of 12 /12
UNIVERZITET CRNE GORE Obrazac PD: Prijava teme doktorske disertacije Obrazac PD: Prijava teme doktorske disertacije 1/2 PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE OPŠTI PODACI O DOKTORANDU Titula, ime i prezime Fakultet Studijski program Broj indeksa Ime i prezime roditelja Datum i mjesto rođenja Adresa prebivališta Telefon E-mail BIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFIJA Obrazovanje (nivo obrazovanja, naziv obrazovne institucije, datum završetka obrazovnog nivoa, srednja ocjena) (Podatke hronološki unositi od novijih datuma ka starijim) Radno iskustvo (Podatke hronološki unositi od novijih datuma ka starijim) Popis radova (Podatke hronološki unositi od novijih datuma ka starijim) NASLOV PREDLOŽENE TEME Na službenom jeziku Na engleskom jeziku Obrazloženje teme (do 1000 karaktera) Pregled istraživanja (do 7000 karaktera) Cilj i hipoteze (do 700 karaktera) Materijali, metode i plan istraživanja (do 7000 karaktera) Očekivani naučni doprinos (do 500 karaktera) Spisak objavljenih radova kandidata (dati spisak objavljenih radova kandidata) Popis literature (do 30 referenci) SAGLASNOST PREDLOŽENOG/IH MENTORA I DOKTORANDA SA PRIJAVOM Odgovorno potvrđujem da sam saglasan sa temom koja se prijavljuje.

PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE · 2017-06-15 · Gantogram aktivnosti (za prvi izvještaj mentora) Objavljeni rezultati rada na izradi doktorske disertacije (za drugi izvještaj

  • Upload
    others

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

UNIVERZITET CRNE GORE Obrazac PD: Prijava teme doktorske disertacije

Obrazac PD: Prijava teme doktorske disertacije 1/2

PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU

Titula, ime i prezime

Fakultet

Studijski program

Broj indeksa

Ime i prezime roditelja

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta

Telefon

E-mail

BIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFIJA

Obrazovanje (nivo obrazovanja, naziv obrazovne institucije, datum završetka obrazovnog nivoa, srednja ocjena) (Podatke hronološki unositi od novijih datuma ka starijim)

Radno iskustvo (Podatke hronološki unositi od novijih datuma ka starijim)

Popis radova (Podatke hronološki unositi od novijih datuma ka starijim)

NASLOV PREDLOŽENE TEME

Na službenom jeziku

Na engleskom jeziku

Obrazloženje teme

(do 1000 karaktera)

Pregled istraživanja

(do 7000 karaktera)

Cilj i hipoteze

(do 700 karaktera)

Materijali, metode i plan istraživanja

(do 7000 karaktera)

Očekivani naučni doprinos

(do 500 karaktera)

Spisak objavljenih radova kandidata

(dati spisak objavljenih radova kandidata)

Popis literature

(do 30 referenci)

SAGLASNOST PREDLOŽENOG/IH MENTORA I DOKTORANDA SA PRIJAVOM

Odgovorno potvrđujem da sam saglasan sa temom koja se prijavljuje.

UNIVERZITET CRNE GORE Obrazac PD: Prijava teme doktorske disertacije

Obrazac PD: Prijava teme doktorske disertacije 2/2

Prvi mentor (Ime i prezime) (Potpis)

Drugi mentor (Ime i prezime) (Potpis)

Doktorand (Ime i prezime) (Potpis)

IZJAVA

Odgovorno izjavljujem da doktorsku disertaciju sa istom temom nisam prijavio/la ni na jednom drugom fakultetu. U (navesti grad), (navesti datum)

Ime i prezime doktoranda ______________________________

UNIVERZITET CRNE GORE Obrazac M: Imenovanje mentora

Obrazac M: Imenovanje mentora 1/1

MENTORSTVO

Kandidat: Ime i prezime

PREDLOŽENI MENTOR/I

Titula, ime i prezime Ustanova i država Naučna oblast

Prvi mentor

Drugi mentor

Sjednica Vijeća organizacione jedinice na kojoj je izvršeno predlaganje mentora

KOMPETENCIJE MENTORA (pet objavljenih radova u relevantnim časopisima)

