PRZYK¢£ADOWY ROZDZIA¢£ Java.dz5.pl/ti/Materialy/Helion Java Cwiczenia Zaawansowane-1.pdf 8 Java. ¤â€ wiczenia

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRZYK¢£ADOWY ROZDZIA¢£ Java.dz5.pl/ti/Materialy/Helion Java Cwiczenia...

 • Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl

  PRZYK£ADOWY ROZDZIA£PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

  IDZ DOIDZ DO

  ZAMÓW DRUKOWANY KATALOGZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

  KATALOG KSI¥¯EKKATALOG KSI¥¯EK

  TWÓJ KOSZYKTWÓJ KOSZYK

  CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

  ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH

  ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH

  ZAMÓW CENNIKZAMÓW CENNIK

  CZYTELNIACZYTELNIA

  FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINEFRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

  SPIS TREŒCISPIS TREŒCI

  DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

  KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

  Java. Æwiczenia zaawansowane Autor: Marcin Lis ISBN: 83-7197-947-9 Format: B5, stron: 142

  Æwiczenia zaawansowane s¹ kolejnym etapem na drodze doskonalenia informatycznych umiejêtnoœci. Czytelnicy, którzy poznali poprzedni¹ ksi¹¿k¹ Marcina Lisa „Java. Æwiczenia praktyczne”, z ca³¹ pewnoœci¹ nie bêd¹ zawiedzeni.

  Z niniejszej publikacji dowiemy siê, jak pisaæ programy wielow¹tkowe i jak w Javie obs³ugiwaæ bazy danych. Napiszemy w³asny, gotowy do praktycznego u¿ycia czat oraz aplikacjê do wysy³ania SMS-ów. Nauczymy siê te¿ tworzyæ aplikacje sieciowe z  interfejsem graficznym!

  Wybrane zagadnienia:

  Ksi¹¿ka otwiera now¹ seriê wydawnicz¹, której g³ównym zadaniem bêdzie poszerzenie uzyskanych wiadomoœci.

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  "

  W¹tki i programowanie wspó³bie¿ne w Javie

  Synchronizacja w¹tków

  Programowanie sieciowe

  Czym s¹ gniazda?

  Serwer wielow¹tkowy

  £¹czenie z baz¹ danych

  Dodawanie rekordów

  Modyfikacja rekordów w bazie

  Obs³uga transakcji i wartoœci null

  Aplikacja z interfejsem graficznym

  http://helion.pl http://helion.pl/zamow_katalog.htm http://helion.pl/katalog.htm http://helion.pl/zakupy/add.cgi?id=czjava http://helion.pl/emaile.cgi http://helion.pl/cennik.htm http://helion.pl/online.htm mailto:helion@helion.pl http://helion.pl/ksiazki/czjava.htm

 • Wstęp...................................................................................................................................................... 5

  Rozdział 1. Wątki i programowanie współbieżne w Javie .................................................................... 7

  Klasa Thread................................................................................................................. 7

  Interfejs Runnable....................................................................................................... 11

  Synchronizacja wątków.............................................................................................. 17

  Rozdział 2. Programowanie sieciowe..........................................................................................................29

  Czym są gniazda? ....................................................................................................... 29

  Gniazda w Javie.......................................................................................................... 30

  Klient i serwer............................................................................................................. 35

  Transmisja danych ...................................................................................................... 39

  Serwer wielowątkowy ................................................................................................ 49

  Rozdział 3. Aplikacje sieciowe z interfejsem graficznym................................................................ 63

  Prawdziwa aplikacja — czat (chat) w Javie................................................................. 63

  Chat Serwer ................................................................................................................ 77

  Wyślij SMS................................................................................................................. 88

  Idea....................................................................................................................... 92

  Rozdział 4. Bazy danych....................................................................................................................................... 97

  Łączenie z bazą danych .............................................................................................. 97

  Dodawanie rekordów................................................................................................ 106

  Modyfikacja rekordów w bazie ................................................................................ 112

