of 23 /23
PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European. Beneficiar: Centrul de Dezvoltare Socială T&CO www.pro-pact.ro

PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida,...

Page 1: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Beneficiar: Centrul de Dezvoltare Socială T&CO

www.pro-pact.ro

Page 2: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

DEZVOLTARE DURABILĂ - IMPORTANȚA PROTECȚIEI MEDIULUI Ș I DEZVOLTĂ RI I DURABILE, PROBLEMELE DE MEDIU Ș I TEMA SCHIMBARILOR CLIMATICE

S E S I U N E A A I I I - A

T E M E O R I Z O N TA L E Î N E L A B O R A R E A D E P O L I T I C I P U B L I C E Î N D O M E N I I L E O C U P Ă R I I Ș I I N C L U Z I U N I I S O C I A L E

C O N F E R I N Ț A D E L A N S A R E A P R O I E C T U L U I P R O - PA C T – P R O M O VA R E A O N G - U R I L O R Ș I PA RT E N E R I L O R S O C I A L I P R I N A D V O C A C Y, C A PA C I TA R E Ș I T R A I N I N G

6 i u n i e 2 0 1 8

MODERATOR: ANDRE I CUCU

EXPERT OCUPARE PRO IECT PRO-PACT

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Beneficiar: Centrul de Dezvoltare Socială T&CO

www.pro-pact.ro

Page 3: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Page 4: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

• În 2015, în cadrul lucrări lor Summitului ONU de la New York, a fost

adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

• Prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2017 a fost înf i ințat Departamentul

pentru Dezvoltare Durabilă

• AGENDA 2030 include un set de 17 obiective de dezvoltare durabilă (odd) şi

un plan de acţiune pe urmatorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei extreme,

combaterea inegalităţilor, a injustiţ iei ş i protejări i planetei până în anul

2030.

• Printre obiectivele Departamentului se află și revizuirea Strategiei Naționale

pentru Dezvoltare Durabilă. Orizonturi 2013-2020-2030(SNDD)

Page 5: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

1.1 . până în 2030, eradicarea sărăc ie i extreme pentru toț i oamen i i de pretut indeni , măsurată în

prezent ca număr de persoane care t ră iesc cu mai puț in de 1,25 $ pe z i .

1.2 . până în 2030, reducerea cu ce l puț in jumătate a număru lu i de bărbaț i , femei ș i cop i i de toate

vâr s te le care t ră iesc în sărăc ie în toate d imens iun i le aceste ia potr iv i t def in i ț i i lor naț iona le .

1.3 . implementarea unor s i s teme de protecț ie soc ia lă adecvate l a n ive l naț iona l ș i a măsur i lor

necesare , inc lus i v implementarea ven i tu lu i min im garantat

1.4 . până în 2030, a s igurarea faptu lu i că toț i bărbaț i i ș i toate femei le , în spec ia l ce i să rac i ș i

vu lnerab i l i , au dreptur i ega le la re sur se le economice, precum ș i acces la se rv ic i i le de bază,

1 .5 . până în 2030, c rearea rez i l iențe i ce lor să rac i ș i a f la ț i î n s i tuaț i i vu lnerab i le la even imente

ext reme legate de c l imă ș i a l te șocur i ș i dezas t re economice, soc ia le ș i de mediu .

OBIECTIVUL 1: FĂRĂ SĂRĂCIE - ERADICAREA SĂRĂCIEI ÎN TOATE FORMELE SALE ȘI ÎN ORICE CONTEXT

Page 6: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

2.1 până în 2030, e rad icarea foamete i ș i a s i gurarea accesu lu i tu turor, în spec ia l a l ce lor să rac i ș i

î n s i tuaț i i vu lnerab i le , inc lus i v sugar i , la produse a l imentare s i gure , nut r i t i ve ș i su f i c iente pe tot

parcur su l anu lu i

2.2 până în 2030, e rad icarea tuturor formelor de malnut r i ț ie , inc lus i v a t ingerea până în 2025 a

ț in te lor conven i te la n ive l in ternaț iona l cu pr iv i re la g reutatea ș i ta l ia joasă la cop i i i sub vâr s ta de

5 an i

2.3 până în 2030, dub larea product iv i tă ț i i ag r i co le ș i ven i tu r i lo r mic i lo r producător i ag r i co l i , î n

spec ia l femei , popu laț i i le ind igene, fe rmier i , păs tor i ș i pescar i

2 .4 până în 2030, a s igurarea unor s i s teme de producț ie a l imentară durab i le ș i implementarea unor

pract ic i ag r i co le rez i l iente , care sporesc product iv i ta tea ș i p roducț ia

2.5 până în 2020, menț inerea d iver s i tă ț i i genet ice a semințe lor, p lante lor cu l t i vate ș i an imale lor

de fe rmă ș i domest ice ș i a spec i i lo r lo r să lbat ice în rud i te

OBIECTIVUL 2: FOAMETE „ZERO”- Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și

promovarea unei agriculturi durabile

Page 7: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

3 .1 până î n 2030 , r educe rea r a te i g l oba le a mo r ta l i t ă ț i i mate rne l a ma i pu ț i n de 70 de cazu r i l a 100 . 000 de

nă scu ț i - v i i

3 .2 până î n 2030 , e l im ina rea decese lo r c a re po t f i p re ven i te i n r andu l nou -născu ț i l o r ș i c op i i l o r până l a 5 an i ,

3 . 3 până î n 2030 , e l im ina rea ep idemi i l o r de s i da , t ube rcu loză , ma l a r i e ș i bo l i t r op i ca l e neg l i j a te , p recum ș i

c ombate rea hepa t i te i , bo l i l o r c ond i ț i ona te de apă ș i a a l t o r bo l i t r an sm i s i b i l e

3 .4 până î n 2030 , r educerea cu o t re ime a mo r ta l i t ă ț i i p rematu re cauza te de bo l i ne t ran sm i s i b i l e p r i n

p reven i re , t r a ta re ș i p romova rea s ănă tă ț i i m in ta l e ș i a bună s tă r i i

3 .5 i n ta r i r ea p reven i r i i ș i t r a tamentu lu i abuzu lu i de sub s tan țe , i n c l u s i v abuzu l de d rogu r i ș i s ub s tan țe

na rco t i ce ș i a c on sumu lu i e x ce s i v de a l coo l

3 . 6 până î n 2020 , î n j umătă ț i r ea număru l g l oba l de dece se ș i r an i r i c auza te de acc idente ru t i e re

3 .7 până î n 2030 , a s i g u ra rea acce su lu i un i ve r sa l l a s e r v i c i i l e de s ănă ta te sexua l ă ș i r ep roduct i vă , 3 . 8

r ea l i z a rea acope r i r i i un i ve r sa l e î n domen iu l s ănă ta t i i , i n c l u s i v p ro tec ț i a r i s cu r i l o r f i n anc i a re , a c ce su l l a

s e r v i c i i e sen ț i a l e de s ănă ta te ca l i t a t i ve ș i a c ce su l l a med i camente de bază