Prvi mentor

1

2

3

4

5

Drugi mentor

1

2

3

4

5

PODACI O MAGISTRANDIMA I DOKTORANDIMA

Broj magistranada Broj doktoranada

trenutno ukupno trenutno ukupno

Prvi mentor

Drugi mentor

Datum i ovjera (pečat i potpis odgovorne osobe)

U (navesti grad), (navesti datum)

DEKAN _____________________________

MP

UNIVERZITET CRNE GORE Obrazac IM:Godišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda

Obrazac IM: Godišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda 1/2

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENTORA O NAPREDOVANJU

DOKTORANDA

Akademska godina za koju se podnosi izvještaj

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU

Titula, ime, ime roditelja, prezime

Fakultet

Studijski program

Broj indeksa

MENTOR/MENTORI

Prvi mentor (Titula, ime i prezime) (Ustanova i država) (Naučna oblast)

Drugi mentor (Titula, ime i prezime) (Ustanova i država) (Naučna oblast)

EVALUACIJA DOKTORANDA*

Koliko ste zadovoljni kvalitetom održanih susreta sa doktorandom?

1 2 3 4 5

(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)

Da li je definisan plan rada sa doktorandom? DA NE

Da li je doktorand ostvario napredak prema predviđenom planu rada?

DA NE

(Ako je prethodni odgovor „ne“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)

Kvalitet napretka doktorandovog istraživačkog rada u periodu između dva izvještaja je:

1 2 3 4 5

(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)

Dati ocjenu doktorandove spremnosti za konsultacije.

1 2 3 4 5

Dati ocjenu planiranja i izvršavanja godišnjih istraživačkih aktivnosti i stručnog usavršavanja doktoranda.

1 2 3 4 5

Dati ocjenu napretka u savladavanju metodologije naučno-istraživačkog rada.

1 2 3 4 5

Dati ocjenu o aktivnostima sprovedenim na pisanju i objavljivanju naučnih radova.

1 2 3 4 5

Dati ocjenu doktorandovog generalnog odnosa prema studijama.

1 2 3 4 5

Dati ocjenu ukupnog kvaliteta doktorandovog rada.

1 2 3 4 5

(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)

SAGLASNOST ZA NASTAVAK STUDIJA

*Ocjene su: 1 – nedovoljan, 2 – dovoljan, 3 – dobar, 4 – vrlo dobar, 5 – odličan

UNIVERZITET CRNE GORE Obrazac IM:Godišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda

Obrazac IM: Godišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda 2/2

Može li doktorand nastaviti studije? Da Da, uz određene uslove Ne

(Ako je prethodno dat odgovor pod „b)“ ili „c)“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)

Napomene

(Popuniti po potrebi)

IZJAVA MENTORA

Izjava mentora o vremenskom periodu i realizaciji polaznih istraživanja (popunjava se samo za prvi izvještaj mentora)

U (navesti grad), (navesti datum)

Ime i prezime prvog mentora ______________________________

Ime i prezime drugog mentora ______________________________

Prilog dokumenta sadrži:

Gantogram aktivnosti (za prvi izvještaj mentora)

Objavljeni rezultati rada na izradi doktorske disertacije (za drugi izvještaj mentora)

UNIVERZITET CRNE GORE ObrazacD1: Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata

Obrazac D1: Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata 1/3

OCJENA PODOBNOSTI DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU

Titula, ime i prezime

Fakultet

Studijski program

Broj indeksa

Podaci o magistarskom radu (naziv, naučna oblast, institucija na kojoj su završene magistarske studije, godina završetka, srednja ocjena)

NASLOV PREDLOŽENE TEME

Na službenom jeziku

Na engleskom jeziku

Datum prihvatanja teme i kandidata na sjednici Vijeća organizacione jedinice

Naučna oblast doktorske disertacije

Za navedenu oblast matični su sljedeći fakulteti

(upišite matične fakultete)

A. IZVJEŠTAJ SA JAVNE ODBRANE POLAZNIH ISTRAŽIVANJA DOKTORSKE DISERTACIJE

(napisati izvještaj)

B. OCJENA PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

B1. Obrazloženje teme B2. Cilj i hipoteze B3. Metode i plan istraživanja B4. Naučni doprinos B5. Finansijska i organizaciona izvodljivost istraživanja

