Pereti RIGIPS

Embed Size (px)

Citation preview

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  1/40

  BPB lndustriesA-lrnpreunade Est cuSlI

  BPS Industries ( British PlasterBoards Industries) este cel maiimportant grup industrial specializat inproducerea materialelor de constructepe baza de ipsos din Europa. BPBcontroloaza mai mult de 50% din plataeuropean a , deservind peste 400milioane de oameni prin celeaproximativ 150 de mine de gips ;;iunitati productive specializate inrealizarea panourilor de gips - carton,blocurilor de ipsos, mortarelor de

  RIGIPS A-In Europa Centralaconstructii etc. In calitate de ridereuropean al industriei ipsosului, BPBinvesteste continuu pentru a-si dezvoltacaaaeitatea si lehnologia de producjie inscopul atingerii celor mai lnaltastandarde calitative pentru produselesale, la eel mai scazut pret de cost.Partenerilor sai de pe piata .specialisf

  (arhitecji, autoritatt care se ocupa deconstructll) ! investitori, dealer-i siantreprenori, BPB Industries $i filialelesale Ie otera si Ie garanteaza:

  ~ 0 lehnologie inovatoare si svoluata,IB ' 0 gama larga de produse si sisteme,1M asistenta tehnica si de specialitate,

  prin personal calificat si motivat,1 M solutii log.islice verilicate, sigure,

  rapide si economice.

  Sofia

  '-~Riga LETONIA"~ RUSIA_______/ '\ Moscova.

  LlTUA:leilniU) -...) ~~~w-a - " \ _ _ S ~ r-_/

  .: eoc '~ '0'00"'," ~'=:~~1 J GERMANIA "l POLONIA ~J"'".., , ; : ' 7 ~ " 0 0 ~ " , " , ( . n t UCRAINA K i e v"---stuttgart CEHIA _ r>:>{'. Passau B 0 SLOVACIA ~Stffisbourg Munch"n.' r:"> ----/ \ \

  I r U nz. ViBna. Bratisla"""- \ :\) - . . _ _ _ , . _ J Salzburg _ J. Chis,hj"'/ . ~ AUSTRIA!. "'i:pesta. [iebre!in/. Be rn Innsbruck G radec. Som bat'ej /V l_ n~

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  2/40

  rac ca rnon a uun

  Ipsosul :

  Protejeaza mediulPanourile RIGIPS sunt formatedintr-un misz de ipsos rnarqinitde doua fete laterale din cartonspecial, de calitate superloara.lpsosul este lipsii de mires sl nucontins sau produce substantedaunatoare sanatatii. Calitatileexceptionale ale materialului deconstructie care este ipsosulsunt cornpletate de tehnicide preparare si de prcductleecologice.

  Are calltatl de climatizareDatorita continutului mare demacropori din miezul de ipsos,panourile RIGIPS sunt indicaternai ales pentru reglarea umi-ditajii atmosterice a interioarelor_Materialele de constructie cu uncont inut ridicai de macrepori potacumula temporar urniditatea,pe care 0 cadeaza atunci candaerul interioarelor se usuca,Astlel, aceste materiale au unelect de reglare a climatuluiinterior.

  Nu ardeRolul de bartera protectoareTmpotriva incendiilor 2 1 1 panourilorRIGIPS esle determinat Tnesenta de slructura miezului deipsos. lpsosul contlns circa 20%apa Incorporata in cristale ceeace corespunde, Tn cazul uneigrosimi de panou de 5 mm,uneicantitatl de apa de circa 3 limp.jn caz de incendiu, acsasta apaacticnsaza Tmpotriva focului caun tel de "apa " lncorporata inconstructe.

  Sistemele Rigips

  Este confortabilMaterialele de f inisare ale inte-rioarelor influenteaza stare a decontort a locuitorilor. Materialelede constructie si de finisaj careau conductibilitatea terrnicaredusa (de exemplu lemnul, ip-sosul) sunt percepute dreptcalde s l p lacute . Materialele dec on st ru ct ie s l de finisaj din ipsos,ca panourile RIGIPS, rnarescssnzatia de contort general.

  Economisesc costuri ~itimpSistemele RIGIPS otera soluti ide sxecutie economice $ide ca -litate, pentru toate spatiile,Incepand cu amenajarea subso-lurilor si terrninand cu cea a po-durilor.Structuri usoars deamenajare, ele reduc sarcina lacare sunt supuse elementele deconstructe portants. lnstalati ilepotf sxecutata Tnmod economicin spatiul liber din interiorulperstr lor de cornpartlrnentare. Tnplus, tehnica de lucru uscatareduce timpul de exacutie $ipermits ca spatille astfelamsnaiate sa lie lolosile imediatdupa Tncheierea executiei.

  Sunt termoizolanteCoordonatele noastre geogra-fice nu se numara printre celecare desernneaza zone aleparnantulul raslalate de scare.De aceea, 0 izolare termicaoptima nu este un lux, ci un fac-tor esential pentru 0 locuirssanaioasa. Sistemele RIGIPScontera 0 termoizolare eco-nornlca intregii cladiri.

  Sunt fonoizolanteSistemele RIG IPS otera 0lonoizolatie excepfionala. Struc-lurile formate din doua coji elas-tice, in sens acust ic (panounleRIGIPS), reduc in mod eficientenergia tonica, prin vibratiaacestor coji, Stratul de aer slstraturile izolante (fibreminerale) absorb restul deenergie tonica.

  Sunt rezistenteDe structurile RIGIPS pot Iiprinse, cu mijloace adecvate,orice fel de obiecte - oriunde siTnpertecta siquranta. In functiede tip $i de greutate, sunt pusela cispozit ie carliqe si dibluri dedilerite forma. Sarcinile mari potIi tlxate durabil prin rnasuriconstructive simple,

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  3/40

  mon ajulul uscat

  S is tem e le s tandardRig ips

  Pag.4Finisarea peretllor

  Pag.7Pereti decornpartimentare

  Pag.14Amenajarea bailor

  Pag.17Plafoane cu sistemestandard Rigips

  Pag.24Amenajarea poduluicu sisteme standardRigips

  Pag.26Acoperisul rational

  Pag.28Rigiplan.Sapa uscata depardoseala Rigips

  Pag.30lrnbracarea .elementelor portantesl de sprijin cuRiduritPag.32Prelucrarea panourilor

  Pag.33Prelucrarea rosturilor

  Pag.36Finisarea supratetelor

  Pag.37Prinderea obiectelor

  Pag.38Programul de livrare;sisteme standardRi_gips

  Pag.40Necesarul demateria Ie

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  4/40

  Finisarea peretllor

  Finisarea peretllor

  Lipirea I PozitlonareaPanourile prsvazute cu adeziv se ridicaIaperete sl se bat user cu ciacanul de cauciucsi bagheta de pozitionare pentru a Ie asezavertical $i in acelasi plan. La pardosealatrebuie sa ramana, gratie unui distantier ,un rost de circa 10 mm, ia r la planssu unulde circa 5 mm (pentru ventilare in tirnpulprizei).

  cu un strat subtlre de substanta pentruumplut rosturi Super,

  Cu panourile RIGIPS peretiiexistenti pot f finisati prin tehnicade executie uscata. Caracte-ristici le acestora privind izolareatonica si terrnica pot Ii imbu-natatite In combinatie cu ma-terialele izolatoare corespun-zatoare,Se pot distinge urrnatoarsletehnici delucru:

  procedeul tencuiri i uscate, incare panouri le se rnonteazacu adezivi pe un suportmasiv ( caramida, beton,b.c.a. );procedeul rnontarn pa-nourilor pe structuri proprii,de obicei in cazul suporturilorl ipsite de capacitate portanta,in primu! caz, suportul trebuie sa fie

  stabi l, plan, protejat de umiditatea procusaprin capilarilate sau de fenomenelemeteorologice $i sa nu fie Inqhetat.

  Trebuie indepartate resturi le de mortarsau de beton, ceara $1uleiurile folositeladecofrare. Betonul proaspat, inca umed,trebuie lasat sa se usuce.

  Suprafetele netede (betonul) trebuiepre-tratate cu substanta Ri - Kombikontaktiar supratetele puternic absorbante euRi - Kombigrund.

  In eazul cornbinari i f inisajelor uscate eufinisaje ude, se executa rnai intai eele ude.in principiu, In cazul flnlsarf perefilor $i aplanseului, se f iniseaza mai intai perelele.

  Tencuiala uscataDrept tencuiala uscata se folosesc panouride construct;ie RIGIPS de inaltimeaincaperii si groase de 12,5 rnrn. Acestea seprind de pere!i masivi (de zidaJie, de betonnefinisat) cu adeziv pe baza de ipsos.Teneuiala uscata nu se recornanda lauscarea peretilor umezi si nici lalmbunatanrea izolanei fonice sau termiee.Pentru 0 elapizare ranonala a executiei setaie de fieeare data panourile neeesarefinisarii unui perete lntreg. inainle deaplieare, instalatlile care se montoaza ingrosimea finisajului trebuie translalale.Dozele de clstr lbut ie si tntrerupatoareletrebuie asezate la circa 2 cm distanta fatade perete. Pe dosul panourilor talate(inaltimea = "h" lncapere minus 15 mm) S8aptca, preeum in desen, adezivul preparatconform retetel ( tipil .r ita pe sac). In dreptulferestrelor, lavoarelor, consolelor, cosuriloretc., panourile trebuie lipite pe inlreagasuprafata.

  Montarea pe straifuri de panouriRigipsPentru a compensa greseli mari deplaneitate, se lipese, la distants de 60 em,straifuri de panouri RIGIPS care, in cazulunui suport incapabil de a purta sarcini,Irebuie prinse suplimentar in dibluri dispusela distants de 60 em. Pe aceste straifuri,pozltlonate vertical si Tn aeelasi plan, selipese panouri RIGIPS (grosime 12,5 mm),

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  5/40

  Coaja de dublare peastereata de lemnPeste tot unde, din cauza uneizidari i lipsite de planeitate, a uneitencuieli deiectuoase sau a unuischelet portant din lemn executatgresil, nu se pot prinde panourileRIGIPS cu adeziv, acestea (Ingrosime de 12,5 mm) potli prinsepe un raster din sipci de lemn,fixat de perete eu dibluri. Maiintai se Iixeaza, eu dibluri sisuruburi, sipci de 20/30 mm,vertical si in acotasi plan,Deieetele de planeitate serezolva prtn jntsrmadlul unordlstantier! Daca cdata cufinisarea peretelul trebuieimbunatatita si izolat ia fonica siterrnica, lnire s lpc il e as te re li l, de

  Coaja de dublareindependentaCoji independente de dublare sereallzeaza aeolo unde trebuiec or np en sa ta l ip sa de planeitate azldariel sau unde trebuie in-troduse instalatl ile in spatiul re-zultat. Daca in acslasi timptrebuie imbunatatita si izolareate rrnic a si ton ic a, s e introduce, ingolul r ez ul ta t, m a te ria l iz ol at or dinfibre minerale. Ca structura desustinere pot Ii iolosite profifemetalice CW 50 sau 75, saumontanf de lemn 61 6 cm. Fixareastructurii de sustinsre si pano-tarea se executa ca in cazulpereti lor de compartimentare. jncazul termolzolarf perstllor ex-

  Coaja de dublare cu bridede ajustareAceasta structure. se reallzeazapentru compensarea neplanelta-t ilor sl pentru Irnbunatatirea izo-laliei tonice. Ca structura desustnere pot fi folosite profile me-talice UW 50 sau sipci de lemn30/50 mm. Interaxul structuri i desustinare rnasoara 60 em, Malintai se traseaza cu linulde plumbtraseul bridelor de aiustare si semonteaza dlblurila. 5e insuru-beaza sina de ajustare prevazutacu banda de etansare pantru ra-cordarea eu peretele, apoi i selndoaie laturile in unghi crept,lzolana se pressaza de perete, iarlaturile sinei se indoaie pana la

  perete, se prinde material izolatordin fibre mmarale. Panourile seprind cu suruburi rapide RIGIPSde 35 rnm. in cazul terrnoizolarnperetilor exteriori, pentru evitareatorrnarli de condens, trebuieincorporata 0 barlera de vapori(vezi "Indicaiii de construct le:protectia tsrmica si umiditaiea":pag.6)

  teriori, pentru evitarea forrnari i decondens, trebuie lncorporata 0bariera de vapori (vezi "Indicati ide c on str uc ne : p ro te cn a te rrn ie a5i umiditatea; pag. 6)

  caoat. Profilele de perete UWsausipcile de lemn se prind de elemecu suruburi rapideTnpoziiie plana~i vert icala. $ipcile, respectivprotilele introduse in sine, 5ea pa sa ln sp re perete si astfel po t faiustate. Pe aceas ta s tr uc tu ra desustinere, pozilionata plan sivertical, se insurubeaza panouriRIGIPS (grosime 12,5 mm) cusuruburi rapide Rigips de 35 m m ,dispuse lacistante de 25 cm unulde altul. in cazul terrrtoizolaniperenlor exteriorl, pentru evitareaformarii de condsns, trsbuieIncorporata 0 bariera de vapori.

