18
http://scienceOlS.blogspot.com SULIT l{ama Pelajar: 018 Kelas : ':B* MAJLIS GURU BESAR NEGERI KEDAH UJIAN PERCUBAAN UPSR 2OII SCIENCE (018) July One Hour And Fifteen Minutes JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertos soalon ini mengandungi dua bahogion.Bahaglan A don Bahagian B. Rajah yong mengiringi soalan dimaksudkon untuk memberi maklumat yang berguna bagi meniawob soalon.Rojah tidak semestinya dilukis mengikut skala , kecuali dinyatakan seballknyo. Bahagian A odo 30 soolonJawab semua soo/on. Jawob dengan menghitamkan ruangon pada Kertas rawapan Bahagian A. Cara menjawoh adaloh seperti di bawah ini. Contoh soalan. Antara berikut yang manakah benda hidup ? A Kerusi B Kereta C Ayam D Bola Jowapan yong betul bagi cantoh soalan ialah Ayam dan huruJnya ialah C . Lihat contoh pada Kertas lawapan Bahagian A yong diberi.Rusngon bagi huruf Ctelah dihitomkon. Bagi satu soalon hitamkon *tu ruangan sahaja, Jika kamu hendak menukor jawopan , pddomkan tando yang teloh dibuat hingga habis.Kemudian hitomkon jawopon yang boru. Bahagian B ado 5 soolanJawab semua soalon. kamu dalom disediakdn . 018 @ 2011 Hak Cipta Mailis Guru Besar Neaei Kedah-UpSR (?ERCUBAAN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Keftas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak di Bahagian A dan 7 halaman bercetak di Bahagian B ILihat sebelah

Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

upsr

Citation preview

Page 1: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

http://scienceOlS.blogspot.com

SULIT

l{ama Pelajar:

018

Kelas :

':B*

MAJLIS GURU BESAR NEGERI KEDAH

UJIAN PERCUBAAN UPSR 2OII

SCIENCE (018)

July One Hour And Fifteen Minutes

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertos soalon ini mengandungi dua bahogion.Bahaglan A don Bahagian B.

Rajah yong mengiringi soalan dimaksudkon untuk memberi maklumat yang berguna bagimeniawob soalon.Rojah tidak semestinya dilukis mengikut skala , kecuali dinyatakan seballknyo.Bahagian A odo 30 soolonJawab semua soo/on.Jawob dengan menghitamkan ruangon pada Kertas rawapan Bahagian A.Cara menjawoh adaloh seperti di bawah ini.

Contoh soalan.

Antara berikut yang manakah benda hidup ?

A KerusiB KeretaC AyamD Bola

Jowapan yong betul bagi cantoh soalan ialah Ayam dan huruJnya ialah C . Lihat contoh padaKertas lawapan Bahagian A yong diberi.Rusngon bagi huruf Ctelah dihitomkon.Bagi satu soalon hitamkon *tu ruangan sahaja,Jika kamu hendak menukor jawopan , pddomkan tando yang teloh dibuat hinggahabis.Kemudian hitomkon jawopon yang boru.Bahagian B ado 5 soolanJawab semua soalon.

kamu dalom disediakdn .

018 @ 2011 Hak Cipta Mailis Guru Besar Neaei Kedah-UpSR (?ERCUBAAN)

1.

2.

3.4.5.

6.

7.

Keftas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak di Bahagian Adan 7 halaman bercetak di Bahagian B

ILihat sebelah

Page 2: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

018

Section ABahagian A[30 Marks]

[30 markah]

Ansvrrer all questions.Jawab semua soa/an

Every question is followed by four options A,B,G and D. choose the conect answer.The suggested time for this section is 4s minutes. lf you are unable to

"n"*ra a question,

proceed to ihe next question.Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pitihan jawapan iaitu 11 B, c dan D. pitih jawapan yangbetul.Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini iatah 45 minit. sehiranya kamu tidak dapatmeniawab sesuatu soalan, terus*an menjawab soalan berikutnya.

I A group of pupils sanies out an investigation on the basic needs of animals.The diagram shows the result of the investigation.Sekumpulan murid menialankan satu penyiasatan mengenai keperluan asas haiwan.Rajah menunjukkan keputusan penyiasaian yang telai AgaAnian .

