Click here to load reader

PROCEDURA CADRU PRIVIND ACTIVITATEA DE · PDF file 4.4.2. Controlul/recontrolul FD DFWLYLWDWH QHFHVDU úL XWLO VH GHILQHúWH SULQ XUPWRDUHOH caracteristici : a) efectuarea unui nou

 • View
  6

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PROCEDURA CADRU PRIVIND ACTIVITATEA DE · PDF file 4.4.2. Controlul/recontrolul FD DFWLYLWDWH...

 • PROCEDURA CADRU

  PRIVIND ACTIVITATEA DE

  SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL

 • 2

  LISTA DE ABREVIERI

  A.N.P.C. AUTORITATEAăNA IONAL PENTRU PROTEC IAăCONSUMATORILOR C.R.P.C. C.J.P.C. L.

  COMISARIATULăREGIONALăPENTRUăPROTEC IAăCONSUMATORILOR COMISARIATULăJUDE EANăPENTRUăPROTEC IAăCONSUMATORILOR LEGE

  O.G. ORDONAN AăGUVERNULUI O.U.G. ORDONAN AăDEăURGEN ăAăGUVERNULUI H.G. HOT RÂREAăGUVERNULUI CAP. CAPITOLUL Art. ARTICOLUL Nr. NUM RUL P.V.C.C. PROCESăVERBALăDEăCONSTATAREăAăCONTRAVEN IEI P.V.C. PROCES VERBAL DE CONSTATARE P.V.D. PROCES VERBAL DE DISTRUGERE P.V.P. PROCES VERBAL DE PRELEVARE

  CUPRINS

  CAP.1 Scopulăşiădomeniulădeăaplicare CAP.2 Documenteădeăreferin CAP.3 Terminologie CAP.4 Reguliădeăprocedur 4.1. Condi iiăprealabileă 4.2. Scopulăşiăobiectiveleăactivit iiădeăcontrol 4.3. Tipurileăac iunilorădeăcontrol 4.4. Programarea,ăpreg tirea,ădeclanşareaăşiădesf şurareaăac iunilorădeăcontrol 4.5. Controlulălaăproduc toriăsiăimportatori 4.6. Controlulă laă prestatoriiă deă servicii,ă inclusivă laă prestatoriiă deă serviciiă financiareă şiă deă

  intermediereăimobiliar

  4.7. Controlul la distribuitori 4.8. Controlul produselor dină ter eă riă înă puncteleă deă intrareă înă vam ,ă cuă excep iaă

  produselor alimentare

  4.9. Prelevareaăeşantioanelorăpentruăefectuareaăanalizelorăşiătestelorădeălaborator CAP.5 Solu ionareaăpeti iilorăconsumatorilor CAP.6 Colaborarea cu celelalte structuriăaleăadministra ieiăpublice CAP.7 Evaluareaă conformit iiă produseloră cuă cerin eleă generaleă deă securitate,ă inclusivă

  evaluarea riscului, în cazul produselor nealimentare

  CAP.8 Controlulă privindă comercializareaă bijuteriiloră dină metaleă pre ioase,ă cuă sauă f r ă pietreă pre ioase

  CAP.9 Documenteleăîncheiateălaăfinalizareaăac iunilorădeăcontrol CAP.10 Valorificarea documentelor deăcontrolăşiăprocedurileădeăcontestareăaleăacestora

  CAP.11 Stabilireaăm surilorădeălimitareăaăconsecin elorăneconformit iiăproduselorăşiăserviciilor CAP.12 Stabilireaăm surilorădeălimitareăaăconsecin elorăpracticilorăcomercialeăincorecte CAP.13 Aplicareaăsanc iunilorăcontraven ionale CAP.14 Fluxulăinforma ional între A.N.P.C., C.R.P.C. şiăC.J.P.C./C.P.C.M.B. CAP.15 Urm rireaăm surilorăstabiliteăprinădocumenteleădeăcontrol CAP.16 Consilierea profesioniştilor şiăinformareaăconsumatorilorăprinămass – media Anexe nr. 1-19

