11
 RANGKUMAN MATERI A GAMA ISLAM KELAS XII SEMESTER 1 SURAT AL-KAFIRUN ARTINYA : 1. katakanlah "hai orang-orang kair" !. ak ti#ak akan $%n&%$'ah a(a &ang ka$ )%$'ah *. #an ka$ 'kan (%n&%$'ah than+ &ang ak )%$'ah ,. #an ak ti#ak (%rnah $%na#i (%n&%$'ah a(a &ang ka$ )%$'ah . #an ka$ ti#ak (%rnah /(la0 $%na#i (%n&%$'ah a(a &ang ak )%$'ah . ntk$lah aga$a$ #an ntkklah aga$ak" 23K3K KAN4UNGAN SURAT A L-KAFIRUN 1. orang i)la$5$)li$ #ilarang $%n&%$'ah )%)%$'ahan orang kair !. orang i)la$ 'ol%h '%rtol%ran)i #%ngan (%$%lk aga$a lain #ala$ hal k%#nia6ian+ ta(i ti#ak 'ol%h '%rtol%ran)i #l$ hal a7i#ah+ )&ariat #an #ala$ hal '#i&ah *. larangan 'agi orang i)la$ $%n8a$(ra#kkan aga$an&a #%ngan aga$a lain T3LERANSI UMAT 9ERAGAMA ialah $%$'iarkan orang lain ntk '%ri'a#ah )%)ai #%ngan aga$ a&ang #iantn&a AL-KAFI AYAT !; ARTINYA : "#an katakanlah /Mha$$a#0 : <k%'%naran it #atangn&a #ari Than$+ $aka 'arang)ia(a &ang ingin /'%ri$an0 h%n#aklah #ia '%ri$an+ #an 'arang )ia(a $%ngh%n#aki /kair0 'iarlah #ia kair. S%)ngghn&a ka$i t%lah $%n&%#iakan n%raka 'agi orang =ali$+ &ang g%olakn&a $%ng%(ng $%r%ka. >ika $%r%ka $%$inta (%rtolongan /$in$0+ $%r%ka akan #i'%ri air+ )%(%rti '%)i &ang $%n#i#ih &ang $%nghang)kan 6aah /itlah0 $in$an &ang (aling 'rk #an t%$(at i)tirahat &ang (aling %l%k"

Rangkuman Materi Agama Islam Kelas Xii

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rangkuman pai

Citation preview

RANGKUMAN MATERI AGAMA ISLAM KELAS XII SEMESTER 1SURAT AL-KAFIRUN

ARTINYA :1. katakanlah "hai orang-orang kafir" 2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 3. dan kamu bukan penyembah tuhan, yang aku sembah 4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah 5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah 6. untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku"

POKOK KANDUNGAN SURAT AL-KAFIRUN1. orang islam/muslim dilarang menyembah sesembahan orang kafir2. orang islam boleh bertoleransi dengan pemeluk agama lain dalam hal keduniawian, tapi tidak boleh bertoleransi dlm hal aqidah, syariat dan dalam hal ubudiyah3. larangan bagi orang islam mencampuradukkan agamanya dengan agama lain

TOLERANSI UMAT BERAGAMAialah membiarkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agam ayang dianutnya

AL-KAHFI AYAT 29

ARTINYA :"dan katakanlah (Muhammad) : 'kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air, seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah (itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek"

POKOK KANDUNGAN SURAT AL-KAHFI AYAT 291. kebenaran itu sumbernya dari Allah SWT2. manusia diberi kebebasan memilih mau beriman atau kafir bagi orang yang beriman dan beramal sholeh disediakan Surga dan bagi orang yang kafir disediakan neraka3. jika manusia memilih kafir dan melepaskan keimanan maka berarti mereka telah melakukan kezhaliman.

ETOS KERJAetos kerja seorang muslim adalah semangat untuk menapaki jalan lurus, dalam hal mengambil keputusan pun, para pemimpin harus memegang amanah terutama para hakim.

SURAT AL-JUMU'AH AYAT 9-10

ARTINYA :"wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari jum'at maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual-beli. yang demikian itu baik bagimu apabila kamu mengetahui. apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung"

POKOK KANDUNGAN SURAT AL-JUMU'AH AYAT 9-101. ketika bekerja kita harus tetap mengingat waktu ibadah2. ada keseimbangan dunia dan akhirat3. apabila ibadah telah ditunaikan, segeralah kembali ke tempat kerja4. setelah selesai dalam urusan maka segeralah menyelesaikan / kerjakan urusan yang lain5. di dalam bekerja hendaknya selalu mengingat Allah

IMAN KEPADA HARI KIAMATialah berkeyakinan dengan pasti atas kebenaran berita-berita Allah SWT dan Rasullulah SAW tentang hancurnya dunia ini, tanda-tanda kiamat dan keadaan yang mengerikan yang terjadi pada hari akhir nanti.

