Podmínky připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě

 • View
  29

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podmínky připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb. (účinnost novelizovaného znění od 1. dubna 2010) Praha, 21.5.2010. Předmět vyhlášky. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Podmínky připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě

 • Podmnky pipojen zazen adatele k elektrizan soustav

  Vyhlka ER . 51/2006 Sb. ve znn vyhlky . 81/2010 Sb. (innost novelizovanho znn od 1. dubna 2010) Praha, 21.5.2010

 • Pedmt vyhlky Podmnky pipojen vroben elektiny , distribunch soustav a odbrnch mst zkaznk k elektrizan soustavZpsob stanoven podlu nklad spojench s pipojenm a se zajitnm poadovanho pkonu.Zpsob vpotu nhrady kody pi neoprvnnm odbru elektiny

 • Podmnky pipojen zazen adatele Podn dosti o pipojen Pedloen studie pipojitelnosti - v ppadech, kdy je provozovatelem vyadovna (pedchoz postup Souhlasn stanovisko provozovatele PS nebo DS k dosti o pipojen - vyputno) Uzaven smlouvy o pipojen mezi adatelem a provozovatelem PS nebo DS, nebo zmna stvajc smlouvy o pipojen

 • adatelem je ve smyslu vyhlky:Fyzick nebo prvnick osoba, kter d o pipojen zazen k PS nebo DS nebo o zven rezervovanho pkonu nebo vkonu stvajcho zazen a je oprvnna zazen uvat na zklad vlastnickho nebo jinho prva.Za adatele se povauje rovn fyzick nebo prvnick osoba, kter v danm zem zaml provst vstavbu zazen.

 • Zazenm je ve smyslu vyhlky:vrobna elektiny;distribun soustava;odbrn elektrick zazen.Mstem pipojen msto v PS nebo DS v nm je zazen pipojeno a to:pmo;prostednictvm domovn instalace;prostednictvm ppojky a domovn instalace. (pojem Pedvac msto msto pedn elektiny mezi astnky trhu s elektinou)

 • Kdy se podv dost o pipojen zazen k PS nebo DS

  dost se podv pro kad odbrn nebo pedvac msto zvl v ppadech:ped vstavbou nebo pipojenm novho zazen (zmny v pipojen vroben vyadovny podklady umoujc reln stanovit termn pipojen vrobny k elektrizan soustav);ped zvenm rezervovanho pkonu nebo vkonu stvajcho pipojenho zazen;ped zmnou charakteru odbru;v ppad zmny druhu vrobny elektiny;v ppad zmny msta pipojen vrobny elektiny k PS nebo DS.

 • Charakter odbru odbrnho msta(ploha . 7 vyhlky)Odbrn msto typu T1 odbrn msto s elektrickm vybavenm standardnmi spotebii do 16A osvtlen a el. Spotebie pipojovan k rozvodu pohyblivm pvodem (na zsuvky) nebo pevn pipojen, pkon dnho spotebie nepesahuje 3,5 kVA.Odbrn msto typu T2 odbrn msto s elektrickm vybavenm jako u typu T1, kde se pro ohev vody pouv elektrick energie (mimo prtokov ohvae)

 • Odbrn msto typu T3 odbrn msto s elektrickm vybavenm jako u typu T1 nebo T2, kde se k vaen a peen pouvaj elektrick spotebie o pkonu nad 3,5 kVA.Odbrn msto typu T4 odbrn msto s elektrickm vybavenm jako u typu T1, T2 nebo T3 kde se pro vytpn (akumulan, pmotopn, tepeln erpadlo) nebo klimatizaci pouvaj elektrick spotebie jejich spoteba je mena u jednotlivch odbratel.Odbrn msto typu T5 odbrn msto s elektrickm vybavenm jako u typu T3 nebo T4, kter jsou vybaveny dalmi elektrickmi spotebii je mohou ovlivnit chod st.

