Click here to load reader

RAPORT DE EXPERT/zA TEHNICA-JUD/CIARA (topo-cadastrala) ... Raport de expertiza tehnica judiciara topo-cadastrala Dosar: 1235/P/2012 Expert tehnic judiciar: ing. Buzatu Octavian Aleea

 • View
  11

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of RAPORT DE EXPERT/zA TEHNICA-JUD/CIARA (topo-cadastrala) ... Raport de expertiza tehnica judiciara...

 • r I

  Raport de expertiza tehnica judiciara topo-cadastrala Dosar: 1235/P/2012

  Expert tehnic judiciar: ing. Buzatu Octavian Aleea Sanzienelor, nr. 5, cod 900377,

  Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta Dosar: 1235/P/2012

  mun. Constanta, jud. Constanta Termen: 20.10.2013 Tel.: 0722-48.55.98 E-mail: [email protected] Nr ... 10 ... Data ... 20.10.2013 ............ ..

  Partile aflate in actiune: ' '

  a) Parte vatamata: 1 . Mitrofan Elena b) invinuiti: 1. Valer losif Muresan

  ' 2. Dinu Traian 3. Mocanu Gheorghe 4. Feraru Cecilia 5. $eicamed Umiran c) Faptuitori: 1 . Enache Gabriela

  RAPORT DE EXPERT/zA TEHNICA-JUD/CIARA

  (topo-cadastrala)

  6. Cioanca Adela 7. Fal?ie Constantin 8. Gartu Dumitru 9. Gunea Ion 10. Popa Radu

  2. Enache Gheorghe

  11 . Scupra Ion 12. Trutescu Leonard

  ' 13. Cristea Nicolae

  Subemnatul ing. Buzatu M. Octavian in calitate de expert tehnic judiciar, autorizat de

  Ministerul Justi1iei cu nr. 3818012013, seria 24027329620122012 in specialitatea Topografie,

  Cadastru l?i Geodezie, numit potrivit dispozi1iilor Ordonan1ei emise de Procurer din cadrul

  Parchetului pe langa Tribunalul Constan1a in dosarul penal 1235/P/2012 prezint in continuare

  urmatorul raport de expertiza tehnica judiciara de tip topo-cadastrala.

  Tntocmit la data de 20.10.2013

  File scrise l.7- Exemplar nr. l:

  /6°.

 • Raport de expertizii tehnicii judiciarii topo-cadastralii Dosar: 1235/P/2012

  1. Data la care s-a dispus efectuarea expertizei tehnice: 08.03.2013; 2. Data la care s-a comunicat efectuarea expertizei tehnice si obiectivele

  ' acesteia: 20.09.2013; 3. Perioada in care a fost intocmit raportul de expertiza tehnica: 28.09.2013 -

  20.10.2013. 4. Data ~i locul unde a fost efectuata masuratoarea topografica: str. Tudor

  Vladimirescu, nr. 10, loc. Mi hail Kogalniceanu, jud. Constanta; 5. Obiectul ~i scopul actiunii /raportului de expertiza:

  Continuarea cercetarilor in cadrul dosarului penal 1235/P/2012 prin furnizarea raspunsurilor la urmatoarele obiective ale raportului de expertiza:

  A. Obiective initiale: A.1 ldentificarea amplasamentului actual al terenului litigios, pe baza rezultatului actelor probatorii, al tuturor mijloacelor de probatiune si al constatarii din teren; A.2 Daca terenul in suprafata de 2900 mp pe care partea vatamata i?i invoca un drept de proprietate se afla in amplasamentul comun cu terenul in suprafata de 9636 mp ce face obiectul contractului de vindere/cumparare 534/2008 BNP Paun Grigore /Elena Stefan; A.3 Daca terenul in litigiu era liber fizic la momentul depunerii notificarii 2880/13.02.2008 la Primaria Mihail Kogalniceanu; A.4 Daca exista identitate de pozitionare dintre terenul mentionat in actul de schimb ?i eel litigios;