3 . 9 până î n 2030 , r educe rea sub s tan ț i a l ă a număru l u i decese lo r ș i bo l i l o r p ro voca te de p rodu se le ch im ice

pe r i cu l oa se , de po l ua re ș i de con tamina rea ae ru l u i , ape i ș i a s o l u l u i

OBIECTIVUL 3: SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTAREAsigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă

Page 8: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

4.1 până în 2030, as igurarea faptu lu i că toate fe te le ș i toț i bă ie ț i i abso lvă învățământu l pr imar ș i

secundar g ratu i t

4.2 până în 2030, a s igurarea faptu lu i că toate fe te le ș i toț i bă ie ț i i au acces la dezvo l ta rea t impur ie

de ca l i ta te , îng r i j i re ș i educaț ia preșco la ră

4.3 până în 2030, a s igurarea accesu lu i ega l pent ru toate femei le ș i toț i bărbaț i i l a educaț ie tehn ică,

vocaț iona lă ș i te r ț ia ră , inc lus i v un iver s i ta ră , acces ib i lă ș i ca l i ta t i vă .

4.4 până în 2030, c reș terea substanț ia lă a număru lu i de t iner i ș i adu l ț i care det in competențe

re levante , inc lus i v competențe tehn ice ș i vocaț iona l

4 .5 până în 2030, e l iminarea d i spar i tă ț i lo r în t re sexe în educaț ie ș i a s i gurarea accesu lu i ega l la

toate n ive lu r i le de învățământ ș i formare profes iona lă a per soane lor vu lnerab i le

4 .6 până în 2030, a s igurarea faptu lu i ca toț i t iner i i ș i o propor ț ie substanț ia lă a adu l ț i lo r, a tât

bărbaț i , cât ș i femei , d i spun de competențe e lementare , precum a l fabet i zarea ș i a r i tmet ica

4.7 până în 2030, as igurarea faptu lu i că toț i e lev i i dobândesc cunoșt in țe le ș i competențe le necesare

pentru promovarea dezvo l tă r i i durab i le

OBIECTIVUL 4: EDUCAŢIE DE CALITATEGarantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul

vieţii pentru toţi.

Page 9: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

5.1 . e l iminarea tuturor formelor de d i sc r iminare împotr i va tu turor femei lor ș i fe te lor

5 .2 . e l iminarea tuturor formelor de v io lență împotr i va femei lor ș i fe te lor, în s fe re le pub l i ce ș i

p r i vate , inc lus i v a t ra f i cu lu i , exp loatăr i i sexua le ș i a a l tor t ipur i de exp loatare .

5 .3 . e l iminarea tuturor pract ic i lo r dăunătoare , precum căsător i i le cu cop i i , t impur i i ș i for țate , cât

ș i mut i la rea gen i ta lă a femei lor

5.4 . recunoașterea ș i aprec ie rea îngr i j i r i i neremunerate ș i a munc i i casn ice pr in fu rn izarea de

se rv ic i i pub l i ce , in f ras t ructură ș i po l i t i c i de protecț ie soc ia lă ș i p romovarea responsab i l i tă ț i i

par ta jate în gospodăr ie ș i fami l ie , după caz la n ive l naț iona l

5 .5 . a s igurarea par t i c ipăr i i dep l ine ș i e f i c iente a femei lor ș i a ega l i tă ț i i de șanse la ocuparea de

pos tur i de conducere la toate n ive lu r i le de luare a dec iz i i lo r în v ia ța po l i t i că , economică ș i pub l i că

5.6 . as igurarea accesu lu i un iver sa l la sănătatea sexua lă ș i reproduct ivă ș i a dreptur i lor

reproduct ive

OBIECTIVUL 5: EGALITATE DE GENRealizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor

Page 10: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

6.1 până în 2030, rea l i zarea accesu lu i un iver sa l ș i ech i tab i l la apă potab i lă s i gură ș i l a prețur i

acces ib i le pent ru toț i

6 .2 până în 2030, rea l i zarea accesu lu i la cond i ț i i san i ta re ș i de i g ienă adecvate ș i ech i tab i le

pent ru toț i ș i e l iminarea e l iberăr i i de jecț i i lo r în aer l iber

6.3 până în 2030, îmbunătăț i rea ca l i tă ț i i ape i pr in reducerea po luăr i i , e l iminarea depoz i tăr i i

deșeur i lo r ș i reducerea la min imum a produse lor ch imice ș i mater ia le lor per icu loase , în jumătăț ind

propor ț ia ape lor uzate net ratate ș i spor ind substanț ia l rec ic la rea ș i reut i l i za rea s i gură

6.4 până în 2030, c reș te rea substanț ia lă a e f i c iențe i de ut i l i za re a ape i în toate sectoare le ș i

a s i gurarea unu i proces durab i l de captare ș i fu rn izare a ape i potab i le

6 .5 până în 2030, implementarea managementu lu i in tegrat a l re sur se lor de apă la toate n ive lu r i le ,

i nc lus iv, dacă es te cazu l , pr in cooperarea t rans f ronta l ie ră

6.6 până în 2020, prote jarea ș i re s tab i l i rea ecos i s temelor legate de apă, inc lus i v munț i , pădur i ,

zone umede, râur i , rezervoare acv i fe re ș i l acur i

OBIECTIVUL 6: APĂ CURATĂ ŞI SANITAŢIEAsigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi

Page 11: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

7.1 Până în 2030, a s igurarea accesu lu i un iver sa l la se rv ic i i energet ice acces ib i le , s i gure ș i moderne

7.2 Până în 2030, c reș te rea semni f i cat i vă a ponder i i energ ie i d in su r se regenerab i le în mixu l

energet ic g loba l

7.3 Până în 2030, dub larea rate i g loba le de îmbunătăț i re a e f i c iențe i energet ice

OBIECTIVUL 7: ENERGIE CURATĂ ŞI LA PREŢURI ACCESIBILE

Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi

modern

Page 12: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

8 . 1 s u s ț i n e r e a c r e ș t e r i i e c o n o m i c e p e c a p d e l o c u i t o r î n c o n f o r m i t a t e c u s i t u a ț i a n a ț i o n a l ă ș i , î n s p e c i a l , c r e ș t e r e a

p r o d u s u l u i i n t e r n b r u t c u c e l p u ț i n 7 l a s u t ă p e a n î n ț ă r i l e c e l m a i p u ț i n d e z v o l t a t e

8 . 2 a t i n g e r e a u n o r n i v e l u r i m a i r i d i c a t e a l e p r o d u c t i v i t ă ț i i p r i n d i v e r s i f i c a r e , m o d e r n i z a r e a t e h n o l o g i c ă ș i i n o v a ț i e , i n c l u s i v

p r i n a c c e n t p e s e c t o a r e l e c u v a l o a r e a d ă u g a t ă s p o r i t ă

