasyfikacyjny powinien by przeprowadzony przed rad klasyfikacyjn

rdroczn lub roczn wg obowizujcych zasad.

26

16. Wychowawca klasy jest zobowizany do sprawdzenia, czy ucze, ktry zosta przyjty do szkoy z innej placwki w trakcie danego etapu edukacyjnego w klasach IV- VI szkoy podstawowej i I- III gimnazjum realizowa program edukacyjny z danego przedmiotu obowizujcego na danym etapie nauczania. 1) jeeli ucze nie realizowa programu edukacyjnego z danego przedmiotu

wychowawca w cigu pierwszego tygodnia roku szkolnego zgasza ten fakt dyrektorowi i nauczycielowi prowadzcemu dany przedmiot,

2) ucze nie realizowany przedmiot zalicza w formie egzaminu klasyfikacyjnego, ktry odbywa si wg obowizujcych zasad w terminie nie pniej ni 1 miesic od chwili zgoszenia.

3) nauczyciel przedmiotu w ramach realizacji godzin wynikajcych z art.42 ust. 2 pkt 2, lit a i b KN przygotowuje ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zaj edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si nieklasyfikowany, nieklasyfikowana.

11

Promowanie

1. Ucze klasy I-III szkoy podstawowej dla uczniw z upoledzeniem umysowym

w stopniu lekkim otrzymuje promocj do klasy programowo wyszej, jeeli jego wiadomoci i umiejtnoci z zakresu wymaga okrelonych w podstawie programowej ksztacenia oglnego (osignicia edukacyjne) w danym roku szkolnym zostay ocenione pozytywnie.

2. Na wniosek rodzicw (prawnych opiekunw) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodzicw (prawnych opiekunw) rada pedagogiczna moe postanowi o promowaniu ucznia klasy I i II szkoy podstawowej do klasy programowo wyszej rwnie w cigu roku szkolnego.

3. W wyjtkowych przypadkach rada pedagogiczna moe postanowi o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoy podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasigniciu opinii rodzicw (prawnych opiekunw) ucznia.

4. Poczwszy od klasy IV szkoy podstawowej, ucze, ktry ze wszystkich obowizkowych zaj edukacyjnych okrelonych w szkolnym planie nauczania, uzyska roczne oceny klasyfikacyjne wysze od oceny niedostatecznej otrzymuje promocj do klasy programowo wyszej, z zastrzeeniem 8 ust. 23 i 12 ust. 8 WSO.

5. Poczwszy od klasy IV szkoy podstawowej, ucze ktry w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska z obowizkowych zaj edukacyjnych redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania, otrzymuje promocj do klasy programowo wyszej z wyrnieniem.

27

6. Uczniowi, ktry uczszcza na dodatkowe zajcia edukacyjne lub religi bd etyk do redniej ocen, o ktrych mowa w ust. 5, wlicza si take roczne oceny uzyskane z tych przedmiotw.

7. Ucze szkoy podstawowej i gimnazjum, ktry posiada orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego i ma opnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a ktry w szkole podstawowej specjalnej lub w gimnazjum specjalnym uzyskuje ze wszystkich zaj obowizkowych oceny pozytywne zgodnie z wewntrzszkolnym systemem oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programw nauczania dwch klas, moe by promowany uchwa rady pedagogicznej do klasy programowo wyszej rwnie w cigu roku szkolnego. 1) promowanie poza normalnym trybem odnotowuje si w arkuszu ocen przez

zamieszczenie klauzuli: Uchwa Rady Pedagogicznej z dnia . promowany poza normalnym trybem do klasy ..

8. Ucznia z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje si do klasy programowo wyszej, uwzgldniajc specyfik ksztacenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Uczniom mona przeduy okres nauki na kadym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwikszajc proporcjonalnie liczb godzin zaj edukacyjnych. 1) Decyzj o przedueniu uczniowi okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna, po

uzyskaniu pozytywnej opinii zespou nauczycieli uczcych, zespou nauczycieli ds. spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodzicw (opiekunw prawnych) ucznia.

