PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA - os-primorje- viewDodatna Nastava Katica Matin 35. 4. Helena Radoš VIII Dodatna nastava Ivanka Artuković 35 PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

  • View
    222

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA - os-primorje- viewDodatna Nastava Katica Matin 35. 4....

IZVEDBENI

GODINJI PLAN I PROGRAM

KOLSKA GODINA 2011./2012.

SMOKOVLJANI, RUJAN 2011.

PODACI O OSNOVNOJ KOLI

Osnovna kola Primorje, Smokovljani

Adresa: Rudine bb,

Broj i naziv pote: 20231 Doli

Telefon: 020/752-020, 020/752-120

Telefax: 020/752-120

E-mail, os.primorje@gmail.com, os-primorje@du.t-com.hr

upanija: Dubrovako-neretvanska

BROJ UENIKA: BROJ RAZREDNIH

Matina kola ODJELA:

I.-IV. razreda: 28 2 komb. raz. odjela

V.-VIII. razreda: 22 4 redovna odjela

Ukupno: 50 Ukupno: 6

U Podrunoj koli Topolo nastava se ni ove kolske godine nee odravati zbog malog broja djece. Uenici e nastavu pohaati u matinoj koli.

BROJ DJELATNIKA:

a) uitelja razredne nastave: 2

b) uitelja predmetne nastave 10

c) strunih suradnika: 3

d) ostalih djelatnika: 4

Ravnatelj kole: Zlatko Volarevi

Voditelj smjene: Zlatko Volarevi

Temeljem lanka 118. Zakona o osnovnom kolstvu i lanka 11. Statuta Osnovne kole Primorje, Smokovljani, kolski odbor na sjednici odranoj rujna 2011. godine donosi:

GODINJI PLAN I PROGRAM KOLE 2011./12.

OPI PODACI O KOLI,

KOLSKOM PROSTORU

Osnovna kola Primorje djeluje u dijelu Dubrovakog primorja, a obuhvaa slijedea naselja: Imotica, tedrica, Topolo, Stupa, Olje, Smokovljani i Visoani. Sva ova naselja rasprena su na irem prostoru, tako da je njihova udaljenost od kole velika i see

( putem ) do 24 kilometra.

Podruje ovog dijela Primorja rijetko je naseljeno tako da je prosjena gustoa oko 16 stanovnika na 1 etvorni kilometar.

Prometna veza s Dubrovnikom veoma je loa. Autobus JP Libertas iz Dubrovnika ova naselja samo jedan put dnevno povezuje sa sjeditem opine i Dubrovnikom.

Prijevoz uenika organiziran je s istim prijevoznikom, iji autobus omoguuje poetak nastave u 8.00 sati, a zavretak u 13.55 sati. Od kolske godine 2011./2012. imamo dvije autobusne linije koje omoguuju djeci mlaeg uzrasta raniji odlazak kuama kako bismo izbjegli dugo ekanje nakon nastave.

Veliki odmor traje 15 minuta i u rasporedu je uklopljen nakon treeg sata. Nastava se odvija u djelomino obnovljenoj matinoj koli i to u est razrednih odjela ( etiri redovna odjela predmetne nastave i dva kombinirana odjela razredne nastave, sastavljena od prvog-treeg i drugog-etvrtog razreda ). etverorazredna podruna kola nee djelovati zbog malog broja djece.

U razrednoj nastavi rade dva uitelja, a u predmetnoj nastavi 10 uitelja ( s vjerouiteljem ). U ovoj kolskoj godini nastavu koja je zapoela 12. rujna pohaa 50 uenika rasporeena u etiri redovna i dva kombinirana razredna odjela.

Dopunska nastava organizira se po potrebi, a teite se usmjerava na kljune predmete ( hrvatski jezik, engleski jezik, matematiku, povijest, zemljopis, prirodu i biologiju ). Dodatni rad organizira se takoer iz kemije, biologije, prirode i zemljopisa, a najee u onim predmetima za koje se iskazuje najvei interes. Ovaj oblik rada organizira se kao priprema za opinska i upanijska natjecanja.

Kulturna djelatnost svodi se uglavnom na obiljeavanje praznika i blagdana koji se organiziraju u koli. Na ovom podruju djeluju KUD LINO, Olje Stupa te KUD utopasi, Smokovljani Visoani, a pojedini uenici kole su ukljueni u ove udruge.

PROSTORNI UVJETI

Budui da su prostorni uvjeti, u kojima je kola djelovala, bili nezadovoljavajui, izvrena je djelomina adaptacija zgrade u dvije faze. U prvoj fazi uenici su dobili sanitarne prostorije i napravljena je rekonstrukcija dviju uionica. U drugoj fazi probijen je hodnik koji spaja kolu u jednu cjelinu te je napravljena jo jedna prostorija koju koristi struni suradnik pedagog i koja slui kao pomona uionica.

