of 11 /11
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i veze Pazin, M. B. Rašana 2/4 tel.052/621-411, fax: 052/624-977 KLASA:340-01/07-01/06 URBROJ: 2163/1-08/2-07-19 Pazin, 13. rujna 2007. ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO Predsjednik Ivan Jakovčić putem Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž 5075, dionica Sv. Petar u Šumi - Tinjan sa izvođačem radova "Cesta" d.o.o. Pula U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva. Sa štovanjem, PROČELNIK Josip Zidarić, dipl.ing.arh. Privitak: 1. Prijedlog Zaključka, 2. Obrazloženje, 3. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o zaključenju Ugovora o obavljanju predmetnih radova, 4. Prijedlog Ugovora o izvođenju predmetnih radova.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Odsjek za …

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Odsjek za …

Cesta Sv. Petar - TinjanREPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA UPANIJA Upravni odjel za odrivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i veze Pazin, M. B. Rašana 2/4 tel.052/621-411, fax: 052/624-977 KLASA:340-01/07-01/06 URBROJ: 2163/1-08/2-07-19 Pazin, 13. rujna 2007.
ISTARSKA UPANIJA UPANIJSKO POGLAVARSTVO Predsjednik Ivan Jakov i putem Stru ne slube za poslove Skupštine i Poglavarstva
PREDMET: Prijedlog Zaklju ka o davanju suglasnosti upanijskoj upravi za ces te Istarske upanije na potpi sivanje Ugovora o izvo enju radova na
izvanrednom odravanju upanijske ceste 5075, dionica Sv. Petar u Šumi - Tinjan sa izvo aem radova "Cesta" d.o.o. Pula
U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice upanijskog poglavarstva.
Sa štovanjem, PROELNIK Josip Zidari, dipl.ing.arh. Privitak:
1. Prijedlog Zakljuka, 2. Obrazloenje, 3. Odluka Upravnog vijea upanijske uprave za ceste o zakljuenju Ugovora
o obavljanju predmetnih radova, 4. Prijedlog Ugovora o izvoenju predmetnih radova.
Na temelju lanka 59. i 77. Statuta Istarske upanije (“Slubene novine Istarske upanije” br. 9/06 - drugi proišeni tekst i 14/06) i lanka 16. Statuta upanijske uprave za ceste Istarske upanije ("Slubene novine Istarske upanije" br. 5/05), Poglavarstvo Istarske upanije na sjednici odranoj dana ....................2007. godine donosi sljedei
Z A K L J U A K 1. Daje se suglasnost upanijskoj upravi za ceste Istarske upanije na potpisivanje
Ugovora o izvoenju radova na izvanrednom odravanju upanijske ceste C 5075 dionica Sv. Petar u Šumi - Tinjan, sa izvoaem radova "Cesta" d.o.o. Pula
2. Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja. Klasa: Urbroj: Pula,
REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA UPANIJA
Predsjednik Ivan Jakov i
O B R A Z L O E N J E
I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUKA Pravni temelj za donošenje ovog Zakljuka jesu lanci 59. i 77. Statuta Istarske upanije (“Slubene novine Istarske upanije” br. 9/06 - drugi proišeni tekst i 14/06) i lanak 16. Statuta upanijske uprave za ceste Istarske upanije ("Slubene novine Istarske upanije" br. 5/05) kojim je propisano da Upravno vijee odluuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 200.000,00 kn vrijednosti pojedinanog posla ili ugovora, a iznad toga iznosa uz suglasnost upanijskog Poglavarstva. II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUKOM Ovim Zakljukom Poglavarstvo Istarske upanije daje suglasnost upanijskoj upravi za ceste Istarske upanije na potpisivanje Ugovora o izvoenju radova na izvanrednom odravanju upanijske ceste C 5075 dionica Sv. Petar u Šumi - Tinjan. Vijee upanijske uprave za ceste Istarske upanije je na sjednici od 13. rujna 2007. godine donijelo Odluku o zakljuenju Ugovora o izvoenju radova na izvanrednom odravanju upanijske ceste C 5075 dionica Sv. Petar u Šumi - Tinjan sa izvoaem radova "Cesta" d.o.o. Pula III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUKA S OBRAZLOENJEM U skladu s Zakonom o javnoj nabavi (N.N. br.117/01 i 92/05) upanijska uprava za ceste Istarske upanije provela je: - Javno nadmetanje za izvoenje radova na izvanrednom odravanju upanijske ceste C 5075 dionica Sv. Petar u Šumi - Tinjan, objavljeno je u Oglasniku javne nabave broj 31 od 30. 07.2007. godine pod brojem 06-23-15511/2854. Povjerenstvo za provedbu zaprimilo je dvije ponude:
1. Istarske ceste d.o.o. Pula, Partizanski put 140, 52100 Pula - u iznosu od -8.015.941,74 kuna (bez PDV-a) 2. Cesta d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, 52100 Pula - u iznosu od -7.030.100,00 kuna (bez PDV-a)
Nakon pregleda, ocjena i usporedbe pristiglih ponuda Povjerenstvo je predloilo najpovoljniju ponudu, a Upravno vijee na sjednici 07.09.2007. godine donijelo Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetno ustupanje radova. Kao najpovoljnija odabrana je ponuda poduzea Cesta d.o.o. Pula s ponudbenim iznosom od 7.030.100,00 kuna (bez PDV-a).
