Click here to load reader

REPUBLIKA HRVATSKA - Samobor · Web view tiče sigurnosti puno stvari napravljeno, moja djeca tamo idu, uspornici su napravljeni na cestama okolnim, ograda zaštitna, za razliku od

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA - Samobor · Web view tiče sigurnosti puno stvari napravljeno, moja djeca...

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD SAMOBOR

Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/6

URBROJ: 238-11-04/3-17-2

Samobor, 28.09.2017.

ZAPISNIK

s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane 28. rujna 2017. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor.

Započeto u 14.00 sati.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Petra Babojelić, Franjo Bedeničić, Željko Bošković, Davor Daničić, Marinko Džepina, Irena Franceković, Damir Gorišek, Ivan Horvat, Vinko Jaklenec, Đurđica Jančikić, Ivan Kaselj, Svebor Labura, Željko Mataušić, Lovro Mihelić, Andrija Noršić, Ivan Patekar, Zlatko Rešetar, Vladimir Skendrović, Miran Šoić, Franjo Štefanić, te su naknadno stigli Irena Kapor, Miljenko Bišćan

IZOČNI VIJEĆNICI: Maja Gračanin - opravdala, Damir Skok - opravdao, Ivana Šolčić - opravdala

PROČELNICA: Ana Vlah

OSTALI:

· Sanja Horvat Iveković, zamjenica gradonačelnika Grada Samobora

· Željko Stanec, zamjenik gradonačelnika Grada Samobora

· Željko Radovanić, Mario Anušić, Valentina Horvat, Zvonko Župančić, Juro Horvat, Mladen Ogrinc, pročelnici upravnih tijela Grada Samobora

· Krunoslav Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo

· Tamara Mekinjić, unutarnja revizorica

· Josip Petrić, viši referent za informatičke poslove u Uredu gradonačelnika

· javnost

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

ZAPISNIČARKA: Nada Gorišek

MIRAN ŠOIĆ – Sve lijepo pozdravljam i da krenemo na našu 4. sjednicu Gradskog vijeća, koja je zakazana za danas, pozive ste dobili. Kao što je to uobičajeno prvo da provjerimo da li mi imamo tu dovoljan broj naših vijećnica i vijećnika, pa će gđa Ana Vlah prozvati po standardu.

ANA VLAH – Pristupamo utvrđivanju nazočnosti na sjednici prozivkom vijećnika.

MIRAN ŠOIĆ – Dakle, od 25 vijećnika prisutno je 20 vijećnika danas na ovoj sjednici. Konstatiramo da imamo kvorum, da možemo donositi pravovaljane odluke i zaključke, te time otvaram našu 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Samobora.

Dakle, Zapisnik sa 3. sjednice dobili ste uz materijal, da li ima kakvih pitanja, primjedbi, ispravaka?

Ako nema, predlažem da ovakav Zapisnik kao što je dobiven u prilogu sa 3. sjednicom da ga usvojimo.

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 "za") donijelo sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Verificira se Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora održane 07. rujna 2017. godine, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.

II.

Tekst Zapisnika prilaže se ovom zaključku i njegov je sastavni dio.

MIRAN ŠOIĆ - Uz poziv za današnju sjednicu primili ste prijedlog Dnevnog reda, s time da se točka 23. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave Rekonstrukcija dijela ceste Smerovišće – Lipovec skida s dnevnog reda današnje sjednice, a dosadašnje točke 24., 25. i 26 postaju točke 23., 24. i 25.

Da li još ima kakvih primjedbi na Dnevni red?

VLADIMIR SKENDROVIĆ - Zanima me, s obzirom da smo imali na odboru, da je navodno proveden natječaj za ovo točku dnevnog reda, a nismo čuli razlog zbog čega je skidate s dnevnog reda i koji su to detalji koji bi trebali biti odgođeni za neko drugo vrijeme.

ŽELJKO STANEC - Što se tiče ove točke dnevnog reda - Odabir najpovoljnije ponude za izgradnju, odnosno rekonstrukciju dijela ceste od Smerovišća do Velikog Lipovca, Grad Samobor je raspisao natječaj, ponude su bile otvorene i jednostavno u Grad Samobor je dospjela jedna ponuda, ponuđač je ponudio veću cijenu nego što je bila predviđena u Proračunu Grada Samobora. Još jedna dopuna na moj odgovor, mi smo prema zadnjem natječaju povisili, znači osigurali smo, iznos koji je bio na zadnjem natječaju, no i ovaj puta je cijena 400.000,00 kn bila veća od predviđene cijene.