  B. Obiective acceptate ca admisibile dupa cum urmeaza: 8 .1. Care amplasament (mentionat in actul de schimb) este revendicat de partea vatamata

  Mitrofan Elena; 8 .2. Sa precizeze domnul expert desemnat pentru efectuarea expertizei topografice care

  sunt elementele de identificare a amplasamentului vechi (documente cartografice, titluri de proprietate, date tehnice privind identificarea amplasamentului ?i altele); 8 .3. Sa prezinte partea vatamata care considera ca este amplasamentul vechi al terenului si

  in functie de acesta, domnul expert sa stabileasca vecinatatile actuale, suprafete. distante ~i daca exista corespondenta intre elementele de identificare ale amplasamentului vechi ?i ale amplasamentului nou (vecinatati, distante. suprafete); 8.4. Sa precizeze domnul expert desemnat pentru efectuarea expertizei (prin consultarea

  altor inscrisuri) daca la nivelul anului 1949, actualul drum national (DN2A) avea acela?i amplasament ?i daca exista corespondeta intre vecinii inscri?i in actul de schimb ?i drumul national; 8.5. Care este precizia de determinare a amplasamentului vechi al terenului, stabilita de

  domnul expert desemnat pentru efectuarea expertizei topografice; B.6. Avand in vedere ca solicitam domnului expert sa faca identificarea in acela?i sistem de

  referinta cu amplasamentul terenului vandut de catre Primaria Comunei Mihail Kogalniceanu catre SC CARGO ROMENA SRL, sa mentioneze daca exista suprapuneri intre terenul achizitionat de SC CARGO ROMENA SRL si terenul din actul de schimb.

  ' in vederea formularii raspunsurilor stabilite expertului tehnic judiciar, is-a pus in vedere partii vatamate ca are obligatia de a-i prezenta acestuia, in original actul de schimb inregistrat sub nr. 254 din 09.09.1949, incheiat intre Ministerul Agriculturii ?i autorii acesteia.

  6. Materialele pe baza carora a fost efectuata expertiza:

  20.10.2013

  Dosar 1235/P/2012, vol. I, 234 file; Dosar 1235/P/2012, vol. II, 184 file; Dosar 1235/P/2012, vol. 111 , 229 file; Dosar 1235/P/2012, vol. IV, 87 file; Dosar 1235/P/2012, vol. V, 150 file; Dosar 1235/P/2012, vol. VI, 136 file; Dosar 1235/P/2012, vol. VII, 139 file; Dosar 1235/P/2012, vol. VIII , 42 file;

  2 din 27

 • Raport de expertiza tehnica judiciara topo-cadastrala Dosar: 1235/P/2012

  lnforma1ii ob1inute de la Direc1ia Topografica Militara in baza cererii nr. CR33 din 01.10.2013; lnformatii obtinute de la OCPI Constanta in baza solicitarii de informatii nr. 84562

  1 1 I f

  din 14.10.2013; lnformatii aflate la dosarul civil nr. 344/212/2006 (format vechi 9866/2006) care a

  ' avut ca rezultat sentin1a civila nr. 3328/23.03.2007; lnforma1ii ob1inute de la Arhivele Na1ionale, Direc1ia jude1eana Constan1a; lnforma1ii puse la dispozi1ia expertului de catre parli.

  Dintre acestea, au fost prezentate in detaliu in capitolele urmatoare doar documentele /informaiile relevante pentru formularea raspunsurilor ~i concluziilor la prezentul raport de expertiza.

  7. Descrierea in amanunt a operatiilor de efectuare a expertizei ' 7.1. Activitatea de informare

  Anterior datei de 20.092013 am fast contactat telefonic de di. comisar Carp Lauren1iu pentru a mi se comunica ca, la data mentionata anterior, am fast convocat la ora 12.30, la sediul Politiei din ora~ul Ovidiu, in calitate de expert tehnic judiciar desemnat sa efectueze o expertiza tehnica topografica in dosarul penal 1235/P/2012.

