Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

Embed Size (px)

Text of Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  1/20

  Istoria artelor plasticeClasa IX-a (profil)

  Competenţe specifice/

  Subcompetenţe

  Conţinuturi

  Temă / subiect

  Nr.

  de

  ore

  Data etode !cti"ită i de #n"ă areț ț

  / e"aluare

  $. %ormareacompeten elor deț

   #n ele&ere a operelorțde artă plastică dinperspecti"a istorieiartelor

  1. Să perceapădiversitatea stilurilor, perioadelor, mi cărilorșartistice.

  2. Să manifeste interesfa ă de istoria artelorț plastice.

  3. Să elaboreze glosare

  cu termeni specificiarhitecturii, sculpturii, picturii. 

  I. !rta !ntic'ită iiț&ipt i rientul i*lociușArhitectura- Tipuri de construc ii religioase dințarhitectura antică Sculptura i icturaș + !rta ,eciei

  Arhitectura-Temple dorice-Temple ionice-Temple corinticeSculptura i icturaș-erioada arhaică-erioada clasică-erioada elenistică+!rta !ntică #n oma Arhitectura

  - !lădiri de cult- !lădiri publice- "ocuin ețSculptura i icturaș#ozaicul

  ucrare de e"aluare

  1

  1

  1

  1

  1

  $%.$&.11

  1'.$&.11

  21.$&.11

  2(.$&.11

  $).1$.11

  *iscu ii diri+ateț

  ecapitulare Studiere

  bservare

  /erci iiț

  /perimentevaluare

  *iscu ii asupra unor opere dețartă care mai dăinuie i astăziș

  bservarea i analizaș particularită ilor specificeț perioadei

  Studierea unor operearhitecturale, picturale ișsculpturale

  /erci0ii de analizare i deinterpretare a lucrărilor artistice

  *ezbateri pe baza analizei unorlucrări i curente artistice

  /pozi0ii tematice cu ocaziaevaluărilor finale sau adiferitelor evenimente artistice

  !oncursuri pe teme din istoriaartelor plastice după modelul

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  2/20

  1

  1

  12.1$.11

  1&.1$.11

  testelor de evaluare sumativăTest ini ialț

  . Identificarearelaţiilor artă-societate

  1. Să n eleagățviziunile artisticereflectate n opera deartă.

  2. Să-i dezvoltespiritul critic nanalizarea unei crea0iiartistice n domeniul picturii, sculpturii iarhitecturii.

  II. !rta "ului ediu+!rta 0aleocre tinăș- conografia- Sculptura funerară +Stilul 1i2antin+!r'itectura ccidentală-Artele figurative+!r'itectura #n Italia3 %ran a.ț- 4azilicile

  - ictura miniaturilor - #ozaicul i pictura muralăș+!r'itectura #n rient- 4azilici i 4isericiș- Arhitectura de apărare+!r'itectura #n untenia-lan n formă de cruce greacă nscrisă-lan trilobat+!r'itectura #n oldo"a-4iserici

  +0ictura #n om4nia+!r'itectura i 0icturașdin usia- coala din 5iev,Șscov, #oscova

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  26.1$.11

  $&.11.11

  16.11.11

  23.11.11

  3$.11.11

  $%.12.11

  1'.12.11

  21.12.11

  Analiza

  *iscu iiț

  Studiere

  "ucrul

  individualbservare/plicarevaluare

  Studierea operelor arhitecturale

  bservarea i analizaș particularită ilor specificeț perioadei

  Analiza sculpturilor din manual

  /erci0ii de analizare i de

  interpretare a lucrărilor artistice

  edactarea unor portofolii, proiecte i studii prin activită0iindividuale i n echipă

  laborarea unui vocabular cutermeni specifici arhitecturii,sculpturii i picturiiș

  !ercetarea i crearea planurilorșde eleva ieț

  Test formati"

