of 237 /237
PREDAVAČ Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic, specijalista kliničke farmakologije subspecijalista balenoklimatologije 1

Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih...

Page 1: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PREDAVAČ

Prof. dr med.sc.

Violeta

Stanimirovic,

specijalista kliničke

farmakologije

subspecijalista

balenoklimatologije

1

Page 2: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BALENOKLIMATOLOGIJA

• Medicinska disciplina koja se bavi izučavanjem delovanja

prirodnih fizičkih i hemijskih činilaca spoljnje sredine na ljudski organizam i mogudnostima njihove primene u medicinske svrhe

• Najčešde korišdeni prirodni činioci:

– Mineralne vode

– Peloid /lekovita blata/

– Parcijalni pritisak kiseonika

– Ugljen dioksid

– Toplota i hladnoda /uglavnom kao opšte procedure/

– Hidrostatski pritisak

• U zavisnosti od toga koje od ovih činioca koristi, BALNEOKLIMATOLOGIJA se deli na:

– BALENOLOGIJU

– HUMANU BIOKLIMATOLOGIJU

2

Page 3: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BALNEOLOGIJA

izučava delovanje i mogudnosti korišdenja u medicinske svrhe

BALNEOLOŠKIH ČINILACA /PRIRODNIH POGODNOSTI/

• Mineralnih /lekovitih/ voda

– različite mineralizacije

– temperature

– radioaktivnosti

• Peloida različitog porekla

– Anorganskog

– Organskog

sa• adekvatnim hemijskim sastavom i

• fizičkim i hemijskim osobinama

• Lekovitih gasova

3

Page 4: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

HUMANA BIOKLIMATOLOGIJA

Proučava ODNOS izmedju

• ORGANIZMA i

• VREMENSKIH STANJA spoljnje sredine

• KRATKOTRAJNIH , definisanih kao VREME/meteorologija/

i

• DUGOTRAJNIH definisnaih kao KLIMA /dugotrajnovremensko stanje atmosfere/

4

Page 5: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

HUMANA BIOKLIMATOLOGIJA koristi sledede faktore

• Temperatura vazduha

• Sastav i prozračnost vazduha

• Sunčevo zračenje

• Stanje vetrova

• Atmosferski pritisak i elektricitet

• Vlažnost vazduha

5

Page 6: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Podela humane bioklimatologijezavisno od fizičkih i hemijskih faktora spoljnjeg sveta koja deluju na živa bida

i obratno

• FITOBIKLIMATOLOGIJA /uticaj biljnog sveta i sredine/

• ZOOBIOKLIMATOLOGI JA / uticaj životnjskog sveta i sredine/

• HUMANA BIOKLIMATOLOGIJA /odnos čoveka sa spoljnom sredinom/

6

Page 7: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Terapijsko delovanje balneo-klimatskih činioca- PRIRODNA LEKOVITA SREDSTVA /lekovi zemlje, vode i vazduha/ se razlikuje od delovanja farmakološki sintetisanih preparata.

• Farmakološki preparati deluju selektivno na pojedine funkcije organizma, dok prirodna lekovita sredstva deluju na više sistema ili čitav organizam.

• Prirodna lekovita sredstva utiču na promenu reaktivnosti

– na delijskom nivou,

– na nivou tkiva,

– funkcionalnih sistema,

– na transformaciju metabolizma delija i tkiva

7

Page 8: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

P o l i f i z i o l o š k o delovanje

prirodnih lekovitih sredstava

/lekovi zemlje ,vode i vazduha/

Nastaje zbog njihovih

– specifičnih fizičkih osobina i

– složenog hemijskog sastava

8

Page 9: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

MEDICINSKA METEOROLOGIJA proučava odnos izmedju

ljudskog organizma i

kratkotrajnih promena vremena nad određenom oblašdu ( vreme)

KRATKOTRAJNE PROMENE VREMENA nad određenom oblašdu mogu uticati na • NASTANAK OBOLJENJA

• POGORŠANJE

• KOMPLIKACIJE

9

Page 11: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

MEDICINSKA KLIMATOLOGIJA

PROUČAVA ODNOS DUGOTRAJNIH VREMENSKIH STANJA ( KLIME) SA ZDRAVLJEM ILI BOLEŠDU

• METEOROLOŠKI ELEMENTI

– sunčevo zračenje,

– zemljino izračivanje ( radijacija),

– dužina trajanja sunčevog sjaja,

– horizontalna vidljivost, temperatura,

– pritisak,

– vlažnost i strujanje vazduha,

– isparavanje,

– visina snežnog pokrivača i

– visina padavina,

• Posebno značajna za meteorobilogiju su : neperiodična, iznenadna i nagla kolebanja vedeg intenziteta meteoroloških elemenata

• Magla, oblaci, kiša, sneg, grad, slana, inje, poledica strujanje vazduha ( fen, košava, bura), cikloni, anticikloni

11

Page 12: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Циклпн (грч. kyklon — кпји се креће, пбрће) ппдручје је сниженпг притиска у атмпсфери.Ваздух у циклпнскпм ппљу струји пд крајева према средишту, збпг кпнцентрације ппчиое се издизати и хладити, па настају услпви за настанак падавина.Циклпн дпнпси прпмеоивп време и падавине. У циклпну је притисак ваздуха пбичнп нижи пд 101,3 килп-паскала. Ваздух у циклпнама се креће у смеру супрптнпм пд кретаоа казаљке на сату.

Anticiklon (grč. anti — protiv i grč. kykloo — savijam, vrtložim) je polje povišenog vazdušnog pritiska, U središtu anticiklona preovlađuje silazno kretanje vazduha, te je

stoga vreme mirno i suvo. Leti anticiklon donosi visoke

temperature, a zimi mraz.12

Page 13: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

JONIZACIJA VAZDUHA

Osnovne komponente prizemnog sloja vazduha su :

azot ( 78.08%),

kiseonk ( 20.95%) ,

plemeniti gasovi (0.94%) ,

ugljen dioksid ( 0.03%,

vodonik ( 0.001%) i

vodena para od 4%.

U vedim gradovima i iznad industrijskih cenatara prisutan je i niz zagađivača.

U vazduhu se pod uticajem kosmičkoig zračenja, radioaktivne emisije i drugih fizičkih sila odvija neprekidno proces jonizacije atmosfere

13

Page 14: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

14

Page 15: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

15

Page 16: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Najčešde korišdena prirodna lekovita sredstva-mineralne vode-

• Kod MINERALNIH VODA faktori su:– soli,

– gasovi,

– mikroelementi,

– tempratura,

– hidrostatski pritisak,

– sila potiska,

– elektroosmotske pojave

16

Page 17: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Najčešde korišdena prirodna lekovita sredstva-peloidi-

• Kod PELOIDA faktori su

– Hemijski• Vrsta MIN. VODE /23-92% prisustvo u peloidu/

• Prisustvo NEORGANISKIH materija /soli Fe, Al, Ca, Mg, HCO 3, oligoelementi:

• LEKOVITI gasovi: AZOT, KISEONIK, UGLJEN DIOKSID, SUMPOR DIOKSID

• Prisustvo ORGANISKIH materija

/manje ili više razgrađeni delovi raznih biljnih i životinjskih organizama , kao i manje ili više razgrađeni delovi prdoukti njihovog metabolizma/

– STRUKTURE• TEČNA FAZA /peloidni rastvor – najaktivniji u terapijskom smislu sadrži materije koje imaju

stimulativno dejstvo na kožu i mogu da penetrirarju i prolaze kroz nju/

• ČVRSTA FAZA -KOSTUR ( “Skelet”) PELOIDA ( čestice CaCO3, MgCo3, SO4, i PO4)

• KOLOIDNI KOMPLEKS / hidrofilna osnova koja apsorbuje vlagu i određuje toplotna svojstva peloida/

– Fizička svojstva• Apsorpcija

• Plastičnost

• Viskoznost

17

Page 18: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

P O L I F I Z I O L O Š K O delovanje multiterapijski efektiprirodnih lekovitih sredstava

• PRIRODNA LEKOVITA SREDSTVA DELUJU

– PREVENTIVNO /povedavaju otpornost organizma na faktore koji štetno deluju na njega/

– TERAPIJSKI / smanjuju ili otklanjaju prisustne patološke promene/

•Jedna mineralna voda - povoljno deluje na različita oboljenja

•Isti klimatski faktor - može da izazove iste reakcije u različitim sistemima

•Različite metode klimatoterapije - mogu da izazovu istu promenu u organizmu

18

Page 19: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BANJSKO – KLIMATSKO LEČENJE /BALENOTERAPIJA/ istovremena primena

PRIRODNIH ČINILACA I

PRIRODNIH POGODNOSTI

HIGIJENSKO-DIJETETSKI REŽIM /

kontrolisana –dijetalna ishrana,

režim sna

režim odmora

MEDIKAMENTOZNO LEČENJE

nastavak započete terapije ukoliko posotoji potreba za tim

PRIMENA BALNEO-PROCEDURAPRIMENJENE KOD FUNKCIONALNIH POREMEDAJA PREVENIRAJU SE POJAVE ORGANSKIH PROMENA

PREIMENJENE U REKONVALESCENCIJI NEKIH OBOLJENJA PREDUPREĐUJE SE POJAVA POZNIH KOMPLIKACIJA

DOZIRANA PRIMENA KLIMATSKIH ČINILACA I PROCEDURA

DOZIRANE FIZIČKE AKTIVNOSTI

Vežbe u prirodi

Šetnje

Trčanje

Plivanje uotvorenim i/ili zatvorenim bazenima

Korišdenje procedura fizikalne terpaije i profilakse

19

Page 20: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PRIRODNA LEČILIŠTA

BANJSKA I

KLIMATSKA

• BANJSKA LEČILIŠTA primenjuju balneološke činioce– Kupanje u mineralnoj vodi– Pijenje mineralne vode– Drugi oblici spoljnje i unutrašnje upotrebe mineralne vode /inhalacije, orosavanja/– Oblaganje peloidom– Peloidne kupke– Inhaliranje lekovitih gasova

Lečenje traje 3 nedelje

• KLIMATSKA LEČILIŠTA primenjuju klimatske faktore i prirodne činioce– aeroterpaija– Helioterapija– Kupanja u morskoj vodi– talasoterpaija– Drugi načini eksterne i interne upotrebe morske vode– Psamoterapija /lečenje peskom, peščane kupke/

Lečenje traje 4 nedelje

– Serija slika i video projekcija treba da se ubaci

20

Page 21: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Balneoterapija

ISTORIJAT

Banjsko lečilište iz 1647.21

Page 22: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Blagodeti termalnih voda čoveku su odavno bile poznate, a njima su se naveliko služili Rimljani, Grci i Egipćani.

• Hipokrat (460. p. n. e.-375. p. n. e.) prvi je poučavao lekovite učinke morske vode i morskih krajeva na ostrvu Kos, na

arhipelagu Dodekanesos u Egejskom moru.

• „Legenda kaže da je do te spoznaje došao posmatrajući blagotvoran učinak mora na oštećene ruke ribara.

Shvatio je da morska voda smanjuje rizik od infekcije i obnavlja ćelije te podstiče izmenu minerala i toksina između krvi i

vode.

Koliko su Stari Grci izuzetno cenili blagotvorni učinak mora piše grčki pesnik Euripid (480. p. n. e.-460. p. n. e.);

"More vraća zdravlje čoveku―, a grčki filozof Platon (428. p. n. e.-437. p. n. e.) rekao je da more ispira sve čovjekove boljke.‖

• Upotreba lekovite gline (peloida) u narodnoj medicini seže u praistorijsko doba.

Najstariji dokazi o primeni peloida datiraju iz praistorije u oblasti Kalambo vodopada na granici između Zambije i Tanzanije.

Kalcijumom bogate bela glina pronađena je pored kostiju Homo habilisa (neposrednog prethodnika Homo sapiensa).

Autohtoni narodi širom sveta i dalje koriste glinu za lečenje mnogih bolesti.]

Prva zabeležena upotreba gline u medicinske svrhe seže do antičkog doba i Mesopotamije 2500. p. n. e..

• U Egiptu, Kleopatra je koristila peloid da se sačuva njen ten, a faraonovi lekari su koristili paloid za lečenje raznig

zapaljenskih procesa i kao antiseptik. Peloid je otkriven i kao sastojak u impregnaciji mumija.

• Francuski naučnik René Quinton koji je proučavao morsku vodu 1897. došao je do zaključka da je ljudski organizam

analogan morskoj vodi jer ima jednak sastav minerala. Ova istraživanja on je1906. objavio u knjizi "Morska voda, organski

medij", u kojoj je ukazao na hemijsku sličnost između krvne plazme i morske vode.

22

Page 23: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Klod Bernar je otkrio da se ljudsko telo sastoji od 70% vode, a zajednički sa René Quinton oni su

proučavali sastav krvi, međućelijske tečnosti i limfe.

• Balneoterapija je bila vrlo popularna tokom Renesanse.

Mišel Ejkem de Montenj (franc. Michel Eyquem de Montaigne; 28. februar 1533. — 13. septembar 1592),

francuski mislilac, moralista, političar i književnik iz doba Renesanse, na primer, često je putovao i u

lekovitim vodama lečilišta (ital. Bango di Lucca u Italiji lečio njegove probleme sa kamenom u bubregu.[4]

• Balneoterapija svoju ekspanziju kao medicinska metoda lečenja počela je u 18. veku i istu nastavila u 19.

veku i 20. veku, sve do 80 i 90 godina kada balneoterapija doživljava vrhunac razvoja.

Zbog brojnih nedostataka u lečenju toga doba i farmakomedicinskih nepoznanica, skoro sve bolesti bez

posebnog tretmana lečene su na isti način, pa je bilo dosta neželjenih dejstava balneoterapije.

Danas to više nije slučaj, s obzirom na veliki napredak farmakologije u 20. veku.

Trenutne, indikacije za primenu termalnih voda su mnogo jasnije.

Danas, balneoterapiju ne koriste samo bolesni i starije osobe, već u balneoterapiju sve više

primenjuju i mlaĎe osobe i sportisti koji ovu vrstu terapije koriste za oporavak organizma, odmor,

i očuvanje zdravlja.

23

Page 24: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BALNEOTERAPIJA U SRBIJIISTORIJAT

• Sloveni na Balkanskom poluostrvu nasledjuju tradiciju o korišdenju mineralnih voda

/ mnoge manastirske zadužbine ondašnjih vladata podizane nedaleko od izvora mineralnih voda/

• U periodu pod Turskom imperijom- “turski amami”

• Po oslobodjenju od Turaka, odmah se započinje sa izučavanjem mineralnih voda Srbije.

• 1834.g Knez Miloš izdaje nalog za ispitivanjem mineralnih voda najznačajnijih banja u tom periodu: Ribarske, Jošaničke, Brestovačke, Sokobanje, veliko Banjske, Višnjičke i Palanačke.

• Analiza je obaveljena u beču ( Prof F.Hruauer, Prfo Jaquin)

• 1846. obavljaju se analize mineralnih voda kod nas- Praviteljstvena apoteka u Kragujevcu i na Velikoj školi u Beogradu ( Prof Raškovid).

24

Page 25: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

25

Page 26: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

26

Page 27: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

ZAKONODAVSTVO RS DANAS

• ZAKON O BANJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 80/92 i 67/93 -dr. zakon)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• ZAKON ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 72/2009 - dr. zakon

Član 113

Specijalna bolnica koja u obavljanju zdravstvene delatnosti koristi prirodni faktor lečenja

(gas, mineralna voda, peloid i dr.) dužna je da u toku korišdenja prirodnog faktora prati njegova lekovita svojstva

i najmanje jednom u tri godine izvrši ponovno ispitivanje njegove lekovitosti u odgovarajudoj zdravstvenojustanovi.

Specijalna bolnica iz stava 1. ovog člana može pružati i usluge iz turizma, u skladu sa propisima koji uređuju

oblast turizma.27

Page 28: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Pravilnik o bližim uslovimaza obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe

("Sl. glasnik RS", br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - dr. pravilnik, 119/2012 - dr. pravilnik i22/2013)

II USLOVI U POGLEDU KADRA

Član 2

1) Zdravstvene ustanove

……………………..

11) u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji:

jednog doktora medicine specijalistu fizikalne medicine i rehabilitacije i šest fizioterapeuta sa višom odnosno srednjom školskomspremom na 40.000 stanovnika.

……………………………

Član 21*

Opšta bolnica u okviru specijalističko-konsultativne i stacionarne delatnosti za pružanje usluga ambulantnim i stacionarno lečenimpacijentima, u odnosu na broj bolničkih postelja i obima stručnih poslova, ima i:

8) u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji - jednog doktora medicine specijalistu fizikalne medicine i pet fizioterapeuta sa višomodnosno srednjom školskom spremom na 150 bolesničkih postelja;

……………………….