Sredstva za izvršenje radova osigurana su u Prvim Izmjenama i dopunama Plana graenja i odravanja upanijskih i lokalnih cesta u 2007. godini.
Temeljem navedenog, predlae se Poglavarstvu Istarske upanije davanje suglasnosti upanijskoj upravi za ceste Istarske upanije na potpisivanje Ugovora o izvanrednom odravanju upanijske ceste C 5075 dionica Sv. Petar u Šumi - Tinjan,sa izvoaem radova "Cesta" d.o.o. Pula
Tekst Prijedloga Ugovora i Prijedlog Zakljuka dostavljeni su u privitku.
Temeljem lanka 16. Statuta upanijske uprave za ceste Istarske upanije (Slubene novine Istarske upanije 5/05) Upravno vijee upanijske uprave za ceste Istarske upanije na sjednici odranoj dana 13. rujna 2007. godine donosi
ODLUKU
1. O zakljuenju Ugovora o izvoenju radova na izvanrednom odravanju upanijske ceste 5075, dionica Sv. Petar u Šumi – Tinjan. 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti Poglavarstva Istarske upanije. KLASA:023-01/05-01/02 URBROJ:2163/1-12/01-01-07-158 Pazin, 13.09.2007.
UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE UPANIJE
UPRAVNO VIJEE Predsjednik Upravnog vijea upanijske uprave za ceste Istarske upanije Emil Soldati
UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKE UPANIJE, PAZIN , M.B. Rašana 2/4, 52 001 Pazin, (MB 1305514) koju zastupa ravnatelj Robi Zgrabli (u daljnjem tekstu: Naruitelj) i CESTA, d.o.o. Pula , Strossmayerova br.4, 52 100 Pula (MB: 3203123), koje zastupa direktor Miro Mirkovi (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) zakljuuju
UGOVOR O IZVOENJU RADOVA
1. PREDMET UGOVORA lanak 1.
Predmet ovog Ugovora je izvoenje radova na IZVANREDNOM ODRAVANJU UPANIJSKE CESTE C 5075 , SVETI PETAR U ŠUMI-TINJAN. Radovi e se izvesti prema troškovniku – ponudi br.5592/2007, od 20.08.2007., koja je sastavni dio ovog Ugovora. 2. VRIJEDNOST RADOVA I OBRA UN
lanak 2. Ukupna vrijednost radova prema troškovniku iznosi: Vrijednost radova: 7.030.740,76 kn PDV 22%: 1.546.762,97 kn UKUPNO: 8.577.503,73 kn slovima: Osammilijunapetstosedamdesetsedamtisuapetstotrikune i sedamdesettri lipe.
lanak 3. Izvedene radove Izvoditelj e obraunati prema stvarno izvedenim koliinama, putem mjesenih privremenih situacija i okonanom situacijom, ispostavljenih u 6 primjeraka, ovjerenih po ovlaštenoj osobi Naruitelja. Privremena situacija ispostavlja se s prvim u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu, a okonana u roku od (15) petnaest dana po završetku radova. Ovlaštena osoba Naruitelja, duna je u roku od 5 dana po prijemu situacije, istu ovjeriti, a Naruitelj platiti, prema odredbama lanka 3. Dva primjerka ovjerene situacije, Naruitelj je duan odmah vratiti Izvoditelju, sa navedenim datumom ovjere. 3. PLAANJE
lanak 4. Naruitelj se obvezuje neosporeni i ovjereni dio situiranih radova platiti Izvoditelju u roku od 90 dana raunajui od dana ovjere situacije. U sluaju da Naruitelj ne izvrši plaanje u ugovornom roku, Izvoditelj moe Naruitelju obraunati zakonske zatezne kamate. 4. ROKOVI IZVEDBE
lanak 5. Radove iz lanka 1. ovog Ugovora, Izvoditelj se obvezuje zapoeti odmah po zakljuenju ugovora i uvoenju u posao ( prema upisu Nadzornog inenjera u graevinski dnevnik ), i završiti ih u roku od 92 kalendarska dana od uvoenja u posao.
