of 80 /80
Ministeru) Energiei Electricc PE 111-8/75 Grupa 1 Elcctroencr getica Instructiuni pentru proiectarea stafiilor de conexiuni si transformare Servicii proprii de curent alternativ C U P R I N S I. Generality 1.1. Domeniul de aplicare 1.2. Prescriptli ?i standards 1.3. Definifii I Receploare de curent alternativ 2.1. Tensiunea de alimentare 2.2. Clasificarea si alimentareea receptoarelor .... 2.3. Evaluarea puterilor absorbite de receptoare . II, Sursele de alimentare ?i inatalapa de distribute prin- cipals 3.1. Alegerea surselor de alimentare 3.2. Scheme de alimentare a instalatiei de distribute prin- cipale de 0,4 kV 3.3. Dimensionarea surselor de alimentare I Dlmensionarca si verifiuavea editor de alimentare >ji a. iHihlpamentului de servicii proprii '1,1. Dimensionarea Jn regira permanent 5! de suprasarcina 'i is. Verilicarea In regim de scurtcircuit •I:!. Protectia ?i automatizarea instaJa[iilor i I'Ai'inplu de calcul '• I Datele necesare pentru proiectare '. Kvaluarea puterilor absorbite de receptoare . L de principiu a instalatiei de distributee de , Schem 0,4 kV . 6.B. Dimensional .pnilmt cu Until M.E.E. B7 8/2.08.75 •ritai't Inlocuie^te Data intrarii in vigoare 1 dec. 1975

Prescriptii de Proiectare a Partii Electrice a Centralelor Si Statiilor VOL 2 - CIRCUITE SECUNDARE SI SERVICII PROPRII

Embed Size (px)

Text of Prescriptii de Proiectare a Partii Electrice a Centralelor Si Statiilor VOL 2 - CIRCUITE SECUNDARE...

Ministeru) Energiei Electricc

Instructiuni pentru proiectarea stafiilor de conexiuni si transformare Servicii proprii de curent alternativC U P R I N S

PE 111-8/75 Grupa 1 Elcctroencr getica

I. Generality 1.1. Domeniul de aplicare 1.2. Prescriptli ?i standards 1.3. Definifii I Receploare de curent alternativ 2.1. Tensiunea de alimentare 2.2. Clasificarea si alimentareea receptoarelor . . . . 2.3. Evaluarea puterilor absorbite de receptoare . II, Sursele de alimentare ?i inatalapa de distribute principals 3.1. Alegerea surselor de alimentare 3.2. Scheme de alimentare a instalatiei de distribute principale de 0,4 kV 3.3. Dimensionarea surselor de alimentare I Dlmensionarca si verifiuavea editor de alimentare >ji a. iHihlpamentului de servicii proprii '1,1. Dimensionarea Jn regira permanent 5! de suprasarcina 'i is. Verilicarea In regim de scurtcircuit I:!. Protectia ?i automatizarea instaJa[iilor i I'Ai'inplu de calcul ' I Datele necesare pentru proiectare '. Kvaluarea puterilor absorbite de receptoare . , Schem L de principiu a instalatiei de distributee de

0,4 kV .6.B. Dimensional ritai't

.pnilmt cu Until M.E.E. B7 8/2.08.75

Data intrarii

Inlocuie^te

in vigoare

1 dec. 1975

PE 111/8

1. GENERALITATI 1.1. Domeniul de aplicare Prc-zenta instructiune se aplica la proiectarea instalatiiloi | lervicii proprii ale statiilor electrice de conexiuni si trans.- din retelele sistcmului energetic national. 1.2. Prescript i standarde existente 1.2.1. Prescript!! PC 102/69. Normativ pentru proiectarea instalati ilor de luni ?i distribute o sursa de alimentare care In regim normal nu participa la alimentarea receptoarelor. dar se poale substitui voit sau automat sursei normaie (sau uneia dintre surseie iiynnale), In cazul scoaterii acesteia din funcfiune. Se admite ca sursa de rezerva sa preia alimentarea numai a unei parti din receptoarele ramase nealimentate, cu anumite sacrificii. 1.3.9. Sursa dc alimentare de sigurant a Este o sursa do alimentare cart- in cazul sroateni din iunctiune a surselor normala i dc rezerva (sau a atnbolor surse normaie), preia alimentarea unei par^i a receptoarelor, pentru care trebuie realizata o siguranta deosebita a alimentarii. So admite ca sursa de siguramja sa inlervina 51 la caderea sursei (sau a uneia dintre ele) normaie, in ajutorul cclei ramase in functiune. NOTA : In prezenta instructiune .s-au folosit urmatoareie nioduri de indicai^e a gradului de obligativitate a prevederilor commute in ea : ,,trebuie", ,,este necesar", ,,urrneaza" indioa obUgalivitatea stricta a respectarii prevederilor in cauza ; ,,de regula" indica faptul ca prevederea respectiva Irebuie sa fie aplicata in majoritatea oazurilor ; norespoctarea unei astfeJ do prevederi trebuie justificata intotdeauna prin proiect; ,,se recomanda", .,pe dt posibil" indica o rozolvare preferabila, care trebuie avuta In vedere la alegerea soiu(iei, dar c-are nu este obligatorie ; ,,se admite" indica o solu^ionare satisfat-aLoare, care poate fi aplicata in situal.ii particuiare, fiind obligatorie justificarea ei in proiect.

2. RECEPTOARE DE CURENT ALTERNATIV 2.1. Tensiunea de alimentare2.1.1. Tensiunea de alimentare a receptoarelor este de 380/220 V-50 Hz (denumita conventional 0,4 kV), cu exceptia cazurilor in care pentru respectarea normelor de tehnica a securitatii muncii sau a altor prescript!!, este necesara folosirea unor tensiuni de alimc-nlare mai miri : 127, 42, 24, 12 V (iluminai. prize). Instala^iile cu tensiuni norninale de 380/220 V vor func^iona cu neutrul legat direct la pamint. 2.1.2. Pentru a asigura funcfionarea corecta a receptoarelor, tensiunea de alimentare a acestora trebuie sa poata fi montinuta in limitele admise, conform indicator intreprinderilor const ructoarp.

2.2. Clasificarea i alimcntarea receptoarelor2.2.1. Receptoarele serviciilor j sint clasificate dupa cum urmeaza : de curent alternate

Cafegoria 1. Cuprinde receptoarele care peri lit intreruperea alimentarii numai pentru o durata scurta de Limp (citeva minute), ca de exemplu : instala^iile de racire ale (auto)transformatoarelor ; rezisten^a de IncSkirc penlru pornirea grupului elfctrogen : inslalatia de ventilare mecanica a bateriilor de acumulatoare, daca ea trebuie sa functioneze cuntinuu. Categoria 2. Cuprinde receptoart-'le care permit Intreruperea alimcntarii pe o durata mai lunga decit cele din categoria .precedenta, totui func-fionarea lor trebuie asigurata chiar in cazul unei avarii in circuitele de alimentare ale instalatiei de distribute principals a scrviciilor proprii. Aceste receptoare se impart !n doua grupe :

PE 111/8i proprii de c.a. Grupa A. Receptoare a caror alimentare urmeaza a fi preluata de sursa de alimentare dc siguran^a (daca exista conform pet. 3.1.3.), ca de exemplu : dispozitivcle de actionare ale intreruptoarelor ; instalatiile de reglaj la (auto)transformatoare ; instalatiile de stingere a incendiilor ; echipamentele de telecomunicatii ; instalatia de iluminat in camera de comanda ; agregatele de redresare (daca servesc la incarcarea permanenta a bateriilor de acumulatoare) ; prizele pentru conectarea lampilor de iluminat portative, in punctele iraportante ale instalatiilor (unde exista sau de unde sint deservite receptoare din categoriile 1 si 2 sau de importanta similara) ; instalatia de iluminat din incaperea grupului electrogen. Grupa B. Celelalte receptoare din categoria 2, de exemplu : instalatiile de iluminat bloc comanda, cabine (cutii) relee, cladirc pentru instalatia de stingere a incendiilor etc. ; instalatiile de incalzit electric, pentru asigurarea microclimatului necesar echipamentului din categoriile 1 si 2 sau de importan^a similara. Categoria 3, Cuprinde receptoarele care permit intreruperea functionarii pe toata durata unei avarii in circuitele de alimentare ale serviciilor proprii, ca de exemplu : dispozitivele de ac^ionare ale separatoarelor ; agregatele de redresare (daca servesc numai la incarcarea ocazionala a bateriilor de acumulatoare) ; instalatia de ventilare mecanica a bateriilor de acumulatoare, daca ea trebuie sa functioneze numai in perioadele de incarcare ocazionala a bateriilor ; instalatiile de iluminat in stabile de inalta si medie tensiune ; instalatiile de incalzit electric, pentru asigurarea microclimatului necesar echipamentului din categoria 3 sau de importanta similara ; prizele pentru conectarea lampilor de iluminat portative, in punctele mai putin importante ale instalatiilor (unde exista sau de unde sint deservite receptoare din categoria 3 sau de importanta similara) ; Statii electrice,_Sen,

PE 111/8159

prize pentru alimentare, iluminat sau for^a ; instalatia de centrifugare a uleiului ; instalatiile de ridicat; diverse.