8 . 3 p r o m o v a r e a u n o r p o l i t i c i o r i e n t a t e s p r e d e z v o l t a r e c a r e s u s ț i n a c t i v i t ă ț i l e p r o d u c t i v e , c r e a r e a l o c u r i l o r d e m u n c ă

d e c e n t e , a n t r e p r e n o r i a t u l , c r e a t i v i t a t e a ș i i n o v a ț i a , ș i c a r e î n c u r a j e a z ă f o r m a l i z a r e a ș i c r e ș t e r e a I M M

8 . 4 î m b u n ă t ă ț i r e a p r o g r e s i v ă , p â n ă î n 2 0 3 0 , a e f i c i e n ț e i r e s u r s e l o r g l o b a l e p e n t r u c o n s u m ș i p r o d u c t i e , ș i d e c u p l a r e a

c r e ș t e r i i e c o n o m i c e d e d e g r a d a r e a m e d i u l u i , î n c o n f o r m i t a t e c u c a d r u l p e n t r u 1 0 a n i a l p r o g r a m e l o r p r i v i n d c o n s u m u l ș i

p r o d u c ț i a d u r a b i l ă , î n f r u n t e c u ț ă r i l e d e z v o l t a t e .

8 . 5 p â n ă î n 2 0 3 0 , a n g a j a r e a c o m p l e t ă ș i p r o d u c t i v ă ș i m u n c ă d e c e n t ă p e n t r u t o a t e f e m e i l e ș i t o t i b ă r b a ț i i , i n c l u s i v p e n t r u

t i n e r i ș i p e r s o a n e l e c u d i z a b i l i t ă ț i , p r e c u m ș i r e m u n e r a r e a e g a l ă p e n t r u m u n c a d e v a l o a r e e g a l ă .

8 . 6 p â n ă î n 2 0 2 0 , r e d u c e r e a s u b s t a n ț i a l ă a p r o p o r ț i e i t i n e r i l o r f ă r ă u n l o c d e m u n c ă , f ă r ă e d u c a ț i e s a u f o r m a r e .

8 . 7 m ă s u r i i m e d i a t e ș i e f i c i e n t e p e n t r u e r a d i c a r e a m u n c i i f o r ț a t e , e l i m i n a r e a s c l a v i e i m o d e r n e ș i a t r a f i c u l u i d e f i i n ț e

u m a n e , ș i a s i g u r a r e a i n t e r z i c e r i i ș i e l i m i n ă r i i c e l o r m a i g r a v e f o r m e a l e m u n c i i c o p i i l o r, i n c l u s i v r e c r u t a r e a ș i u t i l i z a r e a

c o p i i l o r s o l d a ț i , i a r p â n ă î n 2 0 2 5 , e l i m i n a r e a m u n c i i c o p i i l o r î n t o a t e f o r m e l e s a l e .

8 . 8 p r o t e c ț i a d r e p t u l u i l a m u n c ă ș i p r o m o v a r e a m e d i i l o r d e l u c r u s i g u r e ș i s e c u r i z a t e p e n t r u t o ț i l u c r ă t o r i i

8 . 9 p â n ă î n 2 0 3 0 , e l a b o r a r e a ș i i m p l e m e n t a r e a p o l i t i c i l o r p e n t r u p r o m o v a r e a u n u i t u r i s m d u r a b i l c a r e c r e e a z ă l o c u r i d e

m u n c ă ș i p r o m o v e a z ă c u l t u r a ș i p r o d u s e l e l o c a l e .

8 . 1 0 c o n s o l i d a r e a c a p a c i t ă ț i i i n s t i t u ț i i l o r f i n a n c i a r e i n t e r n e p e n t r u a î n c u r a j a ș i a e x t i n d e a c c e s u l l a s e r v i c i i b a n c a r e , d e

a s i g u r ă r i ș i s e r v i c i i f i n a n c i a r e p e n t r u t o ț i

OBIECTIVUL 8: MUNCĂ DECENTĂ ŞI CREŞTERE ECONOMICĂ Promovarea unei creşteri economice susţinute,

deschisă tuturor şi durabilă, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi asigurarea de locuri de muncă

decente pentru toţi

Page 13: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

9 .1 dez vo l t a rea i n f r a s t ruc tu r i i c a l i t a t i ve , f i ab i l e , du rab i l e ș i pu te rn i ce , i n c l u s i v i n f r a s t ruc tu ra re g i ona l ă ș i

t r an s f ron ta l i e ră , pen t ru a sp r i j i n i de z vo l ta rea e conomică ș i bună s ta rea oamen i l o r

9 . 2 p romova rea i ndu s t r i a l i z ă r i i i n c l u z i ve ș i du rab i l e ș i , până î n 2030 , spo r i r ea semn i f i ca t i vă a r a te i de

o cupa re ș i a p rodu su l u i i n te rn b ru t î n i ndu s t r i e , î n con fo rm i ta te cu c i r cums tan țe le na ț i ona le , ș i dub l a rea

ace s te i c o te î n ț ă r i l e ce l ma i pu ț i n dez vo l t a te

9 . 3 c re ș te rea acce su lu i î n t rep r i nde r i l o r m i c i i ndu s t r i a l e ș i de a l t ă na tu ră , î n spec i a l d i n ț ă r i l e î n cu r s de

dez vo l t a re , l a s e r v i c i i f i n anc i a re , i n c l u s i v l a c red i te acce s i b i l e , ș i i n teg ra rea ace s to ra î n l an țu r i v a l o r i ce ș i

p i e țe e x te rne

9 .4 până î n 2030 , mode rn i za rea i n f r a s t ruc tu r i i ș i r e ab i l i t a rea i ndu s t r i i l o r pen t ru a deven i du rab i l e , cu

e f i c i en ță spo r i t ă î n u t i l i z a rea re su r se l o r ș i adop ta re spo r i t ă a t ehno log i i l o r ș i p ro ce se lo r i ndu s t r i a l e cu ra te ș i

e co lo g i ce , t oa te ț ă r i l e l u ând măsu r i î n con fo rm i ta te cu capac i t ă ț i l e

9 .5 i n ta r i r ea ce rce tă r i i ș t i i n ț i f i ce , mode rn i za rea capac i tă ț i l o r t ehno log i ce a l e s e c toa re l o r i ndu s t r i a l e î n t oa te

ț ă r i l e , î n spec i a l ț ă r i l e î n cu r s de dez vo l t a re , până î n 2030 ; î n cu ra j a rea i nova ț i i l o r ș i c re ș te rea semn i f i ca t i vă

a număru l u i de anga j a ț i î n ce r ce ta re ș i de z vo l t a re l a 1 m i l i on de l o cu i to r i ș i a che l tu i e l i l o r pub l i ce ș i p r i va te

de ce rce ta re ș i de z vo l ta re

OBIECTIVUL 9: INDUSTRIE, INOVAŢIE ŞI INFRASTRUCTURĂ

Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea

inovației

Page 14: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

1 0 . 1 . p â n ă î n 2 0 3 0 , r e a l i z a r e a ș i s u s ț i n e r e a î n m o d p r o g r e s i v a c r e ș t e r i i v e n i t u r i l o r p e n t r u 4 0 l a s u t ă d i n l i m i t a d e j o s a

p o p u l a ț i e i , l a o r a t ă m a i m a r e d e c â t m e d i a n a ț i o n a l ă

