of 23 /23

PRIMĂRIA Ediţia - primariasimeria.ro Online/Proceduri Operationale/Directia... · primĂria oraŞului simeria _____ nr.de ex. : das procedura operaŢionalĂ privind instituire tutelĂ,

 • Author
  others

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIMĂRIA Ediţia - primariasimeria.ro Online/Proceduri Operationale/Directia... · primĂria...

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 2 din 20

  Exemplar nr.: 1

  2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

  Ediţia/ revizia în cadrul ediţiei

  Componenta revizuita

  Modalitatea reviziei

  Data de la care se aplica

  prevederile ediţiei sau

  reviziei ediţiei 1 2 3 4

  2.1 Ediţia 1 X X 07.10.2013 2.2 Ediția 2 03.10.2016

  2

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 4 din 20

  Exemplar nr.: 1

  4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE

  Stabilirea modului de organizare a activităţii, a obiectivelor şi atribuţiilor ce revin personalului în procesul de instituire a tutelei şi curatelei pentru minori şi alte cazuri stabilite de lege.

  4

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 5 din 20

  Exemplar nr.: 1

  5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE

  5.1. Procedura descrie activităţile care se desfăşoară în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Simeria pentru instituirea tutelei şi curatelei pentru minori şi în celelalte cazuri prevăzute de lege.

  5.2. În cadrul procedurii se realizează informarea beneficiarilor privind condiţiile de

  instituire a tutelei şi curatelei pentru minori, efectuarea anchetei sociale şi după caz, emiterea referatului de numire a curatorului. Activitatea este de competenţa personalului specializat din cadrul Direcția de Asistenţă Socială, este reglementată prin lege şi se desfăşoară în cadrul Primăriei oraşului Simeria.

  5.3.Lista principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală • Analizarea cazului. • Consilierea persoanelor care sesizează cazul. • Solicitarea notarului public de numire a curatorului special. • Efectuarea la domiciliul minorului şi/sau al tutorelui/curatorului şi redactarea anchetei

  sociale. Întocmirea referatului pentru emiterea dispoziţiei de numire a curatorului. • Redactarea răspunsului pentru solicitant/instanţă/notar.

  5.4. Lista structurilor, compartimentelor implicate în procesul activităţii

  • DAS – Direcția de Asistenţă Socială • DGASPC – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului • Registratură – INFOCET • Compartiment Administraţie Publică Locală, Juridic - CAPLJ • Secretar • Primar • AJPIS – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială • Poliţia oraşului Simeria • Poliţia locală Simeria • Inspectoratul Şcolar Judeţean • Consiliul Comunitar Consultativ • Instanţele de judecată • Notarii publici

  5

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 6 din 20

  Exemplar nr.: 1

  6.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI)

  APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURALE

  6.1. Legislaţie primară

  6.1.1. Constituţia României 6.1.2. Legea 215 / 2001 republicată privind administraţia publică locală

  6.1.3. Legea nr. 292 / 2011 privind sistemul de asistenţă socială 6.1.4. Legea nr. 18 / 1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile

  copilului; 6.1.5. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu

  completările şi modificările ulterioare şi alte acte normative privind protecţia copilului

  6.1.6. Legea nr. 217/ 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare.

  6.1.7. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil 6.1.8. Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul

  Civil 6.1.9. Legea nr.214/2013 pentru aprobarea OUG nr.4/2013 privind modificarea 6.1.10. Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind

  Codul de Procedură Civilă 6.1.11. Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor

  cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  6.2. Legislaţie secundară

  6.2.1. Hotărârea Guvernului României nr. 1437 / 2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

  6.2.2. Hotărârea Guvernului României nr. 1438 / 2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi; Hotărârea Guvernului României nr. 1439 / 2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