  , n sarea pere uor 1

  .. , .. ,-,

  ,-:, ' " " T o

  : L

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  6/40

  Indicatii de constructie, depinde, In esanta, de dlstantadintre peretele existent caruia ise ccrectsaza capacitate a deizolare tonica si panoul Rigips,precum ~i de masa acestuipanou, Doar eu 0 distanta de 5em si cu uIl sing ur panou esteposibila 0 1mbullaiatire cu circa15dB, ceea ce corespunos uneitrip lari a capacitatil de izolaretonica a unui element construct ivlipsit de coala, Pentru izolareagoluluiinterior trebuie tolosltsnumai maieriale tonoabsor-bante, ca de exemplu lanaminerala.

  lntluentarea diferentei normatede nivel ionic prin coaja dedublare a elementului des-partitor depinde de masura Tncare acest element despart ltorintervine In izolarea tonica dintreincaperl. Daca elementul des-partltor lnfluerrteaza mull di-tersnta norrnata de nivel Ionic,adica are 0mesa redusa, deei 0capacitate de masa redusa, esteposibila 0 tmbunata1ire sub-stantiala. Daca influenta estemica. elementul are 0 masamare, deci 0 capacitate deizolare ridicata, atunci protectlatonica depinde mai ales deiransmiterea l a te ral a ( adi acsn ta )si nu esle posibila decat 0c o re c tie r edusa in acsst al doileacaz, se recornanda 0 lrnbu-natat lre a capacitat ii de izolarstonica a elementelor adiacenteprost izolatoare.

  Prin panourile compuse Rigi"therm sl cojile de dublars Rigips,in cornblnat ie eu material izolatordin libre minerale, se poateobtine irnbunatatirea izolatie iterm ice (vezi tabelul). Pentru aevita formarea condensuiui, incazul perstilor exteriori izolati Tninter ior trebuie incorporata 0barlera de vapor! Necesitateabarierei de vapori depinde dematerra lele din care este realizatperetele exterior si ea poate Iicalculata. Pe peretii exterioriizolati Tninter ior, intre zidarie $iiz ola tia t er rn ic a, n u au voie sa segaseasca levi de apa ,

  piatra naturala), ea sl in cazulunor straturi exterioare irn-perrneabl le.Panouri cornpuseRigitherm MF sl co]t dedublare RigipsI n cazul dublarilor cu produseRigips asociate cu materiallzolator din fibre r n ine ra le , pent ruevitarea condensului. estenacesara 0 bariera de vapori Tninteriorul pereteluiBariera de vaporiDrept bariera de vapori pot filolosite folii de aluminlu saupolistilena asezate intre ma-tsrialul izolator si panoul Rigips.Tipul si grosimea de lolie nece-sara depind de conditiile cons-

  Imbunatatirea prin coji dedublare, respectiv panouride aderenta RoofingAceasta valoare de Tmbunataiirefoloseste la caracterizarea cali-tati i coji i de dublare din punet devedere acustic. Ea indicaameliorarea valorii de izolare Rwa unui element de constructie,lara sa ia In considerare trans-milerea in lung a sunetelor. Darirnbunatat lrea reala Intra douaincaperi - care se exprirna prinditerenta de nivel ionic Dn,T,w-depinde totusi de capaoi tataa detransmitere in lung a c lemente lorde constructie adlacente.

  Imbunatatlraa izolatiei ter-mice prin panouricompuse Rigitherm I co]lde dublare RigipsGrosimeastratului lnertia terrnica Cojidedublarede izolafie valoareaD (m'KtW) Rigips

  (rnrn) Panouricornpuse Rigitherm independente20 0,65 0,5635 1,10 0.9440 1,0750 1,54 1,4560 1,84 1,57

  Distanta in em Valoarea de irnbr n ~tatire Ll,R..,dB1x12,5mm Ri;J~ 2>:12,5nmRi;lips Panou Roofi ng- ---~--r----'----~~

  Panouri compuseRigitherm PSDin cauza rezistenlei r idicate ladltuzle, specifica' matsrlalululcare este spuma PS, bariera devapori nu este necesara in cazulunor pereti din materialepermeabile la vapori. Bariera devapori esle, insa, strict neceserain cazul materialelor de con-structie (ce alcatuiesc peretele)impermeabile la vapori (deexemplu betonul, clincherul,

  tru ctiv e s i trebuie calculate de lacaz la caz. Pot Ii comandatepanouri Rigips caserate cu foliede aluminiu 30 p rn s au eulolie depolietilena prlnsa de hartlerezistenta Natron (tehniea detencuiala uscata).

  Grosime a Ii b re i L\Hw Gros, total- "Rw Gras.total "R" Gros.totalamineralein em (em) I (em) (em)2 I 10 3,3 13 4,5 1-2 12,5+203

  1 -12 4,3 15 5,5

  3.5 4 12,5+35----'-----I 13 5,3 15 6,5

  5 15 6,3 15 7,5 5 12,5+50- .-6 15 7,3 15 8,5 7 12,5+60lzolatia tonicaImbunatatirea izolatiei loniceprintr-o coaja de dublare

  Detalii pentru brida deajustareDistanta dintre dibluri este de 150 iem pentru profile de perete UW, Irespectiv de 80 e m pentru $ipci delemn. La racordanle la perete,partea profilslor, respeetiv a socuorce nu se insurubeaza, seaplatizeaza prin intermediuldlstantierelor, imediat dsasuprasinel.

  Clsma de fixarec u p la ns eu CD

  Brtda de ajustare(in farmadelivrare)

  ou profil deperele UW;;O

  Cu sipci delemn30!.50mm

  Bacordare laperete

  ~,

  .... ~.

  Clema de fixare 32 + 50mm, ca alternativa la bridade ajustarelndicata pernru imbunatatireaizolaliei lonice $ i termice a perstlorplani si vertieali, de exemplu acelor din beton prefabrieal.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  7/40

  Pe re ti decompart imentare

  Prin folosirea perefilor de montaj Rigipspot f obtinute - In cornparatie cusistemele oonvsntionala de realizare aperetilor de compartimentare - avantajerelevante din punctul de vedere alcosturiior. Spatiul liber din interiorulperetilor este ideal pentru amplasarearationale a diferitelor t ipuri de instalati i ,iar supratata instantaneu uscata aperetelui poate f vopsita, tapetata saularnbrisata tara Intarziere, SistemeleRigips suporta oriee cornparatll o;idin

  punct de vedere al izolatiei lonice si alrezistsntai la foc, iar greutatea pereteluieste de numai 25-50 kg/m2. Sistemuleel mai folosit este eel cu montanti sistructuri de sustinore de metal. Se potins a folosi si structuri de sustinere dinlemn, de exemplu rnontanti de 6 x 6 cm.in tunctie de cerintele lizice siconstructive ale constructiei, se potrealiza pereti simpli sau dubli. Calitatllefizice si statice ale perstilor rszulta dinconlucrarea structurii de sustinere cu

  panourile Rigips sl cu straturile izolanledin interiorul peretelui. T n acest fer rezuitaelemente de constructie adaptate ladiferite conoftii constructive. in cazul uneirnoditicari a functiunii cladirli, peretii demontaj Rigips se pot demonta fara marieforturi.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  8/40

  r-eren ae comPeretl de montaj Rigips custructura de sustlnere din metalPanotareaPanouri de ccnstructre Rigips, format mare,grosime 12,5 mm, respectiv 15,0 mm. Formamuchiei AK (aplatizata) sau "Varia" (aplatizatasernicirculara).Fixarea panourilorSuruburi rapide Rigips 25 rnrn.

  Prelucrarea rosturilorRosturile dintre panoun, precum :;;i ele-mentele de fixare, trebuie prelucrate cuspaclul in mai multe randur! Pentru rosturisistem AK vezi pag. 35, pentru rostu risistern"Va rio" vezi pag. 34.Structura de sustinere Profile de racordare la pardossala, tavan,

  sau la alIi peref de tip Rigips - UW,

  respectiv CW , care se fixeaza cu dibluricu stift rotativ Rigips, respecliv diblurirnetallce Rigips.

  Profile rnontanti Rigips CW o Banda de etansars pentru racorduriRigips.Izolarea spatlulul gol din interiorulpereteluiVata din fibre minerale sub forma de saltelesau placi. In cazul cerintsi de protectielmpotriva incendiului. Panotarea: panouri de protecjie irnpo-triva incendiului (vezi "Prezentare",pag.12).

  ...... .-...~~~I ..........

  ....................

  TrasareaMai intai se deseneaza traseul peretelui pepardoseala cu sfoara sau dreptarul. Atentie laeventualele goluri de U$i. Apoi se trassaza urmaperetelui pe peretil adiacenti ~ipe planseu, cunivela si dreptarul.

  Panotarea primei fele a peretelulPanotarea primei fete a peretelui incepe eu 0latirne lntreaqa de panou (120 em). in acestscop, panou rile Rigips sa fixeaza de profi lelernontanti eu 0 surubslnita electrica, lolosindsuruburi rapide dispuss ladistante de 25 em. I neazul unei panotarl dubie, distanta dintre $U-ruburile prirnului rand de panotaj este de 75 em.Dincauza necesitatii de alternare a rosturilor, aldoilea rand58 rnonteazaIncepand cu0 jumatatede la(imede panou (6 0 ern).

  Profilele de racordareProfilele de raeordare UW se prevad pe 0singura lata eu benzi de etan9are pentruracorduri Rigips si S8 tixsaza de pardosaala euelemente de prindere universale, la dlstante de80 em unele de aitele. Pe peretii adiacent i sereallzeaza raeordul prin profile CW o Din motivede izolare tonica, profilele de racordare trebuiepresate cat mai strans de elementele deconstructe respective.

  Izolarea spattulul liberDupa panotarea primei fete a peretelui slmontarea instalatiilor sanitare si electrica ne-cesare in spat iul libel din interiorul vi itorululperete se fixaaza izolatia din fibre minerale.Spatiulliber din interiortrebuie izolatin totalitate,iar materlalul izolant trebuie lmpiedicat saalunece.

  Profi lele montantlProfilele rnontanf CW trebuie introduse eel pu-tin 2,0 em in profilele de raeordare eu planseul.Profilul montant se introduce mai intai in profilulde racordare dejos, lar apoiin eel de sus. Apoiproli lele montanf se dispun la un interax de 60em.Eletrebuie sa fie orientatecu laturadsschlsainspre directia de mental, in asa fel ineat fixareapanourilor sa lneeapa de la rnuchla stabila.

  Panotarea celei de-a doua fele a pere-teluiPrin panotarsa celei de-a doua fete, peretele demontaj Rigips capata stabilitatea sa finala. Seineepe cu 0 [urnatats de lati rne de panou (60em), in asa fel ineat rosturile celor coua tete aleperelelui sa fie decalate eu latlrnea unui campdintre montanti.Peretele de mental Rigips este acum preqafitpentru tratarea rosturilor. racordarilor si a ca-petelor de suruburi,

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  9/40

  Realizareatocurilor de usl

  Toeurile de usi pot Ii introduse lara problemein peretii de montaj Rigips. In alegerea iehniciide prindere, esentlala este sarcina produsade greutatea usli, Trebuie luati in considerareurrnator l i lactori:1, lnaltimea maxima a peretelui: 280 em2. Oeschiderea usii: < 90 ern3. Greutatea maxima a foi i de usa: 25 kg.Daca toate aceste date eorespund, se pcaterealiza toeul usil din profile de perete UW.ICW (grosimea tablei : 0,6 rnrn, structure: t ipcutle).Aceste profile pentru montantii usii se fixeazade profilele de raeordare eu pardoseala prinnituri cu cap ascuns. Prolilele de raeordarecu pardoseala trebuie prinse de pardossala,in stanqa si in drsapta golului usii. cu catsdoua diblur]. Orept buiandrug al usii, sernontsaza III partea superioara a golului unprotil UW_Alaturarea panouri lor din care sereallzeaza peretele trebuie sa se producaintotdeauna deasupra buiandrugului, si in niciun ca z in dreptul profi lelor vertcale ale tocului.In acesl seep, in profi lul-buiandrug se aseaza

  ItJ,i:t_~LI I I t:: II LeiIt::

  douaprolile-montanji,care rszolva problema ros-turilor decal ate ale celor do-ua fete de pere te . Monlareaunor tocuri prefabricate dinmal multe piese de otel seface conform desenuluialaturat, I II cazu' unor inal-timi de perete mai mari de280 em, a unor lafirni de uslrnai mari de 90 em sau aunei greuta\i a loii de usamai mare de 25 kg, trebuielolosite - la montarea unortocurl de otel din una saumai multe piese - profile derigidizare UA, care val'inlocui prolilele de pereienormale UW I CW (fig, 1 ),

  "!'-4r J. . ..,II

  Toe de otel eu profile de rigidizare UAAsemenea prolile - care au grosime de tabla de 2 rnm si care pot Iifixate la rO$U de planseul inferior si de eel superior prin dibluriarnplasatein zone speciale de colt - se tabrica pentru diierite grosimiale peretelui. Penlru realizarea uneileqaturi puternice cu pardoseala,in zona golului de usa, profilele UW se dscupeaza. Prolilele derigidizare UA sunt prevazute cu unul sau doua randuri de golurialunqite. Acestea, l rnpreuna cu golurile prsvazute in colturlle deracordare, permit compensarea unor mici diterente ale inaltlrnlilncapeni sau provenite din incovcierea (Iimitala) a planseului superior.Fixarea panourilor de profilele UA 5e face cu suruburi rapide Rigipstip 221_ Acolo unde acest lucru nu este posibil din cauza latimii goluluide LIsa,se m_onleazalanga prof ilul UA un protil CW supl imentar, decare apoi se lnsurebeaza - pe testa inalti rnea - panouri le.