1 0 . 2 . p â n ă î n 2 0 3 0 , a b i l i t a r e a ș i p r o m o v a r e a i n c l u z i u n i i s o c i a l e , e c o n o m i c e ș i p o l i t i c e a t u t u r o r, i n d i f e r e n t d e v â r s t ă , s e x ,

d i z a b i l i t a t e , r a s ă , e t n i e , o r i g i n e , r e l i g i e s a u s t a t u t e c o n o m i c s a u d e a l t ă n a t u r ă

1 0 . 3 . a s i g u r a r e a o p o r t u n i t ă ț i l o r e g a l e ș i r e d u c e r e a i n e g a l i t ă ț i i r e z u l t a t e l o r, i n c l u s i v p r i n e l i m i n a r e a l e g i l o r, p o l i t i c i l o r ș i

p r a c t i c i l o r d i s c r i m i n a t o r i i , ș i p r o m o v a r e a l e g i s l a ț i e i , p o l i t i c i l o r ș i a c ț i u n i l o r c o r e s p u n z ă t o a r e î n a c e s t s e n s .

1 0 . 4 . a d o p t a r e a p o l i t i c i l o r, î n s p e c i a l f i s c a l e , s a l a r i a l e ș i d e p r o t e c ț i e s o c i a l ă , i n s c o p u l r e a l i z a r i i p r o g r e s i v e a u n e i

e g a l i t ă ț i s p o r i t e

1 0 . 5 . p e r f e c ț i o n a r e a r e g l e m e n t ă r i i ș i m o n i t o r i z ă r i i p i e ț e l o r ș i i n s t i t u ț i i l o r f i n a n c i a r e g l o b a l e ș i c o n s o l i d a r e a i m p l e m e n t ă r i i

a c e s t o r r e g l e m e n t ă r i

1 0 . 6 . a s i g u r a r e a r e p r e z e n t ă r i i ș i v o c i i p u t e r n i c e p e n t r u ț ă r i l e î n c u r s d e d e z v o l t a r e î n p r o c e s e l e d e c i z i o n a l e d i n c a d r u l

i n s t i t u ț i i l o r e c o n o m i c e ș i f i n a n c i a r e i n t e r n a ț i o n a l e g l o b a l e , p e n t r u a o f e r i i n s t i t u ț i i m a i e f i c i e n t e , c r e d i b i l e , r e s p o n s a b i l e

ș i l e g i t i m e

1 0 . 7 . f a c i l i t a r e a m i g r a ț i e i ș i m o b i l i t ă ț i i o r d o n a t e , s i g u r e , r e g l e m e n t a t e ș i r e s p o n s a b i l e a p e r s o a n e l o r, i n c l u s i v p r i n

i m p l e m e n t a r e a u n o r p o l i t i c i d e m i g r a ț i e p l a n i f i c a t e ș i b i n e g e s t i o n a t e

OBIECTIVUL 10: INEGALITĂŢI REDUSE Reducerea inegalităţilor în interiorul

ţărilor şi între țări

Page 15: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

11 .1 până î n 2030 , ac ce su l t u tu ro r l a l o cu in țe ș i s e r v i c i i de bază adecva te , s i g u re ș i l a p re țu r i a c ce s i b i l e ș i

mode rn i za rea ca r t i e re l o r s ă race

11 .2 până î n 2030 , a s i g u ra rea acce su lu i l a s i s t eme de t r an spo r t s i g u re , l a p re țu r i e ch i t ab i l e , a c ce s i b i l e ș i

du rab i l e pen t ru t o ț i , îmbună tă ț i r ea s i g u ran țe i r u t i e re , î n spec i a l p r i n e x t i nde rea re țe l e l o r de t r an spo r t

pub l i c , a co rdând o a ten ț i e deo seb i tă nevo i l o r ce l o r a f l a ț i î n s i t ua ț i i vu l ne rab i l e , f eme i , cop i i , pe r soane cu

d i z ab i l i t ă ț i ș i î n e ta te

11 . 3 până î n 2030 , con so l i da rea u rban i z ă r i i i n c l uz i ve ș i du rab i l e ș i a c apac i t ă ț i i pen t ru p l an i f i ca rea ș i

g e s t i ona rea pa r t i c i pa t i vă , i n teg ra tă ș i du rab i l ă a a șe ză r i l o r umane î n t oa te ț ă r i l e .

11 . 4 con so l i da rea e fo r tu r i l o r de p ro tec ț i e ș i s a l v ga rda re a pa t r imon iu lu i c u l tu ra l ș i n a tu ra l mond ia l .

11 . 5 până î n 2030 , r educe rea semn i f i ca t i vă a număru l u i de decese ș i a număru l u i de pe r soane a fec ta te ș i

s c ăde rea sub s tan ț i a l ă a p i e rde r i l o r e conomice d i r e c te î n r apo r t cu p rodu su l i n te rn b ru t l a n i ve l g l oba l ,

c auza te de deza s t re , i n c l u s i v deza s t re l e l e ga te de apă , cu un accen t pe p ro tec ț i a ce l o r s ă rac i

11 . 6 până î n 2030 , r educe rea pe cap de l o cu i t o r a impac tu lu i nega t i v a sup ra med iu l u i î n o ra șe , i n c l u s i v p r i n

aco rda rea une i a ten ț i i deo seb i te c a l i t ă ț i i ae ru l u i ș i g e s t i onă r i i de șeu r i l o r mun i c i pa l e ș i de a l t t i p

11 . 7 până î n 2030 , a s i g u ra rea acce su lu i un i ve r sa l l a spa ț i i ve r z i ș i pub l i ce s i gu re , i n c l u z i ve ș i a c ce s i b i l e , î n

spec i a l pen t ru f eme i ș i c op i i , pe r soane î n e ta te ș i c e l e cu d i z ab i l i t ă ț i

OBIECTIVUL 11: ORAŞE ŞI COMUNITĂŢI DURABILE

Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor,

sigure, reziliente şi durabile

Page 16: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

1 2 . 1 i m p l e m e n t a r e a c a d r u l u i d e 1 0 a n i d e p r o g r a m e p e n t r u m o d e l e l e d e c o n s u m ș i p r o d u c ț i e d u r a b i l e , t o a t e ț ă r i l e l u â n d

m ă s u r i , î n f r u n t e c u ț ă r i l e d e z v o l t a t e , ț i n â n d c o n t d e d e z v o l t a r e a ș i c a p a c i t ă ț i l e ț ă r i l o r î n c u r s d e d e z v o l t a r e

1 2 . 2 p â n ă î n 2 0 3 0 , r e a l i z a r e a g e s t i o n ă r i i d u r a b i l e ș i u t i l i z ă r i i e f i c i e n t e a r e s u r s e l o r n a t u r a l e

1 2 . 3 p â n ă î n 2 0 3 0 , î n j u m ă t ă ț i r e a p e c a p d e l o c u i t o r l a n i v e l m o n d i a l a r i s i p e i d e a l i m e n t e l a n i v e l d e v â n z a r e c u a m ă n u n t u l

ș i d e c o n s u m ș i r e d u c e r e a p i e r d e r i l o r d e a l i m e n t e d e - a l u n g u l l a n ț u r i l o r d e p r o d u c ț i e ș i d e a p r o v i z i o n a r e , i n c l u s i v a

p i e r d e r i l o r p o s t - r e c o l t a r e .

