16
Gră din i a cu Pr ogr am Prelu ngi t nr.1 – Vi eu de Sus ț ș TEMA SĂPTĂMÂNII: „În lumea insectelor” TEMA ZILEI: Călătorim alături de albinuța Maia”” GRUPA MIJLOCIE

Pr Albina Maia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 1/16

Grădini a cu Program Prelungit nr.1 – Vi eu de Susț ș

TEMA SĂPTĂMÂNII:

„În lumea insectelor”

TEMA ZILEI:„„ Călătorim alături de

albinuța Maia””

GRUPA MIJLOCIE

Page 2: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 2/16

Educ. MIHAELA COZNEAC

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

NIVEL: I

GRUPA:mijlocie

TEMA DE STUDIU: Cu ce i cum exprimăm ceea ce sim im?ș ț

TEMA SĂPTĂMÂNII: „In lumea insectelor”

TEMA ZILEI: „ Călătorim alături de albinu a Maia”ț

TIPUL ACTIVITĂŢII : consolidare, verificare

FORMA DE REALIZARE: frontal, pe centre, individual

MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată  (ADP+DLC+DOS+ALA1+ALA2)

SCOP:

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, valorificând cunoştinţe acumulate, de

în elegere i utilizare corectă a semnifica iilor structurilor verbale orale;ț ș ț

Participarea la activităţi de grup, în calitate de vorbitor şi auditor; Implicarea în activităţi

socio- umane având ca scop finalizarea temei propuse;

Educarea trăsăturilor pozitive de voin ă i caracter i formarea unei atitudini pozitive fa ăț ș ș ț

de sine i fa ă de ceilal i;ș ț ț

Dezvoltarea spiritului de echipă în vederea realizării unei activităţi recreative, de

destindere şi bună dispoziţie a copiilor;

Formarea i consolidarea unor abilită i practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;ș ț

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

• să asculte cu atenţie conţinutul poveştii; 

• să reţină titlul pove tii i numele personajelor întâlnite în poveste;ș ș

Page 3: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 3/16

• să răspundă corect i în propoziţii la întrebările educatoarei;ș

• să utilizeze tehnici de lucru specifice activităţii practice i să selecteze materiale şi unelteș

 puse la dispoziţie pentru realizarea unor lucrări practice;

să relaţioneze între ei pentru realizarea temei;• Să redea teme plastice specifice picturii i să compună în mod original i personal spa iulș ș ț  

 plastic;

• să manipuleze materiale în vederea realizării temei propuse;

• Să modeleze diverse forme folosind instrumente şi materiale variate;

• Să amestece miere cu apă şi lămâie în pahare, folosind linguriţa;

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:DLC- EDUCAREA LIMBAJULUI: „Aventura albinu ei Maia”- povesteț

creată de educatoare

DOS- ACTIVITATE PRACTICĂ: „Fluturi i flori în inutul Primăverii”-ș Ț

activitate practică

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 1:

JOC DE ROL  : ”Dulciuri pentru gâze”

”Limonadă cu miere pentru prietenii de joacă”

ARTĂ: ”Flutura ii- prietenii no trii”(pictură prin tehnica tampilării cu buretele, cu dopul deș ș ș

plută)

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 2: „ Petrecere în inutul Primăverii”Ț

”Flutura ul meu”- joc muzicalș

”Albinu a a zburat”- joc distractivț

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee:

conversaţia, observaţia, problematizarea, munca în echipă, individual, explicaţia,

demonstraţia, metode active de grup (turul galeriei, Diamantul), jocul, aprecierea.

Resurse materiale:

Page 4: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 4/16

DLC- Educarea limbajului: siluete de albine/ bondari, stup, flori, plicuri cu indicii;

DOS- Activitate practică: plicuri cu elemente pentru confec ionarea Fluturilor/florilor,ț

aracet, be i oare, erve eleț ș ș ț

Joc de rol - Biscui i sfărma i, nucă de cocos, tăvi e, apă plată, felii de lâmâie, pahare pentru suc,ț ț ț  miere, paie pt. băut;

Artă: - Siluete de fluturi, dopuri de plută, burete, acuarele, erve ele;ș ț

Joc distractiv: - decor- elemente sugestive pentru realizarea petrecerii, produsul muncii de la

activită ile desfă urate pe sectoare, baloane, mijloace audio-video;ț ș

Resurse temporale: pe durata unei zile

Resurse umane: grupa de copii, educatoarea grupei

BIBLIOGRAFIE:

- Curriculum pentru învăţământ preşcolar 3- 6/7 ani – 2008

- Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar, Florica Mitu,

Ştefania Antonovici, ed. a- II-a, Ed. Humanitas Educational, 2007

- Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, Magdalena Dumitrana, Vol. I, II, Editura

Compania, 1999

- Activitatea integrată din grădiniţă”Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul

 preuniversitar,,Editura Didactică Publishing House,2008

Page 5: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 5/16

EVENIMENT

DIDACTIC

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STATEGII

DIDACTICE

EVALUARE

1.MOMENT

ORGANIZATORIC

Asigurarea condiţilor optime necesare

desfăşurării activităţii;

Pregătirea materialelor necesare la fiecare

centru de activitate;

Asigurarea unui climat educaţional

favorabil.2.DESFĂŞURAREA

ACTIVITĂŢII

I .

INTRODUCEREA

ÎN ACTIVITATE

”Fluturi, flori, bine-a i venit!”- întâlnirea deț

diminea ăț

- Salutul

- Prezenţa copiilor 

- Completarea Calendarului Naturii ( ziua,

data, luna, anul, date despre vreme şi

anotimpul primăvara)

- Conversa iaț

- evaluarea

acţional-

 pragmatică

( salutul)

II. CAPTAREA

ATENŢIEI

În grupă intră o albinu ă care ne aduce oț

scrisoare i mai multe plicuri. Citimș

scrisoarea i aflăm că albina Maia i-aș ș

 pierdut căsu a în inutul Primăverii datorităț Ț

vântului năzdrăvan care a suflat cu putere.

Învârtită de nenumărate ori, a ame it i aț ș

uitat ce poate să facă ca să- i găsească oș

nouă căsu ă. Îi roagă pe copiii să o ajute înț

căutarea unei noi căsu e, deoarece povesteaț

ei a fost împră tiată de vântul cel năzdrăvanș  

- Elementul

surpriză

- Conversa iaț

Page 6: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 6/16

în mai multe plicuri, a uitat ce trebuie să

facă. Copii vor rezolva sarcinile din fiecare

 plic i astfel o pot ajuta. Plicurile se deschidș

 pe rând urmărind indiciile din plicul

anterior.

Maia le promite că dacă reu esc să o ajute,ș

vor organiza o petrecere mare, de bun- venit

în căsu a ei nouă.ț

III. ANUNŢAREA

TEMEI ŞI A

OBIECTIVELOR 

Le spun copiilor că astăzi vom vom asculta

 povestea albinu ei Maia i o vom ajuta să- iț ș ș  

găsească o căsu ă. Ca să o putem ajuta peț

Maia trebuie să fim foarte aten i la poveste ,ț  la indiciile din fiecare plic i să rezolvămș  

corect toate sarcinile. Dacă vă ve iț

descurca foarte bine Maia va avea i ea, laș  

fel ca i to i copiii, o căsu ă i ne vom distraș ț ț ș  

de minune la petrecere.

Tranzi ie ”Haide după mine”ț

- Conversa iaț

- i-aș u însu itș

sarcina pentru

realizarea

obiectivelor 

IV. DIRIJAREA

ÎNVĂ ĂRIIȚ

Voi prezenta conţinutul poveştii clar,

coerent, corect şi expresiv cu un ton şi omimică adecvată, deschizând plicul cu

numărul 1.

1. Albina Maia locuie te în inutulș Ț  

Primăverii.

2. Vântul năzdrăvan porne te o furtună.ș

3. Maia î i pierde căsu a i pleacă înș ț ș  

căutarea ei.4. Se întâlne te cu bondarul Buzu i ceiș ș  

trei copii ai lui cărora Maia le cere

ajutor în căutarea unei noii căsu e.ț

5. Buzu o trimite în inutul Fluturilor.Ț

6. Maia îl roagă pe Buzu să o lase să

- Povestirea

- Explicaţia

- Conversaţia

-Demonstraţia

Se urmăre te inte-ș

Resul i aten ia mș ț

nifestată de copii

în timpul expuneri

 pove tiiș

Page 7: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 7/16

stea la el în căsu ă.ț

7. Copiii lucrează pentru a-l convinge

 pe bondarul Buzu să o primească pe

Maia la el în stup.

V. OB INEREAȚ

PERFORMAN EIȚ

Din plicul nr.1 aflăm că în inutulȚ  

Fluturilor, florile i fluturii s-au ascuns deș  

vântul năzdrăvan, iar Maia ne roagă să-i

găsim.

Cu TRANZI IA ”Lua i seama bine”Ț ț  

ajungem în inutul Fluturilor i îi anun peȚ ș ț  

copii că noi ne vom transforma în fluturi iș  flori, cu ajutorul mă tilor pe care le vomș  

confec iona, pentru a o ajuta pe Maia.ț

În func ie de ecusonul primit diminea ă,ț ț  

fiecare î i va confec iona o mască(Fluture,ș ț  

Floare).

Se realizează intuirea materialului:

-Ce ave i pe măsu e?( carton colorat, lipici)ț ț

-Cu ajutorul lor vom realiza „ inutulȚ

Fluturilor”!

Se trece la observarea fiecărui model pe

care îl au de executat (mască de

floare/fluture, din ce elemente se realizează,

ce culoare au materialele folosite) i seș

explică modul de realizare al lucrării;

Este solicitat un copil de la fiecare echipă sărepete etapele de lucru.

Se realizează exerci iile de încălzire aț

mu chilor mici ai mâilor.ș

Se trece la realizarea propriu-zisă a

- Conversa iaț

- Explica iaț

- Observa iaț

Demonstra iaț

- Lucrul

-sunt aten i laț

etapele de lucru ișordinea lor, pentru

reu ita lucrărilor ș

-copiii lucrează

ordonat respectând

etapele de lucru;

-cooperează între

ei i se ajută pentrș

îndeplinirea

sarcinilor de lucru

Page 8: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 8/16

lucrărilor.

În timp ce copiii lucrează, educatoarea îi

indrumă, stimulându-le încrederea în for eleț  

 proprii i încurajându-i.ș

La finalizarea mă tilor trecem la citireaș  

 plicului numărul 2 din care aflăm că Maia

este fericită că am ajutat-o să-i găsească pe

fluturi i flori, dar i-ar plăcea foarte mult săș  

locuiască în stup i nu pe o floare. De aceeaș  

zboară la Buzu să-l roage să o primească la

el în căsu ă.ț

individual

- Conversa iaț

- Conversa iaț

VI. ASIGURAREARETENŢIEI ŞI A

TRANSFERULUI

Tranzi iețDeschidem plicul numărul 3 i aflăm căș  

Buzu este de acord să locuiască cu ei în stup,

dacă îi dovede te că este harnică, tie săș ș  

gătească dulciuri pentru cei trei copii i dacăș  

reu este să le aducă prieteni de joacă.ș

Anunţ centrele de interes deschise şi temele

ce le vor realiza:

JOC DE ROL

”Dulciuri pentru gâze”

”Limonadă cu miere pentru prietenii de

 joacă”

ARTĂ

”Flutura ii- prietenii no trii”(pictură prinș ș

tehnica tampilării cu buretele, cu dopul deș

 plută)

La finalizarea muncii la sectoare, rodul

muncii noastre îl ducem bondarului Buzu iș  

deschidem plicul cu numărul 4. Din plic

- Conversa iaț

- Problemati-

zarea

- Explica iaț

- Munca în

echipă

- Munca

individuală

- Re in sarcinile peț

care le au de

realizat

- urmăresc ca

fiecare să realizez

cel puţin o temă de

la centrele

deschise;

Page 9: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 9/16

aflăm că este mul umit văzându-i pe cei treiț  

copii ferici i alături de noii prieteni de joacă,ț  

i o prime te pe Maia în stup dacă îiș ș  

răspunde corect la întrebări privind inutulȚ  

Primăverii.

- În ce Anotimp ne aflăm?

- Spune două insecte harnice!

- Enumeră trei căsu e de insecte!ț

- 2 păsări călătoare ce se întorc în

anotimpul primăvara

- Ce se întâmplă cu copacul în

anotimpul primăvara?

- diamantul

- Realizarea

corectă a

diamantulu

i

ÎNCHEIEREA

ACTIVITĂŢII

Deschidem plicul cu numărul 5 din care

aflăm că Buzu este încântat să vadă cât de

iste i suntem, ce u or am reu it să rezolvămț ș ș  

sarcinile i este foarte fericit să o primeascăș  

la el în stup pe albinu a Maia.ț

Maia organizează o petrecere la care vor 

mânca, vor cânta, vor dansa i se vor juca.ș  

Invita i speciali: Fluturii i Florile!ț ș

- Conversa iaț

- Joc muzical

- Participă

activ, se

implică,

 pentru a se

crea un

climat de

 bună

dispozi ie.ț

EVALUAREA

ACTIVITĂŢII

Activitatea se finalizează în zona petrecerii

cu aprecierea activită ilor copiilor, impresiiț

despre ceea ce le-a plăcut în această zi. Ca

recompensă copiii î i vor lua acasă mă tileș ș

confec ionate.ț

- Expunerea

- Turul

galeriei

- Evaluare

orală

 pozitivă

- Acordarea

recompenselo

Page 10: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 10/16

SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu  întâlnirea de diminea ă, ”ț Diminea a a sosit/ To i copiii au venit/ Înț ț  

semicerc ne adunăm/ i frumos ne salutăm”.Ș

  Copiii se a ează pe scăunele în formă de semicerc pe ritmul cântecelului „Hello,goodș  

morning” , după care se salută folosind tehnica comunicării rotative. Salutul începe de la mine i esteș  

continuat de către to i copiii grupei, fiecare salutându- i colegul din partea dreaptă, folosind dreptț ș  

apelativ imaginea de pe ecuson.

După ce ne-am salutat frumos le îndrept aten ia copiilor spreț Calendarul naturii :

”Ziua, luna, anul,/ Anotimpul ni-l arată.

Deci calendarul naturii,/ Să-l completăm îndată!”

- În ce anotimp suntem?(este indicat anotimpul printr-o săgeată ro ie)ș

- Cum este vremea astăzi?(este a ezat jetonul care indică starea vremii din ziua respectivă)ș

- Cum ne îmbrăcăm în acest anotimp?( este a ezat jetonul care indică îmbrăcăminteaș  

corespunzătoare)

Prezen a se realizează într-o manieră interactivă, copiii fiind solicita i să- i a eze poza pe celeț ț ș ș  două flori puse la dispozi ie , în func ie de starea de spirit a fiecăruia. Copiii veseli î i vor a eza pozaț ț ș ș  

 pe floarea de culoare ro ie , iar cei tri ti pe floarea de culoare albastră. Pozele copiilor care lipsesc vor ș ș  

rămâne pe masă, după care le adresez următoarea întrebare:”- Câ i flutura i pozna i,mititei i drăgăla iț ș ș ș ș  

lipsesc azi de la grădini ă?”ț

La noutatea zilei în grupă primim o cutie iar pe cutie este a ezată o albină. Aceasta ne aduce ș

scrisoare din care aflăm că se nume te Maia i î i caută căsu a. Ea vine din inutul Primăverii, unde vântș ș ș ț Ț

a suflat foarte tare i povestea ei a fost împră tiată în multe plicuri. Fiecare plic ne dă indicii ca să o ajutăș ș

în căutarea căsu ei.ț

Anun tema zilei i obiectivele propuse , pe în elesul copiilor, iar cu ajutorulț ș ț tranzi iei ”Haide dupț

mine”, facem pu ină gimnastică, după care intrăm în cele două domenii experien iale propuse DLC+ DOț ț

Page 11: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 11/16

Le spun copiilor că astăzi vom asculta o poveste care se nume te ”Aventura albinu ei Maia”, o voș ț

ajuta pe albinu a Maia să- i găsească o căsu ă urmărind indiciile din fiecare plic. Înainte de a începț ș ț

expunerea pove tii,copiii se a ează pe scăunele cuș ș cântecul ”Bate toba ,bum,bum,bum!”(tranzi ie).ț

Copiii ascultă povestea spusă de educatoare, urmăresc imaginiile i indiciile date de către albinuș

Maia:

Plicul 1- Povestea ”Aventura albinu ei Maia”ț

Maia: inutul fluturilor este pustiu. Mă ajuta i să-mi caut căsu a? Voi confec iona i mă ti de fluturi Ț ț ț ț ț ș

mă ti de flori.ș

Plicul 2- Fluturi i flori, adevăra i ve i fii,ș ț ț

Plicul cu numărul 3 îl ve i citi!ț

Cu tranzi ia ”Lua i seama bine”ț ț desfă urăm activitatea practică, în care copiii î i voș ș

confec iona mă ti de fluture sau de floare, în func ie de ecusonul de pe piept.ț ș ț

Tranzi ieț : ”Înspre baie ne-ndreptăm,/ Ca să ne spălăm,

Dăm cu apă i săpun/ Mai cura i suntem acum!”ș ț

Rutină:”Mititei i hărnicei”(deprinderea de a a eza lucrurile la locul lor i de a face curat pe masaș ș ș

  de lucru).

Plicul 3- ”Chiar aici de a i ajuns,ț

Căutăm un nou răspuns!

Dulciuri de ve i pregătiț

Plicul cu numărul 4 îl ve i putea citi!”ț

Din plicul cu numărul 3 primim sarcina de a o ajuta pe Maia să pregătească dulciuri iș

limonadă pentru copiii bondarului la sectorul Joc de Rol, i de asemenea să le aducă prieteni deș

 joacă la sectorul Artă, să picteze prin tehnica tampilării cu buretele i cu dopul de plută flutura i.ș ș ș

Plicul 4- ”Buzu acum dore te, ca să vă încerce,ș

Întrebări v-a pregătit, răspunsuri ave i de găsit.ț

Dacă vă ve i descurca, Maia în stup atunci va sta!”ț

Copiii au de completat Diamantul, prin răspunsul corect la ase întrebări.ș

Plicul 5- La plicul 5 tu ai ajuns, indicii multe ai parcurs,

Maia căsu ă î i găse te i Buzu cu drag o prime te!ț ș ș ș ș

Maia mult vă mul ume te, la petrecere vă pofte te!”ț ș ș

Page 12: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 12/16

Trecem la partea a doua a jocurilor liber alese cu tranzi iaț :„Luaţi seama bineCum ne aşezăm

Ochii toţi la mineŞi acum plecăm

Cu Maia să ne jucăm”Maia organizează o petrecere ca să le mul umească tuturor de ajutor. Copiii vor cânta i dansa peț ș

 jocul muzical ”Flutura ul meu”, se vor distra la ”Albinu a a zburat”- joc distractiv.ș ț

Albinu a Maia le mul ume te că au fost alături de ea în aventura de a- i găsi o casă,ț ț ș ș

recompensându-i cu baloane i mărturisindu-le că fără ajutorul lor nu ar fi reu it.ș ș

Page 13: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 13/16

ANEXA 1

Aventura albinu ei Maiaț

Odată, demult, pe când Zâna Primăverii locuia încă pe pământ, în grădina ei plină de flori

de liliac, lalele, lăcrimioare, zambile, narcise i alte flori albastre, o albinu ă, zbura cât era ziua deș ț

mare să adune nectarul din flori i să-l transporte în căsu a ei.ș ț

Într-o zi, o furtună a cuprins inutul Primăverii, vântul cel năzdrăvan a început să sufleȚ

cu putere i a prins-o pe Maia în vârtejul lui. Maia s-a răsucit de nenumărate ori i a aterizat pe oș ș

frunză de lalea. i-a scuturat de câteva ori antenu ele, s-a ridicat, s-a uitat în jur să vadă pe cinevaȘ ț

cunoscut, dar nimic .... căsu a ei nu era de găsit. S-a plimbat ea câteva zile singurică printre floriț

sperând să dea de frumoasa ei căsu ă, întrebând fluturi i albine dacă nu cumva au văzut-o.ț ș

Rătăcind ea pe acolo, a ajuns la bondarul cu trei copiii. Bondarul se numea Buzu iar copiii

săi purtau numele de Bizi, Bozo i Bezi.ș

Albinu a l-a întrebat:ț

- Bondarule, po i nu ai cumva o căsu ă pentru mine?ț ț

Atunci bondarul i-a răspuns:

- Nu am nici o căsu ă pentru tine, dar sunt convins că în inutul fluturilor o să găse ti oț ț ș

căsu ă frumoasă.ț

Albinu a Maia i-a mul umit i a pornit spre inutul fluturilor. Când a ajuns acolo ce săț ț ș ț

afle? Nici fluturii, nici florile nu erau de găsit. Ace tia au auzit i ei de vântul cel năzdrăvan i s-auș ș ș  

ascuns ca să nu-l întâlnească.Maia a zburat înapoi la bondarul Buzu i l-a rugat să o lase să stea la el. Bondarul a fost deș  

acord cu condi ia ca ea, albina Maia să fie harnică, să le pregătească mâncare celor trei copii, săț

aibă grijă de ei, să se joace împreună i să le aducă noi prieteni de joacă copiilor.ș

Page 14: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 14/16

Maia a pregătit dulciuri i limonadă pentru copiii i i-a invitat pe flutura i să se joaceș ș ș

împreună cu copiii diferite jocuri în grădina primăverii. Bondarul Buzu a fost foarte mul umitț

văzându-i pe cei trei copii ai lui ferici i alături de noii prieteni de joacă, a a că s-a hotărât să oț ș

 primească pe albinu a Maia la ei în stup i să-i ofere un adăpost.ț ș

Drept mul umire, Maia a organizat o petrecere în cinstea bondarului Buzu i a celor treiț ș

copii, la care a invitat toate florile i toate insectele din inutul Primăverii.ș Ț

ANEXA 2

ECUSOANE

Page 15: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 15/16

ANEXA3

SCRISOARE DE LA ALBINU A MAIAȚ

BUNĂ DIMINEAȚA COPII!

MĂ NUMESC MAIA, SUNT O ALBINUȚĂ HARNICĂ, ÎMI

PLACE FOARTE MULT SĂ CULEG NECTARUL ȘI POLENUL

DIN FLORI.

ȘTIȚI VOI CE MI S-A ÎNTÂMPLAT?

Page 16: Pr Albina Maia

7/27/2019 Pr Albina Maia

http://slidepdf.com/reader/full/pr-albina-maia 16/16

VÂNTUL CEL NĂZDRĂVAN A SUFLAT FOARTE TARE ȘI

M-A LĂSAT FĂRĂ CĂSUȚĂ. AM VENIT LA VOI TRIMISĂ DE

BUBURUZA PINO. EA MI-A SPUS CĂ AȚI AJUTAT-O SĂ

SCAPE DE PAIANJENUL CEL RĂU IAR EU AZI AM NEVOIE DE

AJUTORUL VOSTRU.

MĂ AJUTAȚI SĂ-MI GĂSESC O CĂSUȚĂ?

SĂ ȘTIȚI CĂ POVESTEA MEA ESTE SIMPLĂ, DAR

DRUMUL PÂNĂ LA CĂSUȚĂ ESTE COMPLICAT. AM ADUS CU

MINE O CUTIE FERMECATĂ. ÎN CUTIE AVEȚI INDICII CA SĂMĂ PUTEȚI AJUTA.