Risk f£¶r spridning av markf£¶roreningar fr£¥n MIFO-klassade ... 1225334/ ¢  Geodatalager

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Risk f£¶r spridning av markf£¶roreningar fr£¥n MIFO-klassade ......

 • INOM EXAMENSARBETE TEKNIK, GRUNDNIVÅ, 15 HP

  , STOCKHOLM SVERIGE 2018

  Risk för spridning av markföroreningar från MIFO- klassade områden i Stockholms län vid ökad avrinning till följd av klimatförändringar

  ALICE WIKSTRÖM

  LOVISA LUNDGREN

  KTH SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

 • ii

  Sammanfattning

  En vanlig metod vid identifiering av förorenade områden är MIFO (metod för identifiering av

  förorenade områden). MIFO tar hänsyn till en rad faktorer bland annat föroreningarnas

  spridningsförutsättningar som bland annat kan kopplas till spridning via befintliga vattenflöden och

  eventuella översvämningar. Det som MIFO saknar är en tydligare koppling till

  klimatförändringarna som till exempel en ökad nederbörd. I detta arbete utreds föroreningarnas

  spridningsförutsättningar rent allmänt och från nedlagda plantskolor/handelsträdgårdar i

  Stockholms län på grund av en ökad avrinning till följd av en ökad nederbörd genom

  litteraturstudier samt kartering av förorenade områden i geografiska informationssystem (GIS).

  Informationen har hämtats från SGI, SGU, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen med flera. I arbetet

  dras slutsatsen att klimatförändringar i form av ökad nederbörd kan påverka förutsättningarna för

  spridning av föroreningar. Förslag till fortsatt arbete är att titta på fler klimatförändringar och hur

  dessa kommer påverka spridningen.

  Nyckelord

  Förorenade områden, klimatförändringar, avrinning, nederbörd, föroreningar, riskklassning

 • iii

  Abstract

  Climate change is presumed to cause higher temperature and increased level of precipitation during winter in Stockholm. Therefore, winter water run-off is expected to increase in the future. Soils in contaminated sites may under these circumstances be subjected to strain from altered groundwater levels and surface run-off. In Sweden, the risk assessment conducted for identifying and evaluating contaminated sites is termed MIFO - Method of Surveying Contaminated Sites. The model considers the geology of the site and hydrology of the site among others factors such as land use. It is mentioned that the risk assessment should have a long term perspective even though climate change is not clearly stated. In this study of literature, soil contaminant dissipation from landfill of gardens centres is studied, and discussed in an overview of common soil and hydrology conditions in Stockholm during increased level of precipitation. Also, the study includes a limited GIS-analysis of two different areas. It is concluded that increased level of precipitation and water run-off may result in dissipation of soil contaminants and suggests that more studies about contaminated sites and climate change is necessary.

  Keywords

  Contaminated sides, climate change, water run-off, atmospheric precipitation, soil contaminants,

  risk assessment

 • iv

  Innehållsförteckning

  Inledning .....................................................................................................................................................1

  Introduktion ............................................................................................................................................1

  Bakgrund .................................................................................................................................................1

  Syfte och mål .......................................................................................................................................... 2

  Avgränsningar ........................................................................................................................................ 2

  Metod ......................................................................................................................................................... 3

  Litteraturstudie ...................................................................................................................................... 3

  Fallstudie ................................................................................................................................................ 3

  Urval och avgränsning av undersökningsmaterial .......................................................................... 3

  Datamaterial och Geografiska informationssystem ......................................................................... 3

  Kommunstudie ...................................................................................................................................... 3

  Metod för inventering av förorenade områden (MIFO) .......................................................................... 3

  Klassificering enligt MIFO .................................................................................................................... 3

  Spridning i mark och grundvatten .................................................................................................... 4

  Spridning från mark och grundvatten till ytvatten .......................................................................... 5

  Spridning i ytvatten ........................................................................................................................... 5

  Grundvattenbildning och avrinning ......................................................................................................... 5

  Grundvattenbildning ............................................................................................................................. 5

  Avrinning ................................................................................................................................................ 6

  De olika jordarnas egenskaper .................................................................................................................. 6

  Jordarternas hydrauliska konduktivitet ............................................................................................... 6

  Strömningshastighet .......................................................................................................................... 6

  Moränjordar ....................................................................................................................................... 6

  Övriga jordarter ................................................................................................................................. 7

  Jordmåner .............................................................................................................................................. 7

  Podsol ................................................................................................................................................. 8

  Föroreningar .............................................................................................................................................. 8

  Föroreningar i mark .............................................................................................................................. 8

  Föroreningar kopplade till plantskolor och handelsträdgårdar.......................................................... 8

  Organiska bekämpningsmedel .......................................................................................................... 9

  Metaller............................................................................................................................................... 9

  Kemiska egenskaper som påverkar spridning ................................................................................... 10

  Partikelbundna och vattenlösliga föroreningar ............................................................................. 10

  Föroreningar i egen fas .................................................................................................................... 10

  Föroreningars spridning via vattendrag ............................................................................................. 10

  Platsspecifika egenskaper som påverkar föroreningsspridning ........................................................ 11

  Resultat från fallstudien över Stockholms län ........................................................................................ 11

  SMHIs klimatscenario över Stockholms län ....................................................................................... 11

  Jordarter i Stockholms län .................................................................................................................. 12

 • v

  Avrinningsområden .............................................................................................................................. 16

  Diskussion ................................................................................................................................................ 19

  Allmänt om föroreningsspridning till följd av en ökad nederbörd .................................................... 19

  Föroreningsspridning plantskolor .................................................................................................. 20

  Data- och metodkritik till Fallstudien ............................................................