  Obsługa transakcji i wartości null ............................................................................ 120

  Aplikacja z interfejsem graficznym.......................................................................... 126

 • Wątki w Javie reprezentowane są przez klasę ������, znajdującą się w pakiecie ���� ���. Program korzystający z więcej niż jednego wątku możemy utworzyć na dwa sposoby. Albo wyprowadzimy własną, nową klasę z klasy ������, albo też nasza klasa będzie musiała implementować interfejs ����� �. Zajmijmy się na początku metodą pierwszą. Utworzymy dwie klasy: klasę główną np. ���� i klasę rozszerzającą klasę ������ np. ��������. W klasie �������� należy zdefiniować metodę �����, od której rozpocznie się działanie wątku; w klasie ���� trzeba utworzyć obiekt klasy �������� i wywołać jego metodę �������. Najlepiej wykonać od razu odpowiedni przykład.

  Ćwiczenie 1.1.

  Napisz kod klasy �������� dziedziczącej z klasy ������.

  ������ ����� �� ���� ������� � ���� �

  ������ �� ������ �

  �������� � ������ ���� ����� �

  ��������������������� ����� �� ������� �

 • 8 Java. Ćwiczenia zaawansowane

  Ćwiczenie 1.2.

  Napisz kod klasy ���� tworzący wątek ��������.

  ������ ����� ��� �

  ������ ������ ���� ���������� �� �!"� �

  �� ���� ��� ���� # ��$ �� ������� ��� ������������� ��������������������� ����� ������

  � �

  Jeśli spojrzymy teraz na rysunek 1.1, przekonamy się, że oba wątki faktycznie zostały wykonane. Podobny efekt możemy osiągnąć również w nieco inny sposób. Nie trzeba tworzyć oddzielnie klasy uruchomieniowej dla wątku (w naszym przypadku była to klasa ����). Wystarczy w klasie wyprowadzonej z ������ zdefiniować metodę ���� i tam utworzyć obiekty wątków.

  Rysunek 1.1. Wyraźnie widać,

  że oba wątki

  zostały wykonane

  Ćwiczenie 1.3.

  Napisz kod klasy �������� wyprowadzonej z klasy ������, uruchamiającej dwa przykła- dowe wątki.

  ������ ����� �� ���� ������� � ���� �

  ������ �� ������ �

  �������� � ������ ���� ����� �

  ������������������� ��%������� � ������ ������ ���� ���������� �� �!"� �

  ��$ �� ��������������� ��$ �� ���������������

  � �

 • Rozdział 1. � Wątki i programowanie współbieżne w Javie 9

  Efekt działania kodu z ćwiczenia 1.3 widoczny jest na rysunku 1.2. Na ekranie wyświe- tlone są nazwy wątków nadane im przez system. Wykorzystaliśmy w tym celu metodę ��������� klasy ������. Warto zauważyć, że w tej chwili mamy inną sytuację niż w po- przednich przykładach. W ćwiczeniach 1.1 i 1.2 występowały dwa wątki, wątek główny i wątek klasy ��������. Teraz mamy trzy wątki — wątek główny, którego wykonanie rozpoczyna się od metody ������, oraz dwa wątki tworzone przez nas w tej metodzie, których wykonywanie rozpoczyna się od metody �����.

  Rysunek 1.2. Na ekranie

  wyświetlone

  zostały systemowe

  nazwy wątków

  Gdybyśmy chcieli samodzielnie nadać nazwy poszczególnym wątkom, możemy nazwy te przekazać jako parametr w konstruktorze klasy ��������, a następnie skorzystać z metody ���������.

  Ćwiczenie 1.4.

  Zmodyfikuj kod z ćwiczenia 1.3 w taki sposób, aby istniała możliwość nadania własnych nazw wątkom.

  ������ ����� �� ���� ������� � ���� �

  ������ �� ���������� ����� �

  �������� ���%����������

  � ������ ���� ����� �

  �����