  6.2.3. H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie;

  6.2.4. Lege nr. 17/2000 privind asistenţa socială a peroanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  6.2.5. Codul de Procedura Civila al României 6.2.6. Hotărârea Guvernului României nr. 268 / 2007 pentru aprobarea normelor

  metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare

  6

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 7 din 20

  Exemplar nr.: 1

  7.Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7.1.Definiţii ale termenilor În înţelesul Legii 272/2004, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:

  a) ancheta socială este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor;

  b) beneficiile de asistenţă socială sunt măsuri de redistribuire financiară/materială destinate familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege;

  c) comunitatea locală reprezintă membrii organizaţi ai colectivităţii locale, formele de asociere a acestora, instituţiile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii şi servicii publice ori private de interes local;

  d) domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuinţa principală, trecută şi în documentul de identitate al persoanei;

  e) eligibilitatea reprezintă setul de condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potenţialul beneficiar pentru a putea fi selectat în vederea acordării beneficiilor de asistenţă socială şi serviciilor sociale;

  f) găzduirea reprezintă asigurarea de către instituţiile furnizoare de servicii sociale a condiţiilor de locuit şi odihnă pe o perioadă mai mare de 24 de ore;

  g) Familie monoparentală este persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta;

  h) Uniunea consensuală este reprezentată de acele cupluri necăsătorite care locuiesc şi se gospodăresc împreună, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei;

  i) locuirea reprezintă faptul de a trăi pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale fără a deţine o locuinţă principală sau secundară;

  j) managementul serviciilor sociale reprezintă gestionarea de către conducerea desemnată legal a activităţilor şi resurselor materiale, umane şi financiare ale serviciului/instituţiei/unităţii de asistenţă socială;

  k) procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii;

  l) procesul de integrare socială reprezintă interacţiunea dintre individ sau grup şi mediul social, prin intermediul căreia se realizează un echilibru funcţional al părţilor;

  m) protecţia socială se defineşte în contextul principiilor, valorilor şi tradiţiilor ce guvernează relaţiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunităţi şi instituţii în statele Uniunii Europene şi reprezintă un ansamblu de măsuri şi acţiuni care au ca scop asigurarea unui anumit nivel de bunăstare şi securitate socială pentru întreaga populaţie şi în mod special pentru anumite grupuri sociale. Protecţia socială cuprinde două componente de bază: asigurările sociale în sistem contributiv şi asistenţa socială noncontributivă;

  7

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 8 din 20

  Exemplar nr.: 1

  n) reşedinţa reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu;

  o) serviciile comunitare sunt serviciile sociale organizate într-o unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraş, municipiu şi privesc serviciile acordate la domiciliu şi în centre de zi, precum şi serviciile rezidenţiale adresate exclusiv cetăţenilor din unitatea administrativ teritorială respectivă; sunt similare cu serviciile sociale acordate în comunitate;

  p) situaţia de dificultate este situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viaţă, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile capacităţi de integrare socială; în situaţia de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane şi comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor;

  a) Autoritatea tutelară este instituţia creată pe lângă autorităţile publice locale (primăriile orăşeneşti şi municipale) având atribuţii privitoare la stabilirea şi organizarea tutelei, la supravegherea, controlul şi îndrumarea activităţii de ocrotire a minorului şi a altor persoane cu diferite incapacităţi. Obiectul de activitate al Serviciului de Autoritate Tutelara este subordonat atât Codului familiei

  b) Tutela: în cazul in care ambii părinţi fiind morţi, necunoscuţi, decăzuţi din drepturile părinteşti, puși sub interdicţie, dispăruţi ori declaraţi morţi, copilul este lipsit de îngrijirea ambilor părinţi, copilul va fi pus sub tutelă.

  c) Tutore, persoană fizică numită prin decizia autorităţii tutelare pentru a îndeplini, sub supravegherea, controlul şi îndrumarea acesteia, sarcina tutelei cu privire la un minor sau la o persoană pusă sub interdicţie; orice persoană majoră poate fi numită tutore;

  d) Filiaţia: legătura juridica dintre o persoana si părinţii ei; e) Adopţia -este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între

  adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. Prin adopţie, copilul care este lipsit de părinţi sau de o îngrijire corespunzătoare este primit în familia adoptatorilor, unde urmează a fi crescut ca şi un copil firesc al acestora.

  f) Serviciile de tip familial -sunt acele servicii prin care se asigură, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului.

