Przeobra¼enia stosunk³w wodnych w warunkach zmieniaj…cego si™

 • View
  249

 • Download
  23

Embed Size (px)

Text of Przeobra¼enia stosunk³w wodnych w warunkach zmieniaj…cego si™

 • Przeobraenia stosunkwwodnych w warunkach

  zmieniajcego si rodowiska

  Prz

  eo

  bra

  e

  nia

  sto

  sun

  k

  w w

  od

  ny

  ch

  w w

  aru

  nk

  ac

  h z

  mie

  nia

  jc

  eg

  o s

  i

  rod

  ow

  isk

  a

  ISBN 978-83-61644-05-7

 • Przeobraenia stosunkw wodnych w warunkach zmieniajcego si rodowiska

 • Przeobraenia stosunkw wodnych

  w warunkach zmieniajcego si rodowiska

  Redakcja naukowa Andrzej T. Jankowski, Damian Absalon, Robert Machowski, Marek Ruman

  UNIWERSYTET LSKI Wydzia Nauk o Ziemi

  POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE Oddzia Katowicki

  REGIONALNY ZARZD GOSPODARKI WODNEJ Gliwice

  Sosnowiec 2009

 • REDAKTORZY Andrzej T. JANKOWSKI, Damian ABSALON, Robert MACHOWSKI, Marek RUMAN RECENZENCI Damian ABSALON, Stanisaw CZAJA, Andrzej T. JANKOWSKI, Andrzej KAMISKI, Robert KRZYSZTOFIK, Mariusz RZTAA PRZYGOTOWANIE DO DRUKU Robert MACHOWSKI PROJEKT OKADKI Marek RUMAN, Stanisaw HEYDA FOTOGRAFIE NA OKADCE Wyspa Olchon na Bajkale (fot. M. Ruman) Zbiornik Turawski (fot. M. Ruman) WYDAWCA Wydzia Nauk o Ziemi Uniwersytetu lskiego Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddzia Katowicki Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej, Gliwice Copyright 2009 by Wydzia Nauk o Ziemi U Wszelkie prawa zastrzeone All Rights Reserved ISBN 978-83-61644-05-7 Druk: Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice

 • SPIS TRECI

  Damian ABSALON Przedmowa .................................................................................................................................

  7

  Andrzej T. JANKOWSKI Sowo wstpne ............................................................................................................................

  9

  Damian ABSALON Dynamika zmian jakoci wody w grnym odcinku Wisy w okresie 1973-2005 ..............

  11

  Damian ABSALON, Magdalena MATYSIK Antropogeniczne zagroenia wd podziemnych na obszarach grniczych na przykadzie miasta Jaworzno ..............................................................................................

  23

  Zygmunt BABISKI, Micha HABEL Dynamika strefy akumulacyjnej poniej czoa odcinka o wymuszonej erozji wgbnej Zbiornika Wocawskiego .........................................................................................................

  35

  Tadeusz BIERNAT, Tadeusz CIUPA, Roman SULIGOWSKI Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania lokalizacji zbiornikw maej retencji w Grach witokrzyskich .......................................................................................................

  45

  Dariusz BOROWIAK, Magdalena BOROWIAK, Wodzimierz GOLUS Przyrodnicze uwarunkowania wystpowania substancji optycznie aktywnych w jeziorach pomorskich ............................................................................................................

  59

  Adam CHOISKI, Leszek KOLENDOWICZ, Joanna POCIASK-KARTECZKA Zjawiska lodowe na Morskim Oku jako wskanik zmian klimatu w Tatrach ..................

  71

  Roman CIELISKI Zmiany ste i adunkw zwizkw biogenicznych w wodach dopywajcych do jeziora Gardno .......................................................................................................................

  79

  Tadeusz CIUPA Wpyw uszczelnienia zlewni na sezonowe zrnicowanie odpywu rzecznego na przykadzie Silnicy i Sufragaca ........................................................................................

  93

  Stanisaw CZAJA Walory turystyczne rodowiska wodnego w dolinie Grajcarka (przykad opisu na potrzeby turystyki) ..................................................................................

  105

  Renata DONDAJEWSKA, Ryszard GODYN, Danuta BARAKIEWICZ, Barbara SZPAKOWSKA The quality of rainwater runoff from urban area to a lowland river ..................................

  117

  Katarzyna FAGIEWICZ Grnictwo odkrywkowe jako czynnik ksztatowania stosunkw wodnych (na przykadzie kopalni wgla brunatnego Adamw) .....................................................

  129

 • Renata GRAF Znaczenie bazy danych hydrograficznych w zakresie implementacji ramowej dyrektywy wodnej .....................................................................................................

  141

  Agnieszka JANUS, Damian ABSALON, Andrzej T. JANKOWSKI, Marek RUMAN Charakterystyka hydrologiczna i ocena stopnia antropogenicznego przeksztacenia zlewni ylicy ..............................................................................................................................

  155

  Krystyna KOZIO, Wiesawa Ewa KRAWCZYK Charakterystyka chemiczna ekstremalnych epizodw opadowych w Hornsundzie (Spitsbergen) ...................................................................................................

  165

  Zuzanna KRAJEWSKA, Robert BOGDANOWICZ Zrnicowanie wielkoci eksportu substancji biogenicznych w zlewisku Zatoki Puckiej ...

  177

  Robert MACHOWSKI, Marek RUMAN Przebieg zjawisk lodowych zbiornika Czechowice ...............................................................