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  3/20

  5. 6primareaopiniilor referitoarela di"ersitateacrea iilor plasticeț

  1. Să cunoască etapelede dezvoltare aleartelor plastice.

  2. Să n0eleagădinamica evolu0ieiartistice n func0ie despa0iul i timpulistoric.

  III. !rta secolelor X7-X7III+ena tereaș-Arhitectura-Sculptura-ictura+anierismul+1aroc

  + Clasicism

  +ococoul-Trăsături de stil-nfluien eț-Ari ti i pere reprezentativeș ș

  11

  11

  1

  11

  11

  $%.12.111'.12.11

  21.12.1111.$1.12

  1(.$1.12

  2).$1.1

  2$1.$2.12$(.$2.121).$2.12

  bservare

  Analiza

  /plicare

  Studiere

  "ucrul creativ

   valuareortofoliul

  bservarea elementelor specificstilului de artă

  bservarea i analizaș particularită ilor specificeț perioadeiAnaliza unor lucrărireprezentative, prin studiusuplimentar, cu apel la sursemoderne de referin0ă 7nternet,albume, !*-uri educa0ionale8/plicarea mesa+ului artistic aloperei de artăTest formati"

  8. Identificareami*loacelor de

  comunicare3 #n operade artă1. Să recunoască principalele curenteartistice i pe artitiireprezentativi9

  I7. !rta secolului XIX+Neoclasicismul

  +omantismul

  +ealismul

  +Impresionismul-nfluien e i !aracteristiciț ș

  1

  1

  1

  1

  22.$2.12

  2&.$2.121'.$3.1

  Studiere

  Analiza

  "ucrul n grup

  Analiza operelor din sec. ::

  *escoperirea caracteristicilorspecifice perioadei date

  Studierea celor mai recunoscuteopere de artă

  *iscu ii despre importan a iț ț ș

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  4/20

  2. Să comparecurentele artistice i săidentifice crea0iileartistice n func0ie decurentul căruia iapar0in9

  3. Să completeze portofoliul cuinforma ii specificeț perioadei9

  '. Să caracterizezeoperele arhitecturale, picturale i sculpturaleșdin perioada dată9

  ). Să recunoascăoperele e/puse la panou, caracterizndu-le după algoritm.

  -Arti ti i pere aleseș ș

  !rta secolului XX+Cubismul i %uturismulș

  +!rta informa ională i !rtaț șabstractă &eometrică

  +!rta fi&urati"ă

  +Suprarealismul

  +!rta dinamică

  +!rtă i func ionalism9ș țar'itectura i desi&nulș -Arti ti i opere aleseș ș

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  21.$3.1

  22(.$3.12

  $'.$'.12

  11.$'.12

  1(.$'.12

  2).$'.12

  $2.$).12

  16.$).12

  epetare

  *iscu iiț

  /cursii

  !onspectare

  Audiere

  Studiere

  nterpretare

  rolul ramurilor i genurilor deșartă!omentarea unor opera de artăstudiate

  /cursii la #uzeele de artă

  eprezentarea portofoliilor cureproduceri de artă selectate

  bservarea particularită ilorțspecifice perioadei istorice

  ecunoa terea unor opere i aș șunor arti ti dintr-o perioadă dată9ș

  *eterminarea stilului narhitectură, sculptură i picturăș

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  5/20

  :. ;tili2area adec"ată

  a termenilor specifici

  artelor plastice #n

  comunicarea "erbală

  1. Să-i dezvoltespiritul critic n analizaunei crea0ii artistice ndomeniul picturii,sculpturii iarhitecturii9

  2. Să manifeste

  respect, admira0ie igri+ă fa0ă de crea0iileartistice autentice, ce pot oferi modeleomenirii.