  În înţelesul Legii 272/2004, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:

  a. solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;

  b. subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;

  8

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 9 din 20

  Exemplar nr.: 1

  c. universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;

  d. respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

  e. Abuz fizic reprezintă lipsa de acţiune din partea unei persoane aflate în poziţia de răspundere putere sau încredere care are drept consecinţă vătămarea fizică actuală sau potenţială;

  f. Abuz psihic(emoţional) este un comportament comis intenţionat de către un adult lipsit de căldură afectiva care jigneşte, batjocoreşte, devalorizează afectându-i echilibrul emoţional şi dezvoltarea în cazul copiilor;

  g. abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ

  h. transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

  i. parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;;

  j. nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;

  k. eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;;

  l. eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

  m proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;

  n. echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

  o. focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;

  p. acreditarea reprezintă un proces de certificare a îndeplinirii de către furnizori şi serviciile sociale acordate a criteriilor, indicatorilor, precum şi a standardelor de calitate reglementate pentru fiecare tip de serviciu;

  q. economia socială reprezintă un sector ce cuprinde activităţi economice care, în subsidiar şi cu condiţia menţinerii performanţei economice, includ obiective de tip social;

  9

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 10 din 20

  Exemplar nr.: 1

  r. managementul serviciilor sociale reprezintă gestionarea de către conducerea desemnată legal a activităţilor şi resurselor materiale, umane şi financiare ale serviciului/instituţiei/unităţii de asistenţă socială;;

  s. managementul de caz reprezintă o metodă de coordonare şi integrare a tuturor activităţilor destinate grupurilor vulnerabile, de organizare şi gestionare a măsurilor de asistenţă socială specifice, realizate de către asistenţii sociali şi/sau diferiţi specialişti, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenţie;

  t. mediul social de viaţă reprezintă ansamblul condiţiilor de trai în familie şi/sau gospodărie, al relaţiilor sociale personale, inclusiv mediul în care persoana lucrează, este educată şi îşi desfăşoară activităţile sociale obişnuite;

  u. nevoia socială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condiţiilor strict necesare de viaţă, în vederea asigurării participării sociale sau, după caz, a integrării sociale;

  v. Familia desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea altora, care locuiesc şi se gospodăresc împreună. Tot familie se consideră şi fraţii fără copii, care se gospodăresc împreună şi care nu au domiciliu sau reşedinţa comună cu părinţii. Termenul de familie se asimilează şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi se gospodăresc.

  w. Raport de evaluare iniţial este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale, materiale şi economice a persoanei si a familiei

  x. Copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutelă sau curatelă, potrivit legii.

  y. Persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.

  z. Reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.

  10

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 11 din 20

  Exemplar nr.: 1 Nr. Prescurtare Definiţie 7.1. AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 7.2. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 7.3. HCL Hotărârea Consiliului Local 7.4. HG Hotărâre de Guvern 7.5. L Lege 7.6. OUG Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 7.7. DAS Direcția de Asistenţă Socială 7.8. CAPLJ Compartiment Administraţie Publică Locală, Juridic 7.9. SPCLEP Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

  11

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 12 din 20

  Exemplar nr.: 1

  8.DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 8.1. Generalităţi. Tutela minorului se instituie atunci când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului instituirea unei tutele.

  Ocrotirea persoanei fizice prin tutelă se realizează de către tutore, desemnat sau numit, în condiţiile Codului Civil, de instanţa de tutelă.

  Pentru instituirea tutelei, instanţa de judecată solicită ancheta socială la DAS. După instituirea măsurii tutelei, instanţa comunică un exemplar al Sentinţei civile

  pronunţate, DAS procedează la afişarea ei, întocmeşte proces verbal şi îl comunică instanţei.