1 2 . 4 p â n ă î n 2 0 2 0 , r e a l i z a r e a m a n a g e m e n t u l u i e c o l o g i c a l s u b s t a n ț e l o r c h i m i c e ș i a t u t u r o r d e ș e u r i l o r p e p a r c u r s u l c i c l u l u i

d e v i a ț ă a l a c e s t o r a , î n c o n f o r m i t a t e c u c a d r e l e c o n v e n i t e l a n i v e l i n t e r n a ț i o n a l , ș i r e d u c e r e a s e m n i f i c a t i v ă a e m i s i i l o r

a c e s t o r a î n a e r, a p ă ș i s o l , î n s c o p u l d e a r e d u c e l a m i n i m u m e f e c t e l e a d v e r s e a l e a c e s t o r a a s u p r a s ă n ă t ă ț i i u m a n e ș i a

m e d i u l u i .

1 2 . 5 p â n ă î n 2 0 3 0 , r e d u c e r e a s e m n i f i c a t i v ă a g e n e r ă r i i d e d e ș e u r i , p r i n p r e v e n i r e , r e d u c e r e , r e c i c l a r e ș i r e u t i l i z a r e .

1 2 . 6 î n c u r a j a r e a c o m p a n i i l o r, î n s p e c i a l a c o m p a n i i l o r m a r i ș i t r a n s n a ț i o n a l e , s ă a d o p t e p r a c t i c i d u r a b i l e ș i s ă i n t e g r e z e

i n f o r m a ț i i l e p r i v i n d d u r a b i l i t a t e a î n c i c l u l d e r a p o r t a r e .

1 2 . 7 p r o m o v a r e a p r a c t i c i l o r d u r a b i l e d e a c h i z i ț i i p u b l i c e , î n c o n f o r m i t a t e c u p o l i t i c i l e ș i p r i o r i t ă ț i l e n a ț i o n a l e .

1 2 . 8 p â n ă î n 2 0 3 0 , o a m e n i i d e p r e t u t i n d e n i t r e b u i e s ă d e ț i n ă i n f o r m a ț i i r e l e v a n t e ș i s ă f i e s e n s i b i l i z a ț i p e t e m a d e z v o l t a r i i

d u r a b i l e ș i a u n u i s t i l d e v i a ț ă î n a r m o n i e c u n a t u r a .

OBIECTIVUL 12: CONSUM ŞI PRODUCŢIE RESPONSABILE Asigurarea unor tipare de

consum şi producţie durabile

Page 17: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

13.1 . Conso l idarea rez i l iențe i ș i capac i tăț i i de adaptare la r i scur i le legate de c l imă ș i dezas t re le

natura le în toate ță r i le .

13.2 In tegrarea măsur i lo r pr i v ind sch imbăr i le c l imat ice în po l i t i c i , s t ra teg i i ș i p lanur i naț iona le .

13.3 Îmbunătăț i rea educaț ie i , sens ib i l i ză r i i ș i capac i tăț i lo r umane ș i i n s t i tu ț iona le pr i v ind

atenuarea sch imbăr i lo r c l imat ice , adaptarea, reducerea impactu lu i ș i a le r ta t impur ie .

OBIECTIVUL 13: ACŢIUNE CLIMATICĂLuarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor*

Page 18: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

1 4 . 1 p â n ă î n 2 0 2 5 , p r e v e n i r e a ș i r e d u c e r e a s e m n i f i c a t i v ă a p o l u ă r i i m a r i n e d e t o a t e t i p u r i l e , î n s p e c i a l d e l a a c t i v i t ă ț i l e

t e r e s t r e , i n c l u s i v p o l u a r e a c u d e ș e u r i m a r i n e ș i p o l u a r e a c u n u t r i e n ț i

1 4 . 2 p â n ă î n 2 0 2 0 , g e s t i o n a r e a ș i p r o t e c ț i a d u r a b i l ă a e c o s i s t e m e l o r m a r i n e ș i c o s t a l e , p e n t r u a e v i t a i m p a c t e l e n e g a t i v e

s e m n i f i c a t i v e , i n c l u s i v p r i n c o n s o l i d a r e a r e z i s t e n ț e i a c e s t o r a

1 4 . 3 m i n i m i z a r e a ș i g e s t i o n a r e a i m p a c t u l u i a c i d i f i c ă r i i o c e a n e l o r, i n c l u s i v p r i n c o o p e r a r e ș t i i n ț i f i c ă

1 4 . 4 p â n ă î n 2 0 2 0 , r e g l e m e n t a r e a e f i c i e n t ă a p e s c u i t u l u i ș i e l i m i n a r e a p e s c u i t u l u i e x c e s i v, i l e g a l , n e d e c l a r a t ș i

n e r e g l e m e n t a t ș i a p r a c t i c i l o r d e p e s c u i t d i s t r u c t i v e , ș i i m p l e m e n t a r e a p l a n u r i l o r d e m a n a g e m e n t b a z a t e p e ș t i i n ț ă , p e n t r u

a r e s t a b i l i s t o c u r i l e d e p e ș t e î n c e l m a i s c u r t t i m p p o s i b i l , c e l p u ț i n l a n i v e l u r i l e c a r e a r a s i g u r a u n r a n d a m e n t m a x i m

d u r a b i l , d u p ă c u m e s t e d e t e r m i n a t d e c a r a c t e r i s t i c i l e b i o l o g i c e a l e a c e s t o r a

1 4 . 5 p â n ă î n 2 0 2 0 , c o n s e r v a r e a a c e l p u ț i n 1 0 l a s u t ă d i n z o n e l e c o s t a l e ș i m a r i n e , î n c o n f o r m i t a t e c u l e g i s l a ț i a n a ț i o n a l ă ș i

i n t e r n a ț i o n a l ă ș i î n b a z a c e l o r m a i b u n e e v i d e n ț e ș t i i n ț i f i c e d i s p o n i b i l e