Član 25

Specijalna bolnica za rehabilitaciju za obavljanje specijalističko-konsultativne i stacionarne delatnosti na svakih 100 bolničkihpostelja ima:

1) u odeljenju za nepokretne bolesnike - pet doktora medicine (od čega četiri specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ijednog doktora medicine specijalistu internističke grane medicine), 75 zdravstvenih radnika sa višom odnosno srednjomškolskom spremom (50 na poslovima nege, 23 fizioterapeuta i dva viša radna terapeuta) i dva zdravstvena saradnika savisokom odnosno višom školskom spremom;

2) u odeljenju za polupokretne bolesnike - pet doktora medicine (od čega četiri specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ijednog doktora medicine specijalistu internističke grane medicine), 55 zdravstvenih radnika sa višom odnosno srednjomškolskom spremom (30 na poslovima nege, 20 fizioterapeuta i pet viših radnih terapeuta) i dva zdravstvena saradnika savisokom odnosno višom školskom spremom;

3) u odeljenju za pokretne bolesnike - tri doktora medicine specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, 38 zdravstvenih radnikasa višom odnosno srednjom školskom spremom (15 na poslovima nege, 20 fizioterapeuta i tri viša radna terapeuta) i dvazdravstvena saradnika sa visokom odnosno višom školskom spremom. 28

Page 29: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

www.rfzo.rs/ Republicki fond za zdravstveno osiguranje SrbijeМедицинска рехабилитација у стаципнарним здравственим устанпвама на терет средстава пбавезнпг

здравственпг псигураоа у перипду пд 01.01.2016. дп 31.12.2016. гпдине , *INFORMACIJA KREIRANA 04 мај 2017

• У складу са Закпнпм п здравственпм псигураоу псигурана лица пстварују правп на рехабилитацију у стаципнарним здравственим устанпвама специјализпваним за рехабилитацију кап кпнтинуирани прпдужетак лечеоа и рехабилитације када се функципналне сметое не мпгу ублажити или птклпнити у амбулантнп-ппликлиничким услпвима или у пквиру бплничкпг лечеоа пснпвне бплести.

• Правилникпм п медицинскпј рехабилитацији у стаципнарним здравственим устанпвама специјализпваним за рехабилитацију прпписанп је да се прпдужена рехабилитација спрпвпди кап лечеое или кап превенција ппгпршаоа, пднпснп настанка кпмпликација пдређене хрпничне бплести, за индикације наведене у Листи индикација. Оба начина лечеоа спрпвпде се крпз прпписане рехабилитаципне прпцедуре.

• Предлпг за упућиваое на прпдужену рехабилитацију даје изабрани лекар на упуту за стаципнарнп лечеое или три лекара пдгпварајуће специјалнпсти здравствене устанпве у кпјпј се псигуранп лице налази на стаципнарнпм лечеоу пснпвне бплести.

• Оцену пправданпсти упућиваоа на прпдужену рехабилитацију, кап и дужину трајаоа већ заппчете прпдужене рехабилитације, даје надлежна лекарска кпмисија филијале на пснпву увида у прилпжену медицинску дпкументацију у складу са Листпм индикација. Лекарска кпмисија пдређује и здравствену устанпву за рехабилитацију у кпју се врши упућиваое у складу са Уредбпм п Плану мреже здравствених устанпва са кпјпм је Републички фпнд закључип угпвпр.

• Прпдужена рехабилитација спрпвпди се у здравственпј устанпви за рехабилитацију у кпјпј ће се у најкраћем рпку заппчети спрпвпђеое рехабилитације и кпја је најближа месту пребивалишта псигуранпг лица. Прпдужена рехабилитација за псигурана лица упућена на прпдужену рехабилитацију директнп ппсле стациoнарнпг лечеоа пснпвне бплести, спрпвпди се у здравственпј устанпви специјализпванпј за рехабилитацију кпја је најближа месту пребивалишта, пднпснп бправишта псигуранпг лица.

29

Page 30: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• У перипду пд 01.01.2016. дп 31.12.2016. гпдине лекарске кпмисије Републичкпг фпнда дпнеле су пцену п испуоенпсти услпва за стаципнарну рехабилитацију за 42.089 псигураних лица. Упућеним псигураним лицима призната је рехабилитација у трајаоу пд 938.890 дана. Прпсечан брпј дана прпдужене рехабилитације у 2016. гпдини је 22,3 дана, штп је за 5% дуже негп у истпм перипду 2015. гпдине када је прпсечан брпј дана прпдужене рехабилитације пп упућенпм псигуранпм лицу бип 21,18 дана.

• Републички фпнд за здравственп псигураое за псигурана лица упућена на медицинску рехабилитацију у стаципнарне здравствене устанпве специјализпване за рехабилитацију на терет средстава пбавезнпг здравственпг псигураоа, у перипду пд 01.01.2016. дп 31.12.2016. гпдине, уплатип је средства у изнпсу пд 2.951.035.106,40 динара.

• У укупнпј маси уплаћених средстава у 2016. гпдини Филијала Ниш учествује са 15,95%, пднпснп са 470.819.414,34 динара. Затим следе Филијала Бепград са 15,44% (455.780.813,86 динара), Филијала Краљевп са 14,01% (413.524.032,04 динара), Филијала Сремска Митрпвица са 12,70% (375.050.257,39 динара) и Филијала Крушевац са 8,26% (243.820.995,86 динара).

• У перипду пд 01.01.2016. дп 31.12.2016. гпдине највећи брпј псигураних лица упућен је на рехабилитацију у Специјалну бплницу за лечеое и рехабилитацију „Меркур”, Вроачка баоа, затим у Институт за лечеое и рехабилитацију „Нишка Баоа”, Ниш, Институт за рехабилитацију, Бепград, Специјалну бплницу за рехабилитацију „Рибарска Баоа”, Крушевац и у Специјалну бплницу за рехабилитацију „Баоа Кпвиљача“.

30

Page 31: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Преглед брпја упућених пп рехабилитаципним центрима у кпје је упућенп највише псигураних лица, са прпцентима упућених у пднпсу на укупан брпј упућених и брпјем дана признате рехабилитације приказан је у

табели:

31

Page 32: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

32

Page 33: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Vežbe: VIDEO PROJEKCIJA I PROAKTIVNA DISKUSIJA U VEZI IZLOŽENOG GRADIVA

Royal spa - Banja Koviljača - YouTube

▶ 5:49

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja

Koviljača ... - YouTube

▶ 7:02

BANJA KOVILJAČA

P R O M O F I L M

33

Page 34: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

OPŠTE INDIKACIJE

ZA PRIMENU MINERALNIH VODA I PELOIDA U BANJAMA SRBIJE

• Bolesti creva /g.i. Poremedaji/

• Bolesti jetre i žučnih puteva

• Bolesti poremedene ishrane

• Bolesti srca i krvnih sudova

• Bubrega i mokradnih puteva

• Hronični reumatizam

• Bolesti kostiju, zglobova i mišida

• Bolesti organa za disanje

• Hronična ginekološka oboljenja

• Nervna oboljenja

• Kožne bolesti

• Bolesit dečijeg uzrasta

34

Page 35: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

35

Page 36: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

36

Page 37: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

37

Page 38: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

38

Page 39: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

39

Page 40: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

40

Page 41: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

41

Page 42: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

42

Page 43: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Republika Srbija ima preko 300 termomineralnih IZVORIŠTA sa oko 1000 pojava lekovite vode.

Od svih samo je 50 banja i 10-ak klimatskih /vazdušnih lečilišta / privedeno nameni i organizovanose koristi u BALNEOTERAPIJI, KLIMATOTERAPIJI , FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI

43

Page 44: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

SPISAK ZNAČAJNIJIH BANJA U SRBIJI I ŠTA KOJA LEČI

• BOGUTOVAČKA – srce i krvni sudovi, ginekološka oboljenja, neurološka oboljenja, lokomotorni sistem ireumatizam;

• BRESTOVAČKA – metabolizam i neurološka oboljenja;

• BUKOVIČKA – srce i krvni sudovi, metabolizam i neurološka oboljenja;

• BUJANOVAČKA – gastrointestinalni trakt, ginekološka i neurološkaoboljenja, reumatizam i nezarazne bolesti kože;

• ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU IVANJICA –Lokomotorni sistem, neurološka oboljenja, respiratorni sistem ireumatizam;

• GORNJA TREPČA – lokomotorni sistem, neurološka oboljenja ireumatizam;

• JOŠANIČKA – lokomotorni sistem i reumatizam;

• JUNAKOVID – ginekološka oboljenja, lokomotorni sistem, neurološkaoboljenja i reumatitzam;

• KANJIŽA – lokomotorni sistem, neurološka oboljenja i reumatizam;

• KOVILJAČA – lokomotorni sistem, neurološka oboljenja i reumatizam;

• LUKOVSKA – reumatozan i nezarazne bolesti kože;

• MATARUŠKA – ginekološka oboljenja, lokomotorni sistem ireumatizam;

• NIŠKA BANJA – srce i krvni sudovi, respiratorne bolesti i reumatizam;

• NOVOPAZARASKA – srce i krvni sudovi, lokomotorni sistem, neurološka oboljenja, reumatizam, nezaraznebolesti kože;

• OVČAR – srce i krvni sudoci, lokomotorni sistem, neurološkaoboljenja, reumatizam i nezarazne bolesti kože;

• PROLOM – gastrontestalni trakt, neurološka oboljenja, nezaraznebolesti kože i urinarni trakt;

• RIBARSKA – lokomotorni sistem, neurološka oboljenja ireumatizam;

• RUSANDA – lokomotorni sistem, neurološka oboljenja i• reumatizam, nezarazne bolesti kože;

• SELTERS – srce i krvni sudovi, lokomotorni sistema i reumatizam;

• SIJARINSKA – lokomotorni sistem, neurološka oboljenja ireumatizam;

• SOKOBANJA – neurološka oboljenja i respiratorne bolesti;

• STARI SLANKAMEN – srce i krvni sudovi, lokomotorni sistem, neurološka oboljenja i reumatizam;

• VRANJSKA – lokomotorni sistem i reumatizam;

• VRNJAČKA – srce i krvni sudovi, gastrointestalni trakt, ginekooškaoboljenja, metabolizam, neurološka oboljenja i urinarni trakt;

• VRDNIK – srce i krvni sudovi, lokomotorni sistem, respiratornebolesti i reumatizam;

• ZLATAR – neurološka oboljenja i

• ZLATIBOR – metabolizam i neurološka oboljenja44

Page 45: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Nije potrebno da ste bolesni ili da ste stari da bi išli u banju.

Svakodnevni život nas toliko okupira i iscrpljuje,što dovodi do stalnog stresa.

Zato se savetujenajmanje jednom godišnje

dabalneoterapijom

oslobodimo naše telo napetosti ipoboljšamo naše zdravlje

ref. Salvador V. Laguarda Balneoterapia en Dermatología Hospital Casa de Salud de Valencia, Disponible en URLhttp://www.med-estetica.com/Cientifica/Revista/n3/

balneoterapia.htm, Fecha de acceso: 15/10/2005

45

Page 46: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Vežbe: VIDEO PROJEKCIJA I PROAKTIVNA DISKUSIJA U VEZI IZLOŽENOG GRADIVA

46

Page 47: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Balneoterapija

• kompleksna terapijska disciplina koja za lečenje koristi prirodnefaktore : – mineralne vode, – lekovite gasove,– peloide, – klimu, – promenu sredine, – dijetetski režim, – aktivni i pasivni psihofizički odmor.

• Efekti balneoterapije se baziraju na– hemijskom i– mineralnom

sastavu satojaka i njihovoj apsorpciji.

47

Page 48: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Mehanizmi balneoterapije

• Balneoterapija predstavlja kompleks nadražaja organizma bolesnika prirodnim faktorima.

• Odgovor organizma je reaktivni proces koji on ispoljava u fazama.

• Reaktivni proces u organizmu nakon balneoterapije, se ne završava na efektornom aparatu, već

produžava svoje trajanje nakon završetka delovanja prirodnog faktora, u koji se sukcesivno uključuju

pojedini funkcionalni sistemi organizma, do ćelijskog i molekularnog nivoa.

• Ovaj složeni kompleks reakcija organizma započinje nakon primarnog kontakta balneofaktora sa nervnim

i drugim ćelijskim strukturama u tkivima i organima na površini organizma.

• U ćelijama ovih organa se odvijaju lokalni biohemijski procesi koji pretvaraju energiju prirodnih faktora u

nervni proces.

• Ova reakcija može biti pozitivna i negativna, što zavisi od odnosa između reaktivnih sposobnosti

organizma sa jedne i fizičko-hemijskih svojstava i doze primenjenog prirodnog faktora.

• „Suština problema u dejstvu prirodnih faktora leži u iznalaženju adekvatnog odnosa između doze

prirodnih faktora i opšte reaktivnosti organizma, što nameće neophodnost definisanja pojma

balneoterapijske doze.48

Page 49: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

IZBOR BOLESNIKA ZA BANJSKO LEČENJEPREDUSLOVI

• Pravilno postavljena indikacija za lečenje prirodnim faktorima

• Formiranje neophodne medicinske dokumentacije

( koju korisnik nosi sa sobom), koja uključuje:– Kliničke nalaze

– Laboratorijske nalaze

– Nalaze funkcionalnog ispitivanja

Dokumentacija ne može biti starija od mesec dana u slučajevima oboljenja koja imaju tendenciju evolucije / npr. Hronični evolutivni reumatizam/,

odnosno , ne starija od 3 meseca za druge vrste oboljenja.

• Pravilan izbor prirodnog lečilišta u kome de se sprovoditi lečenje- donosi se na osnovu:– Poznavanja indikacionog područja lečilišta

– Medicinske osposobljenosti /medicinski kadar, oprema, balneotehnički i sanitarno higijenski uslovi/

49

Page 50: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Kod polivaletnih patoloških stanja

( osnovna i pridružene bolesti)

izbor lečilišta se određuje prema osnovnom oboljenju,

a prednost se daje onom lečilištu koje je osposobljeno daleči i osnono i pridružena oboljenja.

• Na uspeh lečenja utiče PLAN LEČENJA

/ koji podrazumeva racionalno korišdenje prirodnih, dijetalnih i fizičkih faktora primerenih datom oboljenju/.

50

Page 51: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Balneoterapijska doza

Balneoterapijska doza je determinisana slededim faktorima:ref. dr Aleksandar Dimid Mesto balneoterapije u lečenju reumatskih bolesti

• intenzitetom nadražaja; • temperaturom kupke, • intenzitetom mehaničkog dejstva i• koncentracijom mineralnih elemenata rastvorenih u vodi,• trajanjem procedure; • hladne kupke se primenjuju nekoliko minuta, • dok je interval za tople kupke veoma promenjljiv i krede se od 15-60

minuta i• površinom tela; koja uglavnom zavisi od stanja kardiovaskularnog

sistema, pri čemu se mogu primeniti– delimične, – polovinske, – tričetvrtinske i– cele kupke.

51

Page 52: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Balneoterapija u etapama

• Balneoterapija kod reumatskih bolesti, a posebno u njihovojzapaljenskoj fazi, sprovodi se postupno kroz sledede etape (faze):

• Faza poštede; – traje prvih nekoliko dana lečenja (1-5 dana), kada su sve procedure kradeg

trajanja i slabijeg intenziteta, odnosno balneoterapijska doza treba da budepoštedna (temperatura vode maksimalno 35-36 °C, koncentracija mineralnihmaterija niža a dejstvu procedura izlaže se manja površina tela).

• Faza pune balneoterapijske doze; koja traje (5-7-15 dana, u zavisnosti od ukupne dužine trajanja balneoterapijske

kure), u kojoj se primenjuje puna balneoterapijska doza lečenja.

• Faza konsolidacije ili završna etapakoju karakteriše smanjenje svih elemenata balneoterapijske doze, kako bi sebolesnik pripremio za povratak u sredinu iz koje je došao.

52

Page 53: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

53

Page 54: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

54

Page 55: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BALNEOLOŠKA ( TERAPIJSKA) REAKCIJAprolazno pogoršanje celokupnog stanja bolesnika

koje se javlja u toku I nedelje banjskog lečenjakod primene mineralnih voda u cilju lečenja kupanjem, a nakon 3-7 kupanja

traje 1-3 dna

"balneoreakcije“ se mogu javiti i kod pacijenata je zbog

• Neadekvatnog doziranja balneoterapijskih procedura• Neadekvatne temperature• Izbora vrste vode za kupanje ,

Ona se manifestuje pojavom

• bola, u zglobovima i mišidima• težine u ekstremitetima, • neurovaskularnom labilnošdu• opštom slabošdu, • glavoboljom i• Vrtoglavicom

• MOGU SE JAVITI I

• opšta razdražljivostimalaksalost• lupanje srca• tremor ruku nesanica• gubitak apetita• pojačani refleksi 55

Page 56: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BALNEOREAKCIJA• Nastaje kao posledica dejstva ACTH /koji se stvara u delijama kože za vreme kupanja/, a što je

potpumognuto dejstvom kalijuma/ K/ koji prelazi iz vode u organizam.

• Izgleda da vegetativni centri, posebno u hipotalamusu imaju svog udela u pojavi balneoreakcije.

• Osim pojačanja subjektivnih tegoba, u slučaju balneoreakcije može dodi i do izmene vrednosti pojedinih

laboratorijskih parametara – na primer ubrzanja sedimentacije eritrocita, povišenja broja leukocita i drugih

pokazatelja koji govore o jačanju aktivnosti zapaljenskog procesa.

• Prema iskustvima iz Instituta "Niška Banja", balneoreakcija se obično javlja 3. do 9. dana terapije, u oko 60 % slučajeva traje manje od 3 dana i uspeh lečenja je bolji kada se balneoreakcija uopšte ne javi. Ovo još jedanputimplicira neophodnost adekvatnog doziranja balneoprocedura.

*Acetilholin je neurotransmiter perifernog i centralnog nervnog sistema.

• Uglavnom ima ekscitatorni efekat, ali na nekim perifernim parasimpatičkim nervnim završecima može imati i inhibitorno dejstvo

• Acetilholin se oslobađa na svim preganglijskim nervni vlaknima (parasimpatičkim i simpatičkim).

• Na njima učestvuje u procesu prenosa nervnog impulsa sa presinaptičkog na postsinaptički neuron.

• Na svim postgangliskim parasimpatičkim vlaknima.

• Sekrecijom ovog neurotransmitera ostavruje se dejstvo parasimpatičkog sistema.

• Na holinergičkim simpatičkim nervnim vlakanima koja inervišu znojne žlezde, mišiće dlake i krvne sudove kože, gde stimuliše rad ovih organa.

• Na raznim neuronima crevnog nervnog sistema (enterički nervni sistem), što omogućava nastanak peristaltike creva.

• Na nervno-mišićnoj ploči, gde deplarizacijom ove ploče pokreće mišićnu kontrakciju.

• U delovima mozga, kao što su prugasto telo (lat. Corpus striatim), Majnertovo bazalno jedro (lat. Nucleus basalis Meynerti), velike piramidne ćelije motorne kore, moždanom mostu... Sekrecijom acetilholina u ovim strukturama regulišu se brojni procesi kao npr. spavanje, pamćenje, moždana aktivnost...

• Najače reakcije daju mineralne vode– SULFIDNE– RADIOAKTIVNE

IZBEGAVANJE BANJSKE REAKCIJE:

MIROVANJE U LEŽEDEM POLOŽAJU, U BLIZINI GDE JE OBAVLJENA TERAPIJSKA PROCEDURA,

U DUŽINI TRAJANJA PRETHODNE TERAPIJE 56

Page 57: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PRIRODNE MINERALNE VODE• Mineralne vode- posebna grupa podzemnih /vadoznih/ voda koje zahvaljujudi svojim

fizičkim karakteristikama i hemijskom sastavu povoljno utiču na ljudski organizam

i koje se mogu koristiti u medicinske svrhe / profilaksu i lečenje/.

• Osobine mineralnih voda koje su značajne za terapijsku primenu:

– Hemijski sastav

– Ukupna mineralizacija

– Prisustvo gasova

– Radioaktivnost

• Ta medicinska primena ih razlikuje od drugih podzemnih voda koje su takođe više ili manje mineralizovane, mogu da sadrže

– hemijske elemente u tragovima, – oligoelemente i – rastvorene gasove.

57

Page 58: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PRIRODNE MINERALNE VODE

• U svetu postoji veliki broj klasifikacija mineralnih i termalnih voda, zasnovanih pre svega na specifičnostima njihovog hemijskog sastava.

Na primer jedna podela je izvršena zavisno od pH vrednosti vode / što je u uskoj vezi sa jonskim sastavom, odnosno, prisustvom katjona –Na, Ca, Mg, i anjona: HCO3, SO4 ili

Cl,dele se na

• Kisele ................<6,8• Neutralne.......... 6,8-7,2• Alkalne................. > 7,2

• Prirodno lekovita/ mineralna/ voda

koja u jednom litru sadrži više od jednog grama rastvorenih mineralnih materija. (>1g/l)

– > 10 mg soli Fe++– Min. 1 mg/ l H2S– ≥ 1g slobodnog CO2

• Mineralne vode u kojima količina mineralnih materija prevazilazi 50 grama po litru, svrstavaju se u rastvore./( 50 g/l). 58

Page 59: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

59

Page 60: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

60

Page 61: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

61

Page 62: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

62

Page 63: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

63

Page 64: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

64

Page 65: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

65

Page 66: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• U lekovite mineralne vode ubrajaju se i one koje sadrže manje od 1 gram rastvorenih mineralnih

materija po litru- ako se odlikuju povećanim sadržajem gasova,

• Takve vode se nazivaju gasnim vodama, i one se najčešće flaširaju.

• Ako je reč o gasnim emanacijama radijuma (radon), u savremenoj balneologiji posebno se ceni i izdvaja

dosta retka i nedovoljna istražena grupa radioaktivnih lekovitih voda.

• Mineralne vode, rastvori, gasovi i radioaktivne vode, koje potiču iz većih dubina unutrašnjosti Zemlje,

često imaju povišenu temperaturu, pa se takve vode nazivaju

TERMOMINERALNIM VODAMA.

Prema temperaturi mineralne vode se dele na:

• hladne ili akrotopege

i

• tople ili akrototerme

66

Page 67: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Hladne mineralne vode /akrotopege/

– < 20 °C temperatura

– > 1 g/l mineralizacija

i zbog prijatnog ukusa uglavnom se upotrebljavaju za piće.

• U balneologiji hladne mineralne vode se

primenjuju za lečenje bolesti organa za

varenje i mokraćnih kanala.

67

Page 68: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Tople mineralne vode ili akrototerme,

– Temperature >20 °C

– Mineralizacija <1 g/l

koriste se u balneo terapiji kod bolesti gde je za njihovo lečenje potrebna povišena temperatura

• (kupanje, obloge, orošavanje, ispiranje).

• Akrototerme se mogu podeliti u tri grupe:

– hipotermalne od 20 do 34 °C,

– homeotermalne od 34 do 38 °C,

– hipertermalne preko 38 °C.

Dokazano je da je voda iz izvora Niške Banje, zbog svoje toplote (38,2° do 38,5 °C), raznovrsnog hemijskog

sastava, koji pored alkalija sadrži i određene količine gvožđa, aluminijuma, sulfata, nitrata i borata, i

znatne radioaktivnosti, termomineralna voda koja pripada grupi akrotermnih, radioaktivnih, mineralnih

voda.

68

Page 69: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Prirodne i lokalne lekovite vodePrirodne lekovite vode se crpu iz jednog ili više lekovitih izvora koji prirodno izviru ili su veštačkirazvijeni.

Zbog svog hemijskog sastava i svojih fizičkih kvaliteta proizvode terapeutske efekte koji se koriste za

prevenciju,

lekovite terapije i

rehabilitaciju.

Ovo je dokazano u mnogim ispitivanjima, a takođe bazirano na medicinskom znanju i iskustvu u balneologiji.

Banje i objekti lekovitih izvora koriste lokalne lekovite vode u terapeutske svrhe.

Lokalna preporuka se daje samo kada se prirodne lekovite vode vade i primenjuju blizu mesta izvora.

Mesto izvora takođe uključuje mesto gde lekovita voda izlazi iz cevi koja je blisko povezana sa otvoromizvora.

Ne bi trebalo da bude dozvoljen prevoz lekovite vode koja će se primeniti u zdravstvenim

procedurama - u tankerima.

―Fabrike vode” tj. Operatori lekovitih izvora su organizacije ili objekti gde se prirodne lekovite vode flaširaju

i distribuiraju potrošačima.

Stoga, lekovite vode su definisane kao lek spreman za prodaju, te je potrebno da se isprati zakonska

regulativa kada se vode ekstrahuju, primenjuju i nadgledaju.

Lekovite vode za prodaju izvan neposredne oblasti treba da budu zvanično registrovane.

69

Page 70: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

70

Page 71: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Mineralni elementi se u organizmu nalaze u obliku jona, ili u sastavu molekula, neophodni za održavanje normalnih funkcija organizma.

71

Page 72: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

-Minerali ulaze i u sastav svih tkiva , kao gradivne materije, mnogih fermenata i enzima, a imaju značajnu ulogu u metabolizmu materija-samo 2-10% neorganiskih jedinjenja unesenih u organizam biva apsorbovano.-Zbog toga je potrebno uraditi heliranje minerala ( proces pretvaranja u svarljiv oblik)helirani minerali, vezani amino kiselinama, 3-10 puta se više apsorbuju nego oni koji nisu helirani

72

Page 73: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

73

Page 74: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

74

Page 75: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

75

Page 76: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

76

Page 77: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

77

Page 78: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

78

Page 79: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

79

Page 80: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

80

Page 81: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Vrste lekovitih kupki- sumporne kupke- slane kupke- morske kupke– jodne kupke- radioaktivne kupke- kupke bogate ugljen-dioksidom- juvenilne vode, - kupke pregrejanom vodenom parom koja potiče od magme- fosilne vode ili naftne kupke- vadozne vode koje nastaju od kišnih voda

• Lekovite vode mogu se koristiti– kao kupke, – piti, – inhalirati ili– nanositi na kožu kao oblog.

81

Page 82: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Balneoterapija je lečenje primenom blago zagrejanih mineralnih voda.

– Poboljšava obim kretanja u zglobovima,

– jača mišide,

– smanjuje grč mišida, o

– država ili poboljšava pokretljivost,

– ublažava bol i uopšteno patnje bolesnika.

• Terapijsku balneoterapiju propisuje i nadzire lekar specijalista fizijatar.

• Nakon pregleda lekar određuje individualni balneoterapijski program.

• Kupke obično traju 10-30 minuta.

• Kupke treba da se sprovode najranije 1 h posle jela.

Osobe s proširenim venama trebalo bi da izbegavaju da uranjaju noge u vrudu vodu.

• Tokom i posle terapije potrebno je piti mnogo tečnosti.

82

Page 83: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Bolesnici kojima mogu koristiti takve kupke su osobe sa:

• Reumatskim bolestima

• Neurološkim bolestima

• Kardiovaskularnim bolestima.

• Hronični gastroenterološki bolesnici,

• Ginekološke bolesnice kao i

• Dijabetičari

takođe mogu da imaju koristi od balneoterapije.

U poslednje vreme na balneoterapiju upuduju se i bolesnici s psorijazom.

Osobe sa srčanim problemima i visokim pritiskom ne smeju da koriste hipertermalne vode, a za vreme ostalih terapija

treba da budu pod nadzorom.

Oprez je potreban i kod dermatoloških bolesnika koji treba da koriste privatna kupatila, a ne zajednička.

83

Page 85: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

. Banja Sveta Eržebet Morahalom

Morahalom je malo mesto na jugu

Mađarske koje ima svoju banju koja se zove "Sveta Eržebet"

Voda od 39.5 ° C Bunara B-13, je uz ostale minerale bogata i jodomPogodna za lečenje oboljenjakičme, reume mišida iginekoloških problema

85

Page 86: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Vežbe: : VIDEO PROJEKCIJA I PROAKTIVNA DISKUSIJA U VEZI IZLOŽENOG GRADIVA

hidroterapija

86

Video materijal pogledajte ovde

Page 87: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Fiziološko delovanje balneoloških činilaca

• LOKALNE PROMENEIzazvane neposrednim uticajem mehaničkog, termičkog i hemijskog prirodnog faktora na kožu i sluzokožu

• PROMENE NA NIVOU EKSTRACELULARNE I INTRACELULARNE TEČNOSTI ORGANIZMA /dejstvo preko receptora/

• SLOŽENE REAKCIJE PRILAGOĐAVANJA, kao posledica neurorefleksnih i humoralnih meahnizama, aktiviranih nadražajem termoreceptora, mehanoreceptora kože , hemoreceptora i baroreceptora

87

Page 88: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Efekti balneoterapije

• terapeutski učinci kod– raznih bolesti i– povreda, – pomaže psihofizičkom opuštanju i– relaksaciji njenih korisnika

uključujudi tu i• promenu klime, • sredine, • dijetetski režim ishrane (redukciona ishrana), • aktivni i pasivni psihofizički odmor

88

Page 90: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Sumporovodonične (sulfidne) vode

Ova grupa obuhvata vode lekovitih svojstava, koja se karakterišu sadržajima slobodnog sumporvodonika i

hidrosulfidnog jona (H2S+HS-). ( >1G/L rastvorenih minerala)

Koja sulfidna komponenta de biti dominantna u nekoj vodi, zavisi od kiselosti, odnosno alkalnosti, sredine.

U kiselim vodama prvenstveno je prisutan H2S, a u alkalnim jon H2S-.

• Sumporvodonične mineralne vode karakterišu se velikom raznovrsnošdu hemijskog sastava, mineralizacije i

koncentracije H2S i H2S-.

• U okviru ove grupe voda sredu se:

– hidrokarbonatne, / karakteristican HCO 3 anjon/

– sulfatne / karakteristican SO4 anjon/

– hloridne vode, /karakterističan Cl anjon/

sa visokim mineralizacijom koja često premašuju 500 g/L.

Sumporvodoni čne vode se u balneologiji koriste za kupanje u toku lečenja npr.

• kožnih, reumatskih, nervnih i drugih bolesti. 90

Page 91: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Lekovite vode koje sadrže biološki aktivne materije u malim količinama

• Sulfidne ( sumporovite) vode....min 1mg/l S

• Jodne ....min1mg/l J

• Gvožđevite ...min 10mg/l Fe

• Arsenske ...........min 0.7.mg/l As

* svaka mineralna voda ima svoje individualne karakteristike i može da

sadrži više karakterističnih katjona i anjona, biološke materije i rastvorene gasove, te da pripada više kategorija- to se navodi pri kategorizaciji mineralnih voda u svakoj banji.

91

Page 92: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Bromne i jodne mineralne vode Br >25 mg/l, i

Jod >5 mg/l

• visokomineralizovane vode

– hloridne klase,

– natrijumske,

– natrijumsko-kalcijumske ili

– kalcijumske-natrijumske grupe,

kod kojih u gasnom sastavu preovlađuju

• metan i

• azot

• Ova grupa lekovitih voda u balneologiji koristi se za

– pijenje i

– kupanje bolesnika

92

Page 93: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Radioaktivne mineralne vode

• Povećan sadržaj radioaktivnih elemenata

• Da bi se određena grupa voda tretirala kao radioaktivna neophodno je da sadržaji radioaktivnih elemenata budu veći od ovih graničnih vrednosti:– Ra > 1 · 10-11 g/l, /radijum/

– U > 3·10-5 g/l i /uranijum/

– Rn > 1.85 · 102 Bq/l. /radon/

93

Page 94: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

RADIOAKTIVNE VODE

• Na osnovu preovlađujućih radioaktivnih elemenata u mineralnoj vodi, radioaktivne vode mogu se svrstati u

– radijumske,

– radonsko-radijumske, – radonske i

– uranijumske.

• U balneologiji se najčešće koriste

radonske i radonsko-radijumske vode.

94

Page 95: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Vežbe: VIDEO PROJEKCIJA I PROAKTIVNA DISKUSIJA U VEZI IZLOŽENOG GRADIVA

• Na osnovu geoloških i hidrogeoloških istraživanja, pretpostavlja se da je termalna voda Niške Banje

vadozna, meteorska voda sa sliva Suve planine koja ponire u vede dubine gde se zagreva, da bi

ponovo izbila na površinu koristedi Nišavski rased.

• Termalne vode radonskih oligomineralnih izvora Niške Banje sačinjavaju tri komponente: topla,

hladna stalna i hladna povremena (bujično-kraška) komponenta.

• Vode termalnih radonskih oligomineralnih izvora, glavnog vrela i Suve banje su istog porekla, što se

vidi po hemijskom sastavu, količini radijum emanacije, po temperaturi i mestu izbijanja.

• Radioaktivnost voda Niške Banje je od 2,85 do 9,69.10-9 Ci/lit. Termalne vode Glavnog vrela Niške

Banje sadrži veoma malu koncentraciju radijuma, koji je u ovoj vodi mogao biti određen tek posle

uparavanja vede količine vode. Dobijena vrednost iznosi oko 3,8.10-12 g/lit, i značajno je manja od

sadržaja radijuma u drugim vodama.

• Skoro sva radioaktivnost vode Glavnog vrela potiče od sadržaja radona i krede se oko 4.9,69.10-9 Ci/lit

(koncentracija radona u ovoj vodi menja se u toku raznih perioda režima ovog vrela). Prema tome,

može se zaključiti da u ovoj vodi ne postoji radioaktivna ravnoteža između radijuma i radona. Voda

ima nesrazmerno više radona nego što bi prema uslovima ravnoteže trebalo da ima. Voda Glavnog

vrela se delom rastura i posle podzemnog toka kroz radioaktivni teren ona izbija na više mesta

nizvodno duž potoka Glavnog vrela. Koncentracija radona u vodi ovih izvora je znatno veda i na

jednom od izvora kod „Školske česme“ ona dostiže vrednosti 40.9,69.10-9 Ci/lit. Istraživavima je

dokazano da ove vode potiču od Glavnog vrela a da su se naknadno aktivirale radonom prolaskom

kroz teren koji sadrži radijum koji nakon radioaktivne transformacije permanentno prelazi u radon.

95

Video materijal pogledajte ovde

Page 96: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

UGLJENO KISELE MINERALNE VODE /CO2/

• sadrže > 1g /l slobodnog CO2

Omogućavaju postizanje termičke vazodilatacije –koja je značajna za

obliterirajuća obolenja perifernih arterija kod kojih je direktna promena toplote kontraindikovana.

/jer toplota povećava potrošnju kiseonika, što se negativno odražava na trofiku ishemičkog tkiva/

(farmakološki ove vode deluju višestruko- CO2 prodire kroz kožu, hemiujskim putem draži receptore u samoj koži, time se izaziva osećaj toplote, refleksnim putem dolazi do vazodliatacije perifernih arteriola i kapilara- kože postaje crvena i topla.

