Revista de Ripollet 846

 • View
  223

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

846.- Publicada el 7 de novembre de 2014

Text of Revista de Ripollet 846

 • El COP-CpR critica lainoperncia delgovern amb elsafectats perlegionellosi pg. 7

  Urnes als institutspblics per opinarsobre el futur del paspg. 4

  Latur baixa aloctubre i es situa ennivells del 2010 amb3.640 persones sensefeina pg. 11

  La Crida per Ripolletreuneix prop de 60persones en la sevaprimera assembleapg. 8

  Sumari 846

  POLTICA:Juan Parralejorepetir comalcaldable del PSC ales municipals demaig de 2015pg. 6

  SOCIETAT:LOMIC organitzauna xerrada perinformar de la novafactura eltricapg. 10

  CULTURA:La melancolia delnima russaenvaeix el TeatreAuditori amblunivers Txkhovpg. 12

  ESPORTS:El Joan Creus acull elCampionatdEspanya alev depatinatge artsticpg. 20

  CIUTAD:PsicoAction, dos joves psiclegsposen en marxa unaconsulta integralpg. 40

  Al punt de mira

  Poltica

  Societat

  Cultura

  Crtiques

  Esports

  Passatemps

  Participaci

  Mirant Enrere

  Horscops

  Guies

  Ciutadans

  La Revisteta

  Serveis

  Felicitats

  .....pg. 04

  .....pg. 05

  .....pg. 10

  .....pg. 12

  .....pg. 18

  .....pg. 20

  .....pg. 25

  .....pg. 26

  .....pg. 30

  .....pg. 33

  .....pg. 34

  .....pg. 40

  .....pg. 42

  .....pg. 44

  .....pg. 46

 • Arriba el 9N l Al punt de Mira l 4

  El 9 de novembre de 2014 s unadata clau des del 12 de desembre de2013 quan el president de la Gene-ralitat acompanyat per representantsdels partits poltics partidaris de laconsulta va anunciar que shaviaarribat a un acord sobre la pregun-ta. Des de llavors hi ha hagut moltsmoviments poltics i judicials, perfinalment diumenge els ciutadansestan cridats a les urnes per res-pondre les preguntes pactades: Volque Catalunya esdevingui un Estat?I en cas afirmatiu: Vol que aquest Es-tat esdevingui independent? La consulta, convocada a travs dundecret el passat mes de setembre,va ser suspesa pel Tribunal Consti-tucional a instncies del govern es-panyol. El govern de la Generalitat vaacceptar la suspensi i va acceptarno fer-la. Tanmateix va proposar unprocs de participaci pel mateix dia,aprofitant les mateixes urnes i tambla pregunta. Aquest dimarts 4 de no-vembre aquest procs tamb va sersusps pel Tribunal Constitucional

  arran duna nova impugnaci del go-vern central. Per aquest cop la res-posta del govern de la Generalitat haestat continuar endavant amb laconvocatria. Almenys aix ho vanmanifestar el mateix dimarts. El con-venciment que diumenge es podrvotar el comparteixen tamb lANC i

  els partits poltics que van pactar lapregunta.

  Urnes als tres institutsTot est preparat per poder votar alnostre municipi. Hi haur urnes alstres instituts pblics: Can Mas, LlusCompanys i Palau Ausit. El portaveude Ripollet per la Independncia, Mi-quel Estap, mant la crida, quediumenge tothom vagi a votar i as-segura que hi haur meses amb ur-nes per votar dins dels instituts. Elprocs el conduiran voluntaris, shanregistrat 3.864 a la nostra comarca,arribant a 40.930 arreu de Catalun-ya. Hi poden participar els majors de16 anys amb una adrea de Cata-lunya al seu DNI, els estrangers pro-cedents de pasos de la UE que resi-deixen a Catalunya i tamb elsestrangers no europeus que tinguinuna adrea catalana a la seva targe-ta didentitat destranger. Per poder votar noms cal adrear-se a linstitut assignat, es pot con-sultar quin centre correspon a la web

  http://www.participa2014.cat/ intro-duint ladrea que apareix al DNI i elcognom i tamb trucant al 012. Ladistribuci sha fet per proximitat ge-ogrfica i seguint la zonificaci das-signaci de centre dels alumnes. Es podr votar de les 9 a les 20h iper a la jornada sha establert undispositiu especial dels Mossos dEs-quadra. No hi haur per cap dispo-sitiu extraordinari per part de lAjun-tament. Des del consistori expliquenque no els hi han demanat des de laGeneralitat cap collaboraci i que sque han penjat el cartell informatiudel procs a lOAC. Per tal de resoldre dubtes als vensel dissabte 8 tant ERC com CDCmuntaran taules informatives al ca-rrer. ERC ho far de les 10 a les 14hdavant el Centre Cultural i tancar lajornada amb una botifarrada popu-lar. Per la seva banda CDC obrir elseu local totes les tardes durantaquesta setmana per atendre elsvens i dissabte a la tarda de 17 a20h installar una taula informativa

  David Ra

  El procs de participaci sobre el futur deCatalunya arriba als tres instituts pblics

  Sespera que diumenge torni a haver cues per votar REVISTA DE RIPOLLET

  Es podr votar diumenge de 9 a 20h a linstitut assignatmostrant el DNI

 • davant el Centre Cultural.