2) Decyzj podejmuje si nie pniej ni: a) w szkole podstawowej - do koca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w

klasie III i VI, b) w gimnazjum do koca lutego w klasie III

3) Procedur przeduenia okresu nauki monitoruje wychowawca klasy, a w przypadku nauczania indywidualnego nauczyciel wiodcy. 4) Dokumentacja procedury przeduenia okresu nauki zawiera:

a) zgod rodzicw ( prawnych opiekunw), b) analiz dotyczc stopnia (poziomu) realizacji zaoe Indywidualnego Programu

Edukacyjnego- Terapeutycznego. 5) Przeduenie okresu nauki odnotowuje si w arkuszu ocen przez zamieszczenie

klauzuli: Uchwa Rady Pedagogicznej z dnia . ( do koca lutego) przeduono okres nauki w klasie .

6) W przypadku przeduenia okresu nauki ucze na koniec roku szkolnego otrzymuje zawiadczenie o przebiegu nauczania.

10. Uczestnicy zaj rewalidacyjno wychowawczych na koniec roku szkolnego otrzymuj dyplomy na podsumowanie rocznej pracy rewalidacyjno wychowawczej.

11. Ucze, ktry nie speni warunkw okrelonych w 11 ust. 4 WSO, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyszej powtarza klas, z zastrzeeniem 12 ust. 8 WSO.

28

12. Ucze po ukoczeniu 18 lat moe by skrelony z listy uczniw decyzj dyrektora szkoy. Skrelenie nastpuje na podstawie uchway Rady Pedagogicznej: 1) na wniosek rodzicw, 2) w przypadku nierealizowania obowizku szkolnego.

13. Szkoa ma obowizek poinformowania rodzicw (opiekunw prawnych) o skreleniu z listy uczniw.

12

Egzaminy poprawkowe

1. Poczwszy od klasy IV szkoy podstawowej, ucze, ktry w wyniku rocznej klasyfikacji

uzyska ocen niedostateczn z jednych lub dwch obowizkowych zaj edukacyjnych, moe zdawa egzamin poprawkowy z tych zaj.

2. Egzamin poprawkowy skada si z czci pisemnej oraz czci ustnej, z wyjtkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zaj artystycznych, techniki, zaj technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zaj komputerowych oraz wychowania fizycznego, z ktrych egzamin ma przede wszystkim form zada praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoy do dnia zakoczenia rocznych zaj dydaktyczno wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza si w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powoana przez dyrektora szkoy. W skad komisji wchodz: 1) dyrektor szkoy albo nauczyciel zajmujcy inne stanowisko kierownicze jako

przewodniczcy komisji, 2) nauczyciel prowadzcy dane zajcia edukacyjne jako egzaminujcy, 3) nauczyciel prowadzcy takie same lub pokrewne zajcia edukacyjne jako czonek

komisji.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporzdza si protok zawierajcy: 1) skad komisji, 2) termin egzaminu, 3) pytania egzaminacyjne, 4) wynik egzaminu oraz uzyskan ocen.

Do protokou docza si pisemne prace ucznia i zwiz informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protok stanowi zacznik do arkusza ocen.

6. Ucze, ktry z przyczyn usprawiedliwionych (losowych) nie przystpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, moe przystpi do niego w dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoy, nie pniej ni do koca wrzenia.

7. Ucze, ktry z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystpi do egzaminu

poprawkowego w wyznaczonym terminie lub ucze, ktry nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyszej i powtarza klas.

29

8. Uwzgldniajc moliwoci edukacyjne ucznia szkoy podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna moe jeden raz w cigu danego etapu edukacyjnego promowa do klasy programowo wyszej ucznia, ktry nie zda egzaminu poprawkowego z jednych zaj edukacyjnych, pod warunkiem, e te obowizkowe zajcia edukacyjne s realizowane (zgodnie ze szkolnym planem nauczania) w klasie programowo wyszej.