 • 3

  CAP.ă1ăăSCOPULăŞIăDOMENIULăDEăAPLICARE

  Proceduraăstabileşteăreguliăgeneraleăşiămodulădeăoperareăpentruăverificareaărespect riiă deăc tre profesionişti aăconformit iiăproduselorăcuăcerin eleăgeneraleădeăsecuritate,ă inclusivă evaluareaă risculuiă şiă dispunereaă m suriloră pentruă prevenireaă comercializ riiă şiă retragereaă produselor neconforme din circuitulăcomercialăşi,ădup ăcaz,ădeălaăconsumatori. Totodat ,ă proceduraă stabileşteă reguliă pentruă verificareaă respect riiă deă c treă profesioni ti aăconformit iiăcaracteristicilorăcalitative, tehnice iădeăsecuritate ale produselor şiă serviciilor, a actelor normativeă dină domeniulă protecțieiă consumatorilor, cu cele declarate şi/sauăcuăacteleănormativeăînăvigoare. Proceduraăseăaplic ădeăc treăAutoritateaăNa ional ăpentruăProtec iaăConsumatorilorăşiă structurileă saleă teritorialeă careă efectueaz ă controaleă peă pia ,ă laă produc tori,ă laă importatori,ă distribuitoriăînădepozite,ălaăprestatoriiădeăservicii,ăînăpuncteleădeăintrareăînăvam ,ăavândăaccesă în locurile în care seăproduc,ăseădepoziteaz ,ăseătransport ăsauăseăcomercializeaz produsele şiăseăpresteaz ăserviciile.

  CAP.ă2ăăDOCUMENTEăDEăREFERIN

   Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 700/2012ă privindă organizareaă şiă func ionareaă Autorit iiă

  Na ionaleăpentruăProtec iaăConsumatorilor,ăcuămodific rileăulterioareă  Legea nr.ă245/2004(r1)ăprivindăsecuritateaăgeneral ăaăproduseloră  Ordonan aăGuvernuluiănr.ă21/1992ă(r2)ăprivindăprotec iaăconsumatorilor,ăcuămodific rileăşiă

  complet rileăulterioare  Ordonan aăGuvernuluiănr.ă2/2001ăprivindăregimulăjuridicăalăcontraven iilor,ăcuămodific rileăşiă

  complet rileăulterioare  Legea nr. 363/2007 privind combatereaăpracticiloră incorecteăaleăcomercian iloră înă rela iaă

  cuăconsumatoriiă şiă armonizareaă reglement riloră cuă legisla iaăeuropean ăprivindăprotec iaă consumatorilor,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare

   Legea nr. 449/2003 (r1) privind vânzarea produseloră şiă garan iileă asociateă acestora,ă cuă modific rileăşiăcomplet rileăulterioare

   Legeaănr.ă7/2004ă(r1)ăprivindăcodulădeăconduit ăaăfunc ionarilorăpublici  Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă 27/2002 privindă reglementareaă activit iiă deă solu ionareă aă

  peti iilor,ăcu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare  Ordonan aădeăurgen ănr.ă50/2010ăprivindăcontracteleădeăcredităpentruăconsumatori  Legeaănr.ă193/2000ăprivindăclauzeleăabuziveădinăcontracteleăîncheiateăîntreăprofesioniştiăşiă

  consumatori  Ordonan aădeăurgen ănr.ă34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor

  încheiateă cuă profesioniştii,ă precumă şiă pentruă modificareaă şiă completareaă unoră acteă normative

   Alte acte normative aplicabile din domeniul de activitate al protec ieiăconsumatorilor.

  CAP. 3 TERMINOLOGIE

  Al turiădeătermeniiădefini iăînăacteleănormativeăenumerateămaiăsus,ăsuntădefini iăşiătermeniă dinăLegeaănr.ă296/2004ăprivindăCodulăconsumului,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă O.U.G.ănr.ă97/2001ăprivindăreglementareaăproduc iei,ăcircula ieiăşiăcomercializ riiăalimentelor,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă dină uneleă normeă deă certificareă şiă acreditare - Anexa nr.1.