  187

  Wodzimierz MARSZELEWSKI, Inka STRZYEWSKA-PIETRUCIE Temperatura wody dolnej Wisy i jej wieloletnie zmiany ....................................................

  197

  Zdzisaw MICHALCZYK, Wojciech SOBOLEWSKI Zmienno przepyww rzek midzyrzecza Wisy i Bugu oraz prawdopodobiestwo pojawienia si wartoci skrajnych ...........................................

  211

  Anna NITKIEWICZ-JANKOWSKA, Grzegorz JANKOWSKI Jeziora w Polsce jako produkt turystyczny ............................................................................

  223

  Anna POWAKA, Marek RUMAN, Andrzej SOCZWKA Wpyw budowy zbiornika wodnego w winnej Porbie na sie kolejow wojewdztwa maopolskiego ...................................................................................................

  233

  Mariusz RZTAA, Andrzej JAGU, Martyna A. RZTAA Zlodzenie zbiornikw wodnych w warunkach antropopresji miejsko-przemysowej (na przykadzie regionu grnolskiego) ...............................................................................

  245

  Rajmund SKOWRON Temperatura wody w jeziorach w Polsce Pnocnej jako wskanik zmian klimatu ........

  255

  Danuta SZUMISKA Wpyw dziewitnastowiecznych systemw irygacyjnych na stosunki wodne w wybranych rejonach Borw Tucholskich ...........................................................................

  269

  Jurij B. TRZCINSKIJ, Elena A. KOZYRIEWA, Tadeusz SZCZYPEK Wahania poziomu Bajkau a proces zabagniania jego wybrzey (na przykadzie przesmyku Cziwyrkujskiego Miagkaja Karga i jego okolic) ...............

  279

  Artur R. WJCIK, Franciszek PISTELOK Zarzdzanie gospodark wodn w warunkach zmieniajcego si rodowiska ................

  293

  Dariusz WRZESISKI Stabilno reimu odpywu rzek w Polsce .............................................................................

  307

 • Przedmowa

  Szanowni Czytelnicy tomu pt.: Przeobraenia stosunkw wodnych w warunkach zmieniajcego si rodowiska

  Ksika, ktr trzymacie Pastwo w doniach jest efektem wysiku intelek-tualnego i organizacyjnego kilkudziesiciu osb. Chcielibymy ni uhonorowa Na-szego Szefa, wieloletniego Kierownika Katedry Geografii Fizycznej Wydziau Na-uk o Ziemi Uniwersytetu lskiego Profesora Andrzeja T. Jankowskiego. Okazj ku temu jest zamknicie pewnego etapu Jego dziaalnoci przejcie na zasuon emerytur. Znajc Naszego Profesora, nie wierzymy jednak, e bdzie to emerytura bezczynna i spokojna. Liczymy, e swoj niespoyt energi bdzie nadal suy na-szej Katedrze, Wydziaowi Nauk o Ziemi, Uniwersytetowi lskiemu, w kocu ca-ej polskiej geografii i hydrologii.

  Nie miejsce tu na przedstawienie caego dorobku Pana Profesora, ale dla osb mniej go znajcych, pragniemy przedstawi kilka najwaniejszych faktw z Jego bogatego ycia naukowego i organizacyjnego.

  Profesor zw. dr hab. Andrzej T. Jankowski geograf, hydrolog, specjalista z zakresu gospodarki wodnej, sozologii i kartografii tematycznej. Autor ponad 180 prac naukowych, autor i wspautor 17 wydawnictw ksikowych, ponad 100 ar-tykuw i rozpraw oraz wielu recenzji i prac popularnonaukowych. Ceniony specja-lista zajmujcy si caoksztatem warunkw wystpowania i obiegu wody na obsza-rze grnolskim oraz antropogenicznych przeksztace rodowiska na obszarach poddanych silnej antropopresji. Czonek Komitetu Nauk Geograficznych, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN i Czonek Gdaskiego Towarzystwa Naukowego.

  Profesor Andrzej T. Jankowski jest pracownikiem Wydziau Nauk o Ziemi Uniwersytetu lskiego od 1975 roku. W latach 1976-1978 kierowa Zakadem Geografii Regionalnej. Od 1983 roku do chwili obecnej jest pracownikiem Katedry Geografii Fizycznej, a od 1992 roku jej dugoletnim kierownikiem. Ponadto od 1989 roku jest kierownikiem utworzonego Zakadu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarw Urbanizowanych. W 1991 roku Senat U powoa go na stanowisko pro-fesora nadzwyczajnego, w 1998 roku uzyska tytu profesora, od 2002 roku jest profesorem zwyczajnym nauk o Ziemi. Profesor Andrzej T. Jankowski peni wiele odpowiedzialnych funkcji na Wydziale Nauk o Ziemi i w Uniwersytecie lskim: w latach 1990-1993 i 1996-2002 by Dziekanem WNoZ, za w czasie kadencji 1993-1996 peni funkcj Prorektora U ds. Nauczania. Profesor Andrzej T. Jankowski jest take

 • redaktorem serii: Nauki o Ziemi w Wydawnictwie Uniwersytetu lskiego. Peni i peni take wiele funkcji zarwno w Uniwersytecie lskim, jak i innych gremiach naukowych i spoecznych m. in. w latach 2002-2006 by przewodniczcym Zarzdu Gwnego Polskiego Towarzystwa Geograficz