  Forta campanya dactesDes de fa setmanes els partidaris devotar s-s han organitzat actes i ac-tivitats per tal de portar el debat msenll del dret a votar. Aix han passatpel municipi Pilar Rahola, Alfons L-pez Tena, Oriol Soler, Eduard Voltas,Quim Arrufat i aquesta setmanatamb Oriol Amors i dijous 6 Eli-senda Paluzie. A ms Ripollet per laIndependncia tamb va realitzar lagigaenquesta i es va mobilitzar da-vant la primera suspensi. Divendresparticiparan a lacte central de lacampanya Ara s lhora a Barcelo-na i diumenge ms enll de la vota-ci tamb es preveu que sorganitziuna recollida de signatures a la por-ta dels instituts per tal de denunciarinternacionalment que el govern es-panyol impedeix lexercici de la de-

  mocrcia mitjanant qualsevol sis-tema de consulta reconegut interna-cionalment.

  Debat ms enll dels partitsTot plegat diumenge s un pas msdun procs que ha superat els pro-pis partits poltics. La fora de les en-titats i les manifestacions ciutadaneshan fet anar a remolc a molts partits.Ja fa mesos que els representantsdels diferents grups municipals al pletamb shan manifestat a lentorn dela consulta. Ho han fet debatent mo-cions i des dels partits a favor del stamb organitzant actes i fent cam-panya. Clarament a favor del s-s shi handeclarat els regidors del COP-CpR iels de CIU. A laltra banda elsregidors del PP han estat els nicsque han defensat clarament que noes pot votar.

  Les postures del PSC i ICV-EUiA hancomprs ms matisos. Des del PSChan repetit que volen una consulta,per que sigui pactada i legal i sper aix que el 9N no anirem a vo-tar, com confirmava aquest dimartsla primera secretria Rosa Martn. Nodescarta que hi hagi militants socia-listes que s que hi participin a la vo-taci i insisteix que la posici delpartit s apostar per un model fede-ral. Des dICV-EUiA no hi ha posiciona-ment sobre que cal votar ms enlldel s incial per en canvi s que fanuna crida explcita a la participaciaquest diumenge. Ho deixa clar elregidor Valent Nieto en larticle pu-blicat a la pgina 26 daquesta re-vista on explica que tenim dret adecidir qu volem ser i com ho fa-rem, ning de fora t dret a decidirper nosaltres.

  l 5

 • Poltica l Revista de Ripollet l 6

  El diputat de les CUP Quim Arrufat vaomplir la sala de lescola Martinet onel passat dimarts el COP-CpR va orga-nitzar una nova xerrada sobre el 9N.En la presentaci la regidora Pilar Cas-tillejo va explicar que el Compromsmai abans shavia pronunciat sobre laindependncia per que ara s ho hanfet i a favor perqu s la nica ma-nera dassolir un pas ms just.Davant ms de 70 persones Arrufat vafer un reps a la situaci poltica ge-neral i va explicar que la revolta ciuta-dana va ms enll de canviar la ban-dera. Davant una Espanya que s un

  estat al servei de loligarquia, la deMadrid i tamb la del Pais Basc i Ca-talunya cal lluitar i revelar-se per evi-tar que continu el robatori a les clas-ses populars. Pel que fa a la consulta va lamentarque shagi impugnat la llei de consul-tes, perqu era una eina molt tilms enll de la pregunta sobiranista.I en relaci al diumenge 9 de novem-bre va apuntar que la impugnaci delgovern central noms vol que la gentdeixi de pensar en la independnciai que lestat espanyol ja ha demostrataltres vegades que davant els conflic-tes poltics sn capaos dutilitzarqualsevol via.

  David Ra

  Quim Arrufat explica que cal respondrevotant a un estat al servei de loligarquia

  Quim Arrufat a lescola MartinetDAVID RA

  LAgrupaci local del Partit dels Socia-listes de Catalunya (PSC) no haur devotar per escollir qui s el cap de llis-ta a les properes eleccions municipals.Noms shi ha presentat un candidata alcaldable, lactual alcalde Juan Pa-rralejo que ha presentat un 63% da-vals de la militncia superant aix el20% establert per acceptar la candi-datura. En no haver-se presentat ning ms laratificaci per part de lassemblea elproper mes de novembre ser un purtrmit per oficialitzar lelecci. Parra-lejo ser candidat del PSC per quarta

  vegada consecutiva. s alcalde des del2001 quan va substitur a Carles Ferr.Des de llavors ha liderat el PSC i lesseves llistes a les municipals a leseleccions de 2003, 2007, 2011 i ho

  far tamb en 2015. El proper any farprecisament vint anys que forma partdel ple municipal, ja que va entrar coma regidor lany 1995. De fet, s lalcal-de que porta ms anys al crrec entreels municipis de lentorn proper.

  Redacci

  Juan Parralejo repetir com alcaldable del PSC a les municipals de maig de 2015

  Juan Parralejo presidint el ple REVISTA DE RIPOLLET

  Ser la quarta candidatura seguida de Parralejo com alcaldable del PSC

 • A travs dun comunicat de premsa elCOP-CpR ha mostrat la seva indigna-ci per la manca de respostes a lespreguntes fetes sobre el brot de legio-nellosi. Des del Comproms el regidorJM Osuna lamenta que des del governno sofers en el ple doctubre capresposta sobre latenci a les vctimes,ni cap mostra de disgust pel funcio-nament de lempresa , que presump-tament ha causat el brot i s per aixquer demana a CIU que es plantegi lasubstituci dels regidors Gemma Edoi Joan Fandos.En el mateix ple doctubre el COP-CpR

  ja va manifestar la seva intenci de de-purar responsabilitats. Han posat elcas en mans dels seus serveis jurdicsper tal que explorin les responsabil