 • 4

  CAP. 4 REGULI DE PROCEDUR 4.1.ăCondi iiăprealabileăăăăăă

  4.1.1. În scopul prevenirii, comercializariiă şiă dupaă cază ală retrageriiă deă peă pia ă aă produselor neconforme, inclusiv a celor din cadrul serviciilor, se vor avea în vedere, cu prioritate,ăprevederileă reglement rilorăspecifice. In lipsa acestora, sau pentru acele aspecte care nu sunt reglementate în legea specific , se vor aplica prevederile din legea general .

  4.1.2. Existen aăunorăniveluriăsuperioareădeăsecuritateăaăunorăproduseăcareăprezint ăună gradă deă riscă maiă sc zut,ă nuă constituieă ună motivă pentruă considerareaă altuiă produsă caă fiindă periculos.

  4.1.3. Regulileăacesteiăproceduriănuăseăaplic ăproduselorădeăocazieăcareăsuntăfurnizateă caă ăantichit iăsauăcaăproduseăcareă trebuieă reparateăsauă recondi ionateă înainteădeăutilizareaă lor,ăcuăcondi iaăcaăfurnizorulăs ăinformezeăînămodăclarăpersoanaăc reiaăîiăfurnizeaz ăprodusul,ă despreănecesitateaăacesteiărepara iiăsauărecondi ion ri.

  4.1.4. Respectarea deăc treăpersonalulăcuăatribu iiădeăcontrol a drepturilorăşiăobliga iiloră prezentate în Anexa nr.2 laăprezentaăprocedur ăeste obligatorie.

  4.2. Scopulăşiăobiectiveleăactivit iiădeăcontrol

  4.2.1. Scopul Activitatea de control a personalului de specialitate al A.N.P.C. careăexercit ă atribu iiă înă

  acestădomeniuăareădreptăscopăap rareaădrepturilorăconsumatorilor,ăprin:  prevenireaăînc lc riiăreglement rilorălegaleăînădomeniulăprotec ieiăconsumatorilor  eviden iereaă şiă aducereaă laă cunoştin aă personaluluiă careă reprezint ă profesionistul controlat,ă aă abateriloră şiă fapteloră careă auă generată înc lcareaă reglement riloră legaleă înă domeniulăprotec ieiăconsumatorilor şiăaăconsecin elorăproduseădeăaceast ăînc lcare;  determinareaăpersonaluluiăcareăexercit ăfunc iiădeăconducereălaănivelulăprofesioniştilor s ă îşiăînsuşeasc ăşiăs ărespecteănormeleălegaleăînădomeniulăprotec ieiăconsumatorilor;  cunoaştereaă dinamiciiă şiă aă graduluiă deă repetabilitateă aă aceloraşiă fapteă careă contravină normeloră legale,ă înă vedereaă stabiliriiă periodicit iiă interven iiloră pentruă înl turareaă neconformit ilor;  dispunereaăm surilorăadecvate,ăînăvedereaărestabiliriiălegalit iiăşiăevaluareaăimpactuluiăşi aăeficien eiăm surilorăluateăanterior;  prezentareaăriscurilorălegateădeănerespectareaăprevederilorădinăreglement rileăaplicabile. 4.2.2. Obiective

  Stabilireaă obiectiveloră activit iiă deă controlă reprezint ă oă faz ă important ă înă activitateaă privind verificareaă conformit iiă produseloră şiă serviciiloră destinateă consumatorilor,ă prină aplicareaă efectiv ă şiă unitar ă aă legisla ieiă şiă realizareaă unuiă înaltă nivelă deă protec ieă aă consumatorilor.

  Laăstabilireaăobiectivelorăseăvorăaveaă înăvedereă informa iileăproveniteăde la consumatori, asocia iiăaleăacestora,ămass-media,ădeălaăalteăautorit i,ăprecumăşiădinăconstat rileăproprii.

  Activitateaădeăcontrolătre