Click here to load reader

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ... FOND ZA ZAâTITU OKOLIA I ENERGETSKU UČINKOVITOST E-JN-42/2017 POZIV NA DOSTAVU PONUDA Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Stranica 3

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POZIV NA DOSTAVU PONUDA ... FOND ZA ZAâTITU OKOLIA I ENERGETSKU UČINKOVITOST E-JN-42/2017...

 • FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  E-JN-42/2017

  POZIV NA DOSTAVU PONUDA

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Stranica 1

  REPUBLIKA HRVATSKA

  FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 10 000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80

  MB: 1781286, OIB: 85828625994 broj telefona: 01/ 5391 800, broj telefaksa: 01/ 5391 810

  POZIV NA DOSTAVU PONUDA

  za provedbu postupka nabave usluge održavanja centralnog računalnog i mrežnog sustava

  Evidencijski broj nabave: E-JN-42/2017

  *P/4844262*

  Zagreb, lipanj 2017.

 • FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  E-JN-42/2017

  POZIV NA DOSTAVU PONUDA

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Stranica 2

  UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je postupak nabave sigurnosnog čuvanja podataka na udaljenoj lokaciji, te je donio Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu (KLASA: 406-07/17-02/23, URBROJ: 563-10/77-17-2). Na temelju odredbe članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 i točke IV. podtočke 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (Klasa: 024-04/14- 02/14, Urbroj: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014., Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manje od 500.000,00 kuna godišnje (tzv. jednostavnu nabavu), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016). 1. Podaci o Naručitelju

  FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  (u daljnjem tekstu:Naručitelj)

  Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

  Broj telefona: 01/5391 800

  Broj telefaksa: 01/5391 810

  Poslovna banka:Hrvatska poštanska banka IBAN: HR63 2390 0011 1003 14066

  MB: 1781286, OIB: 85828625994

  Internetska adresa: www.fzoeu.hr

  Adresa elektroničke poste: [email protected]

  2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 9 i 15 sati, do roka za dostavu ponuda, od osoba zaduženih za komunikaciju sa gospodarskim subjektima. Osobe ovlaštene za komunikaciju s ponuditeljima su: Antonija Bračun za pravni dio poziva na dostavu ponuda i Boris Sabljić za tehnički dio poziva na dostavu ponuda.

  Zahtjeve za objašnjenjem i /ili izmjenom Poziva na dostavu ponuda potrebno je poslati na e-mail: [email protected]

  3. Sukob interesa 3.1. Popis gospodarskih subjekata sukladno članku 76. st. 2 točki 1 . ZJN 2016 Gospodarski subjekti s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, niti isti smiju biti podugovaratelji odabranom ponuditelju su:

  http://www.fzoeu.hr/ mailto:[email protected]eu.hr mailto:[email protected]

 • FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  E-JN-42/2017

  POZIV NA DOSTAVU PONUDA

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Stranica 3

   Mariomont d.o.o., Jeronima Kavanjina 14, Zagreb, OIB: 15652341625

   M-Solar d.o.o., Zelinska 14, Dugo Selo, OIB: 07670398244 3.2. Popis gospodarskih subjekata sukladno članku 76.st. 2 točki 2., 3. i 4. ZJN 2016 U ovom postupku nabave nema gospodarskih subjekata s kojim Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, niti isti smiju biti podugovaratelji odabranom ponuditelju: 4. Opis predmeta nabave Usluga održavanja centralnog računalnog i mrežnog sustava prema priloženom troškovniku. CPV opis i naziv predmeta nabave: CPV oznaka predmeta nabave: 72267100-0 CPV opis predmeta nabave: Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju 5. Evidencijski broj nabave E-JN-42/2017

  6. Procijenjena vrijednost za konkretnu nabavu: 175.000,00 kuna bez PDV-a

  7. Vrsta ugovora o nabavi i rok na koji se sklapa

  Ugovor o nabavi usluge održavanja centralnog računalnog i mrežnog sustava sklapa se na rok od dvanaest (12) mjeseci od dana potpisa ugovora obiju ugovornih strana, odnosno do ispunjenja svih ugovornih obveza sukladno količinama navedenim u Troškovniku (Obrazac 7.).

  8. Specifikacija predmeta nabave

  8.1. Usluga sistemske kontrole i održavanja 8.2. Usluga hardverske kontrole i održavanja 8.3. Konzultativni sati / sati seminara

  8.1. Sistemska kontrola i održavanje

  r.b. OPIS traženog

  1 Usluga se odnosni na održavanje matične lokacije Fonda (s dolaskom na lokaciju, odnosno udaljeno), od 0-24 h, 7 dana u tjednu, sukladno satnici iz troškovnika.

  2 Usluga održavanja obuhvaća: - stalne kontrolne aktivnosti i podešavanja, - po pisanom zahtjevu Naručitelja nadogradnju i podešavanje novoinstaliranih komponenti

  (osim aplikativnih rješenja Fonda),

  - interventno održavanje po pisanom zahtjevu Naručitelja, - 2 preventivna održavanja godišnje,

  3 Ukupna procijenjena satnica za usluge iz točke 2 iznosi 250 h godišnje za uslugu obavljenu dolaskom na lokaciju, odnosno udaljeno. Satnica se koristi prema potrebi, uz pisani zahtjev

 • FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  E-JN-42/2017

  POZIV NA DOSTAVU PONUDA

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Stranica 4

  naručitelja, temeljem kojeg se izrađuje radni nalog. Račun se ispostavlja temeljem stvarno utrošenog broja sati, odnosno ovjereno radnog naloga od strane naručitelja, u skladu s ponudbenim troškovnikom.

  4 Vrijeme odziva na zahtjev: najkasnije u roku od 2 sata od prijave, Vrijeme otklanjanja kvara: najkasnije u roku od 8 sati od prijave kvara

  5 Za poslove usluge održavanja iz točke 2 izrađuje se radni nalog i navodi satnica te izdaje račun u skladu s troškovnikom

  6 U kontrolu i održavanje su uključeni centralni sistemski i mrežni operativni sustavi i alati poslužitelja. Količine su definirane u tablici „Predmet kontrole i održavanja“

  7 Stalne kontrolne aktivnosti, nadogradnje i podešavanja uključuju:

  - Pregled logova, obavijest o greškama i pokretanje postupka za njihovo uklanjanje i samo uklanjanje

  - Praćenje performansi sustava, pregled i analizu zauzeća sistemskih resursa i pro aktivno reagiranje na moguće probleme

  - Kontrolu i održavanje VmWare rješenja (ESX/Virtual Centar), provjeru logova, softversku nadogradnju u dogovoru s Naručiteljem, otklanjanje uočenih problema i prijedlog poboljšanja za isto

  - Kontrolu i održavanje Veeam Backup , provjeru logova, softversku nadogradnju u dogovoru s Naručiteljem, otklanjanje uočenih problema i prijedlog poboljšanja za isto

  - Nadogradnju na nove verzije Microsoft operativnih sustava i alata te serverski baziranih rješenja (Veeam, VmWare, Microsoft Exchange i sl.) u dogovoru s Naručiteljem

  - Nadogradnju svih ostalih instaliranih komponenti sustava osim aplikativnih rješenja Fonda, u dogovoru s Naručiteljem

  - Razna podešavanja sustava prema zahtjevu i dogovoru - Kreiranje izvještaja s prijedlozima za poboljšanje rada sustava, uz nadopunu snimke stanja

  sustava na mjesečnoj bazi, što nije uključeno u satnicu održavanja i posebno se ne naplaćuje

  8 U sklopu preventivnog održavanja izrađuje se snimka stanja sustava (tekstualno i VISIO sa svim podacima o softveru i hardveru) te izvještaj s prijedlozima za poboljšanje rada sustava, što nije uključeno u satnicu održavanja i ne naplaćuje se posebno.

  9 U sklopu preventivnog održavanja Ponuditelj organizira konzultacije, seminare, certificiranje i edukaciju od strane ovlaštenih tvrtki za stručne osobe Službe informatike Naručitelja (Sistemske administratore), a iz područja software-skih i hardware-skih tehnologija sustava Fonda. Prijedloge za traženo daje Naručitelj u suradnji s Ponuditeljem. Usluga se naplaćuje prema satnici koja je predviđena u iznosu od 100 sati gdje 1 sat predstavlja procijenjeno vrijeme traženog, te se računa po vrijednosti 1 sata rada iz Sistemskog održavanja - čovjek/sat u redovno radno vrijeme.

  Tablica 1.: Predmet kontrole i održavanja r.b. OPIS predmeta Količina

  1 Microsoft operativni sustavi i alati (količine podložne promjeni) 27

  2 Microsoft TMG 1

  3 Microsoft Exchange 1

  4 Microsoft WSUS 1

  5 Microsoft SQL ENTERPRISE 1

  6 Vmware ESXi (3 poslužitelja) + vCenter (1 poslužitelj) 1

  7 Veeam Backup & Replication 1

 • FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  E-JN-42/2017

  POZIV NA DOSTAVU PONUDA

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Stranica 5

  Pod predmetom kontrole se smatra održavanje MS server operativnih sustava i alata, VMware sustava i alata, Veeam BackUP sustava i alata s podešavanjima potrebnim za rad sustava Fonda. Licence za nadogradnju i korištenje softvera (Microsoft, SNS VmWare, Veeam i sl.) nisu predmetom ovog ugovora i o njima brine Naručitelj. Uslugu trebaju obavljati certificirane osobe. 8.2. Hardverska kontrola i održavanje

  r.b. OPIS traženog

  1 Usluga se odnosni na

Search related