  7. !nali2a operelor de artă1. *ate despre autori i opereș2. amura, genul de artă3. !aracteristici i influen eș ț'. Tehnici de artă). #i+loace materiale

  ucrare de e"aluare

  1

  1

  23.$).12

  3$.$).12

  ;eneralizare

  /plicare

  Analiza

  "ucrulindividual

  valuare

  /plicarea no iunilor de artăț

  *iscu ii privind no iunea deț ț5itsch

  Analiza no iunilor specificeț

  !ompararea i deosebireașgenurilor de artă

  nterdisciplinaritatea 7istorie,literatură, muzică8

  laborarea criteriilor de analizăa unor opere mari de artă

  rezentarea unor portofolii,  proiecte i studii prin activită0iindividuale i n echipăTest sumati"

  Istoria artelor plasticeClasa X-a (profil)

  Competenţe specifice/

  Subcompetenţe

  Conţinuturi

  Temă / subiect

  Nr.

  de

  ore

  Data etode !cti"ită i de #n"ă areț ț

  / e"aluare

  $. %ormarea !rtele !ntic'ită iiț *iscu ii diri+ateț bservarea i analizaș

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  6/20

  competen elor deț #n ele&ere a operelor dețartă plastică dinperspecti"a istorieiartelor 1.Să perceapă diversitateastilurilor, perioadelor,mi cărilor artistice9ș

  2.Să manifeste interes fa ățde istoria artelor plastice9

  3.Să n eleagă viziunilețartistice reflectate n operade artă9

  '.Să numească concep ii,țcanoane de reprezentare,opera i autori.ș

  I. !rta 0reistoricăarticularită i stilistice pentruțdomeniile<Arhitectură

  Sculptură i icturaș

  poca paleoliticăpoca neoliticăpoca metalelor<-bronzul-fierul7asele din cultura Cucuteni

  "ucrare de evaluare

  2

  2

  2

  222

  2

  2

  $2.$&.11

  $&.$&.11

  16.$&.11

  23.$&.113$.1$.11$%.1$.11

  21.1$.11

  2(.1$.11

  ecapitulare 

  Studiere

  bservare

  /erci iiț

  /perimente

  valuare

   particularită ilor specificeț perioadeiStudierea unor operearhitecturale, picturale ișsculpturale

  /erci0ii de analizare i deinterpretare a lucrărilor artistice

  *ezbateri pe baza analizei unorlucrări i curente artistice/pozi0ii tematice cu ocaziaevaluărilor finale sau adiferitelor evenimente artistice!oncursuri pe teme din istoriaartelor plastice după modelultestelor de evaluare sumativăTest ini ial

  ț

  . Identificarea relaţiilorartă-societate1.Să opereze cu no0iuni plastice i termeni deș

  atelier92.Să fie capabili săntocmească portofolii, proiecte i lucrări dereferin0ă din domeniilestudiate.3.Să e/plice modificări de

  II. !rta &iptuluireliminariipoca Tinită!rta Imperiului 7ec'i

  ArhitecturaSculptura i ictruraș!rta Imperiului de i*loc0rimul Iperiu TebanArhitecturaSculpturaictura

  2

  2

  2

  11.11.11

  1(.11.11

  2).11.11

  Analiza

  *iscu iiț

  Studiere

  "ucrul

  Studierea operelor arhitecturale

  edarea schematică aconstruc iilor caracteristiceț

   perioadei

  edactarea termenilor de artăspecifici domeniilor de artă

  Analiza sculpturilor din manual

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  7/20

  viziune plastice9'.Să descrie cele mairepresentative canoane ișlegi de reprezentare asculpturii antice9). Să analizeze unelesculpture din perioadastudiată96. Să modeleze una dinsculpturile studiate din plastilină utilizndelemente specifice ArteiAntichită ii9ț%. Să realizeze copia unei picturi din Antichitate pe pnză n tehnica 4atic.