  Persoana fizică sau familia care urmează a fi tutore trebuie să fie evaluată de către DGASPC cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire. Evaluarea se realizează de către DGASPC de la domiciliul persoanei sau familiei, acordându-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului.

  Tutorele primeşte o alocaţie lunară de plasament în cuantum de 200 lei, de la bugetul de

  stat, prin AJPIS, în baza comunicării făcute de DGASPC. În cazul decesului sau îndepărtării tutorelui, până la preluarea funcţiei de către noul tutore,

  instanţa de tutela poate numi un curator special. În caz de nevoie şi până la soluţionarea cererii de punere sub interdicţie judecătorească,

  instanţa de tutelă poate numi un curator special pentru îngrijirea şi reprezentarea celui a cărui interdicţie a fost cerută, precum şi pentru administrarea bunurilor acestuia.

  În afară de cazurile prevăzute de lege, instanţa de tutelă poate institui curatela:

  a) dacă, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană, deşi capabilă, nu poate, personal, să îşi administreze bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice, nu îşi poate numi un reprezentant sau un administrator; b) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deşi capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare; c) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar sau un administrator general; d) dacă o persoană a dispărut fără a există informaţii despre ea şi nu a lăsat un mandatar sau un administrator general.

  Numirea curatorului special care îl asistă sau îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziţie sau la dezbaterea procedurii succesorale se face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea notarului public, în acest din urmă caz nefiind necesară validarea sau confirmarea de către instanţă.

  12

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 13 din 20

  Exemplar nr.: 1

  Autorizarea se acordă numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru minor.

  Autorizarea se va da pentru fiecare act in parte, stabilindu-se, când este cazul, condiţiile de încheiere a actului. În caz de vânzare, autorizarea va arăta dacă vânzarea se va face prin acordul părţilor, prin licitaţie publică sau în alt mod.

  În toate cazurile, autoritatea tutelată poate indica tutorelui modul în care se întrebuinţează sumele de bani obţinute.

  Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani încheie actele juridice cu încuviinţarea scrisă a tutorelui sau, după caz, a curatorului.

  Dacă actul pe care minorul care a împlinit vârsta de 14 ani urmează să îl încheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate face decât cu autorizarea instanţei de tutelă şi cu avizul consiliului de familie, va fi necesară atât autorizarea acesteia, cât şi avizul consiliului de familie.

  Instanţa de tutelă, la cererea autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, poate pronunţa decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti dacă părintele pune în pericol viaţa, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijenţă gravă în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ori prin atingerea gravă a interesului superior al copilului. Cererea se judecă de urgenţă, cu citarea părinţilor şi pe baza raportului de ancheta psihosocială întocmit de DGASPC. 8.2 . Documentele utilizate sunt:

  • Ancheta socială • Referat • Dispoziţie • Proces verbal • Adrese de răspuns în funcţie de caz

  Nu sunt formulare tipizate. 8.2.1 Lista completă şi provenienţa documentelor:

  Nr. crt.

  Document Provenienţă/emitent

  Adresă solicitare numire curator • Notar public Adresă solicitare anchetă socială pentru

  tutelă • Instanţa de judecată

  Comunicare Sentinţă civilă Ancheta socială

  • Instanţa de judecată • DAS

  Referat • DAS Dispoziţie • CAPLJ Dare de seamă • Curator Proces verbal • DAS Raport de vizită • DAS Adrese răspuns • DAS

  13

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 14 din 20

  Exemplar nr.: 1

  Documentele servesc în principal la instituirea tutelei şi curatelei pentru minori şi alte cazuri stabilite de lege şi verificarea modului în care sunt administrate bunurile persoanei ocrotite.