SURAT AT-TAUBAH (9) AYAT 18

SURAT AL-MAIDAH AYAT 69

SURAT AL-ANKABUT AYAT 57

"setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan"

HIKMAH BERIMAN KEPADA HARI AKHIR

1. Tidak akan meniru pola hidup orang kafir (yang tidak beriman).2. Selalu beramal sholeh dan meningkatkan ketakwaan.3. Selalu berbuat baik dan benar.4. Mau berjihad dijalan Allah dengan jiwa dan harta.5. Tidak bakhil (kikir) dalam berinfaq.6. Memiliki kesabaran dalam kebenaran dan ketika tertimpa musibah.

FASE-FASE KEHIDUPAN AKHIRAT / HARI AKHIR1. yaumul barzakh : masa penantian sebelum terjadinya hari kiamat besar2. yaumul ba'ats : hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur3. yaumul hasyr : hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar4. yaumul hisab : hari pemeriksaan5. yaumul mizan : hari penimbangan amal manusia6. yaumul jaza : hari pembalasan perbuatan manusia baik itu perbuatan baik dan buruknya manusia selama di dunia

TANDA TANDA KIAMAT KECIL/ Sughra1. ilmu agama dianggap tidak penting lagi2. hambasahaya melahirkan tuannya3. fitnah muncul dimana-mana dan pembunuhan merajalela4. waktu terasa amat pendek5. tersebarnya perjudian, perzinahan, minum-minuman keras karena memperoleh izin penguasa6. jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki

TANDA TANDA KIAMAT BESAR / Kubra1. munculnya Dajjal2. turunnya Isa Ibnu Maryam A.S.3. turunnya Imam Al-Mahdi4. matahari terbit dari arah barat5. munculnya binatang raksasa dan ajaib6. seluruh manusia menjadi kafir7. rusaknya ka'bah dan lenyapnya al-Qur'an8. munculnya Yakjuz dan Makjuz

MACAM-MACAM SURGA

1. Surga Firdaus

Mengenai surga firdaus ini, dalam Al Qur'an, surat Al Kahfi, ayat 107, Allah swt. telah menegaskan:

.

"sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh bagi mereka adalah 'surga firdaus menjadi tempat tinggal".

Juga penegasanya dalam Al Qur'an, surat Al Mu'minuun, ayat 9-11.

. . ."Dan orang-orang yang memelihara shalat: Mereka itu adalah orang - orang yang akan mewarisi (yaitu) yang bakal mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya".

2. Surga Adn

Surga 'Adn ini telah banyak sekali dijelaskan dalam Al Qur'an. yaitu sebagai berikut: Firman Allah swt. di dalam surat Thaaha, tepatnya ayat 76.

."(Yakni) surga 'Adn yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, didalamnya mereka kekal. dan itulah (merupakan) balasan bagi orang yang ( dalam keaddan ) bersih ( saat didunianya dari berbagai dosa )".Firman-nya lagi didalam surat Shaad, ayat 50 :

." (Yaitu) surga'Adn yang pintu - pintunya terbuka bagi mereka".

3. Surga Na'iim

Dalam Al Qur'an surat al Hajj, ayat 56. Allah swt. telah menegaskan :

." Maka orang - orang beriman dan mengerjakan amal shaleh ada di dalam surga yang penuh kenikmatan".Firman-nya lagi dalam surat Al Luqman, ayat 8 : ."Sesungguhnya orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, bagi mereka bakal mendapat surga yang penuh kenikmatan".

4. Surga Ma'wa

Banyak sekali didalam Al Qur'an dijelaskan, antara lain :Surat As Sajdah, ayat 19 Allah swt. menegaskan:

."Adapun orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. maka bagi mereka mendapat surga - surga tempat kediaman, merupakan pahala pada apa yang telah mereka:kerjakan".Firman-nya lagi didalam surat An Naazi'aat, ayat 41:

.

"Maka sesungguhnya surga ma'walah tempat tinggal(nya)".

5. Surga Darussalam

Mengenai surga Darussalam ini, telah banyak dijelaskan didalam Al Qur'an, diantaranya ialah : Dalam surat Yunus, ayat 25 :

."Dan allah meriyeru (manusia) ke Darussalam (yakni surga), dan memimpin orang yang dikhendaki-nya kepada jalan yang lurus".

