of 21 /21
MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI”

PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„ MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI”. PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. Cel działania : Poprawa dostępu do zatrudnienia osób - PowerPoint PPT Presentation

Text of PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Page 1: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

„MOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W RAMACH PROGRAMU

OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI”

Page 2: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Cel działania: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie ekonomii społecznej.

Uzasadnienie działania:

Osoby zaliczane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem.

W ramach poddziałania wobec tych osób zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem.

Page 3: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

TYPY PROJEKTÓW

•Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej,

•Kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

•Staże i zatrudnienie subsydiowane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej,

•Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,

Page 4: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

• Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej, ( w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy),

• Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej (w tym w powrocie na rynek pracy)

• Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,

• Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,

Page 5: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

•Promocja i wsparcie wolontariatu,

•Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, kluby środowiskowe) połączonych z reintegracją zawodową i społeczną,

•Organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu),

•Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,

•Prowadzenie, publikowanie i upowszechnienie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie,

Page 6: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

GRUPY DOCELOWE•Osoby długotrwale bezrobotne,

•Osoby niepełnosprawne,

•Osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

•Osoby bezdomne,

•Osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich,

•Osoby po pięćdziesiątym roku życia,

•Młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym,

•Uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym,

Page 7: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

• Członkowie mniejszości etnicznych i narodowych,

• Osoby opuszczające rodziny zastępcze, oraz placówki o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej,

• Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej,

• Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu,

• Otoczenie osób wykluczonych społecznie,

• Instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,

• Partnerzy społeczni i gospodarczy,

Page 8: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

TRYB DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW

KONKURS OTWARTY – (ogłoszony 22.02.2008)

TYPY BENEFICJENTÓW

WSZYSTKIE PODMIOTY

Page 9: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Kryterium obszaru realizacji (teren woj. świętokrzyskiego)

Kryterium okresu realizacji ( nie może być dłuższy niż 2 lata)

Kryterium beneficjenta ( jednostka organizacyjna zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego)

Kryterium wartości finansowej - minimalna wartość projektu 50 000 zł

Wysokość udziału cross-financingu – do 15%

Page 10: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

KRYTERIUM PREFEROWANEGO TYPU PROJEKTU

Premiowane będą projekty realizowane w formie partnerstwapubliczno-społecznego na poziomie regionalnym.

WAGA PUNKTOWA - DODATKOWE: 20 PUNKÓW

Page 11: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

PLAN FINANSOWY NA ROK 2008

4 260 000 ZŁ

Page 12: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.04.08

TYP BENEFICJENTA – WSZYSTKIE PODMIOTY z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)

GRUPY DOCELOWE•Osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi – warunek zakwalifikowania oświadczenie o nieskorzystaniu z tej formy wsparcia w ramach projektów 1.3 POKL•Osoby nieaktywne zawodowo zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem lub innymi osobami zależnymi•Młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym- warunek zakwalifikowania oświadczenie o nieskorzystaniu z tej formy wsparcia w ramach projektów 1.3 POKL•Uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się, na zamieszkanie na czas oznaczony, na pobyt rezydenta długoterminowego WE – warunek oświadczenie o nieskorzystaniu z wsparcia w ramach EFS•Członkowie mniejszości etnicznych i narodowych - oświadczenie o nieskorzystaniu z tej formy wsparcia w ramach projektów 1.3 POKL

Page 13: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.04.08

TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencjizawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 4 zł brutto/godz.

Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy – przysługuje stypendium miesięczne w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Page 14: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

CEL DZIAŁANIA

PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ MOBILNOŚCI PRZESTRZENNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH POPRZEZ PRZYGOTOWANIE ICH DO PODJĘCIA PRACY W ZAWODACH POZAROLNICZYCH ORAZ WYKORZYSTANIASZANS ZWIĄZANYCH Z POWSTAWANIEM NOWYCH MIEJSC PRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH

TYP BENEFICJENTÓW - WSZYSTKIE PODMIOTYz wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów – zmiana od 01.04.08)

Page 15: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

PREFEROWANE TYPY PROJEKTÓW:

• PROJEKTY PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH, POPRAWY ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU USŁUG AKTYWIZACYJNYCH;

• WSPARCIE LOKALNYCH INICJATYW INFORMACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH, PROMUJĄCYCH AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ NA POZIOMIE LOKALNYM;

• ROZWÓJ DIALOGU, PARTNERSTWA PUBLICZNO-SPOŁECZNEGO I WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH NA POZIOMIE LOKALNYM

Page 16: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

GRUPY DOCELOWE

• MIESZKAŃCY GMIN WIEJSKICH, MIEJSKO-WIEJSKICH ORAZ MIAST DO 25 TYS MIESZKAŃCÓW,

• SPOŁECZNOŚCI LOKALNE AKTYWNIE DZIAŁAJĄCE NA OBSZARACH WIEJSKICH NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH,

• PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA OBSZARACH WIEJSKICH NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW TYCH OBSZARÓW,

Page 17: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

KRYTERIA DOSTĘPU

KRYTERIUM OBSZARU REALIZACJI - projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego

KRYTERIUM OKRESU REALIZACJI PROJEKTU - nie może być dłuższy niż 2 lata

KRYTERIUM BENEFICJENTA - jednostka organizacyjna zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego

KRYTERIUM WARTOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU – maksymalnie do 50 000 zł

Page 18: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

KRYTERIA STRATEGICZNE

KRYTERIUM FORMY REALIZACJI

1.PROJEKTY REALIZOWANE W PARTNERSTWIE - waga punktowa -dodatkowe 10 pkt.

2.WSPARCIE INICJATYW LOKALNYCH GENERUJĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH - waga punktowa -dodatkowe 10 pkt.

Page 19: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Alokacja finansowa na rok 2008 – 471 000 zł

Harmonogram realizacji - III KWARTAŁ 2008 roku

Page 20: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Aktualności i bieżące informacje:Aktualności i bieżące informacje:

http://www.mrr.gov.pl

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

http://www.pokl.sbrr.pl

http://www.wup.kielce.pl

Page 21: PODDZIAŁANIE 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Świętokrzyskie Biuro Rozwoju RegionalnegoRegionalnego

Biuro PO KLBiuro PO KLul. Jagiellońska 70Tel. 041-365-62-73FAX-041-365-62-74

[email protected]