  • Evidenţa documentelor utilizate • Registrul electronic INFOCET

  8.2.2 Date de ieşire ale procesului: • Ancheta socială pentru instituire tutelă/curatelă • Dispoziţie pentru numirea curatorului • Proces verbal de afişare

  8.3.Resurse necesare 8.3.1. Resurse materiale • Birouri, mobilier, mijloc auto pentru deplasări în teren, rechizite, dosare, bibliorafturi • Echipamente şi tehnică de calcul adecvată (calculatoare, imprimante, reţea, posibilităţi

  pentru stocarea datelor şi informaţiilor) 8.3.2. Resurse umane • Personal calificat şi instruit, încadrat conform statului de funcţii aprobat de Consiliul

  Local 8.3.3. Resurse financiare

  Plata alocaţiei lunare de plasament se face de la bugetul de stat. Curatela este o sarcină gratuită.

  8.4.Modul de lucru. 8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

  Consilierea persoanelor care sesizează cazul. Înregistrarea solicitării Notarului public de numire a curatorului special prin registratura primăriei INFOCET. Înregistrarea solicitării instanţei de judecată/adresei DGASPC de efectuare a anchetei sociale pentru instituirea tutelei/curatelei. Efectuarea anchetei sociale pentru instituire tutelă/curatelă. Redactarea anchetei sociale care va fi semnată de cel care o întocmeşte, verificată de directorul executiv, secretarul va confirma corectitudinea concluziilor şi legalitatea propunerilor, iar primarul va viza ancheta socială cu semnătură şi ştampila rotundă. Întocmirea referatului pentru instituirea curatelei, de către DAS, semnat de cel care îl întocmeşte, verificat de directorul executiv şi aprobat de primar ( semnătură şi ştampilă rotundă). Emiterea dispoziţiei de către CAPLJ. Toate dispoziţiile emise sunt avizate pentru legalitate de secretar, aprobate de primar, ştampilate cu sigiliul oraşului, înregistrate în registrul special de înregistrare al dispoziţiilor emise de primar şi sunt comunicate beneficiarului în termen de 5 zile de la emitere.

  14

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 15 din 20

  Exemplar nr.: 1

  Comunicările instanţei de judecată pentru tutele/curatele, sunt înregistrate în registratura primăriei INFOCET şi apostilate la DAS. Se întocmeşte procesul verbal de afişare, semnat şi ştampilat de secretar, se afişează o copie a sentinţei civile la avizierul primăriei şi se întocmeşte răspunsul către instanţă semnat şi ştampilat de primar şi secretar şi se expediază prin registratura primăriei.

  8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii şi semnarea documentelor

  • Derularea operaţiunilor se desfăşoară conform planificării. • Persoanele din cadrul DAS care întocmesc documentele poartă întreaga răspundere

  asupra datelor şi conţinutului acestora, iar în cazul inserării unor date sau informaţii eronate, vor răspunde civil, administrativ sau penal pentru acestea, conform legii.

  • Toate documentele întocmite de personalul DAS care implică o cheltuială financiară, sau atestă aspecte de legalitate, pentru a fi transmise în exterior, vor fi semnate de regulă de către primar, secretar şi director economic.

  • Pe documentele de ieşire semnate de către primar se aplică ştampila 1, iar pentru documentele semnate de viceprimar, se aplică ştampila 2. Toate documentele vor fi semnate de cel care le întocmeşte şi verificate de directorul executiv al serviciului.

  • Pe dispoziţii se aplică sigiliul. 8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii

  • Respectarea drepturilor copilului prin luarea numirea unui curator care să îi reprezinte interesele şi să îi administreze bunurile sau, dup caz, să îl asiste minor în relaţii cu diferite instituţii (în cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani)