1 4 . 6 p â n ă î n 2 0 2 0 , i n t e r z i c e r e a f o r m e l o r d e s u b v e n ț i o n a r e a p e s c u i t u l u i c a r e c o n t r i b u i e l a c a p a c i t a t e a e x c e d e n t a r ă ș i

p e s c u i t u l e x c e s i v, e l i m i n a r e a s u b v e n ț i i l o r c a r e c o n t r i b u i e l a p e s c u i t u l i l e g a l , n e d e c l a r a t ș i n e r e g l e m e n t a t ș i a b ț i n e r e a d e l a

i n t r o d u c e r e a u n o r s u b v e n ț i i n o i d e a c e s t t i p , r e c u n o s c â n d c ă t r a t a m e n t u l a d e c v a t ș i e f i c i e n t , s p e c i a l ș i d i f e r e n ț i a t p e n t r u

ț ă r i l e c e l m a i p u ț i n d e z v o l t a t e a r t r e b u i s ă f i e o p a r t e i n t e g r a n t ă a n e g o c i e r i i s u b v e n ț i i l o r p e n t r u p e s c u i t i n c a d r u l

o r g a n i z a ț i e i m o n d i a l e a c o m e r ț u l u i

1 4 . 7 p â n ă î n 2 0 3 0 , c r e ș t e r e a b e n e f i c i i l o r e c o n o m i c e p e n t r u s t a t e l e i n s u l a r e m i c i ș i ț ă r i l e c e l m a i p u ț i n d e z v o l t a t e

OBIECTIVUL 14: VIAŢA ACVATICĂ

Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru odezvoltare durabilă

Page 19: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

1 5 . 1 p â n ă î n 2 0 2 0 , a s i g u r a r e a c o n s e r v ă r i i , r e s t a b i l i r i i ș i u t i l i z ă r i i d u r a b i l e a e c o s i s t e m e l o r d e a p ă d u l c e t e r e s t r e ș i

i n t e r i o a r e ș i a s e r v i c i i l o r a c e s t o r a , î n s p e c i a l p ă d u r i , z o n e u m e d e , m u n ț i ș i t e r e n u r i a r i d e 1 5 . 2 p â n ă î n 2 0 2 0 , p r o m o v a r e a

i m p l e m e n t ă r i i m a n a g e m e n t u l u i d u r a b i l a l t u t u r o r t i p u r i l o r d e p ă d u r i , s t o p a r e a d e f r i ș ă r i i , r e s t a b i l i r e a p ă d u r i l o r d e g r a d a t e ș i

c r e ș t e r e a s e m n i f i c a t i v ă a î m p ă d u r i r i i ș i r e î m p ă d u r i r i i l a n i v e l g l o b a l

1 5 . 3 p â n ă î n 2 0 3 0 , c o m b a t e r e a d e ș e r t i f i c ă r i i , r e s t a u r a r e a t e r e n u r i l o r ș i s o l u r i l o r d e g r a d a t e , i n c l u s i v a t e r e n u r i l o r a f e c t a t e

d e d e ș e r t i f i c a r e , s e c e t ă ș i i n u n d a ț i i ș i d e p u n e r e a d e e f o r t u r i p e n t r u a a t i n g e o l u m e n e u t r a d i n p u n c t d e v e d e r e a l

d e g r a d ă r i i s o l u l u i

1 5 . 4 p â n ă î n 2 0 3 0 , a s i g u r a r e a c o n s e r v ă r i i e c o s i s t e m e l o r m o n t a n e , i n c l u s i v a b i o d i v e r s i t ă ț i i a c e s t o r a , î n s c o p u l d e a s p o r i

c a p a c i t a t e a a c e s t o r a d e a o f e r i b e n e f i c i i e s e n ț i a l e p e n t r u d e z v o l t a r e d u r a b i l ă

1 5 . 5 l u a r e a u n o r m ă s u r i u r g e n t e ș i s e m n i f i c a t i v e p e n t r u a r e d u c e d e g r a d a r e a h a b i t a t e l o r n a t u r a l e , a s t o p a p i e r d e r e a

b i o d i v e r s i t ă ț i i ș i , p â n ă î n 2 0 2 0 , a p r o t e j a ș i p r e v e n i e x t i n c ț i a s p e c i i l o r a m e n i n ț a t e

1 5 . 6 p r o m o v a r e a d i s t r i b u i r i i c o r e c t e ș i e c h i t a b i l e a b e n e f i c i i l o r c a r e r e z u l t ă d i n u t i l i z a r e a r e s u r s e l o r g e n e t i c e ș i

p r o m o v a r e a a c c e s u l u i c o r e s p u n z ă t o r l a a c e s t e r e s u r s e , d u p ă c u m e s t e c o n v e n i t l a n i v e l i n t e r n a ț i o n a l

1 5 . 7 l u a r e a u n o r m ă s u r i u r g e n t e p e n t r u a s t o p a b r a c o n a j u l ș i t r a f i c u l d e s p e c i i d e f l o r ă ș i f a u n ă p r o t e j a t e ș i a b o r d a r e a

c e r e r i i ș i o f e r t e i d e p r o d u s e i l e g a l e d e s p e c i i s ă l b a t i c e

1 5 . 8 p â n ă î n 2 0 2 0 , i n t r o d u c e r e a m ă s u r i l o r p e n t r u a p r e v e n i i n t r o d u c e r e a ș i a r e d u c e s e m n i f i c a t i v i m p a c t u l s p e c i i l o r i n v a z i v e

a s u p r a e c o s i s t e m e l o r t e r e s t r e ș i a c v a t i c e ș i p e n t r u a c o n t r o l a ș i e r a d i c a s p e c i i l e p r i o r i t a r e

1 5 . 9 p â n ă î n 2 0 2 0 , i n t e g r a r e a v a l o r i l o r b i o d i v e r s i t ă ț i i ș i e c o s i s t e m e l o r î n p l a n i f i c a r e a n a ț i o n a l ă ș i l o c a l ă , p r o c e s e l e d e

d e z v o l t a r e , s t r a t e g i i ș i p l a n u r i l e d e r e d u c e r e a s ă r ă c i e i

OBIECTIVUL 15: VIAŢA TERESTRĂ Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului

și stoparea pierderilor de biodiversitate

Page 20: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

16 .1 . r educe rea semn i f i ca t i vă a t u tu ro r f o rme l o r de v i o l en ță ș i r a te l o r de deces conexe , p re tu t i nden i

16 . 2 . s t opa rea abuzu lu i , e xp l oa tă r i i , t r a f i cu l u i ș i a t u tu ro r f o rme l o r de v i o l en ță ș i t o r tu r i i c op i i l o r

16 . 3 . p romova rea s t a tu l u i de d rep t l a n i ve l na ț i ona l ș i i n te rna ț i ona l ș i a s i g u ra rea acce su l e ga l l a j u s t i ț i e

pen t ru t o ț i

16 . 4 . până î n 2030 , r educe rea semn i f i ca t i vă a f l u xu r i l o r i l i c i t e f i n anc i a re ș i de a rmament , con so l i da rea

re cuperă r i i ș i r e tu rnă r i i bunu r i l o r f u ra te ș i c ombate rea tu tu ro r f o rme l o r de c r imă o rgan i z a tă