  0erioada Imperiului Nou sau !lDoilea Imperiu Teban71))2-1$%$ .=r.8ArhitecturaStilul !marian - eformaeli&ioasă !ntonianăArhitecturaSculpturaictura!rta esopotaiei !nticeArhitecturaSculptura

  "ucrare de evaluare

  2

  2

  2

  2

  $2.12.11

  $&.12.11

  16.12.11

  23.12.11

  individual

  bservare

  /plicare

  >izionare

  valuare

  laborarea unor portofolii, proiecte i studii prin activită0iindividuale i n echipă

  /ecutarea unui vocabular cutermeni specifici arhitecturii,sculpturii i picturiiș

  bservarea i analizaș particularită ilor specificeț perioadei

  Test formati"

  5. 6primarea opiniilorreferitoare la di"ersitateacrea iilor plasticeț1. Să n0eleagă dinamicaevolu0iei artistice n func0ie

  de spa0iul i timpul istoric9

  2. Să e/plice viziunea?lastic a arti?tilor din perioada dată9

  3. Să compare tipurile de

  III. !rta ,reciei !nticeeligia, tica i steticaș0erioada -șlea . =r.8

  Sculptura!eraica0erioada !r'aică 7n secolele al>-lea i al >-lea . =r.8șArhitectura

  Sculptura i !eramicaș

  2

  2

  2

  13.$1.12

  2$.$1.12

  2%.$1.12

  bservare

  Analiza

  /plicare

  Studiere

  "ucrul creative

   valuare

  bservarea elementelor specificstilului de artă

  !ercetarea i crearea planurilorșde eleva ieț

  Analiza lucrărilor din perioadaAntică

  /ecutarea unui vocabular cutermeni specifici arhitecturii,sculpturii i picturiiș

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  8/20

  construc ii din perioadelețstudiate9'. Să demonstreze interes pentru studierea operelorde artă realizate ntr-o perioadă sau alta.

  ). Să completeze portofoliul cu informa iițspecifice perioadei9

  6. Să descrie particularită ile stilisticețale arhitecturii unei perioade n compara ie cuțalta9

  %. Să redea schematicconstruc iile caracteristiceț perioadei studiate.

  0erioada Clasică Secolul al 7-lea #.

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  9/20

  artă1. Să studieze operele deartă din perioada dată92. Să identifice tipurile de plan i elementeleșcaracteristice alearhitecturii93. Să prezinte grafictipurile de plan ale bisericilor, elementele dearhitectură caracteristice ișsistemele de acoperire9

  '. Să recunoască operelearhitecturale din fotografii.

  Arhitectura civilă iș@rbanismul

  Arhitectura cu caracter edilitar

  Arhitectura cu caracter omagial

  Arhitectura religioasăArhitectura funerarăSculpturaictura

  "ucrare evaluativă

  2

  2

  2

  222

  2

  16.$3.1

  2

  23.$3.12

  3$.$3.12

  $6.$'.1213.$'.122$.$'.12

  2%.$'.12

  "ucrul n grup

  *iscu iiț

  /cursii

  valuare

  specifice perioadeiStudierea celor mai recunoscuteopera de artă/cursii la #uzeele de artăeprezentarea portofoliilor cureproduceri de artă selectatebservarea particularită ilorțspecifice perioadei istoriceecunoa terea unor opere i aș șunor arti ti dintr-o perioadă dată9ș*eterminarea stilului narhitectură, sculptură i picturăș

  ucrare practică

  :. eceptarea ișe6primarea mesa*uluiartistic al operei de artăplastică1. Să-i dezvolte spiritulcritic n analiza unei crea0ii

  7. !nali2a unor opere de artă1. *enumirea operei, autorul2. *omeniul artei3. articularită i stilisticeț'. Scheme, tipuri de plan). #i+loace materiale

  2

  2

  2

  $'.$).12

  11.$).12

  ;eneralizare

  /plicare

  Analiza

  /plicarea no iunilor de artăț*iscu ii privind no iunea deț ț5itschStudierea genurilor de artă

  Analiza no iunilor specificeț

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  10/20

  artistice n domeniul picturii, sculpturii iarhitecturii.2. Să manifeste respect,

  admira0ie i gri+ă fa0ă decrea0iile artistice autentice,ce pot oferi modeleomenirii.3. Să descrie unele operede artă propuse princoentarii, eseuri etc.9'. Să e/pime propriileviziuni artistice asupraoperelor studiate.