lanak 6. Izvoditelj moe zahtijevati produljenje roka završetka radova u sluajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, nepovoljnih vremenskih uvjeta, više sile ili neispunjenja obveza Naruitelja, bio sprijeen izvoditi radove. Rok izvedbe radova produljiti e se za broj dana koliko su okolnosti iz prethodnog stavka utjecale na produenje roka izvoenja radova.
lanak 7.
Radovi koji nisu predvieni ugovornim troškovnikom, a ukazala se potreba za njihovim izvršenjem, smatraju se nepredvienim radovima. Nepredviene radove prema pismenom nalogu Naruitelja, Izvoditelj e izvoditi i naplatiti na temelju cijena iz ponude ako su u njoj naznaene, odnosno, ovjerenih cijena od strane nadzornog inenjera i Naruitelja, izraenih na bazi istih parametara jedininih cijena rada i materijala, strojeva i vozila iz date ponude. Izmjene i dopune ovog Ugovora, mogu se vršiti samo pismenim putem uz obostranu suglasnost.
lanak 8. Ako Izvoditelj svoju ugovornu obvezu ne izvrši u ugovorenom roku, a za ije produenje nema pismenog odobrenja Naruitelja, duan je Naruitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 5 0/00 (pet promila) ugovorne vrijednosti dnevno, ali najviše do 5% (pet posto) ugovornog iznosa. 5. KVALITETA I JAMSTVO
lanak 9. Izvoditelj daje jamstvo za izvedene radove u trajanju od 2 godine od dana primopredaje, te je na zahtjev Naruitelja duan o svom trošku ukloniti nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova. 6. OBVEZA NARUITELJA
lanak 10. Za izvoenje ugovorenih radova iz lanka 1. ovog Ugovora, Naruitelj se obvezuje uvesti Izvoditelja u posao upisom u graevinski dnevnik. osim naprijed navedenih obveza, Naruitelj je obvezan: 5.predati Izvoditelju projektnu dokumentaciju u 2 (dva) primjerka 6.pismeno obavijesti Izvoditelja o imenovanju nadzornog inenjera, 7.Izvoditelju platiti ugovornu cijenu na nain utvren ovim Ugovorom, 8.od Izvoditelja, nakon završetka ugovornih radova, primiti izvedene radove i prateu dokumentaciju.
lanak 11.
Stalni nadzor nad izvoenjem radova vršiti e Naruitelj putem nadzorne slube. Prava i dunosti nadzora su: a) vršenje nadzora nad izvoenjem svih ugovornih radova, b) kontroliranje kvalitete izvedenih radova, c) kvalitetno i kvantitativno preuzimanje izvedenih radova 7. OBVEZA IZVODITELJA
lanak 12. Izvoditelj radova se obvezuje izvesti ugovorne radove prema vaeim propisima, tehnikim normativima, tehnikoj dokumentaciji, pravilima struke i odredbama ovog Ugovora, a nakon završetka radova dokumentaciju predati Naruitelju.
lanak 13. Izvoditelj je duan pravovremeno prouiti tehniku dokumentaciju i ugovorne dokumente i ako to smatra potrebnim, zatraiti od Naruitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uoene nedostatke duan je upozoriti Naruitelja.
lanak 14. Izvoditelj radova duan je voditi graevinski dnevnik, propisana izgleda i sadraja (“NN” br.6/2000.).
8. ZAVRŠNE ODREDBE lanak 15.
Za sve što nije utvreno ovim ugovorom vrijede odredbe Zakona o gradnji, Opih uzanci o graenju i Zakona o obveznim odnosima.
lanak 16.
Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Naruitelj i Izvoditelj e rješavati sporazumno. U sluaju da u tome ne uspiju, spor e rješavati kod Trgovakog suda u Pazinu.