ROMÁNSKÉ UMĚNÍ

 • View
  78

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ROMÁNSKÉ UMĚNÍ. Románské umění. svébytný kulturní styl křesťanstva západní, střední a jižní Evropy 11. – pol. 13. st. první univerzální stavební sloh ovládl nejen architekturu, ale celé umění vůbec - PowerPoint PPT Presentation

Text of ROMÁNSKÉ UMĚNÍ

 • ROMNSK UMN

 • Romnsk umnsvbytn kulturn styl kesanstva zpadn, stedn a jin Evropy11. pol. 13. st.prvn univerzln stavebn slohovldl nejen architekturu, ale cel umn vbecpojem romnsk vyjadoval tvarovou podobu architektonickch motiv s mskmi stavebnmi formami - plkruhov oblouk, slouprozvinul se pedevm ve Francii, Itlii, Nmecku, panlsku - odtud do ostatn Evropy

 • Vzdlanostnositelem kultury - crkev (dleit byla loha mniskch d), zjem lechty o umn a kulturu a koncem ranho stedovku

  kesansk koly ve mstech (koly biskupsk) i pi klterech (koly kltern), uitel z ad mniskho du benediktin

 • zklad vzdln sedmero tzv. svobodnch umn a to tzv. trivium (gramatika rtorika, dialektika - logika) a kvadrium (aritmetika, gramatika, astronomie, hudba) = zklad a pedpoklad studia teologie (=vrchol vzdlanosti); vyuovacm jazykem latina - jazyk vzdlanc, z hovorov latiny (mluven podoba klasick latiny) romnsk jazyky

 • Umnpotky kesanskho umn u v mskch katakombch (podzemn pohebit) pro nstnn malby charakteristick symbolismus promna antickch nmt (past s ovc) v obraz Jee Krista s vcmi

 • Etapy vvoje stedovkho umnpotky po r. 313 v souvislosti s uznnm kesanstvrozvoj koncem 8.st. - karolinsk renesance10.st. otonsk renesance = pedromnsk sloh, charakteristick znak - blokovost (stroh, geometricky nelenn stavby - odvozen od hranolu11.-13.st. - vrcholn a pozdn fze romnskho slohu

 • Architektura

 • Charakteristick znaky slohu

  stavebn materil - pvodn devo, pak pevn kmen ( velk kusy spojovny maltou)mohutn siln zdi z hrub opracovanho kamene masivn, mlo lenit stavby okna a portly zakonen plkruhovm obloukem valen klenba , pozdji kov, klenba nesena silnmi sloupy s bohat zdobenmi hlavicemi

 • Typick stavebn prvkyklenbakopule a konchaokna, portlysloupyzdobc prvky

 • Klenbazkladn romnskou klenbou - klenba valen postupn nahrazovala rovn devn stropydalm typem romnsk klenby - klenba kov - v podstat jde o prnik (obvykle pravohl) dvou valench kleneb usazench na tyech rohovch podporch

 • Valen klenba

 • Kov klenba

 • kopuleforma uzaven prostoru uvan vhradn u crkevnch staveb

 • konchast kopule - zpravidla nad plkruhovitm pdorysem kostelnch apsid

 • okna

  okna zk, asto sdruen (2-3 vedle sebe, oddlen sloupky) s plkruhovm obloukem

 • portlarchitektonick nebo plastick ormovn otvoru dve nebo vrattympanon plocha v horn sti portlu, ohranien plkruhovm obloukem, bv vyplnn relifem nebo sochou

 • Tympanon

 • sloupyti sti patka, dk, hlavicehlavice krychlov, kalichov, poltov, koovdk hladk, nkdy pokryt pletencem,nkdy roubovit stenpi patce drpky

 • zdobc prvkyvlysozubypletenecprovazecpilov motiv

 • Typy stavebsakrln kostely, klterysvtsk - hrad, opevnn, mansk dm, kamenn most

 • Druhy kostelbazilikyrotundy

 • Bazilikabazilika typ kostela, skldajc se z lichho potu lod(oddlench sloupy nebo pili s arkdamistedn lo je vy a osvtlovna pmo tzv. baziliklnmi oknyzpravidla sdlo vyho crkevnho hodnoste

 • Pdorys baziliky Boskho Spasitele (Ostrava)

 • Velehrad

 • Bazilika - Teb

 • Rotundatyp kostela s lod na kruhovm pdorysu, s kopul, kuelovou stechou s lucernou a apsidou

 • Rotunda sv. Martina - Vyehrad

 • Rotunda Panny Marie a sv. Kateiny - Znojmo

 • Rotunda sv. M Magdalny Pedn Kopaninacentrln lo je vlcov, kruhovho pdorysu, na vchodn stran je pipojena nzk apsida, na stran zpadn pak vysok v tvercovho pdorysu.