  "ucrare de evaluare

  2

  1(.$).12

  2).$).12

  "ucrulindividual

  rezentare

  valuare

  !ompararea i deosebireașgenurilor de artă

  nterdisciplinaritatea 7istorie,

  literatură, muzică8

  laborarea criteriilor de analizăa unor opere mari de artă

  rezentarea unor portofolii,  proiecte i studii prin activită0iindividuale i n echipăTest sumati"

  Istoria artelor plasticeClasa XI-a (profil)

  Competenţe specifice/

  Subcompetenţe

  Conţinuturi

  Temă / subiect

  Nr.

  de

  ore

  Data etode !cti"ită i de #n"ă areț ț

  / e"aluare

  $. %ormarea competen elorțde #n ele&ere a operelor deț

  artă plastică din perspecti"aistoriei artelor1.Să perceapă diversitateastilurilor, perioadelor,mi cărilor artistice9ș

  2.Să stabilească direc iile deț

  +!rta "ului ediuI. !rta 0aleocre tinăș

  conografia!rta 1i2antină (sec. I7-lea ișal 7-lea)Artele plasticeArhitectura !ivilăArhitectura eligioasăSculptura

  2

  2

  2

  $%.$&.11

  1'.$&.11

  21.$&.11

  *iscu ii diri+ateț

  ecapitulare 

  *iscu ii asupra unor operețrepresentative

  bservarea i analizaș particularită ilor specificeț perioadei

  Studierea unor operearhitecturale, picturale iș

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  11/20

  evolu ie ale picturii, sculpturiiți artelor decorative9ș

  3.Să n eleagă viziunileț

  artistice reflectate n opera deartă9

  '. Să numească concep ii,țcanoane de reprezentare, operai autorii9ș

  ). Să realizeze schematic planul unui edificiuarchitectural din perioadastudiată9

  6. Să creeze o lucrare ntehnica mozaicului dupămodelul propus.

  poca lui >ustinian3 sec. !l 7I-lea3 33Secolul de !ur?Arhitectura eligioasă

  Tipurile de construc iiț#ozaicul, #iniatura i Arteleș*ecorative!rta 1i2antină #n sec. 7II-IX.0erioada Iconoclastăictura #urală #ozaiculDinastiile acedonenilorSec. IX-XIIArhitectura eligioasăitura #urală#ozaiculArgintăria!rta 1i2antină #n sec. XIII-X7Arhitecturaictura #urală i #ozaiculș#anuscriseleArgintăriaAtelierele de 4roderie

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2(.$&.11

  $).1$.11

  12.1$.11

  1&.1$.11

  26.1$.11

  $&.11.11

  16.11.11

  23.11.11

  Studiere

  bservare

  /erci iiț

  /perimente

  valuare

  sculpturale

  /erci0ii de analizare i de

  interpretare a lucrărilor artistice

  *ezbateri pe baza analizei unorlucrări i curente artistice

  /pozi0ii tematice cu ocaziaevaluărilor finale sau adiferitelor evenimente artistice

  !oncursuri pe teme din istoriaartelor plastice după modelultestelor de evaluare sumativă

  Test ini ialțeprezentarea unor formespecifice Artei 4izantine.