13

System odwoawczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotw edukacyjnych

i zachowania ustalonej niezgodnie z przepisami

1. Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog, w terminie nie pniej ni 7 dni od dnia zakoczenia zaj dydaktyczno-wychowawczych, zgosi zastrzeenia do dyrektora szkoy, jeeli uznaj, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych lub ocena klasyfikacyjna zachowania zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny.

2. W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoy powouje komisj, ktra: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych przeprowadza

sprawdzian wiadomoci i umiejtnoci ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestraln lub roczn ocen klasyfikacyjn z danych zaj edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala ocen klasyfikacyjn zachowania w drodze gosowania zwyk wikszoci gosw; w przypadku rwnej liczby gosw decyduje gos przewodniczcego komisji.

3. Sprawdzian, o ktrym mowa w ust.2, pkt1, przeprowadza si nie pniej ni w terminie 5 dni, od dnia zgoszenia zastrzee, o ktrych mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu ustala si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skad komisji wchodz: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych: a) dyrektor szkoy albo nauczyciel zajmujcy w tej szkole stanowisko kierownicze

jako przewodniczcy komisji, b) nauczyciel prowadzcy dane zajcia edukacyjne,

c) dwch nauczycieli z danej lub innej szkoy tego samego typu prowadzcych takie same zajcia edukacyjne,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoy albo nauczyciel zajmujcy w tej szkole stanowisko kierownicze jako przewodniczcy komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoy nauczyciel prowadzcy zajcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) przedstawiciel samorzdu uczniowskiego, f) przedstawiciel rady rodzicw.

30

5. Z prac komisji sporzdza si protok , ktry zawiera: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych:

a) skad komisji, b) termin sprawdzianu o ktrym mowa w 13 ust.2, pkt1 WSO, c) zadania sprawdzajce (pytania), d) wynik sprawdzianu i ocen

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skad komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik gosowania, d) ustalon ocen zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protok , ktry podpisuj wszystkie osoby wchodzce w skad komisji (zarwno w ust. 5 pkt 1 jak i ust. 5 pkt 2 WSO) stanowi zacznik do arkusza ocen .

6. Ustalona przez komisj semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie moe by nisza od ustalonej wczeniej oceny. Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna, z wyjtkiem niedostatecznej rocznej oceny z zaj edukacyjnych, ktra moe by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

14

Ukoczenie szkoy

1. Ucze koczy szko podstawow, gimnazjum:

1) jeeli w wyniku klasyfikacji kocowej, na ktr skadaj si roczne oceny klasyfikacyjne z obowizkowych zaj edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyszej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowizkowych zaj edukacyjnych, ktrych realizacja zakoczya si w klasach programowo niszych w szkole danego typu, uzyska oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych wysze od oceny niedostatecznej z zastrzeeniem 8 ust.23 WSO oraz przystpi odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu o ktrym mowa w 15 ust.1 i 2 z zastrzeeniem 15 ust. 6 i 15 ust.15 WSO.

2. Ucze koczy szko podstawow i gimnazjum z wyrnieniem, jeeli w wyniku klasyfikacji kocowej, o ktrej mowa w 14 ust. 1, pkt 1, uzyska z obowizkowych zaj edukacyjnych redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania. Do redniej ocen wlicza si roczn ocen klasyfikacyjn z religii lub etyki, jeeli ucze uczszcza na te zajcia.

3. O ukoczeniu szkoy przez ucznia z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia, na zakoczenie klasy programowo najwyszej rada pedagogiczna uwzgldniajc specyfik ksztacenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami(.

4. W przypadku ucznia, ktry rozpocz nauk w trakcie trwania trzyletniego cyklu edukacyjnego (klasa 5,6 szkoy podstawowej i klasa II, III gimnazjum), a ktry w klasie 4,5 szkoy podstawowej i klasie I, II gimnazjum nie realizowa obowizkowych zaj

31

edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania i nie uzyska rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu, przeprowadza si (w terminie do najbliszej rady klasyfikacyjnej) egzamin klasyfikacyjny (wedug zapisw w WSO - 10 ust. 15 i 16).