Ovaj efekat se javlja kod temp. kupki od 30-34stepeni C

• Bilo perkutano , bilo inhalacijom CO 2 dospeva u krvotok i u pluća i dovodi do produbljivanja disanja i povećavanja ventilacije pluća

• Nakon per os uzimanja / pijenje/ dovodi do hiperemije sluzokože organa za varenje, pojačava motoriku želuca i sekreciju

• CO2 snižava nivo kateholamina i blokira beta adrenergičke receptore u miokardu- dolazi do boljeg punjenja srca u dijastoli- poboljšava se koronarni protok i povećava udarni volumen srca.

• CO 2 utiče i na tonus krvnih sudova istovremeno, snižavajući tonus arteriola- smanjuje se periferni otpor u arterijsom sistemu- smanjuje se napor koje srce ulaže,a povećava minutni volumen-

PRIMENA U LEČENJU

• HIPERTENZIJE

• ANGINE PEKTORIS

• NEKOMPLIKOVANOG INFARKTA MIOKARDA

• G.I OBOLJENJA /gastritis, ulusna bolset/

• KOŽNA OBOLJENJA /hronični ekcem, ulceracije traume, opekotine promrzline/

96

Page 97: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

DRUGE VODE• Vadozne (površinske) vode koje nastaju od atmosferskih voda

nastaju od padavina, tako sto na geološko prikladnim terenima prolaze kroz porozne slojeve i pukotine i prodiru u velike dubine do nekog nepropustljivog sloja. na tom putu se zagrevaju, rastvaraju mineralne materije i gasove koji se nalaze u strukturama kroz koje prolaze. tako obogadene nailaze na neku drugu pukotinu kroz koju ponovo izlaze na površinu zemlje kao izvor. <ovakva voda nije stabilna u pogledu temperature, sastava niti količine./

• Juvenilne (dubinske) vode

/nastaju sintezom H i O2 , mlade vode prvi put se javljaju, pregrejane vodenom parom koja potiče od vulkanske magme. Ne zavise od padavina, stabilnog hemijskog sastava i temperature/

• Fosilne vode ili naftna kupka/ podzmene,vadozne vode potiču iz “zarobljenih” podzemnih rezervoara okruženih nepropustiljivim slojevima odakle voda nije mogla da cirkuliše zbog geoloških dešavanja. . Oslobadjaju se tek bušenjem..npr. Kod traženja nafte, prodiru velikom snagom na površinu zemlje u obliku hipertermalnih mineralnih voda/

• Slane vode

• Morske vode

97

Page 98: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Uloga pojedinih minerala i mikroelemenata

lekovitih voda u balneoterapiji

ogleda se u sledećem;

Alkalni katjonski• Natrijum

– Dostupan u površinskim vodama visoko mineralizovanim (hloridima isulfatima) i hipertermalnim slabo mineralizovanim (oligometali).

– Snažan ovlaživač.– Utiče na ravnotežu elektrolita u deliji.

• Kalijum– Održava tonusa mišida.– Održava aktivnost autonomnog nervnog sistema.– Učeštvuje u regulaciji ravnoteže elektrolita u deliji.

• Litijum– Terapijsko dejstvo litijuma je sporno jer njegova mod kao rastvarača

mokradne kiseline je samo dokazana u eksperimentalnim uslovima.

98

Page 99: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Uloga pojedinih minerala i mikroelemenata

lekovitih voda u balneoterapiji

ogleda se u sledećem

Alkalni zemnokatjonski• Kalcijum

– Utiče na regulaciju delijskih proteina– Deluje katalitički na diferencijaciju enzima: (transglutaminaze,

proteaze i fosfolipaze).– Neophodan za regulaciju propustljivosti delijske membrane.

• Magnezijum– Katalizator sinteze nukleinskih kiselina i proteina.– Katalizator u proizvodnji adenozin trifosfata.– Deluje sedativno na funkcije centralnog nervnog sistema.

• Stroncijum– Na nivou kože sprečava keratinocite da stvaraju zapaljenjske

citokine.99

Page 100: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Uloga pojedinih minerala i mikroelemenata

lekovitih voda u balneoterapiji

ogleda se u sledećem;

Mikroelementi u tragovima

Silicijum

Učešćestvuje u sintezi i regeneraciji molekula u dermu kože.

Deluje sedativno (smirujuće) i antiinflamatorno.

Molibden

Učestvuje u metabolizmu bakra i gvožđa.

On je prisutna u epidermu kože.

Jod

Utiće na jačanje kose, kože, noktiju i zuba.

Selen

Neutrališe slobodne radikale.

Povećava aktivnost glutation peroksidaze, keratinocita i fibroblasta.

Stabilizuje molekule keratina na nivou disulfida.

Bakar

Neophodan u metabolizmu superoksid dismutaze (antiradikalski učinak).

Ima antizapaljenjski učinak.

Učestvuje u sintezi i regeneraciji makromolekula kože (molekula tropokolagena i elastina).

Učestvuje u metabolizmu tirozinaze (u melanogenezi).

GvožĎe

Poboljšava aktivnost katalaze (antiradikalska odbrana).

Utiče na rad imunskog sistema.

Učestvuje u sintezi i regeneraciji makromolekula kože (katalizuje hidroksilaciju lizina u kolagen).

Mangan

Učestvuje u sintezi i regeneraciji makromolekula u dermu (glikozaminglicin).

Neophodna u aktivnosti tirozina (u melanogenezi).

Utiče na aktivnost enzima.

Uključen u imune funkcije.

Cink

Važan element za aktivnost superoksid dismutaze (antiradikalska aktivnost)

Poseduje antizapaljenski učinak.

Utiče na funkcije imunskog sistema.

Učestvuje u sintezi nukleinskih kiselina.

Učestvuje u metabolizmu proteina i vitamina A.

100

Page 101: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Navedeni podaci se odnose na pojedinačno (izolovano) dejstvo svakog od navedenih elemenata.

• U prirodi je teško naći vode koje izolovano sadrže navedene elemente sa njihovim svojstvima, jer su one najčešće rastvor većeg broja elemenata.

• Zato farmakološke učinke termalnih voda treba sagledavati u celini, imajući uvek u vidu kumulativno dejstvo njegovih sastojaka.

• Pri razmatranjima dejstva pojedinih minerala, takođe treba uzeti u obzir njihovu relativnu koncentraciju, sinergističko dejstvo i antagonistički učinak sastojaka lekovitih voda

Mineralna voda za pide u sebi sadrži pored minerala i 1 g/l CO2

101

Page 102: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

primer• Da li će se lekar odlučiti na primenu

balneoterapijskih procedura ili su one kontraindikovane, zavisi od stadijuma i aktivnosti bolesti, a posebno od stanja konkretnog zgloba.

• Pri tome se pored ostalog, lekari fizikalne medicine, rukovode i laboratorijskim analizama, pre svega, brzinom sedimentacije eritrocita, pa se tako npr. aplikacija blata-peloida izbegava ako je sedimentacija u prvom satu viša od 60.

• Takođe, se jako tople kupke i peloid ne primenjuju na zglobu sa izraženim sinovitisom, jer je u balneologiji prihvaćeno pravilo da je zbog hiperemija koju izaziva, primena toplotnih procedura kontraindikovana kod artritisa.

102

Page 103: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Način primene

• EKSTERNO– KUPANJE, VEŽBE U BAZENU, PODVODNA EKSTENZIJA

• INTERNO: – PIJENJE, GASTRIČNA LAVAŽA/ ispiranje stomaka, želuca/, KLIZMA

• INHALIRANJE– KONTINUIRANA i INTERMITENTNA AEROSOL TERAPIJA

Ostvaruje se antiinfalamtorno i sekretolitičko dejstvo

103

Page 104: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Način primene

• Kupanje (kupke)

104

Page 105: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Kupanje (kupke): ili uranjanje tela ili dela tela u lekovitu vodu, najčešde u kadama ili bazenima

galvanska kada sa mineralnom vodompodvodna ekstenzija

vežbe u bazenu hidrokineziterpaija

• Prema površini tela koje se izlaže lekovitoj vodi (što uglavnom zavisi od stanja kardiovaskularnog sistema) kupke mogu biti,

– delimične,

– polovinske,

– tričetvrtinske i

– cele kupke.

• Prema temperaturi vode razlikujemo

– indiferentne kupke temperature (34-36 °C) i

– hipertermalne kupke temperature (40-42 °C).

• Lekovita voda koja se se koristi u kupatilima najčešće je temperature (34-36 °C) koju većina bolesnika veoma dobro podnosi jer deluju sedativno.

• Trajanje kupanja je u rasponu od 15 do 25 (60) minuta.*-RELAKSACIJA MIŠIDA

• Topla voda može biti primenjena i u obliku kiše,(35-36 °C) a trajanje seanse mora biti kratkotrajno, 5-7 minuta.

• Mineralne vode mogu se primeniti i direktnom aplikacijom na odreĎenu površinu tela, pa čak i primenom vode pod pritiska na kratkom rastojanju od 6-12 atmosfera.

105

Page 106: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Podvodna masaža – uz pomod pulsatora se koristi mlaz termalne vode pod pritiskom1-2 atm, poštujudi princip venskog krvotoka (od perifernih delova tela ka srcu),uz prolazak galvanske stuje kroz telo bolesnika.

106

Page 107: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Pijenje mineralne vodeDeluje višestruko

– na proces varenja,

– sekreciju,

– fiziološko stanje

Indikacije:

– oboljenja g.i. trakta,

– hepatobilijarnog sistema i

– bubrega

Pijenje vezano za obroke

– Pre oborka 10-30 min... Stimuliše želudac- kod hipoaciditeta

– Pre obroka >60 min............Inhibitorno dejstvo- kod hiperaciditeta

107

Page 108: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PIJENJE MINERALNE VODE – DNEVNA DOZA

DNEVNA DOZA

Ukupno

300-2500 ml, zavisno od patološkog stanja, Podeljena u više doza od 200-400 ml

Hladne vode povedavaju sekreciju želuca i crevnu peristaltiku

Tople vode /38 0C/ smanjuju bol i spazam

Vode vede mineralizacije piju se umanjim količinama

Manje količine vode piju se kod: usporene evakuacione funkcije g.i.trakta,kodatonije želuca,

hroničnog pankreatitia,KVS bolesti sa retencijom tečnosti

Vede koičine vode piju se kod: kod bolesti jetre i žučnih puteva, bubrega i urogenitalnog trakta,

dijabeta, zapaljenskih procesa urinarnih i žučnih puteva,

kod trovanja teškim metalima

Sporije pijenje u manjim gutljajima- porast sekretorne i motorne funkcije želuca

Brže pijenje u velikim gutljajima- voda se krade zadržava u želucu, brže prelazi u duodenum-inhibitorno

dejstvo na sekreciju želuca /”duodenalni refleks”/

108

Page 109: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Inhaliranje gasa ili aerosola

Unošenje u disajne puteve lekovitog gasa ili disperzije sitnihčestica lekovite vode

Kao aerosolne čestice 0,5-5 mikrona dospevaju do najudaljenijih disjanih puteva

Čestice veličine 5-10 mikrona zadržavaju se u u nosu i ždrelu

Čestice veličine 2-5 mikrona dospevaju do ostalih delova disajnih puteva

– KONTINUIRANA AEROSOL TERAPIJA (TERAPIJA MAGLOM)

– INTERMITENTNA AEROSOL TERAPIJA

Ostvaruje se antiinfalamtorno i sekretolitičko dejstvo

109

Page 110: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Klimatorijum u Lukovskoj Banjije prostor na kome se nalazi veliki broj izvora termalne vode,

različitog sastava i temperature. Na ovom prostoru se primenjuju klimatološke procedure i

prirodne inhalacijePrirodni inhalatorijum

Prirodni inhalatorijum se nalazi uz samu obalu reke, obuhvata vedi broj okamenjenih cevi kroz

koje izlazi termomineralna voda bogata vodonik sulfidom i sliva se u fontanu.

Vazduh oko ove fontane visoko je zasiden gasom vodonik sulfidom (H2S) koji je prepoznatljivpo specifičnom blago neprijatnom mirisu.

Sumpor iz vodonik sulfida se udisanjem, preko sluzokože pluda, veoma dobro resorbuje

(80% od prisutne količine u vazduhu).

Putem krvi dospeva do svih delija u organizmu i ostvaruje brojna biološka dejstva od kojih suneka veoma važna:

– U disajnim putevima ispoljava antibakterijsko (bakteriostatsko i baktericidno), antialergijsko (hipo i desenzibilišude), bronhodilatatorno (širenje disajnih puteva) iekspektorantno (olakšavanje iskašljavanja) delovanje

– Na nivou delija učestvuje u stvaranju belančevina (sinteza proteina) neophodnih za proizvodnju brojnih enzima, pojačava sintezu (stvaranje) i lučenje (sekreciju) insulina, potpomaže razgradnju masti, smanjuje nivo holesterola u krvi, pospešuje zarastanjerana (stimulacija tkivnog disanja), pojačava rad lojnih i znojnih žlezda i stimulišeobnavljanje tkiva (regenerativni procesi);

– U zglobovima i hrskavicama kod hroničnih reumatskih bolesnika povedavanagomilavanje (retenciju) sumpora koji štiti zglobnu čauru i hrskavicu od oštedenja(inhibiše enzim hijalurondazu i time sprečava razgradnju hijaluronske kiseline u zglobnojčauri i hondroitin sumporne kiseline u hrskavici, što predstavlja terapiju izbora kodreumatoidnog artritisa)

Zbog toga se udisanje vazduha zasidenog vodonik sulfidom posebno preporučuje obolelima odreumatskih bolesti, hronične opstruktivne bolesti pluda (astma, bronhitis, emfizem), šedernebolesti (dijabetes) i povedanih masnoda u krvi (hiperlipidemije). Preporučuje se i zdravimosobama, uključujudi i decu, kao veoma korisna procedura koja štiti zdravlje i popravlja opštestanje organizma.

kupke u termomineralnojugljeno-kiseloj i sumporovitojvodi natrijum-kalcijum-magnezijumhidrokarbonatnog tipa, temperature 42:C do 44:C.

110

Page 111: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Kenipp Banje- hidroterapija

Kneipp FILOZOFIJA

“PRIRODA JE NAJBOLJI LEK”.

111

Page 112: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Još od 19. veka u Nemačkoj se razvija svest o unapređenju i očuvanju zdravlja,te sprečavanju bolesti

koristedi osim spoznaja medicinske nauke i darove i lekove prirode

Danas u Nemačkoj

• 400 zvanično prepoznatih spa i hotelskih kompleksa izmedju Severnog Mora i Alpa

• 300 modernih zdravstevnih centara

• Više od 50 klimatskih zdravstvenih odmarališta

• 62 Kenipp hidroterapijskih odmarališta

• Preko 160 mineralnih centara balneo i spa centara

• Ogroman broj hotela i specijalnih wellenss cenatara za relaksaciju, fitnes i stvaranje osedaja blagostanja

– Baden Baden,

– Bad Kissingen,

– Bad Neuenahr ,

– Bad Wildungen

112

Page 113: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

62 Kenipp hidroterapijskih odmaralištauspešno primjenjuju

fizikalnu terapiju ilečenje vodom,

dijetom itelesnim vežbama,

biljnim pripravcima, pa ipsihoterapijom

113

Page 114: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Sebastian Kneipp1821-1891

• naturopata i svestenik

• priredio veliki Kneppov priručnik koji je zasnova na sopstvenom iskustvu ispoznajama koje su primenjivane hiljadama godina pre ( od Hipokrata i drevnih Rimljana)a odnose se na lekovitost vode i banja.

• Osnovni postupci lečenja po Kneippu su– lečenje vodom– prirodnim sredstvima– zdrav način života

• Ovaj holistički pristup uticao je ne samo– na izlečenje, ved i– održavanje zdravlja.

• I danas Kneippove preporuke su uvrštene u skup savremenih medicinskihpostupaka.

114

Page 115: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Holistička filozofija bazirana na 5 stubova

115

Page 116: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Aplikacija vode po Kneipp-u ( hidroterapija) je takođe poznata kao ―Kenipp-Kura‖.

Bazira se na jaćanju tela samo izlečćenjem kroz primenu toplih i hladnih stimulusa.

116

Page 117: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

117

Page 118: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

118

Page 119: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

119

Page 120: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

ČOVEK MOŽE OSTATI ZDRAV I POBEDITI BOLEST SAMO AKO STALNO JAČA PRIRODNE SNAGE

KAKO?

• Osmišljenjima trošenjem prirodne snage, ali

ne time što de je štedeti, ved vežbom i treningom

• Organizam se može uvežbavati samo nadražajima koji su u skladu sa ljudskomprirodom.

• To su na primer:

– svetlost,

– vazduh,

– voda- kao nislac životnih nadražaja ( toplote i hladnode),

– odgovarajuda hrana ( uključujudi i lekovite biljke),

– kretanje,

– mir

– psihički podsticaji

• ovo vredi za svaki mišid, za svaki organ, za sve organske sisteme- jača ih prirodnapotreba

120

Page 121: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Medjutim, treniranje ne sme dovesti do prevelikerazdražljivosti, jer nakon prevelikog uzbudjenja slediisrpljenost.

• Što češda i veda razdražljivost,

to veda i teže popravljiva iscrpljenost

• Sposobnost organizma da reguliše, odnosnouspostavlja ravnotežu, jedna je od karakteristikaživota- ona je i osnova prirodnog lečenja.