  Toe de lemnPentru montarea unor tocori de lemn sunt valabile toate conditiileprevazuts pentru profilele de perele CW, 5e rscornanda insa caprofilele-rnontanti CW penlru usl sa fie montate cu partea deschisaspre toe $i sa fie prevazute cu un montant de lemn. In aces! lei, toeulpoaie Ii rnontat in modul obisnuit in care se face aceasta oparatie.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  10/40

  lnstalatii / RacorduriPentru a putea demonstra eel maibine earacteristicite liz ice alepereti lor pretabricat i Rigips vatrebui sa [inern seama de unelea rna nun te , cum arI i urrnatoarsls:

  vorbirii se propaga si dincolo, prinp ar et ii d es pa rt lto rt , s i, acaoneazaasupra celor atlatl in alte In-caperi.Dat t iind faptul ca cele maimulte zqomots care suntderanjante, sunt cele cauzate de

  Cerinlele lonice pasi, aceste zgomote trebuie lm-Cei care se alia In incapere fac ; piedieate sa se propage. Prindilerite zgomote in m iscare ,vorbire. Zgomotul pasilor sau al

  asamblarea unor elements solideaceste zgomote se propaga mai

  Trecerea instalatillorlnstalati lle se rnonteaza In golulperstilor de montaj Rigips, dupace s-a executat panotarea uneifete a structurii de sustinere. Inbaghetele profi lelor-rnontantiCW sunt stantate zone de formaH , care pot I i ruptein vedereatrecerii instalati llor. Cu clestelepot f real izate goluri rotundesuplimentare, care pot f pre-vazute cu garnituri de materialplastic psntru protejarea in-stalatluor electrice.

  DozeleDozele montate in golul interioral peret i lor eapata stabil itate princonlucrarea marginii dozei cuaripile metalice aplatizate dininterior. Se rnonteaza intai dozain peretele de menta ] Rigips,apoi lntrerupatorul sau priza.

  Racordul cu pardosealaDin punct de vedere Ionic, ceamai buna racordare cu par-doseala se obtlne atunci candsap a de parooseala se oprsstein peretele de cornpartlrnentars.Tn acest lei se elimina oriceposibilitate de propagare a su-netului.

  bine. Deci vorn avea nevoie deincluderea unor elemente deizolatie mai moi, maleabile.

  Racordul cu pardosealain cazul unei sape flotantecontinue de cirnentsi al cerinteiunor Dn,T,w 2 : 35dB, trebuieprsvazut un rost in zona legaturiisapa: cu peretele. Pentru caprotilul de racordare sa poata Iipozi f ionat in axul peretelui, acestrost trebuie realizat in afara a-cestui ax. Rostul trebuie protejatde pral s l r est u ri de materiale deconstructli.

  Racordul cu planseulin cazul unui l inisaj ud continuusau a unui planseu de betonaparent, tasia de protectis seprelucrsaza cu spaclul spreinterior. Tnacest lei se real izeazao separars rectilinie intre dile-ritele materiale. Daca din motiveoptice - de exemplu un linisaj devopsitorie - aceasta separare nutrebuie sa se vada, trebuie pre-vazut un rost chituit cu chit per-manent elast ic si posibil de vop-sit. Racordul cu perel;i adiacentiurrneaza aceeasl procecura.

  Racordul cu planseulRacordul cu un plan$eu la rosu,ce urrneaza a f tencuit , se facetara fasie de protecna De aceea,panourile trebuie acoperrte cu unstrait autocolant de vopsitorie.Partea vizibila a acestui strait vaf inlaturata dupa tencuire. Sepoate opta pentru un nut. Su-plimentar poate fi prevazut unrost chituit cu chi! permanentelastic si posibil de a I i vopsi t.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  11/40

  Transmteri laterale(elemente de constructte adiacente)Capacitatea de izolare fonica a unui elementde constructie depinde si de lntluentele pecare elementele alaturate Ie exerclta asupratui - peretele condorului, tatada, pardoseala,planseul. Acestia sunt factori care, inde-pendent de peretele de montaj Rigips, potactiona pozitiv sau negativ. In detaliile deracordari care urrneaza, acesti factori sun!luatl in considerare Tnmare masura. Pentruexecutii speciale, serviciul tehnic de con-sulting 8 1 1 RIGIPS va sta la dispoziiie(adresele se alia pe spatele coperti i).

  RacorduriPeniru protectla Ionica sunt necesareracorduri stanse. Este dscl str ict nscesaraprevederea unor benzi de stansars pentruracorduri Rigips, ca sl umplerea rosturilordela racorduri cu substanta speciala Rigips,respectiv cu chit permanent elastic. Dacatrebuie indeplinite conditl l privind protectiaimpotriva illcendiului, trebuie lolosite benzi deetansare pentru racorduri dill clasa demateriale A (fibre minerals din libra de piatrasau de zqura). Benzile de etansare pentruracorduri Rigips pot Ii folosite daca suntrealizate in grosimea panourilor, deci daca

  U U III f.li::t r LH IIt:H lL i::t r e Isunt complet acoperi te de acestea. Daca dincalcul raisse 0 incovoiere a planseuluisuperior mai mare de 10 rnrn, in zonaracordului perste-planseu, intra panotajul OKsi planseul UK trebuie prevazut un rest detasare (racord glisanl la planseu). MuchLilelibere ale panourilor trebuie prolejate cu unproti l de protectis din alurniniu, chituit.

  . 1 /d,

  , i I -

  Racord 91isanl cu planseulDin motive de protectie tonica si tata deincsndii, in cazul unui rost glisanl se prind deplanseu fasii de panouri Rigips. Proti lele CWsl panourile trebuie scurtats cu cat prsvadcalculele de lncovoiere. Pentru a permits 0glisare llbera a profilului de racordare UW,panourile se prind numai de profilele -montanti CW, past rand lata de proiilul UWdlstanta rezultata din calculele de Tncovoiere.

  Pereti adlacentlPanolarea continua intr-un singur strat sarecomanda numai in cazul unor cerinte re-duse de izolare tortica,

  Pereti adlacentlDin punct de vedere acusfic, eel mai bine secornporta un racord reallzat cu proiile LW,caci asllel se lntrerupe transmiterea in lunga sunetalor. La prelucrarea racordului, straifulde protectie se aplica peste coli.

  Coltulin zona sxtarioara a coltului, profilelemontanf CW se montaaza conform l iguri i.

  Peretl adiacentiCa 0 alternatlva fata de figura 8, se poateopta si pentru 0 separate cornpleta a peretilor.

  Coltulin cazul perefilor cu doua randurl de montanji,trebuie acordata 0 atentle deoseblta pro-cesuun de execut ie a izolani golului din gro-simea peretilor.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  12/40

  IIPrezentarea peretilor Rigipscu montanti metaliciPeretii de montaj Rigips pot fi adaptati

  la dilerite cerinta liziee tara a se modilicasistemul de baza, Astfel, de exemplu,pot I iobtinuta valori de izolare tonica Rwde la 45 dB la 65 dB pentru pereti cuunul sau doua randuri de panouri, prinmarirea golului interior (a distantei intrecele doua coji), si/sau, prin realizareaunuia, respectiv a doua straturi depanotare. Prin lolosirea unor materiale

  la izolarea golului interior $i prin grosimiditerite ale panotajului se obtin pereticare se lnscriu din punet de vedere alprotsctiel Tmpotriva incendiului de laclasa F30 la clasa F90. Strueturile Rigipsprezentate in cele ce urrnsaza suntatestate prin adeverinte oliciale sau prinnorme. Tncaz ca este necesara protectiaTmpotriva incendiilor trebuie tolosite pa-nouri Rigips rezistente la foc. In cazuri

  exception ale, cerintele F30 pot f re-zolvate cu panouri normale Rigips indoua straturi.

  Codulsistemului Rigips

  P ro te ctia la to e c en t.8 3800 partea a 2-a

  IDenum. prescutata G rosimea j1 Pmfilul mDntantuluii panotajului pe~mea pere!elui latura ,I . . mm mm

  In!il\imea admisibila (2 )Domeniu de to losire (1)

  I I IIm I m

  Perete montant metalic simpJu, panotaj 1 strat. Greutate circa 26 kglm'15,0 3,00 2,50I UL312,5 3,75 3,2515,0 4,00 3,5012,5 4,50 4,0015,0 4,50 4,00

  CW 100/150

  2 x 12,5 3,25

  F30

  2 x 12,52x 12,5

  2,754,25 3,75

  (3 )(3 )(3 ).00 4,50

  Perete montant metalic dublu, panotaj 2 straturi. Structura de sustinere sprijinHa sau separate, Greutate circa 53 kglm'O N E O t Q I 1 5 5 2 x 12,5 3,00 2,50 (3 ) I .1CW75+75!2OS 2 x 12,5 4,00 3,50 (3)

  O N l lX i+10X55 2 x 12,5 4,50 4,00 (3)

  CW7St75122DCW7St75 !220

  4,003,503,50

  4,00Disiparea lntanoara i rnpiedica trasmiterea undelor acust ice pringoluri (de exemplu prize) in panouri le de carton gipsat opuse -in cazulperetior cu instalafii eleetrice sau aile fipuri de instalatll.

  La cerinte de protectia impotriva incendiului, tolosltl panouri Rigips rez.istente la toe, conform normei austriece 8 3410, respecliv DIN 18 189. Inplus, sunt valabile normele prescrise in fiecare tara.1} I. Dcmenlu de: folcsire: m c a p e r i CU eqtornerart rc duse de oam snl, de

  exempill loclJin1e, hme-Iuri, biroufj ~ spi tare, inchJSi . 'corcoare.I I. Domenlu d80fc lo s lr e : Inccpert CI J Qg l l J .JT J e li i r i ma i r na ri d e o amcni .de a xemo l u sali de in lr un in , sali de c rasa. s3 l li de aud '" I l ii ,a xpczi ti i,s pa (i i c cme rd at e d e v an zar a. peecum ~iinc-:::ipsl'i C I _ l deni l; c l ri d i T lC l imarl [ J ' . ; : ! 50 de en.

  ~ I l J a W m i r e .adrni5r.iJ~lep o t f r n a r u e p n n f-01osir.a~de p r o n t o CW (:~Jgro!>irni ma r ma rt d e ti ibla -Iapr varifk::..ats1atistic.

  J] ES,8pc : ; ; i bi l ~ to los lr ea de -panour l de .g " ps c ar to n. cooreem ncrmetausmece B 3 41 1J .

  4) 1 \ i : . ' " 1 t - c : r i < ! : J l zc la io r 0 ;- :1 ib re m in ar al e, c cor orm n ormet eusmece B 34 80 .5 ) Cenn t et e p ri vi nd c ro t ec ua f O .f li c~ a e r i( "n a l nt re I nc i; , _ p~ r i (n o rma

  ausuieca 6 8 .2115 . j )Cl It t >.da d ou a, t ab al ul 5 } se staoncsc in D n, T .I N . T r an sm it a re e sune ta l ui p nn c e le p a fr u elcrnante de cc reurucuem a r nno ' it ir lo r d e t ra n -um te e e i n l u ng a sune t ut ul ( vc z i ' P rc t ee tl aiOQica').

  R . . - . , . . . Mf u>u ra de t z ct er e nO /ma ta i n t a bo r at o rDn,T.. . . = t u te r en t a de n l ve l i on ic n o rma L :)

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  13/40

  Exemplu de utilizare a peretllor curbiRiflexD atorita cuncasterii s i soli-citarii lor pe 0 scara aftata Incontinua crestsre, preturilap la cilo r p en tr u p er et i c ur bi, c o-m e rc ia liz ale s ub d en u-m ir eade R IG IFORM sau R IFLEX (d en um ir e m a i ra s- pEmdita lnEuropa) au putut Ii red u se cuaproapeu lt im i i a n i.

  50% in

  PanotareaP an ou s pe cia l de ip sos R ife x,grosime 6 m m, capabil de a Iiform at in re gim us ca t, fle xib il;prevazut cu fib re de stic iaincorporate in am bele fete ,are m uch ii ascutite pe pa trula turi. Form at: 120 x 240 cm .

  Structura de sustinereE lemen te p re fa br ic at e, p ro fileUWs i CW

  IIUmplerea rosturllordintre cele douaelementeS e rsa lize aza prin m ai rnultsfa ze d e l uc ru c u a ju to ru l c h il ul uiR id ur it , c ar e este u n ma te ria ls pe cia l p en tru aceasta ope-ra tione , E lem entele R illex sea sa rn ble az a c u a ju to ru l b en ziid est in a te a ces te i opsranuni.

  Completarea ntsetor, aintervalelor goaleCanepa indusniala ca ma ter ia lizolant,Izolare tonicaCanepa in du st ria la ca mater ia lizolant.

  5 l 3 4Structura de sustlnereR acordare a la pardosoala sila planseu , ca re va ca formap ere te lu i c urb , s e re aliz ea zadin profile de perete U(stantate pentru pereti curb i-1 ) , c a re se insurubsaza deplanssu si de pardosoala ,prsvazandu-se s i elementede ata nsare, M onta ntii profilCW (2) s e in tro du c T n a ce steprofile din planseu si dinpardoseala , la distants de300 mm unii de a ltii .

  PanotareaP an ou l s pe cia l d in ip so s R ifle x(3) - curbat ln stare uscata - set nsur ub ee za d ir ec t d e p ro fil el ede perete C , pe directtetra ns ve rs al a .P rirnul s tra t depanouri se Insurubeaza cus urub uri ra pide (a =2 00mm ),Rosturi le si racordarils lapereti (4) se prelucrsaza cu$pac lu l c u c h it R i du rit si strai luride protacne cu libre de stic la ,numa i in stra tul exterior.Ros lu ri le pano ff ir ii i nt er io a re se

  Legenda1 . P rolil.e de ra corda re U , pentrupsraf curbl, cu benzi deetansare p e n t ru r ac o rd .

  2 P ro fil e d e p er ete CW50-60.3, P an ou s pec ia l de ipsos Rif lex.4. Prelucrarea rosiulul eu st ra i fu r i

  d e p ro te ejie d in l ib ra d e s tic la .5. Pen tr u compensa rea recorda-

  rii de un perete R ig ips ( eurnontantl ) ,u lt im u l p ro fil C als up ra ts te i c urb e , tr eb uie p re -vazut cu u n ~ tr ail d e 10 em la -l ime.

  konkav

  realizeaaa doar prin sim pla 'alafurare.

  ObservatleP rel uc ra rea Tn tr eg i i supr al et ecu spaclul nu e ste nscesaradscat in conditii specia le deiluminare sau daca estenecesara 0 planeita te ex-c ep tona ta , atunci cane deex . supratata urmeaza s a fiefinisata cu lac trebuie, Ingenera l , prsvazuta 0 a d ou apanotare.

  Razete de curbura ate perelitor( ra ze m i nime)concav( curbura interioara )600mm

  convex(curbura exter loara)1400 mm

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  14/40

  Amenajarea bailor

  Structurile de pereti Rigips se preteazafoarte bine la prelucrarea oricarui tip deinstalatii. Cablurile electrice sau con-ductele de instalafii cu diametre de pan.la 30 mm pot fi trecute orizontal prinzonele special stantate in profilelemetalice. Tevi cu diametre mai mari se

  pot instala fara probleme in spatiul goldin interiorul peretilor. In asemeneacazuri, oistanta dintre cele doua fete aleperetelui se stabileste in functie dediametrele acestor levi. Fata de sis-temele conventionale, tn asemeneacazuri se economisesc spargerile cos-

  tisitoare de goluri si scate. I n plus, demulte ori, spargerile ulterioare incheieriiexecutiei nu sunt permise. Avantajeleole rite de pereti de montaj Rigips suntpuse in valoare in special tn cazulperetilor care trebuie sa poarte instalalii

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  15/40

  lnstalatii adosate IPereti de dublarePentru a evita spargeriin pereti masivi,

  instalatllle se pot realiza si in lataacestora, Montarea acestor instalatii seface fie pe elemente portante adecvate(de exemplu rnontanti oortantl), fie pesisteme prefabricate pentru instalatii.Aceste instalatii adosate se acopera

  in mod avantajos cu un perete dedublare Rigips, care este assrnanatorunui perete de montaj Rigips cu panotajsimplu. Structura de sustinere si pano-tajul pot f i, Tnacest caz, executale panain tavan sau numai pana la '[urnatatsa"lnaltirnii. in cel de-al doilea caz, proe-rninenta rezultata poate Ii tolosita casupratata onzontata de depozilare. Cojile

  de dublare cu snuctura portanta trebuiepanotate, ca si peretii ce poarta instalanl,in doua straturi. Daca urrnaaza finisareacu placi (ceramice), distanta dintremontanti trebuie - in cazul panotajuluisimplu - rsousa de la 60 cm la 40 cm.

  UClllur fete (eea pe care urrneaza sa se ga-ssasca obiectele sanitare), instalatorulpoate realiza instalatiile. Fixarea acestorade suportii prevazuf pe rnontantii portantise poale face prin coltari si bratari. Pentruizolarea tonica, instalatiile se separa deperete prin garnituri de cauciuc saupasla,

  Obiecte sanitareObiectele sanitare, care trebuie con-siderate "sarcini mari in consola", seprind fie de elementele portante pre-fabricate sudate complet, lie de montanliportanti Rigips, cu prinderi adaplabile.Acesti montanti zincati se rnontaaza Ingolul peretelui si ei preiau, irnpreuoa cuprofilele CW si panotajul, elorturile lacareeste supus perelele. Dupa realizareastructurii de suslinere si panotarsa unei

  Tevile de apa rece Irebuie izolalecomplet, pentru a se evita formarea decondens. De asemenea, se rocomandaca ambele lete interioare ale peretilor cepoarta instalati i electrice sa fie izolatefonic cu fibre minerale.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  16/40

  Amenajarea

  Panotarea cu panouriRigips impregnateo conditis nscesara inamenajarea spatiilor umedeeste buna vsntilare a Tn-csperi! Astfel se cresazacertitudinea faptului ca umi-ditatea patrunsa temporar inpanourile Rigips este eli-rninata prin uscare. Capa-citatea de climatizare a ma-terialelor de constructe dinipsos nu trebuie subsstimatade prezenta unui strat im-

  permeabilla vapori, prsvazutpe toata inaltimea Incaperii.Nu esie sxclusa 0 umezireexcssiva ternporara a pa-notajului, prin rosturi chituitecare si-au pierdut etan-seitatea, prin goluri de diblurirealizate ulterior, sau prinformarea de condens in golulperelelui. l n consocinta, Tnlncaperi umede ar trebuifolosite in principiu panourile

  Rigips impregnate (RBI),respectiv panourile rezistentela foc impregnate (RFI).Panourile impregnate pre-zlnta 0 mai mare siguranta incazul unor umeziri ne-controlabile, deoarece, atatmiezul de ipsos, cat si tetelede carton sunt tratate special.I n acest fel este rsdusa lamaximum absorbtla posibiliide urnezeala, iar umezealaabsorb ita in ciuda acesteitratari este eliminatii cat mairapid.Panourile impregnate se de-osebesc de celelale tipuri deRacordarea cu cada debaiePentru izolarea tonica intre cor-puri (zgomote de impact), lntremarginea cazii si panotajul con-tinuu se introduce un strait depasla. Panourile superioare -panouri formate din doua straturi- trebu ie oprite la CIrca 10m mpeste marginea cazii. Rostulastlel format va Ii umplut ulteriorcu chit permanent elastic sifungicid (figura 1).

  Racordarea cu pardosealaintre pardosaala si panourile cudublu s tr at s e lasa un rost de circa,10 r nm . L a racordarea finisajului depe panourile peretelui cu cel alpardoselii trebuie acordata atentleceosebita zonelor de colt. De laproducatori specializaji de adezivi(de exemplu PCI) se pot procurabenzi speciale de etansars, carese introduc odata cu panourile definisaj si care etanssaza sigur $idurabil colturl le (figura 2). Pentruprinderea placilor de linisaj trebuietolositi adezivi speciali cu elect derespingere a apei (adezlvl deetansare), care 58 apl ica in oouarandurl, Alte incicatii la pagina 39.

  panouri prin culoarea verdea tetetor, culoare care tnsanu reprezinta un indiciu alealiliitii. Paliroa eulorii prinexpunere intensivii la luminanu lnsaamna reducerea call-talii panoului, In cazul unorpanotari dubie, ambele fetetrebuie realizate din panouriimpregnate.

  I II

  Strapungeri pentruinstalatllStrapunqeri le pentru instalatii,de exemplu pentru [evila deapa, trebuie decupate cu cir-ca 10 mm mai mari decat dia-metrul tevil. Marginile goluluiprodus prin talere trebuie maiintai acoperile cu un grund,pentru 0 mai b un a a de re nta achitului. Strapunqerile, precumsl toate racordurile si col turile,trebuie chituite cu chit perma-nent elastic si fungicid.Oaca se rnonteaza instalatilspeciale de dug (de exempluViega - execufie cu garnitur i decauciuc fonoizolante) nu suntnecesare masuri specials (fi-gura3).De traversele Rigips pot I i mon-tate in acelasl lei, cu bra\2iri, ar-maturi si levi Ie de canalizare.(tigura 4)

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  17/40

  t' " IClIUctllt: Ictl:st:

  Plafoane cu sistemestandard Rigips

  Finisarea planseelor cu RigipsFinisarea planseelor cu structura desustinere fixata la rosu direct de planseurealizeaza 0 supratata de Tnchidere aspatiului, plana, care poate Ii vopsita sautapetata. Acest sistern este tolosit rna!ales la renovarea planseelor care prezintagre::,;elide executie. In atara unei acoperiril ipsile de rosturi pe supratste mari se potrealiza - tolosindu-se casetele Rigips -diferite accente optice.

  Finisarea planseelor cu structura desustinere fixata direct pe planseul larosu

  Plafen suspendat cu structure desustlnere din lemn

  Plafen suspendat cu struetura desustlnere din metal

  Plafeane suspendatePlaloanele suspendate cu structura desustinsre din lemn sau metal se folosesepentru a reduce Tnaltimeaincaperjlor saupenlru a ascunde instalatiile montate ingolul rarnas. Tnplus, prin combinareaplatoanelor suspendate cu materialefonoizolante din fibre minerale, se potobtine Tmbunataliri suplimentare:- reducerea costului de incalzire, prinlmbunatatirea izolatiei term ice;- irnbunatatirea izolaliei fonice aeriene a

  ptanssului existent cu valori de pana la8dB;- scaderea nivelului fonic si reglareaecoului prin panouri Rigips cu goluri sislituri;- cresterea rezisieniei la foc aconstru ctiei,I n structura platonulul pot Ii integrate taraprobleme si accesorii existente pe plata:sisteme de iluminat, de ventilatie sic I imatizare.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  18/40

  I""IClIUClnefalse

  Plafon suspendat cu struc-tura de sustlnere din lemn

  PanotajulPanouri Rigips de format mare,grosime de 12,5 rnrn. Muchii detip AK (muchie te$it.)sau de tip"Varia" (muchie teslta sernicir-culara).Fixarea panourilor$uruburi rapids Rigips de35mm; alternativ cuie specialsRigips sau cleme.Prelucrarea rosturilorRosturile dintre panouri, precumsi elemenlele de prindere, trebuieprelucrate cu spaclul in mai muttsranduri, Pentru r o st ur i s is t er n AKvezi pag. 35. Rosturi sistern"Vario" vezi pag. 34.Structura de sustinereSipci de lemn calitatea a doua,cu muchii ascutite, prinse cusuruburi rapide Rigips. $ipciportante 40/60 mm. muchieperlect. sipcl de menta] 48/24mrn, sau 50/30 mm.

  sipciportante

  1 InteraxulStructuri de sustinere din Masa platonului suspenda!lemn 15 kg/m2 I 3 0 kg /m 2I-- -Distanta intre sipcile portante50/30 ($ipci de mon!aj 48/24) ~850 mm ~700mm60/40 ($ipci de montaj 48/24)60/40 (sipci de montaj 50/30)Distanta dintre dibluri I ~850mm I ~750 mm

  ~t Sistem de suspendare, ~~ f ~;ii:eS suspendare cu bucla, lungimi ~e livrare de la 12,5cm

  030 ~ pana la 1,0 m./ -- ~/ Piesa de suspendare ra plda c u arc penlru structuri

  I' I I de sustinere din lemn.

  _ '__j) Sisteme alternative - vezi "Prszentarea''.

  SlpCI de rnontaj

  Prinderea slpcllor de sus"tlnere de planseul portantMai intai se traseaza pe peretiiadlacent i Inal timea plafonuluisuspendat. Se traseaza apoi peplanseul existent pozitlile sipcilorde sustinere, care s e f ix ea z a cudibluri si suruburi.

  Prinderea sipcilor desustlnere de plansee cugrinzi de JemnIn caaul planseelor cu grinzi delemn, sipcile de sustinere seprind de grinzile de lemn, pe catposibillateral $i prin intermediulunui surub cu cap rotund, cudiametrul de circa 5 mrn.

  x=ln tunctie de masaplafonul ui suspendat

  y'k = in functiede masaplafonuluisuspendat

  $ipcile portanteTijele de suspendare se prind depiesele de suspendare rapids,care sun! insurubate alternativ lastanga sl la dreapta slpcilorportante. Ajustarea lnalti rnii seface prin glisarea arcului.

  Sipcile de montajAstereala de montaj se prinde dereteaua $ipcilor portante Inpunctele de intarsectie aleacesteia, prin suruburi rapideRigips de 55 rnm. Pentru inter-axvezi descrierea structuri i ,

  PanotajulDe astereala de montaj se prindcu suruburi rapids Rigips de 35mm panourile de constructieRigips. Distanta dlntre surubun =17 cm. Rosturile transversale sedispun decalat (pentru evitarearosturilor in cruce).

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  19/40

  Plafon suspendat cu structurade sustinere din metalPanotajulPanauri de constructie Rigips -varia, de format mare, grosime12,5 mrn.Fixarea panourilor$urubur i rapide Rigips de 25rnm.

  Preluerarea rosturilorRosturile dintre panouri, precumsl piesele de prindere trebuieseprelucrate eu spaclul in mai multeranduri. Rosturi sistem 'Varia" -vezi pag. 34.

  Struetura desustinereProlil de platenRigips CO, caprofil de bazasi portant.

  Prinderea sistemelor desuspendare de planseemasiveMai irrtai se traseaza pe peretl iadiacenji inalt irnea plalonuluisuspendat. Apoi se trassazapozitiile -sistemelor de sus-pendare, care se prind deplanssul existent eu dibluri sisuruburi .

  Prinderea sistemelor desuspendare de plansee eugrinzi de lemni n eazul planseelor eu grinzi delemn, sistemele de suspendarese prind de grinzile lemn, pe calposibil lateral, prin intermediulunor suruburi eu cap rotund, eudiamelrul de circa 5 mm.

  Plafoane false IAncora de c ol ! p en tr uIncrucisarile prolilelor 0 ') 1 1CD. ;~

  Piesa de siquranta b Ya legaturi lor trans- Jversale CD penlrustructuri eu lnaltims / J - - n . . t . .constanta. ~~

  .~~ - - - - _ . _

  Sistem de suspendare, ~ Tija de suspendare cu bucla,

  ~ lungimi de livrare de la 12,5I f em pana la 1 ,0 m.Piesa de suspendarerapida t ip ancora, euarc.

  Profilul de bazaPiesa de suspendare rapida euarc se introduce Tn protilul debaza si se cuplsaza eu tija desuspendare. Ajustarea Tnaltimiise face prin glisarea tijelor desuspendare Tncadrul areului.

  Profilul portantProii lul portant CD se prinde deprofilul de baza prin aneore eucoli. Pentru dimensiuni admi-sibile de interax vezi deseriereastrueturii.

  PanotareaDe profilele portante se prind eusuruburi rapide Rigips de 25 mmlungime, panourile de eon-structle Rigips, groase de 12,5mm. Oistanja intre suruburi = 17cm. Rosturile transversale sedispun deealat (penlru evitarearosturilor Tncruce).

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  20/40

  I I-'laTOane raiseVariante de executieProfil deplatonvpalarie"Structura usoara, de dimen-siuni exacte si durabil con-stante,peniru finisarea plan-seslor cu grinzi de lemn.

  Piesa de suspendarebanda cu sllturlCompus din ~ina - banda cu ~lltsi piesa de suspendare - bandacu sl it , Element de suspendarenedetorrnabll sub sarcina. dinclasa de capacitate portanta 0,25kN.

  Sistem de suspendareNoniusPentru platoans rezistente [afoccu greutate mare. Se compunedin bagheta de ajustare Noniussi piesa de suspendare Cd -Nonius. Element de suspenda-re nedeformabil sub sarcina, dinclasa de capacitate oortanta 0,4kN. Legatura de profile lntreprofi lele de baza si cele portantecu element de legatura rapida incruce, clasa de capacitateportanta 0,4 kN.

  Sistemul de suspendareNoniusSe compune din bagheta deajustare $ipiesa de suspendareNonius. Element de suspen-dare nedeformabil sub sarcina,din clasa de capacitate portanta0.25 kN.

  $ine pentru montajul directal profilelor de plafoane CDStructura de sustinere pentrufinis area planseslor cu grinzi delemn.

  Element reglabil de sus-pendare directa pentru pro-file de plafoane CDCompus din doua parti, cudoua cleme de siquranta.S!ructurii de sutinere pentrufinisarea plansselor mas.ivesau cu grinzi de lemn.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  21/40

  .....aroane ra se IExemplu de utilizare a plafoanelor curbeRiflexDatorita cresterii volurnutul de vanzari

  din ultima psrioada s-a trecut la folosireadenumirii de Riflex in loc de Rigiformdenumire deja cunoscuta pe plan euro-psan.aceasta placa de 6 mm grosime ur-rnand a Ii \mndula lajurnatats de pret,

  PanotajulPanouri speciale din ipsos Riflex, grosime6 mm, capabile de a Ii mcntats In regimuscat, Ilexibile, prevazute cu fibre de sticlaincorporate pe ambele fete, muchiiascutite pe patru laturi_Format 120 x 240cm_

  Fixarea panourilorSuruburi rapide Rigips 3,5 x 25 mm,pentru prirnul $i al doilea strat de panotaj.

  4

  ~ 50 CI11\ 4 P 4 1

  :)

  Legenda1. Bagheta de ajustare2. Piasa de suspendare Nonius pentruprofile de bolli

  3_ P r o- Ie de bolti

  Structura de sustinereStructura de sustinsre din metal pentruplafoane curbe, suspendata,Izolarea spatiului liberLana rninsrala pentru plansee cu grinzi delemn.F 30: 40 mm >= 40 kg/m3Prelucrarea rosturilorRoslurile dintre panouri, precum si ete-mentele de prindere trebuie prelucrate cuspa clul In m al multe randuri, cu chit Ridurit.

  2 3 1

  6 74_ Profil de plafoane CCD 60-065_ Element de legatura raplda in cruce CD6. Panou special de ipsos Riflex7 . Prelucrarea rostului cu strait de protectiedin fibra de sticla

  Structura de sustlnereProfi lele boltiri i (3) se curbeaza pe santler lacurbura dorlta, cu ajutorul dispozitivului spe-cial pentru curbat, Montarea acestor profilecurb a te de peref si de planseu se lace cupiesa de suspendare Nonius (2 ) si baghetede ajustare (1), la distante de maximum 500mm. Interaxul profi lelor boltirii trebuie sa fie demaximum 1000 rnrn. Irnprecna cu piesa desuspendare Nonius, se insuruoeaza deprofilele boltirii $i piesele de legaiuralncrucisata CD (5). cu $U rubu ri M 5 x 16(distanta

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  22/40

  I I-'Iafoane falsePro g ram u l R ig ip s dep lafo ane acu s tice .Lin ia Gyp ton eMaterialul \Panourils Gyptone sunt panouri de Igips-carton realizate conform!normei austriece B 3410. pano-jurile Gyptone sunt constituite dintr"Iun miez de ipsos ale dirui fete suntacoperite cu un carton spsclal.]Panourile Gyptone au grosimea de I13,0 mm. Sis!emele Gyptone sun!casete stratif ica!e pe una din lete si Iip revaz uts c u lana acust lca pe tataposter loara. Isupraretete IPanourile acust ice Gyptone pre-Izinta suprafete netede (Base), iperforate cu goluri rotunde (Poinl), Ipatrats ( Quattro ), prevazuts cu Islituri (Unie) si p,?tavea muchii delforme dilerite. In cadrul acestuidesign exlsta un numar mare de Ivariatiunl, penfrp-once tip deconcspne a pia t oa nel or . l rn a qine a]alaturata prszinta diferitele posi- 'I:bilitati de design. I

  Gyptone Line Gyptone Base

  -~ : : : : . . . . = : ;~ :;::--:. =--::= "-=i~ , ,_, .~~ .,=;;

  line No.4

  Ouattro No .22

  Calitatlle marcanteScurta descriere ce urrneazaofera 0 imagine de ansarnbluasupra principalelor caracteristici5i date tehnice ale programelorGyptone .Gips pentru 0 locuiresanatoasaPanourile - Eurolormat 600 x 600mm (respecliv 594 x 594 mm incazul muchiilor de tip A ) si cugrosimea de 13mm - sunt toaterealizate din unui sl acelasimaterial, care s-a dovedit a Ii decatitate, 5ianume din gips.Valori lipsite de zgomot slfumPanourile perforate sau preva-zute cu slituri, de lipurile Unie,Poinl $iQuattro, sunt caserate perata postsrioara cu lana acustica,in consscinta, structurile deplafoane Gyptone poseda - faraa necesita interventii suplimenta-re excelenle cal itaf lonoabsor-banta. Capaci!atea ridicata detonoabsorbtie a losl calculataconform normei internafionaleISO 354/1984.

  Montaj simplu printr-otehnlca verificataSislemele de plaloane Gyplonese rnonteaza user si rapid, intehnica uscata (prin pozare slmontaj ascuns). Diferentele desistem portanl sunt conditionatede cele trei tipuri dlterite de rnu-chi i. Greutatea sistemului Gyp-tone Linie, Point 5iQuattro este decirca 8 kg/mp, cea a sisternuluiGyptone Base de circa 9kg/mp.Accesibilitatea spatlululinternin vederea inspectarii sl intre-tinerii spatiulul liber din spateleplafoanelor Gyptone, panourileacestora pot I i demontate rapid:se rididi., se incllna ~i se scot.Simplu ca 'buna ziua",Finisaj de calitate dinfabricain fabrica, panourile sunt finisatecu un strat de vopsea acritica decalitate superioara, in tonulcoloristic RAL 9010 - alb. in acestfel, panourile se livreaza gatapreqatite pentru monlaj.

  Gyptone Ouattro

  Oua ttr o N o. 2 0

  O ua tir o N o. 2 1

  Gyptone Point

  Point N o. 1 1 Base

  Point N o. 14

  Montaj cu trei sistemeportante

  Point N o. 12

  kA

  ~ 01 I

  Fiecaruia diotre cele Irei sistemeportante Ii corespunde un anumittip de muchie a panourilor. Astfel,din punct de vedere al percspt ia ivizuale, se pot real iza Irei tipuridiferile de rosturi: cu un profilportanl plat vizibil (A), rost ingusttetras de la tata panotajului (E) $irest aproape invizibil (01).

  Pentru accesorii ale plafonuluicare depasesc greutatea de 5 kgtrebuie prevazute prinderi su-plimenlare. Corpuri de iluminatcu greutatea de pana la 1 kg potI i rnontate in retrageri realizateprin slituri sau gauri. Greulali maimari nscesita prinderi supli-mentare. Panourile cu muchii delip 01 (montaj ascuns) pot preluain supratetele neperforale .gre-utaji de pana la 3 kg. Astfel,creativilatii arhitectului i se oteraun camp de desfasurars aproapenel lml tat .

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  23/40

  t'" le t Ioeme I i : :I l :s t : : IOecogips. Un program RigipsD ecog ip s, un p anou de plafon din g ip s, lip sit de stra t sup erior, sub form a une i casele 6 00 x 6 00 mm, pentru struc turi de poz are de montabile .

  Forma muchiei

  AMuchie de forma A

  Fisurado Grano

  Micro Perforada Tramer

  Un m ate rial de construetie naturalGipsul, ea material de constructe, nuatecteaza sanatatea, D im potriva , g ip su la sig ur a u n c lim at in te rio r m ai b un , d eo ar eo ea bsoa rb e :; ;i c sde az a ra pid umidita te a. I np lu s, g ip su l n u p rodu ce n ic i u n fel d e e rn anat i,

  = * =Muchie de forma E 24(L atim ea p rofilu lui: 24mm)

  Ca li ta te p r in ca rac te r is t ic isuperioarePan ou ril e D ec og ip s s e c ar ad er iz ea za p rin tr -o n ed eto rm a bil ita te d e e xc ep tl s. S tr uc tu ra lca un fagure pe tata posterioara , panoula sigu ra d is tr ib ut a unforma a sarein il or s i, p ri naceas ta , p lane itatea s i s tab il it a tea p lafonu lu i.N ic i la 3 8 C elsius si 0 umidi ta te arnostencaridicata nu se produc detc rm ari D e acee a,p anourile D ecog ips pot fi rnontats in oricea no tim p . P an ou ril e D e co gip s a u d im en siu nipractice de 60 x 60 em $i c antaresc num ai 9kg lmp. Montarea este srnpla $i nu ridicap roble me. L a fel de sim plu, p anourile pot fid em onta te , re sp ec tiv inlo cuite . P anour ileO ecog ips nu sunt inflam abile. N u necestaintretinere spec iela. Pot f c ura ta te us er.Num ai cine doresle 0 am mita culoaret rebu ie s a I e vopseasca.

  5i din punct de vedere econo-, . .m ic, to tu l e ste in ordineD in pund de vedere a J cos tu ril or , u n p la fo nDecog ips l jn e p iept a p ro ape o ric i3 .r uiaft t ip dep la to n. Cos tu ril e ma te ria le lo r $ i a J montajuluiaproape ca nu se deosebesc deloe de eelea le attor solutii economice. Tn sch imb,drrerenla din punct de vedereestetic si calita tiv este mare.Oe co gip s, n oil e p an ou ri d e p la to nR i gips, d es ch id ca Jea spre 0marevarie tate de concepti estetice.S tr uc tu ra m in er al a, n ea co pe rta , asupratstei de g ips conteraplatonului 0 im ag ine natura la. T np lu s, p os ib il il a\ il e d e c re atie s un !d ivers if ica te s i de d ife ri te le t ipu ri derosturi. Corpurile de ilum ina! sic la pe le s is lemelor d e ven til at ie potfi i nteg ra te a rmon ios . 'Ii,

  . .; 1 " > ( . . .. . .~1j'II

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  24/40

  AmenaJarea poounn

  Am enajarea podu lu icu s is tem e s tandardRig ips

  Amenajarea spatiului netolosit din po-duri reprazinta de departe cea mai eco-nornica modalitate de a castiqa spatiulocuibil. Argumentele Tnfavoarea aces-tei solulii sunt mai buna folosire a spa-tiului existent rearnenajat si rapidi!ateaobtinerii unui spatiu locuibil suplimentar.Amenajarea podului nacesita in principiuun aviz de interventie deoarece, deobicei, asemenea arnenaiari sun! legatede modificarea cladirii din punct devedere functional. Un asemenea aviz nu

  este necesar - Tnmajoritatea tarilor - incazu t incaperllor subordonate functional,cum sunt, de exemplu, atelierele depracticare a unui hobby. Se recornanda,totusi, consultarea lntorrnala a auto-ritaiilor de constructs. Sistemele Rigipsindeplinesc, prin combinarea panourilorRigips cu materiale fono- 5i termo-izolante, toate conditiile impuse unorasemenea arnenajari de catre confortuleconomic si de locuire. Prin tehnica deconstructie uscata, tebnlca ce s-a dovedi!

  de calitate, S8 avita umezireaelementelor de constructie existente.Spatiile amenajate pot f lolosite imediatdupa inchelerea executiei. Sunt inde-plinite, de asemenea, toate conditiilaoliciale privind protoctia impotrivaincendiului. Prin structuri Rigips pot f deexemplu indeplinite lara problemenormele privind executille de oprire aincendiului F 30 sau normele de executiirezistente la foc F 90,

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  25/40

  Executia standardPanotajulPanouri Rigips varia, deformat mare si grosime de12,5 mm.

  Structura de sustlnere$ipci de lemn de calitatea adoua, cu muchii ascutite, fi-xate cu suruburi rapide Ri-gips 55 mm {sipci groase demaximum 30 mm)sau 70 mm($ipci groase demaximum 40 mm).Alternativ: profile de

  cu spaelul in mai multe ran-duri. (Sisteme de rosturi'vario", vezi paq. 34)

  Fixarea panourilorSuruburi rapide Rigips 35mm; alternativ: deme.

  Prelucrarea rosturilorRosturile dintre panouri,precum si elementele deprindere, trebuie prelucrate

  ..'j" ..,.~. I":.,.::.::

  plafan "palarie", late de 50mm sau sine de ajustare cuprofileD.

  lzolatiaPlaci de vata rninerala cumargini lntarite (caserats pefolie de aluminiu), a carer la-time depinde de distantadintre capriori, respecliv

  lzolatiain cazul materialelor izolatoarecaserate pe folie de aluminiu,rnarqinilstntarite, care depssescambele laturi ale paslsi de Ii l.namlnsrala, permit 0 prinderesirnpla de capriorl, respectiv tra-verse, prin euie cu cap lat saucleme. Distanja dintre prinderi:10-20 cm. Fata de aluminiu tre-buie dispusa lntotdeauna sprespatiul inter ior. Latimea mate-rialului izolator trebuie astlelaleasa incat placile izolatoare sastea user presate intre capriori.in aces! seep, I.timeatrebuie salie cu circa 2 cm mai mare decalAsterealaDup. ce au tost izolate cornpletplafonul traverselor si panta a-coperisului, se rnonteaza asts-reala, transversal tala de direc-jia capnorilor/qrlnzilor. Sectiuneasipcilor de astereala depinde dedistanta dintre capriori: sipci48/24 mm pentru 0 distanta depana la 70 ern, sipci 50130 mmpentru 0 distanta de pana 1215ern, sipci 60140 mm pentru 0oistanta de pana la 100 cm intrecapriori. Distanta intre sipei-

  Pa nota reaSe monteaza transversal lata desipci , cu suruburi, panouri le deprotectie lmpotriva incendiuluiRigips. Distanta intre prinderi tre-buie sa fie de 17 em. intai sepanoteaza plalonul, apoi pantaacoperisului. Trebuie evitate cugrija rosturile in cruce, Rosturiledintre muehiile transversale alepanourilor trebuie decal ate - indestasurarsa lor pe directiatransversal a a panourilor - eu cel

  traverse. Pasl:. de fixareUniroli, respectiv pene izo-latoare Rockwool. Materialeizolatoare din vata mineratanecaserata, care sunt bunein cazul unor capriori cu Ira-see, respectiv dispozitii, ne-regulate.

  deschiderea intre caprlorl. Estefoarte important, din acest pu ne tde vedere, eafolia de aluminiu salie bine prinsa de caprlorl sl deperetii t impanelor, pentru a_ selmpiedica astlel patrundereacurentilor de aer in spatiulinterior. D ac a es ts cazul, rostuJilepot Ii umplute cu banda deetansare de aluminiu, auto-adezlva. Pasla de lixare Uniroll,respectiv penele izolatoareRockwool. se taie cu cufitul si sepotrivesc cu 0 incovoiere deaproximaiiv 10mm intre caprlorl.

  pentru panouri Rigips de pro-tectie impotriva incendiului,groase de 12,5 mm - este de 40ern . Tnlocul sipcilor de lemn po t Iifolosite profile de plaloane"palarte" sau profi le CD cu sinade ajustare .. n cazul rnaterialelorizolatoare necaserate, intrestratul iz ol ato r s i panotajul Rigipstrebuie prevazuta cu 0bariera devapori, de exemplu tolie depolieti lena de 0,2 mm grosime.

  putin distanta dintre doua sipci,lnainte de montare, trebuietratate muchiile transversaletaiate ale panourilor (vezi pag34). Pentru un racord net intreplalon $i panta acoperlsului,muchiile panourilor de pantatrebuie retezate conlorm un-ghiului rsspectiv.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  26/40

  I .. ,..:;, . . . .Acoperisul rational

  Etans la vant,difuzie. etans laCu panoul praf, permeabilRigitect, de laentruRigipsAcoperisul inclinat este forma prirnordiala Ide acoperire. EIindeplineste dorinta omuluide protectie $i intimitate. I n acelasi timp, !acoperisul are $ i 0 alta functis practca: elprotejeaza s!ructura construita, mentinera1ori . RIGITECT poate proteja de van! sip o o l acoperisul casei ournneavoastra.in~i elitorii..$i aceasta pentru 0perioada: ; : : } o a n a la 8 saptamani. Problemele de~e si zgomotele specifice corturilor

  sun! eliminate. Se realizaaza un spatu .; Rigips. Acoperisuri "ealde" sau "reci'':imediai utilizabil: ferit de vant, terit de prat, acoperlsurile Rigi!eel, permeabile ladifuziacurat. lar lucrarile de ineheiere a executlei vaporilor, se potrivese oricaror necesitati depot Ii continuate in mod conlortabil. Cu cat izolare, Ele conduc pe cai sigureun acoperis este mai durabil, cu atat se umiditatea din atmosfera sau dinlocuieste mai sigur si mai comod dedesubl. elementele de construcns spre exterior.Pentru 0 execufie pertscta din punct de I Sunt compensate chiar si mici defecte alevedere al fizicii constructiilor, pentru un bariereide vapori. Acoperisul rarnane uscat,acoperis care sa raspunda orlcaror sohcitar i liar acoperisurile uscate traiesc mai mult.posibile, exists acum panourile Rigitect de I

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  27/40

  Sistemul.MontajulSistemul Rigitect, pentru a-I rezlsta 0 perioada de timp de'coperisuri cu panta peste, pana la 8 saptarnani. Numai in20, se compune din panoul ' cazul unor ierni gre[e, aceastaRigitect, protilul de racordare perioada se reduce [a 3 sap-Rigitectsi banda adeziva Ri- tarnani. In timpul iernii, greu-gitect. Sistemul torrneaza 0 tatea zapezii nu are voie sainchidere a acoperisului e- depassasoa sarcina staticatansa la apa.vant si prat. Ast- admisioila. Panta accperisulullei podul poate f tolosit Inain- trebuie rsspectata, dar poate Iite de realizarea Tnvelitorii.Din depaslta cu maximum 6'. Dis-punct de vedere al solicitari- tanta maxima dintre capriori estelor ciimatice,sistemul Rigitec! de 1000 mm. I

  Date tehniee.Proteetietermea si la foeI Panou I r S - d - ~ - O - ,1-m--Rigitect d = 9.5 mmu ~ 10,5

  ~ 0,21 WlmKE = 2000 Nlmm'

  IPanouri Ri-Igips penlru ~irnbracareainterioara aaooperisunn

  = 0,21 WlmK= 8

  i n a i nt e d e mont ar e, p a no ur il e s e t aiela lung imea dorita Trebu ie respec ta ieu f fi la toare le rgu l i:- p nmu l $i u l timul c ap ri or t re bu ie aco -pe rt ! i nt eg r a l cu panouri ,- p an ou ril e tre bu ie a J atu ra te in a xu lcapriori lor,- ros \l . J l rezurtal t re bu ie l ip r t cu ban-d a ad ez iv a R i g it 8c t,- d up a p an ota re tre bu ie e xe aJ ta ffio on tra - a ste re ela ; a oea sta s e batein cuie - trecute prin panouri . di-r ec t d e c a pnor i, au c uie z in ca te d e3 11 8 0; p es te i m bin a re a p a J 1Ou ril or ,d is '" .an ta d in tr e cu ie t re bu ie s a fied e 1 5 0mm , in r es t e ste s ul ic ie nta o

  in l in a l se a ssaz a s ip c il e a c op e-risului. Aeestea v or tolosi drepttre pte la l uc ra ril e c are u rrn ea za .Panourile in sine nu rezlsta lag reuta tea de calcare a om ul ui.P ro file le d e ra co rd ars R ig ite et s eintroduc de sus pe much iilelong itudina le. U rm alorul ra nd depanouri se introduce de sus inp ro fil ul d e r ac ord ar e. im b in aril eprofile lor de ra corda re treb uie sie le etansate cu banda adezivaR ig iteet. R osturile eelui de-a ldoilea rand de panouri se de-ca leaza fa ia d e c el e a le p rim ulu irand eu un caprior.

  S e rnontsza urmatoarsa contra-asterea la (I ~ 1200 mm ).S er ep et a t oa te ooeratile p an a c an deste acoperlta intreaga fa ja aacoperisului . Cealalta fa la sernonteaza la fe l. D electiuniuscare a le panourilor, ca deexernplu eele produse decadersa unor unelte pe ele, seetanseaza cu banda adezivaR ig iteci. Dupa monta j se pro-duce 0 uscara incovoiere ap an ou ril or , c are l mb un ata to stesistem ul de evacuare a l apelorp luviale.

  dis'".anli ide 300 mm .A ten~ e: prim ele piese a le oontra -as te re l ii sun tl ung i denuma i 1000mm!f l. I: :estucru simpli f ic i i.montaJulprof ilu luide raoordare .

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  28/40

  Rlglplan

  Rigiplan.~apa uscata de pardcseala Rigips

  Numeroase domenii de utilizare$apa uscata Rigiplan poate I i uti llzata in toa-te domeniile construcfl i lor de locuinte, precum$iTncazul pardosel ilor din cladiri de birouri siadministrat ive, supuse unei uzuri norrnala.$apa uscata Rigiplan esle excelenta pentrurestaurarile si renovarile oJadirilorvechL Rigiplanpoate Iimontata atat pe plansee plane aflate lar osu, c a l si pe stratur i de urnplutura, respeclivpe umpluturi uscate adecvate. Astle I poate t iobtinuta orice lnaltirns libera dorita, crestereaconfortuiui de locuire si a comoditatii. Datoritaimbunatalirii izolarii termice si tonice, pardose-lile reci, pardoseli le zgomotoase - mai ales aleplanseelor eu grinzi de lemn - sunt de domeniultrecutului. Sapa uscata Rigiplan reprezintasolulia lndlvlduallzeta sl econcrnica.Prelucrare sirnplaElementele \lapei uscate Higiplan sunt user detransportal si rapid de montat. Au 0 greutate

  Monlaj simplu

  redusa (circa 16 kg / un element) sl un formatpract ic de 600 mm x 2000 mm. Elementele potf prelucrate sl montate eu pierderi minime dematerial.

  Sortimenlul$apa uscata Rigiplan se compune dintr-unpanou special de gips-carton, gros de 12,5mm,eu sau tara material izolator lip it, carefunctoneaza ca baza sldintr-un panou specialde gips-carton de 12,5 mm, penlru acoperire.Panoul de baza, cal si eel de acoperire,prevazuts cu muchii ascut ite pe toate laturi lepentru un montaj exact, se assaza pe sannerpe doua dlrectli. Astlel se raalizaaza 0t ransmitere uniforma a etortur llor. PodeleleRigiplan se prezinta in irei variante, in formalulcomod de 600 x 2000 mm.

  Sclutle rapida , curata si uscata$apa uscata Rigiplan ofera si alte avantaje:- reducerea timpului de execulie, deoarecetoate lucrarlle ulterioare pot Ii incepute imediatdupa montarea sa;- eliminarea umezelii prin tehnica de montajuseat;- posibilitatea de utilizare ir ne di at a c a supratatade calcare;- eliminarea problemelor stance prin greutaiearedusa:- siguranta cresceta Tncal de incendiu - potrivitapentru toate tipurile uzuale de linisaj depardoseala:- produsa din material de constructle varificatgipsul.

  Corectia neplaneltatllcr< 5 mm: in cazul neplaneitat llor mid de panala 5mm, de exemplu creste, farame de beton,urntlaturi, corectia se face cu un element deegalizare (de exemplu carton ondulat, materialde izolars din t ibre etc.).pilna la 20 rnm: Neplaneitaf de pana la 20mm, de exemplu umtlaturl, se corecteaza cumateriale de spaclu oblsnulte sau cu materialde umplutura pentnu rosturi Rigips Super.> 20 rnrn: In cazul neplaneitatilor mari, depeste 20 mm, sau la dileren\e de nivel, setoama 0 s ap a u sc ata de egalizare_In aeest ca ztrebuie respeclale lndicatille prccucatorolui.

  Se corecteaza podelele si sealimina neplaneitatila. Folia depolletllena se aseaza numai peplansee de beton, fa$iile supra-punanou-se eu aproximativ 20 ern.

  Se aseaza la perel i strai turile deizolare ale marginilor, uzuale incornert, groasede 10 mm si latede circa 10 ern. Astfel se alirninatransrnlterea zgomotelor deimpact.

  Panourile de baza Rigiplan seaseaza in lunq. Fara a I i lipi ts, elese preseaza unele de allele.Decalajul rosturilor trebuie sa liede minimum 20 em. Asezarea peun strat uscat de umplutura selace lncepand din golul usll inspremijloeul lncapsrii (nu trebuie calcatpe urnplutura).

  Lipirea panourilor de acoperire decele de baza se face eu adezivuscat Rigips (circa 500g/mp)_Panourile de acoperire se aseazatransversal pe cele de baza,Deealarea rosturilor dintre pa-nourile de acoperire $i dintreaces tea sl cele ale panourilor debaza, trebuie sa fie de minimum20 em.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  29/40

  Tratarea suprateteiI Pardoseli textile, din PVC, sauasemanatoareGrundulInainte de finisare, se racornandatratarea podelei useate Rigiplan cu grund

  Hikombi. Acesta protejeaza podeaua demurd arie si de prat.

  Cerinte spectate de reztstentaDaca este necesar sa reziste la treeereascaunelor rulante, trebuie aplicata 0r na sa s pe eia la de ehituire. V a ruqarn sar es pe ct at i in dic a tiil e p ro du c at or ulu i deasemenea mase de chituire.

  Placi ceramiceSe apliea un grund adeevat, produs deun fabrieant de sape subtiri de mortar.Placi le trebuie montate in lehniea sapsisubtirl. Ele nu trebuie sa depaseascadimensiunea de 300 x 300 mm.Tnincaperi umede, podeaua uscataRigiplan trebuie protejata de umiditate,inainte de montarea placi lor. Trebuiefolosite sisteme de lipire stanse sauimpermeabile, adecvate.Trebuie avutgrija ea aproximativ 80% din tatap os ts rio ara a p la cii de pardoseala sa fieacoperlta eu adeziv.Dupa useare,rosturile trebuie umplute eomplet.Toateracordarile si toate raeordurile trebuiechituite eu chit permanent elastic.

  Racord la usa

  Pe podelele useale Rigiplan pot f lipiletoate finisajele uzuale de pardoseala,Cele textile pot fi s l In ti nse . In eazul unorfinisaje subtiri, ca de exemplu placi dePVC, este nscesara ehiluirea intregiisupratets cu un chit de parcosealaadeevat panourilor de gips-earton.

  lndlcatllI n zona usi lor esle bine sa nuexiste rosturi. Numai daca acestlueru nu este posibil, rosturilenelipite trebuie suportate de 0scandura flotanta (2) (pe ma-terial de etansare Rigips), decare trebuie lnsurubate. Bacordarile la

  ParchetSe trateaza sapa eu un _-_~ :0....=::,,>-:,--produs de un fabrieant de ~ =-e-: : :parehet prefabricat. Trsbme 'as::,:.---:-spatial de joc necesar parehetu . - : s : . . . : -de minimum 1 em intre perets = -parchetull ipit). Va ruqarn sa resp~indicatiile producatorului de adeziv.

  "1 " : ' : " " ' . t I~. ;_ , :-~ ;"~:

  podele masive trebuie exeeulate eu sine inunghi (6).1) m ate ria l d e e ta ns are , m in im 10 cm l un gim e :2 ) b aqh eta de ie mn lio ta nta ;3 ) c le i;

  41

  I ~ ,R a co rd la p od ea m as iv a

  7 9 1 6 8I Ij,-- _;-~~.J4 ) s urub r ap id R i g ip s;5) p od ea u sc ata R ig ip la n;6) ,! in a In u ng h i;7 ) fo lie rk nc ata la m arg in e;8 ) p od ea m a siv a:9) s tra t s up erio r ( de fin is aj) .L u ng ime a e lemen te lo r: 2000 mm .l.atirne: 600 mm .G re uta te a e le me nte lo r: c irc a 16 k g .

  Date tehnice si de fizica constructiilor ale sistemului,Variante Structura podelei Clasa de

  rezistenta fa foeGreutatea

  kg lm 'Izolare la zgomot deimpact trnbunatatire in

  dBInertia termicam'j KIW

  1 2 x 12,5 mm*GKPPlansee cu Planseegrinzi de lemn masive

  ca. 26,0 00 0,11 F30

  2 2 x 12,5 mm"GKP20 mm PS5ca. 26,4 ca. 6 ea_17 0,61 F30

  3 2 x 12,5 mrn'GKP12110 MG ca. 27,0 >6 ca. 19 0,36 F90

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  30/40

  II IIII U IC f t ,; C I . n : = C I .im b racarea e lem ente lo r per-tante ~i de sprijin cu RiduritFinisaje rezistente la foe sl econo-mice pentru elemente portante si desprijin din otelDin acest puncl de vedere, un material de constructe verif icat

  in timp si natural ofera avantaje exceptionale: gipsul. Cu Ridurit,noul panou de protsctie impotriva incendiului produs de Rigips,se pot lrnbraca elemente portante si de sprijin din otel, de la F30 pana la F 180.Pezistenta rioicata a panourilor de protectie irnpotriva

  incendiului Ridurit, groase de 15; 20 sau 25 mm, armate cu 0pasla din libra de sticla, permite insurubarea, respectivprinderea cu deme a muchiilor. Astlel, elementele deconstructie metalice pot Ii lrnbracata rapid $i economic, neliindnocesara 0 structura costisitoare de sustinere a panourilor.Grosimea eccnornica a panourilor Ridurit de protectie lmpotnvaincendiului se poate afla, in funcns de cerintole de protectie laincendiu $i de sectiunea elementelor din otel, prin metoda decaleul U/A, concentrata intr-un label.Astlel, panourile de protectie lmpotriva incendiului Ridurit

  permit 0protectis optima si econornica impo!riva incendiului.

  lndicatil de montajPanourile de protsctie lrnpotriva incendiului Ridurit pot Ii taiatecu unelte specifice tehnologiei de taiere in regim uscat.Panourile de 20 si de 25 mm grosime, precum s i toate taieturi leprecise, trebuie executate eu un fierastrau coada de vulpe eudinti fini, sau si mai bins cu un fierastrau circular electric, manualsau fix - pe cat posibil cu panza Widia si sistem de absorbfis aprafului.Irnbracarea eu casete a elementelor de otel se poate realiza

  prin legaturi intre muchii. In aces! scop pot fi folosite suruburileRidurit sau cleme tratats cu rasini uzuale din comert. La grosimide panou de 15 mm, leqaturlle trebuie Iacute in principiu cucleme, de exemplu tip Paslode 41 x 13 x 1,6 mm.

  Elemente de prindereDistanta (distantele) dintre axele elementelor deprindere

  Clame ~uruburiF30 100 mm 200mmF60 10Qmm 200mmF90 100 mm 100mmF120 100 mm 100mm

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  31/40

  IEle,mente de sprijin din otel Elemente portante din otelDispozitia casetelor de lrnbracare a Dispunerea casetelor de irnbracere a elementelorelementelorProfil laminat con-form DIN 1025mc..... - - r. h: . . . IL-b--J ~ U 2h + 2b x tOOA AProfile tubulare cu sectiunepiitrata sau dreptunghiulara A za sectlunea nomi-nata a elementelor

  portante de otel(suprafata)o..Profile tubulare cu sectiunecireulara

  Grosimle lrnbracamlntf Ridurit,conform valorii raportului U/AC lasa de rez is- I G rosirnea m i~ im a a im braca minb ii intenta la toe . m m.raportata la m aximum UIA~raport--- -r- 15 20 25 30 35F 30

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  32/40

  I re uc rare aPrelucrarea panourilorTransport I DepozitarePanourile Rigips se depo-ziteaza plan, pe un suportneted si se protejeaza deumiditate. Panourile Rigipsde format mare trebuietransportate numai in planvertical, transport ce poate fisimplificat prin folosireapieselor de transport Rigips.La depozitare, trebuie luata lnconsiderare capacitate a por-ta nta a p la ns ae lo r.

  Taieturile simpleCu aiutorul cutitului Rigips setaie mai lntai cartonul feteivizibile si apoi se rupe mie-zul de ipsos, de-a lungultaieturi i . Apoi se taie cartonu Ifetei posterioare. Golurilepentru tnstalatii se pozitio-ne az a si se dlrnensionsazaexact si apoi se executa cufreza pentru doze, cu dornulsau cu fierastraul coada desoarecs.

  Taieturile preciseTaieturi le de mare precizie seexecuta cu fierastraul coadade vulpe sau fisrastraulcircular manual. Golurilepentru instalatii se pozltlo-neaza si se dimensioneazafaarte exact si se realizeazacu freza pentru doze, dornulsau fisrastraul ccada descarsca.

  Transporful ln plan vertical alpanourilorde format mare

  Depozitare plana

  Taierea cartonului de pet a ta v iz ib il a

  Taierea cu freza pentrudoze Taierea cu dornul sau cufierastraul "coada de soarscs"Taierea cu flerastraul coadade vulpe

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  33/40

  Fin isa rea ro s tu rilo rSistemul Rigips PRO pentru umplerea rosturilor cuprinde; Noul profil de margine PRO al placilor din gips-cartonRigips benzile de armare a rosturilor diferitele tipuri de produse pentru umplerea rosturiloralese in functie de modalitati.le optime de utilizare careofera siguranta impotriva aparitiei crapaturilor si 0punerein opera simplaSistemul de finisare Rigips PRO Rigips recomanda sisteme combinate alese dupa:

  - dimensiunea obiectivului Dvs. - conditii de solicitare-condltil de suprafata - necesar de timp - sistem de lucrusi particularitati de prelucrare ale tehnicianului care executaumplerea rosturilor.