5. Ksztacenie dzieci i modziey jest prowadzone nie duej ni do ukoczenia przez ucznia: 1) 18 roku ycia w przypadku szkoy podstawowej, 2) 21 roku ycia w przypadku gimnazjum, 3) 25 roku ycia - w przypadku zaj rewalidacyjno wychowawczych.

Rozdzia III SPRAWDZIAN W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I EGZAMIN W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

15 1. W klasie VI szkoy podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania

umiejtnoci ustalonych w standardach wymaga bdcych podstaw przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwany sprawdzianem. Standardy wymaga sprawdzianu okrelaj odrbne przepisy

2. W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin obejmujcy wymagania ustalone w podstawie programowej ksztacenia oglnego (okrelonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk), zwany "egzaminem gimnazjalnym.

3. Egzamin gimnazjalny skada si z trzech czci i obejmuje: 1) cz humanistyczna:

a) z zakresu historii i wiedzy o spoeczestwie, b) z zakresu jzyka polskiego,

2) cz matematyczno-przyrodnicza: a) z zakresu przedmiotw przyrodniczych, b) z zakresu matematyki,

3) jzyk obcy nowoytny: a) na poziomie podstawowym.

4. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w szkoach dla dzieci i modziey przeprowadza si w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

5. Opis zakresu odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriw oceniania i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu, a take przykadowe zadania znajduje w ogaszanym nie pniej ni do dnia 1 wrzenia roku szkolnego poprzedzajcego rok szkolny, w ktrym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin informatorze.

6. Uczniowie z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystpuj do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

32

7. Zwolnieni przez dyrektora komisji okrgowej z obowizku przystpienia do sprawdzianu na wniosek rodzicw (prawnych opiekunw) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoy mog by: 1) uczniowie ze sprzonymi niepenosprawnociami, posiadajcy orzeczenie

o potrzebie ksztacenia specjalnego, 2) uczniowie ze sprzonymi niepenosprawnociami, posiadajcy orzeczenie

o potrzebie ksztacenia specjalnego, ktrzy nie rokuj kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

8. Uczniowie z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, posiadajcy orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, ktrzy w gimnazjum kontynuowali nauk jzyka obcego nowoytnego na podbudowie II etapu edukacji, s zwolnieni z obowizku przystpienia do trzeciej czci egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

9. Za organizacj i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzdzeniu w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (Dz. U z 2007r. , Nr 83, poz.562 z pniejszymi zmianami) odpowiada przewodniczcy szkolnego zespou egzaminacyjnego, ktrym jest dyrektor szkoy.

10. Szczegowe zasady i warunki organizowania i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego (procedury przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego) okrela odrbny dokument.

11. Przewodniczcy szkolnego zespou egzaminacyjnego, nie pniej ni na dwa miesice przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, moe powoa zastpc przewodniczcego szkolnego zespou egzaminacyjnego spord nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

12. Przewodniczcy szkolnego zespou egzaminacyjnego jak i jego zastpca powinni odby szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego organizowane przez komisj okrgow.

13. Ucze, ktry z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystpi do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej czci tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwa sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystpuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej czci tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie pniej ni do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okrgowej.

14. Ucze, ktry nie przystpi do sprawdzianu lub egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatni klas szkoy podstawowej lub gimnazjum oraz przystpuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w nastpnym roku.

15. W szczeglnych przypadkach losowych bd zdrowotnych, uniemoliwiajcych przystpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okrgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoy moe zwolni ucznia z obowizku przystpienia do sprawdzianu lub

33

egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor skada wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

16. Na wniosek ucznia lub jego rodzicw (prawnych opiekunw), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostpniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wgldu, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okrgowej.

17. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpywa na ukoczenie szkoy. Wynik sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego odnotowuje si w arkuszu ocen ucznia. Wynik sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje si na wiadectwie ukoczenia szkoy. Uczniom wydawane s zawiadczenia o wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Rozdzia IV FORMY SPRAWDZANIA OSIGNI EDUKACYJNYCH

16

1. Sprawdzaniu, a nastpnie ocenianiu podlegaj :

1) odpowiedzi ustne: opowiadanie, wygaszanie tekstw z pamici, udzia w dyskusji, czytanie, odpowiedzi na pytania nauczyciela,

2) prace pisemne w klasie: a) kartkwka obejmuje tre z dwch lub z jednej lekcji, czas trwania 10 20

minut, b) sprawdzian obejmuje treci dziau, jest zapowiedziany i potwierdzony

wpisem do dziennika, poprzedzony lekcj powtrzeniow, czas trwania do 45 minut,

c) praca klasowa obejmuje treci dziau, jest zapowiedziana i potwierdzona wpisem do dziennika, poprzedzona lekcj powtrzeniow, czas trwania do 2 godzin lekcyjnych,

d) prace domowe: wiczenia, opowiadania, sprawozdania, wytwory plastyczne i inne,

e) aktywno na lekcji: notatki, prace w grupie itp..

2. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianw mog by przeliczane na stopnie wedug nastpujcej skali: 1) 10096% celujcy (A) 2) 9590% bardzo dobry (A) 3) 8972% dobry (B) 4) 7145% dostateczny C) 5) 4426% dopuszczajcy (D) 6) 250% niedostateczny (D).

3. Czstotliwo oceniania: 1) ustala si nastpujce limity sprawdzianw i prac klasowych:

a) w tygodniu 3, b) w cigu dnia 1.

34

4. Oceny za kartkwki, sprawdziany oraz prace klasowe wpisuje si w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym. Ponadto kolorem tym nauczyciel zapisuje w dzienniku temat pracy pisemnej (sprawdzianu, praca klasowej).

5. Na ocen klasyfikacyjn (rdroczn i roczn) musz skada si: 1) co najmniej 3 oceny czstkowe jeeli przedmiot (zajcia edukacyjne) odbywa si

1 raz w tygodniu, 2) co najmniej 4 oceny czstkowe jeeli przedmiot (zajcia edukacyjne) odbywa si

2 i 3 razy w tygodniu, 3) co najmniej 6 ocen czstkowych jeeli przedmiot (zajcia edukacyjne) odbywa si

4 i wicej razy w tygodniu, 4) w przypadku uczniw nauczanych indywidualnie ilo ocen zmniejsza si

odpowiednio o 1.

6. Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych: 1) obowizuje si nauczycieli do oddawania uczniom:

a) kartkwek: w terminie do 1 tygodnia od daty kartkwki, b) prac pisemnych (sprawdzian , praca klasowa) w terminie do 2 tygodni od daty pisania pracy.

7. Ucze, ktry z powodu nieobecnoci w szkole nie napisa sprawdzianu/pracy klasowej powinien je zaliczy w przecigu jednego tygodnia.

8. W przypadku dugotrwaej nieobecnoci ucznia w szkole, sprawdziany/prace klasowe ucze powinien napisa w przecigu dwch tygodni od swojego powrotu do szkoy.

9. Jeeli ucze nie zaliczy wskazanego materiau w wyznaczonym terminie, nauczyciel ma prawo odpyta ucznia z tego materiau bez wczeniejszego uprzedzenia.

Rozdzia V SYSTEM NAGRD I KAR

17

1. Uczniowie mog by nagradzani i karani. Kary nie mog narusza nietykalnoci

i godnoci osobistej ucznia.

2. W szkole stosowane s nastpujce formy nagrd:

1) ustna pochwaa wychowawcy klasy, 2) ustna pochwaa dyrektora wobec wszystkich uczniw, 3) dyplom pochwalny dla ucznia, 4) list gratulacyjny wychowawcy do rodzicw ucznia, 5) list gratulacyjny dyrektora do rodzicw ucznia, 6) nagroda rzeczowa.

