of 18 /18
Politici naţionale de dezvoltare regională INGA COJOCARU, ADR Nord

Politici naţionale de dezvoltare regională

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Politici naţionale de dezvoltare regională

Text of Politici naţionale de dezvoltare regională

Page 1: Politici naţionale de dezvoltare regională

Politici naţionale de dezvoltare regională

INGA COJOCARU,ADR Nord

Page 2: Politici naţionale de dezvoltare regională

Cadrul Strategic al Dezvoltării Regionale

Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) pentru anii 2008-2011 identifică dezvoltarea regională drept unul din cele cinci priorităţi naţionale şi exprimă responsabilitatea asumată de Guvern la implementarea politicilor de stat în domeniul dezvoltării regionale.

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) este principalul document sectorial de planificare a politicii regionale administrate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (aprobată în martie 2010).

Strategia de Dezvoltare Regională NORD (SDRN) reprezintă un document de politici publice care are în vizor etapa de dezvoltare pe termen mediu a regiunii (aprobată în martie 2010).

Page 3: Politici naţionale de dezvoltare regională

Cadrul Strategic al Dezvoltării Regionale

Planul Operaţional Regional (POR) este parte complementară a Strategiei de Dezvoltare Regională, în conformitate cu Legea cu privire la Dezvoltare Regională nr. 438-XVI din 28.12.2006 (aprobat în iunie 2010).

Documentul Unic de Program (DUP) este un document de programare pe termen scurt a implementării politicii de dezvoltare regională, elaborat în baza strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, ce includ programele şi proiectele prioritare de dezvoltare regională  care urmează a fi realizate  în perioada 2010-2012 (HG 26 august 2010) .

Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR)

Page 4: Politici naţionale de dezvoltare regională

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR)

OBIECTIVE STRATEGICE

Obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova;

Reducerea dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare social-economică dintre regiuni şi din interiorul lor;

Consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor;

Susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor locale, orientate spre dezvoltarea social-economică a localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu strategiile şi programele naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare.

Page 5: Politici naţionale de dezvoltare regională

Prioritatea 1: Dezvoltarea instituţională

Prioritatea 2: Creşterea regională durabilă

Prioritatea 3: Guvernanţa strategică

PRIORITĂŢILE

Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională (SNDR)

Page 6: Politici naţionale de dezvoltare regională

Strategia de Dezvoltare Regională NORD (SDR Nord)

OBIECTIVE STRATEGICERegiunea va fi una competitivă, cu o economie dinamică şi diversificată.

Regiunea va deveni atractivă pentru investiţii şi, ca urmare, vor apărea oportunităţi pentrucrearea noilor locuri de muncă.

Spiritul antreprenorial va fi încurajat şi susţinut.

Potenţialul industrial al regiunii va fi valorificat la cote maxime.

Toate mijloacele şi resursele vor fi canalizate spre asigurarea unui nivel sporit al calităţii vieţii.

Va fi asigurat un climat social armonios prin imbinarea diversităţii valorilor interculturale.

Dezvoltarea economică nu va dăuna mediului inconjurător, regiunea rămanand un loc sănătos pentru trai şi recreaţie.

Page 7: Politici naţionale de dezvoltare regională

Priorităţile Strategiei de Dezvoltare Regională NORD (SDR Nord)

SDR Nord se axează pe 3+1 priorităţi de activitate pentru implementarea obiectivelor strategice:

1. Reabilitarea infrastructurii fizice

2. Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat

3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice

4. Eficienţa energetică a clădirilor publice

Page 8: Politici naţionale de dezvoltare regională

Planul Operaţional Regional Nord (POR Nord)

Planul Operaţional Regional, conţine programe, proiecte şi activităţi prioritare, planificate pentru a fi implementate într-o perioadă de trei ani.

Planul Operaţional Regional se referă la primul ciclu de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională pentru perioada 2010 – 2012, comparativ cu Strategia de Dezvoltare Regională, care este un document strategic pe termen mediu, elaborat pentru o perioadă de şapte ani.

Page 9: Politici naţionale de dezvoltare regională

Planul Operaţional Regional (POR)

Planul Operaţional Regional conţine o repetare succintă a viziunii strategice, priorităţile şi măsurile incluse în SDR.