  . Identificarea relaţiilorartă-societate

  II. Stilul omanicArhitectura

  2 3$.11.11 Analiza Studierea operelor arhitecturaleAnaliza sculpturilor din manual

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  12/20

  1.Să cunoască etapele dedezvoltare ale artelor plastice9

  2.Să n0eleagă dinamicaevolu0iei artistice n func0ie despa0iul i timpul istoric9

  3.Să-i dezvolte spiritul criticn analiza unei crea0ii artisticen domeniul picturii, sculpturiii arhitecturii.

  lanul i leva iaș țSistemul de acoperireSculptura, ictura i Arteleșdecorative!r'itectura omanică peTeritoriul om4niei

  "ucrare de evaluare

  2

  2

  2

  $%.12.11

  1'.12.11

  21.12.11

  *iscu iiț

  Studiere

  "ucrulindividual

  bservare/plicarevaluare

  edactarea unor portofolii, proiecte i studii prin activită0iindividuale i n echipă

  laborarea unui vocabular cutermeni specifici arhitecturii,sculpturii i picturiiș

  Test formati"

  5. 6primarea opiniilorreferitoare la di"ersitateacrea iilor plasticeț1. Să studieze operele de artădin Arta enascentistă92. Să manifese interes fa ă dețoperele create n perioada dată93.Să compare curenteleartistice i să identificecrea0iile artistice n func0ie decurentul căruia i apar0in9'. Să prezinte grafic tipurile de plan ale bisericilor, elementelede arhitectură caracteristice ișsistemele de acoperire9

  III. Stilul ,oticArhitectura-!atedrala ;oticăB;oticul "anceolatB;oticul adiantB;oticul ClamboDant-lanul catedralelor -Sisteul de acoperire ;oticBSculptura ;otică n Cran aț-#anuscrisele ;oticeBArta ;otică n alte ări

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  13/20

  2

  2&.$2.1

  28. Identificarea mi*loacelorde comunicare3 #n opera deartă

  1.Să analizeze elementelespecifice arhitecturii, sculpturiii picturii diferitelor epoci iș

  zone geografice9

  2.Să-i dezvolte spiritul criticn analiza unei crea0ii artisticen domeniul picturii, sculpturiii arhitecturii9

  3.Să manifeste respect,admira0ie i gri+ă fa0ă decrea0iile artistice autentice, ce pot oferi modele omenirii9

  '.Să realizeze proiectul uneimă ti africane.ș

  I7. !rta usulmană #n

  uropa edie"ală

  BArta Arabă-Arhitectura-ictura-Sculptura

  BArta ndiei

  -Arhitectura-Sculptura i icturaș

  BArta !hineză-Artele decorative

  BArta veche pe teritoriulAmericii i Africiiș-Arhitectura-Sculptura i icturaș

  BArta Africană

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  1'.$3.12

  21.$3.12

  2(.$3.12

  $'.$'.12

  11.$'.12

  Studiere

  Analiza

  "ucrul n grup

  *iscu iiț

  /cursii

  valuare

  *escoperirea caracteristicilorspecifice perioadei

  Studierea celor mai recunoscuteopere de artă

  *iscu ii despre importan a iț ț șrolul ramurilor i genurilor deșartă

  /cursii la #uzeele de artă

  eprezentarea portofoliilor cureproduceri de artă selectate

  bservarea particularită ilorțspecifice mă tilor Africaneș

  /ecutarea mă tilor Africaneș*eterminarea stilului narhitectură, sculptură i picturășucrare practică

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  14/20

  -Artele decorative"ucrare practică 2

  1(.$'.12

  2).$'.12

  :. ;tili2area adec"ată a

  termenilor specifici artelor

  plastice #n comunicarea

  "erbală

  1. Să utilizeze adecvat termeniispecifici artelor plastice ncomunicarea verbală9

  2.Să comenteze unele e/presiiartistice, utiliznd termenispecifici9

  3.Să opereze cu no0iunispecifice acestei discipline isă fie capabili să ntocmească portofolii, proiecte i lucrări dereferin0ă din domeniilestudiate9

   7I. !nali2a unor opere de

  artă

  1. *enumirea operei, autorul

  2. *omeniul artei3. articularită i stilisticeț'. Scheme, tipuri de plan). #i+loace materiale!omentarea unor e/presiiartistice