 • Rotunda sv.M Magdalny

 • Svtsk stavbykamenn hrady s masivn v a opevnnm - stediska knec sprvy, sdlo knete, pak i lechty tvrze - opevnn sdla menho rozsahu lechtick dvorcekupeck domy

 • Romnsk hrad Tnec nad Szavoust romnskho hradu, rozenho ve 14. a15. stol., tvoen rotundou, hranolovou v, pilehlou pvodn gotickou budovou aodkrytmi zklady romnskho palce.

 • Roudnice n.L.

 • Hradbyobrann zazen kolem msta, hradu, pevnosti nebo jinho prostoru tvoeny bud' kamennou nebo cihelnou zd, nebo hlinnmi, zven obezdnmi nebo devem zpevnnmi nspy u mst a hrad se do vlastn hradby vkldaly brny, hradebn ve a baty (od pozdn gotiky upraven pro dlostelbu)

 • Sochastvvzno na architekturu pouvalo se pedevm pi tesn portl a relif vtinou s ivoinmi a rostlinnmi prvky rozvoj figurln plastiky - jedn spe o strnul postavy s nboenskou tmatikou sochy jsou schematick, asto pojaty dekorativn a ornamentln

 • Malstvrozvoj ve dvou hlavnch druzch: malba nstnn - kninmal vyjaduje sv kesansk ctnzkladem obrazu pevn linern kresba, barevnost omezena malm mnostvm pouvanch tn

 • Nstnn malba u ns dochovna mal stvznamn malby - pemyslovsk rodokmen a cyklus o Kristovi vrotund sv. Kateiny ve Znojm kostele sv. Klimenta ve Star Boleslavikostele sv. Ji na Praskm hrad

 • Rotunda sv. Kateiny - Znojmo

 • Rotunda sv.Kateiny - Znojmo

 • Knin malba pstovala se zejmna vklterech a skriptorich crkevnch ad nejstar iluminovan rukopisy opis Gumpoldovy legendy o sv. Vclavu Kodex vyehradsk

 • Gumpoldova legenda ivot sv. Vclava

 • Vyehradsk kodex

 • blova bible - Codex gigas

 • TEST

 • Uvete zkladn znaky romnskho slohu

 • Zobrazen stavba je A) bazilikaB) rotundaC) klter

 • Romnsk bazilika jeA romnsk kostel s obdlnkovm pdorysem B romnsk kostel s kruhovm pdorysem C vchod do chrmu

 • Urete druh zobrazen klenby

 • Romnsk stavby se nejastji stavly

  A) ze deva B) z hrub opracovanho kamene C) z plench cihel, stavby se neomtaly

 • Popite zobrazenou stavbu

 • Kdy se u ns stavlo v romnskm slohu?Uvete nae nejznmj rotundy.Co to je freska? Kde se nachzej nejvznamnj fresky z romnskho obdob?

 • Grad uemberk

 • Hrad uemberkjeden z nejznmjch ve Slovinskunejstar podoba pochz ze 13. stolet na hradbch se nachz7 velkch vbhem vlky bombardovn a pokozen tak poremv 60. letech dolo k rekonstrukci, po n se vrtil do svho pvodnho stavu nyn turisty hojn navtvovn

 • Stino

 • Kostel v Hrastovlje

 • Kostel v Hrastovljetrojlodn kostel obehnan obrannou zdromnsk stavba z 12. a 14. st. soust opevnn postavenho na obranu proti njezdm Turkv kostele se nachzej fresky (objeveny pod omtkou a v 19.st.)

 • Kostel v Hrastovlje - hradby

 • Kostel v Hrastovlje - fresky

 • Kostel v Hrastovlje - fresky

 • Kostel Notre-Dame-laGrande v Poitiers (Francie)

 • Katedrla v Lenu (panlsko)

 • Mohusk dm (Nmecko)