Zbog dotrajalosti izmijenjena je graevinska stolarija na prostoru kolske dvorane i cijele kolske zgrade.

U tijeku su i posljednji radovi na mjesni vodovod uz pomo opine Dubrovako primorje.

Projekt izgradnje kolskog igralita, uz podrku Opine Dubrovako primorje, jo nije zavren.

PRIKAZ ZAPOSLENIH DJELATNIKA KOLE

Podaci o uiteljima prikazani su u tablici br.1

Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima prikazani su u tablici br.2

Podaci o administrativnom i tehnikom osoblju prikazani su u tablici br.3

Podaci o uenicima i razrednim odjelima uvrteni su u tablicu br.4

ORGANIZACIJA SMJENA

Nastava u koli organizirana je samo u prvoj smjeni kroz petodnevni tjedan. Nastava poinje u 800 sati, a zavrava u 1355. Veliki odmor je nakon treeg sata.

GODINJI KALENDAR RADA

Prema kalendaru rada za osnovne kole, kolska godina zapoela je 12. rujna 2011. godine.

Godinji kalendar rada prikazan je u tablici br.5. U ovoj kolskoj godini ostvaruje se 176 nastavni dan. Godinji fond sati za pojedine predmete izveden je iz nastavnog plana i programa rada za osnovne kole u Republici Hrvatskoj. Ostvarenje istog prate razredne knjige odnosno imenici uenika.

SURADNJA KOLE S RODITELJIMA

kola surauje s roditeljima putem roditeljskih sastanaka s ravnateljem, razrednicima i kolskim pedagogom kao i putem Vijea roditelja iji je vidokrug vidljiv iz tablice br.16.

IZLETI I EKSKURZIJE

Godinjim planom i programom rada predvia se jednodnevni izlet u Nacionalni park Mljet.

GODINJE ZADUENJE DJELATNIKA KOLE

Godinje zaduenje djelatnika kole prikazano je u tablici br.14.

Prikaz rada Uiteljskog vijea dat je u tablici br.15

Plan rada ravnatelja, strunih suradnika pedagoga i knjiniara kao i tajnika dat je u prilogu.

PODACI O UITELJIMA

Tablica -1-

Redni broj

Ime i prezime

Godina roenja

Godine staa

Struka

Stupanj k. spreme

Predmet koji predaje

Dokolovanje

1.

Mate Artukovi

1955.

31

uitelj RN

VS

razredna nastava

2.

Vera Miljevi Jeli

1971.

15

ukupno 18

uitelj RN

VS

razredna nastava

3.

Ivanka Artukovi

1966.

17

ukupno

21

uitelj povijesti i geografije

VS

povijest i geografija

4.

Slavko Butigan

1948.

36

uitelj matematike i fizike

VS

matematika i fizika

5.

Elza agalj

1955.

28

profesor engleskog i talijanskog jezika

VSS

engleski i talijanski jezik,

6.

Marija urevi

1959.

25

profesor hrvatskog jezika

VSS

hrvatski jezik

7.

Katica Matin

1965.

20

ukupno 21

uitelj biologije i kemije

VS

biologija, kemija, priroda i tehnika kultura

8.

Mato Pulji

1949.

11

teolog

VSS

vjeronauk

9.

Petar Brai

1982.

3

profesor TZK-a

VSS

TZK

10.

Tadeja Barovi

1964.

17

nastavnik glazbene kulture

VS

glazbena kultura

11.

Ana Filipovi Utovac

1977.

5.

profesor likovne kulture

VSS

likovna kultura

12.

Pero Vidojevi

1982.

5 mj.

ing. raunarstva

VS

informatika

PODACI O RAVNATELJU I STRUNIM SURADNICIMA

Tablica -2-

Redni broj

Ime i Prezime

Godina roenja

Godine staa

Struka

Stupanj k. spreme

Naziv poslova koje obavlja

Dokolovanje

1.

Zlatko Volarevi

1963.

10

profesor glazbene kulture

VSS

ravnatelj

2.

Nives Erceg

1970.

15

profesor pedagogije i povijesti

VSS

pedagog

3.

Antica Medak

1955.

15

diplomirani knjiniar

VSS

knjiniar

4.

Ana Miji

1982.

3.7

uitelj razredne nastave

VSS

knjiniar

r

PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIKOM OSOBLJU

Tablica -3-

Redni broj

Ime i prezime

Godina roenja

Struka i godine staa

Stupanj k. spreme

Naziv poslova koje obavlja

Radno vrijeme

Broj sati godinjeg zaduenja

1.

Marija Butigan

1957.

ekonomski tehniar,

35

SSS

tajnik raunovoa

7-15

2080

2.

Nikola Ljuban

1950.

zidar,

28

KV

domar

7-11

1040

3.

Tereza Ljuban

1950.

NKV radnica,

29

NKV

spremaica

7-15

2080

PODACI O UENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

Tablica -4-

Razred

BROJ UENIKA

Ime i