Acesta include o listă de programe elaborate pentru implementarea priorităţilor stabilite în SDR.

Programele sunt concepute în aşa fel încât să acopere toate măsurile stipulate în SDR.

POR include şi activităţile prioritare care vor fi întreprinse de către ADR pentru facilitarea implementării programelor.

Page 10: Politici naţionale de dezvoltare regională

Structura actuala POR

• Introducere

1. Nivelul strategic:

Viziunea de dezvoltare a RD

Priorităţi si masuri

2. Nivelul operațional – 8 programe

Dezvoltare si modernizarea sistemelor de apa si canalizare;

Modernizarea si ameliorarea drumurilor regionale si locale;

Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare si crearea

punctelor de trecere a frontierei

Page 11: Politici naţionale de dezvoltare regională

Structura actuala POR

Dezvoltarea resurselor umane;

Dezvoltarea IMM si a infrastructurii de afaceri;

Protecția mediului ambiant si prevenirea

calamitaților naturale;

Imbunatatirea atractivității turistice;

Activitati transversale privind implementarea

SDR

Page 12: Politici naţionale de dezvoltare regională
Page 13: Politici naţionale de dezvoltare regională

Ce se propune nou in POR

1. Includerea capitolului de planificarea si programare strategica pentru fiecare program sectorial inclus in POR;

2. Capitolul planificarea si programarea strategica va include următoarele sub-capitole:

Principiile strategice sectoriale; Descrierea aplicării obiectivelor strategiei sectoriale

naționale in implementarea programului respectiv in regiune;

Descrierea specificului regional in implementarea programului in baza corelării obiectivelor naționale in sector cu necesitaților locale;

Page 14: Politici naţionale de dezvoltare regională

Ce se propune nou in POR

Aspecte cheie privind dezvoltarea si managementul in sectorul respectiv din regiune;

Etapele si țintele care trebuie sa fie atinse la fiecare etapa;

Componentele cadrului de planificare si programare strategica: dezvoltarea instituționala; soluții tehnice de implementare; recuperarea costurilor si finanțarea programului; informarea si conștientizarea;

Etapele de implementarea si proiritizarea investițiilor

Fise de proiecte.

Page 15: Politici naţionale de dezvoltare regională

Pașii următori - martie-iulie

Organizarea prezentărilor in microregiuni privind planificarea si programarea regionala (noțiuni POR)

Crearea grupurilor de lucru in fiecare raion pentru activitatea de planificare si programarea

Crearea grupului de lucru regional sectorial unde vor fi delegați membri din grupul de lucru raional;

Colectarea informație necesare privind planificarea si programarea strategica (AAC, MID);

Elaborarea studiului de evaluare a situației curente in regiune in domeniul EFICIENŢEI ENERGETICE (EE);

Elaborarea/ actualizarea POR 2013-2015.

Page 16: Politici naţionale de dezvoltare regională

Documentul Unic de Program

Documentul Unic de Program (DUP) este un document de programare pe

termen scurt a implementării politicii de dezvoltare regională, elaborat în baza

strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, ce

includ programele şi proiectele prioritare de dezvoltare regională  care

urmează a fi realizate  în perioada de 3 ani.

În baza analizei Strategiilor de dezvoltare regională şi a Planurilor

operaţionale regionale ale Regiunilor de dezvoltare Nord, Centru şi Sud se

stabilesc proiectele prioritare pentru finanţare din mijloacele Fondului naţional

pentru dezvoltare regională.

Page 17: Politici naţionale de dezvoltare regională

Proiecte incluse în POR Nord 2010-2012

Page 18: Politici naţionale de dezvoltare regională

Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR)

Pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare regională vor fi utilizate

mijloacele Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, constituit din

alocaţiile anuale din bugetul de stat, ca linie distinctă pentru politica de

dezvoltare regională, care constituie 1% din veniturile aprobate ale bugetului

de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială

prevăzute de legislaţie.

În Fond sunt atrase şi mijloace din sectorul public şi cel privat la nivel local,

regional, naţional şi internaţional, precum şi mijloace oferite de programele de

asistenţă din partea partenerilor de dezvoltare, inclusiv a Uniunii Europene.