  15

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 16 din 20

  Exemplar nr.: 1

  9. RESPONSABILITĂŢI

  9.1.Conducătorul entităţii 9.1.1. Primeşte corespondenta de la mapă şi o direcţionează către persoanele

  responsabile. 9.1.2. Asigură resursele necesare desfăşurării activităţilor în cadrul

  procedurii. 9.1.3. Vizează/aprobă după caz, documentele emise de DAS, conform

  modului de lucru prezentat. 9.2.Angajaţii

  9.2.1. Răspund de întocmirea documentelor conform fişei postului 9.2.2. Răspund de respectarea procedurii

  16

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 17 din 20

  Exemplar nr.: 1

  10. Anexe Nr.

  anexa Denumirea

  anexei Elabora-tor Aprobat Nr.de

  exemplare Difuzare Arhivare Alte

  loc perioada

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 10.1. CIRCUITUL

  DOCUMENTELOR

  DAS Primar 2 Postare site DAS

  10.2. DIAGRAME FLUX

  DAS Primar 2 Postare site DAS

  17

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 2 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 18 din 20

  Exemplar nr.: 1 11. Cuprins

  Numărul

  componentei in cadrul

  procedurii operaţionale

  Denumirea componenţei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

  Coperta 11.1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea

  ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

  1

  11.2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

  2

  11.3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează edita sau, după, caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

  3

  11.4. Scopul procedurii operaţionale 4 11.5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 5 11.6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 6 11.7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura

  operaţională 7

  11.8. Descrierea procedurii operaţionale 12 11.9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 16 11.10. Anexe 17 11.11. Cuprins 18

  18

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 3 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 19 din 20

  Exemplar nr.:1 Anexa 1

  LISTA DOCUMENTELOR UTILIZATE CONŢINUTUL, PROVENIENŢA ŞI

  CIRCUITUL ACESTORA Nr. crt.

  Denumirea documentului

  Nr. exemplare

  Se utilizează la Compartimentul/persoana

  care îl întocmeşte

  /gestionează

  Data/ perioada întocmirii

  Termen de predare

  Persoanele care vizează documentul

  Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar

  1. Dosar Anchete sociale minori instanţă

  2 Divorţ cu copii Stabilire program de vizitare Acordare ajutor public judiciar Instituire tutelă, curatelă

  DAS Când este cazul Potrivit prevederilor legale

  Primar, secretar, DAS

  Judecătorie Judecătorie DAS

  19

 • PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA

  ___________ DAS

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSTITUIRE TUTELĂ, CURATELĂ

  Ediţia: II Nr.de ex.: 3 Revizia: - 0 Nr.de ex. :-

  Cod: P.O. 06.10 Pag. 20 din 20

  Exemplar nr.:1

  Anexa 2 Diagrama Flux

  INSTANŢA

  DGASPC

  NOTAR

  DAS

  efectuare şi redactare

  anchetă socială pentru instituire tutelă curatelă

  Afişează sentinţa civilă şi

  întocmeşte procesul verbal

  de afişare

  Întocmeşte referatul pentru numire curator

  special

  CAPLJ emite dispoziţia de

  numire curator special

  Solicitant

  20

 • RAPORT DE MONITORIZARE Nr. raport .........../Data ................

  Numele şi prenumele copilului: .............................................................................................................. Data naşterii: ....................................................................................................................................... Data instituirii măsurii de protecţie specială: ........................................................................................ Nr. şi data Hotărârii CPC/Sentinţei instanţei/Dispoziţiei directorului .................................................. Numele şi prenumele membrilor familiei/persoanei de plasament/asistentului maternal sau, după caz, denumirea serviciului rezidenţial organism privat acreditat: ................................................................. Adresa: ................................................................................................................................................ I. Data efectuării vizitei: II. Data întocmirii raportului: III. Numele şi prenumele/Funcţia persoanei care a efectuat vizita de monitorizare: .............................................................................................................................................................. IV. Frecvenţa monitorizării măsurii: trimestrial [] de câte ori este cazul [] V. Ca urmare a vizitei periodice efectuate s-au constatat următoarele: 1. Copilului îi sunt asigurate o îngrijire de calitate şi protecţie adecvată împotriva abuzului/neglijării: DA [] NU [] 2. Sunt îndeplinite obiectivele planului individualizat de protecţie (PIP): DA [] NU [] Parţial [] 3. Enumeraţi care sunt obiectivele neîndeplinite şi/sau parţial îndeplinite, precizând sintetic cauzele: ..................................................................................... ..................................................................................... 4. Care sunt progresele înregistrate de copil de la ultimul raport de monitorizare în raport cu situaţia acestuia la momentul instituirii măsurii de protecţie specială: ..................................................................................... ..................................................................................... 5. Precizaţi cauzele obiective care împiedică/pot împiedica realizarea obiectivelor stabilite prin PIP cu privire la evoluţia copilului: .....................................................................................