Mišljenje i prijedlog komisije

(dati mišljenje i prijedlog)

Prijedlog izmjene naslova

(po potrebi predložiti izmjenu naslova)

Prijedlog promjene mentora i/ili imenovanje drugog mentora

(titula, ime i prezime, ustanova)

Planirana odbrana doktorske disertacije

(godina i semestar)

Izdvojeno mišljenje

(popuniti ukoliko neki član komisije ima izdvojeno mišljenje)

Ime i prezime

UNIVERZITET CRNE GORE ObrazacD1: Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata

Obrazac D1: Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata 2/3

______________________________

Napomena

(popuniti po potrebi)

ZAKLJUČAK

Predložena tema po svom sadržaju odgovara nivou doktorskih studija. DA NE

Tema je originalan naučno-istraživački rad koji odgovara međunarodnim kriterijumima kvaliteta disertacije.

DA NE

Kandidat može na osnovu sopstvenog akademskog kvaliteta i stečenog znanja da uz adekvatno mentorsko vođenje realizuje postavljeni cilj i dokaže hipoteze.

DA NE

Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata

(Titula, ime i prezime, ustanova i država predsjednika komisije) (Potpis)

(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije) (Potpis)

(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije) (Potpis)

(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije) (Potpis)

(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije) (Potpis)

U (navesti grad), (navesti datum)

DEKAN _____________________________

MP

UNIVERZITET CRNE GORE ObrazacD1: Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata

Obrazac D1: Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata 3/3

PRILOG

PITANJA KOMISIJE ZA OCJENU PODOBNOSTI DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA

(Titula, ime i prezime predsjednika komisije)

(Titula, ime i prezime člana komisije)

(Titula, ime i prezime člana komisije)

(Titula, ime i prezime člana komisije)

(Titula, ime i prezime člana komisije)

PITANJA PUBLIKE DATA U PISANOJ FORMI

(Ime i prezime)

(Ime i prezime)

(Ime i prezime)

ZNAČAJNI KOMENTARI

UNIVERZITET CRNE GORE ObrazacD2: Ispunjenost uslova doktoranda

Obrazac D2: Ispunjenost uslova doktoranda 1/2

ISPUNJENOST USLOVA DOKTORANDA

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU

Titula, ime, ime roditelja, prezime

Fakultet

Studijski program

Broj indeksa

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE

Na službenom jeziku

Na engleskom jeziku

Naučna oblast

MENTOR/MENTORI

Prvi mentor (Titula, ime i prezime) (Ustanova i država) (Naučna oblast)

Drugi mentor (Titula, ime i prezime) (Ustanova i država) (Naučna oblast)

KOMISIJA ZA PREGLED I OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE

(Titula, ime i prezime predsjednika komisije) (Ustanova i država) (Naučna oblast)

(Titula, ime i prezime člana komisije) (Ustanova i država) (Naučna oblast)

(Titula, ime i prezime člana komisije) (Ustanova i država) (Naučna oblast)

(Titula, ime i prezime člana komisije) (Ustanova i država) (Naučna oblast)

(Titula, ime i prezimečlana komisije) (Ustanova i država) (Naučna oblast)

Datum značajni za ocjenu doktorske disertacije

Sjednica Senata na kojoj je data saglasnost na ocjenu teme i kandidata

Dostavljanja doktorske disertacije organizacionoj jedinici i saglasanost mentora

Sjednica Vijeća organizacione jedinice na kojoj je dat prijedlog za imenovanje komisija za pregled i ocjenu doktorske disertacije

ISPUNJENOST USLOVA DOKTORANDA

U skladu sa članom 38 pravila doktorskih studija kandidat je/nije cjelokupna ili dio sopstvenih istraživanja vezanih za doktorsku disertaciju publikovao u časopisu sa (SCI/SCIE)/(SSCI/A&HCI) liste kao prvi autor.