 • Nleitosti dost o pipojen(plohy . 1 a 5 vyhlky, dle druhu zazen)O pipojen vrobny elektiny k PS nebo DSO pipojen zazen distribun soustavy k PS nebo DSO pipojen odbrnho elektrickho zazen k PS nebo DS z napov hladiny zvn, vvn a vnO pipojen odbrnho elektrickho zazen k DS z napov hladiny nnO krtkodob pipojen zazen k DS

 • Studie pipojitelnosti kdy me bt provozovatelem PS nebo DS vyadovnaJe-li zejm, e zazen o jeho pipojen adatel d, bude mt vliv na spolehlivost provozu PS nebo DS.d-li se o pipojen zazen k napov hladin vysokho napt a vych napt. Provozovatel PS nebo DS me vydat zpracovn studie pipojitelnosti do 30 dn od podn dosti o pipojen. Zrove mus provozovatel vymezit rozsah studie pipojitelnosti.

 • Pedmtem studie pipojitelnosti vrobny elektiny nebo odbrnho elektrickho zazen je posouzen oekvanch vliv pipojen zazen na spolehlivost provozu PS nebo DS. Pedmtem studie pipojitelnosti DS k PS nebo DS k jin DS je dle posouzen monch variant poadovanho pipojen z hlediska jejich nkladovosti. Podklad pro posouzen dosti o pipojen.

 • Posuzovn dosti o pipojen zazen k PS nebo DS - hlediskadost o pipojen se posuzuje s ohledem na:msto a zpsob poadovanho pipojen,velikost poadovanho pkonu nebo vkonu a asov prbh zaten.spolehlivost dodvky elektiny,charakter zptnho psoben zazen adatele na PS nebo DS,plnovan rozvoj PS nebo DS,poad podanch dost,limity pipojitelnho vkonu do elektrizan soustavy stanovench provozovatelem PS.

 • Rezervovanm pkonem se rozum

  Hodnota elektrickho pkonu v pedvacm mst PS v MW v zkladnm zapojen, sjednan s provozovatelem PS na zklad poadovanho pkonu a technickch parametr zazen PS v pedvacm mst.Hodnota elektrickho pkonu sjednan s provozovatelem DS na zklad poadovanho pkonu pro odbrn msto nebo pedvac msto v kW na hladin vvn nebo vn nebo ve vi jmenovit hodnoty hlavnho jistie ped elektromrem v A na hladin nn.

 • Rezervovanm vkonem se rozumHodnota pipojovanho vkonu vrobny elektiny v pedvacm mst PS v MW v zkladnm zapojen snen o hodnotu vlastn spoteby elektiny na vrobu elektiny nebo na vrobu elektiny a tepla.Hodnota pipojovanho vkonu vrobny elektiny v pedvacm mst DS v kW snen o hodnotu vlastn spoteby elektiny na vrobu elektiny. Hodnota vkonu v MW sjednan s provozovatelem PS pro pedvac msto DS nebo sjednan s provozovatelem DS pro pedvac msto jin DS.

 • Pipojen zazen adatele k PS nebo DSPipojen zazen adatele se uskuteuje na zklad smlouvy o pipojen.adatel uhrad zlohu na podl na oprvnnch nkladech (podl na nkladech spojench s pipojenm a se zajitnm poadovanho pkonu nebo vkonu) do 15 dn ode dne uzaven smlouvy o pipojen nebo smlouvy o smlouv budouc o pipojen.adatel hrad zlohu ve vi 50 % z hodnoty podlu na oprvnnch nkladech, nejve vak 50 milin K.Neuhrad-li adatel zlohu ve stanoven lht ani v dodaten pimen lht stanoven provozovatelem, provozovatel smlouvu ukon a rezervace zanik.

 • Nklady spojen s pipojenm zazen a se zajitnm poadovanho pkonu nebo vkonuPokud adatel podle platn vyhlky hrad nklady spojen s pipojenm a se zajitnm poadovanho pkonu nebo vkonu v pln vi (nap. zvltn poadavky adatele o pipojen - 11 vyhlky), lze do nklad zahrnout: - nezbytn nutn vynaloen oprvnn nklady souvisejc s pozenm, vstavbou nebo pravami PS nebo DS, vyvolan poadavkem adatele v souvislosti s mstem a zpsobem pipojen poadovanho zazen.