  Cu acest prilej mi s-au adus la cuno~tin1a obiectivele initiale ~i obiectivele acceptate ca admisibile prezentate la punctul (5) A, respectiv (5) B.

  La aceasta convocare, pe langa expertul tehnic desemnat, au mai participat: reprezentantul organului de politie judiciara, di. comisar Carp Lauren1iu; partea vatamata, Mitrofan Elena; invinuitii: Valer losif Mure~an, Dinu Traian, Mocanu Gheorghe, Feraru Cecilia, $eicamed Umiran, Fa~ie Constantin, Garlu Dumitru, Gunea Ion, Popa Radu, Scupra Ion, Cristea Nicolae asistati de aparator ales, avocat Gherasim Mircea; faptuitorii: Enache Gabriela ~i Enache Gheorghe ~i fiica acestora Enache Mirela. Au lipsit, Cioanca Adela ~i Trutescu Leonard, ace~tia fiind reprezentati de aparator ales, avocat Gherasim Mircea din cadrul baroului Constanta.

  in conformitate cu solicitarea organului de cercetare, partea vatamata a prezentat in original actul de schimb inregistrat sub nr. 254 din 09.09.1949 incheiat intre Ministerul Agriculturii ~i autorii ,, Tudorancea N. Maria prin fiul sau T. Tudor''

  . - · yiglira 1 Procesul ve

  20.10.2013 3 din 27

 • Raport de expertizii tehnicii judiciarii topo-cadastralii Dosar: 1235/P/2012

  . Figura 2 Detaliu - autori

  in raport cu documentul prezentat de partea vatamata 9i obiectiile celorlalte par-ti am mentionat, tuturor, ca specializarea tehnica, care m-a calificat pentru efectuarea acestei expertize judiciare, nu imi permite sa tac evaluari de natura sa stabileasca veridicitatea /originalitatea actului prezentat.

  Cu prilejul aceleia9i convocari, pentru celeritate, par-tile au fost de acord cu propunerea expertului tehnic desemnat ca identificarea imobilului litigios, culegerea datelor din teren 9i efectuarea masuratorilor, in acela9i sistem de referinta cu amplasamentul terenului vandut de Primaria Mihail Kogalniceanu catre S.C. Cargo Romena SRL sa se faca sambata, 28.09.2013, la ora 09.00. Contactat telefonic, di. expert parte Cucoara Cristian a confirmat ca poate participa la data mentionata la masuratoarea in teren.

  in continuare am adresat rugamintea tuturor participantilor de a-mi comunica toate aspectele pe care le considera necesare a fi avute in vedere pe timpul intocmirii raportului de expertiza. intrebarea a fost adresata in plen, nu individual fiecarui participant in parte. Pe timpul discutiilor purtate am constatat divergentele clare de opinie ale partilor, nedumerirea vis-a-vis de

  1

  incuvintarea unei noi expertize, dar 9i cerinta expresa din partea d-lui. Enache Gheorghe, ca expertiza sa se desfa9oare in conditii depline de obiectivitate 9i corectitudine. Cu acest prilej d-na. Mirela Enache m-a invitat la sediul d-nei avocat Becut Anica Doina pentru a mi se preda pe baza de proces verbal urmatoarele documente:

  20.10.2013

  adresa C320/10.02.2006, Arhivele Nationale, Directia judeteana Constanta; copie proces verbal nr. 254/septembrie 1949; adresa C3665/10.10.2006, Arhivele Nationale, Directia judeteana Constanta; Studiu monografic asupra comunei Ferdinand (Caramurat), Paraschiva Gh. Pu9ca9u, Gh. M. Pu9ca~u. Tipografia "Lucratorii asociati", 1942;

  4 din 27

 • Raport de expertiza tehnica judiciara topo-cadastrala

  lstoric agricol ~i fiscal, Primaria Mi hail Kogalniceanu; Extrase de

Search related