Ringsted Kommune Web view 3. Opfأ¸lgning siden seneste mأ¸de4 4. Handicapprisen 20205 5. Tilgأ¦ngelighed

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ringsted Kommune Web view 3. Opfأ¸lgning siden seneste mأ¸de4 4. Handicapprisen 20205 5....

Referat

Handicaprådet

Møde nr.:

Møde i Handicaprådet

Dannet den:

Onsdag den 09-10-2019

Mødedato:

Tirsdag den 08-10-2019

Mødetidspunkt:

17:30 - 19:00

Mødested:

Gråt mødelokale, Amtstue Alle

Medlemmer Jan Jakobsen Christina Denise Wandel Karl Østergaard Hansen Claus Nielsen Britta Nielsen Alice Morsbøl Sune Thor Olsen Tina-Mia Eriksen Lisbeth Balling

Fraværende Jan Jakobsen, Sune Thor Olsen

Bemærkninger

Indholdsfortegnelse

Punkt nr. Side

1. Godkendelse af dagsorden 2

2. Temamøde med Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter 3

3. Opfølgning siden seneste møde 4

4. Handicapprisen 2020 5

5. Tilgængelighed på Torvet 6

6. Budget 2020 7

7. Politik for voksne med særlige behov 8

8. Ny proces for revidering og godkendelse af kvalitetsstandarder på voksenområdet 12

9. Orientering fra formanden 16

10. Orientering fra administrationen 17

11. Punkter til kommende møder 18

( Side: 2 )

( Referat for Handicaprådet Møde nr. Møde i Handicaprådet - 8. oktober 2019 - kl. 17:30 Side 19 )

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsid:

Sagen afgøres i:

Handicaprådet

Bilag:

Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

Godkendt

Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

2. Temamøde med Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter

Åben sag

Sagsid:

19/14

Sagen afgøres i:

Handicaprådet

Bilag:

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet besluttede den 15. januar 2019, at de ønskede et temamøde med Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter.

Temamødet vil have fokus på:

· Samarbejdet med frivillige og foreninger – med fokus på om der er eller kan være snitflader og samarbejde med handicapområdet

· Arbejdet med § 18-puljen

Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

Punktet er aflyst.

Handicaprådet ønsker, at punktet sættes på dagsordenen til Handicaprådets møde i januar 2020.

Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

3. Opfølgning siden seneste møde

Åben sag

Sagsid:

Sagen afgøres i:

Handicaprådet

Bilag:

Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

Der blev orienteret om, at sagsbehandlingsfristerne ikke er ændret, jf. Handicaprådets høringssvar.

Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

4. Handicapprisen 2020

Åben sag

Sagsid:

19/14

Sagen afgøres i:

Handicaprådet

Bilag:

Beskrivelse af sagen

Ringsted Byråd afholder den 13. marts 2020 Foreningernes gallaaften, hvor der uddeles en række priser, herunder Handicapprisen.

Sidste frist for indstilling af kandidater er den 1. november 2019.

Handicaprådet kan drøfte, hvordan rådets medlemmer kan bidrage til at sprede budskabet om Handicapprisen og sikre, at der bliver indstillet kandidater til prisen.

Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

DH-siden af Handicaprådet orienterer deres bagland ift. indstilling af kandidater med fokus på ændrede kriterier for indstilling samt deadline for indstilling.

Handicaprådet opfordrer til, at der gøres opmærksom for prisen på Ringsted Kommunes Facebookside og på forsiden af ringsted.dk, eksempelvis ved lave et banner ligesom ”Oplevelser i efterårsferien” og ”Cykelløb for alle”.

Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

5. Tilgængelighed på Torvet

Åben sag

Sagsid:

19/14

Sagen afgøres i:

Handicaprådet

Bilag:

1

Notat Tilgængelighed på Torvet.docx (124962/19)

2

Oversigtskort over torvet (124963/19)

Beskrivelse af sagen

På Handicaprådets møde den 11. september 2019 besluttede rådet, at de gerne vil have et oplæg fra kommunen om tilgængelighed på torvet med særligt fokus på tilgængelighed for blinde/svagtseende, herunder udfordringer med ledelinjer og manglende rækværk på broer.

Vej- og Ejendomscentret har sendt en redegørelse, som er vedhæftet som bilag.

Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

Handicaprådet besluttede, at punktet tages op igen på mødet i november 2019.

Handicaprådet ønsker, at mødet bliver med deltagelse fra den repræsentant fra Dansk Blindesamfund, som har gennemgået torvet, og en repræsentant fra Vej- & Ejendomscentret.

Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

6. Budget 2020

Åben sag

Sagsid:

19/14

Sagen afgøres i:

Handicaprådet

Bilag:

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har sendt det tekniske budgetforslag samt ændringsforslag til budgettet for 2020 – 2023 i høring. Materialet er sendt til Handicaprådets medlemmer pr. mail den 2. oktober 2019.

Høringsmaterialet findes på kommunens hjemmeside https://ringsted.dk/content/forslag-til-budget-2020-2023-i-hoering. Fristen for at indsende høringssvar er mandag den 21. oktober, og det skal sendes til budget@ringsted.dk.

Høringssvarene vil, sammen med de høringssvar som blev indsendt før sommerferien, indgå i materialet til Byrådets behandling af budgettet og bliver lagt på hjemmesiden. Den afsluttende 2. behandling af budgettet finder sted i Byrådet tirsdag den 5. november.

Beslutning i Handicaprådet den 08-10-2019

Handicaprådet drøftede budgetmaterialet.

Ej til stede: Jan Jakobsen og Sune Thor Olsen

7. Politik for voksne med særlige behov

Åben sag

Sagsid:

18/15396

Sagen afgøres i:

Byrådet

Bilag:

1

Politik for voksne med særlige behov.pdf (115480/19)

Indledning

Sagsgang:

 

BY

ØK

ÆGU

PBU

KMU

BUU

KFU

SAMU

Orientering

Indstilling

x

x

x

Beslutning

X

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet vedtog den 8. oktober 2018, at der i denne byrådsperiode skal udarbejdes en ny politik på området for voksne med særlige behov, og at processen skal igangsættes ultimo 2019. Denne sag forelægges for at få politisk stillingtagen til nogle grundlæggende valg i forhold til indhold og proces for en ny politik, herunder mulighederne for at have en fælles handicappolitik inklusiv børn og unge. Der vil efterfølgende blive forelagt en tids- og procesplan for en ny politik.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har i dag en Politik for voksne med særlige behov (vedhæftet). Ved udarbejdelsen af en ny politik skal der træffes beslutning om, hvorvidt den nuværende afgrænsning i fht. målgrupper og temaer i politikken skal ændres. Der er her inspiration at hente fra andre kommuner, hvor der ses forskellige bud og modeller for politikker på det sociale område.

Målgrupper for en ny politik

Kommunens nuværende Politik for voksne med særlige behov omfatter både personer med handicap, psykisk sygdom og sociale problemer. Målgruppen er afgrænset til kun at vedrøre personer over 18 år.

Andre kommuner – fx København, Århus, Sorø og Slagelse Kommuner – har i stedet en handicappolitik, som kun omfatter personer med handicap (fysisk og psykisk nedsat funktionsevne), men som så til gengæld typisk både gælder børn og voksne. Disse politikker har sit udspring fra FN’s Handicapkonvention, der handler om at sikre alle borgere med nedsat funktionsevne rettigheder og lige muligheder for at deltage i samfundet.

Nogle kommuner – fx Slagelse og København - har ud over en sådan handicappolitik en udsatte-politik eller lignende, der sætter rammer og retning for kommunens opgaveløsning i forhold til voksne med socialpsykiatriske problemstillinger.

Kommunen kan således vælge mellem to forskellige modeller i forhold til ny politik på området:

· A) Fastholde en Politik for voksne med særlige behov, der dækker på tværs af handicap- og socialpsykiatriområdet, men kun retter sig mod borgere over 18 år.

· B) En Handicappolitik for personer med nedsat funktionsevne, der dækker på tværs af børne- og voksenområdet. Eventuelt suppleret med en udsattepolitik.

En fælles handicappolitik på tværs af aldersgrupper vil have delvis samme målgruppe som kommunens Børne- og Ungepolitik, der målretter sig mod alle børn og unge i kommunen. Børne- og Ungepolitikken bygger bl.a. på værdier om inklusion og inkluderende fællesskaber, og vil indholdsmæssigt godt kunne suppleres af en mere specifik politik på handicapområdet.

Temaer i en ny politik

Ud over spørgsmålet om målgrupper er der også flere muligheder i forhold til, hvilke temaer en ny politik skal omfatte. I forhold til den nuværende Politik for voksne med særlige behov ses der fra andre kommuner eksempler på politikker med en større bredde i temaerne, fx med temaer om inklusion, kommunikation og borgerinddragelse, sundhed og fysisk og digital tilgængelighed.

I Ringsted Kommune er flere af disse temaer dækket af andre politikker, fx lighed i sundhed i sundhedspolitikken og en politik for