 • Nklady spojen s pipojenm zazen a se zajitnm poadovanho pkonu nebo vkonu Do nklad se zahrnuj i nklady:na pozen projektov dokumentace;na geodetick zamen ;vcn bemena a ostatn bezprostedn souvisejc investin nklady a poplatky na vstavbu, pravu nebo pozen PS nebo DS.Do nklad se nezahrnuj nklady, kter svm rozsahem pevyuj nezbytn nutnou mru odpovdajc poadavkm adatele, mstu a zpsobu pipojen jeho zazen.

 • Co se rozum vstavbou a pravou PS nebo DS v souvislosti s poadavkem adatele na pipojen jeho zazen

  Vstavba a prava PS nebo DS je vymezena od msta pipojen zazen adatele do nejbliho vhodnho msta v dan soustav, kde je nebo by po proveden nezbytnch prav byl k dispozici poadovan rezervn pkon nebo vkon.

 • Podl adatele o pipojen zazen k PS nebo DS na oprvnnch nkladech 10 a ploha . 6 vyhlky Podl adatele na oprvnnch nkladech se vypotv jako souin mrnho podlu dle plohy . 6 vyhlky a adatelem poadovanho rezervovanho pkonu nebo vkonu. Podl je stanoven:na rovni PS nebo DS o napov hladin vvn a vn v K/MWna rovni DS o napov hladin nn v K za kad A rezervovanho pkonu.

 • Mrn podl adatele na oprvnnch nkladech spojench s pipojenm odbrn zazen za rezervaci pkonu

  Msto pipojen knapov hladinZpsob pipojen Mrn podl adatelepenosov soustava200000 K/MWdistribun soustava VVNTyp A600000 K/MW Typ B150000 K/MWdistribun soustava VNTyp A800000 K/MWTyp B1200000 K/MWdistribun soustava NN3 fzov pipojen500 K/A1 fzov pipojen200 K/A

 • Mrn podl adatele na oprvnnch nkladech spojench s pipojenm vrobny elektiny za rezervaci vkonu

  Msto pipojen knapov hladinZpsob pipojen Mrn podl adatelepenosov soustavav mst pipojen dle stanoviska provozovatele PS500 000 K/MWdistribun soustava VVNTyp A1 200000 K/MW Typ B150000 K/MWdistribun soustava VNTyp A640000 K/MWTyp B150 000 K/MWdistribun soustava NN3 fzov pipojen500 K/A1 fzov pipojen200 K/A

 • Zpsoby pipojen zazen adatele z DS o napov hladin vvn a vnPipojen Typu A je takov pipojen, kdy provozovatel DS roz distribun soustavu a do pedvacho msta, kterm je nap. trafostanice nebo rozvodna adatele o pipojen.Pipojen Typu B je takov pipojen, kter nespluje pipojen Typu A.Pipojen Typu B1 je takov pipojen kdy nen nutn vstavba nov kobky a ppojnic a jsou pouze nutn pravy technickho rzu (nap. doplnn vyzbrojen kobky).

 • Mrn podl adatele o pipojen odbrnho zazen nebo vrobny elektiny z DS nzkho napt 3 fzov pipojen - 500 K/A 1 fzov pipojen - 200 K/A

  Podl adatele se vypot jako souin mrnho podlu a adatelem poadovanho rezervovanho pkonu nebo vkonu

  V ppad poadavku na pipojen nebo naven rezervovanho pkonu nebo vkonu v objektech ji pipojench je uren ve podlu na oprvnnch nkladech rozhodujc stvajc zpsob pipojen.

 • Zmna hlavnho jistie z 1 fzovho na 3 fzov hlavn jistiStvajc hlavn jisti adatele je 1 x 16 A, nov poadovan hlavn jisti 3 x 25 A.

  Podl adatele = rozdlu souinu podlu adatelem poadovan velikosti 3f. jistie a souinu podlu stvajc velikosti 1f. jistie.Podl adatele = 25 x 500 K/A - 16 x 200 K/A = 12.500 3.200 = 9.300,- K

 • Optovn pipojen zazen k PS nebo DS(nov zaazen 10a) Pipojuje-li provozovatel PS nebo provozovatel DS odbrn zazen zkaznka, ktermu byla omezena nebo peruena dodvka elektiny z dvodu neoprvnnh