  "ucrare de evaluare

  2

  2

  2

  2

  $2.$).12

  16.$).12

  23.$).12

  ;eneralizare

  /plicare

  Analiza

  "ucrulindividual

  valuare

  /plicarea no iunilor de artăț

  *iscu ii privind no iunea deț ț

  5itschStudierea genurilor de artăAnaliza no iunilor specificeț

  !ompararea i deosebireașgenurilor de artănterdisciplinaritatea 7istorie,literatură, muzică8

  laborarea criteriilor de analizăa unor opere mari de artă

  rezentarea unor portofolii,  proiecte i studii prin activită0iindividuale i n echipăTest sumati"

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  15/20

  '.Să e/pună opinii referitoarela diversitatea crea iilorț plastice. 3$.$).1

  2

  Istoria artelor plasticeClasa XII-a (profil)

  Competenţe specifice/Subcompetenţe

  ConţinuturiTemă / subiect

  Nr.de

  ore

  Data etode !cti"ită i de #n"ă areț ț/ e"aluare

  I. %ormarea competen elor deț #n ele&ere a operelor de artățplastică din perspecti"a istorieiartelor1.Să cunoască etapele de dezvoltareale artelor plastice9

  2.Să n0eleagă dinamica evolu0ieiartistice n func0ie de spa0iul itimpul istoric9

  3.Să e/pună opinii referitoare ladiversitatea crea iilor plastic9ț

  +!rta secolelor X7 =X7IIII. 0rerena terea #n !rtașItaliei.Duecento i Trecento (sec.ș!l XIII-lea i sec. al. XI7-ș

  lea)-Arhitectura n *uecento-ictura n *uecento ișTrecento-Cloren ațena terea #n !rta Italiei.ș@uattrocento (sec. al X7-lea)

  2

  2

  2

  $6.$&.11

  13.$&.11

  2$.$&.11

  *iscu ii diri+ateț

  ecapitulare Studiere

  bservare

  /erci iiț

  /perimentevaluare

  bservarea i analizaș particularită ilor specificețstilului

  Studierea unor operearhitecturale, picturale iș

  sculpturale

  /erci0ii de analizare i deinterpretare a lucrărilor artistice

  *ezbateri pe baza analizei unorlucrări de artă

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  16/20

  '. Să e/plice particularită ile picturiițrenascentiste taliene9

  ). Să descrie no iunea de umanism9ț

  6. Să prezinte genurile i tematicaș picturii renascentiste9

  %. Să e/plice cum este solu ionatțspa iul plastic n picturețrenascentistă9

  (. Ssă analizeze particularită ileț picturii renascentiste din norduluropei, prin e/emple.

  +%loren aț-Arhitectura-@rbanismul-Sculptura+Donatello i %loren a #nș ț@uattrocento-ictura talianăena terea #n arta ItalieișCinAuecento (sec. al X7I-lea)Titanii ena teriiș-"eonardo da >inci-#ichelangello 4uonarroti-afaello Sanzio-ictura >ene ianăț-Arhitecturaena terea #n afarașItaliei+ ările de >osȚictura n sec. al :>-leaictura n sec. al :>-lea+,ermania - ArhitecturaSculptura ;ermanieiictura ;ermaniei+%ran aț   ArhitecturaSculpturaictura

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2%.$&.11

  $'.1$.11

  11.1$.11

  1(.1$.11

  2).1$.11

  $(.11.11

  /pozi0ii tematice cu ocaziaevaluărilor finale sau a

  diferitelor evenimente artistice

  !oncursuri pe teme din istoriaartelor plastice după modelultestelor de evaluare sumativă

