ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU ...nicolae- consiliu 2016/HCL... ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU ...nicolae- consiliu 2016/HCL... ROMANIA CONSILIUL LOCAL...

 • ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU

  Comuna Nicolae Balcescu,sat Rotarasti jud Valcea

  H O T A R A R EA NR. 1

  Cu privire la: acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul anului 2015 in suma de 2 583 886.83lei.

  Consiliul local al comunei Nicolae Balcescu, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 08.01.2016, la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;

  Vazand ca prin HCL nr. 75/14.12.2015 a fost ales presedinte de sedinta d-nul consilier Cojan Victor;

  Luand in discutie: - expunerea de motive a primarului localitatii precum si proiectul de hotarare initiat in acest sens; - raportul compartimentului contabilitate inregistrat sub nr. 78/05.01.2016; Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate inregistrat sub nr. 137/08.01.2016 precum si avizul de legalitate prezentat de secretarul localitatii nr.138/08.01.2016 ; In conformitate cu prevederile art. 13, art. 58 si art. 70 dinLegea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata, prevederile cap. V, pc. 2, lit.b al Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 4075/18.12.2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015; In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, modificata si completata, cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri adopta urmatoarea:

  HOTARARE

  Art.1 Se aprobaacoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul anului 2015 in suma de 2 583 886.83 lei.

  Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul localitatii si compartimentul contabilitate.

  Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii si compartimentul contabilitate si se comunica :

  - primarului localitatii ;

 • - Trezoreriei Mun. Ramnicu Valcea , - Institutiei Prefectului – Judetul valcea in vederea controlului de

  legalitate.

  Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

  PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA Cojan Victor SECRETAR,

  E. Popa-Patrascu

  Nicolae Balcescu, Judetul Valcea 08.01.2016

 • ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU

  Comuna Nicolae Balcescu, sat. Rotarasti jud. Valcea

  H O T A R A R E A NR. 2

  Privind includerea teritoriului Comunei Nicolae Balcescu, judetul Valcea la teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat in vederea constituirii Asociației Grupul Local de

  Pescuit „LOTRU – OLT MIJLOCIU”

  Consiliul local al comunei Nicolae Balcescu, judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinara din data de 08.01.2016, la care participa un numar de …. consilieri din totalul de 13 consilieri alesi in functie;

  Vazand ca prin H.C.L nr. 75/14.12.2015 a fost ales presedinte de sedinta d-nul Cojan Victor;

  Luand in discutie: - Expunerea de motive a primarului localitatii inregistrata cu nr. 9825 din 28.12.2015

  precum si proiectul de hotarare initiat in acest sens; - Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 9889 din 29.12.2015; - Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020; - Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15

  mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului;

  - Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului ;

  - Avand in vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr. 137/08.01.2016 precum si avizul de legalitate prezentat de secretarul localitatii si inregistrat sub nr. 138/ 08.01.2016;

  - În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

  - Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; - art.36, alin. (2), litera b), alin.(4), litera e) si alin. (7) litera a) din Legea 215/2001

  privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. -Fiind îndeplinite prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice

  locale, republicată, modificata si completata,

 • În temeiul art. 45 alin. (2), şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificata si completata, cu un numar de …. Voturi pentru, …… voturi impotriva si ….. abtineri, adopta urmatoarea:

  HOTĂRĂRE

  Art.1 Se aprobă includerea teritoriului Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea, la teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat in vederea constituirii Asociației Grupul Local de Pescuit „LOTRU – OLT MIJLOCIU”în contextul reglementărilor POPAM 2014-2020.

  Art.2 Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea îşi asumă angajamentul că nu va adera cu teritoriul la un alt parteneriat de tip Grup Local cu finanţare din POPAM 2014 – 2020.

  Art.3Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Nicolae Balcescu, judetul Valcea.

  Art.4Secretarul comunei asigură comunicarea prezentei hotărâri primarului Comunei Nicolae Balcescu, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Valcea in vederea controlului de legalitate.

  Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.

  PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA Cojan Victor SECRETAR,

  E. Popa-Patrascu

  Nicolae Balcescu, Judetul Valcea 08.01.2016

 • ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU

  Comuna Nicolae Balcescu,sat Rotarasti jud Valcea

  H O T A R A R E A NR. 3

  Cu privire la: modificarea si completarea H.C.L nr. 7/2015 privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru

  obiectivul de investitie „Extindere apa si canalizare in comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea”.

  Consiliul local al comunei Nicolae Balcescu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinara din data de 18.01.2016, la care participa un nr. de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri alesi in functie; Vazand ca prin H.C.L nr. 75/14.12.2015 a fost ales presedinte de sedinta d-nul consilier Cojan Victor;

  Luand in considerare: - Expunerea de motive nr. 256 din 12.01.2016 si proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii pentru modificarea si completarea H.C.L nr. 7/2015 privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Extindere apa si canalizare in comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea”;

  Analizand: - Referatul nr. 254 din 12.01.2016 al compartimentului de specialitate; - Adresa nr. 1584 din 11.01.2016 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura prin care se solicita transmiterea pana la data de 18.01.2016 a documentatiilor privind investitia actualizate cu noua cota de TVA; - Devizul general actualizat cu noua cota de TVA 20% pentru lucrarile rest de executat privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie « Extindere apa si canalizare in comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea »; - H.C.L nr. 54/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii « extindere sistem de canalizare menajera in comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea »; H.C.L nr. 29/2011 privind aprobarea actualizarii devizului general la obiectivul de investitii « Extindere sistem de canalizare menajera in comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea; H.C.L nr. 25/2012 privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitie « Extindere sistem centralizat de canalizare menajera in comuna Nicolae Balcescu »; H.C.L nr. 53/2009  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii «Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Nicolae Balcescu; H.C.L

 • nr. 30/2011 privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitii « Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea »; H.C.L nr. 24/2012 privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitie « Extindere sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea » ;HCL nr. 7/06.02.2015 privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitie « Extindere apa si canalizare in comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea » ;