336

Click here to load reader

Proiecte - 200 Proiecte Vile de Lux Vol. I

  • Upload
    mvb-mvb

  • View
    121

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proiecte vile lux

Citation preview

107.cdr

O CAS PENTRU FIECARESISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUII. AVANTAJE1. AUTORIIProiectele prezentate n catalogul revistei sunt concepute de arhitec]i cu drept de semn\tur\, membri ai Ordinului Arhitec]ilor din Romnia - O.A.R., nscri[i n Tabloul Na]ional al Arhitec]ilor - T.N.A., specializa]i n proiectarea locuin]elor individuale. Arhitec]ii-autori ai proiectelor vor garanta calitatea proiectelor, care sunt elaborate cu respectarea legisla]iei romne n vigoare. Proiectele tehnice de execu]ie sunt ntocmite de echipe complexe care includ, pe lng\ arhitectul-[ef de proiect, pe inginerii pentru structura de rezisten]\ [i instala]ii termice, electrice [i sanitare.2. PRE}UL PROIECTULUIFa]\ de valoarea unui proiect unicat, s-a aplicat reducerea maxim\ permis\ legal de50% pentru c\ proiectul este refolosit.n raport cu dimensiunea construc]iei, s-au mai aplicat [i urm\toarele reduceri:15% n cazul unei suprafe]e desf\[urate de 200 mp, sau de25% n cazul unei suprafe]e desf\[urate mai mari de 201 mp, grupate n tran[e calculate din 50,00 n 50,00mp.Pre]ul proiectului respect\ tarifele minime de proiectare ale O.A.R., calculate conform Ordinului MLPAT nr.11N/1994, [i includ onorariile cuvenite arhitectului [i echipei sale (inginerii pentru structur\ [i instala]ii termice, electrice [i sanitare). Stabilirea pre]ului proiectului de baz\ s-a f\cut prin aplicarea unui procent la valoarea estimat\ a construc]iei, calculat\ n raport cu SUPRAFA}A DESF|{URAT|, de 275 USD/mp, f\r\ TVA (valoare conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele [i taxele locale, republicat\, modificat\ [i completat\ de OUG nr. 62/1998 [i OUG nr. 15/1999).3.TIMPULProiectele din catalogul revistei le pute]i ob]ine n termen de trei s\pt\mni de la data ob]inerii certificatului de urbanism, cu excep]ia celor din categoria PROPUNERI. Astfel, pute]i c[tiga un timp pre]ios necesar execu]iei.4. CONSULTAN}ASuplimentar fa]\ de proiect, se asigur\ gratuit consultan]\ de specialitate pentru a putea alege, din marea varietate de proiecte prezentate n catalogul revistei, solu]ia care s\ corespund\ n mod optim cerin]elor [i posibilit\]ilor dumneavoastr\. De asemenea, ve]i fi sf\tui]i n mod competent n leg\tur\ cu posibilit\]ile de am- plasare a construc]iei, corespunz\tor tipului de cas\ ales, coroborat cu particularit\]ile terenului [i regle-ment\rile urbanistice generale.5. OP}IUNIn raport cu cerin]ele dumneavoastr\, v\ putem pune la dispozi]ie experien]a noastr\ n domeniu pentru ntocmirea de lucr\ri de proiectare conexe sau suplimentare fa]\ de proiectul din catalog (vezi capitolul II/2 de la pag. 143) sau pentru selectarea constructorului, alegerea dot\rilor, finisajelor [i furnizorilor, astfel nct s\ beneficia]i de cele mai moderne [i performante produse, la pre]uri accesibile.II. COMANDAREA PROIECTULUIDup\ ce a]i ales proiectul dorit (prezentat n paginile revistei la nivel de anteproiect), urmeaz\ s\ contacta]i firma noastr\ pentru stabilirea detaliilor necesare [i ncheierea contractelor n baza c\rora ve]i primi proiectul complet, compus din piesele scrise [i desenate strict necesare autoriz\rii [i exe-cu]iei construc]iei.1. CON}INUTUL CADRU AL PROIECTULUI DIN CATALOG1.1 PROIECTUL PENTRU AUTORIZA}IA DE CONSTRUIRE - P.A.C. ntocmit n conformitate cu prevederile Legii 453/2001 anexa 1, se pred\ beneficiarului n dou\ exemplare (conform solicit\rilor legale) [i cuprinde n xerocopii urm\toarele:a - Piese scrise :- lista proiectan]ilor, borderoul pieselor scrise [i desenate;- memoriu tehnic general + arhitectur\;- memorii tehnice structur\ de rezisten]\ [i instala]ii generale.Dup\ caz, piesele scrise se completeaz\ [i cu urm\toarele documente ntocmite de al]i speciali[ti dectO CAS PENTRU FIECARESISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUIproiectantul lucr\rii ([i care fac obiectul unor contract\ri separate fa]\ de proiectul din catalog):- studiul geotehnic; - referatele de verificare a proiectului, ntocmite de verificatori tehnici atesta]i MLPTL; - expertiza tehnic\ (la alipiri la calcan, extinderi, consolid\ri), ntocmit\ de un expert atestat MLPTL.b - Piese desenate:PLANURI PRIVIND AMPLASAMENTUL: - plan de ncadrare n zon\, sc.1:2.000 (1:5.000 sau 1:10.000); - planurile de situa]ie cu amplasarea construc]iei, re]ele edilitare, amenaj\ri, sc.1:500 (1:200 sau 1:100); ARHITECTUR| : sc.1:50 - planurile tuturor nivelurilor subterane [i supraterane (cu precizarea cotelor exterioare [i interioare, cu indicarea destina]iei [i suprafe]ei fiec\rui spa]iu interior); - plan acoperi[; - dou\ sec]iuni caracteristice; - toate fa]adele.STRUCTUR| DE REZISTEN}| : - plan funda]ii, sc.1:50; - detalii funda]ii.INSTALA}II GENERALE : - schemele func]ionale ale instala]iilor interioare: termice, electrice, sanitare.1.2. PROIECTUL TEHNIC (de execu]ie) - P.E. - Este alc\tuit n general din cinci p\r]i (proiecte) distincte pe specialit\]i, care sunt ntocmite conform normativelor tehnice n vigoare. Acestea se predau n trei exemplare (unu pentru beneficiar [i dou\ pentru constructor) [i cuprind n xerocopii urm\toarele:1.2.1 - PROIECTUL PENTRU ARHITECTUR|a - Piese scrise: - memoriu tehnic (cuprinde descrierea amplasamentului, func]iunile lucr\rii, finisajele etc.); - antem\suratori (listele cantit\]ilor de lucr\ri [i materiale); - caietele de sarcini.b - Piese desenate: - plan de situa]ie (cu elemente de trasare), sc.1:500 sau 1:200; - planurile tuturor nivelurilor subterane [i supraterane (cu precizarea n detaliu a cotelor exterioare, interioare [i a tuturor golurilor u[i, ferestre, instala]ii, cu indicarea destina]iei [i suprafe]ei fiec\rui spa]iu interior), sc.1:50; - planul acoperi[, cu indicarea pantelor, a nvelitorii [i a sistemului de scurgere [i colectare a apelor pluviale, sc.1:50; - minim dou\ sec]iuni caracteristice, sc.1:50; - toate fa]adele, sc.1:50, cu preciz\ri detaliate privind finisajele exterioare; - tablourile de tmpl\rie (ferestre, u[i), confec]ii metalice; - detalii de execu]ie caracteristice, sc.1:20, 1:10, 1:5, dup\ caz pentru parape]i, scar\, termo-hidroizola]ii, strea[in\, jardiniere etc.1.2.2 - PROIECTUL PENTRU STRUCTURA DE REZISTEN}|a- Piese scrise: - memoriu tehnic + graficul fazelor determinante de execu]ie; - antem\sur\tori (listele cantit\]ilor de lucr\ri [i materiale) + centralizator extrase de arm\tur\; - caietele de sarcini.b - Piese desenate: - plan s\p\tur\ [i funda]ii, sc.1:50; - detalii funda]ii (dac\ este cazul detalii funda]ii [i tehnologia de execu]ie pentru alipire la calcan); - planurile cofraj, armare, sc.1:50 + extrase de arm\turi pentru toate plan[eele din beton armat; - planurile cofraj, armare [i detalii (sec]iuni caracteristice) + extrase de arm\turi pentru pere]i (diafragme), centuri, grinzi, stlpi, smburi din beton armat; - detalii armare zid\rie (dac\ este cazul); - plan plan[ee lemn, sc.1:50 (dac\ este cazul); - plan [i detalii [arpant\, sc.1:50 (dac\ este cazul).1.2.3 - PROIECTELE PENTRU INSTALA}II GENERALE - termice (nc\lzirea central\); - electrice [i curen]i slabi (TV, telefonie); - sanitare (ap\, canal) - cuprind n mod distinct solu]ion\rile fiec\rui tip de instala]ie aferent\ construc]iei [i incintei, pn\ la racordul de canalizare [i contoarele de bran[ament (electric, ap\):a - Piese scrise (ntocmite distinct pentru fiecare specialitate n parte : - termice, electrice, sanitare): - memoriutehnic ([i breviarul notelor de calcul pentru instala]ia de nc\lzire); - antem\sur\tori (listele cantit\]ilor de lucr\ri [i materiale) + liste de utilaje (central\ termic\, hidrofor).b - Piese desenate (ntocmite distinct pentru fiecare specialitate n parte: - termice, electrice, sanitare): - planurile tuturor nivelurilor, sc.1:50, cu indicarea traseelor fiec\rui tip de instala]ie n parte; - schemele instala]iilor, schemele tablourilor electrice, centrala termic\; - planurile de situa]ie cu re]elele din incint\.Num\rul de plan[e [i modul de redactare a elementelor componente ale proiectului complet variaz\, n limitele uzan]elor de proiectare, n func]ie de dimensiunile [i de complexitatea casei, precum [i de stilul propriu al autorului.2. SERVICII DE PROIECTARE OP}IONALEOricare dintre proiectele prezentate n catalog poate fi modificat [i adaptat de c\tre arhitectul-autor al acestuia, n func]ie de dorin]ele dumneavoastr\. Durata [i diferen]a de cost pentru realizarea modific\rilor determinate de cerin]ele suplimentare fa]\ de proiectul de catalog se vor stabili prin contractul ncheiat direct ntre dumneavoastr\ [i arhitect. n acela[i mod mai pute]i ob]ine suplimentar documenta]ii tehnice pentru:- certificatul de urbanism [i avizele solicitate prin acesta;- autoriza]ia de desfiin]are (pentru demolarea unei construc]ii existente care ocup\ amplasamentul);- adaptarea detaliilor de funda]ie n func]ie de caracteristici geotehnice speciale;O CAS PENTRU FIECARESISTEMUL DE COMANDARE A PROIECTULUI- adaptarea proiectului pentru structura de rezisten]\ la cerin]ele zonei seismice n care se afl\ amplasat terenul pe care urmeaz\ s\ se realizeze construc]ia;- reproiectarea casei n oglind\ (invers fa]\ de proiectul de catalog), n func]ie de situa]iile concrete generate de amplasament (accese, orientarea fa]\ de punctele cardinale, vecin\t\]i etc.);- dot\ri speciale privind instala]iile electrice, termice [i sanitare (climatizare, sisteme de alarm\, fose septice sau bazine vidanjabile, piscine, saune etc.);- amenaj\ri [i decora]iuni interioare (plafoane suspendate, mobilier fix, front de buc\t\rie, bar, [eminee etc.);- mprejmuirea [i amenajarea peisager\ a gr\dinii (inclusiv terenuri de sport, chio[curi, debarcadere etc.). De asemenea, se ofer\ la cerere [i alte servicii conexe proiectului:- verificarea tehnic\ a proiectului de c\tre speciali[ti atesta]i MLPTL (al]ii dect autorii proiectului);- studiu geotehnic;- ob]inerea certificatului de urbanism, a avizelor [i autoriza]iei de construire (dup\ caz autoriza]ia de desfiin]are);- asisten]\ la selectarea constructorului [i la ncheierea contractului cu acesta;- asisten]\ pe [antier;- selectarea materialelor de finisaj, dot\ri etc., n func]ie de dorin]a dumneavoastr\ [i de pre]uri.3. PRE}UL PROIECTULUI DIN CATALOGCOD PRE} PROIECTSUPRAFA}| DESF|{URAT|PRE} PROIECT (USD)

Apn\ la 100 mp1.200

B101 - 150 mp1.700

C151 - 200 mp1.900

D201 - 250 mp2.050

E251 - 300 mp2.350

F301 - 350 mp2.700

G351 - 400 mp3.050

H401 - 450 mp3.400

I451 - 500 mp3.700

J501 - 550 mp4.000

K551 - 600 mp4.450

L601 - 650 mp4.800

MN P651 - 700 mppeste 701 mpPROPUNERI5.100***

NOT|:Pre]ul proiectului se achit\ n lei la cursul leu/USD stabilit de BNR la data pl\]ii. n pre] nu este inclus TVA.Pre]urile proiectelor din catalog au fost reactualizate avnd n vedere supliment\rile de con]inut cerute prinLegea 453/2001 la faza PAC [i pentru a se respecta Onorariile minime ale Ordinului Arhitec]ilor din Romnia, care sunt obligatorii conform Legii nr.184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiunii de arhitect. Acestea se aplic\ tuturor proiectelor prezentate n revista O CAS| PENTRU FIECARE ncepnd cu num\rul 1/1997. Proiectele prezentate n numerele 1/1996 [i 2/1996 nu mai sunt valabile.Diferen]a de pre] pentru realizarea modific\rilor determinate de cerin]e suplimentare fa]\ de proiectul dincatalog (prezentate la capitolul II/2) se vor stabili prin contractul ncheiat direct ntre dumneavoastr\ [i arhitect.* Pre]ul proiectelor de case peste 701 mp se calculeaz\ cu ajutorul metodologiei precizate n cap. I/2.** Proiectele prezentate avnd codul P - PROPUNERI sunt elaborate numai la faza de anteproiect, pre]urile [i termenele de predare urmnd a fi stabilite de comun acord ntre beneficiar [i arhitect, constituind proiecte unicate.FOARTE IMPORTANT !Prin cump\rarea proiectului ales ave]i dreptul de a-l folosi pentru construirea unei singure case. Drepturile de autor [i originalele proiectelor apar]in n exclusivitate autorilor acestora.Proiectele cump\rate de dumneavoastr\ nu pot fi folosite sau revndute altor persoane [i nu pot ficopiate sau reproduse prin nici un alt mijloc, f\r\ acordul autorilor.O CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERALFA}ADA PRINCIPALVila "Liana"Cu un partiu func]ional, impune prin imagina]ia luxuriant\ a formelor [i prin fluen]a spa]iului interior. Deschis\ spre peisaj, invadat\ de lumin\ prin largi spa]ii vitrate, este integrat\ `n acesta prin terase generoase.Parterul cuprinde spa]iile destinate func]iunilor de zi living-ul [i buc\t\ria iar etajul, dormitoarele.

Dormitor26,0 mp

Baie7,1 mpDormitor10,0 mp

Debara5,0 mp

Hol31,1 mp

Baie6,2 mpDressing2,7 mpDormitor12,5 mpCamer\ de zi60,0 mp

Hol18,0 mp

Baie7,1 mpC\mar\6,2 mp

PLAN ETAJBuc\t\rie15,0 mp

12,50 mPLAN PARTER

PROIECT COD M-204 U Dormitoare 3B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 120 mp Suprafa]a desf\[urat\ 240 mp COD PRE} PROIECT D

Casa Orange

O CAS PENTRU FIECAREElementul principal al casei este acoperi[ul `n arc de cerc. Este eficient pentru c\ `n interiorul s\u se desf\[oar\ [i mansarda [i po- dul casei [i are valoare de nou- tate `ntr-un peisaj `n care toate cl\dirile au acoperi[uri cu ]ugui [i ruperi de pante; sensul formei es- te de a oferi o imagine unitar\. Fa]ada dinspre strad\ este a- proape blindat\, avnd ferestre numai acolo unde este strict ne- cesar.Singura deschidere important\ este cea a camerei de zi c\tre gr\dina care se afl\ `n lateral. Camera de zi este `n form\ de L pentru a permite separarea locu- lui de discu]ii de sufragerie.La etaj, trei dormitoare sunt as- cunse `n forma rotunjit\ a aco- peri[ului; acestea formeaz\ celu- la intim\ a casei al\turi de baia principal\.

Dormitor14,2 mp

Baie5,1 mpHol6,3 mpBaie7,0 mpGS4,6 mpHol10,9 mp

Dormitor15,6 mpDormitor13,3 mp

Living44,1 mp

PLAN ETAJBuctrie14,2 mp

Vestibul6,2 mp

Dining13,3 mp16,00 m

PLAN PARTERCT 14,2 mpPLAN SUBSOL

PROIECT COD A-205 M Dormitoare 3B\i + GS 2+1Suprafa]a construit\ 125 mp Suprafa]a desf\[urat\ 255 mp PROPUNERE

O CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERAL| FA}ADA PRINCIPAL|CasaBeta - 4Conceput\ pentru familii pu]in numeroa- se, locuin]a este rezolvat\ `ntr-o solu]ie volumetric-arhitectural\ de factur\ mo- dern\, cu un partiu simplu [i func]ional, f\-

Baie5,8 mpBaie8,5r\ suprafe]e de prisos, care permite o rea- lizare facil\, implicnd costuri moderate. S-a acordat o mare aten]ie dimension\rii [i rela]ion\rii ct mai echilibrate `ntre dife- ritele spa]ii ale casei, cu un accent deose- bit `n cazul dormitoarelor, care au fost do- tate fiecare c u baie proprie. ~n func]ie de op]iunile beneficiarilor sau de condi]iile concrete de amplasament, gara- jul se poate realiza numai pentru un auto- turism sau se poate renun]a la el.

Dormitor22,6 mp

Holmp3,4 mpDormitor21,4 mpPLAN ETAJBaie4,8 mp

CT 6,8 mp

Box\5,9 mpBuctrie23,4 mp

Hol13,0 mp

Garaj37,5 mp

Adpost A.C.12,2 mp

Hol10,0 mp

Box\8,0 mpVestibul4,6 mp

Living37,0 mp

PLAN SUBSOL15,75 m

PLAN PARTER

PROIECT COD A-217 P Dormitoare 2B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 145 mp Suprafa]a desf\[urat\ 260 mp PROPUNEREO CAS PENTRU FIECARE

Locuin]\ pentru o familie numeroas\Cu o volumetrie viguroas\, aceast\ cas\ cu o suprafa]\ desf\[urat\ de doar 270 mp, poate ad\posti o familie numeroas\. Cuprinznd patru dormitoare - dintre care unul la parter pentru genera]ia vrstnic\ -[i cinci b\i, tot mai r\mne suficient spa]iu pentru living [i locul de luat masa, precum [i pentru un spa]iude discu]ii `n fa]a [emineului.

Baie7,5 mp

Dormitor18,0 mpHol14,0 mp

Gol peste livingDormitor16,0 mp

Baie4,5 mp

Baie4,5 mp

Dormitor16,0 mpPLAN ETAJBuc\t\rie9,0 mp

Dinning18,0 mp

Living30,0 mpBaie2,5 mp

Garaj19,5 mpPLAN PARTER

Baie4,5 mp12,00 m

Dormitor14,0 mp

PROIECT COD C-202 D Dormitoare 4B\i+ GS 5Suprafa]a construit\ 160 mp Suprafa]a desf\[urat\ 270 mp COD PRE} PROIECT E

Vila Agata

O CAS PENTRU FIECAREPentru o familie cu venituri mari, cu mul]i copii, s-a construit aceast\ locuin]\ foarte confortabil\ [i modern\. La parter se afl\ un hol generos `n care se afl\ casa sc\rii, hol conceput pe dou\ niveluri, living-ul [i sufrageria, desp\r]ite prin cteva trepte [i [emineu, un birou cu acces din holul principal, precum [i buc\t\ria [i o baie, `n direct\ leg\tur\ cu sufrageria, dar cu acces prin intrarea de serviciu.Etajul cuprinde patru dormitoare dispuse `n jurul supantei holului de acces.

Dress.2,4 mp

Dormitor12,0 mp

Baie7,0 mpDormitor24,4 mp

Hol14,5 mpSupant\15,4 mpBuc\t\rie15,4 mp

Baie5,0 mpVestibul3,5 mp

Gol peste living

Dormitor17,1 mpDormitor16,1 mpLiving34,8 mp

PLAN ETAJDinning27,1 mpHol25,6 mpVestibul11,8 mp

GS2,4 mp

Birou9,0 mp

PROIECT CODN-201 V Dormitoare

4B\i + GS2+1Suprafa]a construit\ 180 mp

12,40 m

PLAN PARTER

Suprafa]a desf\[urat\270 mpCOD PRE} PROIECTEO CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL

FA}ADA LATERAL|Vila "Lorin"Dormitor18,9 mpDormitor16,6 mpHol12,5 mp

Baie9,0 mpBaie3,3 mp

Construit\ `ntr-o zon\ reziden]ial\ din apropierea capitalei, aceast\ cas\ degaj\ elegan]\, bun gust [i generozitate.Aceea[i generozitate o g\sim [i `n interior, unde spa]iile sunt ample, cu vitraje puternice.Parterul cuprinde living-ul [i dinning-ul, buc\t\ria [i spa]iile tehnice: centrala termic\, sp\l\toria, iar etajul, trei dormitoare [i trei b\i.Dressing3,9 mp

C\m.4,2 mp

C.T.6,5 mpDormitor22,4 mp

Baie8,2 mp

Buc\t\rie19,0 mp

Sp\l\torie+usc\torie7,8 mpPLAN ETAJ

Dinning20,7 mp

Baie2,7 mpGS2,1mp

PROIECT COD N-214 T Dormitoare 3B\i + GS 4+1Suprafa]a construit\ 145 mp Suprafa]a desf\[urat\ 275 mp COD PRE} PROIECT E

Living25,4 mpPLAN PARTER10,00 m

Hol13,5 mpO CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERAL|

Vila MirceaBaie6,9 mpBaie5,9 mp

Hol

Dormitor20,9 mpGol peste living

Construit\ pe trei niveluri, demisol, parter [i etaj, ocup\ o suprafa]\ la sol mai mic\ de 100 mp. Parterul cuprinde camera de zi [i dinning-ul - aflate`ntr-un spa]iu comun desp\r]it prin cteva trepte - buc\t\ria, baia [i un mic spa]iu pentru menaj, aflate `n direct\ leg\tur\ cu camera de zi [i circula]ia vertical\, precum [i o camer\ ce poate avea ca destina]ie fie un birou, fie un dormitor.La etaj se afl\ trei dormitoare [i dou\ b\i, grupate`n jurul unui hol-supant\.12,9 mp

Demisolul cuprinde centrala termic\, un spa]iu de depozitare [i o cram\.Dormitor15,5 mp

Dormitor16,0 mpPLAN ETAJ

Buc\t\rie8,8 mp

Dinning18,5 mp

C.T.13,8 mpBaie2,7 mpSpa]iu menaj2,9 mp

Living21,4 mp

Depozit5,7 mpPROIECT CODC-202 M Dormitoare

4B\i+ GS3Suprafa]a construit\ 97 mp

Dormitor15,5 mp

Vestibul5,3 mp

Cram\15,5 mpSuprafa]a desf\[urat\278 mpCOD PRE} PROIECTE

PLAN PARTERPLAN DEMISOL10,40 mO CAS PENTRU FIECAREVila FanteziaEste conceput\ `n principal pe parter, cu un garaj la subsol [i un spa]iu de hobby `n pod. Volumul este aproape simetric fa]\ de living, toate func]iunile `nf\[urndu-l, acesta devenind piesa de rezisten]\ a casei.Aceasta mai cuprinde: birou, loc de luat masa, buc\t\rie, central\ termic\ [i trei dormitoare, dintre care unul cu dressing [i baie proprie.

Spa]iu multifunc]ional42,2 mpDormitor12,0 mpHol2,9 mp

Baie4,5 mpDinning21,0 mp

Dormitor14,4 mpHol7,0 mpGS1,8 mp

Dormitor14,4 mpGS1,8 mp

Baie4,5 mpVestibul5,0 mp

C.T.5,7 mp

PLAN MANSARD|Garaj21,0 mpLiving Room42,2 mp

Birou16,5 mpPLAN SUBSOL

PLAN PARTER

16,50 m

PROIECT COD R-207 I Dormitoare 3B\i + GS 2+2Suprafa]a construit\ 198 mp Suprafa]a desf\[urat\ 280 mp PROPUNERE

O CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL| FA}ADA LATERAL|Casa Gama - 4Este conceput\ pentru terenuri cu su- prafe]e medii sau mari, din zone rezi- den]iale suburbane sau din localit\]ile de agrement. Volumul construit se dezvolt\ pe subsol (par]ial), parter [i un etaj. Planul rezolvat `n forme libere, eliberat `n mare m\sur\ de constrngerile unghiu- lui drept, a condus la ob]inerea unei volu- metrii variate [i puternic personalizate. Se mai remarc\ [i conceperea living- ului, sufrageriei [i a buc\t\riei ca un spa-]iu alveolat, multifunc]ional, dezvoltat par]ial pe dou\ niveluri.

Dormitor19,6 mpDormitor13,3 mp

Baie8,2 mpHol4,5 mpHol3,5 mpBaie5,0 mp

Gol livingDormitor11,5 mpPLAN ETAJGaraj46,7 mp

Buctrie12,5 mpSufragerie15,7 mp

Baie5,0 mp

Living45,5 mp

CT7,8 mpAd\postALA11,3 mp

Box\8,2 mpPLAN PARTER

Birou15,0 mp19,00 m

Hol8,5 mp

PLAN SUBSOLPROIECT COD A-218 P Dormitoare 3B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 185 mp Suprafa]a desf\[urat\ 300 mp COD PRE} PROIECT E

O CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL

FA}ADA POSTERIOARVila Prim\varaBirou10,0 mpBaie7,5 mpDormitor26,4 mp

Hol18,5 mpSas8,3 mp

Dormitor20,4 mpDormitor20,0 mp

Construit\ `n apropiere de Bucure[ti, aceast\ cas\ are partiul conceput `n stil clasic, cu camerele dispuse pe hol [i cu scara de acces la etaj tratat\ monumental.Parterul cuprinde func]iunile de zi: buc\t\ria, living-ul [i dinning-ul, luminoase, cu spa]ii primitoare [i deschise spre terase, precum [i spa]iile anexe, baia [i centrala termic\.La etaj, cu aceea[i dispunere pe hol, se afl\ trei dormitoare cu o baie comun\ [i un birou care poate fi transformat la rndul lui `n dormitor.PLAN ETAJ

C.T.6,8 mpC\m.4,2 mp

Baie7,0 mp

Hol18,5mpBuc\t\rie20,2 mp

Hol12,9 mp

Camer\ de zi43,0 mpPROIECT CODT-204 S Dormitoare

3B\i+ GS2Suprafa]a construit\ 157 mp Suprafa]a desf\[urat\ 310 mp COD PRE} PROIECT

F

PLAN PARTER

13,00 mO CAS PENTRU FIECARECasa cu "Zid"Cu volumul t\iat parc\ de un zid median, aceast\ locuin]\ cu forme poligonale poate deveni casa de vis pentru o famillie cu doi copii. Parterul cuprinde biroul, un dormi- tor [i o baie.La etaj se afl\ living-ul [i buc\t\ria, precum [i cele dou\ dormitoare pentru copii.Subsolul este destinat spa]iilor tehnice.

Buc\t\rie12,4 mp

Living51,5 mpHol15,3 mpBaie7,6 mp

Dormitor16,2 mp

Dormitor10,2 mpC.T.6,5 mp

Pivni]\22,0 mpHol9,0 mp

PLAN ETAJPLAN SUBSOL

Birou20,7 mp

Dormitor20,7 mpHol23,3 mp

PROIECT COD C-211 D Dormitoare 3B\i+ GS 2Suprafa]a construit\ 116 mp Suprafa]a desf\[urat\ 314 mp COD PRE} PROIECT F

Baie5,4 mpVestibul5,4 mp11,50 m

PLAN PARTER

FA}ADA LATERALFA}ADA PRINCIPALCasa "Delta - 3"

O CAS PENTRU FIECAREEste conceput\ pentru terenuri cu su- prafe]e medii sau mari, din zone rezi- den]iale suburbane sau din localit\]ile de agrement. Volumul construit se dez- volt\ pe subsol (par]ial), parter [i un etaj. Se remarc\ rezolvarea living-ului ca un spa]iu multifunc]ional, deschis spre o teras\ par]ial acoperit\. S-a urm\rit ob-

]inerea unei volumetrii variate, subliniate de dou\ bowindouri care se dezvolt\ pe

`n\l]imea parterului [i etajului, expri- mnd `n exterior living-ul [i dormitorul principal.

Hol10,5 mpDormitor16,0 mp

Baie8,4 mpDormitor13,0 mpDormitor23,1 mpPLAN ETAJBaie6,3 mpG.S.4,0 mp

Hol

C\mar\3,0 mp

Buc\t\rie14,3 mp18,5 mpDormitor21,0 mp

Living39,2 mp

PLAN PARTER

15,85 m

PROIECT COD A-216 P Dormitoare 4B\i + GS 2+1Suprafa]a construit\ 161 mp Suprafa]a desf\[urat\ 320 mp COD PRE} PROIECT FO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA SECUNDAR|FA}ADA PRINCIPALVila "Clasic"Cu arhitectur\ clasic\, impune prin noble]e [i stil.Interiorul este dominat de spa]iul central al casei, dezvoltat pe dou\ niveluri, subliniat de zvelte]ea coloanelor.Accesul se face `ntre niveluri, spre spa]iile de zi - living, birou, buc\t\rie - trebuind s\ cobo- rm jum\tate de nivel, iar spre zona dormi- toarelor trebuind s\ urc\m.

Dormitor15,0 mpBaie6,3 mp

Hol26,1 mp

Dormitor19,1 mpGol living

Baie6,7 mpGaraj21,8 mp

Hol7,0 mpDormitor18,1 mpBuc\t\rie14,1mpC\mar\3,1mpBaie4,5 mp

Living59,0 mp

12,75 mPLAN NIVEL ACCES

Debara5,9 mp

Saun\6,2 mpPLAN NIVEL INFERIOR

Birou13,2 mp

PROIECT COD O-206 P Dormitoare 3B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 181 mp Suprafa]a desf\[urat\ 324 mp PROPUNERE

O CAS PENTRU FIECAREFA}ADA PRINCIPALFA}ADA POSTERIOAR|Casa Pesc\ru[Dormitor21,8 mp

Baie6,5 mpHol35,5 mp

Dormitor19,3 mpBaie5,3 mp

Este destinat\ a fi amplasat\ pe terenuri cu suprafe]e medii sau mari, situate `n zonele reziden]iale de la marginea ora[ului, sau `n localit\]i de vacan]\. Func]iunile corespunz\toare unei locuiri confortabile se desf\[oar\ pe subsol par]ial, parter [i etaj mansardat, cuprinse `ntr-un volum construit armonios, `n care s-a pus accentul pe tratarea living-ului conceput ca spa]iu alveolat, deschis prin suprafe]e vitrate ample, spre o teras\ par]ial acoperit\.La etaj, dormitoarele se desf\[oar\ `n jurul unui hall de nivel mare, gndit [i cu func]iunea de secund-living.Hobby7,0 mp

Dormitor17,5 mpPLAN ETAJDegajament8,8 mp

C.T.8,8 mpBox\15,0 mp

Living42,3 mp

Buc\t\rie17,5 mpPLAN SUBSOLHol17,3 mp

Baie3,8 mpPROIECT COD A-213 P Dormitoare 4B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 132 mp Suprafa]a desf\[urat\ 340 mp COD PRE} PROIECT F

Vestibul7,0 mpPLAN PARTER11,80 m

Dormitor17,5 mpVila Iulius

O CAS PENTRU FIECAREConstruc]ia este prev\zut\ cu spa]ii ample de detent\, situate la parter, spa]ii deschise spre gr\din\, cu ferestre mari [i pardoseala denivelat\, pentru a marca coabitarea func]iunilor paralele.Zonele de buc\t\rie, bar, odihn\ [i spa]iul aferent [emineului, sunt studiate pentru a oferi intimitate `ntr-un spa]iu deschis.Locuin]a are prev\zute la mansard\dormitoarele, b\ile [i spa]iile de depozitare

Baie9,5 mp

Baie5,3 mp

Dormitor16,5 mp

Hol

Baie5,3 mp

Dormitor28,8 mpaferente.Garajul, retras fa]\ de frontul principal al construc]iei, asigur\ eviden]ierea volumetriei principale, cu aspect modern, dat de utilizarea unor materiale de finisaj preten]ioase.~nvelitoarea din ]igl\, tratat\ volumetric, accentueaz\ caracterul familiar al locuin]ei.

Dormitor21,5 mp

9,5 mpGarderob\12,0 mp

Dormitor12,9 mp

PLAN MANSARDBuc\t\rie24 mp

Living61,0 mp

Birou14,0 mpGS3,0 mp

Garaj24,0 mp18,50 m

Hol11,0 mp

PLAN PARTER

PROIECT COD I-206 R Dormitoare 4B\i + GS 3+1Suprafa]a construit\ 170 mp Suprafa]a desf\[urat\ 340 mp COD PRE} PROIECT GO CAS PENTRU FIECARECasa "Country"

FA}ADA PRINCIPALCu un spa]iu interior dinamic, fluent, cu circula]ii minime, locuin]a are func]iunile distribuite pe dou\ niveluri.La parter se afl\ spa]iile destinate activit\]ilor zilnice: living-ul [i dinning-ul cu suprafe]e generoase, cu buc\t\ria deschis\ `n stil american, un birou, centrala termic\ [i garajul.

Baie8,4 mpDress.6,2 mp

Dormitor17,5 mp

Hol

Baie4,9 mp

Dormitor17,1 mpEtajul este destinat `n exclusivitate zonei de noapte, cu trei dormitoare [i dou\ b\i a[ezate `n jurul unui hol cu vedere spre living-room.

Dormitor17,5 mp

21,6 mp

Gol peste livingPLAN ETAJBirou15,9 mpC.T.+ Sp\l\torie12,6 mp

Buc. cald\4,0 mp

Buc\t\rie19,1 mpGS4,0mpGaraj17,8 mp

Hol17,2 mp

Living41,0 mp

Dinning20,0 mp

PLAN PARTER

20,70 m

PROIECT COD M-203 B Dormitoare 3B\i + GS 2+1Suprafa]a construit\ 207 mp Suprafa]a desf\[urat\ 342 mp COD PRE} PROIECT F

Volume intersectate

O CAS PENTRU FIECARELocuin]a are o concep]ie deosebit\, modern\, spa]iile spectaculoase fiind create `ns\ prin intersec]ia unor volu- me simple.~n parter, piesa central\ este living-ul circular, pe dou\ niveluri, avnd dis- puse perimetral holul, dining-ul, bu- c\t\ria, barul [i un mic grup sanitar.La etaj, cu acces prin supanta circula- r\ de deasupra living-ului, se afl\ dor-

Dormitor15,5 mp

Dressing11,4 mpGol peste living

Baie5,9 mpBaie6,7 mpmitorul matrimonial, cu dressing [i baie, precum [i alte dou\ dormitoare deservite de o a doua baie.

Dormitor14,0 mp

Dormitor16,1 mpPLAN ETAJDining13,4 mp

Buc\t\rie15,1 mpLiving17,4 mp

Living24,1 mp

Garaj33,2 mp

Bar14,0 mp

16,75 m

Hol13,6 mp

G.S.2,8 mp

PLAN PARTER

PROIECT COD C-206 S Dormitoare 3B\i + GS 2+1Suprafa]a construit\ 195 mp Suprafa]a desf\[urat\ 346 mp PROPUNEREO CAS PENTRU FIECARE

Jocuri de volumeTeras\7.1 mpDormitor31.58 mpDressing9.10 mpBaie10.62 mp

Pasarel\6.32 mp

Dormitor20.25 mpBaie8.85 mpHol6.78 mpDormitor17.79 mp

O cas\ alc\tuit\ din dou\ corpuri de cl\dire unite prin volumul holului de intrare, care se`nal]\ pe ambele niveluri.Aceast\ separare serve[te la parter pentu a delimita zona de zi de cea de noapte, deoarece `ntr-o parte avem living-ul cu buc\t\ria [i alte anexe, iar `n cealalt\ un dormitor cu baie [i grup sanitar.La etaj, dormitorul matrimonial, cu dressing [i baie proprie ocup\ una dintre aripi, iar `n cealalt\ sunt alte dou\ dormitoare, `nc\ o baie [i un grup sanitar.Jocul de volume ce iese din purul cartezianism [i terasele par]ial acoperite ce`ndulcesc lumina puternic\ contribuie la particularizarea acestei locuin]e deosebite.PLAN ETAJTeras\ acoperit\14.14 mpTeras\ descoperit\21.71 mpLiving39.27 mp

Hol intrare32.25 mp

Dormitor24 mpPROIECT CODA-201 O

Hol2.40 mp

Debara

GS2.45 mpBuc\t\rie GS

BaieDormitoare 4B\i + GS 3+3Suprafa]a construit\ 190 mp Suprafa]a desf\[urat\ 348 mp COD PRE} PROIECT F

PLAN PARTER

13.75 mp 2.20 mpCT2.30 mp17,25 m

5.53mp

6.20 mpO CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL$ FA}ADA LATERAL$Vila AuricaDormitor12,8 mpBaie

Dormitor15,4 mpHol

Dormitor12,8 mp

O vil\ ce se `ncadreaz\ perfect `n peisajul montan sau submontan, construit\ pe subsol, parter, etaj [i pod amenajabil pentru diverse activit\]i comune.Subsolul este tehnic, cu garaj [i atelier, dou\ pivni]e [i o baie. Parterul este compus din- tr-un living generos, cu o teras\, hol, bu-PLAN ETAJ

4,6 mp 7,4 mpDormitor18,1 mp

Baie4,8 mp

c\t\rie [i a doua baie.Etajul, "nocturn", este ocupat de patru dormitoare [i `nc\ dou\ b\i.Unghiurile ascu]ite sunt compensate `n compozi]ia general\ de liniile curbe [i simetriile par]iale ale fa]adelor. Garaj31,6 mp

Teras\31,2 mpBaie

Atelier21,6 mpHol

Living43,8 mp4,4 mp

9,2 mpPivni]\11,2 mp

Pivni]\11,5 mp

Hol7,7 mpPLAN SUBSOLPROIECT CODM-207 D Dormitoare

4B\i+ GS4

PLAN PARTER

Baie4,8 mp

Buc\t\rie14,1 mpSuprafa]a construit\ 124 mp Suprafa]a desf\[urat\ 348 mp COD PRE} PROIECT F

11,86 mO CAS PENTRU FIECAREImpresie nr. 9O cas\ cu forme dinamice, care creaz\ spa]ii intere- sante [i unghiuri inedite de perspectiv\.Parterul cuprinde `n principal un spa]iu amplu, destinat living-ului, locului de luat masa [i buc\t\riei deschise departajate de acestea printr-un bar. Tot aici se afl\ un birou circular, o baie [i garajul.O scar\ liber\ conduce c\tre etaj, unde sunt amplasa- te dormitoarele, generoase [i confortabile.Terase [i balcoane rotunde `nv\luie `ntregul volum.Piscin\

Dormitor14,0 mpBaie4,3 mpDormitor14,0 mp

Baie11,5 mp

Debara3,8 mpHol4,0 mpHol27,0 mp

Living13,0 mpDormitor13,0 mpDormitor13,0 mpBuc\t\rie11,5 mp

Bar8,0 mp

Dining13,0 mp

PLAN ETAJGaraj38,4 mp

C\mar\5,5 mpBaie3,0 mpHol4,8 mp

Hol12,0 mp

Living13,0 mpBirou13,0 mp

PROIECT CODM-208 U Dormitoare

4B\i+ GS3Suprafa]a construit\ 170 mpSuprafa]a desf\[urat\354 mp

14,35 m

PLAN PARTER

PROPUNERE

O CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA POSTERIOAR|

FA}ADA PRINCIPAL|Vila CameliaPentru noile suburbii ale Bucure[tiului, pe un lot de teren generos, propunem aceast\ locuin]\ luxoas\, pentru o familie cu 2 copii.Parterul cuprinde holul de acces cu casa sc\rii, living-ul [i dinning-ul, `ntr-un spa]iu fluent, delimitat de arcade, biroul, buc\t\ria, centrala termic\ [i garajul.La etaj - mansardat - se afl\ trei dormitoare, dintre care unul cu baie [i dressing.Living-ul, puternic vitrat, se deschide spre piscin\ printr-o teras\ acoperit\.

Pod16,8 mpDormitor17,5 mp

Dormitor26,5 mpHol scar\12,6 mp

Baie6,7 mpDressing6,3 mpHol9,6 mp

Baie4,4 mpDebara3,7 mp

Dormitor16,5 mpPLAN MANSARD|Buc\t\rie16,8 mp

Living30,0 mp

Birou13,5 mp

C.T.3,9 mpDinning17,5 mpPLAN PARTER

Hol scar\12,6 mpHol11,2 mp19,00 m

GS5,0 mp

Garaj16,5 mpPort car

PROIECT COD R-205 I Dormitoare 3B\i + GS 2+1Suprafa]a construit\ 195 mp Suprafa]a desf\[urat\ 355 mp COD PRE} PROIECT G

Impresie nr. 8

O CAS PENTRU FIECAREO locuin]\ ce ofer\ spa]ii ample, cu o plastic\ modern\, accentuat\ prin rea- lizarea unui element spectaculos ce se afl\ la intersec]ia a dou\ fa]ade al\- turate [i cuprinde desf\[urarea unei sc\ri ample, ce realizeaz\ leg\tura`ntre parter [i etaj. Comunicarea aces- tuia cu exteriorul se face printr-o supra- fa]\ ampl\ vitrat\, ce conduce vizual c\tre o teras\ desf\[urat\ pe `ntreg conturul acestuia.

La parter se afl\ un hol ce distribuie ac- cesul c\tre living, locul de luat masa, buc\t\rie, baie [i un birou.

La etaj, un alt hol spa]ios conduce c\tre trei dormitoare cu terase [i o baie.

Baie22,4 mpDormitor19,2 mpDormitor18,3 mp

Debara12,2 mpHol30,0mp

Dormitor19,3mp

PLAN ETAJBuc\t\rie26,8mpLiving19,3 mp

Baie6,6mpHol37,0 mp

Loc de luat masa19,3 mp

Birou15,5mp

18,40 m

PLAN PARTER

PROIECT COD M-206 U Dormitoare 3B\i+ GS 2Suprafa]a construit\ 180 mp Suprafa]a desf\[urat\ 360 mp COD PRE} PROIECT G

Casa Delia

O CAS PENTRU FIECAREDe[i dezvoltat\ pe un teren relativ `n- gust, locuin]a rezolv\, printr-un partiu abil, o func]ionalitate irepro[abil\; `n- treaga volumetrie este echilibrat\ [i elegant\.La parter, accesul se face printr-un vestibul `n holul longitudinal care dis- tribuie de o parte [i de cealalt\, zonele de zi: living-ul pe dou\ niveluri, sufra- geria, buc\t\ria [i un grup sanitar, plus garaj pentru un autoturism. Dou\ te- rase generoase se afl\: una lng\ in- trare, cu acces din living, [i cealalt\ `n partea opus\, c\tre gr\din\, cu acces din sufragerie [i buc\t\rie.La etaj se afl\ patru dormitoare deser- vite de dou\ b\i.Subsolul cuprinde spa]iile anex\, iar podul poate fi amenajat pentru diverse activit\]i, dup\ dorin]\.

Dormitor15,2 mpGol camera de ziDormitor15,2 mpPLAN ETAJ

Hol14,7 mp

Dormitor20,0 mpBaie7,0 mpBaie7,6 mpDormitor19,3 mp

Sufragerie21,8 mpCamer\ de zi36,9 mpHol12,2mpVestibul7,4 mp

Buc\t\rie14,9mp7,0 mpG.S.6,9 mpGaraj21,7 mpALA8,2 mp

Pivni]\12,5 mpC\mar\5,8 mp

PLAN PARTER11,15 mHol4,8 mpPLAN DEMISOL

CT5,7 mp

Pod82,8 mpPLAN POD

PROIECT COD P-201 D Dormitoare 4B\i + GS 2+1Suprafa]a construit\ 162 mp Suprafa]a desf\[urat\ 362 mp COD PRE} PROIECT GO CAS PENTRU FIECAREVila 2Buc\t\rie12,1 mp

Ser\9,7 mp

Living35,5 mp

Aceast\ vil\ urban\ modern\ este proiectat\ pen- tru o zon\ reziden]ial\, pe un teren de preferin]\ ori- entat est-vest. Parterul destinat spa]iilor de zi se deschide prin intermediul spa]iilor vitrate ale living- ului [i serei spre curte, contribuind la sporirea con- fortului prin percep]ia continuit\]ii interior-exterior. Etajul cuprinde zona de noapte [i anume: trei dor- mitoare, fiecare cu baie proprie, precum [i spa]ii de depozitare (debara, dressing). Dinamica [arpantei a permis realizarea unui spa]iu mansardat cu flexi- bilitate mare, utilizabil pentru activit\]i de hobby. Volumetria casei este subliniat\ prin jocul de culori al fa]adelor.Baie4,0 mp

Baie6,6 mp

Dormitor18,8 mpGaraj15,0 mp

Birou14,6 mp

Dressing5,1 mp

10,25 mPROIECT COD D-203 P Dormitoare 3B\i+ GS 4Suprafa]a construit\ 136 mp Suprafa]a desf\[urat\ 364 mp COD PRE} PROIECT G

PLAN PARTER

Baie4,8 mpBaie4,8 mp

Dormitor16,8 mpDormitor21,5 mpPLAN ETAJ

O CAS PENTRU FIECARECasaAcrosAceast\ cas\ este conceput\ pentru o familie preten]ioas\, care poate g\zdui [i prieteni; necesit\ spa]iu, gr\din\ [i piscin\ exterioar\. Are o prezen]\ aristocrat\ ce este conferit\ [i de finisajele preten]ioase. La parter, un living denivelat cu o confor- ma]ie deosebit\ este `n rela]ie direct\ cu locul de luat masa [i buc\t\ria deschis\, cu c\mar\. Aici se mai afl\ un grup sanitar, centrala termic\ [i garajul.Etajul este compus din dormitorul matri- monial cu baie [i dressing, [i `nc\ trei dor- mitoare cu o baie.

Dressing15,2 mpBaie3,0 mpDormitor16,7 mp

Dormitor15,2 mpHol9,0 mp

Baie8,0 mp

Dormitor23,6 mpDormitor31,5 mpCT6,5 mp

Buc\t\rie8,7mp

PLAN ETAJSas5,0 mp

Loc de luat masa19,3 mpGaraj22,8 mp

C\mar\4,5 mpBaie4,5 mp

Living34,6 mp

PLAN PARTER

17,00 m

PROIECT COD I-207 R Dormitoare 4B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 186 mp Suprafa]a desf\[urat\ 371 mp COD PRE} PROIECT G

O CAS PENTRU FIECARECasa cu contrafor]iAspectul deosebit al acestei locuin]e provine din rezolvarea arhitectural- structural\ care, pe una din direc]ii, prelunge[te zidurile casei realiznd un fel de "contrafor]i".De dimensiuni relativ mari, casa este`mp\r]it\ func]ional zi/noapte pe parter [i etaj, cu garajul dublu ca o anex\ alipit\ construc]iei principale.Spa]iile rezervate func]iunilor princi- pale sunt generoase, restrngndu-se la minim circula]iile orizontale [i verticale.La mansard\ este aranjat\ o mic\ garsonier\ cu camer\ de zi, dormitor [i chicinet\.

Dormitor13,8 mpCamer\ de zi20,7 mpDormitor13,6 mp

Pod30,3 mpDormitor14,8 mp

PLAN MANSARD$Hol

BaieBaie4,2 mp

4 mp 5,6 mpSufragerie13,3 mpCamer\ de zi27,5 mp

Buc\t\rie13,3mpC\mar\2,6 mpBaie4 mpHol4 mp

Garaj

Dormitor18,6 mp

Dormitor17,7 mp

Pod31,0 mpPLAN ETAJ

Vestibul5,1 mp16,95 m

Birou13,6 mp

31,0 mpPLAN PARTER

PROIECT COD S-206 M Dormitoare 5B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 168 mp Suprafa]a desf\[urat\ 374 mp COD PRE} PROIECT GO CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPALO simetrie asimetric\!Teras\descoperit\17.00 mp

Dormitor20.00 mp

Balcon4.50 mpDormitor14.00 mp

Dormitor18.00 mp

O locuin]\ dubl\ cu spa]ii generoase, structurat\ pe parter [i etaj.La parter au fost repartizate living- room-uri pentru dou\ familii, cu spa]ii ample [i terase ce asigur\ leg\tura cu spa]iile exterioare.La etaj sunt cte trei dormitoare [iDormitor17.90 mp

Baie7.50 mpBalcon10.00 mp

Baie6.70 mpDormitor17.00 mp

Baie4.60 mp

Teras\

Baie7.35 mpDormitor21.00 mpTeras\

dou\ b\i, dormitoarele cu terase belvedere.Sub planul `nvelitorii se poate amenaja o mansard\ general\, care poate func]iona [i ea ca belvederePLAN ETAJ

acoperit\9.60 mp

acoperit\17.00 mp

spre peisajul `nconjur\tor.Loc luat masa14.00 mp

Living57.10 mp

Birou

Loc luat Buc\t\rie14.40 mpBaie 3.60 Baie 2.80

masa12.00 mp

12.50 mp

Garaj36.00 mpBuc\t\rie12.60 mpHol 6.00

mpmpBirou

Living51.50 mpPROIECT COD I-205 R Dormitoare 3/3B\i + GS 3/3Suprafa]a construit\ 350 mp Suprafa]a desf\[urat\ 750 mp PROPUNERE

mpPLAN PARTER

14.40 mp24,30 m

Bar17.00 mp

O CAS PENTRU FIECAREFA}ADA LATERALFA}ADA PRINCIPALVila AlinO cas\ luxoas\ pentru o familie modern\ [i nonconformist\, cu spa]ii generoase, deschise spre exterior prin vitraje puternice. Parterul cuprinde un amplu salon cu rupere de nivel spre [emineu, un birou [i buc\t\ria cu locul de luat masa, deschise spre o teras\ exterioar\.La etaj, dou\ dormitoare, din care unul matrimonial cu teras\ [i baie proprie, un atelier-hobby cu luminator [i un living rela]ionat cu un dressing [i cu o teras\.

Atelier-hobby19,2 mpBaie8,0 mp

Hol12,6 mp

Dress.4,2 mp

Dormitor30,0 mp

Baie5,5 mpLiving26,0 mpDormitor20,0 mpPLAN ETAJC.T.5,1 mp

Buc\t\rie20,7 mpGaraj20,6 mp

Baie3,2 mpBirou17,5 mp

Hol14,7 mp

Living81,8 mp

PROIECT CODA-204 R Dormitoare

2B\i+ GS3Suprafa]a construit\ 210 mp

PLAN PARTER

19,30 m

Suprafa]a desf\[urat\376 mpPROPUNEREO CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPALFA}ADA LATERALVila CrinaHobby37,8 mpPLAN MANSARD|Dormitor26,6 mp

O cas\ de dimensiuni mari ce ofer\ confortul unei vie]i luxoase pentru o familie cu 2 copii.

Parterul cuprinde spa]iile de zi: living-ul [i dinning-ul, buc\t\ria, un grup sanitar [i garajul.

La etaj se afl\ trei dormitoare, fiecare avnd dressing [i baie proprie.

La mansard\ se afl\ un spa]iu pentru hobby.

Dormitor17,2 mpBaie10,5 mp

Dressing10,5 mp

Baie4,4 mpGol peste dinning

Hol30,8 mp

Dressing

Baie

Living48,8 mp

Buc\t\rie17,0 mpC\m.2,2 mpGS4,6 mp

4,1 mp

Hol3,8 mp

2,5 mpDormitor17,6 mp

Dinning37,8 mpPLAN ETAJPROIECT COD R-209 I Dormitoare 3B\i + GS 3+1Suprafa]a construit\ 185 mp Suprafa]a desf\[urat\ 378 mp PROPUNERE

PLAN PARTER

Vestibul8,5 mp12,50 m

Garaj27,0 mp

Casa Ra

O CAS PENTRU FIECAREO locuin]\ interesant\ prin jocul spa]iilor interioare exprimate `n exterior printr-o volumetrie bine struc- turat\.La parter un spa]iu amplu cuprinde living-ul dezvol- tat pe dou\ niveluri [i dining-ul, delimitate doar prin- tr-o diferen]\ de nivel de dou\ trepte, precum [i bu- c\t\ria, centrala termic\, o baie [i garajul.O scar\ balansat\ `n dou\ rampe conduce c\tre etaj, unde se afl\ trei dormitoare, fiecare dotate cu ample dulapuri `nzidite [i dou\ b\i.La mansard\ se afl\ prev\zut un spa]iu multi- func]ional.

Mansard\23,8 mpPLAN MANSARD|Dining23,7 mpLiving

Buc\t\rie16,2 mpHol7,1 mp

CT8,7 mpBaie3,9 mp

Dormitor19,2 mp

Baie7,4 mpSalon15,2 mp

Dormitor13,1mpBaie6,7 mp30,7 mp

Hol4,3 mp

Garaj17,1 mp

Gol peste livingDormitor13,4 mpPLAN ETAJPLAN PARTER

15,50 m

GS2,0 mp

Ad\postALA18,0mp

PROIECT CODC-211 S Dormitoare

3B\i + GS3+1Suprafa]a construit\ 167 mpSuprafa]a desf\[urat\392 mpCOD PRE} PROIECTG

PLAN SUBSOL

Casa semicercului

O CAS PENTRU FIECAREO cas\ cu o configura]ie original\, al c\rei partiu desf\- [oar\ func]iunile principale ale parterului [i etajului pe o curbur\ ampl\, puternic vitrat\.Parterul este dominat de living [i dining-room, dispuse pe dou\ niveluri. Tot la parter sunt amplasate un birou, un dormitor pentru invita]i [i buc\t\ria.Accesul la dormitoarele de la etaj se realizeaz\ printr-o supant\.Sistem constructiv: cadre din beton armat.

Baie8,1mpDressing6,1 mpDormitor29,0 mpGol peste camera de ziBirou15,7 mpCamera de zi107,0 mp

Birou30,6 mp

Dormitor20,1 mp

Baie3,0 mpBaie3,0 mpDormitor22,2 mpBuc\t\rie21,4 mp

PLAN ETAJ

Hol intrare28,0 mp13,65 m

DebaraBaie3,5 mpDormitor15,1 mpPLAN PARTER

PROIECT COD A-202 B Dormitoare 4B\i+ GS 4Suprafa]a construit\ 240 mp Suprafa]a desf\[urat\ 400 mp PROPUNERE

Casa soarelui

O CAS PENTRU FIECARECu un nivel ridicat de confort, aceast\ cas\ ofer\ spa]ii generoase pentru activit\]ile diurne [i nocturne.La parter, pe lng\ camera de zi [i buc\t\rie, exist\ o bibliotec\ [i un generos spa]iu pentru birou, iar la etaj trei dormitoare [i un spa]iu destinat relax\rii - hobby.Acoperi[ul cu pante colorate contrasteaz\ pl\cut cu albul imaculat al zidurilor. ~n plin\ zi, jocul luminii [i al umbrei pe fa]ade, ofer\ o imagine pitoreasc\ trec\torului.

Dormitor23,3 mpHol16,1 mp

Baie9,6 mpBaie7,0 mpDormitor20,4 mpCamer\ de zi30,3 mp

Buc\t\rie13,3 mp

Hobby29,1 mpBibliotec\21,6 mp

Hol18,2 mp

C\m.3,1 mpBaie3,1 mpBirou23,9 mp

Vest.4,0mp

Garaj20,4 mp

PLAN MANSARD

PLAN PARTER

GS3,012,25 m

PROIECT COD E-201 T Dormitoare 3B\i + GS 3+1Suprafa]a construit\ 228 mp Suprafa]a desf\[urat\ 403 mp COD PRE} PROIECT HO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA PRINCIPAL

FA}ADA LATERALCubismBaie7,4 mpDressing6,8 mpDormitor22,1 mp

Hol3,6 mp

Hol11,4 mp

Birou14,6 mp

Locuin]a este conceput\ `ntr-un stil modern, cu for- me geometrice [i jocuri interesante de plin [i gol. Spa]iile sunt generoase, cu deschideri ample c\tre exterior [i c\tre terase largi la fiecare nivel.Parterul cuprinde living-ul, deschis c\tre hol [i sufra- gerie, o buc\t\rie [i spa]ii utilitare.La primul etaj, trei dormitoare [i dou\ b\i sunt am- plasate `n jurul unui hol ce se deschide c\tre golul living-ului desf\[urat par]ial pe dou\ niveluri.Etajul doi are prev\zute `nc\ un dormitor cu baie [i dressing, un birou [i o teras\ ampl\; demisolul cu- prinde spa]iile tehnice [i de depozitare.PLAN ETAJ 2Baie7,4 mpBaie5,8 mp16,8 mp

Dormitor15,7 mp

.2,1mp 2,9mp

GS2,2 mp

Hol2,0mp

Hol10,7 mp

Vestibul.2,1 mpDormitor24,2 mp

Gol peste livingDormitor21,3 mp

Buc\t\rie12,5 mpDining25,0 mp

Living40,8 mpPLAN ETAJ 1PLAN PARTER

15,30 mPROIECT CODC-203 M Dormitoare

5B\i + GS3+1Suprafa]a construit\ 115 mpSuprafa]a desf\[urat\408 mpCOD PRE} PROIECTH

C\mar\8,3 mpC.T.8,5 mp

Depozit4,7 mp

2,4mpHol9,4mpPLAN DEMISOL

O CAS PENTRU FIECARE

O locuin]\ elegant\Ser\

Dormitor18,7 mp

Dormitor25,8 mp

Camer\22,4 mpCamera de zi48,0 mpSufragerie18,7 mp

Hol14,1 mpDebaraDormitor13,6 mp

Baie7,6 mpBaie6,4 mpDormitor14,4 mp

Salon36,1 mpPodGS3,6 mp

Hol3,8 mp

Buc\t\rie13,2 mp

PLAN ETAJPLAN MANSARD|PLAN PARTER9,10 mPROIECT COD P-202 D Dormitoare 4B\i + GS 2+1Suprafa]a construit\ 136 mp Suprafa]a desf\[urat\ 410 mp COD PRE} PROIECT H

Hol14,7 mpCT+Hidrofor9,3 mpPivni]\8,0 mpPLAN SUBSOL

ALA8,0 mpGaraj17,7 mp

Desf\[urat\ pe demisol, parter, etaj [i mansard\, locuin]a are un partiu coerent, func]ional, ce com- pune spa]ii utile generoase cu mi- nimum de circula]ii.La parter, din holul de intrare, tre- cnd pe lng\ buc\t\rie [i grupul sanitar, se accede c\tre sufragerie [i camera de zi.O scar\ circular\ exprimat\ `n fa]a- d\, conduce c\tre etaj, unde se afl\ patru dormitoare [i dou\ b\i.La mansard\, un salon amplu [i o camer\ se deschid c\tre o teras\ orientat\ c\tre gr\dina din spatele casei.O CAS PENTRU FIECAREVila Anda

FA}ADA PRINCIPALLiving+Dining66,7 mp

Dormitor19,8mp

Dormitor18,5 mpHol intrare11,4 mpBuc\t\rie

C\m.

Deb.

Hol18,0 mp

Dressing6,6 mp

Baie7,1mpGS4,8 mp

21,5 mp

Baie6,0 mp

Dormitor25,5 mpFitness

13,10 mSaun\2,9 mp

PLAN PARTERCT9,8 mp

PLAN ETAJLocuin]\ de tip urban, unifamilial\, adecvat\ pen- tru un amplasament `ntr-o zon\ veche a ora[ului. Spa]iile generoase de la parter sunt afectate ex- clusiv activit\]ilor diurne.La etaj se afl\ trei dormitoare (matrimonial, unul pentru copii [i unul pentru invita]i), cu suprafe]e situate peste cele uzuale.19,4 mp

Bar

Sp\l\torie8,7 mp

La subsol sunt spa]ii destinate `ntre]inerii fizice, un bar, garaj pentru dou\ autoturisme [i camere tehnice.27,8 mpPLAN SUBSOL

Garaj41,6 mp

PROIECT COD A-203 B Dormitoare 3B\i + GS 2+1Suprafa]a construit\ 139 mp Suprafa]a desf\[urat\ 415 mp COD PRE} PROIECT HO CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPAL$

FA}ADA LATERAL$Locuin]\ confortabil\Dormitor14,2 mpDormitor17,0 mp

GolLivingHol16,9 mpBaie7,0mp

Ser\17,8 mpSpa]iu activit\]i recreere25,8 mp

Pod

Este potrivit\ pentru un teren de dimensiuni mai mari [i cu o u[oar\ pant\.Demisolul este ocupat de un garaj cu dou\ locuri [i anexele tehnico-gospod\re[ti necesare.Parterul, nivelul principal, este rezervat living-ului cu sufrageria, buc\t\riei, unei biblioteci [i unei b\i.La etaj, dormitoarele se `n[iruie cumin]i de-a lungul holului-supant\ c\tre living, avnd [i dou\ b\i, una numai pentru dormitorulDormitor18,5 mpBaie4,2mp

Pod

Camer\hobby15,1 mp

principal.~n mansard\ au fost amenajate spa]ii pentru hobby [i diverse activit\]i de recreere, spa]iiPLAN ETAJ 1

PLAN MANSARD$

ce comunic\ liber cu o ser\ vitrat\ corect orientat\.Hol9,5mp

Magazie.6,3mpBeciCram\14,0 mp

Sufragerie8,2 mp

Living room32,8 mpGaraj45,6 mp

Hol11,4mpSp\l\t.8,9 mp

CT7,5 mp

Buc\t\rie9,9 mpBibliotec\15,6 mp

Baie4,2mpPROIECT COD R-202 U Dormitoare 3B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 125 mp Suprafa]a desf\[urat\ 418 mp COD PRE} PROIECT H

PLAN DEMISOL

11,85 mPLAN PARTER

O CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERAL

FA}ADA PRINCIPALTradi]ie #n modernitateConceput\ pentru un lot de teren apar]innd unei zone reziden]iale aflate `ntr-o continu\ expansiune, construc]ia de fa]\ se poate adapta att mediului urban, ct [i celui semirural, datorit\ aparen]ei de modernitate dar [i tradi-]ionalism pe care o degaj\. Spa]iile interioare, f\r\ a fi deosebit de mari, sunt totu[i generoase [i dispuse optim `n cadrul ansamblului. La subsol se constituie spa]iile tehnice, anexele [i un garaj pentru 2 auto.La parter "zona de zi" cuprinde: camera de zi cu [emineu, locul de luat masa [i buc\t\ria, precum [i un grup sanitar de serviciu.La etaj "zona de noapte" cuprinde: un dormitor matrimonial cu dressing [i baie proprie, precum [i alte dou\ dormitoare cu baie comun\.La mansard\ se realizeaz\ o camer\ pentru hobby [i un grup sanitar.

Dormitor12,8 mp

Baie6,1 mp

Birou- hobby15,7 mpHol10,2 mpGS4,6mpPLAN MANSARDDormitor15,6 mpDormitor17,2 mp

Hol9,6 mp

BaieDress.10,4 mp

9,1 mpGaraj31,5 mp

Dep.28,0 mp

Living54,0 mp

PLAN ETAJPLAN SUBSOL

Hol5,4 mpSp\l\torie17,2 mp

Dep.6,2 mp

PLAN PARTER

Buc\t\rie17,1 mp

Hol9,9 mp14,00 m

GS4,8 mp

PROIECT COD M-201 V Dormitoare 3B\i + GS 2+2Suprafa]a construit\ 120 mp Suprafa]a desf\[urat\ 420 mp COD PRE} PROIECT HO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA POSTERIOAR|

FA}ADA PRINCIPAL|Casa cu piscin\O cas\ luxoas\ cu o compozi]ie volumetric\ dinamic\, a c\rei nav\ central\ axeaz\ `n jurul ei spa]ii alveolate la parter [i etaj, oferind perspective interesante [i integrnd organic `n cadrul natural atmosfera interioar\.Este o cas\ cu mult\ lumin\ [i cu posibilit\]i diverse de petrecere ct mai pl\cut\ a timpului liber.

Dormitor16,0 mpPiscin\30,0 mp

Dormitor16,0 mp

Hol16,0 mp

Dormitor12,0 mpBaie7,7 mpDinning16,0 mp

Baie8,8 mpBar31,0 mp

Dormitor16,0 mpBuc\t\rie19,0 mpLiving50,0 mp

G.S.5,0 mpHol15,0 mp

C\mar\7,7 mp

PLAN ETAJ

15,50 mPLAN PARTER

Garaj32,0 mp

PROIECT COD M-205 U Dormitoare 4B\i + GS 2+1Suprafa]a construit\ 250 mp Suprafa]a desf\[urat\ 420 mp COD PRE} PROIECT HO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA POSTERIOARFA}ADA PRINCIPALElegan]\ [i func]ionalitateBirou23,2 mp

Dress.

Dormitor21,2 mpDress.7,6 mpHol9,5 mp

Baie9,9 mpBaie7,3 mp

Cu o plastic\ volumetric\ ultramodern\, locuin]a se dez- volt\ pe trei niveluri: demisol, parter [i etaj.Parterul rezolv\, `n spa]ii generoase, func]iunile zonei de zi - living, loc de luat masa, buc\t\rie deschis\, grup sani- tar, precum [i o unitate de locuit separat\, compus\ din- tr-un dormitor [i o baie.O scar\ liber\ conduce la etaj, unde se afl\ amplasate dou\ dormitoare, fiecare cu dressing [i baie proprie, [i un birou, puternic vitrat [i deschis c\tre o teras\ pe trei laturi. La demisol au fost prev\zute spa]iile anex\, garajul [i o`nc\pere pentru hobby.5,2 mp Dormitor17,3 mpPLAN ETAJDormitor21,3 mpBaie4,9 mpGS3,1 mp

Atelier14,0 mpGaraj39,4 mp

Depozit7,1 mp

CT11,3 mpHobby29,7 mpLiving44,8 mp

Hol19,7 mpVest.3,8 mp15,85 m

Buc\t\rie11,3 mpDining19,7 mpPLAN PARTER

PLAN DEMISOLPROIECT COD C-212 P Dormitoare 3B\i + GS 3+1Suprafa]a construit\ 183 mp Suprafa]a desf\[urat\ 423 mp COD PRE} PROIECT HO CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPALFA}ADA LATERAL|Dou\ cercuri tangen]ialeDormitor28,0 mpHol17,5mp

Baie15,5 mp

Un spa]iu conceput organic, `n care cercul, ca element integrator, genereaz\ infinite forme ale elementelor func]ionale de construc]ie dar [i de mobilier.Spa]iul, subordonat elementului integrator al cercului att `n aspectul interior ct [i `n plastica fa]adelor, `[i amplific\ nuan]ele c\tre exterior prin terase ample, ale c\ror finisaje la nivel de pardoseal\ continu\ aspectul pardoselilor interioare. Sistemul constructiv al acoperi[ului este conceput ca s\ asigure condi]iile de termo-hidroizolare necesare protec]iei cl\dirii dar [i plastica fa]adelor.Dormitor33,0 mpPLAN ETAJ

Dormitor21,5 mp

Sitting33,0 mp

Dinning16,0 mpLiving48,0 mp

Buc\t\rie20,0 mpBaie3,2mp

C.T.24,7 mpGaraj54,0 mpBirou11,5 mpPROIECT COD M-203 U Dormitoare 3B\i+ GS 2Suprafa]a construit\ 175 mp Suprafa]a desf\[urat\ 435 mp COD PRE} PROIECT H

13,80 m

PLAN PARTER

PLAN SUBSOL

O CAS PENTRU FIECAREFA}ADA LATERAL

FA}ADA PRINCIPALVila DianaCu volumetria ce aminte[te de arhitectura cubist\, partiul extrem de func]ional ne surprinde prin bog\]ia de imagini [i perspective interioare.Parterul cuprinde un birou, scara deacces la etaj, buc\t\ria [i un spa]iu

Dormitor

Dormitor17,2 mp

Hol

Gol ser\generos pentru living [i locul de luat masa, desf\[urat `n jurul unui cilindru din sticl\ `n care se afl\ sera.La etaj, `n jurul unui hol cu perspectiv\ spre ser\, sunt dispuse trei dormitoare. Subsolul cuprinde un garaj pentru 3 auto [i toate spa]iile tehnice ale casei.

12,9 mpBaie8,8 mpPLAN ETAJ

15,0 mp

Baie7,5 mp

Dormitor17,2 mpC.T.8,7 mp

Sp\l\torie17,0 mpDinning9,8 mp

Garaj53,3 mpBuc\t\rie18,4 mp

Living41,6 mp

Alimente26,0 mp

Hol3,8 mpGS3,2 mp

Hol8,8 mp

GS2,9

Birou9,7 mp

PLAN SUBSOLPROIECT CODO-201 C Dormitoare

3B\i + GS2+2Suprafa]a construit\ 154 mp

12,80 m

PLAN PARTER

Suprafa]a desf\[urat\437 mpCOD PRE} PROIECTHO CAS PENTRU FIECARE

Lumini [i umbreSpa]iu multifunc]ional43,8 mp

O locuin]\ agreabil\, cu spa]ii `n forme originale excep-]ional iluminate, cuprinde dou\ apartamente identice cuplate.Parterul este compus dintr-un living amplu, deschis c\tre locul de luat masa ce se afl\ `n rela]ie direct\ cu buc\t\- ria [i o baie, toate desf\[urate pe un contur circular.La etaj sunt prev\zute: dormitorul matrimonial, cu dress- ing [i baie proprie, plus `nc\ dou\ dormitoare deservite de o baie.Garajul pentru dou\ ma[ini [i spa]iile tehnice se afl\ la demisol.3,7 mpPLAN MANSARD|Dress.10,6 mpBaie8,6 mp

Dormitor21,6 mpBaie9,6 mp

Dormitor16,0 mpDormitor18,1 mp

Buc.11,1 mp3,6 mp

Dining14,2 mp2,3 mpHol6,6 mp

Living48,5 mpPLAN ETAJ

11,00 mPLAN PARTERPROIECT CODC-212 S Dormitoare

3B\i + GS4+1Suprafa]a construit\ 123 mpSuprafa]a desf\[urat\439 mpCOD PRE} PROIECTH

Ad\postALA22,6 mp4,8 mp

C.T.10,0 mpGaraj33,2 mpPLAN DEMISOL

O CAS PENTRU FIECARE

Casa OmegaDormitor24,4 mp

Pod amenajabil20,2 mpBuc\t\rie16,6 mp

Camer\ de zi35,0 mpSufragerie21,0 mp

Dormitor16,6 mpBaie8,1mpDormitor

Dress.8,2 mpHol10,9mpDress.

Baie11,8 mp

Dormitor16,6 mpBaie8,1 mpPod

Salon16,6 mpHol10,1 mp13,3 mp

C\m.Baie5,8 mpBirou15,7 mpPLAN PARTER

Hol13,4 mpVestibul4,0 mp

PLAN ETAJPLAN MANSARD|O locuin]\ ampl\, pentru o familie numeroas\; se desf\[oar\ pe patru niveluri: demisol, parter, e- taj [i mansard\.Parterul cuprinde, `ntr-o compo- zi]ie compact\, zona de zi: hol,11,30 m

Camer\ serviciu16,6 mpC.T.

Hol1

Pivni]\21,0 mp

camera de zi, buc\t\ria [i sufra- geria, precum [i un birou ampla- sat `n imediata vecin\tate a intr\- rii, plus o baie.La etaj se afl\: un elegant dormi-PROIECT CODP-203 DDormitoare4B\i+ GS5Suprafa]a construit\ 151 mp

8,0 mp

1,8 mpALA3,3 mp

Baie4 mp

tor matrimonial, cu baie [i dress- ing, [i alte dou\ dormitoare de- servite de o a doua baie. Mansarda cuprinde `nc\ o unitateSuprafa]a desf\[urat\450 mpCOD PRE} PROIECTH

PLAN DEMISOL

locativ\, compus\ dintr-un salon, un dormitor [i o baie.

Vila Adrian

O CAS PENTRU FIECAREO locuin]\ unifamilial\ spa]i- oas\, func]ional\, cu aspect [i volumetrie moderne, posibil de adaptat [i unor terenuri f\r\ deschideri mari ale frontului stradal.Subsolul este afectat spa]iilor colaterale locuirii [i anexe: sp\l\torie [i central\ termic\, saun\ cu grup sanitar propriu, camer\ hobby-fitness, cram\, depozit\ri. La parter spa]iul generos se sub`mparte func-]ional prin compartiment\ri de joas\ `n\l]ime - camera de zi cu loc de luat masa [i ie[ire pe teras\, buc\t\rie, toate cu spa]ii vitrate mari pentru o re- la]ie direct\ cu exteriorul, iar laetaj un dormitor matrimonial

Baie11,3 mpDormitor22,0 mpG.S.3,2 mpVestibul7,4 mp

Hol18,8 mpDormitor20,5 mpHol27,5 mp

Dressing11,2 mp

Baie13,2 mpDormitor21,5 mpPLAN ETAJBuc\t\rie16,1 mpDiningcu grup sanitar propriu [i dres- sing, [i alte dou\ dormitoare cu baie comun\ puse `n leg\- tur\ cu terase. Spa]iul din vo- lumul [arpantei se poate uti- liza ca spa]iu polivalent.

PLAN PARTER

Camer\ de zi49,5 mp

18,75 m

19,7 mpSp\l\torie + CT16,3 mp

Depozitare4,7 mpHol

Baie4,4 mp

Saun\8,0 mp16,3 mpHol2,7 mp

PROIECT CODM-204 V Dormitoare

3Depozitare22,6 mp

Cram\23,9 mp

Hobby20,1 mpPLAN SUBSOL

B\i + GS 3+1Suprafa]a construit\ 153 mp Suprafa]a desf\[urat\ 455 mp COD PRE} PROIECT I

Vila Cristina

O CAS PENTRU FIECARELocuin]\ confortabil\ pentru o familie numeroas\.Parter: garaj + central\ termic\, un spa]iu amplu, deschis, ce cuprinde camera de zi, locul de luat masa [i buc\t\ria cu barul. Lng\ intrare un birou. Spre gr\din\, o teras\ ampl\ ce se continu\ cu piscina.Etaj: trei dormitoare, dou\ b\i, un hol deschis spre camera de zi. Din hol, prin intermediul unei pasarele [i a unei sc\ri circulare se face leg\tura cu terasa [i piscina.Mansard\: dou\ dormitoare, un grup sanitar [i un spa]iu multifunc]ional deschis spre o teras\.

Spa]iu multi- func]ional mpGS4,2 mp

Hol10 mp

Dormitor22,0 mpDormitor17,4 mpPasarel\

PLAN MANSARDC\m.2,0 mp

Loc luat masa15,6 mp

Camer\ de zi62,0 mp

GolDormitor19,5 mp

GolSpa]iuBuc\t\rie17,0 mpBaie3,8 mpGaraj+ C.T.21,6 mpPLAN PARTER14,80 m

Birou15,8 mp

Baie5,1 mpBaie7,0 mpDormitor21,0 mpPLAN ETAJ

Hol24,0 mp

conversa]ie18,0 mpDormitor16,8 mp

PROIECT COD R-205 U Dormitoare 5B\i + GS 3+1Suprafa]a construit\ 189 mp Suprafa]a desf\[urat\ 458 mp COD PRE} PROIECT IO CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA PRINCIPALFA}ADA LATERALO cupol\ de lumin\Dormitor19,3 mpBaie6,5 mpBaie6,5 mpDormitor22,5 mp

Sitting8,7 mpDormitor15,8 mp

Gol ser\

Baie14,0 mpBaie6,5 mpLiving22,5 mp

Dormitor38,0 mpGol peste living

O cas\ luxoas\ a c\rei idee for]\ este cupola de lumin\ de pe terasa ultimului nivel: o cupol\ din sticl\ de 30 mp, prin care lumina soarelui dar [i a lunii pulseaz\ generos `ntreaga atmosfer\ a spa]iului interior, de sus `n jos.Alternarea nivelurilor generea- z\ un spa]iu continuu [i fluid. Compozi]ia volumetric\ este dinamic\, sinergia spa]iului fiind subordonat\ conceptului : "Forma urmeaz\ func]iunea".Buc\t\rie19,3 mp

Dinning20,0 mpPLAN ETAJ 2PLAN ETAJ 1

Garaj58,0 mp

GS4,0C\m.6,0 mp

Living16,0 mpPROIECT CODM-201 U Dormitoare

4B\i + GS4+1Suprafa]a construit\ 178 mpSuprafa]a desf\[urat\460 mpCOD PRE} PROIECTI

13,70 m

PLAN PARTERO CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA SPRE CURTEVila Geometria

FA}ADA PRINCIPALCu un aspect oarecum rigid, `n aceast\ cas\putem petrece, f\r\ s\ ne plictisim, un week-end`ntreg `n sala de sport [i crama de la subsol, sau`n piscina de la nivelul terasei.Parterul cuprinde un living imens, cu [emineu, deschis spre terasa par]ial acoperit\, buc\t\ria [i un birou.Etajul este destinat celor trei dormitoare, fiecare

Baie4,6 mpDress.3,8 mpHol25,0 mp

Dormitor20,6 mpDress.4,3 mpBaie3,7 mp

Dormitor13,7 mpcu baie [i dressing propriu, iar subsolul cuprinde`n afar\ de sala de sport, o cram\, saun\, central\ termic\ [i pivni]\.

Deb.3,7 mp

Baie4,9 mpDress.4,3 mp

Dormitor17,8 mpPLAN ETAJPiscin\

Pivni]\15,6 mp

Cram\28,6 mpHol28,7 mp

C.T.14,9 mpBuc\t\rie15,6 mp

Living52,6 mp

Hol

Baie2,9 mp

Sal\ gimnastic\18,5 mp

Hol19,9 mp Deb.2 mpGS3,1 mp

Hol10,9 mp12,75 m

Birou16,6 mpPLAN PARTER

4,8 mpPLAN SUBSOLPROIECT COD O-204 P Dormitoare 3B\i + GS 4+1Suprafa]a construit\ 162 mp Suprafa]a desf\[urat\ 462 mp COD PRE} PROIECT IO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA PRINCIPALLocuin]\ luxoas\Suprafe]ele generoase rezervate tuturor func]iunilor [i compozi]ia majestuoas\ ofer\ un caracter deosebit acestei re[edin]e.~n demisol sunt amenajate o cram\, o

Baie4.50 mpBaie

Dormitor19.10 mppivni]\, o saun\ [i o baie.La parter, din vestibul se p\trunde `ntr-un hol din care sunt distribuite camera de zi- sufragerie, buc\t\ria cu loc de luat masa, o baie [i scara c\tre etaj.~n jurul holului acestuia se `n[ir\ cele patru

4.00 mpBaie7.50 mp

Hol18.50 mp

Dormitor20.50 mpDormitor20.50 mpdormitoare [i dou\ dintre b\i.Dormitorul matrimonial are baie [i dressing separate.

Dormitor19.10 mp

PLAN ETAJTeras\22.50 mp Baie4.9 mp

Cram\23.40 mpBuc\t\rie22.50 mpC\mar\4.80 mp

Bar

Saun\4.80 mp

Pivni]\Baie4.80 mp

Hol18.90 mp

Salon de zi54.40 mp

23.40 mp

PLAN DEMISOLVestibul10.60 mp17,00 m

PLAN PARTER

PROIECT COD T-201 J Dormitoare 4B\i+ GS 5Suprafa]a construit\ 179 mp Suprafa]a desf\[urat\ 465 mp COD PRE} PROIECT IO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA PRINCIPALCasa "Ligia"Dormitor21.00 mpTeras\solar

Baie4.50 mp15.00 mp

5.00 mp

Locuin]\ ampl\, conceput\ pentru loturi de teren medii sau mari. Construc]ia se dezvolt\ pe un subsol par]ial, parter, etaj [i o mansard\, cuprinznd toate func]iunile cores- punz\toare standardelor moderne de locuire.PLAN MANSARD

Dormitor21.00 mp

Volumetria interioar\ ofer\ spa]ii foarte variate, dintre care se remarc\ living-ul dezvoltat pe dou\ niveluri. Acoperi[ul este realizat par]ial sub form\ de teras\ circulabil\, agre-Dormitor matrimonial31.00 mp

5.50

Baie8.50 mp

1.50

9.00

mentat\ de o pergol\ dispus\ pe zona central\ a construc]iei [i par]ial cu acoperi[ `n pante pe zona etajuluiSupanta14.50 mp

Baie4.50

al doilea, mansardat.1.20

Gol livingPLAN ETAJ

Dormitor15.20 mp

Dormitor21.00 mp

Buc\t\rie23.60 mp

Baie4.40 mpOficiu12.50 mpBox\ (Ad\post)

Centr. termic\9.00 mp

Living48.00 mp Sufragerie23.60 mp16.00 mp 9.00 mp

Teras\PLAN SUBSOL

15.50 mp

Box\4.50 mp

PROIECT COD A-210 P Dormitoare 5B\i+ GS 4Suprafa]a construit\ 192 mp Suprafa]a desf\[urat\ 468 mp PROPUNERE

Garaj23.60 mp

PLAN PARTER

14,20 m

Locuin]\ cu living rotund

O CAS PENTRU FIECAREDormitor21,3 mp

Baie15,8mp

Camer\31,2 mpBaie6,2 mp

Hol12,5 mpHol12,4 mp

Mansard\94,3 mpDormitor18,8 mp

Dormitor19,7 mpPLAN ETAJBuc\t\rie21,3 mpSufragerie15,5 mpHol

Camer\ de zi30,8 mp

PLAN MANSARD|Spa]iile de dimensiuni nu tocmai modeste ofer\ un parter multifunc]ional, putnd fi deschis total pe axa buc\t\rie, loc de luat masa, living. Tot aici au fost rezol- vate [i dou\ spa]ii de birou cu acces din vestibul.La etaj se afl\ dormitoarele [i un spa]iu de bibliotec\sau loc de joac\ deasupra livingului.Mansarda a fost conceput\ ca spa]iu polifunc]ional pe jum\tate din imobil, `n combina]ie cu o teras\ gene- roas\ ce poate fi par]ial acoperit\ [i amenajat\ ca loc de recreere. Corpul rotund este deschis spre curte, teras\ [i piscin\, protejnd interiorul de zgomoteleBaie6,9 mpBirou

17,2 mp

str\zii [i `mprejurimilor.

PROIECT COD N-210 D Dormitoare

320,0 mpBirou20,0 mpPLAN PARTER16,25 m

B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 200 mp Suprafa]a desf\[urat\ 500 mp PRE} COD PROIECT IO CAS PENTRU FIECARE

Compozi]iiSpa]iu multifunc]ional55,8 mpPLAN MANSARD|Ser\7,1 mp

~ntr-o dezvoltare [i compunere spectaculoas\ a spa]iilor, vila se desf\[oar\ pe parter, etaj [i man- sard\.Parterul cuprinde un living dispus central, semi-`n- chis, `n jurul c\ruia sunt amplasate celelalte func]i- uni ale zonei diurne: dining-ul, buc\t\ria, un birou, o baie [i garajul. O ser\ [i o teras\ confortabil\ fac trecerea c\tre piscin\ [i gr\din\.La etaj, dormitoarele beneficiaz\ de deschideri c\- tre o teras\ ampl\, ce se desf\[oar\ pe dou\ laturi ale casei.~n mansard\ a fost prev\zut un spa]iu pentru di- verse activit\]i de recreere.Dormitor17,9 mpDormitor20,5 mpDress.9,3 mp

Gol living

Dress.6,1 mpBaie6,7 mpBaie6,3 mp

Piscin\

Ser\11,8 mpDining16,7mp

Buc.16,1 mpPLAN ETAJ

Garaj30,1mp

Living62,6 mp

Baie4,2 mpPROIECT CODC-213 S Dormitoare

3B\i+ GS3Suprafa]a construit\ 250 mpSuprafa]a desf\[urat\500 mp

Birou16,0 mp

CT6,7mpPROPUNERE

18,25 m

PLAN PARTERO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA PRINCIPAL$

FA}ADA LATERAL$QuadrantPLAN ETAJ 2

Dormitor16,5 mpDressing3,1 mpBaie5,9 mpDormitor18,9 mpBuc\t\rie16,5 mpSufragerie12,8 mp Hol10,8 mp

Dormitor16,5 mpDressing3,1 mpBaie5,9 mpDormitor18,9 mpBibliotec\16,5 mpDebara3,1 mpBaie4,5 mp

~nscris\ planimetric `ntr-un p\trat [i desf\[urat\ pe `n\l]imea a trei niveluri, aceast\ vil\ prezint\ un grad `nalt de confort.Accesul principal se face la nivelul al doilea, al primului etaj, pe o pasarel\. La acela[i n ivel mai s unt living-ul, sufrageria, buc\t\ria, biblioteca [i o baie. Din sufragerie se poate ie[i pe terasa amenajat\ deasupra garajului.Scara este semi-`nchis\ `ntr-un volum cilindric ce une[te pe vertical\ nivelurile casei.Primul nivel este ocupat de garaj, cram\, pivni]\, o buc\t\rie, o saun\, o baie [i o magazie.Ultimul nivel este rezervat celor patru dormitoare [i dou\ b\i.

PLAN ETAJ 1

Camera de zi39,9 mpVestibul4,2 mp

Garaj32,7 mp

Buc\t\rie16,5 mp

Magazie16,5 mpC.T. [iBaie7,7 mpPROIECT COD T-206 J Dormitoare 4B\i+ GS 4Suprafa]a construit\ 191 mp Suprafa]a desf\[urat\ 510 mp COD PRE} PROIECT J

PLAN PARTER

Cram\17,0 mp21,10 m

Saun\5,6 mp

Pivni]\17,0 mp

O CAS PENTRU FIECARE

FA}ADA LATERAL|

FA}ADA PRINCIPAL|Casa Beta - 3Este conceput\ ca re[edin]\ reprezentativ\, care poate fi amplasat\ pe terenuri cu suprafe]e medii sau mari, din zone reziden]iale suburbane sau din localit\]i de agrement, de preferin]\ pe marginea unui lac sau pe litoralul m\rii.Volumul construit se dezvolt\ pe subsol (par]ial), parter [i dou\ etaje (din care al doilea par]ial).

Se remarc\ rezolvarea living-ului ca un spa]iu multifunc]ional, alveolat, dezvoltat par]ial pe dou\ niveluri, deschis printr-o fereastr\ generoas\ spre o teras\ par]ial acoperit\.

Baie6,2 mpDress.3,4 mp

Dress.3,4 mpBaie5,3 mpHol22,8 mp

Dormitor26,4 mpCele dou\ dormitoare de la etajul 2 (rezolvate `n sistem garsonier\), cu baie [i dressing propriu, sunt dispuse pe dou\ laturi ale unei generoase terase-solar, orientat\ spre un eventual punct

de perspectiv\ interesant.

C\m.

Dormitor16,9 mpPLAN ETAJ 2

Baie6,2 mp

Baie8,9 mpDress.3,2 mpSupant\32,5 mp

Dormitor23,5 mpBox\5,2 mp

C.T.10,6 mpHol13,6 mp

Ad\postALA20,7 mp

3,0 mpBaie6,4 mpHol13,6 mp

Buc\t\rie23,5 mp

Dress.5,9 mpDormitor19,3 mp

Gol peste livingLiving52,4 mp

PLAN ETAJ 1Garaj25,3 mpPLAN SUBSOL

Sufragerie22,5 mpPLAN PARTER12,00 m

PROIECT COD A-215 P Dormitoare 4B\i+ GS 5Suprafa]a construit\ 161 mp Suprafa]a desf\[urat\ 520 mp COD PRE} PROIECT J

O CAS PENTRU FIECAREFA}ADA LATERAL$Simetrie

FA}ADA PRINCIPAL$Aceast\ vil\ luxoas\ ascunde sub simetria fa]adelor o distribu]ie func]ional\ a tuturor spa]iilor necesare gradului de confort propus [i un mini apartament la etaj, ce are [i un acces separat direct.~n\l]at\ de la sol, vila nu are subsol, `n acest caz garajul fiind la nivelul solului, `nglobat `n volumul cl\dirii. Al\turi de acesta, la parter mai exist\ un hol de intrare central, din care se poate accede `n living, buc\t\rie, o ser\-loc de luat masa sau la dou\ b\i.Scara `n dou\ rampe ne conduce la etaj, unde

Birou - Dormitor28,8 mpBaie7,9 mpBaie6,7 mp

C\m.2 mpBaie3,8 mpDormitor8 mp

Buc\t.5,4 mpCamer\ de zi13,9 mpBaie6,7 mpsunt trei dormitoare cu dou\ b\i, un dormitor matrimonial cu baie proprie [i un mic apartament cu living, chicinet\, baie [i o ni[\ dormitor.

Dormitor19,9 mpPLAN ETAJ 1

Dormitor18,1 mp

Dormitor19,9 mpC\m.4,5 mpBuc\t\rie25,8 mp

Fntn\artezian\

Baie6,9 mpC.T.5,8 mp

Atel.garaj5,9 mp

Bar12 mp

Garaj37,4 mpPLAN PARTER

Vestibul10,2 mp18,75 m

Camera de zi34,9 mp

PROIECT COD T-205 J Dormitoare 5B\i+ GS 6Suprafa]a construit\ 261 mp Suprafa]a desf\[urat\ 525 mp COD PRE} PROIECT JO CAS PENTRU FIECARE

Cerc [i p\trateDormitor20,0 mpBaie8,0 mpDormitor

Baie3,3 mp

Dormitor16,0 mp Dormitor35,2 mpHol20,5 mp

~n jurul unor holuri de mari dimensiuni se dezvolt\ o cas\ pentru o familie nume- roas\, posibil chiar trei genera]ii, pentru a treia fiind gndit un dormitor la parter. Al\turi de acesta, la parter mai exist\ un living, `n direct\ leg\tur\ cu un loc de luat masa, buc\t\ria cu c\mar\, un birou [i o baie.La etaj, spa]iul este ocupat de celelalte cinci dormitoare [i dou\ b\i.{i la parter [i la etaj sunt terase, ce`mpreun\ cu pere]ii curbi ai living-ului [i sc\rii, `nchid planimetric un cerc.20,0 mp Dormitor22,0 mpPLAN ETAJ

PROIECT COD N-207 D Dormitoare 6B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 200 mp Suprafa]a desf\[urat\ 525 mp COD PRE} PROIECT J

Buc\t\rie20,0 mpC\mar\8,0 mpBirou20,0 mp

Baie3,3 mp

Sufragerie16,0 mpHol20,5 mpDormitor22,0 mp18,00 m

Camer\ de zi35,2 mpPLAN PARTERO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA PRINCIPAL$Vil\ pentru dou\ familiiDormitor16,3 mp

Dormitor16,3 mp

Dormitor16,3 mp

Dormitor17,2 mp

Gndit\ pentru a servi de locuin]\ permanent\ unei familii alc\tuit\ din dou\ sau trei genera]ii, casa are dublate unele func]iuni.Astfel, parterul are dou\ livinguri, dou\buc\t\rii, un birou [i un grup sanitar.Etajul este `mp\r]it `n dou\ suite de cte dou\ dormitoare cu o baie [i dressing [i un dormitor independent cu baie proprie.Baie7,6 mp

Dres.4,2 mp

Hol15,8 mpBaie2,1 mp

Dres.4,2 mpDormitor14,2 mp

Baie7,6 mp

~n subsolul par]ial, al\turi de anexele tehnice, garajul poate ad\posti dou\ ma[ini.La al doilea nivel se afl\ un spa]iu comun de recreere, din care se poate ie[i pe acoperi[ul teras\.PLAN ETAJTeras\

Living42,0 mp

Living47,0 mpC\m.2,3 mp

Buc\t\rie14,9 mp

Hol15,5 mp1,5

Buc\t\rie15,0 mp

Teras\PROIECT CODG-201 T

Vestibul

mp BirouDormitoare 5B\i+ GS 4Suprafa]a construit\ 216 mp Suprafa]a desf\[urat\ 535 mp PROPUNERE

PLAN PARTER

Baie2,4 mp18,80 m

15,0 mpO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA LATERALFA}ADA PRINCIPALVila ContrastProiectat\ pentru zona urban\, aceast\ cas\ este deosebit\ prin contrastul dintre albul tencuielii [i ro[ul c\r\mizii aparente folosite din abunden]\ ca placaj pentru fa]ade. De dimensiuni mari, casa este gndit\ pentru o familie numeroas\, cu posibilit\]i financiare peste medie.La parter, din holul primitor se ajunge `n living-ul [i dinning-ul de dimensiuni generoase, separate `ntre ele prin [emineu [i printr-o mic\ denivelare, precum [i `n birou care `mpreun\ cu grupul sanitar poate func]iona [i ca dormitor independent de restul casei. Din dinning se ajunge prin intermediul unui hol la buc\t\rie [i un dormitor cu baie.La etaj, dispuse pe salonul cu vedere spre living, se afl\ trei dormitoare cu dou\ b\i [i dressing-urile aferente.

Dormitor22,3 mpBaie4,7 mpDormitor18,0 mpBaie4,7 mpDormitor17,1 mp

Salon26,6 mpHol18,5 mp

Gol livingPLAN ETAJBuc\t\rie14,9 mpPivni]\29,7 mpC\m.4,7 mpBaie5,4 mpDormitor18,0 mp

Dinning26,6 mp

Living29,7 mp

Box\6,9 mpHol15,3 mpGaraj27,5 mp

GS2,7mpBirou15,9 mp

Hol23,5 mp

PLAN SUBSOLPROIECT CODR-201 I Dormitoare

4B\i + GS3+1Suprafa]a construit\ 255 mpSuprafa]a desf\[urat\538 mpPLAN PARTER

19,75 m

PROPUNERE

O CAS PENTRU FIECARECasa "Alb\"

FA}ADA PRINCIPALDormitor17,5 mp

Gol peste living

Dormitor11,5 mpHol12,2 mpAtelier+Hobby36,2 mp

Baie6,3 mp

Dormitor20,0 mp

Hol

Baie4,2 mpG.S..2,2 mpBaie10,0 mpDormitor20,2 mpPLAN MANSARD|

PLAN ETAJTeras\Living35,0 mpDining12,0 mpBar

Recomandat amplas\rii `ntr-o zon\ reziden]ial\, pe un teren

Cram\26,0 mp

Beci6,0 mpHol10,0 mpBeci

G.S.3,5 mpBeciBirou

9,0 mpHol15,0 mp

Buc\t\rie13,5 mpG.S.3,5 mp

axat est-vest, proiectul propus

beneficiaz\ de o volumetrie dinamic\, cu elemente moder- ne dar [i tradi]ionale, un partiu fluent, strict distribuit func]io-

6,0 mpPLAN SUBSOL

8,0 mp20,0 mpVestibul6,5 mpPLAN PARTER13,20 m

Garaj22,0 mp

nal, cu perspective surprinz\-toare, un spa]iu continuu, agre- mentat `n parter de terase am- ple [i o ser\ ce cuprinde scara de acces la zona de noapte (etajul 1).