3. W szkole stosowane s nastpujce kary:

1) ustne upomnienie wychowawcy, 2) ustne upomnienie dyrektora,

35

3) zawiadomienie rodzicw przez wychowawc, 4) nagana wychowawcy klasy, 5) nagana udzielona przez dyrektora wobec spoecznoci szkolnej z jednoczesnym

powiadomieniem rodzicw w formie pisemnej, 6) zakaz reprezentowania szkoy na imprezach midzyszkolnych i udziau

w wycieczkach i imprezach szkolnych, 7) obcienie finansowe za umylnie spowodowane szkody.

4. Kar, o ktrych mowa w 17 ust. 3, pkt 5 WSO odnotowana zostanie w dzienniku lekcyjnym.

5. Wychowawca klasy zobowizany jest do pisemnego poinformowania rodzicw o powodzie i rodzaju nagrody i kary przyznanych uczniowi.

6. Decyzj o nagradzaniu lub ukaraniu ucznia podejmuj Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy, Rady Rodzicw, Samorzdu Uczniowskiego, Zespou Opiekuczo - Wychowawczego, wskazujc jednoczenie form nagrody lub kary.

7. Ucze lub rodzice (opiekun prawny) maj prawo odwoa si od kadej kary do dyrektora szkoy w terminie 7 dni od uzyskania informacji o jej zastosowaniu. Dyrektor szkoy bada zasadno odwoania i odpowiada na nie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Rozdzia VI PRZEPISY KOCOWE

18

1. Wszyscy nauczyciele zobowizani s stosowa si do zasad zawartych w WSO.

2. W przypadkach nieobjtych Wewntrzszkolnym Systemem Oceniania decyzje podejmuje dyrektor szkoy w porozumieniu z Rad Pedagogiczn.

3. Wewntrzszkolny System Oceniania podlega monitoringowi i analizie w czasie roku

szkolnego. Ewentualne zmiany w WSO mog wynika ze zmian w przepisach prawa

owiatowego oraz potrzeb szkoy.

4. W procesie dokonywania ewentualnych zmian Wewntrzszkolnego Systemu Oceniania udzia bior: 1) uczniowie (poprzez dyskusje na godzinach do dyspozycji dyrektora, na zebraniach

Samorzdu Uczniowskiego, podczas swobodnych rozmw z nauczycielami, ), 2) rodzice (w czasie zebra rodzicielskich, przez wypenianie ankiet, przez dyskusje z

nauczycielami, wychowawcami, ), 3) nauczyciele (podczas rad pedagogicznych, dyskusji, zebra zespow rady

pedagogicznej, zespou samoksztaceniowego, ).

5. Rada Pedagogiczna na ostatnim posiedzeniu podsumowujcym prac w danym roku szkolnym podejmuje decyzj o dokonaniu zmian bd nie zmienianiu WSO.

36

6. Ewaluacji Wewntrzszkolnego Sytemu Oceniania dokonuje si po trzech latach funkcjonowania WSO, na podstawie informacji od uczniw, nauczycieli, rodzicw w postaci ankiet opisujcych efektywno systemu w stosunku do danej grupy, ktra przesza cay cykl ksztacenia i zakoczya go sprawdzianem lub egzaminem.

Wewntrzszkolny System Oceniania opracowano na podstawie Ustawy o systemie owiaty z dnia 07 wrzenia 1991 r. (Dz.U z 2004r., Nr 256, poz.2571 wraz z pniejszymi zmianami) oraz Rozporzdzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U z 2007r., Nr 83, poz.562 wraz z pniejszymi zmianami). Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 8 kwietnia 2009 r. Uchwa Rady Pedagogicznej z dnia 12 padziernika 2010 r. wprowadzono i zatwierdzono zmiany do WSO tworzc teksy jednolity. Uchwa Rady Pedagogicznej z dnia 1 wrzenia 2011 r. wprowadzono i zatwierdzono zmiany do WSO. Uchwa Rady Pedagogicznej z dnia 3 wrzenia 2012 r. wprowadzono i zatwierdzono zmiany do WSO. Uchwa Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2013 r. wprowadzono i zatwierdzono zmiany do WSO.