OBSERVAflE; Receptoarele care nu admit nici un fel de intrerupere in alimentare sint racordate la instala^ia de curent 2.2.2. Alimentarea receptoarelor sau a grupelor de receptoare de la instalatia do distributie principal;} pina la tabloul eel mai apropiat de receptoare trebuie sa se faca astfel : a) Receptoare de categoria 1 : dubla alimentare de la doua sectii de bare ale instalatiei de distribute principale. b) Receptoare de categoria 2 : una din urmatoarele doua variante, pe baza de calcul tehnico-economic : dubla alimentare in aoeleasi conditii ca mai sus ; alimentare in bucla de la dqua sectii de bare ale instalatiei de distributie principale. In cazul alinientarii in bucla a unui nurnar mai mare de tablouri de distributie sau a unor receptoare importante, se poate adopta una dintre urmatoarele subvariante : doua bucle in paralel, rezervindu-se rcciproc, fiecare tablou de distributie fiind racordat la ambele bucle (unul dintre racorduri deconectat in mod normal) ; - doua sau mai rnulte bucle, alimentind ficcare un numar mai restrms de tablouri de distribute. Serviciile proprii ale grupului electrogen (daca exista) se pot alimenta direct de la bornele grupului, conform schemei indicate de fabrica constructoare. c) Receptoare de categoria 3 : de regula simpla alimentare. d) Tablourile care servesc pentru alimentarea unor receptoare de categorii diferite vor fi racordate conform conditiilor impuse de receptoarele cele mai exigente. 2.2.3. Se admit exceptii de la prevederile articolului precedent, in cazul receptoarelor prevazute de intreprinderea furnizoare cu tablouri de distributie proprii, la care este posibila racordarea unui singur cablu. Daca pentru aceste receptoare este necesara alimentarea dubla sau in bucla, se admite

(DAJ373J ap 03D

nnuiiuo^ az3uoii3un>

|4 nu)

man]

ap oi\05

-Dunj ui

Djapssuoo

-DDaui aioiiiuan ap D!iO|Otsu|I

aia-ioo} DUIDJDS DU||d D| aunti -Dun; ui ojapisuo^ 35

_

-oino ap SJJ3DJ ap M)O|OI$UJ2 I

t, ., ^.0 -lauwiniu-USI5I|SD3

-"-"' -

s

^ud"

*i| 'aiD)iauD)|nui^ ap m[n|uapijao> a|uo|pft t in,aqaL

\ p^pqEj ui a^duiaxa o;e,irpni ims 5i[ oie;iauGiinoiis ap tnimuapijaoo ajrjoiBA ruiudj 9|B-)T3UB;inrais op in^uapijaoa "^ ' JBA TenptA -ipui JOjdojsj un ap c^iqjosqE BAipsaJ EDJajnd f) AV '[BTipiAipyi joidaoa-i un op Biiqjosqs EAtps uajaind d

d s^

ap 3)iq.

ajBoidaadj ap odniS ad 'ajEiunsm uud utiqo iniquiBsuR ap ajiqjosqE BAtpeaj iS BAIPE aj ni.tdtud po sp Ej lEipotut jnojqE) BI eurd iGiunu ra p ipdojd ipiAjas -aauioaia nl^lS

PE 111/8 PE 111/8. Servicii propriiJabefat 7 (continuare)

I(icnare intreruptoare (inclusrv reiistenjele de tnminat etc.)

1 3/ 1-2 intre 36 intre ruptoare >6 Intrerup1.00,5

1

(cutii) relee

>0,3

;

live in functions la0,3

5e considera iluminala la fiecare staiie de o anumita tensiune2 B

Minimum trei dispositive in func(ione la a'numitatenskine&

Instalatii de re-

Comanda Comanda manua a

1.0

_

Se considera in func(iune instalatia unui motor

tnstalotia do iluminat cladire pentru instalatia de stingere a incendiilor Instalatia do iluminat cladire grup electrogen I'nstalatii de incalzit pentru necesar echipamentului din cotegoriile 1 si 2 sau de

1.0

1.0 1,0

EeblBim. d. telomurlcotiime a de m d"

1.0 1,0

Agregate de redresare (numai peniru regimul de inriilor de acumulatoore, daca sint agregate separate)

Dispozitive de aaiontuu ale Se considera in functiune agregatele de lucru (nu si cele de rezervd) ale tuturor bateriilor. De regu/a. insa in locul ocesto-

-

Se considera in funcpoiitiv tripolar pe fie-

SS SU.M

isirs ur0eb3

a bateriilor Prize pentru coneciarea lam-

-

o^^baSor6 (excluv agregatele de reervo 51 cele ale baeriilor de reierva)1,0

Se considers ca debi-

Instalatia de ventilare meca-

ceptoare din categories 1 milara) Instalatia de iluminat din in cape'rea grupaiui electrogen

impar[ite pe grupe)

oadele de incarcare ocaiionala a baleriilor Instalajii de iluminat in sta

iniegrol

o

singura

PE m/8Statuj?lectrice. Seryjci i proprii de

PE

111/8

Pentru detcrrainarea pulerilor care trebuic sa fie luate in considerare in cazul unnr incidente afectind alimcntarea serviciilor proprii, se va ;ine seama de grupele de receptoare care trebuio sa ramina alimentale in diverse situatii, conform indica^iilor de ia cap. 3.

3. SUKSELE DE AUMENTARE 1 INSTALATIA DE DISTRIBUTIE PRINCIPALA 3.1. Alegerea surselor de alimentare3.1.1. Alimentarca serviciilor proprii de curent alternativ se va face, dc regula, de la doua surse independente care pot furniza fiecare intreaga putere ceruta de instalatia de servicii proprii. Cele doua surse vor putea funcfiona in una din urmatoarele variante : conectate concomitenl la instalatia de distribute principalS de servicii proprii, ca surse norrnale ; una dintre surse conectata ca sursa normala, cealalta fiind de rezerva, in care caz rolurile celor doua surse (normala si de rezerva) trebuie sa poata fi inversate. Cind cele doua surse debileaza concomitent ca surse normale, se admite ca fiecare sa poata furniza nuraai o parte din puterea ceruta de instalatia de servicii proprii. In acest caz, la scoaterea din func^iune a uneia dintre surse, se admite sacrificarea anumitor receptoare, asigurindu-se insa alimentarea eel pu^in a celor din categoriile 1 si 2. Daca exista si o sursa de alimentare de siguran^a (pet. 3.1.3.), aceasta poate interveni In ajutorul sursei normale ramase in func^iune. 3.1.2. Sursele normale, ca si cele de rezerva, pentru alimentarea serviciilor proprii, pot fi constituite din : a) O sectie sau un sistem de bare colectoare de medie tensiune (635 kV) din statfa electric^ respective sau de la o sta^ie centrala apropiata.

2.3.3. Puterilc1 totale care intcrvin la ri

este

pulerea activa totals, kW ; pulerea react iva lotala, kVar ; puterea aparenlS lotala, kVA ; putcrea activa absorbila de fiecarc grupa de receptoarc, kW ; pulerea reactiva absorbita de fiecare grupa de receptyaro, kVar.

PE 111/8electrice. Servicii proprii de b) O sectio sau un sistera do bare coloctoare do joasa tensiune pentru distribute, din stadia electrica respectiva sau-.de la o stable ori ceiitrala apropiata. . . , i: .1 c) O linie de medie tensiune din zona sta^iei. . , , ; -, : , . d) Infasuraroa tertiara de medie tensiune (1022 kV) a unui (auto) trans formator care asigura tranzitul de putere intre retelele de foarte inalta tensiune (110400 kV). In cazuri exceptionale, bine justipciatc din punct de yedere economic, se admite ca a doUa sursa, exclusiv de rezerva", sa fie un grup electrogen. Acesta trebuie sa intre in funefiune la interval de maximum citeva minute de la dispari^ia tensiunii pe barele instala^iei de distribute principale, de preferinfa automat sau in orice caz cu comanda la ; distanta. De regula, el trebuie sa poata furniza intreaga putere ceruta de instala^ia de servicii proprii. Se admite insa ca.grupul electrogen sa preia numai alimentarea receptoarelor din categor.iile i si 2. Rezerva de combustibil trebuie sa fie" asiguratS pentru minimum 48 ore. 3.1.3. La statiile de impprtanta deosebita (sta^ii electrice de 220 kV care sint noduri de re^ea cu minimum trei li/iii si statii electrice de 400 kV), se recomanda prevederea unei a treia surse, de siguran^a, de regula un grup electrogeq., In cazurile in care exista o probabilitate mare de aparitie a: 'iihiir defecte exlinse, care pot conduce relativ frecvent la scoaterea simultana din functfune a surselor de alimentare norraale (sau normala 51 de rezerva) ale serviciilor proprii. Ca un caz particular, so recomanda la sta^iilo de mai sus prevederea celei de a treia surse, daca prirnele doua surse de alimentare sint ambele de tipul d de la ppt. 3.1.2.. .; Clnd sursa de siguran^a este un grup electrogen, acegta trebuie sa intre in functiune la interval de maximum citeva minute do la disparitia tonsiunii pe barele instalatiei de distri^ butie principale, de preferjnta .automat sau in orice caz t GU comanda la distanta. RezerVa de combustibil va,.fi suficientS pentru minimum 8 ore. 1 Sursa de siguran|a trebuie sa preia, de regula, alimentarea receptoarelor din categoriile 1 -i 2 A, cu urmatoarele 'prech&ri: .' : . . . .:..' : . *, Cind (auto)transformatoarele principale. se rezerva reciproc, pot fi preluate numai serviciile proprii ale (auto)

PE 111/8167

translormatoarelor care trebuie sa ramina in functiune. De exemplu in cazul a doua transormatoare principale, dintre care unul singur este suficient pentru acopcrirea sarcinii, sursa de siguran^a poate prelua sorviciile proprii ale unui singur transformator. Cind cele doua surse normale (sau normala si de rozerva) ale serviciilor proprii sint ambele de tipul d de la pet. 3.1.2., sursa de siguranfa nu va prelua alimentarea serviciilor proprii ale (auto)transformatoarelor principale corespunzStoare (cu exceptia instala^iilor aferente de stingere a incendiilor). Aceasta se justifjca prin faptul ca scoaterea din functiune a acestor surse, constituite din infasurarile tertiaro ale (auto)transformatoarelor, este in general o urmare a disparitiei alimentarii sau a scoaterii din functiuno a acestor (auto) transformatoare, deci functionarea instalatiilor lor auxiliare devine inutila. 3.1.4. In cazul surselor de alimentare formate din grupuri electrogene, este necesar ca in afara verificarii puterii aparente nominale a generatorului, sa se verifice daca puterea activii ceruta de. sarcina nu depaseste puterea motorului de antrenare. 3.1.5. La statiile de mica importanta, si numai in cazuri exceptionale, se admite ca alimentarea serviciilor proprii de curent alternativ sa se faca de la o singura sursa sau de la doua surse care nu sjnt independente. Aceasta soluble este admisa numai daca sint indeplinite concomitent urmatoarele condi^ii :. stadia nu alimenteaza consumatori de categoriile 0 sau 1, in sensul normativului PE 124 indicat la pet. 1.2.1. ; instaia^ia de servicii proprii a statiei nu alimenteaza receptoare de categoria 1, in sensul pet. 2.2.1. din prezentelc inslructiuni; funcfionarea receptoarelor alimentate de instalatia de servicii proprii poate fi asigurata prin manevre manuale (de exempju in cazul actionarii intreruptoarelor ?i soparatoarelor), prin alirnentari in curent continuu de la bateria de acumulatoare (de exemplu iluminatul de siguran^a) etc., astfel incit sa se asigure functionarea instalatiilor pe toata durata avariei (adica a disparitiei tensiunii alternative pe barele colectoare

PE 111/8St.i.n I'lcctrk-c. Servi(;ii proprii fie generale ale inslalatiei proprii). ' distribute principal aa

PE 111/8serviciilor Pentm operarea sacrificiilor necesare in acest scop, chiar de la barele colectoare principale, receptoarele care urmeaza sa rSrninS in funcfiune trebuie alimentate prin circuite separate, eventual de la o a treia sectie dc bare colectoare. In caz contrar, sacrificiile trebuie operate la tablourile de distribute secundare, de preferat prin comanda la distan^a. 3.2.3. Cind exisla o singura sursa de alimentare, este suficient ca instalatia de distributie principals sa cuprinda un sistem simplu de bare nesectionat. 3.2.4. In cazurile indicate la pet. 3.2.1. si 3.2.2., schema electrica trebuie sa permita prevedcrea unor instalatii de automatizare, conform pet. 4.3.4. 3.2.5. Se recornanda fractionarea instalatiilor de servicii proprii In urrnatoarele silua^ii sau scopuri : la statlile foarte intinse ; cind puterile de scurtcireuit pe partea de joasa tensiune sint prea mari ; in vederea esalonarii si reducerii investitiilor ; pentru Hpizarea si uniformizarea solu^iilor. In aceste cazuri, instalatiile de servicii proprii vor fi realizate sub forma de unitati cu profil limitat, atit in ceea ce priveste puterea surselor, cit si extinderea re^elelor.

3.1.6. In cazul statiilor de racord adinc, se recomanda ca alimentarea serviciilor proprii sa sc faca dc la o instalatie comuna, atit pc partea de inalta tensiune, cit si pe cea de medic tensiune, chiar daca apartin unor unitali de exploatare distinctc.

3.2. Scheme de alimentare a instalafiilor de distribute principale dc 0,4 kV3.2.1. Cind exists doua surso de alimentare normale sau una normals si una de rezerva, instala^ia dc distribute principals urmeaza sa cuprinda, de rcgula, un sistem simplu de bare sec^ionat, fiecarc sursa fiind racordata la una din sectii. Modul de func(ionare va fi urmalorul : a) Daca cele doua surse sint normale, ele vor fi conectate in permanent^ la sec^iile de bare respective. Cind stabilitatea la scurtcircuit a echipamentului din aval este suficienta, sectiile de bare vor putea fi In permanen^a cuplate. La caderea uneia dintre surse, poate fi necesar s& se sacrifice anuraite receptoare (pet. 3.1,1.). Cind stabilitatea la scurtcircuit a echipamentului din aval nu permite cuplarea sec^iilor de bare, acestea vor functions in mod normal separate, De regula, ele vor fi cuplate automat la c5derea uneia dinlre surse. Cu acest prilej poate fi necesar sa se sacrifice anumite receptoare (pet. 3.1.1.). b) DacS cele doua surse sint una normals si una de rezerva, numai sursa normala va fi conectata in permamm^S la secpa de bare respectiva. La cSderea sursei normale, sursa de rezerva va intra in func^iune pe cealalta secfie de bare, de regula cele doua secfii urniind a fi cuplate. 3.2.2, Cind exists si a treia sursg de alimentare, de siguran^a, ramln valabile indicatiile de la punctul precedent, cu precizarea ca pentru sursa de sigurantA este necesar su se creeze posibilitatea de a prelua numai alimentarea receptoarelor care H revin (pet. 3.1.3.), cu excluderea cejorlalte.

3.3. Dimensionarea surselor de alimentare3.3.1. Puterea aparenta necesara Sn a surselor mentare rezulta din rela!,ia : S n =l,05k slm .S c in care : este puteroa aparenta necesara a sursei de alimentare, kVA; puferea aparenta totals a grupelor de receptoare, kVA (pet. 2.3.3.); ks,m. coeficientul de simultaneitate al grupelor de receptoare. Coeficientul 1,05 $ine seama de pierderile de putere in instalatiile dc- distributie principals si secundara. St Sn de ali-

PE Hl/8rvicii proprii de c 3.3.2. Valoarea puterii St care intervine la dimensionarea surselor de alimentare rezultS din insumarea puterilor grupelor de receptoare care trebuie sa fie alimcntale in siiuatiile date, conform pet. 3.1,1., 3.1.3. si 3.1.4. 3.3.3. Se recomanda iirmatoarole vg]ori pentru coeficienlul de sitnultaneitate k g i m .: in situate normala : 0,75; in timpul oricarui incident in alimentaroa serviciilor proprii de curent alternativ : 0,80.

PE 111/8de pornire a: motoarelor). In aceste situatii se presupune de reguia ca suprasarcina apare la un singur receptor.

4.2. Verificarea in regim de scurtcircuit4.2.1. Verificarea cailor de curent in regim de scurtciircuit se va face in conformitate cu normativul I 7 cu instruct]iunile PE 103 si PE 111-4 si cu indreptarul E-IP 2-69 mention;ite la pet. 1.2. 4.2.2. La determinarea curentilor de scurtcircuit st considcra ca instalatia de servicii proprii este racordata singura sursa. Nu se iau in considerare situatiile de scurta durata, in instala^ia este racordata la doua surse, in timpul schim surselor de alimentare lara intreruperea tensiunii.

4. DIMENSIONAREA SI VERIFICABEA CAILOR DE ALIMENTABE SI A ECHIPAMENTULUI DE SERVICIJ PROPRII 4.1. Dimensionarea in regim permanent si de suprasarcina4.1.1. Dimensionarea cailor do curent in regim permanent de functionare se va face in conformitate cu normativul I 7, cu instructiunile PE 107 si PE 111-4 precura si cu indreptarul E-Ip2-69, mentionate la pet. 1.2. 4.1.2. Instalalia de distribute principal va fi dimensionata pentru intreaga putere pe care trebuie sa o debiteze in regim permanent de Junctionare oricare dintre sursele do alimentare. 4.1.3. Fiecare tablou de distribute apartinind instala^iei de distribute secundare, precum si caile de alimentare respective, vor fi dimensionate pentru regimul permanent de functionare, la intreaga putero neccsitata simultan de receptoarele racordate, determinate conform pet. 2.3.2. Cind tabloul de distribute alimenteaza mai multe grupe de receptoare, se ia in considerare puterea totala simultana a acestor grupe de receptoare (cap. 2 si 3), 4.1.4. De regula nu se iau in considerare suprasafcini ale receptoarelor, decit in cazuri justificate (de exemplu curen^il

4.3. Protectia si automatizarea instalafiilor4.3.1. Protectia instalatiilor de medie tensiune i a transformatoarelor de servicii proprii se va realiza conform normativului PE 501 si indreptarul E-IP 3-76, indicate la pet. 1.2. 4.3.2. In cazul prevederii unor transformatoare de servicii proprii, acestea vor fi racordate pe partea tensiunii primare (medie tensiune), do regula prin siguran^e fuzibile, cu conditia ca separatoarele sa permita conectarea si deconectarea. in gol. 4.3.3. Aparatele de protectie alese (intreruptoare automate, siguranfe fuzibile) trebuie sa asigure selectivitatea protectiei. '4.3.4. Daca este necesar, se va prevedea o instalatie1 de automatizare, care sa realizeze : deconectarea rapida a sursei defecte ; '. conectarea rapida a sursei de rezerva ; ; conectarea rapida a sursei de siguranta.; efectuarea anumitor sacrificii de receptoare, care nu pot fi aiimentate In situatia respectiva. In cazul grupurilor electrogertc, in locul porhirii' automate, se poate prevedea pornirea manuala, cu comanda la distanta. ..':..-..

PE 111/g PE 111/8

5. EXEMPLU DE CALCULSe face dimensionarea t irselor de alitnentare ale instalatfei de servicii proprii in . irent alternativ, la o statfe de 400/220 kV.

5.2. Evaluarea puterilor absorbite de receptoare5.2.1. Pentru fiecare tip (grupa) de receptoare a fost determinate puterea totala, iar prin multiplicare cu coeficientul de simultaneitate k S l , corespunzator, puterea efectiv absorbita. 5.2.2. Valorile coeficientilor de simultaneitate k s sint fie adoptate dupa cxemplele din tabelul 1, fie apreciate de la caz la caz.

5.1. Datele necesare pentru proiectare 5,1.1. Profilul stafieia) Stadia de 400 kV : 5 2 2 1 celule celule celule celula de linie ; de autotransformator ; cupla" de transfer ; cupl longo-transversala. de linie ; de autotransformator ; cupla transversals ; cupla longo-transversala. aferente ser-

5.3. Alegerea surselor de incarcare5.3.1. Intrucit stadia de trans for mare csle echipala cu doua autotransformaloare de 400/220/22 kV, cu mfasurari tertiare la tensiunca de 22 kV, KC prevad ca surse de aliment are a serviciilor proprii in curent alternativ aceste infas.urari tertiare. Alimentarea se va face prin doua transformatoare de servicii proprii de 22/0,4 kV, racordate la inFasurarile tertiare. Posibilitatilc si domeniul de reglaj al lensiunii : 5"/0 sub tensiune dar fara sarcina si 15% sub sarcina, cu ajutoruL unui regulator special. 5.3.2. Celc doua surse vor fi racordate in pcrmanenta la instalatla de distribute principals de servicii proprii, functionind ca surse normale. 5.3.3. Stadia de transformare data ca exemplu constituie un obiectiv important, avlrid tcnsiunea de 400 kV, iar pe partea de 220 kV fiind un nod de re^ea cu mai mult de trei linii. Din acest motiv, se prevode inca o sursa de alimentare, de siguran^a, formata dintr-un grup olectrogen, care poate intra in functiune in citeva minute. Conform indicator intreprinderii constructoare, el nu va putea Tunctiona in paralel cu celelalte sursf.

b) Statia de 220 kV : 6 celule 2 celule 1 celula 1 celula

5.1.2. Tensiunea nominala a receptoarelor viciilor proprii : 3 x 380 V si 220 V c.a.

Domeniul de tensiune In care pot func|iona receptoarele : 85110% din valoarea nominala. 5.1.3. Lista eptoarelor si Impartiirea lor pe categorii slnt : cuprinse in tabelul 2. 5.1.4. Valoril puterilor unita: .e .re absorbite de diversele tipuri de recept< ?i ale factorului de putore sint de menea indicate in tabelul 2. La motoarele electrice s-a pornit de la puterea activa i nala, de la factorul de putere, coeficientul de ini put< :are si rant, calculindu-se celelalte valori rela^iile de la pet. 2.3.1.

5.4. Schema de principiu a instala(iei de distributie de 0,4 kV5.4.1. Schema electricS de principiu a instala^iei de servicii proprii oste prezentata in figura 1. Ea cuprinde doua st'c^ii de bare colectoare principale, pe care debiteaza tele doua surse normale. Sursa de siguranta poate fi racordata la oricare dintre cele doua sectii de bare.

8-f

J

I

I

S I

g

i r

X

X

X

X

PE 111/8Statii clectrico. Ser\

PE 111/8

|

1 1

buc. buc. I

40500 i0,50

|

2000

PE 111/8!. Servicii proprii de c.a. Jabetu! 2 (continuare)

25000 2000

PE 111/8Slalueleclrtce. Servic

Stajii electrics. Seryicii proprii de c

1 Instolajia de stingere o incendiilor 380/22 ! Hidrofor } Pompo Initalotie lluminat Prize iluminat lampi portative Incatiit : Prize utilizer! diverse Gfupul electrogen Incaliit Installs ilumlnot Pri^a incalziri diverseReziS,en{6

1 .h2A 2A 2B 2A 2B 3 1 2 1 1

I

5

I

?

.

| 9

2680 2500 3850 _ 0,67 1,00 1.00 1,00 0,50 2,1 3,9 3,9 1,6 0,8 0,1 27,0 13,5 0,8 1.9 2.5

,.X X X X X X X

Jabetul 2 (continuare)IB

m X

Zl

3 3000

0,7

0,80

0,78 0,82 0.80

3030 3900 5500 1600 100 27000 800

3SO/22C

1 4000 0.84 0.80 1 5500 0.82 - 1,00 _ _1,00 1.00 0.75 0,30

X X X X X

X4

380/22C 2A 220

_

-

iX

24220 220

_ 710

1 fauc.1,00 0,50 1.00

0,7

X X

X

3

220 220 220 220

2B 2A 3

1 1 1 1

- 1.00 _ - 1,000,75

12000 1600 800 1000

_

- : 710

1,00 0,50 1.00 0,50 1,00 1,00

12,0 6,0 1,6 0.8 0,8 1.0

~_

X X

X X

X X X X3

tnclzire grup elect.ogen

_

0.80

-

_

0.7 _ kVor 1 14 2. 69,5 190,9 126,4 12.1 138,5 117,3 21.2 138,5

X X X X X X

WASituatie norma la in functiune1 2

kW217,3 200,3 417,6 252.0 84,8 336,8 264,3 80.6 344,3

T, T?Total

245 212 459 282

Avarie 1: in func(iune T2+G Total Avarie 2: in funcpune T,+G (T2 avariat) Avarie 3: in functiune G

T2 GTotal

86365 288

T, GTotal

X X

85371

91

83,1

36.1

X

PE 111/8i proprii de c.a. Alimenlarea cuUilor de cleme ale celulelor, precum si a dispozitivelor de actionare ale intreruptoarelor si scparatoarelor a fost reprezentala o singura data, in dreptul Cabinei do relee notata cu a, dar ea se face identic de la toate cabinele r alcaline, se pot folosi de asemenea postamente din otel. Sint admise si alte materiale rezistente la electrolit. 10.25. Acumulatoarele trebuie sa fie izolate fata de postamente sau fa^a de pardoseala.

PE 112Postaraentele de lernn Irebuie, de asemenea, sa lie izolate fata de parcioseala. Izolatia va fi astM realizata, incit in decursul exploatarJi rezistenta de izola^ie a retelei de curent conlinuu sa nu scada sub limitele admise. La baleriile noi, montate pe postamente noi (daca este cazul), rezistenta de izolatie a bateriei fata de pammt nu Irebuie sa fie mai mica de 1 MtJ. 10.26. Intre irurile de acumulatoare ?i pereti trebuie sS existe un spatiu liber de minimum 50 mm pentru circulatia aerului. 10.27. Pentru fiecare sir de acumulatoare trebuie sa exists un coridor de acces eel pu^in pe o parte. Latimea libera minima a coridoarelor este de 0,80 m. Cind exista acumulatoare pe arnbele parti ale coridoarelor, se recomanda o latime libera de eel pu^in 1 m. 10.28. Sc va evita instalarea acuraulatoarelor In imediata apropiere a ferestrelor. Manevrarea ferestrelor trebuie sa fie posibila din coridoarele de acces dintre acumulatoare, iar in pozitia deschis e]e nu trebuio sa se gaseasca deasupra elementclor. 10.29. Dispozitia elementelor si a conductoarelor trebuie sa fie astfel aleasa, incit o persoana sa nu poata atinge simultan doua parti neizolate aflatc sub tensiune si situate la o inalUme mai mica de 2 m, intre care exists o tensiune nominala mai mare decit 220 V. Aceasta condole se considers indeplinita, de exemplu, daca distanta intre parole respective este mat maro de 1,50 m sau daca st: iau alte masurj corespunzatoare (do exemplu perc^i despartitori). Tensiunea nominala a unui acumulator acid cu plumb se ronsidora egala cu 2 V. 10.30. Daca in aceeagi camera de acumulatoare se instaleazS mai multe baterii, se recomanda ca distanta dintre elementele apartinind unor baterii diferite sa nu fie mai mica de 1 m.

PE 11210.31. In interiorul camerelor de acumulatoare, conexiunile electrice la baterii vor fi realizate cu bare metalice rotunde neizolate sau cu condiictoare izolate electric cu materiale rezistentc la umidjtate si electrolit. In cazul acumulatoarelor acide cu plumb, materialul conductoarelor va fi cuprul. In cazul acumulatoarelor alcaline, se recomanda folosirea conductoarelor de otcl. Conductoarele neizolate se vopsesc cu lac rezistent la elecirolit sau se ung cu vaselina. 10.32. Montarea conductoarelor electrice si a conductelor de .instalatii deasupra acumulatoarelor va fi evUata. 10.33. Trecerile conductoarelor electrice si ale conductelor de instalatii prin peretii camerelor de acumulatoare trebuie sa fie etansate cu materiale rezistente !a umezeala si clectrolit. ]n acest scop, pentru conductoarelc neizolate pot fi folosite de cxernplu placi de trecere din PVC dur sau din polimeri acrilici (plexiglas), iar pentru conductele si cablurile izolate cu PVC, tuburi de trecere etansate cu vata dc stjcla. 10.34. Elementele fiecarei baterii de acumulatoare vor fi numerotate. Numerele trebuie sa fie scrise vizibil pe postament sau chiar pe corpul acumulatorului, cu vopsea rezistenta la clectrolit sau cu alte mijloace cores pun zatoare. Daca in aceeas.i camera exista mai multe baterii de acumulatoare, se vor prevedea inscriptii distincte, astfel incit sa fie evitate confuziile.

11. VENTILABEA 1 INCALZIREA CAMERELOR DE ACUMULATOARE $1 A INCAPERILOR ANEXE11.1. Camorele rie acumulatoare trebuie sa fie permanent ventilate, indiferent daca bateriilc se gasesc in incarcare, in dcscarcare sau in repaus. Ventilarea are doua scopuri : diluarca amestecului de hidro^en, pentru inlaturarea pericolului de explozie ; diluarea si evacuarea dcgajarilor du electroliL in aer, data fiind nocivitatea acestor substante pentru personalul de

PE 112Instalatn de cureiit contimiu 2Z1

deservire, precum si in vederea reducerii gradului de agresivitatc asupra materialclor. Amestecul de hidrogen si aer este exploziv daca contine intre 3,8750/0 hidrogen (in volume), iar temperatura de autoaprindere a amestecului este de 580C. 11.2. Debitul de aer Q necesar pentru ventilatic rezulta din relatia : Q = . d.q.s.n.I d (mVh)

= 26 (factorul de diluare necesar pentru ca ames-

tecul de hidrogen si aer sa nu fie exploziv) ; q = 0,42x10-" mVAh '(debitul de hidrogen produs de liecare clement la 0C ?i 760 Torr) ; . s = 5 (coeficientul de siguranta) ; n numarul de elernente ; I curontul care strabate bateria, A. Pe baza valorilor indicate, rela^ia de mai sue devine : Q= ! 55-10- a -n-I (m'/h) Se neglijeaza influenta temperaturii. 11.3. Curontul I care intervine in rela^ia din articolul precedent are valoarea : a) In timpul incarcarii ocazionale cu ajutorul unei surse auiomatizate, tensiunea linala de incarcare fiind limitata automat, astfel Inert sa nu depaseasca tensiunea de degajare a gazelor : acumnlatoare acide cu plumb : acumulatoare alcaline : I = 0,02 C IO I = 0,04 Cj (A) (A)

b) In timpul incarcarii ocazionale cu ajutorul unci surse cu reglaj manual si In timpul incarcarii de egaliaare : daca exista un blocaj care, dupa atingerea tensiunu de degajare a gazelor, intrerupe incarcarea cind valoarea curentuluj de incarcare care strabate bateria depa?este cu mai mult de 10% pe cea stabilita pentru perioada dcgajarii de gaze, pe o durata mai mare de 5 min :I = Ig

(A)

unde Ig este curentul de ine&rcare in perioada dygajarii gazelor; daca nu exista blocajul indicat mai sus : I = I max (A) unde Imilx este curentul maxim care poate Ii debitat de sursa de incarcare, sub o tensiune la borne egala cu tensiunea de degajare a gazelor la baterie. c) In timpul incarcarii perrnanente, in caaul func^ionarii in tampon : acumulatoare acide cu plumb : I = 0,01 do (A)' acumulatoare alcaline : I 0,01 C$ (A) d) In timpul incarcarii permanente la bateriile de rezerva : acumulatoare acide cu plumb : I = 0,01 C1() (A) acumulatoare alcaline : I = 0,01 C:, (A) e) In timpul descarcarii sau in repaus : acumulatoare acide cu plumb : I = 0,0033 Cio (A) acumulatoare alcaline : I = 0,0033 Cr, (A) In relatiile indicate in acest articol C ] 0 ?i Cs sint capacitatile nominale ale bateriilor, in regimurile de descarcare de 10 si 5 ore. 11.4. Debitele de aer determinate conform indicatiilor precedente trebuie sa fie aaigurate in mod specific pentru fiecare situatie de functionare a bateriilor. 11.5. Ventilarea camerelor de acumulatoare va li, pe clt posibil, naturala. Daca ventila^ia naturala nu este suficienta, ea poate fi completata c\i o ventilare mecanica, care sa func^ioneze nurnai in perioadele de incarcare ocazionala sau de egalizare a bateriilor, raminind ca In pt'rioadelc de incarcare permanenta, descarcare si repaus sa se faca numai ventilarea naturala. Se admite sa se facS exclusiv ventilare mecanica, c-u functionare permanenta, in cazuri bine justificate, ra do exemplu : la centrale hidroelectricc subterane ; - pentru camere de acumulatoare fara legatura directs cu exteriorul; cind exista dificultati in realizarea debitului necesar prin ventilare naturala etc. La terminarea incarcarii ocazionale, ventilatia metianicil va func^iona in continuare eel pu^in 1,5 ore.

PE 112 PE 11211.6. In cazul prevederii unei ventilari mecanice, trebuie sa fie indeplinita una dintre urmatoarele conditii : a) Incarcarca ocazionala sa se faca cu o sursa automatizala, tcnsiunea de incarcare fiind limitata automat la n valoare care nu depas.esl.e tensiunea de degajare a gazelor. Se renunta la mcarcarile do egalizare, inlocuindu-se cu jncarcari ocazionale. b) Sa cxisto un sistera de blocaj, care sa intrerupa automat incarcarea ocazionala sau de egalizare daca nu funciioneaza inslalaHa d ventilate mecanica. Cind exista numai ventilarc mecanica pentru toate situatiik- do i'unctionare ale batoriei, ventilatoarele si motoarete de antrenare trebuie sa fie dublate, constituind o instala[ie de rezerva, cu intrare automata in functiune, la oprirea instalatiei de ba2a. In acest caz se recomanda de asemenea adoptarea solu^iei de la pet. a de mai sus. 11.7. In cazul bateriilor montate in cutii (dulapuri), vcntilarea mecanica este obligatorie, daca puterea maxima de incarcare (definita ca in pet. 10.2. d) depa?ete 2 kW. 11.8. Pentru camerele tampon si pentru depozitele de electrolit trebuie sa se prevada o ventilare naturala sau mecanica, dupa caz. Se recomanda ca schimbul orar de aer sa reprezinte de circa trei ori volumul incaperii, fara a depasi insa marjmea schimbului prevazut pentru camera de acumulatoare propriu-^isii. 11.9. La puntrea in func^iune a bateriilor de acumulatoare, in functie do operatiile pe care le prevede in acest scop inLreprinderea furnizoarc, poate fi necesara o ventilare cu un debit mai mare decit eel necesar in cursul exploatarii normale. In astfel de cazuri. ventilarea va putea fi ameliorate prin descliiderea tuturor ferestrelor si eventual cu ajutorul unei inslalaiil de ventilate mobile. 11.10. Intreruperea nodorita a alimentarii cu energie elecinstalatiei de ventilare mecanica, precum si defectele pe eiec'lrica, vor fi ; nnalizate. Defectele pe partea mecanica a instalaliei de ventilare (la curelele de antrenare, la burdufurile dintre ventilator si canalele de ventilate, la lagare, la rotorul veiitilatorului etc.) vor fi evitate pe baza unor revizii saptaminale obligatorii. De asemenea, chid exista o instala^ie de ventilare mecanica, organelc de exploatare trebuie sa ia toate masurile organizalorice necesare pentru instruirea personalului de deservire, in ^^ederea exploatarii corecte si evitarii incidentelor de exploatare si a accidentelor. 11.11. Indifercnt daca ventilatia este naturala sau mecanica, intrarea aerului proaspat trebuie sa se fata in apropierea pardoselii. Daca exista pericolul introducerii unei cantita^i de peat daunatoare, odata cu aerul de ventilatie, se vor lua masuri pentru purificarea aerului proaspat. Evacuarea aerului trebuie sa se faca pe partea opusa intrarii, in apropierea plafonului. Cind incartarea ocazionalii se face cu depasirea tensiunii de degajare a gazelor, precum si atunci cincl se prevad incarcari de egalizare, este necesar sa se prevada orificii de evacuare a aerului si in apropierea pardoselii. In acest caz, sectiunea totals de evacuare va fi repartizata aproximativ astfel : 2/3 in apropierea plafonului s.i 1/3 in apropierea pardoselii. Aerul proaspat trebuie sa circule pe cit posibil deasupra tuturor elementelor. In cazul bateriilor cu puterea maxima de incarcare (definita conform pet. 10.2. d) mai mica decit 2 kW, instalate in Incaperi al caror volum este de eel pu^in 2,5 ori mai mare decit debitul orar de aer necesar pentru ventilare, introducerea si evacuarea aerului se pot face pe aceeasi parte a Jncaperii. 11.12. In cazul bateriilor instalate in cutii (dulapuri), conform pet. 10.2. b. aerul de ventilate poate fi preluat din fncaperea in care se gaseste cutia (dulapul), sau din incaperilc vecine, si apoi evacuat tot acolo ; daca puterea maxima de incarcare (definita conform pet. 10.2. d) nu depaseste 2 kW, incaperea este bine aerisitS (avind, de exemplu, ferestre spre exterior pe eel pu^in doi pere^i), iar volumul s5u liber este de eel pu^in 2,5 ori mai mare decit debitul orar de aer necesar pentru ventilatie. 11.13. Golurile i canalele de ventilare pentru instalatiilo de acumulatoare nu trebuie sa fie in legatura cu celelalte canale de ventilate ale cladirii, nici cu cosurile de evacuare. Canalele de ventilare vor fi executate din materiale rezistente la umiditate 51 electrolit. In cazul acumulatoarelor

PE 112Instalatii dc c acide cu plumb, se poate folosi tabla de otel galvanlzata, protejata cu vopsea rezistenta la acid. Canalele dc ventilare de evacuare vor avea iesirea in aor liber situata la inaltime suficienta si se vor lua masuri pentru evitaroa degradarii rapide a par^ilor de constructie din apropiere, daca acestea sint realizate din materials sensibile la electrolit. In eazul evacuarii deasupra acoperisului, daca nu se i'axt alte masuri de protectie, se considera de regula ca aceste conditii sint indeplinite, cind golul de evacuare se gaseste la inaltimea de minimum 1 m fata de acoperjs. Golurile de ventilare vor fi protejate contra precipitatiilor atmosferice. Canalele de ventilare pe sub care se circula vor fi astfel amplasate, incit sa sc asigure o inaltime libera de circulate do ccl pm;in 2 m. 11.14. Cind existii ventilatie mecanica, ea va fi realizala astfel : in depresiune in camera acumulatoarelor 1 in depozitul de electrolit ; in suprapresiune in camera tampon. 11.15. Ventilatoarele si motoarelo electrice de antrenare se vor gsi in afara camerei acumulatoarelor. Ventilatoarele vor fi rezistente la umiditate si electrolit. Se recomanda ca rotoarele ventilatoarelor sa fie constniite dintr-un material care nu se incarca electrostatic i nu produce scintei la lovirea cu un corp strain. 11.16. Temperatura minima admisa in camerele de acumulatoare, in cazul acumulatoarelor acide cu plumb, este de + 5C. Se recomanda insa valoarca de +10C. Se admit temperaturi mai joase (pina la minimum 0C), cu conditia dimensionarii corcspunzatoare a bateriei, pentru a tine seama de scaderea capacitatu ?i de cresterea caderilor de tensiune la ocuri de curent. 11.17. Daca este necesar, trebuie sa se prevada instala^ii de incalzire a camcrelor de acumulatoare. Corpurile de incalzire vor Ji rezistente la umiditate si electr.olit, temperatura lor superficiala nu va depasi +2006C, iar831

distanta lor pina la vascle acumulatoarelor nu va fi mai mica de 0,75 m. La dispunerea corpurilor de incalzire, se va urmari incalzirea cit mai un if or ma a bateriei.

11.19. Se recomanda prevederea unei automatizari sau a unei semnalizari, pentru pornirea si oprirca instalatiei de incalzire. La instala^iile fara personal permanent estc necesara automatizarea. Reglajul instalatiei de automatizare trebuie sa poata fi realizat astfel, incit temperatura in camera acumulatoarelor sa nu scada sub valoarea minima admisa (pet. 11.16.) si sa nu creasca peste J-25C datorita instalatiei de incalzire. 11.20. Camerele tampon si depozitele de electrolit si apa distilatii trebuie sa fie construite astfel, incit temperatura interioara sa nu scada sub valoarea de ^|-5C. Daca este necesar, trebuie sa se prevada instala^ii de incalzire corespunzatoare. 12. MATERIALE DE REZERVA 1 AUXILIARE 12.1. Instalatiile de acumulatoare trebuie sa fie prevazute cu niaterialele de rezerva necesare, in concordan^a si cu indicatiile intreprinderii furnizoare. Pentru bateriile sta^ionare cu plumb se indica informativ urmatoarele : vase de sticla (in cazul elementelor montate in astfel de vase), placi, betisoare izolante, separatoare (plansete), arcuri, pun^i, izolatoare, in cantitate de circa 5y0 din cele montate ; geamuri de sticla pentru acoperirea elementelor, In cantitate de circa 10/ei nu provoaca o intrerupere a celorlalte surse.

PE 137Hidrt :ntrale. Servic 1.2.5. Sursa de intervenfie (vezi PE 124) este o sursa de rezerva, independents, care intervine la caderea celorlalte surse pentru evitarea unor fenoraene periculoase $i nu serve?te de regula la continuarea producfiei (exernplu : grupuri electrogene etc.). 1.2.6. Insialatia de distributee principals este instalatia racordiata direct la sursele de allmentare si care serve^te la alimentarea consumatorilor tehnologici. 1.2.7. Instalajla de distribute secundara este instala^ia care, fiind alimentata de la instalatiile de distribute principale, confine circuite de distributee. NOTA In prezentul normativ se folosesc urmdtoarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor conjinute in el ,,trebuie", ,,este necesar", ,,urmeaza", indica obligativitatea stricta a respectarii prevederilor in ,,de regula" indica faptul ca prevederea respectiva trebuie sa fie apiicata in majoritatea cazuriloT; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie justificata intotdeauna prin proiect; ,,se recomanda" indica o rezolvare preferabila, care trebuie sa se alba In vedere la alegerea solufiei, dar care nu este obligatorie ; ,,se admite" indica o solufionare satisfacatoare, care poate fi apiicata in situafii paTttculare, fiind obligatorie justificarea ei in proiect. 2. ALEGEBEA SCHEMELOB DE ALIMENTABE A INSTALATIILOB DE SEBVICH PBOPBH 2.1. Tensiuni de alimentare Pentni alimentarea consuniatorilor de servicii proprii se vor folosi retele eu tensiunca nominala de 380/220 V. cu neutrul legat direct la parnint.

PE 137Alegerea tensiunii de alimentare a unor grupe de consurnatori indepartati, precum i a unor consumatori de putere mare (peste 150 kW) se va face In baza unui calcul tehnicoeconomic. In afara de aceasta, pentru lucrul in zone cu pericol de electrocutare marit (in anumite galerii cu grad inalt ide umiditate), pentru aparate portative sau pentru iluminatul anumitor zone, se utilizcaza tensiuni rcduse (1248 V), conform STAS 2612-72. 2.2. Clasificarea consumatorilor 2.2.1. Consumatorii serviciilor proprii din amenajarile hidroenergetice se clasifica dupa urmatoai'ele criterii : a) Dupa amplasarea oonsumatorilor fa^a de incinta oentralei si a obiectului 'deservit : a.l) Servicii proprii interne care cuprind oonsumatorii din centrala, cu urmatoarea imparfire : servicii proprii ale agregatului (SPA) sau ale blocului (turbina-generator-transformator) ; servicii proprii generate (SPG) pe centrala (consumatorii din centrala, mai pu^in cei ai grupurilor). a.2) Scrvicii proprii externe, care cuprind consumatorii din .afara centralei electrice si primesc denumirea obiectului pe care 11 deservesc : consumatorii barajului, ai prizei, ai golirilor ; consumatorii castelului de echilibru etc. b) Dupa gradul de siguranta ce trebuie asigurat in alimentarea consumatorilor : b.l) Consumatori de categoria I sint acei consumatori a caror intrerupere de peste 3 s in alimentare poate afecta grav siguranta utilajelor principale ?i a vie^ilor omenesti (de exemplu iluminatul de siguranfa, anumite circuite de comanda etc.). b.2) Consumatori de categoria a Il-a sint acei consumatori a caror intrerupere de peste 28 ore afecteaza sau limiteaza regimul de func^ionare a echipamentelor principale (de exemplu : pompele apei de raeire, de infiltratie, ventilatia de racire a echipamentelor etc.). b.3) Consumatori de categoria a Ill-a sint cei care admit o intrerupere in alimentare de lunga durata, fara ca prin

PE 137Hidn aceasta sa se micsoreze cantilatea de energie livratS de centrala (de exernplu instalatii de ridicat, ateliere, laboratoare etc.). 2.2.2. La Incadrarea unor consumatori de la baraje in oategoriile .a Il^a sau a Ill-a se va avea in vedere existen^a acfionarii manuale si a posibililatilor de manevrare prin ulilizarea acesteia cu incadrarea in timpul maxim admis, astfel incit sa nu se produca direct sau indirect pagube materiale de orice fel. 2.2.3. In proiectarea instala^iilor de servicii proprii, receptoarele vor fi fmpar[ite In categoriile de mai sus, in func^ie de rolul pe care-1 indeplinesc, tlnindu-se seania de tipul si importunfa centralei considerate sau a obiectivului respectiv.PE 137

Hidn 2.3.5. La centralele cu agregate sau blocuri generatortransformator de puteri unitare peste 5 MW, receptoarele care deservesc in exclusivitate agregatul (blocul) se racordeaza la o bara de 0,4 kV separata, de la care nu se vor alimenta atyi consumatori care nu deservesc exclusiv agregatul (sau blocul). Receptoarele de interes general pentru intreaga centrala se racordeaza de regula la o alta bara de 0,4 kV {sec-fionata sau nu conform pet. 2.3.2.). 2.3.6. Alimentarea SPA si SPG ae va face de regula de la doua transformatoare ; unul racordat la tensiunea generatorului (alimentare normala), iar celalalt la tensiunea retelei din sistem (20-110 kV) (alimentare dc rezerva}. In cadrul centralelor cu mai mult de doua blocuri generator-transformator se reconianda ca la tensiunea generatorului sa fie racordate eel pu^in doua transformatoare de servicii proprii, pentru alimentarea normala, fiecare dimensional pentru inlreaga put ere a serviciilor proprii pe centrala. 2.3.7. In cazul blocurilor generator-tnansformator se pot prevedea transformatoare de alimentare pentru servicii proprii de bloc dimensionate pentru consumatorii blocului respectiv, urmind ca pentru regimul de pornire, oprire sau de indisponibilitate blocul sa fie alimentat de la transi'ormatorul de servicii proprii racordat la sisternul energetic. 2.3.8. La centralele cu mai multe tenshmi de racord la sistem, transformatoarele de servicii proprii se vor racorda pe bare de tensiunj diferite. 2.3.9. In cazul in care alimentarea tEansformatoarelor &e face dintr-o stable, cu o singura tensiune, se pot considera ,,sectiuni diferite" i cele doua sisterne de bare oolectoare, daca la rindul sau fiecare sistem de bare poate fi alimentat prin cai independente : generator, linii, transfo.rmator. 2.3.10. In situa^ia in care consumatorii de 'diferite categorii nu pot fi sepana^i pe grupe, alimentarea ansamblului se va realiza corespunzalor cerintelor categoriei superioare (de exemplu la baraje, prize, goliri de fund, castele de echilibru etc.). 2.3.11. Toate circuitele, echipamentele si parfile conductoare de curent ce intra in componenta schemelor de servicii

2.3. Scheme electrice2.3.1. Schernele electrice ale instalafiilor de servicii proprii se stabilesc in funcfie de categoria consumatorilor ce urmeaza a fi alimentafi, dupa cum urmeaz& : Pentru consumatorii de categoria I se vor prevedea doua aurse de alimentare independente i o sursa de intei-ven^ie (prin mutatori sau baterie de acumulatoare). Pentru consumatorii din categoria a Il-a se va asigura alimentarea de la doua surse independente. Pentru consumatorii din categoria a III-a se prevede de regula o singurS sursa de alimentare independent^. 2.3.2. Pentru instalatiile de distribute se vor folosi scheme cu sistem simplu de bare colectoare, care poate fi secfionat pentru obiective de importan^a deosebita sau pentru reducerea puterii de scur'circuit. 2.3.3. Gruparea pe sectii a consumatorilor tchnici trebuie facuta astfel, incit la iesirea din func^ie a unei sec^ii principale procesul tehnologic sa continue fara limitari. In acest scop prima sectie principal^ va fi racordata la alimentarea normala, iar sec^ia a doua va fi racordata la alimentarea de rezerva independenta. 2.3.4. La centralele cu grupuri de puteri unitare pina la 5 MW serviciile proprii de agrpgat se pot racorda la aceea^i bara de 0,4 kV la care se racordeaza si serviciile proprii generale ale centralei.

PE 137Hidroccntrnlo. Sen i proprii de < Hidro-- -

proprii trebuie sa fie dimensionate conform prevederilor capitolului 3, precum si in conformitate cu normativele in vigoare (vezi ianexa 1). 2.3.12. La instalatiile de servicii proprii nu se admite racondarea altor consumatori nelega^i direct, din punct de vedere tehnologic, de functionarea centralei. Locuinla personalului de exploatare cane deserves.te obiectivele izolabe (cum ar fi baraje, prize, goliri etc.) poate fi racordata la instala^ia de servicii proprii a obiectivului, printr-o plecare separata cu protec{ie selectiva (siguran^e calibrate sau intreruptor automat). 2.3.13. Coloniile de locuinte destinate personalului de deservire a centralei vor fi .alimentate de regula printr-un post; de transforrtiare separat, racordat la una dintre caile de alimentare a serviciilor proprii ale amenajarii hidroenergetice.

3. ALEGEBEA $1 DIMENSIONAREA SURSELOR DE ALIMENTARE 3.1. Frincipii generate3.1.1. Alimentarea normala a serviciilor din centralele hidroeleetrice se face de la generatoarele in func^iune (din centrala), iar alimentarea de rezerva se face din sistetnul la care este racordata centrala sau la refoaua zonala. 3.1.2. Nu se recomanda folosirea ,,grupurilor de casa" pentru aliinentarea serviciilor proprii. 3.1.3. Sursele constituite din transformatoare pot fi deconectate prin intreruptoare pe partea de inalta tensiune (de alimetitare) cind sint trecute in rezerva, cu condi^ia ca in caz de necessitate comanda automata de inohidere sa fie data siraultan pe ambele tensiuni. Stanea de disponibilitate a sursei de rezerva va fi verificata periodic, conform instructiunilor tehnice interne. Pentru adoptarea regimului de func^ionare in rezerva ealdS este necesar s3 se justifice avantajul economic substan-

i fa^a de eel cu sursa de tial pe care il pre rezerva. (transformatorul) fara te ... .... . , tie permanenta. 3.1.4. Se recomanda ca numarul de intreruptoarc care trebuie comandate simultan pentru conectarea unei surse de rezerva sa nu fie mai mare de doua. 3.1.5. Sursele de alimentare normala, ca si oele de alimentare de rezerva, trebuie astfel dimensionate, incit sa asigure alimentarea consuraatorilor in limitele parametrilor de exploatare (valorile tensiunii mentionate la pet. 3.2.1.). 3.1.6. Sursa de interven^ie este o sursa de alimentare independenta, de regula un grup Diesel. Pentru baraje, grupul Diesel va fi astfel ales, incit sa poata prelua necesarul de putere pentru actionarea elementelor ce trebuie sa intervina in situafii excep^ionale. Pentru centralele subterane grupul Diesel va trebui sa poata asigura alimentarea serviciilor proprii pentru oricare dintre urmatoarele operatii : pomirea unui grup (sau bloc) ; asigurarea pompelor pentru apa de infiltrate din uzina (caz normal) ; executarea manevrelor cu podul rulant pentru reparafii limitate In sala masinilor. Grupul Diesel trebuie sa poata fi racordat direct, prin manevre simple, la grupul de consumatori care 31 asigura. 3.1.7. Pentru barele de servicii proprii se vor folosi de regula surse de alimentare (transformatoare} ce nu vor depasi puterea unitara maxima de 1000 kVA. In cazul in care instalatiile de iluminat normale si ventilajia mecanica normala ar necesita puteri simultane, peste 300 kVA, se pot prevedea transformatoare cu bare de joasa tensiune separate pentru aceste servicii. 3.1.8. Racordul transformatoarelor de servicii proprii pe partea de inalta tensiune va fi prevazut de regula cu intreruptoare. In cazul unita^ilor mici (100-250 kVA) pentru servicii proprii externe se admite si folosirea sigurantelor. Transformatoarele de servicii proprii racordate la blocuri in derivafie pe legatura generator-transformator principal pot fi conectate si direct, far5 aparataj de comuta^ie, luindu-se masurilc oorespunzatoare de protege.

PE 137llirlrc i proprii de

PE 1374.2. La alegerea caractei-isticilor motoarelor electrice se va tine seama de urmatoarele : Pulerea nominala a motorului sa fie de regula mai mare cu 1015% dectt puterea ceruta de consumator. Caracteristka mecanica a motorului sa fie corelata cu caracteristica mocanica s. receptorului, astfel incit sa asigure func^ionarea orespunzatoare a acestuia in regim de functionare normala, de pornire, si daca este cazul de autopornire, in 'Oonditiile do variafie a tensiunii si frecventei surselor de alimentare. Motoarele de antrenare trebuie si asigure numarul de porniri orare cerute de schema in care ; !nt incadrate. 4.3. MotoareJe electrice trebuie sa cc espunda func^ionarii in mediul ambiant in care urmeaza ; e monta, si anume : sa aiba o protecfie orespunzatoare impotriva patrunapei, sau impotriva agen^ilor derii prafului, umezelii sa in cazul incaperilor cu pericol de explozie sa aiba o protec(:ie corespunzatoare ; se recornanda ca nivelul de zgomot al fiecarui motor sa nu depaseasca 80 dB ; sa aiba o clasa de izolafie corespunzatoare temperaturii maxime a mediului ambiant. 4.4. Instala^iile >de mare importanfa (oonsumatori de categoria 1) vor avea dublate anumite elemente, cum ar fi : electromotoare, electroventile, electrobobine etc. pentru a rnari gradul de asigurare in funcfionarea instalatiei.

3.2. Alegerea i dimensionarea surselor de alimentarc3.2.1. Tensiunea de alimentare ;i barelor de servicii proprii fi asigurata in urmatoarele limite a) In regim normal : (0,95 . . . . 1,05) U0 pentru inalta tensiune (0,90 1,05} U n pentru joasfi tensiune b) In regim de pornire a motorului (0,85 U n ) la malta tensiune (0,80 U n ) la joasa tensiune c) In regim de autopornire va fi eel pu^in egala cu 0,7 Un. 3.2.2. Sarcina de durata de calcul a consumatorilor se face indu-se searna de urmatorii factori : ooeficientul de inearcare a receptorului ; coe.ficientul de simultaneitate ; factorul de putere ; randamentul receptorului. 3.2.3. Surscle dc- alimentare normala si de alimentare de erva trebuie sa fie dimensionate pentru sarcina de durata calcul a consumatorilor racorda^i. 3.2.4. Sursele de alimentare de intervenpe vor fi dimenlate pentru sarcinile de calcul ale consumatorilor ment,ioi Ja pet. 3.1.6.

3.3. Verificarea surselor de alimentare3.3.1. Toate sursele de alimentare trebuie verificate 3a condi^iile de pornire 51 de autopornire a motoarelor, in cazul disparitiei totale sau al scaderilor ternporare ale tensiunii de alimentare. 3.3.2. Sursele de alimentare vor fi verificate la autopornire de regula considerind ca in timpul scaderii sau dlsparitiei tensiunii, motoarele s-au oprit.

5. DIMENSIONAREA CAILOR DE CURENT5.1. Caile de curent pentru alimentarea instalatiilor de disLi'ibu^ie principale si secundare se dimensioneaza pentru o putere egala cu puterea surselor de alimentare (transformatoarelor) ^inindu-se seama si de posibilitatea de supramcareare a acestora. 5.2. Toate caile de alimentare vor fi verificate la efectele curen^ilor de scurtcircuit, precum si la caderea de tensiune admisibiia pentru regim de func^ionare normal de pornire si autopornire.

4. ALEGEREA MOTOARELOR ELECTRICE4.1. Motoarele electrice se vor alege - de regula de tip asincron, cu rotorul In scurtcircuit, in funcfie de necesitati.

PE 137intrale. Servicii proprii do c

PE 1376.6 In cazul existence! mai multor instalatii AAR in cascada, timpii de restabilire, in urma ac^iunii AAR, trebuie corelati cu timpii maximi de lipsa a tensiunii, admisi pentru autopornirea ireceptoarelor ce ramin racordate la dispari^ia temporara a tensiunii. 6.7. La instalaiiie la care nu se prevede dispozitiv AAR (in conformitate cu p-ct. 6.1.2.), de exemplu baraje, se recomanda semnallizarea, in punctul de lucru cu personal de exploatare. a pozi^iei ,,inchis-deschis" a aparatelor principale de comutare. 6.8. Dispozitivele AAR se vor prevedea cu bloeaj impotriva anclansarii pe scurtcircuit. 6.9. Daca un aparat de comutatie estc prevazut cu ac^ionarc din niai multe locuri, se va prevedea un bloeaj impotriva comenzilor simultane contradictorii de la punctele de comanda. 6.10. Re^elele de servicii proprii funetionind cu punotul neutru izolat sau tratat cu bofaina de stingere vor fi prevazute cu instalatii pentru controlul izolafiei. Circuitele instalatiilor de servicii proprii vor fi prevazute cu protec-fie conform prevederilor normativului PE 501/69 (Normativ privind proiectarea instalatiilor de protec^e prin relee si automatizare).

6. CONDITII DE FUNCTIONARE A INSTALATHLOR DE COMANDA, CONTROL 1 AUTOMATIZARE6.1. Gradul de centralizare a circuitelor de comanda^control se alege in functie de condijiile de exploatare, puterea grupurilor, puterea centralei sau de eonditiile locale apecifice, precum si de existenta sau nu a unei camere de comanda. 6.2. De regula, fiecare instalatle de distribute principals si secundara {sau secfit ale acestor instalafii), va ii prevazuta cu AAR daca instalatia respectiva are racordati consurnatori de oategoria a Il-a sau de o categoric superioara. Se poate renun{a la dispozitivele AAR In urmatoarele cazuri : a) cind instalatia de distribute alimcnteaza receptor! care pot ramine un timp relativ scurt fara tensiune timp in care personalul de exploatare poate sa repuna sub tensiune instalajiia (cazul de la anumite obiective exterioare : baraje, castele de echilibru etc.) sau oind acest lueru se poate face prin comenzi de la distant^ ; b) cind receptoarele racordate la instalatiile de distribute de joasa tensiune sint fie de categoria a Ill-a, fie ca admit intreruperi pina la interven^ia personalului de exploatare. 6.3. Pentru AAR la instalatiile de inalta tensiune i la instalafiile de distribute principale de joasa tensiune se va prevedea controlul tensiunii pe bara de reaerva. 6.4. Se va prevedea bloeaj electric sau mecanic care sa impiedice conectarea in paralel a doua surge, daca acest lucru nu este permis in condifii de nesincronism, depa^irea puterii de scurtcircuit etc. 6.5. Se va prevedea acolo unde se folose^be AAR, posibilitatea de corautare voita >de pe o sursa pe alta fara intreruperca aJimentaiii receptoarelor. In cazul in care cele doua surse ce se comuta pot sa nu fie sincrone mtre ele, se va prevedea comutarea prin sincronizarie. Se adtnite in acest caz depasirea puterii de scurtcircuit limitat pe durata strict necesara efectuarii manevrclor de pe o sursa pe alta.

7. DISPOZJTIA 1 REALIZAREA CONSTRUCTIVA A INSTALATHLOR ELECTRICE DE SERVICH PROPRH7.1. Instalatiile de distribute prineipale si secundare vor fi .amplasate cat mai aproape de centrul de greutate al consumatorilor. Dispozi];ia pe teren a acestora se va face ti11"1^ seama, prin luarea unor masuri de separare, de limitairea efectului uiior avarii care s-ar putea produce. 7.2. Instala^iile de distribute de inalta si joasa tensiune se vor dispune in incaperi separate. Se admite dispunerea lor

PE 137273

Hidi'ocentrale. Servicii proprii de c.fi. trasee sint pozate de o parte si de alta a spatiului de ci culate cu o distanta minima de 1 m intre stelaje. !n cazul unui put de cabluri se considers traseu cablurile pozate pe o latura a putului respectiv.

si in aceeasi incapere, daca cele doua instala^ii de distribute deservosc aceeasi imitate tehnologica. 7.3. In cazul folosirii transforraatoarelor uscate sau cu lichid neinflamabil se admite montarea acestora m aceeasi incapere cu instala^iile de distribute de joasa tensiune. 7.4. Transformatoarele de servicii proprii care alimenteaza consumatori de categoriile I i a Il-a se vor monta de regula In interior. 7.5. Se vor amplasa 5n incaperi separate (cu limiLa de rezistenfa la foe a pere^ilor de o ora) barele de medic tensiune (6-10-20 kV) care reprezinta sursa de alimentare normala si respectiv do rezerva a unor consumatori de important dc-osebita (eel pu^in de categoria a Il-a). Fiecare dintre compartimente va fi prevazut cu instalatii de ventilare si ilurainat astfel concepute, inc-it sa poata functiona separat, independent una de alta. Fae exoep^ie de la aceasta regula, precum si dt- la pet. 5.1.20. PE-101/71 instala^iile de medie tensiune cu puteri de scurtcircuit sub 100 MVA (6-20 kV) la care aceasta wparare nu este necesara. 7.6. Instalaj;iilc de alimentare (inalta ?i joasa tensiune) vor fi instalate in incaperi ferite de praf, temperatura ridicata, uraiditate ridicata sau atniosfera agresiva etc. In cazul in care o asemenea dispozi^ie nu poate fi evitata, instalafiile electrice respective trebuie sa aiba o constructie speciala, adecvata rnediului respectiv. In cazul unei atrnosfere cu umiditate ridicata, instalatiile vor fi prevazute cu incalziri locale, microclimat etc. sau vor fi de tip capsulat etc. 7.7. La barajele la care se impun doua cai de alimentare se recomanda ca una din ele sa aiba traseul incepind din amonle do baraj. 7.8. In cazul liniilor electrice araplasate in zone dificile de teren (cum ar fi in defileuri, po malul apelor etc.) se pot lua in considerare pe baza unor studii tehnico-economice solufii cu pastrarea traseului in zone inundabiJe, insa fiecare stilp va fi consolidat pentru a avea gradul de asigurarc cerut de serviciile proprii. 7.9. Se consider^ ca exista doua trasee de cabluri separate, in cazul tunelurilor sau canalclor de cabluri, daca aceste

LISTA PEESCRIPfllLOR TEHNICE CONEXE 1. PE-101/77 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV. 2. PE-102/69 Normativ pentru proiectarea inslalatiilor de conexiuni si distributie cu tensiuni pina la 1000 V c.a. in unita^i energetice. 3. PE-103/70 Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electro energetice la solicitari mecanice $i tennice in conditiile curentilor de scurtcircuit. 4. PE-107/78 Normativ pentru proiectarea si execu^ia re^eleior de cabluri electrice. 5. PE-109/74 Normativ privind alegerea jzola^iei, coordonarea izolatiei si protectia. instala^iilor electroenergetice impotriva supratensiunilor. 6. PE-501/77 Kormativ privind proiectarea instalatiilor de protectie prin Jielee si automatizare. 7. PE-111/1-12 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. 8. PE-124/78 Normativ privind alimentarea cu energie i?lectrica a consumatorilor industrial! si similari. 9. PE-119/71 Norme de protectie a muncii pentru instalatiile electrice. 10. PE-009/76 Instructiuni de paza contra incendiilor pentru raraura energiei electrice. 11. PE-010/71 Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor energetico din punctul de vedere al prevenirii incendiilor. 12. I 7-78 Normaliv privind proieetai'ea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pina la 1000 V.

PE 5036. Protectia circuitelor de comanda-control . 6.1. Protectia circuitelor de curent operativ . 6.2. Protectla circuitelor de joasa tensiune transformatoarelor de tensiune . 6.3. Protectia circuitelor de intensitate . 6.4. Supravegherea lensiunii operative 7 . Amcnajarea legaturilor electrice . . . . 7.1. Conductoare izolate 7.2. Alegerea i executarea legaturilor ANEXA. Lista standardelor si prescrip|iilor I nice conexe in vigoare

1. GENERALITATI 1.1. Domeniul de aplicare365 365 368

1.1.1. Prezentul normativ se aplica la proiectarea instalatiilor de comanda-control aferente par|ii electrice a centralelor si statiilor electrice. 1.1.2. Acest normativ nu se aplica la realizarea instalatiilor de comanda-'control aferente : centralelor nucleare ; exploatarilor miniere subterane $i din incaperi cu pericol de explozie ; instalatiilor de telemecanizare i de curen^i purtatori ; circuitelor de masura pentru interconexiuni internationale. De asemenca, normativul de fa^a nu se refera la : protectia prin relee $i automatizarea instala^iilor electrice (se va aplica normativul PE 501) ; dotarea cu aparate de masura, automatizare si control a instalatiilor tehnologice termo ^i hidromecanice (se vor aplica normativele de proiectare PE 502/11R pentru centralele termoelectriice i PE 508 pentru centralele hidroelectrice). 1.1.3. La obiectivele energetice de importanta deosebita (definite la pet. 1.3.7.) instala^iile de comanda-control vor fi proiectate eorespunzator atit prezenturui normativ, cit si masurilor speciale aprobate pentru aceste obiective.

1.2. Considerajii generaleLa proiectarea instalatiilor de comanda-control, in afara de prevederile prezentului normativ se va ine seama si de prevederile prescrip^iilor tehnice in vigoare (ancxa) ?i de standardele $i normele interne de fabricatie de aparataj de comanda-control si de conductoare electrice. NOTA In prezentul normaliv se folosesc urmatorii termeni pentru indicarea gradului de obligativitate a preuederiloT :

PE 503Instalapi de comanda-coi ,,trebuie", ,,este necesar", ,,urmeaza" indica obligativitatea stricter, a respectarii prevederilor In causa.; ,,de reguld" inseamna ca prevederea respectiva trebuie sa fie aplicata in majoriiatea cazitrilor, iar nerespectarea prevederii este permisa, dar trebuie justificatd in proiect; ,,se admite" indica o solufie satisfacatoare care poatu ft aplicata numai in situafii particulare. ftind obligatnrie justijiciirea ei in proiect; ,,se recomanda" indica o solufie preferabila care trebuie auuta in vedere, dar care nu este obligatorie. 1.3. Terminologia utilizata Instatetii__de_ c mlrol

PE 503339

Tablourile de cornanda suit denumite tablouri electrice atunci cind servesc in exclusivitate pentru comanda si conIrolul instala(lilor electrice sau tablouri de comanda tehnologice cind servesc pentru comanda si oontrdlul atrt a instalatiilor electrke, cit i a celor termo si hidromecanice. 1.3.4. Camera de comanda este acea incapere din care se efectueaza centralizat ccmanda si controlul de la distan^a a instala{iilor deservite. In func^ie de instalatiile deservite si de modul de organizare, camera de comanda poate fi : camera de comanda electrica, camera de comanda tchnologica, camera de comanda de dispecer, sala de comanda etc. 1.3.5. Tabloul de supraveghere este format din ansamblul aparatelor si dispozitivelor care servesc la informarea operativa (semnalizari si masuri) a personalului de exploatare asupra starii instalatiilor deservite. 1.3.6. Camera de supraveghere este incaperea separata in care se afla tabloul de supraveghere. Din aceasta camera nu se .pot electua comenzi de aparate de conectare. 1.3.7. Obiective energetice de importanta deosebita sint considerate C.T.E. cu grupuri de 200 MW si mai mari, C.E.T. cu grupuri de 50 MW si mai mari CHE cu puteri instalate de 100 MW $i mai mari, stabile de 400 si 220 kV de interconexiune intre zonele sistemului energetic prevazute sa poata func^iona izolat in cadrul planului general de zonare a sistemului energetic national, precum i stabile principale de conexiuni de 110400 kV aferente marilor platforme industriale. 1.3.8. Statii electrice cu personal permanent sint acele sta^ii la care personalul de exploatare se afla permanent in instala^ie 24 de ore zilnic. 1.3.9. Staj:ii electrice cu personal semipermanent smt statiile la care personalul de exploatare este prezent zilnic 8 (16) ore. In restul de 16 (8) ore, personalul se afla la domiciliu situat in apropierea statiei. 1.3.10. Statii electrice fara personal sint stabile care nu au personal permanent sau semipermanent de exploatare. Aceste sta^ii sint belemecanizate sau numai supravegheate de

1.3.1. Circuitele de comanda sint acele circuite care servesc la ac[ionarea de la fa^a locului sau de la distan^a a diverselor rnecanisme apar^inind aparatelor de conectare si reglare. 1.3.2. Circuitele dc control sint circuitele care deservesc Instala^iile de protec^ie, automatizare, masurare, semnalizare si blocaj. OBSERVAflE : Se considera circuite dc comanda-icontrol $i circuitele care servesc la acfionarea vanelor, 'dapetelor $i a allor utilaje cu funcfconare intermitenta, precum $i cele de iluminat $i incalzire locald (in dulapuri, celule) daca pe circuitele respective nu se depa$e$te o putere simultand de 10 kW. 1.3.3. Tabloul de comanda este ansamblul aparatelor si dispozitivelor amplasate in confectii metalice adecvate, utilizate la efectuarca operafiilor de comanda si informare operativa (semnalizari si masurari) a personalului de exploatare asupra starii instala^iilor deservite.

PE 503 PE 503Instalalii de nmda-control la un punct central cu personal permanent de exploatare. La nevoie, personalul de intervenfie poate ajunge in stable intr-un interval dt> timp care, de regulS, nu trebuie sa depaseasca 30 minute. 1.3.11. Dispimerea centralizata a instalatiilor de comandacontrol nt alternativ pentru energia STAS STAS STAS STAS STAS 4333-70 4324-70 4640-61 6419-70 6865-75 Transformatoare de tensiuni. Condign generale. Transformatoare de curent. Condifii generale. Aparate de masurat indicatoare. Conditli generale. Aparate de masurat electrice. Cadrane, scari gradate. Conducte cu iaolafie din PVC pentru instalatu electrice fixe. Culoarea butoanelor de comanda pentru motoare si instalatii electrice. Prescriplii. Cabluri si conducte cu izolatie si monta din materiale termoplastice, elastomer! si cauciuc natural, Metode de

STAS 9153-72 STAS 9163-73

STAS R 9321-73 Prefabricate electrice de joasa tensiune. STAS 9436-73 Cabluri ?i cooducte electrice. Clasificare ?i principii de fiimbolizare. STAS 9771-74 Cabluri i conducte. Condi(ii 51 metode de Incercare a nezistenfei la foe. Prescripfii tehnice PE 010/71 PE 101/77 Normally pentru proiectarea ?L executarea construcfiilor diilor. Normativ pentru construcfia instalatii'or dc conexiuni $i transformare cu tensiuni paste 1 kV.

PE 503PE 103/69 PE 107/78 PE 111/75 PE 112/75 PE 113/77 PE 113/71 PE 501/77 PE 505/73 PE 50C/74 PE 861/74 PE 883/76 1.778 INCERC Normativ pentru proiectarea instalatiilor de conexiuni si distribute cu tensiuni p?na la 1000 V c.a. in unitat'le energetice. Normativ pentru proiectarea ?i execufia refelelor de cabluri electrice. Instructiuni pentru proiectarea stafiilor de conexiuni ?i transformare. Instructiuni privind proiectarea centralelor i stafiilor electrice. Instalatii de curent continuu. Normativ pentru proiectarea instalatiilor electrice de moelectrice 51 de termoficare. Norme de protecfie a muncii pentr.u instalatii electrice. Normativ privind proiectarea instala(ii'Ior de protectie prin relee si automatizare. Regulament de exploatare tehnica a camerelor de cornanda $i de supraveghere a instalatiilor electrice. Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de circuite secundare. Conditii tehnice pentru dulapuri de comanda i protectie, stelaje 5! panouri din conturul operativ aferente partii electrice. Conditii tehnice pentru inregistrafoarele de evenimente Normativ pentru proiectarea, executarea ?i receptionarea lucrarilor de instalatii electrice cu tensiuni pina la 1000 V la construct^ civile ?i industrials.

Offl

,ff,ii

H^ & ^W=%

i

0O00

e si & B E; sets

0 0

sygs

m @

f f4 V

0/3OS SB

eoe

,:,!,:.,:,.,:

0 0

(!)

a

-ig a

1 ,.,.:

,>,,',

00

:,:,

ia.(f

[email protected] gi

a0:.,->

0 0

,i,. ^ , ,

0

E

f

g

? '::;,' T:y:,:,, ,'. ^.,,.,,,,, ,?,

ffl

..

0

^

afE\ f=t H EJ

H gH

" *"