PROIECT COD C-204 U Dormitoare 5B\i + GS 3+3Suprafa]a construit\ 192 mp Suprafa]a desf\[urat\ 550 mp COD PRE} PROIECT JO CAS PENTRU FIECARE

Casa AnaLiving46,4 mpPLAN MANSARD|

Dormitor12,2 mp

Baie8,3 mp

Pod40,3 mp

Holul de acces este deschis c\tre living-ul `n care se coboar\ dou\ trepte.Living-ul este deschis c\tre dining, care comunic\ [i el cu buc\t\ria. Dining-ul este deschis c\tre terasa cu orientare spre gr\din\. Peste living [i holul de acces este un gol, care `nglobeaz\ scara de acces la etaj.Golul este m\rginit de pasarela de acces c\tre dor- mitoare; de pe aceasta se poate privi `n living.Etajul con]ine dou\ dormitoare, dou\ dressing-uri, o ca- mer\ cu destina]ia de birou [i o baie. Fiecare dormitor are acces la una din cele trei terase.La mansard\ exist\ un mic apartament compus din living, dormitor [i baie. Dressing4,0 mpDormitor

Birou14,1 mpGol peste living

Baie12,0 mp

Dressing12,2 mp

Living

Dining13,9 mp

Buc\t\rie17,4 mpHol

Baie8,6mpCT21,2 mp

Dormitor19,6 mp

39,6 mp

15,7 mpHol acces7,4 mp

8,8 mpGaraj20,0 mpPLAN ETAJ

PLAN PARTER

17,00 mPROIECT COD C-208 S Dormitoare 3B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 182 mp Suprafa]a desf\[urat\ 550 mp COD PRE} PROIECT J

Spa]iu depozitare20,8 mpPLAN SUBSOL

Spa]iu. depozitare20,0 mpO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA LATERAL$

FA}ADA PRINCIPAL$Vila cu piscin\Pe un teren amplu, aceast\ vil\ `[i poate g\si locul ideal, pentru a avea [i o bun\ orientare pentru bazin.La subsol sunt: un garaj dublu, centrala termic\, beciul de alimente [i o baie.La parter, intrarea principal\, living-ul cu o zon\de bar, sufrageria, buc\t\ria [i o alt\ baie.La etaj, mai sunt dormitoarele, patru, cu dou\ b\i [i dou\ grupuri sanitare repartizate `n jurul unui hol cu scara de acces `n centru.Terasele largi [i stre[inile adnci contribuie din plin la plastica fa]adelor.

Birou18,3 mpDormitor18,3 mp

Baie11,4 mp

Baie11,4 mp

Dormitor18,3 mpDormitor18,3 mpPLAN ETAJBeci alimente46,5 mp

C.T.20,7 mpCamer\ de zi46,5 mpDeb.4,2 mpVestibul15 mp

Bar20,7 mpLocde luat masa23,5 mp

Piscin\

Dep.4,2 mp

Hol14,5 mp

Baie4 mp

Garaj46,5 mpBaie4 mp

Buc\t\rie13,5 mp

C\m.4,5 mp

PLAN SUBSOL

14,65 m

PLAN PARTER

PROIECT COD T-207 J Dormitoare 4B\i + GS 4+2Suprafa]a construit\ 205 mp Suprafa]a desf\[urat\ 556 mp COD PRE} PROIECT JO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA PRINCIPALFA}ADA LATERAL|Locuin]\ modern\ IIPentru o familie numeroas\, cu venituri peste medie, propunem o locuin]\ cu o volumetrie modern\, deschis\ spre terase [i invadat\ de lumin\ prin largi spa]ii vitrate. Parterul cuprinde un garaj pentru dou\ automobile, un birou, living-ul, dinning-ul [i buc\t\ria, piesa de rezisten]\ fiind scara curb\, `mbr\cat\ `n sticl\, ce face leg\tura`ntre nivelurile casei. Etajul cuprinde patru dormitoare, din care dou\ au dressing [i baie proprie.La subsol se afl\ spa]iile tehnice, o garsonier\ pentru personalul de serviciu, sal\ de sport, sal\ de biliard, saun\ [i spa]iile tehnice.

Dormitor21,0 mpDormitor

Baie9,2 mpDressing6,5 mpDressing7,8 mp

Dormitor20,1 mpBaie6,3 mpSuprafa]\de joac\14,6 mp19,0 mpDormitorBaie3,5 mp

Baie6,5 mp

24,0 mpDormitor14,0 mpSp\l\torie8,0 mp

PLAN ETAJSal\ biliard23,0 mp

Depoz.

C.T.4,0 mpPivni]\7,0 mp

Living39,8 mp

Buc\t\rie19,8 mpG.S.

C\m,Sal\ sport26,0 mp

Baie 4,8 mp2,3 mp

Scar\ + Dinning37,0 mp

3,02,5 mp

PLAN SUBSOLPROIECT COD R-204 I Dormitoare 5B\i + GS 5+1Suprafa]a construit\ 225 mp Suprafa]a desf\[urat\ 560 mp PROPUNERE

Birou17,0 mpPLAN PARTER

Hol10,5 mp15,50 m

Garaj34,5 mp

Casa {tefana

O CAS PENTRU FIECAREO locuin]\ unifamilial\, cu un nivel ridicat de confort, cu o arhitectur\ modern\, pe un lot de dimensiuni medii. Func]iunile se desf\[oar\ pe patru niveluri.La demisol: un garaj pentru dou\ ma[ini, centrala termic\, camer\ de serviciu, dou\ magazii.La parter: un living-room amplu, deschis spre holul cu scara [i locul de luat masa `n direct\ leg\tur\ cu buc\t\ria. Aproape de intrare se afl\ o baie cu du[ [i un birou. Spre gr\din\ se prev\d dou\ terase ample.La etaj: zona de noapte cuprinde trei dormitoare, dou\ b\i, dressing [i un hol deschis spre living. Din acest hol, prin intermediul unei pasarele [i a unei sc\ri circulare se poate accede direct pe una din terasele de la parter.

Spa]iu loisir [i hobbyBaie11,9 mp

Dormitor24,0 mpPLAN MANSARDMansarda: cuprinde un vast spa]iu multifunc]ional, o baie [i o camer\ de oaspe]i. Spa]iul multifunc]ional se poate deschide spre o teras\

Dormitor

Gol peste living

Pasarel\par]ial acoperit\.

12,2 mp

Hol36 mp

GolDormitor20,4 mp

Baie7,0 mp

Baie3,5 mp

Dormitor12,9 mpPLAN ETAJGaraj44,3 mp

Magazie Magazie11,1 mp 11,1 mp

C\m.2,0 mp

Dinning12,0 mp

Living35,0 mpC.T.11,1 mp

Camer\15,8 mp

Buc\t\rie11,5 mp

Baie4,0 mp

Birou17,2 mp

PROIECT CODR-206 U Dormitoare

4B\i+ GS4Suprafa]a construit\ 127 mpPLAN DEMISOLPLAN PARTER15,20 m

Suprafa]a desf\[urat\563 mpCOD PRE} PROIECTJ

Vila Veronica

O CAS PENTRU FIECARECu o ampl\ desf\[urare la nivelul parterului, construc]ia necesit\ un teren suficient de mare.Este conceput\ `n stil tradi]ional, cu accente moderne [i se dezvolt\ pe dou\ niveluri - parter [i etaj par]ial.~n parter au fost amplasate living-ul pe dou\ niveluri, locul de luat masa [i o buc\t\rie separat\ de acesta printr-un bar, un birou [i o baie, iar `n partea cealalt\, garajul [i spa-]iile tehnice.La etaj, `n jurul unui salon generos, sunt amplasate trei dor- mitoare [i dou\ b\i.

Gol living

Dormitor19,5 mpDormitor

Salon23,9 mp

Dress.4,8 mp18,2 mpBaie6,2 mpLiving+dining76,5 mp

Hol

Birou18,3 mp

Dormitor27,1 mp

Baie11,0 mpPLAN ETAJBuc\t\rie20,5 mp

13,9 mpGSWindf.2,0 mp

Baie5,8 mpCT12,1 mpPLAN PARTER

18,20 m

Garaj37,3 mp

PROIECT COD M-211 E Dormitoare 3B\i + GS 3+1Suprafa]a construit\ 185 mp Suprafa]a desf\[urat\ 516 mp COD PRE} PROIECT JCasa cu ser\ [i piscin\

O CAS PENTRU FIECAREO cas\ maiestuas\, luxoas\, cu suprafe]e generoa- se, ce cuprinde, pe lng\ func]iunile de baz\, o ser\ ce se desf\[oar\ pe dou\ niveluri [i o piscin\ aco- perit\ [i `nchis\ de 101 mp cu acces direct din cas\. La parter, pe lng\ camera de zi, sufragerie, buc\t\- rie [i utilit\]i, se mai afl\ o garsonier\ cu baie, [i un garaj pentru dou\ ma[ini.Etajul cuprinde trei dormitoare cu dressing-uri [i b\i luxos dotate, iar la demisol se afl\ o cram\ [i spa]iile

Pod

Baie10,1 mpDress.

Dormitor18,0 mp

Hol

Dress.7,3 mp

Baie4,6tehnice.

Piscin\101,8 mp

Pod

4,6 mpBaie5,0 mp

Dormitor17,0 mp

Dormitor17,0 mp

mpDress.5,0 mp

PodPLAN ETAJALA15,7 mpBaie6,6 mpSp\l\torie6,6 mp

Sufragerie17,2 mpHolHol

Camera de zi36,1 mpHol

Ser\14,3 mpBaie.3,7mp

Hol7,3 mpCT12,4 mp

Cram\34,9 mp

Pivni]\20,7 mpPLAN DEMISOLGaraj41,9 mp

Buc\t\rie12,4 mp

C\m.3,9mp

Vestibul10,6 mp

3,9 mp

Garsonier\13,2 mpPLAN PARTER

PROIECT CODP-204 D Dormitoare

3B\i+ GS5Suprafa]a construit\ 183 mpSuprafa]a desf\[urat\575 mp22,60 m

COD PRE} PROIECTJO CAS PENTRU FIECAREFA}ADA PRINCIPAL$Casa BelvedereBaie21,2 mp

Dormitor30,6 mpDormitor

Dormitor19,0 mp

Baie7,3 mpHol

Dormitor24,8 mpSal\gimnastic\

Locuin]\ urban\ ampl\, conceput\ pentru terenuri mari.Construc]ia se dezvolt\ pe un subsol par]ial, parter [i dou\ etaje, al doilea fiind par]ial [i cu o teras\ circulabil\, cu-Baie6,8 mp

Hol25,0 mp

20,5 mpGol peste living

Baie6,8 mp

29,5 mp

35,8 mp

prinznd toate func]iunile corespunz\-toare standardelor moderne de locuire. Spa]iile interioare sunt variate, dintre acestea remarcndu-se living-ul par]ial pe dou\ niveluri.La etajul `nti sunt dispuse spa]iile pentruDormitor20,0 mp

PLAN ETAJ 1

Dormitor17,7 mp

PLAN ETAJ 2

p\rin]i, cu un accent deosebit `n tratarea zonei dormitorului principal, iar la etajul doi sunt prev\zute dormitoarele pentru tineri, completate cu un spa]iu pentru activit\]i fizice (sal\ de gimnastic\), deschis spre o generoas\ teras\ circulabil\.C.T.11,0 mpBox\5,2 mp

Ad\post24,2 mp

Baie6,5 mpC\m.4,5mp

Oficiu14,4 mpHol20,0 mp

Buc\t\rie25,5 mpBar-TV28,0 mp

PROIECT COD A-211 P Dormitoare 6B\i+ GS 5Suprafa]a construit\ 224 mp Suprafa]a desf\[urat\ 578 mp COD PRE} PROIECT J

Garaj46,0 mp

PLAN SUBSOL

Sufragerie30,0 mp Living39,5 mpPLAN PARTER13,00 m

O CAS PENTRU FIECARE

O cas\ luxoas\Baie8,0

Dressing5,4 mp

Hol

Camer\10,8 mp

Locuin]a este caracterizat\ de spa]ii ample,mpDormitor22,7 mp

14,4 mp

Dormitor26,0 mp

luxoase [i se compune din parter, etaj [i man-sard\ locuibil\.Zona de zi, amplasat\ la nivelul parterului, cuprinde un hol ce se deschide c\tre living [i se desf\[oar\ par]ial pe dou\ niveluri, o buc\t\- rie deschis\ [i una `nchis\, sufrageria [i o baie. Urcnd pe scara semirotund\ din hol, se ac- cede la etaj unde este rezolvat\ zona de noap-PLAN MANSARD|Saun\ Dress.

te, cu dormitoare, b\i,saun\ [i dressing-uri.La mansard\ se ajunge pe o a doua scar\; aici sunt prev\zute alte trei dormitoare, cu o baie [iBaie13,0 mp

5,3 mp 4,7mp

Dormitor21,0 mp

un dressing.Dormitor17,1 mp

Dormitor17,5 mp

Gol peste holPLAN ETAJDeb.

Baie2,3 5,8 mp mp

Sufragerie15,2 mp

Buc\t\rie19,1 mp

Buc\t\rie10,7 mpPROIECT COD N-203 V Dormitoare 5B\i+ GS 3Suprafa]a construit\ 166 mp Suprafa]a desf\[urat\ 615 mp PROPUNERE

Living40,0 mpPLAN PARTER

18,20 m

Hol38,2 mpO CAS