6. Surga Daarul Muqoomah

Sesuai dengan penegasan allah swt. di dalam Al Qur'an, surat Faathir, ayat 34-35:

. .

"Dan berkatalah mereka : Segala puji bagi allah yang telah mengapus (rasa) duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengmpun lagi Maha Mensyukuri: Yang memberi tempat kami di dalam tempat yang kekal (surga) dan karunia-nya".

7. Surga maqoomul Amiin

Sesuai dangan penegasan Allah swt. didalam Al Qur'an, surat Ad Dukhan, ayat 51: .

"sesungguhnya orang - orang yang bertawakal tinggal didalam tempat yang aman (surga)".

8. Surga Khuldi

Di dalam Al Qur'an tepatnya surat Al Furqaan, ayat 15, Allah swt. telah menegaskan : .

"Katakanlah : "Apa (siksa) yang seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dan kediaman kembali mereka".

MACAM MACAM NERAKA1. Huthamah

Nama ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Humazah (104) ayat 4-5. didalamya ditempati orang-orang yahudi.

. .sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?2. Hawiyah

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qori'ah (101) ayat 9-10. . .maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?

didalamnya ditempati orang-orang munafik dan orang-orang kafir.

3. Jahannam

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat al-hijr (15) ayat 43.

.Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya.4. Jahim

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran surat As-Syu'araa (26) ayat 91.

.dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",

didalamnya ditempati orang-orang musyrik.

5. Saqar

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muddatstsir (26) ayat 26-27,

. .

Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu?Al-Quran Surat Al-Muddatstsir (26) ayat 42

.

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"didalamnya ditempati orang-orang penyembah berhala.

6. Sa'ir

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 10;

.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api menyala-nyala (Neraka).Surat Al-Mulk (67) ayat 5,

.

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.

Surat Al-Mulk (67) ayat 10,11 dan lain-lain.

.

Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".

.

Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.

Di dalamnya ditempati orang-orang Nasrani.

7. Wail

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muthaffifin, ayat 1-3.

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

PENGERTIAN ADILadil dalam bahasa arab berarti tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak dan profesional.maknanya antara lain :1. meletakkan sesuatu pada tempatnya2. menetapkan sesuatu pada yang sebenarnya3. memberikan hak kepada setiap yang berhak4. menetapkan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah

PENGERTIAN RIDHOialah rela dan menerima dengan suci hati

PENGERTIAN AMAL SALEHialah setiap perbuatan yang mengarahkan dan mengantarkan pada ketaatan terhadap Allah SWT baik lahir maupun batin.

MACAM MACAM PERILAKU ADIL1. berlaku adil kepada allah2. berlaku adil pada diri sendiri3. berlaku adil pada orang lain4. berlaku adil pada makhluk hidup

HIKMAH BERLAKU ADIL1. mendekatkan diri kepada ketaqwaan2.menghindarkan diri dari pertikaian, perpecahan dan permusuhan3. menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup4. terciptanya rasa aman, tenang dan tentram dalam jiwa

SIKAP RIDHO DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI1. selalu bersikap positif / tidak su'udzon terhadap apapun yang terjadi2. selalu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah3. mengambil hikmah dari segala ketentuan Allah4. mensyukuri nikmat sekecil apapun5. tidak berkeluh kesah

HUKUM NIKAH1. mubah, bagi yang memenuhi syarat dan rukun nikah.2. sunah, bagi yang mampu untuk menikah dan mampu mengendalikan diri dari berbuat zina3. wajib, bagi yang mampu menikah, ingin menikah, dan takut berbuat zina kalau tidak nikah4. makruh, bagi yang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah4. haram, bagi yg memiliki maksud ingin menyakiti wanita yg akan dinikahinya

RUKUN NIKAH DAN SYARATNYA1. ada calon suami, syarat : dewasa, islam, bukan mahrom, tidak dipaksa2. ada calon istri, syarat : dewasa, belum bertunangan, bukan mahrom, tidak bersuami3. ada wali nikah, syarat : wali dari pihak calon istri4. ada 2 orang saksi, syarat : islam, laiki-laki, baligh, berakal sehat, adil5. ada aqad nikah, syarat : ijab diucapkan oleh wali sedang qobul diucapkan oleh mempelai pria

ALASAN BAHWA ISLAM DAPAT DITERIMA DAN BERKEMBANG PESAT1. islam bersifat terbuka, sehingga penyebaran islam dapat berkembang dilakukan oleh siapa saja / oleh setiap orang muslim2. penyebaran islam dilakukan secara damai3. ajaran islam berupaya untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu4. islam tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat