Click here to load reader

Plán seminářů - old.spsul.czold.spsul.cz/pdf/  · PDF fileElektropneumatika Hydraulika Elektrohydraulika Programovatelné automaty A 311 Úvod do řízení programovatelným automatem

 • View
  225

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Plán seminářů - old.spsul.czold.spsul.cz/pdf/  · PDF...

 • Pln semin1. pololet 2007

 • Pln semin 2

  sjezd Brank - Modany

  D5 Plze

  Smc

  hov

  Podo

  l

  Pb

  ram

  Praha centrum D1 Brno

  Jin sp

  ojkaBarrandovsk most

  Vlta

  va

  Lhot

  eck

  eskoslovenskho exilu

  Mod

  ans

  k

  Stra

  koni

  ck

  Nov tv

 • Pln semin 3

  Ven zkaznci,mme za sebou plron zkuenost provozo-vn novch ueben v naem sdle v Praze.astnci semin oceuj modern vybave-n ueben a vy komfort, kter je dn mo-nost stravovn v na jdeln. Ale to nen jedin msto, kde mete absol-vovat nkter z naich nabzench semin.Jak jsme vs ji informovali stle roziujemes autorizovanch kolicch center, kde serealizuj stejn semine ve zcela stejn kva-lit a proveden.Dle je mon domluvit na mru it semi-ne, kter se budou konat ve va firm provybran pracovnky. Pro detailnj informa-ce a vyjasnn vaich poadavk nevhejtekontaktovat nae spolupracovnky z tmuDidactic.Tm chci naznait cestu, kterou smujeme,a tou je, pizpsobit se co mon nejvcevaim konkrtnm poadavkm a potebm.A proto stle pipravujeme nov seminea stvajc upravujeme tak, abyste mohli zs-kat potebn znalosti a dovednosti co neje-fektivnji. Dle budeme roziovat nabdkui mimo obor mechatroniky zejmna formouodbornch konzultac v oblasti zen a opti-malizace vrobnch proces, managementuatd.Vichni jsme vystavovni stle vtmu tlakuna zvyovn produktivity prce. A zejm semnou budete souhlasit, e bez kvalifikova-nch pracovnk je to velmi komplikovan.V dnen dob je velmi tk shnt kvalifi-kovan pracovnky a rovn tak je udreta motivovat.

  Slovo jednatele

  V mnoha ppadech je rove absolventtechnickch kol na nzk rovni a je zapo-teb investovat dal as a prostedky dojejich dokolen. Proto se sname zaplovat na aktivitouv oblasti vzdlvn tyto mezery a pomocitak zvyovn vzdlanosti v oblasti prmy-slov automatizace, kter se velmi rychlerozvj a je hlavnm pedpokladem ke zvyo-vn produktivity prce.Budeme rdi, kdy s nmi budete vaepoteby konzultovat, abychom mohli spole-n hledat nejefektivnj cesty jejich uspo-kojovn.Proto se tme na osobn kontakty s vmi.

  Peji vm hodn spch a spokojenostis naimi slubami.

  Ing. Vladimr Brojednatel

  Pln seminvod

 • Pln semin 4

  Msto st nad Labem je spjato s na nejstar- eskou historickou tradic. esk kronikKosmas sem pisuzuje dj povsti o zaloenesk krlovsk dynastie, rodu Pemyslovc.Pemysl Otakar II. povil prmyslov sdli-t st na krlovsk msto v polovin 13.stolet. Koncem 19. stolet pedil stecklabsk pstav objemem pepravovanhozbo dokonce i jadersk Terst, do t dobynejvt v Rakousko-Uhersku a stal se taknejvznanjm pstavem celho mocn-stv. V roce 1908 byla v dsledku velkoryspodpory msta a spoitelny zapoata stavbatpatrov budovy koly vetn dobe vyba-vench dlen. kola nabzela od roku 1910studium ve tech oborech. Mechanicko -technick zamen se 4 plronmi kurzy.Clem bylo pipravit schopn a samostatnmistry oboru strojnho a elektro, vedouc iv-nost nebo techniky pro tovrny. Stavba lods 2 plronmi kurzy a Odborn pokraovackola se 3 ronky pro kovozpracujc emes-la. K tto byly pak v pozdj dob piazenyjet odborn kurzy, kde si mohli vyuendlnci dle zvyovat kvalifikaci. Na tuto tra-dici bychom chtli navzat.

  Dnes budova koly prochz dkladnou pe-stavbou, jejm cle je zmodernizovn socil-nho zzem, dokonen pestavby uebena laborato, pestavba koln jdelny a stav-ba tlocviny. kola nabz studium ve ty-ech tyletch oborech, zakonen sttnmaturitn zkoukou. Nabz obor Automati-zan technika se zamenm na potaov

  aplikace, obor Elektrotechnika se zame-nm na potaov projektovn, obor Silnindoprava se zamenm na provoz a drbuvozidel a obor Strojrenstv se zamenm napotaovou podporu konstruovn a vroby.Do u nov upravench prostor se pestho-vala i laborato automatizan techniky. Spo-lenost Festo nabdla a poskytla modernvybaven laboratoe pro vuku pneumatiky,elektropneumatiky, mechatroniky, servopo-hon a robotiky. Laborato bude i nadleposkytovat odbornou praxi v automatizantechnice studentm dennho studia vechobor, ale navc umon nabzet odbornvzdlvac kursy dosplm zjemcm z pr-myslu a ze kolstv. Absolventi studia majmonost si probranou problematiku nejd-ve oahat na potaovch modelecha vzpt prakticky sestrojit a vyzkouetv praktickm zapojen a skuten sestrojita oivit zen konkrtnch model. steck prmyslov kola Resslovka setak stv druhou pilotn kolou v projektufirmy Festo v oblasti vzdlvn. Vm, etato investice pinese do steckho regionunov monosti v programech vzdlvndosplch a firm Festo zlepen odbytovmonosti.

  Pokud Vs nae nabdka kurz oslovuje, rdiVs na na kole pivtme a prokolme.

  S pozdravemIng. Vclav Komneditel koly

  Historie

  Souasnost

  Pln seminStedn prmyslov kola st nad Labem

 • Pln semin 5

  Kde najdete?

  Vm pedkld Pln semin automatizan techniky pro 1. pololet roku 2007 (+ orientanerven z 2007)

  Pneumatika Elektropneumatika Hydraulika Elektrohydraulika Proporcionln hydraulika Programovateln automaty CNC programovn (Festo, AllenBradley, AMiNi-E) Senzorika Servopohony a regulace Software pro konstruktry Managersk semine

  Tma naich semin

  Festo V partner

  StranaPehled semin 6 7Kontaktn adresy 9Ceny semin 10Pln semin na 1. pololet 2007 18 19Orientan pln na 3. tvrtlet 2007 20Pihlku 33

  Uvnit broury naleznete tematicky seskupen pehled kurs a jejich strun obsah vetnplnu s termny konn.

  Ing. Olga TmovIng. Martin Toupala lektorsk sbor

  Na Vai ast se t

  Pln semin

 • Pln semin 6

  Pehled semin

  P 111vod do pneumatiky

  str. 11

  P 122Pneumatick dic systmy

  str. 12

  P 121Pneumatika praxe

  str. 13

  EP 211vod do elektropneumatiky

  str. 14

  H 511vod do hydrauliky

  str. 16

  H 521Nadstavbov semin

  z hydrauliky

  str. 17

  EH 611vod do elektrohydrauliky

  str. 21

  PH 701vod do proporcionln

  hydrauliky

  str. 22

  E 311vod do zen

  programovatelnm automatem(FEC FC 34)

  str. 23

  AM 311vod do zen

  programovatelnm automatem(AMiNi-E)

  str. 25

  E 322Zpsoby programovn

  programovatelnho automatu

  str. 26

  PneumatikaElektropneumatika

  HydraulikaElektrohydraulika Programovateln automaty

  A 311vod do zen

  programovatelnm automatem(AllenBradley)

  str. 24

  EP 222Elektropneumatick dic systmy

  str. 15

  P 333Pneumatika komplet

  str. 13

 • Pln semin 7

  S 111Senzorika

  str. 27

  Senzorika Managersk semine

  DIS 111Software pro konstruktry

  str. 30

  NC 111vod do NC a CNC

  programovn

  str. 28

  Digitln informan systm

  NNaaii nnaabbddkkuu sseemmiinn ss mmoonnoosstt eelleekkttrroonniicckkhhoo vvyyppllnnnn aa ooddeessllnn ppiihhllkkyy nnaajjddeettee nnaa::

  www.festo.cz } Prmyslov automatizace } esk republika } Vzdlvn } Pihlkanebo www.festo.cz/didaktik

  K 1Komunikac k spchu

  str. 31

  K 2Firemn kultura

  str. 31

  K 3zen zmn

  str. 32

  K 4Rozhodovn za nejistoty

  str. 32

  SPR 111Servopohony a regulace

  str. 28

  Servomechanika

  CNC programovn

 • Pln semin 8

  Co je charakteristick pronae semine:

  - poskytuj zklady teorie a praxe v oboruautomatizace se zvenm drazem napraktick cvien

  - pi praktickch cviench se pouv didak-ticky upravench prmyslovch prvk

  - prce v malch skupinkch na jednom pra-covnm vybaven

  - vysok rove vuky je garantovna nej-vy pedagogickou a odbornou kvalifikacnaich lektor

  - vuka je doplnna foliemi a videofilmem

  - maximln poet astnk na pneumatic-kch seminch je 18 osob, na hydraulic-kch 12 osob

  - po spnm absolvovn semine zskkad astnk mezinrodn platn osvd-en firmy Festo

  - dlka trvn semine 3 dny- astnick poplatek zahrnuje psac pote-

  by, uebn texty a zadn loh, oberstvenbhem semine

  - v ppad poteby zajistme pro astnkyubytovn, kter vak nen v cen semine

  Pln seminCharakteristika semin

  Festo, s.r.o.Ing. Olga TmovModansk 543/76147 00 Praha 4Tel.:+420 261 099 632Fax: +420 241 773 [email protected]

  www.festo.cz/didaktikNa zklad dolch pihlek obdrte nej-pozdji 14 dn ped zatkem semine dalpodrobn informace.

  Pi stornovn pihlky v termnu kratmne 5 pracovnch dn tujeme storno popla-tek ve vi 50 % ceny semine. Neast bezomluvy storno poplatek ve vi 100 %ceny semine.

  Vae pihlky a veker sv dotazyadresujte prosm na:

  Pihlka

  Stornovac podmnky

 • Pln semin 9

  Kter semine ve kterch stediscch?

  Msta konn kolic stediska: Festo, s.r.o.Modansk 543/76147 00 Praha 4

  Technick univerzita LiberecHlkova 6461 17 Liberec

  VO, SP a Jazykov kola s prvem sttnjazykov zkoukyMasarykova 197284 11 Kutn Hora

  VUT fakulta strojnHorsk 2120 00 Praha 2

  SSPP ssttrroojjnn aa eelleekkttrrootteecchhnniicckkResslova 5400 01 st nad Labem

  MMssttoo SSeemmiinn

  Praha Festo P 111 vod do pneumatikyP 122 Pneumatick dic systmyP 121 Pneumatika praxeEP 211 vod do elektropneumatikyH 511 vod do hydraulikyH 521 Nadstavbov semin z hydraulikyEH 611 vod do elektrohydraulikyPH 701 vod do proporcionln hydraulikyE 311 vod do zen programovatelnm automatem (FEC-FC34)E322 Zpsoby programovn programovatelnho automatuS 111 SenzorikaDIS 111 Software pro konstruktry

  Praha VUT SPR 111 Servopohony a regulaceNC 111 vod do NC a CNC programovn

  Liberec P 111 vod do pneumatikyP 122 Pneumatick dic systmy

  Kutn Hora A 311 vod do zen programovatelnm automatem (AllenBradley)st nad Labem P 111 vod do pneumatiky

  P 122 Pneumatick dic systmyEP 211 vod do elektropneumatikyEP 222 Elektropneumatick dic systmyAM 311 vod do zen programovatelnm automatem (AMiNi-E)

  Pln seminMsta konn/Kontaktn adresa

 • Pln semin 10

  SSeemmiinn NNzzeevv CCeennaa bbeezz DDPPHHP 111 vod do pneumatiky 9 600 KP 122 Pneumatick dic systmy 9 600 KP 121 Pneumatika praxe 9 600 KP 333 Pneumatika komplet 23 000 KE

Search related