  /plicarea modificărilor deviziune plastică a operelor deartă*escrierea particularită ilorț

  stilistice ale stilului artistic

  !omentarea unor opere de artă

  Fnvă area no iunilor specificeț ț

  ealizarea referatelor 

  laborarea portofoliilor 

  Test ini ialț

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  17/20

  II. Identificarea relaţiilor artă-societate1.Să perceapă diversitatea stilurilor,

   perioadelor, mi cărilor artistice9ș

  2. Să manifeste interes fa ă dețistoria artelor plastice9

  3. Să n eleagă viziunile artisticețreflectate n opera de artă.

  II. anierismul (sec. alX7I-lea i #nceputul sec.șal X7II-lea)

  -armiggianino->asari-!oreggio

  +Clasicismul #n %ran aț-Gicolas ussin

  "ucrare de evaluare

  2

  22

  22

  2

  1).11.11

  22.11.112&.11.11

  $6.12.1113.12.11

  2$.12.11

  Analiza

  *iscu iiț

  Studiere

  "ucrulindividual

  bservare/plicare

  valuare

  Studierea operelor picturale

  Analiza unor opera din manual

  edactarea unor portofolii, proiecte i studii prin activită0iindividuale i n echipă

  laborarea unui vocabular cutermeni specifici arhitecturii,sculpturii i picturiiș

  Test formati"

  III. 6primarea opiniilorreferitoare la di"ersitateacrea iilor plasticeț1. Să studieze operele de artă dinArta enascentistă9

  2. Să manifeste interes fa ă deț

  operele create n perioada dată93. Să recunoască principalelecurente artistice i pe artitiireprezentativi9'. Să compare curentele artistice isă identifice crea0iile artistice nfunc0ie de curentul căruia i apar0in9

  III. 1arocul #n ItaliaArhitecturaSculpturaictura1arocul #n Spania

  ArhitecturaSculpturaictura1arocul #n 1el&iaictura

  1arocul #n landaictura

  2

  2

  2

  1$.$1.12

  1%.$1.12

  2'.$1.1

  bservare

  Analiza

  /plicare

  Studiere

  "ucrul creative

   valuare

  bservarea elementelor specificstilului de artă

  !ercetarea i crearea planurilorșde eleva ieț

  Analiza lucrărilor din perioadaAntică

  Analiza unor lucrărireprezentative, prin studiusuplimentar, cu apel la sursemoderne de referin0ă 7nternet,

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  18/20

  ). Să comenteze unele e/presiiartistice despre artă96. Să e/plice no iunile de arăț

   plastică propuse.

  -nfluien a viziunii luiț!aravaggio asupra pituriiuropene din sec. al :>-lea

   Go iuni specifice

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  19/20

  2

  2%.$3.12

  valuare

  7. ;tili2area adec"ată a

  termenilor specifici artelor

  plastice #n comunicarea "erbală

  1.Să e/plice viziunile plastice alemae trilor de artă9ș

  2.Să opereze cu no0iuni specificeacestei discipline i să fie capabili săntocmească portofolii, proiecte ilucrări de referin0ă din domeniilestudiate93. Să descrie particularită ilețstilistice ale picturii9

  '.Să manifeste respect, admira0ie i

  gri+ă fa0ă de crea0iile artisticeautentice, ce pot oferi modeleomenirii.

  7. !nali2a unor opere deartă

  1.*enumirea operei,autorul2. *omeniul artei

  3. articularită i stilisticeț

  '. Scheme, tipuri de plan

  ). #i+loace materiale

  valuare sumativă

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  $3.$'.12

  1$.$'.12

  1%.$'.122'.$'.12$1.$).12$(.$).12

  1).$).12

  22.$).12

  ;eneralizare

  /plicare

  Analiza

  "ucrulindividual

  valuare

  /plicarea no iunilor de artăț

  *iscu ii privind no iunea deț ț5itsch

  Studierea genurilor de artă

  Analiza no iunilor specificeț

  !ompararea i deosebireașgenurilor de artă

  nterdisciplinaritatea 7istorie,literatură, muzică8

  laborarea criteriilor de analizăa unor opere mari de artă

  rezentarea unor portofolii,  proiecte i studii prin activită0iindividuale i n echipă

  Test sumati"

 • 8/18/2019 Proiect calendaristic istoria artelor clasa a 11

  20/20

  2&.$).12