121

Page 122: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Svi pobrojani prirodni nadražaji:

– svetlost,

– vazduh,

– voda,

– osmišljena ishrana

– kretanje i

– mir, pa i

– psihički podsticaji

trebalo bi da izazovu vlastitu regulaciju organizma

Oni to mogu da izazova samo ako je

očuvana sposobnost organizma da reaguje

122

Page 123: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

123

Page 124: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Na osnovu NAČINA na koji organizam reaguje lekar možeutvrditi TRENUTNI STEPEN njegove bolesti i odbrambene snage.

• Potrebno je da lekar pravilno odredi vrstu i jačinu podražaja, odnosno da se to određivanje mora prilagoditi “prirodi”

• Hipokrat:” Natura sanat, medicus curat” ( prioroda leči -svojom regulacijom i poravnavanjem) a lekar samo stvara odgovarajudi mogudnosti i uklanja prepreke da bi

priroda mogla delovati.

124

Page 125: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

TERAPIJA VODOM

korišdenje hladne i tople vode u obliku

tuširanja, obloga ( toplih), kupki, hodanja po vodi, rosi ili snegu

Fiziološke osnove

• Fiziološka osnova za primenu hidroterapije predstavlja toplotni stimulus vode.

• Kako je voda dobar provodnik toplote, ima veliki toplotni kapacitet i kako ima dobar kontakt sa površinom tela, predstavlja idealan medijum za stvaranje termičkih podražaja.

• Značaj mehaničkih, hemijskih i električnih stimulusa su u ovom momentu od sekundarnog značaja.

125

Page 126: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Kako su ljudski organizmi toplokrvni, organizam se opire odavanju toplote, tj. prodiranju hladnode.

Hidroterapijski podsticaj izaziva u ljudskom organizmu najpre poremedaj koje zdrav organizam kasnije hiper koriguje.

Reaktivna hiperemija kod zdravih ljudi je vrlo manifestujuda, obimna, kao što je kod indukcije hladnoce obimno smanjenje protoka krvi u krvotoku.

126

Page 127: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• U čoveku od 70 kg ima 40 milijardi kapilara, od toga je u stanju mirovanja četvrtina, 10 milijardi.

• Premeštanjem krvi u drugi deo krvotoka, telo se ciljano odupire termičkim dražima i pokušava da zadrži termičku homeostazu.

• To preusmeravanje krvotoka je omogudeno „ gimnastikom“ krvnih sudova i predstavlja vaskularni trening-odgovor na stres.

• Svaki stres je na prvom mestu cirkulatorni problem, jer je neophodno obezbediti cirkulaciju naročito organa i kroz organske sisteme.

• Samo na taj način je mogud odgovor na specifične zadatke koji se postavljaju pored organizam.

127

Page 128: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

U velikom krvotoku nalaze se dva područja sa recipročnim interakcijama: – vene,– mozak,– srce, – mišidi,– slezina, – bubrezi

reaguju na isti način kao i krvni sudovi kože.

• Krvni sudovi želuca reaguje suprotno, tako da pri vazokonstrikciji kože krv se preusmerava u predeo g.i. trakta.

128

Page 129: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Potencijal termičke ekscitacije zavisi od :

– razlike t0 vode u odnosu na t0 tela,

– t0 kože,

– konstitucijske osetljivosti organizma na iritaciju

• Hladni stimulus se brže i intenzivnije detektuje

od strane organizma, jer u koži postoji oko

300 000 receptora za hladno, a samo

25 000 za toplo.

129

Page 130: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Pre bilo kakve stimulacije hladnom vodom, telo je potrebno da se ugreje.

• Što je telo bolje zagrejano, to je brži proces reakcije i bolji odgovor.

• Kod primene ove terapije se uvek mora uzeti u obzir reakcija pacijenta i stepen sposobnosti pacijenta da se prilagodi na jačinu stimulusa ( vodom hladnom).

• Postepeno povedanje stimulusa ( u smislu hladnije vode), omogudava trening krvnih sudova u KVS,te odgovor na stresne nadražaje koji dalje dovodi do mentalne i fizičke vitalnosti celog organizma.

130

Page 131: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Koža dobija i stimuluse koji su važni za metabolizam i formiranje vitamina (vit D), kao i za ukupno kondiciono stanje organizma

• Koža je važan organ u procesu eliminisanja otpada i potpomaže detoksikaciju organizma, posebno u okolnostima prisutne renalne disfunkcije.

131

Page 132: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

REAKCIJA ORGANIZMA

• Morat-Dasterjevo pravilo navodi da krvni sudovi kože reaguju na temperaturne stimuluse suprotno od oštedenih vena.

• Vaskularni sistem CNS, srca,bubrega, mišida i slezine reaguje na isti način kao i krvni sudovi kože.

• Pod POJMOM SINHRONE reakcije podrazumeva se da cela koža reaguje na isti način.

• Ako su hladna stopala, osedaj hladnoce je raširen po celom telu.

• Prve reakcije se mogu odrediti merenjem temperature na udaljenim delovima tela.

• Stoga se može zaključiti da kako koža reaguje lokalno, gde je draž, tako ce reagovati i cela koža.

132

Page 133: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Jedini izuzetak su – krvni sudovi kože glave i – venski splet sluznice nazofarinksa.

• Iritacija pojedinih delova kože ne izaziva uvek reakciju cele kože, ali jednako ponavljanje , odnosno, reakcije na te podražaje refleksno se prenose na unutrašnje organe.

• U slučaju iritacije kože potkolenice, na primer, stimulus se prenosi na organe male karlice (kod muškaraca-bešike, prostate i rekutuma, a kod žena jajnika, uterusa, i rektuma), ali istovremeno i na nazofaringealnu regiju.

• Stimulusi na koži gornjih ekstremiteta se prenose na organe grudnog koše, srce i pluda.

• A stimulusi na koži u predelu desne lopatice se prenose na predeo jetre i žučne kese.

133

Page 134: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

NORMALNE I PATOLOšKE REAKCIJE

• Kada se na kožu deluje hladnom vodom, organizam normalno reaguje dvostepeno.

– Bledilo,– nakostrešenost i – osedaj hladnode

može pojačati bol usled suženja krvnih sudova

• Ovaj stepen je rezultat odbrane tela protiv „napada“ hladnode.

• Slededi stepen reakcije u smislu odbrane organizma je širenje arteriola, pa koža postaje crvena i topla.

• Crvenilo kože, osedaj toplote i „wellbeing“/blagostanja/ su znakovi koji pokazuju da organizam smisleno reaguje na hladnodu.

• Merilo uspeha Kenipp terapije je upravo postizanje ovih reakcija.

• Pri ovome se meri – kada de se pojaviti reakcija, – koliko dugo traje reakcija,

I zavisno od toga se određuje kada je potrebno prekinuti postupak.

134

Page 135: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Kod prisutne slabosti KVS ili CNS ili ako se procedura nepravilno primenjuje, mogude je da dodje do pojave neželjene reakcije.

• Zbog produžene konstrikcije krvnih sudova ili zbog produžene reakcije kože na prvom stepenu mogude je da dodje do blokade dotoka krvi u tkivo.

• Zbog toga ostaje bledilo, koje se čak može intenzivirati, vene se šire, a krvni protok stagnira. Takva kože je modro-plava i hladna.

• U slučaju takvih patoloških reakcija arteriola, potrebno je obezbediti dovodjenje toplote da bi se krvni sudovi relaksirali i da bi se cirkulacija kroz arteriole ponovo uspostavila.

• Ovo se postiže – toplim biljnim kupkama stopala ili sa – naizmeničnim toplim kupkama gornjih i donjih ekstremiteta, ili sa – trljanjem na suvo i masazom.

135

Page 136: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Kod patološke venske reakcije-modro-crven i mramoran izgled kože,da bi se ubrzao povratak krvi u srce potrebno je podidi ekstremitet i polako povedavati površinu kože koja se kupa.

• Pored lažnih rekacija arteriola i venula, moguda je pojava paradoksalnih reakcija i neočekivano izmenjenih reakcija.

• Kod mešovitih patoloških reakcija dolazi do izmenjenog priliva krvi u arteriola i izmenjenog odliva krvi iz vena.

• Znaci takve reakcije su crveno modra boja kože koja je relativno topla.

• Takve reakcije se često sredu kod mladih osoba, kod kojih postoje poremedaji u cirkulaciji u donjim, a redje u gornjim ekstremitetima.

• Ovakve reakcije se tretiraju procedurama hladne vode. • Ukoliko se pri tom postupku javlja izrazito hiperemija arteriola, sa

svetlo ružičastom bojom kože, onda je ovaj postupak potrebno izvesti u celosti.

136

Page 137: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Sa povedanom stagnacijom krvi, pojavljuje se cijanoza. Pri ovakvoj reakciji kože preduzimaju se mere kao kod nepravilne venske reakcije

• Paradoksalno pogrešna reakcija kože je kad na hladnu vodu, koža reaguje kao da je to topla, a na toplu , kao da je to hladna voda

• Kod takve reakcije, topla voda generiše spazam arteriola. • Sa pogrešnom arteriolarnom reakcijom hladna voda može izazvati

stagnaciju venske krvi.

• Veoma hladna voda može izazvati arterijsku hiperemiju, bez prethodne vazozokonstrikcije.

• U ovakvim slučajevima deluje se suprotno: Ako se reakcija javlja na toplu vodu, pacijent se tretira hladnom vodom i obrnuto.

• Ukoliko se jave reakcije na udaljenim delovima tela, poput vaskularnog grča u nogama, potrebno je reagovati kompresama na krsni predeo. 137

Page 138: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Kao rezultat pogrešnih reakcija može se javiti glavobolja, mučnina, kardio- problemi i dr., tako da je pri tome neophodno odmah prekinuti proces.

• Ako se problem nastavi, neophodna je medicinska nega i nadzor.

• Ukoliko je protok vode preko kože brži, mogude je da se pojavi – svetlija boja kože i – naježenost, – srce radi sporije a – krvni pritisak se povedava

• I hladna i topla voda koja brzo prelazi preko kože izaziva istu reakciju organizma.

• Zbog toga je pogrešno izlagati stopala naizmenično toploj i hladnoj vodi / po 1-2 min/, isto tako je pogrešno izlagati stopala dugo hladnoj vodi.

138

Page 139: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Suviše kratko delovanje tople vode nije dovoljno za vazodilataciju arteriola, a da bi one reagovale vazokonstriktorno na podražaj hladnom vodom.

• Da bi se postigao željeni efekat potrebno je da koža bude izložena toploj vodi 3-5 min, kako bi reagovao venski splet i pri čemu bi se javilo očekivano crevnilo kože.

• Jak vazodilatatorni efekat postiže se postepenim povedanjem temperature vode u kupki kojom se tretira koža.

• Na taj način postiže se povedanje protoka krvi u ekstremitetima , oni postaju voluminozniji, a sledstveno se ubrzava i cirkulacija u srcu i poboljšava njegova funkcija.

• Kod primene hladne vode, sa postepenim povedanjem stepena hladnoce, postiže se povoljan efekat na KVS cirkulaciju .

• Organizam odgovara unutar svojih fizioloških mogudnosti na ovaj stres ( hladna voda) i time se ubrzavaju fizioloske funkcije organizma, a KVS sistem se „kali“.

• Reaktivna hiperemija koja nastaje nakon prve reakcije na hladanu vodu povezana je sa osedajem komfora.

139

Page 140: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

KNEIPP PROCEDURE

• Hidroterapija koja se primenjuje kao nespecifičan tretman, ne deluje samo na određeni organ, ved je usmerena da bi se motivisala vitalnost čitavog organizma i fizički imentalno.

• Preduslov za efikasnost ove terapije je da je organizam sposoban da reaguje na odgovarajudi način.

• Hronični poremedaji, koji se odlikuju smanjenjem snage i iscrpljenošdu bilo koje vrste (anemija, mentalni poremedaji) ne dozvoljavaju tretman vodom.

• Za razliku od njih kod akutnih poremedaja, organizam sa svojim odbrambenim sposobnostima koji se manifestuju na različite načine ( reumatizam, akutna upala nerava, bronhitis itd.) mogude je primeniti određene procedure tretman vodom , sa posebnim kupkama i u posebnim vrstama kupatila.

140

Page 141: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Posebno važna karakterstika tretmana vodom je da ga je mogude primeniti kod slabosti organizma,kad druge metode nisu mogude.

• Pre aplikacije Kneippovih procedura potrebno je ispostovati pravilo da je organizam dovoljno ugrejan i adekvatno prokrvljen.

• To se postiže najbolje umerenim kretanjem ili vežbama pre hidroterapije.

• Nakon toga se isuše oni delovi tela koji su bili izloženi vazduhu /bilo boravkom u toplom krevetu, bilo hodanjem/

• Potrebno je da je koža suva a telo trajno i prijatno ugrejano.

141

Page 142: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

brisanje

• Suština korišdenja brisanja, koje se naziva i pranjem, ima veze sa odredjenom tehnikom da se na kožu pacijenta nanosi tanak ravnomerno rasporedjen sloj vode, da bi doveo do određene reakcije.

• Telo se može celo i delimično brisati.• Ove procedure imaju blago dejstvo na telo i mogu je koristiti skoro

svi ljudi, čak i oni koji su teško bolesni i ispoljavaju smanjenu sposobnost reakcije.

• U ovoj proceduri se koristi uglavnom sveža hladna voda, a samo pri posebnim zahtevima za brisanje, se koristi temperirana ili vruda voda.

• Peškir, najbolje grubo platno, koje je iscedjeno tako da u sebi jos uvek sadrži malo vode / ali da voda ne kaplje/ blago pritiska kožu.

142

Page 143: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

KUPKE

• u običnom kupatilu• naizmenične kupke • kupke u kojoj temperatura raste• i kupke sa opadajudom temperaturom• Sve mogu imati dodate i neke biljne aditive.• Hladna kupka-t-do 18 st.C• topla kupka-t-do 22 st.C• Topla kupka-t-36-38 st.C• vrude kupke –t-39-45 st.C

143

Page 144: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Obične kupke su one u kojima se temperatura ne menja, i početna temperatura se ne razlikuje od one na kraju kupanja.

• Kupkama se može izlagati celo telo, ali i parcijalno, delovi tela.• U kupkama se može ležati, sedeti, ili se mogu samo noge staviti u kupku.• Hladne kupke, gde temperatura ne prelazi 18 stepeni, predstavljaju snažan

stimulus za organizam.• Kako mlake kupke ne izazivaju neki poseban stimulus, one se

ne upotrebljavaju često.• Tople kupke se koriste bez dodavanja aditiva, služe sa neku vrstu čišdenja i

traju obično 10-20 min, a temperatura varira 36-38 st.C.

• U kadi dolazi do indukcije znojenja, i odmah poslekupanja, dobro utopljeno telo, počinje da se znoji.

• Retko se koriste vrude kupke, 39-45 st.C. • Ovakve kupke se spovode samo pod nadzorom lekara i traju

3-10 makisimum 15 min.Opšte pravilo je da što je kupatilo toplije, potreban je kradi boravak u njemu.

144

Page 145: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Kod potpunog zaranjanja tela u HLADNU KUPKU ( kad obično sadrži 200-300 l vode)- što se retkoprimenjuje , temperatura vode trebalo bi da bude do 18 st C, a boravak u takvoj vodi celog tela-3-10sec.

• U takvu kupku se ulazi mirno i polako, ali se napusta brzo.

• Nakon toga je potrebno obezbediti boravak tela u toplom krevetu, ili je potrebno da se telo adekvatno krede.

• U MLAKOJ KUPKI, gde je tp. do 25 st.C boravak bi trebalo da bude 5-10 m.

• TOPLA KUPKA po Kenippu je poznata kao pročišdavajude kupka, ili kupka sa travama. Na organizam deluje kao srednje jak stimulans.Ne bi trebalo da se često ponavlja. T vode je 36-38 st.C, a boravka u njoj bi trebalo da bude 10-20 min.

• Tokom boravka u toploj kupki, preporučuje se trljanje tela i parcijalno tuširanje delova tela.• VRUDE KUPKE predstavljaju veoma snažan stimulus, ali predstavljaju i rizik.

T vode je 39-45 st.C. Boravak u takvoj kupki ne bi trebalo da bude duže od 12 min.

• Uranjanje ¾ tela ili 2/3 tela izazivaju manji stimulus za organizam ali i manje naprezanje od strane KVS,stoga se danas više koristi zaranjanje celog tela, tako da su ledja uronjenja a grudi su van vode.

• Kod primene hladnih kupki, koje predstavljaju snažan stimulus, boravi se u sededem položaju 6-10 sec, sededi sa nogama savijenim u kolenima ili klečedi.

• Tople i hladne kupke mogude primeniti samo na ruke ili na stopala.

145

Page 146: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

OBLOGE• takodje spadaju u deo Kneipp tretmana.• Deluje se na pojedine delove tela, bez pritiska. • Tople obloge na hladno telo predstavljaju stimulus da se kroz

pobudjenu aktivnost kože telo zagreva.