16 .5 reduce rea semn i f i ca t i vă a co rup ț i e i ș i dă r i i de m i tă î n t oa te f o rme l e s a l e

16 . 6 . dez vo l ta rea i n s t i t u ț i i l o r e f i c i en te , r e spon sab i l e ș i t r an spa ren te l a t oa te n i ve l u r i l e

16 . 7 . a s i g u ra rea p roce su l u i dec i z i ona l r e cep t i v, i n c l uz i v, pa r t i c i pa t i v ș i r ep re zenta t i v l a t oa te n i ve l u r i l e

16 . 8 . e x t i nde rea ș i c on so l i da rea pa r t i c i pă r i i ț ă r i l o r î n cu r s de dez vo l t a re î n i n s t i t u ț i i l e de guve rna re g l oba l ă

16 . 9 . până î n 2030 , a s i g u ra rea i den t i tă ț i i l e ga le t u tu ro r, i n c l u s i v î n reg i s t r a rea na ș te r i i

16 . 10 . a s i g u ra rea acce su lu i pub l i c l a i n f o rmaț i i ș i p ro te j a rea l i be r tă ț i l o r f undamenta le , î n con fo rm i ta te cu

l e g i s l a ț i a na ț i ona l ă ș i a co rdu r i l e i n te rna ț i ona le

OBIECTIVUL 16: PACE, JUSTIŢIE ŞI INSTITUŢII EFICIENTE Promovarea unor societăți pașnice și

incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii

eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile

Page 21: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

1 7 . 1 . c o n s o l i d a r e a m o b i l i z ă r i i r e s u r s e l o r i n t e r n e , i n c l u s i v p r i n s u p o r t u l i n t e r n a ț i o n a l p e n t r u ț ă r i l e î n c u r s d e d e z v o l t a r e ,

p e n t r u a î m b u n ă t ă ț i c a p a c i t a t e a n a ț i o n a l a d e i m p o z i t a r e ș i c o l e c t a r e a a l t o r v e n i t u r i

1 7 . 2 . ț ă r i l e d e z v o l t a t e î ș i v o r i m p l e m e n t a p e d e p l i n a n g a j a m e n t e l e p r i v i n d a s i s t e n ț a o f i c i a l ă d e d e z v o l t a r e , i n c l u s i v

a n g a j a m e n t u l m a i m u l t o r ț ă r i d e z v o l t a t e d e a a t i n g e ț i n t a d e 0 , 7 l a s u t ă d i n a o d / p n b p e n t r u ț ă r i l e î n c u r s d e d e z v o l t a r e ș i

î n t r e 0 , 1 5 ș i 0 , 2 0 l a s u t ă d i n a o d / p n b p e n t r u ț ă r i l e c e l e m a i p u ț i n d e z v o l t a t e ; f u r n i z o r i i a o d s u n t î n c u r a j a ț i s ă i a î n

c o n s i d e r a r e s t a b i l i r e a u n e i ț i n t e c o n s t a n d i n a s i g u r a r e a a c e l p u ț i n 0 , 2 0 l a s u t ă d i n a o d / p n b p e n t r u ț ă r i l e c e l e m a i p u ț i n

d e z v o l t a t e

1 7 . 3 . m o b i l i z a r e a r e s u r s e l o r f i n a n c i a r e s u p l i m e n t a r e p e n t r u ț ă r i l e î n c u r s d e d e z v o l t a r e d i n s u r s e m u l t i p l e

1 7 . 4 . s u s ț i n e r e a ț ă r i l o r î n c u r s d e d e z v o l t a r e î n a t i n g e r e a s u s t e n a b i l i t ă ț i i d a t o r i i l o r p e t e r m e n l u n g p r i n i n t e r m e d i u l u n o r

p o l i t i c i c o o r d o n a t e , c a r e v i z e a z ă s t i m u l a r e a f i n a n ț ă r i i d a t o r i i l o r, r e d u c e r e a d a t o r i i l o r ș i r e s t r u c t u r a r e a d a t o r i i l o r, d u p ă

c a z , ș i a b o r d a r e a d a t o r i e i e x t e r n e a ț ă r i l o r s ă r a c e p u t e r n i c î n d a t o r a t e , p e n t r u a r e d u c e p o v a r a d a t o r i e i

1 7 . 5 . a d o p t a r e a ș i i m p l e m e n t a r e a r e g i m u r i l o r d e p r o m o v a r e a i n v e s t i ț i i l o r p e n t r u ț ă r i l e c e l m a i p u ț i n d e z v o l t a t e

1 7 . 6 . c o n s o l i d a r e a c o o p e r ă r i i r e g i o n a l e ș i i n t e r n a ț i o n a l e n o r d - s u d , s u d - s u d ș i t r i u n g h i u l a r e p r i v i n d a c c e s u l l a ș t i i n ț ă ,

t e h n o l o g i e ș i i n o v a ț i i ș i î m b u n ă t ă ț i r e a s c h i m b u l u i d e c u n o ș t i n ț e î n c o n d i ț i i a g r e a t e d e c o m u n a c o r d , i n c l u s i v p r i n t r - o m a i

b u n ă c o o r d o n a r e î n t r e m e c a n i s m e l e e x i s t e n t e , î n s p e c i a l l a n i v e l u l o r g a n i z a ț i e i n a ț i u n i l o r u n i t e , ș i p r i n t r - u n m e c a n i s m

g l o b a l d e f a c i l i t a r e a t e h n o l o g i e i

OBIECTIVUL 17: PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELORConsolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă (1)

Page 22: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

1 7 . 7 . p r o m o v a r e a d e z v o l t ă r i i , t r a n s f e r u l u i , d i s e m i n ă r i i ș i d i f u z ă r i i t e h n o l o g i i l o r p r i e t e n o a s e m e d i u l u i p e n t r u ț ă r i l e î n c u r s

d e d e z v o l t a r e î n c o n d i ț i i f a v o r a b i l e , i n c l u s i v î n t e r m e n i c o n c e s i o n a l i ș i p r e f e r e n ț i a l i , î n c o n d i ț i i a g r e a t e d e c o m u n a c o r d

1 7 . 8 . o p e r a ț i o n a l i z a r e a c o m p l e t ă a b ă n c i i d e t e h n o l o g i i , a m e c a n i s m u l u i d e c o n s o l i d a r e a c a p a c i t ă ț i l o r î n ș t i i n ț ă ,

t e h n o l o g i e ș i i n o v a r e p e n t r u ț ă r i l e c e l e m a i p u ț i n d e z v o l t a t e , p â n ă î n 2 0 1 7 , ș i s p o r i r e a u t i l i z ă r i i t e h n o l o g i e i g e n e r i c e , î n

s p e c i a l a t e h n o l o g i e i i n f o r m a ț i e i ș i c o m u n i c a ț i i l o r