  Alegeti exact pentru necesitatile Dvs. combinatiapotrivita pentru fiecare: prespacluire sau umplere bruta arosturilor, remedieri sau spacluire tina, spacluiri ulterioarede tinisaj (vezi Rigips Pro Sistem)Rigips PRO SistemsSistem 1 aa:

  o,BSuper* ibanda Super Super

  ProFint=jStandard banda Standard ProFin mixSistem 2aa:a.

  Sistem 3 aa:e,HExtra* I banda Extra ExtraI

  Sistem 4 aa:c,Extra

  BExtra" Ibanda- Extra ProFinProFin mix

  o solutie buna din punct devedere a costurilor, un produsoptim pentru loate slraturile slpentru suprafete deosebit demari

  una dintre cele mai bunecombinatii din sistem: un pro-dus special pentru primul strat,alaturi de un produs perfectpentru finisario opt ima prelucrare pentru carese obtine 0 buna durilate,puternic si rapid pentru supra-fete mid raspunde la pretentiiridicate din punct de vedere ald uritat ii sup rafetei finisateraspunde la cerinte specialedin punctul de vedere 011duri-tatii si al realizarii suprafetelornetede: combinat cu pasta definisare dura cu aspect netedpentru suprafete mici

  Avantajul muchiei PRO: asperi taii si se poate economisi aplicareaunui nou strat (stratu I 2) necesar acoperiri idenivelarilor.Rezistenta devine dubla prin alaturarea

  perfecta a placilor. Pasta de umplere arosturilor si benzile de armare se introducmai usor pe imbinarile plate.Muchia-PRO este un produs optim pentruspacluire cu folosirea benzi i autoadeziveprin care se economiseste 0 etapa delucru!Cu placa cu muchie PRO nu apar

  Avantajul muchiei PRO: Avantajul muchiei PRO:Datorita rezolvari i rosturrlor pe suprafetedrepte pana la muehie, suruburile pot fiusor fixate - Atentie ! - se economisestetimpul afectat insurubarilorl Rezistentaeste ridicata pentru ca se insurubeaza maiaproape de profil.

  Adancimea redusa a patului rosturilor daposibilitatea unei umpleri ordonate,uniforme, fara denivelari.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  34/40

  Paste de imbinare' , ,Componentele sistemului RigipsPro:"muchia PRO, pasta pentru umplerearosturilor si benzile de armare"Pasta Rigipspentru umplerearosturilorRigips Standard:Este un pradus specialpentru aplicarea primuluistrat: este un produsaplicabil pe suprafetebrute, poroase, care nunecesita netezire;durata lunga de lucru:circa 40 minute;madalitati de livrare: 5 kg,25 kg;necesar de materialpentru aplicare pe asuprafata de 100 mp:circa 32 kg

  Rigips Super:Este un produs optimpentru aplicarea primuluistrat de umplere dar sipentru aplicarea unui stratfin; se poate user preluera(se amesteca si se apliea);durata lunga de lucru:circa 40 minute;modalitati de livrare: 5 kg,25 kg;necesar de materialpentru aplicare pe 0suprafata de 100 mp:circa 30 kgRigips .ExtraEste un produs optim---------- --------

  RigipsPro System

  modalitati de livrare:15 kg, 25 kg;necesar de materialpentru aplicare pe 0suprafata de 100 mp:circa 31 kg (amestee);

  pentru apllcarea primuluistrat dar si pentru aplica-rea unu i strat fin; are foar-

  I te bune ealitati de pre-, lucrare pentru realizareasuprafetelor dure si nete-de; durata scurta de lucru;circa 30 minute;modalitati de livrare; 5 kg;necesar de material pen-tru aplieare pe 0 suprafa-ta de 100 mp: circa 35 kgRigips ProFinEste un predus de finisajutilizabil pentru a obtinesuprafete perfect netedeputanduse folosi pentruspacluire pe suprafetelargi;se usuca in contact cu

  I aerul fiind necesare circa12 ore pentru uscare, iarprodusul gata amestecatpoatefi pastrat inchis maimulte zile si apoi folosit;

  Rigips ProFin mixAre aceleasi calitati ca siprodusul Rigips ProFininsa este gata preparat,deci nu mai necesita apasau alte prelucrari pe san-tier, bidonul neconsumatse poate inchide si refolo-si in aceleasi conditii deealitate.modalitati de livrare: 5 kg,15 kg, 25 kg;necesar de material pen-tru aplicare pe 0suprafa-ta de 100 mp: circa 31 kgBenzi Rigips de armareSunt benzi de armare dinfibra de sticla si se folo-

  Indicatii si sfaturi pentru utilizarePregatirea pe santier inainte de trebuie instalatesistemedeincalzire).inceperea activitatii de spacluire: A se evitacurentul(ferestreledeschi- Trebuieeliminataumiditateadin su- se trebuie acoperite cu folii din

  prafatace urrneazaa fi prelucrata. plastic). Temperatura:activitatilede spaclui- A seaveainvedereposibileletensiu-

  renutrebuieefectuatelatemperatu- ni care pot sa apare din deformari;rimaimicide5'C (inanotimpurilereci daca pot sa aiba lac deformari ale

  sesc pentru intarirearosturilor in lungul placilsau la muchiile rezultatedin taiere.Banda este foarte subtiresi usor de aplicat.Modalitati de livrare: rolede25mBenzi de armare Rigipsdin hartieSe folosesc pentru prote-jarea rosturilor plate,pentru situatii specialecum sunt colturile interio-are sl exterioare dar sipentru imbinarile cu altemateriale.Au 0 mare rezistenta larupere.Modalitati de livrare: rolede 23 m, 75 m si 93 m.: :~~~:~~o--'~~adezivaSunt benzi autoadezivefolosite pentru rosturiplate si pentru rnuchii, Selipesc direct pe placa degips-carton fara a mai finevoie de primul strat depasta de spacluire,economisindu-se astfelun strat pentru umplerearosturilor.Modalitati de livrare: rolede 25,45,90 m

  structurii metalice sau a unorconstructii suport din lemn, atunciexistarisculaparitieide crapaturi.

  Toate activitatile de montare ainstalatiilor electrice, montajele cepresupunmediiumedesauexecuta-reasapelortrebuiesa fie incheiate.

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  35/40

  Pregatirea rosturilorPlacile se monteaza etans (binealaturate ambele laturi), astfel incat saobtinem 0 supratata continua; interva-lele mai mari de 3mm !rebuie neapa-rat inehise eu pasta de aeoperire arosturilor, in caz contrar ele punlandinil uenta rezi stenIa peretelu l, dar siprotectia la incendii si la zgomole,AmestecareaSe amesteea cu deosebita atentie!Aeeasta operatiune are 0 mare influentaasupra comportamentului ulterior al ma-terialulu i prel ucratl

  pulberea se amesteca in apa, manualsau se presara direct din punga, panaeand pe suprafata apei se torrneaza miciinsule de pulbere

  ducand la aparitia decrapaturi. Suprafataperetelui se curata depraf si de mortar, Seastupa eu pasta deumplere a rosturiloratat gaurile sau deni-velarile, eat si eapete-

  se lasa 3 minute dupa care se arne-steeaomasa prea groasa poate fi subtiataeu apa. Se evita adaugarea de pulberepentru a nu se forma cocolcase.

  Ie plaeilor taiate care prezinta neregulari-tati. Suruburile nu trebuie sa fie iesite dinplanul peretelui. In caz contrar ele trebuiereetifieale si aeoperite cu un strat subtirede pasta de umplere a rosturilor.(Slat; numai 3-5 mm adancime pentrusurub)

  Sfat:- a nu se uita de cele 3 minute de dinaintea amestecarii, pentru evitarea aparitiei de cocoloase;- pentru amestecare se recomanda numai recipiente curate si apa de la robinet; depunerile si restu-rHe de material pot duce la forma rea de cocoloase si in final [a diminuarea calitatilor produsulul.

  Primul si al doilea strat:Primul strat de pasta de ipsos se aplica cuspaclul si se incearca 0 cat mai bunanetezire. In eazul peretilor, banda de pro-tectie se apliea incepand de sus in jos. Cuun spaclu se fixeaza banda, dupa care sederuleaza de sus in jos (banda de hartiesau din fibra de sticla se aplica se primulstrat, iar hartia autoadeziva pe aplieadirect pe placa fara a fi necesara aplica-

  rea acestui prim strat). eu ajutorul spaolu-lui se apasa banda de sus in jos panacand aceasta adera si intra in pasta despacluire. Suprafata se netezeste numaicu ajutorul spaclului. Dupa uscarea pri-mului strat, se aplica cel de-al doilea careva avea 0 latirne rnai mare cu ci rca 10em.Se recomenda obtinerea unei suprafetecat mai netede.Aplicarea stratului fin (stratul al treilea)Abia dupa ce primul strat s-a uscat bine,se poete Irece la urmatoarele operatiuni,AI doltea strat poate sa fie din aeelasimaterial ca si primul, dar pentru a obtineo suprafata perfect neteda, se pot folosipaste spectate, cum ar fi ProFin sau ProFi nmix. Se ap!ica in straturl lungi peste primul

  strat si se netezeste prin miseari laterale.Daca se lucreaza cu atentie se poaterenu nta la aetivitatea de slefu ire.

  Sfat:AI doilea strat poate fi aplicat folosindu-se produsul ProFin mix, ProFin mix este gata preparat, este maleabil sipoate fusor netezit. Mater.ialul este usor de slefuit si poate f folosit pentru aeoperirea unor suprafete mari,

  L....... ____ _ ..... _.__ ._._. ______ ._. __ __ _. --

  Domenii speciale de ap.licabilitateSuprafete eu pretentn speciale sisupratete aflate sub straturi ceramicePentru obtinerea unor suprafete netede, inunele situatii speciate, dupa umplerearosturilor se va aolica un strat fin de pastape intreaga suprafata. In cazul rostu rilor desub straturile cerarnice, umplerea acesto-ra se limiteaza la rostul insusi, fara aplica-rea pastei in exteriorullor.C D Coltur ile inter. ioa-re intre doua placide gips-carton (saula trecerea stalpilorprin platen),Banda Rigips de arm aredin hartie, va f indoitala mij loc, aplieata si aeo-perita eu pasta de ipsos

  asa cum s-a descris in cazul rosturilordrepte. Coltul exterioral peretelui cuprotectia much i-ilor realizata cubanda Alux:In cazu I colturilorunor pereti mai putin solicitati, protectiapoate avec lac cu benzi Rigips-Alux (hartierezistena intarita cudoua fisii de aluminiuin lungul benzii).

  @ Coltul exterioral peretelui cu pro"tectie a muehiilorIn cazul unor colturi

  de pereli puternic solicitati se va introdu-ce un cornier de protectie, aplicarea lui fa-candu-se in primul strat de ipsos, sau taraacesta se poate fixa in puncte urmand safie acoperit ulterior. Pentru colturi ext remde sol icitate cum ar fi in clinici, se va montain pereti 0 rama grea de protectie speciala.Colt interior Rigips eu teneuiala (sirezolvarea in dreptul stalpilorJBanda de armare a imbinarii din libra destida sau din hartie va fi introdusa in timpulluerului,in rosturile dintre plaeile Rigips.Inain!e de aeeasta operatiune se va aplieao banda de hartie autoadeziva care va olerio linie de separatie uniforms a dlteritetorrnateriale. Dupa activilatea de spaeluire vafi inlalurata partea vizibila a benziiiauloadezive.

  Stat: Inaintea activitatilor de vopsire se va apliea neaparat un strat de grund, aceasta pentru a echivala capaei.ta-tea diferita de absorbtie a vopselei pe care 0 are pasta de urnplere a rosturilor fata de place de gips-carton_Daca nu se aptlca stratul de grund atunci rosturlle urnplute vor lesl in evidenta fata de restul suprafeteip[acilor si vor conduce la dificultati in uniformizarea ulterioara a vopselei sau zugravelii_

 • 5/9/2018 Pereti RIGIPS

  36/40

  FImsareasuprafelelbt

  Finisarea supratetelorPreqatire Vopsire Tapetare Placare

  Strapii de mortar sau alte resturi Pentru vopsire se folosesc toateasernanatoare trebuie indepar- vopselele cornerclale. de e-tate de pe Intreaga supratata. xemplu vopselele solubile.Zonele prelucrate cu spaclul Nu sunt permise vopselele petrebuie sa lie uscate sl, de la caz baza rninerala (vopsele cu sill-la caz, trebuie $Iefuite. cati, var, silicat de sodiu).in t impul sleluiri i t rebuie evl tata "~I Vopselele solubile, cu silicatl, potatingerea cartonului aflat In a- "~ Ii lolosite doar In cazul in carepropierea zonal slefuite, ! producatoru I acestora cartificain cazul unor vopsiri car