KOMPRESE• tertman je kao oblogama samo je razlika sto se njima ne pokriva

ne cela ved deo kože gde se izaziva reakcija koja se siri telom

PARNE KOMPRESE • Posebni oblici toplih obloga koriste se za lečenje na lokalnom

nivou, a njihovo dejstvo eliminiše grčeve i bolove• Mogu se primeniti na svaki deo tela. • Tempratura je nešto povišena i kada se stavi

pacijentu kompresa počinje da se hladi, te je potrebno ponoviti

146

Page 147: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PARNO KUPATILO

• Lečenje vodenom parom delova tela ili celog tela.• Ovi procesi izazivaju znojenje i čišdenje organizma Time se postiže

– ubrzan metabolizam, – poboljšanje cirkulacije u koži, a – posredno i cirkulaicije u organima i sitemima organa

• U praksi eliminiše grčeve i ublažava bol. • Ne preporučuje se posle obroka • niti pacijenitma sa KVS problemima.

• Najbolje je kad se praktikuje u skladu sa bioritmom izmedju 15-18 sati po podne.

• Mogude je pari izlagati delove tela ( glavu, lice, noge, uši,stopala do skocnih zglobova) ili celo telo.

• Mogude je koristiti i eterična ulja u pari. • Boravak ne bi trebalo da bude duži od 15-20 min.

147

Page 148: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

ZDRAVA ISHRANA• Nutricionisti su sastavni deo tima u Kneipp-ovim banjama• Sveže vode i povrde, kalorijska tablice, izbor organske hrane,

korišdenje celih zrna psenice i pirinča ,meda umesto zaslađivača, korišdenje sokova -se podrazumevaju

TERAPIJA POKRETOM• Svi oblici fizičke aktivnosti u netaknutoj prirodi poredstavljaju uživanje. Planinarenjem gimanstika,

vožnja bicikla, razne druge sportske aktivnosti, u zavisnosti od želje i mogudnosti.

FITOTERAPIJA• U Kneippovim kurama značajno mesto zauzima

korišdenje lekovitog bilja u različitim oblicima ( čajevi, kupke, ekstrakti, eterična ulja i sl.).

USAGLAŠAVANJE SA PRIRODOM• Za postizanje unutrašnje telesne, mentalne i duhovne ravnoteže neophodno je da se još od ranog

detinjstva pa do starosti čovek obrazuje u smislu potrage za pravim vrednostima zdravog načina života.

• To se može ostvariti i kroz razne razgovore, predavanjaedukatvne radionice i praktične demonstracije i kurseve u prirodi.

148

Page 149: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

62 Kneipp banjsko-klimatoska lečilišta

• Uz tradicionalne principe Kneipp terapije prema ovim definicijama,

Kneipp banje i zdravstvena odmarališta treba da zadovolje

– lekovito – klimatološke standarde kao i

– standarde kvaliteta vazduha

• Kneipp banja se može kategorizovati kao takva samo kada su ispunjeni zahtevi koji se

odnose na

– prirodne i lokalne uslove za kategorizaciju ,

– kao i opšti zahtevi za priznavanje zdravstvenih odmarališta i odmarališta za relaksaciju, te

– zahtevi koji se odnose na bio – klimu i kvalitet vazduha

• Kneipp tretmani impliciraju princip“pet lekovitih faktora fizioterapije po Kneipp-u”

– Regularna terapija /terapija koju osobe redovno prima/

– Dijetetika

– Hidroterapija

– Kineziterapija

– Fitoterapija

• U ovakvim banjama potrebno je da bude zaposlen bar 1 lekar koji je upoznat safizioterapeutskim tretmanima po Kneipp-u, npr. kao lekar sa dodatnimkvalifikacijama za prirodne kure i fizikalnu terapiju ili kao lekar specijalista za fizikalnu ili rehabilitacionu medicinu .

149

Page 151: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Kneipp FILOZOFIJA

“PRIRODA JE NAJBOLJI LEK”.

151

Page 152: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Peloidi (lekovita blata)

Osim što ga deca koriste za igru, blato se koristii za lečenje brojnih kožnih i reumatskih bolesti

152

Page 153: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PODELA I KLASIFIKACIJA PELOIDA

• PRIRODNINastaju taloženjem više ili manje raspadnutih, razgrađenih, trulih, gnjilih, organskih i

neorganskih paterija u limanima/ voda i pesak/ , lagunama mora, slanim i slatkovodnim jezerima, rekama, močvarama, blatištima na izvorima mineralnih vodai u vulkanskim oblastima.

Nastajanje je vezano za biološke, fizičke i hemijske procese razgradnje.

Postoje vlažni i suvi peloidi, a koriste se takvi kakvi se nalaze u prirodi.Za aplikaciju se priredjuju na način da im se ne promene fizička i hemijska sovjstva.

• VEŠTAČKI PELODITo su preprađevine peloida, tj. prirodni peloid koji se pre upotrebe preradjuje i bitno

promeni.Veštački peloidi se uglavnom primenjuju van lečilišta

153

Page 154: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Prema poreklu klasifikuju se na:

– Organske /biolite/....

Sadrže > 10% organskih materija

Sadrže još i neorganske materije poput: raznih vrsta gline, laporca, krečnjaka, peska , soli mineralnih voda- kojima je peloid impregniran

• TRESET /tresetna zemlja, uzdignuti i ravni treset/

• ORGANSKO BLATO /bizmutni mulj, gitja, sapropel/

– Neorganske /abolite/• MINERALNI PELOIDI /glina, ilovača, bigar/

• VULKANSKI PELOIDI

– Mešovito organsko neorganske

154

Page 155: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Podela prema pH vrednosti

• ULTRAKISELI ............pH< 2.5

• KISELI .................pH 2.6-5.0

• SLABO KISELI.......pH 5.1-7.0

• SLABO ALKALNI ....pH 7.1-9.0

• VISOKO ALKALNI...pH >9.0

155

Page 156: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Hemijski sastav peloida

• HEMIJSKI SASTAV

– VODA /23-92%/... Ona je sastavni deo peloidnog rastvora

– NEORGANSKE materije

– ORGANSKE materije

*Peloidni rastvor je NAJPOKRETNIJI i NAJAKTIVNIJI u terapijskom smislu.

Materije koje se nalaze u peloidnom rastvoru

– imaju stimulativno dejstvo na kožu

– mogu da penteriraju/prolaze kroz nju

156

Page 157: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

STRUKTURA peloida

• TEČNA FAZA /RASTVOR

• ČVRSTA FAZA– KRISTALNI SKELET ( KOSTUR PELOIDA)

sastoji se od čestica veličine 1 mili mikrona različitog porekla, uglavnom Ca i Mg karbonati, sulfati i fosfati

kostur peloida određuje njegovu mehaničku strukturum tj. veličinu čestica peloid, a od toga zavisi kvalitet peloida

Kostur peloida se razlikuje

– po mehaničkom ( granulometrijskom) i

– mineraloškom sastavu

Kako je važna plastičnost peloida poželjno je da u njemu preovladavaju oštre čestice promera 10-100 mili mikrona

Ako je tanka sastav peloida, onda je on preterano mek i nesposoban za aplikaciju.

– KOLOIDNI KOMPLEKSPredstavlja plastičnu hidrofilnu osnovu koja apsorbuje vlagu i određuje toplotna svojstva peloida.

Neorgansku kompnentu čine Fe hidrosulfid i Al hidrosulfid i koloid silicijumove kiseline

Organsku kompnentnu čine huminske kisleine/ nastaju u toku razgradnje treseta/ i fulvo kiseline/propratne materije-medujproizvodi humusa/ i njihove soli.

157

Page 158: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

FIZIČKA SVOJSTVA PELOIDA

• APSORPCIJA• PLASTIČNOST• VISKOZNOST

• Koeficijent toplotne provodljivosti pokazuje brzinu prenosa toplotne energije od zagrejanog do hladnijeg mesta na telu.

• Što je koeficijent vedi, toplota brže prolazi kroz telo.• Toplotna provodljivost je najveda kod mineralnh peloida,

gde su neorganski peloidi bolji provodnici od organskih• Organski peloidi bolje sprovode toplotu ako im je sadržaj

vode vedi, kod neorganskih vedi sadržaj vode uslovljava slabiju provodljivost.

158

Page 159: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Biološka dejstva peloidaTERMIČKI EFEKAT

• Lokalna hiperemija tkiva /kad je izložen toplom peloidu/

• Ubrzana cirkulacija krvi

• Pojačani metabolički procesi

• Smanjenje mišidnog spazma smanjenje bolova

• Ubrzana resorpcija infiltrata različite geneze

• Analgetski efekat je posledica – delovanja toplote na nervne završetke

– Resorpcije izlive u infiltriranom tkivu

– Bržem odvodjenju medijatora bole/ bradikinin/

– Smanjenja tkivne napetosti

159

Page 160: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Biološka dejstva peloidaMEHANIČKI EFEKAT

VISKOZNOST POJAČANA TOPLOTOM PELOIDA KOD BLATNIH PAKOVANJA PRITISKAJU ODOZGO NA DOLE

• U miru uslovljava opteredenje zglobova i mišida, a pripokretima sasvim specifičan otpor.

• KOD BLATNIH KUPKI MEHANIČKI DELUJU NA DUBOKE KRVNE I LIMFNE SUDOVE- DOLAZI DO PROMENE U PROTOKU

160

Page 161: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Biološka dejstva peloidaHEMIJSKI EFEKAT

• ZAVISI OD NJEGOVE Ph VREDNOSTI– ALKALNI PELOIDI čine kožu propustljivijom za katjone

– KISELI PELOIDI čine kožu propustljivijom za anjone

• Ustanovljeno je da kroz kožu iz peloidne suspenzije prodiru:

• SUMPOR

• SUMPROVODONIK

• Jod

• neka jedinjenja Fe

• Hemijsko dejstvo peloida nastaje kao posledica – apsorpcije mineralnih materija preko kože,

– nadražajem tih materija na samoj koži ili

– na osnovu senzovisceralnih refleksa

161

Page 162: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

FIZIOLOŠKI EFEKTI PELOIDAnastaju kao posledica

MEHANIČKIHTERMIČKIHHEMIJSKIH Delovanja

• Podizanje lokalne temperature

• Podizanje centralne temperature

• Tahikardija

• Sniženje arterijskog pritiska

• Povedanje cirkulatornog volumena

• Tahipneja

• Intenzivniji metabolizam fosfora, belančevina i vitamina

• Povedana proteolitička aktivnost fermenata

• Povedana aktivnost fermenata tkivnog disanja

• Regulacija neurovegetativne ravnoteže- sedatvino dejstvo –prijatno raspoloženje korisnika

162

Page 163: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

FIZIOLOŠKI EFEKTI PELOIDAzbog specifičnog dejstva u jonskom i disociranom stanju

• Aktiviranje glikokortikoidne funkcije nadbubrega

• Povedanje 10-OH i ketosteroida u plazmi

• Ograničavanje tkivne i delijske reakcije na neke medijatore zapaljenja /serotonin, bradikinin/

• Slabljenje anafilaktičke reakcije na strane belančevine

• Povedanje hijalurnoske kiseline u zglobnoj kapsuli

• Povedanje hondroitin sumporne kiseline u hrskavici

• Smanjenje efekata dejstva enzima hijaluronidaze /omogudeno povedanje hijalurnske kis u zglobnoj kapsuli/

• *značajno dejstvo kod reumatoidnog artritisa- peloidna terpaija osnova za lečenje hroničen faze

163

Page 164: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

TERAPIJSKO DEJSTVO PELOIDAkao rezultat svih navedenih reakcija

• Izražena i dugotrajna VAZODILATACIJA

• Povedanje lokalne CIRKULACIJE krvi i limfe

• Ubrzana RESORPCIJA patoloških produkata i edema

• Poboljšana TROFIKA

• Ubrzanje REGENERATIVNIH procesa

• ANALGETSKI EFEKAT

• SPAZMOLITIČKI EFEKATA kod povišenog mišidnog tonusa

164

Page 165: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PRIPREMA PELOIDA

• Peloidi se vade iz nalazišta.

• Oslobadjaju nekorisnih i štetnih primesa /kvarc, ostaci biljaka/

• Mehanički se usitnjavaju radi postizanaj što bolje homogenizacije i vede konzistencije

ZATIM

• Zagrevanjem do potrebne temperature se omogudava njihova aplikacija/ PRIMENA

• ILI

• SIROVI PELOID SA U BAZENIMA PREKRIVA SLOJEM /40 cm/ TOPLE MINERALNE VODE / njačešde sulfidne, može i morske/

• ZATIM NASTUPA PROCES ZRENJA- 4-6 MESECI / U Banji Koviljaci i do 3 godine/

• ZREO PELOID SE UBACUJE U MEŠALICU KOJA GA MEŠA UZ DODATAK MINERALNE ILI MORSKE VODE DO POSTIZANJA HOMOGENE STRUKTURE, ŽELJENE PLASTIČNOSTI I KONZISTENCIJE – POGODNE ZA APLIKACIJU.

• IZ MEŠALICE TAKAV PELOID IDE U TRANSPORETER KOJI JE OBMOTAN CEVIMA U KOJOJ CIRKULIŠE VODA NA TEMPERATURI OD 80 STEPENI C – TIME SE PELOID ZAGREVA DO 60 STEPENI CELZIJUSA

• Ovakav peloid menja toplotni kapacitet, i toplotnu provodljivost, a postiže se dobra plastičnost, viskoznost i lepljivost, dobro prijanjanje za kožu, teže spiranje, ima masniju konzistenciju i finiju granulaciju.

165

Page 166: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

POD USLOVOM PRAVILNOG POSTAVLJENJA INDIKACIJA I KONTRAINDIKACIJAI PRAVILNOG KORIŠDENJA

najčešde 38-40 stepeni C u toku 15-30 min

166

Page 167: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

167

Page 168: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

168

Page 169: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

VEŠTAČKI PELOIDI

• Peloidi kojima je dodato sredstvo koje poseduje terapijska svojstva /najčešde parafin/

• NAJČEŠDE SE KORISTI PELOID VULKANSKOGPOREKLA /FANGO /- I DOBIJA SE VEŠTAČKI PELOID PARAFANGO /Bujanovačka banja/

• PARAPELOID – mešavina parafina i radioaktivnog bigra /Niška Banja/

169

Page 170: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

170

Page 171: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

NAČIN PRIMENE

• PELOIDNA PAKOVANJA

– LOKALNA/obloge

– OPŠTA

– PELOIDNE KUPKE

171

Page 172: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Peloidi (lekovita blata)

• mogu biti mineralnog ili organskog porekla, a koriste se u obliku kupke ili obloga.

• Blata se sastoje od organskih materija sitnozrnastestrukture i peloidnih su osobina.

• Peloidni muljevi su najčešdetemperature 40-42 °C iapliciraju se u trajanju od 15-30 minutapre nežnog čišdenja i tuširanja.

Njihova primena je naročito delotvorna kod reumatskihbolesti ekcema i psorijaze.

172

Page 173: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Lokalno primenjen peloid koji se kombinuje satermomineralnom kupkama potencira povoljni uticajbalneoterapije i dovode do poboljšanja cirkulacije u zahvadenom delu tela (zglobu ili mišidima), smirujebolove i poboljšanja mobilnost bolesnika.

• Dejstvo kupki i peloida je vrlo povoljno kodvanzglobnog reumatizma, naročitokod fibromialgičnih stanja i grčeva mišida, jer opuštanjem muskulature i analgetski dejstvom peloidanastaje prekid u „začaranom krugu“ (lat. circulus vitiosus)-u,

grč-bol-grč

173

Page 174: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Peloidna pakovanja utiču na glavne citokine kojiučestvuju u razgradnji hrskavice.

• Peloidoterapija može da utiče na hondrocitnuaktivnost kod pacijenta sa osteoartritisommodulirajudi produkciju serumskih citokina, kaošto je interleukin 1.

• Zapažen je i porast insulinskog faktora rasta 1 ipad tumor nekroznog faktora alfa u serumu kodpacijenata sa osteoartritisom nakon 12 danaaplikacija peloida.

174

Page 175: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Terapija blatom utiče na mnoge biohemijske procese u organizmu, nezavisno od termičke stimulacije.

• Azot oksid (NO) je predstavljen kao značajan medijator u inflamatornoj fazi i u gubitku hrskavice. Artikularna hrskavica može da produkuje velike količine (NO) sa pratećim indukcionim faktorima kao što su citokini i ili endotoksini.

• Neutrofili takođe imaju značajnu ulogu u zapaljenski reakcijama, kao i nivo mieloperokidaze, sastojka neutrofilnih granula.

• Tokom peloidnih aplikacija dolazi do značajanog smanjenja (NO) i serumskog nivoa mieloperokidaze.