  Fişă Act

  Forme A.

  Vizualizări

  Căutări

  Operaţii

  Imagini Top Închide

 • ..................................................................................... 6. Copilul este integrat în mediul familial şi înregistrează o evoluţie corespunzătoare raportată la ultima vizită: DA [] NU [] Parţial [] 7. Copilul beneficiază de condiţii adecvate de locuit (mediul fizic destinat acestuia este amenajat şi adaptat în funcţie de vârsta şi sexul său): DA [] NU [] 8. Copilul este hrănit corespunzător şi îi sunt asigurate nevoile de bază în acest sens (îi sunt asigurate mesele zilnice în cantităţi suficiente care să corespundă nevoilor de dezvoltare specifice vârstei şi caracteristicilor copilului): DA [] NU [] 9. Copilul este îmbrăcat corespunzător şi adecvat sezonului în care este realizată vizita de monitorizare: DA [] NU [] 10. În ultimele 3 luni au fost achiziţionate pentru copil următoarele: a) obiectele de îmbrăcăminte: ................................................ ...................; b) articole de încălţăminte .................................................. ...................; c) materiale igienico-sanitare de uz personal (de exemplu: pastă de dinţi, periuţă de dinţi, deodorant etc.): ..................................................................................................; d) rechizite (Enumeraţi succint tipul acestora.): ................................................................................................... ..................................................................................................; e) jucării (dacă este cazul): ....................................................................; f) altele (Precizaţi.) .......................................................................... . 11. Precizaţi cum au fost utilizaţi banii de nevoi personale acordaţi copilului: ................................................................................................... ................................................................................................... 12. Copilul este înscris la medicul de familie: DA [] NU [] 13. Copilul este şcolarizat şi frecventează în mod curent cursurile instituţiei de învăţământ: DA [] NU [] Nu este cazul [] 14. Copilului îi este asigurată menţinerea relaţiilor personale cu părinţii: DA [] NU [] Nu este cazul [] 15. Precizaţi care este ultima dată la care a fost realizată menţinerea relaţiilor personale dintre copil şi membrii familiei naturale/alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament (data la care copilul a avut o relaţie directă sau telefonică): ..................................................................................... 16. Alte informaţii privind modul în care au fost utilizate sumele reprezentând drepturile acordate copilului: ................................................................................................... ................................................................................................... 17. Opinia copilului cu privire la mediul familial şi comportamentul persoanei/familiei de plasament/asistentului maternal/personalul serviciului de tip rezidenţial al organismului privat acreditat (OPA) (Se aplică copiilor care au împlinit vârsta de 10 ani.): ................................................................................................... ................................................................................................... 18. Recomandări ale persoanei care a întocmit raportul de monitorizare referitoare la

 • îmbunătăţirea calităţii îngrijirii copilului: (Recomandările cuprind în mod obligatoriu referire la necesitatea menţinerii, modificării sau, după caz, a încetării măsurii de protecţie specială.) ................................................................................................... ................................................................................................... 19. Numele, prenumele şi funcţia persoanei care a întocmit raportul ............................................................. 20. Semnătura persoanei care a întocmit raportul: ............................................................................... 21. Semnătura persoanei/a membrilor familiei/asistentului maternal/reprezentantului serviciului rezidenţial al OPA care a/au primit în plasament copilul şi care a/au participat la realizarea vizitei de monitorizare: ....................................................................................