1 7 . 9 . c o n s o l i d a r e a s u p o r t u l u i i n t e r n a ț i o n a l p e n t r u i m p l e m e n t a r e a e f i c i e n t ă ș i ț i n t i t ă a a c t i v i t ă ț i l o r d e c o n s o l i d a r e a a

c a p a c i t ă ț i l o r î n ț ă r i l e î n c u r s d e d e z v o l t a r e p e n t r u a s p r i j i n i p l a n u r i l e n a ț i o n a l e î n i m p l e m e n t a r e a o b i e c t i v e l o r d e

d e z v o l t a r e d u r a b i l ă , i n c l u s i v p r i n c o o p e r a r e a n o r d - s u d , s u d - s u d ș i t r i u n g h i u l a r ă

1 7 . 1 0 . p r o m o v a r e a s i s t e m u l u i d e c o m e r ț m u l t i l a t e r a l u n i v e r s a l , b a z a t p e r e g u l i , d e s c h i s , n e d i s c r i m i n a t o r i u ș i e c h i t a b i l î n

c a d r u l o r g a n i z a ț i e i m o n d i a l e a c o m e r ț u l u i , i n c l u s i v p r i n î n c h e i e r e a n e g o c i e r i l o r î n c a d r u l a g e n d e i d e d e z v o l t a r e d e l a d o h a

1 7 . 1 1 . c r e ș t e r e a s e m n i f i c a t i v ă a e x p o r t u r i l o r ț ă r i l o r î n c u r s d e d e z v o l t a r e , î n s p e c i a l î n v e d e r e a d u b l ă r i i c o t e i e x p o r t u r i l o r

l a n i v e l m o n d i a l p e n t r u ț ă r i l e c e l m a i p u ț i n d e z v o l t a t e p â n ă î n 2 0 2 0

1 7 . 1 2 . i m p l e m e n t a r e a î n t i m p u t i l a a c c e s u l u i p e p i a ț ă f ă r ă t a x e v a m a l e ș i f ă r ă c o t e p e o b a z ă d u r a b i l ă p e n t r u t o a t e ț ă r i l e

c e l m a i p u ț i n d e z v o l t a t e , î n c o n c o r d a n ț ă c u d e c i z i i l e o r g a n i z a ț i e i m o n d i a l e a c o m e r ț u l u i , i n c l u s i v p r i n a s i g u r a r e a c ă

n o r m e l e p r e f e r e n ț i a l e d e o r i g i n e a p l i c a b i l e i m p o r t u r i l o r d i n ț ă r i l e c e l e m a i p u ț i n d e z v o l t a t e s u n t t r a n s p a r e n t e ș i s i m p l e , ș i

c o n t r i b u i e l a f a c i l i t a r e a a c c e s u l u i l a p i a ț ă

OBIECTIVUL 17: PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELORConsolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă (2)

Page 23: PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI ......3.3 până în 2030, eliminarea epidemiilor de sida, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei,

NOUA AGENDĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

1 7 . 1 3 . s p o r i r e a s t a b i l i t ă ț i i m a c r o e c o n o m i c e g l o b a l e , i n c l u s i v p r i n c o o r d o n a r e a p o l i t i c i l o r ș i c o e r e n ț a p o l i t i c i l o r

1 7 . 1 4 . s p o r i r e a c o e r e n ț e i p o l i t i c i l o r p e n t r u d e z v o l t a r e d u r a b i l ă

1 7 . 1 5 . r e s p e c t a r e a s p a ț i u l u i d e p o l i t i c i ș i a a u t o r i t ă ț i i f i e c ă r e i ț ă r i î n a s t a b i l i ș i i m p l e m e n t a p o l i t i c i d e e r a d i c a r e a

s ă r ă c i e i ș i d e z v o l t a r e d u r a b i l ă

1 7 . 1 6 . s p o r i r e a p a r t e n e r i a t u l u i g l o b a l p e n t r u d e z v o l t a r e d u r a b i l ă , c o m p l e m e n t a t d e p a r t e n e r i a t e c u m u l t i p l e p ă r ț i

i n t e r e s a t e c a r e m o b i l i z e a z ă ș i d i s t r i b u i e c u n o ș t i n ț e l e , e x p e r t i z a , t e h n o l o g i i l e ș i r e s u r s e l e f i n a n c i a r e , p e n t r u a s p r i j i n i

r e a l i z a r e a o b i e c t i v e l o r d e d e z v o l t a r e d u r a b i l ă î n t o a t e ț ă r i l e , î n s p e c i a l î n ț ă r i l e î n c u r s d e d e z v o l t a r e

1 7 . 1 7 . î n c u r a j a r e a ș i p r o m o v a r e a p a r t e n e r i a t e l o r p u b l i c e , p u b l i c e - p r i v a t e ș i c u s o c i e t a t e a c i v i l ă e f i c i e n t e , î n b a z a

e x p e r i e n ț e i ș i s t r a t e g i i l o r d e r e s u r s e a l e p a r t e n e r i a t e l o r

1 7 . 1 8 . p â n ă î n 2 0 2 0 , s p o r i r e a s u p o r t u l u i d e c o n s o l i d a r e a c a p a c i t ă ț i l o r p e n t r u ț ă r i l e î n c u r s d e d e z v o l t a r e , i n c l u s i v p e n t r u

ț ă r i l e c e l m a i p u ț i n d e z v o l t a t e ș i s t a t e l e i n s u l a r e m i c i î n c u r s d e d e z v o l t a r e , p e n t r u a c r e ș t e î n m o d s e m n i f i c a t i v

d i s p o n i b i l i t a t e a d a t e l o r c a l i t a t i v e , î n t i m p u t i l ș i f i a b i l e , d e s e g r e g a t e d u p ă v e n i t , s e x , v â r s t ă , r a s ă , e t n i e , s t a t u t

m i g r a ț i o n a l , d i z a b i l i t ă ț i , l o c a l i z a r e g e o g r a f i c ă ș i a l t e c a r a c t e r i s t i c i r e l e v a n t e î n c o n t e x t e n a ț i o n a l e

1 7 . 1 9 . p â n ă î n 2 0 3 0 , d e z v o l t a r e a , î n b a z a i n i ț i a t i v e l o r e x i s t e n t e , a m ă s u r ă t o r i l o r p r o g r e s u l u i p r i v i n d d e z v o l t a r e a d u r a b i l ă

c a r e c o m p l e m e n t e a z ă p r o d u s u l i n t e r n b r u t , ș i o f e r ă s u p o r t p e n t r u d e z v o l t a r e a c a p a c i t ă ț i l o r s t a t i s t i c e î n ț ă r i l e î n c u r s d e

d e z v o l t a r e

OBIECTIVUL 17: PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELORConsolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă (3)