175

Page 176: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Бплести кпјима се бави реуматплпгија a gde se mogu primeniti baleno- metode

• 1.1 (М00-М03) Инфекцијски артритис• 1.2 (М05-М14) Запаљеоска пбпљеоа зглпбпва• 1.3 (М15-М19) Дегенеративна пбпљеоа зглпбпва• 1.4 (М20-М25) Стечени дефпрмитети прстију, бплести чашице, унутрашое

бплести кплена• 1.5 (М30-М36) Системске бплести везивнпг ткива• 1.6 (М40-М43) Дегенеративна пбпљеоа кичме• 1.7 (М45-М49) Обпљеоа кичме• 1.8 (М50-М54) Друга пбпљеоа кичме• 1.9 (М60-М63) Обпљеоа мишића• 1.10 (М65-М68) Обпљеоа синпвија тетива• 2 (М70-М79) Друга пбпљеоа меких ткива 2.1 (М80-М85) Ппремећаји густине

структуре кпсти• 3 (М86-М90) Друга пбпљеоа кпсти• 4 (М91-М94) Обпљеоа хрскавице• 4.1 (М95-М99) Други ппремећаји мишићнп-скелетнпг система и везивних

ткива

176

Page 177: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

• Zakonska regulativa

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIMUSTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2008 i69/2008)

177

Page 178: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Vežbe: VIDEO PROJEKCIJA I PROAKTIVNA DISKUSIJA U VEZI IZLOŽENOG GRADIVAPELOIDOTERPAIJA

178

Video materijal pogledajte ovde

Page 179: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

STA JE POTREBNO ZAPAMTITI

179

sazetak

Page 180: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BALENOKLIMATOLOGIJA

Medicinska disciplina koja se bavi izuĉavanjem delovanja

prirodnih fiziĉkih i hemijskih ĉinilaca spoljnje sredine na ljudski organizam i mogućnostima njihove primene u medicinske svrhe

Najĉešće korišćeni prirodni ĉinioci:

Mineralne vode

Peloid /lekovita blata/

Parcijalni pritisak kiseonika

Ugljen dioksid

Toplota i hladnoća /uglavnom kao opšte procedure/

Hidrostatski pritisak

U zavisnosti od toga koje od ovih ĉinioca koristi, BALNEOKLIMATOLOGIJA se deli na:

BALENOLOGIJU

HUMANU BIOKLIMATOLOGIJU

180

Page 181: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BALNEOLOGIJA

izuĉava delovanje i mogućnosti korišćenja u medicinske svrhe

BALNEOLOŠKIH ĈINILACA /PRIRODNIH POGODNOSTI/

Mineralnih /lekovitih/ voda

razliĉite mineralizacije

temperature

radioaktivnosti

Peloida razliĉitog porekla

Anorganskog

Organskog

sa adekvatnim hemijskim sastavom i

fiziĉkim i hemijskim osobinama

Lekovitih gasova

181

Page 182: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

HUMANA BIOKLIMATOLOGIJA

Prouĉava ODNOS izmedju

ORGANIZMA i

VREMENSKIH STANJA spoljnje sredine

KRATKOTRAJNIH , definisanih kao VREME/meteorologija/

i

DUGOTRAJNIH definisnaih kao KLIMA /dugotrajnovremensko stanje atmosfere/

182

Page 183: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BALNEOLOGIJA

izuĉava delovanje i mogućnosti korišćenja u medicinske svrhe

BALNEOLOŠKIH ĈINILACA /PRIRODNIH POGODNOSTI/

Mineralnih /lekovitih/ voda

razliĉite mineralizacije

temperature

radioaktivnosti

Peloida razliĉitog porekla

Anorganskog

Organskog

sa adekvatnim hemijskim sastavom i

fiziĉkim i hemijskim osobinama

Lekovitih gasova

183

Page 184: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Terapijsko delovanje balneo-klimatskih ĉinioca- PRIRODNA LEKOVITA SREDSTVA /lekovi zemlje, vode i vazduha/ se razlikuje od delovanja farmakološki sintetisanih preparata.

Farmakološki preparati deluju selektivno na pojedine funkcije organizma, dok prirodna lekovita sredstva deluju na više sistema ili ĉitav organizam.

Prirodna lekovita sredstva utiĉu na promenu reaktivnosti

na ćelijskom nivou,

na nivou tkiva,

funkcionalnih sistema,

na transformaciju metabolizma ćelija i tkiva

184

Page 185: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

P o l i f i z i o l o š k o delovanje

prirodnih lekovitih sredstava

/lekovi zemlje ,vode i vazduha/

Nastaje zbog njihovih

specifiĉnih fiziĉkih osobina i

sloţenog hemijskog sastava

185

Page 186: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

MEDICINSKA METEOROLOGIJA prouĉava odnos izmedju

ljudskog organizma i

kratkotrajnih promena vremena nad odreĊenom oblašću ( vreme)

KRATKOTRAJNE PROMENE VREMENA nad odreĊenom oblašću mogu uticati na NASTANAK OBOLJENJA

POGORŠANJE

KOMPLIKACIJE

186

Page 187: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

MEDICINSKA KLIMATOLOGIJA

PROUĈAVA ODNOS DUGOTRAJNIH VREMENSKIH STANJA ( KLIME) SA

ZDRAVLJEM ILI BOLEŠĆU

METEOROLOŠKI ELEMENTI

sunĉevo zraĉenje,

zemljino izraĉivanje ( radijacija),

duţina trajanja sunĉevog sjaja,

horizontalna vidljivost, temperatura,

pritisak,

vlaţnost i strujanje vazduha,

isparavanje,

visina sneţnog pokrivaĉa i

visina padavina,

Posebno znaĉajna za meteorobilogiju su : neperiodiĉna, iznenadna i nagla kolebanjavećeg intenziteta meteoroloških elemenata

Magla, oblaci, kiša, sneg, grad, slana, inje, poledica strujanje vazduha ( fen, košava, bura), cikloni, anticikloni

187

Page 188: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Najĉešće korišćena prirodna lekovita sredstva-mineralne vode-

Kod MINERALNIH VODA faktori su: soli,

gasovi,

mikroelementi,

tempratura,

hidrostatski pritisak,

sila potiska,

elektroosmotske pojave

188

Page 189: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Najĉešće korišćena prirodna lekovita sredstva-peloidi-

Kod PELOIDA faktori su

Hemijski Vrsta MIN. VODE /23-92% prisustvo u peloidu/

Prisustvo NEORGANISKIH materija /soli Fe, Al, Ca, Mg, HCO 3,

oligoelementi:

LEKOVITI gasovi: AZOT, KISEONIK, UGLJEN DIOKSID, SUMPOR DIOKSID

Prisustvo ORGANISKIH materija

/manje ili više razgraĊeni delovi raznih biljnih i ţivotinjskih organizama , kao i manje ili više razgraĊeni delovi prdoukti njihovog metabolizma/

STRUKTURE TEĈNA FAZA /peloidni rastvor – najaktivniji u terapijskom smislu sadrţi materije

koje imaju stimulativno dejstvo na koţu i mogu da penetrirarju i prolaze kroz nju/

ĈVRSTA FAZA -KOSTUR ( “Skelet”) PELOIDA ( ĉestice CaCO3, MgCo3, SO4, i PO4)

KOLOIDNI KOMPLEKS / hidrofilna osnova koja apsorbuje vlagu i odreĊuje toplotna svojstva peloida/

Fiziĉka svojstva Apsorpcija

Plastiĉnost

Viskoznost

189

Page 190: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

P O L I F I Z I O L O Š K O delovanje multiterapijski efektiprirodnih lekovitih sredstava

PRIRODNA LEKOVITA SREDSTVA DELUJU

PREVENTIVNO /povećavaju otpornost organizma na faktore koji štetno deluju na njega/

TERAPIJSKI / smanjuju ili otklanjaju prisustne patološke promene/

•Jedna mineralna voda - povoljno deluje na različita oboljenja

•Isti klimatski faktor - može da izazove iste reakcije u različitim

sistemima

•Različite metode klimatoterapije - mogu da izazovu istu promenu u

organizmu

190

Page 191: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BANJSKO – KLIMATSKO LEĈENJE /BALENOTERAPIJA/ istovremena primena

PRIRODNIH ĈINILACA I

PRIRODNIH POGODNOSTI

HIGIJENSKO-DIJETETSKI REŢIM /

kontrolisana –dijetalna ishrana,

reţim sna

reţim odmora

MEDIKAMENTOZNO LEĈENJE

nastavak zapoĉete terapije ukoliko posotoji potreba za tim

PRIMENA BALNEO-PROCEDURAPRIMENJENE KOD FUNKCIONALNIH POREMEĆAJA PREVENIRAJU SE POJAVE ORGANSKIH

PROMENA

PREIMENJENE U REKONVALESCENCIJI NEKIH OBOLJENJA PREDUPREĐUJE SE POJAVA POZNIH KOMPLIKACIJA

DOZIRANA PRIMENA KLIMATSKIH ĈINILACA I PROCEDURA

DOZIRANE FIZIĈKE AKTIVNOSTI

Veţbe u prirodi

Šetnje

Trĉanje

Plivanje uotvorenim i/ili zatvorenim bazenima

Korišćenje procedura fizikalne terpaije i profilakse

191

Page 192: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PRIRODNA LEĈILIŠTABANJSKA

IKLIMATSKA

BANJSKA LEĈILIŠTA primenjuju balneološke ĉinioce Kupanje u mineralnoj vodi Pijenje mineralne vode Drugi oblici spoljnje i unutrašnje upotrebe mineralne vode /inhalacije, orosavanja/ Oblaganje peloidom Peloidne kupke Inhaliranje lekovitih gasova

Leĉenje traje 3 nedelje

KLIMATSKA LEĈILIŠTA primenjuju klimatske faktore i prirodne ĉinioce aeroterpaija Helioterapija Kupanja u morskoj vodi talasoterpaija Drugi naĉini eksterne i interne upotrebe morske vode Psamoterapija /leĉenje peskom, pešĉane kupke/

Leĉenje traje 4 nedelje

192

Page 193: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

OPŠTE INDIKACIJE

ZA PRIMENU MINERALNIH VODA I PELOIDA U BANJAMA SRBIJE

Bolesti creva /g.i. Poremećaji/

Bolesti jetre i ţuĉnih puteva

Bolesti poremećene ishrane

Bolesti srca i krvnih sudova

Bubrega i mokraćnih puteva

Hroniĉni reumatizam

Bolesti kostiju, zglobova i mišića

Bolesti organa za disanje

Hroniĉna ginekološka oboljenja

Nervna oboljenja

Koţne bolesti

Bolesit deĉijeg uzrasta

193

Page 194: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

194

Page 195: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Mehanizmi balneoterapije

Balneoterapija predstavlja kompleks nadražaja organizma bolesnika prirodnim faktorima.

Odgovor organizma je reaktivni proces koji on ispoljava u fazama.

Reaktivni proces u organizmu nakon balneoterapije, se ne završava na efektornom aparatu, već produžava svoje trajanje nakon

završetka delovanja prirodnog faktora, u koji se sukcesivno uključuju pojedini funkcionalni sistemi organizma, do ćelijskog i

molekularnog nivoa.

Ovaj složeni kompleks reakcija organizma započinje nakon primarnog kontakta balneofaktora sa nervnim i drugim ćelijskim

strukturama u tkivima i organima na površini organizma.

U ćelijama ovih organa se odvijaju lokalni biohemijski procesi koji pretvaraju energiju prirodnih faktora u nervni proces.

Ova reakcija može biti pozitivna i negativna, što zavisi od odnosa izmeĎu reaktivnih sposobnosti organizma sa jedne i fizičko-

hemijskih svojstava i doze primenjenog prirodnog faktora.

„Suština problema u dejstvu prirodnih faktora leži u iznalaženju adekvatnog odnosa izmeĎu doze prirodnih faktora i opšte

reaktivnosti organizma, što nameće neophodnost definisanja pojma balneoterapijske doze.

195

Page 196: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Fiziološko delovanje balneoloških ĉinilaca

LOKALNE PROMENE

Izazvane neposrednim uticajem mehaniĉkog, termiĉkog i hemijskog prirodnog faktora na koţu i sluzokoţu

PROMENE NA NIVOU EKSTRACELULARNE I INTRACELULARNE TEĈNOSTI ORGANIZMA /dejstvo preko receptora/

SLOŢENE REAKCIJE PRILAGOĐAVANJA, kao posledica neurorefleksnih i humoralnih meahnizama, aktiviranih nadraţajem termoreceptora, mehanoreceptora koţe , hemoreceptora i baroreceptora

196

Page 197: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

IZBOR BOLESNIKA ZA BANJSKO LEĈENJEPREDUSLOVI

Pravilno postavljena indikacija za leĉenje prirodnim faktorima

Formiranje neophodne medicinske dokumentacije

( koju korisnik nosi sa sobom), koja ukljuĉuje:

Kliniĉke nalaze

Laboratorijske nalaze

Nalaze funkcionalnog ispitivanja

Dokumentacija ne može biti starija od mesec dana u slučajevima oboljenja koja imaju tendenciju evolucije / npr. Hronični evolutivni reumatizam/,

odnosno , ne starija od 3 meseca za druge vrste oboljenja.

Pravilan izbor prirodnog leĉilišta u kome će se sprovoditi leĉenje-donosi se na osnovu:

Poznavanja indikacionog podruĉja leĉilišta

Medicinske osposobljenosti /medicinski kadar, oprema, balneotehniĉki i sanitarno higijenski uslovi/

197

Page 198: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Kod polivaletnih patoloških stanja (osnovna i pridruţene bolesti)

izbor leĉilišta se odreĊuje prema osnovnom oboljenju,

a prednost se daje onom leĉilištu koje je osposobljeno daleĉi i osnono i pridruţena oboljenja.

Na uspeh leĉenja utiĉe PLAN LEĈENJA

/ koji podrazumeva racionalno korišćenje prirodnih, dijetalnih i fiziĉkih faktora primerenih datom oboljenju/.

198

Page 199: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Balneoterapijska doza

Balneoterapijska doza je determinisana sledećim faktorima:ref. dr Aleksandar Dimić Mesto balneoterapije u lečenju reumatskih bolesti

intenzitetom nadražaja; temperaturom kupke, intenzitetom mehaniĉkog dejstva i koncentracijom mineralnih elemenata rastvorenih u vodi, trajanjem procedure; hladne kupke se primenjuju nekoliko minuta, dok je interval za tople kupke veoma promenjljiv i kreće se

od 15-60 minuta i površinom tela; koja uglavnom zavisi od stanja

kardiovaskularnog sistema, pri ĉemu se mogu primeniti delimiĉne, polovinske, triĉetvrtinske i cele kupke.

199

Page 200: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Balneoterapija u etapama

Balneoterapija kod reumatskih bolesti, a posebno u njihovojzapaljenskoj fazi, sprovodi se postupno kroz sledeće etape (faze):

Faza poštede; traje prvih nekoliko dana leĉenja (1-5 dana), kada su sve procedure kraćeg

trajanja i slabijeg intenziteta, odnosno balneoterapijska doza treba da budepoštedna (temperatura vode maksimalno 35-36 °C, koncentracija mineralnihmaterija niţa a dejstvu procedura izlaţe se manja površina tela).

Faza pune balneoterapijske doze; koja traje (5-7-15 dana, u zavisnosti od ukupne duţine trajanja balneoterapijske

kure), u kojoj se primenjuje puna balneoterapijska doza leĉenja.

Faza konsolidacije ili završna etapakoju karakteriše smanjenje svih elemenata balneoterapijske doze, kako bi sebolesnik pripremio za povratak u sredinu iz koje je došao.

200

Page 201: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BALNEOLOŠKA ( TERAPIJSKA) REAKCIJAprolazno pogoršanje celokupnog stanja bolesnika

koje se javlja u toku I nedelje banjskog leĉenjakod primene mineralnih voda u cilju leĉenja kupanjem, a nakon 3-7 kupanja

traje 1-3 dna

"balneoreakcije“ se mogu javiti i kod pacijenata je zbog

Neadekvatnog doziranja balneoterapijskih procedura Neadekvatne temperature Izbora vrste vode za kupanje ,

Ona se manifestuje pojavom

bola, u zglobovima i mišićima teţine u ekstremitetima, neurovaskularnom labilnošću opštom slabošću, glavoboljom i Vrtoglavicom

MOGU SE JAVITI I

opšta razdraţljivostimalaksalost lupanje srca tremor ruku nesanica gubitak apetita pojaĉani refleksi

201

Page 202: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

BALNEOREAKCIJA

Najaĉe reakcije daju mineralne vode SULFIDNE

RADIOAKTIVNE

IZBEGAVANJE BANJSKE REAKCIJE:

MIROVANJE U LEŢEĆEM POLOŢAJU, U BLIZINI GDE JE OBAVLJENA TERAPIJSKA PROCEDURA,

U DUŢINI TRAJANJA PRETHODNE TERAPIJE

202

Page 203: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PRIRODNE MINERALNE VODE

Mineralne vode- posebna grupa podzemnih voda koje zahvaljujući svojim

fiziĉkim karakteristikama i hemijskom sastavu povoljno utiĉu na ljudski organizam

i koje se mogu koristiti u medicinske svrhe / profilaksu i leĉenje/.

Osobine mineralnih voda koje su znaĉajne za terapijsku primenu:

Hemijski sastav

Ukupna mineralizacija

Prisustvo gasova

Radioaktivnost

Ta medicinska primena ih razlikuje od drugih podzemnih voda koje su takoĊe više ili manje mineralizovane, mogu da sadrţe hemijske elemente u tragovima, oligoelemente i rastvorene gasove.

203

Page 204: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

204

Page 205: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

205

Page 206: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

206

Page 207: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

207

Page 208: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

208

Page 209: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

U lekovite mineralne vode ubrajaju se i one koje sadrže manje od 1 gram rastvorenih mineralnih materija po litru- ako se odlikuju

povećanim sadržajem gasova,

Takve vode se nazivaju GASNIM VODAMA, i one se najčešće flaširaju.

Ako je reč o gasnim emanacijama radijuma (radon), u savremenoj balneologiji posebno se ceni i izdvaja dosta retka i nedovoljna istražena

grupa radioaktivnih lekovitih voda.