Spisak radova doktoranda iz oblasti doktorskih studija koje je publikovao u časopisima sa (upisati odgovarajuću listu) (dati spisak radova koji sadrži: prezimena i imena autora, naziv naučnog rada, ime izdavača, mjesto i godinu izdavanja, DOI, link ka radu i dokaz za JRC)

Obrazloženje mentora o korišćenju doktorske disertacije u publikovanim radovima

(dati obrazloženje)

UNIVERZITET CRNE GORE ObrazacD2: Ispunjenost uslova doktoranda

Obrazac D2: Ispunjenost uslova doktoranda 2/2

Datum i ovjera (pečat i potpis odgovorne osobe)

U (navesti grad), (navesti datum)

DEKAN _____________________________

MP

Prilog dokumenta sadrži:

1. Potvrdu o predaji doktorske disertacije organizacionoj jedinici

2. Odluku o imenovanju komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije

3. Kopiju rada publikovanog u časopisu sa odgovarajuće liste

4. Biografiju i bibliografiju kandidata

5. Biografiju i bibliografiju članova komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije sa

potvrdom o izboru u odgovarajuće akademsko zvanje i potvrdom da barem jedan član

komisije nije u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore

UNIVERZITET CRNE GORE ObrazacD3: Ocjena doktorske disertacije

Obrazac D3: Ocjena doktorske disertacije 1/2

OCJENA DOKTORSKE DISERTACIJE

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU

Titula, ime i prezime

Fakultet

Studijski program

Broj indeksa

MENTOR/MENTORI

Prvi mentor (Titula, ime i prezime) (Ustanova i država)

Drugi mentor (Titula, ime i prezime) (Ustanova i država)

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE

(Titula, ime i prezime predsjednika komisije) (Ustanova i država predsjednika komisije)

(Titula, ime i prezime člana komisije) (Ustanova i država člana komisije)

(Titula, ime i prezime člana komisije) (Ustanova i država člana komisije)

(Titula, ime i prezime člana komisije) (Ustanova i država člana komisije)

(Titula, ime i prezime člana komisije) (Ustanova i država člana komisije)

Datum značajni za ocjenu doktorske disertacije

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije dostavljen Biblioteci UCG

Javnost informisana (dnevne novine) da su Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije dati na uvid

Sjednica Senata na kojoj je izvršeno imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije

Uvid javnosti

U predviđenom roku za uvid javnosti bilo je primjedbi?

OCJENA DOKTORSKE DISERTACIJE

1. Pregled disertacije (bibliografski podaci o disertaciji i sažetak disertacije) 2. Vrednovanje disertacije

2.1. Problem (navesti neriješena i kontraverzna mišljenja o istraživačkom problemu i dosadašnjim pokušajima rješavanja problema, rješenja do kojih su došli drugi autori, ocjenu osnove disertacije u skladu sa radovima i istraživanjima kandidata i način njihove veze sa samom disertacijom)

2.2. Ciljevi i hipoteze disertacije 2.3. Bitne metode koje su primijenjene u disertaciji i njihovu primjerenost. Ako je

primijenjena nova ili dopunjena metoda, opišite šta je novo 2.4. Rezultati disertacije i njihovo tumačenje 2.5. Zaključci (usaglašenost sa rezultatima i logično izvedeno tumačenje)

3. Konačna ocjena disertacije 3.1. Usaglašenost sa obrazloženjem teme 3.2. Mogućnost ponovljivosti 3.3. Buduća istraživanja

UNIVERZITET CRNE GORE ObrazacD3: Ocjena doktorske disertacije

Obrazac D3: Ocjena doktorske disertacije 2/2

3.4. Ograničenja disertacije i njihov uticaj na vrijednost disertacije

Orginalni naučni doprinos

(dati pojašnjenje: originalnost (originalnost(sasvim nova saznanja, dopuna/proširenje postojećeg znanja ili pobijanje postojećeg znanja), uticaj rezultata disertacije na napredak naučne oblasti, uticaj rezultata na struku (direktno, indirektno))

Mišljenje i prijedlog komisije

(dati mišljenje i prijedlog)

Izdvojeno mišljenje

(popuniti ukoliko neki član komisije ima izdvojeno mišljenje)

Ime i prezime ______________________________

Napomena

(popuniti po potrebi)

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE

(Titula, ime i prezime, ustanova i država predsjednika komisije) (Potpis)

(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije) (Potpis)

(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije) (Potpis)

(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije) (Potpis)

(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije) (Potpis)

Datum i ovjera (pečat i potpis odgovorne osobe)

U (navesti grad), (navesti datum)

DEKAN _____________________________

MP