MIRAN ŠOIĆ - Koliko vidim vijećnik je suglasan s odgovorom. Prema tome, predlažem Dnevni red da se prihvate točke sve, osim ove točke 23. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz razloga kojeg ste čuli.

Nakon provedenog glasovanja Gradsko vijeće Grada Samobora jednoglasno je (20 "za") usvojilo sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu

3. Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2018. i 2019. godinu

4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu

5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Samoboru za 2017. godinu

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Samobora za 2017. godinu

7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2017. godinu

8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2017. godinu

9. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora za 2017. godinu

10. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Samobora u 2017. godini

11. Prijedlog izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora u 2017. godini

12. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Samobora u 2017. godini

13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora za 2017. godinu

14. Prijedlog izmjena i dopuna Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2017. godinu

15. Prijedlog za donošenje Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Strmec, Šibice i Bregana za postojeće građevine i postojeće djelatnosti

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za financiranje izgradnje Reciklažnog centra grada Samobora Trebež

17. Prijedlog odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora

18. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora

19. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Samobora

20. Prijedlog zaključka o osnivanju prava građenja u korist trgovačkog društva Komunalac d.o.o. na kč.br. 733/8, k.o. Domaslovec radi izgradnje Reciklažnog centra grada Samobora Trebež

21. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra za opću uporabu na kč.br. 3407/1, k.o. Samobor

22. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na uređenju kino – dvorane

23. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna za razdoblje od 01. lipnja 2016. godine do 31. kolovoza 2017. godine

24. Prijedlog izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Grada Samobora

25. Ostale informacije.

MIRAN ŠOIĆ - Evo, možemo krenuti na naš Aktualni sat s pitanjima. Imamo puno prijavljenih. Da li se slažete da idemo naizmjenično, malo muški, malo ženski, malo jedna stranka, malo druga, da se tim redoslijedom postavljaju pitanja?

VLADIMIR SKENDROVIĆ - S obzirom da je na prošloj sjednici na određeni način krenuo Aktualni sat, molio bih da temeljem naših prijava nastavite dalje, obzirom da treba biti aktivan i pravovremeno se prijaviti. Zadnji puta smo mi, po našem sudu, ostali uskraćeni radi vremena s nekoliko pitanja, zato smo se blagovremeno prijavili. Možda ćemo mi odustati od nekih pitanja, ali ako je moguće da nam dozvolite da idemo po redu prijava.

MIRAN ŠOIĆ - Ne govorim ja o tome, nego su se sada svi prijevremeno prijavili radi ovog razloga koji ste rekli, vjerojatno, ali mislim da ništa ne kasnimo i ako treba koju minutu ćemo i produžiti. Jeste li suglasni s time? Dobro, slažete se.

Otvaram Aktualni sat.

VLADIMIR SKENDROVIĆ - Pokušat ću biti što kraći i sveobuhvatniji, ali najprije ću obrazložiti pitanje koje će u konačnici biti postavljeno. Naime, na prošloj sjednici, svi ste svjedočili o jednoj reakciji predsjednice Upravnog vijeća Samoborskog muzeja, koja je na moj dobronamjeran prijedlog vrlo nezgodno reagirala i potaknula me da zagrebem ispod površine tog problema, koji je sada na kraju, po mojim saznanjima, izuzetno velik. Naime o čemu se radi, nisam želio kompromitirati zaposlenike našeg Muzeja, nego sam išao izvor informacije potražiti u Zagrebu kod nadležnih tijela, a gdje sam došao do sljedećeg. Samoborski muzej je jedan od dva muzeja na crnoj listi u RH radi nerealizacije zacrtanih programa, koje pred njih postave njihova nadležna tijela. Nažalost u Samoborskom muzeju svega je jedna zbirka digitalizirana od svih onih koje su to trebale biti. To je po meni domet aktualnog ravnatelja kojemu je produžen mandat, bez obzira što nije u natječajnom postupku, čak niti plan rada predložio, temeljem kojeg bi mi mogli donijeti određeni zaključak da je on kvalitetno rješenje, da će on