Mineralne vode, rastvori, gasovi i radioaktivne vode, koje potiču iz većih dubina unutrašnjosti Zemlje,

često imaju povišenu temperaturu, pa se takve vode nazivaju

TERMOMINERALNIM VODAMA.

Prema temperaturi mineralne vode se dele na:

hladne ili akrotopege

i

tople ili akrototerme

209

Page 210: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Hladne mineralne vode /akrotopege/

< 20 °C temperatura

> 1 g/l mineralizacija

i zbog prijatnog ukusa uglavnom se upotrebljavaju za piće.

U balneologiji hladne mineralne vode se primenjuju za

lečenje bolesti organa za varenje i mokraćnih kanala.

210

Page 211: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Tople mineralne vode ili akrototerme,

Temperature >20 °C

Mineralizacija <1 g/l

koriste se u balneo terapiji kod bolesti gde je za njihovo lečenje potrebna povišena temperatura

(kupanje, obloge, orošavanje, ispiranje).

Akrototerme se mogu podeliti u tri grupe:

hipotermalne od 20 do 34 °C,

homeotermalne od 34 do 38 °C,

hipertermalne preko 38 °C.

Dokazano je da je voda iz izvora Niške Banje, zbog svoje toplote (38,2° do 38,5 °C), raznovrsnog hemijskog sastava, koji

pored alkalija sadrži i određene količine gvožđa, aluminijuma, sulfata, nitrata i borata, i znatne radioaktivnosti,

termomineralna voda koja pripada grupi akrotermnih, radioaktivnih, mineralnih voda.

211

Page 212: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Prirodne i lokalne lekovite vode

Prirodne lekovite vode se crpu iz jednog ili više lekovitih izvora koji prirodno izviru ili su veštački razvijeni.

Zbog svog hemijskog sastava i svojih fizičkih kvaliteta proizvode terapeutske efekte koji se koriste za

prevenciju,

lekovite terapije i

rehabilitaciju.

Ovo je dokazano u mnogim ispitivanjima, a takođe bazirano na medicinskom znanju i iskustvu u balneologiji.

Banje i objekti lekovitih izvora koriste lokalne lekovite vode u terapeutske svrhe.

Lokalna preporuka se daje samo kada se prirodne lekovite vode vade i primenjuju blizu mesta izvora.

Mesto izvora takođe uključuje mesto gde lekovita voda izlazi iz cevi koja je blisko povezana sa otvorom izvora.

Ne bi trebalo da bude dozvoljen prevoz lekovite vode koja će se primeniti u zdravstvenim procedurama - u tankerima.

―Fabrike vode” tj. Operatori lekovitih izvora su organizacije ili objekti gde se prirodne lekovite vode flaširaju i distribuiraju

potrošačima.

Stoga, lekovite vode su definisane kao lek spreman za prodaju, te je potrebno da se isprati zakonska regulativa kada se vode

ekstrahuju, primenjuju i nadgledaju.

Lekovite vode za prodaju izvan neposredne oblasti treba da budu zvanično registrovane.

212

Page 214: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Naĉin primene

EKSTERNO KUPANJE, VEŢBE U BAZENU, PODVODNA EKSTENZIJA

INTERNO: PIJENJE, GASTRIĈNA LAVAŢA/ ispiranje stomaka, ţeluca/,

KLIZMA

INHALIRANJE KONTINUIRANA i INTERMITENTNA AEROSOL TERAPIJA

Ostvaruje se antiinfalamtorno i sekretolitiĉko dejstvo

214

Page 215: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Balneoterapija je leĉenje primenom blago zagrejanih mineralnih voda.

Poboljšava obim kretanja u zglobovima,

jaĉa mišiće,

smanjuje grĉ mišića, o

drţava ili poboljšava pokretljivost,

ublaţava bol i uopšteno patnje bolesnika.

Terapijsku balneoterapiju propisuje i nadzire lekar specijalista fizijatar.

Nakon pregleda lekar odreĊuje individualni balneoterapijski program.

Kupke obiĉno traju 10-30 minuta.

Kupke treba da se sprovode najranije 1 h posle jela.

Osobe s proširenim venama trebalo bi da izbegavaju da uranjaju noge u vruću vodu.

Tokom i posle terapije potrebno je piti mnogo teĉnosti.

215

Page 216: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Vrste lekovitih kupki

- sumporne kupke- slane kupke- morske kupke– jodne kupke- radioaktivne kupke- kupke bogate ugljen-dioksidom- juvenilne vode, - kupke pregrejanom vodenom parom koja potiĉe od magme- fosilne vode ili naftne kupke- vadozne vode koje nastaju od kišnih voda

Lekovite vode mogu se koristiti kao kupke, piti, inhalirati ili nanositi na koţu kao oblog.

216

Page 217: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Pijenje mineralne vode

Deluje višestruko

na proces varenja,

sekreciju,

fiziološko stanje

Indikacije:

oboljenja g.i. trakta,

hepatobilijarnog sistema i

bubrega

Pijenje vezano za obroke

Pre oborka 10-30 min... Stimuliše ţeludac- kod hipoaciditeta

Pre obroka >60 min............Inhibitorno dejstvo- kod hiperaciditeta

217

Page 218: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PIJENJE MINERALNE VODE – DNEVNA DOZA

DNEVNA DOZA

Ukupno

300-2500 ml, zavisno od patološkog stanja, Podeljena u više doza od 200-400 ml

Hladne vode povećavaju sekreciju ţeluca i crevnu peristaltiku

Tople vode /38 0C/ smanjuju bol i spazam

Vode veće mineralizacije piju se umanjim koliĉinama

Manje koliĉine vode piju se kod: usporene evakuacione funkcije g.i.trakta,kodatonije

ţeluca,

hroniĉnog pankreatitia,KVS bolesti sa retencijom teĉnosti

Veće koiĉine vode piju se kod: kod bolesti jetre i ţuĉnih puteva, bubrega i urogenitalnog

trakta,

dijabeta, zapaljenskih procesa urinarnih i ţuĉnih puteva,

kod trovanja teškim metalima

Sporije pijenje u manjim gutljajima- porast sekretorne i motorne funkcije ţeluca

Brţe pijenje u velikim gutljajima- voda se kraće zadrţava u ţelucu, brţe prelazi u

duodenum-inhibitorno dejstvo na sekreciju ţeluca

/”duodenalni refleks”/

218

Page 219: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PIJENJE MINERALNE VODE – DNEVNA DOZA

DNEVNA DOZA

Ukupno

300-2500 ml, zavisno od patološkog stanja, Podeljena u više doza od 200-400 ml

Hladne vode povećavaju sekreciju ţeluca i crevnu peristaltiku

Tople vode /38 0C/ smanjuju bol i spazam

Vode veće mineralizacije piju se umanjim koliĉinama

Manje koliĉine vode piju se kod: usporene evakuacione funkcije g.i.trakta,kodatonije

ţeluca, hroniĉnog pankreatitia,KVS bolesti sa retencijom teĉnosti

Veće koiĉine vode piju se kod: kod bolesti jetre i ţuĉnih puteva, bubrega i urogenitalnog

trakta, dijabeta, zapaljenskih procesa urinarnih i ţuĉnih puteva, kod trovanja teškim

metalima

Sporije pijenje u manjim gutljajima- porast sekretorne i motorne funkcije ţeluca

Brţe pijenje u velikim gutljajima- voda se kraće zadrţava u ţelucu, brţe prelazi u

duodenum-inhibitorno dejstvo na sekreciju ţeluca /”duodenalni refleks”/

219

Page 220: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Inhaliranje gasa ili aerosola

Unošenje u disajne puteve lekovitog gasa ili disperzijesitnih ĉestica lekovite vode

Kao aerosolne ĉestice 0,5-5 mikrona dospevaju do najudaljenijih disjanih puteva

Ĉestice veliĉine 5-10 mikrona zadrţavaju se u u nosu i ţdrelu

Ĉestice veliĉine 2-5 mikrona dospevaju do ostalih delova disajnih puteva

KONTINUIRANA AEROSOL TERAPIJA (TERAPIJA MAGLOM)

INTERMITENTNA AEROSOL TERAPIJA

Ostvaruje se antiinfalamtorno i sekretolitiĉko dejstvo

220

Page 221: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

221

Klimatorijum

/prirodni inhalatorijum/je prostor na kome se nalazi veliki broj izvoratermalne vode, razliĉitog sastava i temperature. Na ovom prostoru se primenjuju klimatološkeprocedure i prirodne inhalacije

Page 222: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Kenipp hidroterapijska odmaralištauspešno primjenjuju

222

fizikalnu terapiju ileĉenje vodom,

dijetom itelesnim veţbama,

biljnim pripravcima, pa ipsihoterapijom

dozvoljena upotreba propisane farmakoterapije

Page 223: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

ĈOVEK MOŢE OSTATI ZDRAV I POBEDITI BOLEST SAMO AKO STALNO JAĈA PRIRODNE SNAGE

KAKO?

Osmišljenjima trošenjem prirodne snage, ali

ne time što će je štedeti, već veţbom i treningom

Organizam se moţe uveţbavati samo nadraţajima koji su u skladusa ljudskom prirodom.

To su na primer:

svetlost,

vazduh,

voda- kao nosilac ţivotnih nadraţaja ( toplote i hladnoće),

odgovarajuća hrana ( ukljuĉujući i lekovite biljke),

kretanje,

mir

psihiĉki podsticaji

ovo vredi za svaki mišić, za svaki organ, za sve organske sisteme-jaĉa ih prirodna potreba

223

Page 224: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

PODELA I KLASIFIKACIJA PELOIDA

PRIRODNINastaju taloţenjem više ili manje raspadnutih, razgraĊenih, trulih, gnjilih,

organskih i neorganskih paterija u limanima/ voda i pesak/ , lagunama mora, slanim i slatkovodnim jezerima, rekama, moĉvarama, blatištima na izvorima mineralnih vodai u vulkanskim oblastima.

Nastajanje je vezano za biološke, fiziĉke i hemijske procese razgradnje.

Postoje vlaţni i suvi peloidi, a koriste se takvi kakvi se nalaze u prirodi.Za aplikaciju se priredjuju na naĉin da im se ne promene fiziĉka i hemijska

sovjstva.

VEŠTAĈKI PELODITo su prepraĊevine peloida, tj. prirodni peloid koji se pre upotrebe preradjuje

i bitno promeni.Veštaĉki peloidi se uglavnom primenjuju van leĉilišta

224

Page 225: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Prema poreklu klasifikuju se na:

Organske /biolite/....

Sadrţe > 10% organskih materija

Sadrţe još i neorganske materije poput: raznih vrsta gline, laporca, kreĉnjaka, peska , soli mineralnih voda- kojima je peloid impregniran

TRESET /tresetna zemlja, uzdignuti i ravni treset/

ORGANSKO BLATO /bizmutni mulj, gitja, sapropel/

Neorganske /abolite/ MINERALNI PELOIDI /glina, ilovaĉa, bigar/

VULKANSKI PELOIDI

Mešovito organsko neorganske

225

Page 226: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Podela prema pH vrednosti

ULTRAKISELI ............pH< 2.5

KISELI .................pH 2.6-5.0

SLABO KISELI.......pH 5.1-7.0

SLABO ALKALNI ....pH 7.1-9.0

VISOKO ALKALNI...pH >9.0

226

Page 227: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Hemijski sastav peloida

HEMIJSKI SASTAV

VODA /23-92%/... Ona je sastavni deo peloidnog rastvora

NEORGANSKE materije

ORGANSKE materije

*Peloidni rastvor je NAJPOKRETNIJI i NAJAKTIVNIJI u terapijskom smislu.

Materije koje se nalaze u peloidnom rastvoru

imaju stimulativno dejstvo na koţu

mogu da penteriraju/prolaze kroz nju

227

Page 228: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

STRUKTURA peloida

TEĈNA FAZA /RASTVOR

ĈVRSTA FAZA KRISTALNI SKELET ( KOSTUR PELOIDA)

sastoji se od ĉestica veliĉine 1 mili mikrona razliĉitog porekla, uglavnom Ca i Mg karbonati, sulfati i fosfati

kostur peloida odreĊuje njegovu mehaniĉku strukturum tj. veliĉinu ĉestica peloid, a od toga zavisi kvalitet peloida

Kostur peloida se razlikuje

po mehaniĉkom ( granulometrijskom) i

mineraloškom sastavu

Kako je vaţna plastiĉnost peloida poţeljno je da u njemu preovladavaju oštre ĉestice promera 10-100 mili mikrona

Ako je tanka sastav peloida, onda je on preterano mek i nesposoban za aplikaciju.

KOLOIDNI KOMPLEKSPredstavlja plastiĉnu hidrofilnu osnovu koja apsorbuje vlagu i odreĊuje toplotna

svojstva peloida.

Neorgansku kompnentu ĉine Fe hidrosulfid i Al hidrosulfid i koloid silicijumove kiseline

Organsku kompnentnu ĉine huminske kisleine/ nastaju u toku razgradnje treseta/ i fulvo kiseline/propratne materije-medujproizvodi humusa/ i njihove soli.

228

Page 229: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

FIZIĈKA SVOJSTVA PELOIDA

APSORPCIJA PLASTIĈNOST VISKOZNOST

Koeficijent toplotne provodljivosti pokazuje brzinu prenosa toplotne energije od zagrejanog do hladnijeg mesta na telu.

Što je koeficijent veći, toplota brţe prolazi kroz telo. Toplotna provodljivost je najveća kod mineralnh

peloida, gde su neorganski peloidi bolji provodnici od organskih

Organski peloidi bolje sprovode toplotu ako im je sadrţaj vode veći, kod neorganskih veći sadrţaj vode uslovljava slabiju provodljivost.

229

Page 230: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Biološka dejstva peloidaTERMIĈKI EFEKAT

Lokalna hiperemija tkiva /kad je izloţen toplom peloidu/

Ubrzana cirkulacija krvi

Pojaĉani metaboliĉki procesi

Smanjenje mišićnog spazma smanjenje bolova

Ubrzana resorpcija infiltrata razliĉite geneze

Analgetski efekat je posledica delovanja toplote na nervne završetke

Resorpcije izlive u infiltriranom tkivu

Brţem odvodjenju medijatora bole/ bradikinin/

Smanjenja tkivne napetosti

230

Page 231: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

FIZIOLOŠKI EFEKTI PELOIDAnastaju kao posledica

MEHANIĈKIHTERMIĈKIHHEMIJSKIH

Delovanja

Podizanje lokalne temperature

Podizanje centralne temperature

Tahikardija

Sniţenje arterijskog pritiska

Povećanje cirkulatornog volumena

Tahipneja

Intenzivniji metabolizam fosfora, belanĉevina i vitamina

Povećana proteolitiĉka aktivnost fermenata

Povećana aktivnost fermenata tkivnog disanja

Regulacija neurovegetativne ravnoteţe- sedatvino dejstvo –prijatno raspoloţenje korisnika

231

Page 232: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

TERAPIJSKO DEJSTVO PELOIDAkao rezultat svih navedenih reakcija

Izraţena i dugotrajna VAZODILATACIJA

Povećanje lokalne CIRKULACIJE krvi i limfe

Ubrzana RESORPCIJA patoloških produkata i edema

Poboljšana TROFIKA

Ubrzanje REGENERATIVNIH procesa

ANALGETSKI EFEKAT

SPAZMOLITIĈKI EFEKATA kod povišenog mišićnog tonusa

232

Page 233: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

VEŠTAĈKI PELOIDI

Peloidi kojima je dodato sredstvo koje poseduje terapijska svojstva /najĉešće parafin/

NAJĈEŠĆE SE KORISTI PELOID VULKANSKOGPOREKLA /FANGO /- I DOBIJA SE VEŠTAĈKI PELOID PARAFANGO /Bujanovaĉka banja/

PARAPELOID – mešavina parafina i radioaktivnog bigra /Niška Banja/

233

Page 234: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

NAĈIN PRIMENE

PELOIDNA PAKOVANJA

LOKALNA/obloge

OPŠTA

PELOIDNE KUPKE

234

Page 235: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Peloidi (lekovita blata)

mogu biti mineralnog ili organskog porekla, a koriste se u obliku kupke ili obloga.

Blata se sastoje od organskih materija sitnozrnastestrukture i peloidnih su osobina.

Peloidni muljevi su najĉešćetemperature 40-42 °C i

apliciraju se u trajanju od 15-30 minuta

pre neţnog ĉišćenja i tuširanja.

Njihova primena je naroĉito delotvorna kod reumatskih bolestiekcema i psorijaze.

235

Page 236: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

Lokalno primenjen peloid koji se kombinuje satermomineralnom kupkama potencira povoljniuticaj balneoterapije i dovode do poboljšanja cirkulacijeu zahvaćenom delu tela (zglobu ili mišićima), smirujebolove i poboljšanja mobilnost bolesnika.

Dejstvo kupki i peloida je vrlo povoljno kodvanzglobnog reumatizma, naroĉito

kod fibromialgiĉnih stanja i grĉeva mišića, jer opuštanjem muskulature i analgetski dejstvom peloida

nastaje prekid u „zaĉaranom krugu“ (lat. circulus vitiosus)-u, grč-bol-grč

236

Page 237: Prof. dr med.sc. Violeta Stanimirovic - Iceps...primena balneo-procedura primenjene kod funkionalnih poremeaja preveniraju se pojave organskih promena preimenjene u rekonvalescenciji

HVALA NA PAŽNJI

237