Oil layerLapisan Minyak

Container PBekas P

Container QEekas Q

What can be concluded from this investigation?Apakah kesimpulan yang dapat dibuat dt-aripada penyiasatan ini?

A Animals need air to breathe.Haiwan memedukan udara untuk bemafas

B The oil layer causes the fish to die.Lapisan minyak menyebabkan ikan mati.

G The fish in container P cannot breathe.lkan dalam bekas P tidak dapat bemafas.

D The fish in c-ontainer P breathe compared to the fish in container e .lkan dalam bekas P dapat bemafas berbanding ikan di dalam Oekas e.

[Lihat sebelahSULIT

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-tJpSR PERCUBAAN)

Page 3: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

SULIT 018

What is meant by exhale?Apakah yang dimaksudkan dengan menghembus nafas?

A Take in airMenyedut udara masuk

B Let out airMenghe m b us udara kel u a r

C Air enters the lungsUdarc memasuki parwparu

D Air flows into the lungsUdara mengalir ke dalam parwparu

The diagram shows two microorganismsRajah menunjukkan dua mikroorganisma.

What type of microorganisms are these?Apakah jenis mikroorganisma ini?

A BacteriaBakteria

B ProtozoaProtozoa

C VirusesVirus

D FungiKulat

ILibat sebelahSULIT

018 @ 2011 Hak Aptu Majlis Guru Besar Negeri Kedah-upgR (qERCUBAAN)

Page 4: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

.SULIT

a lhe following information shows the relationship among the living things in a habitat.Ma4umat beikut menuniukkan hubunoan antara hirfuoen di dalim *nfn hr,hifet

Which of the following food web is conect based on the given information?Antara siratan makanan berikut, yang manakah betul berdasadean maklumat yang diberi?

A j"t owroil palmtrurt -----+ ttkus ---+ BurunghantuBuah kalaoa )

sawrr \T;;;fl a:____* Ulartedunl .\----* g"g,"

018

Burung helang

Ulartedung

Burung helang

ILihat sebelahSULIT

c

B Rat o#l

Oil palm fruit ---+Tikus ---------| Burung hantu

Buah kelapa --.-'sawit --r-.-. Squinel --l Eagle -.\_-r Tupai :-t Burun{hetang----- cobra

-.-\ cobra r

-squinelu t a r te d u n s *_*=lr_E*nrn

D owr

oilpalm truit -----u Burung hantu------------t #?:Buah kelapa _./+sawtl -\ squinel cobra

ruoai -a-uYte|unn -------* Eagre

Rat OwlOil palm fruit -.--'--+ Tikus ----"-'---+

Burung hantuBuah kelapa

sawit

berikut antara hiduwn di dalam satu habitat.. Oil palm fruits are eaten by rat.

Buah kelapa sawit dimakan oleh tikus.. Rat is eaten by owl.

Tikus dimakan oleh burung hantu.

r Oil palm fruits are eaten by squinel.Buah kelapa sawit dimakan oleh tupai.

. Squirrel is eaten by owl, eagle andcobra.Tupai dimakan oleh burung hantu,burung helang dan ular tedung.

r Cobra is eaten by eagle.Ular tedung dimakan burung helang

. Squinel is eaten by owl and cobra.Tupai dimakan oleh burung hantudan ular tedung

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besat Negei Kedah-upSR (pERCUBAAN)

Page 5: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

018

Which of the following are the reasons for animals to live in solitary?Antara berikut yang manakah sebab-sebab mengapa haiwan hidip bersendirian?I Redue the number of enemies

Mengurangkan bilangan musuh

ll Need a larger area to find mateMemerlukan kawasan luas untuk mencari pasangan

lll Avoid competition for foodMengelakkan persaing an untuk mendapatkan makan an

lV Help each others to built shelterMembantu antara satu sama lain untuk membina tempat tinggat

A land ll

B I and lll

C lland lll

D llland lV

The diagram shows a type of plant.Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Why is the above plant facing the threat of extinction?Mengapakah tumbuhan ini diancam kepupusan?

A Earth's climate becoming warmer and drier.Cuaca Bumi semakin panas dan keing

B Open buming occuning in the forestPembakaran teftuka berlaku di hutan

C Landslides destroying the plantsTanah runtuh memusnahkan tumbuhan

D Illegal and excessive logging being practisedPembalakan haram dan berleluasa berlaku.

ILihat sebelahSIJI,IT

SULIT

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis euru Besar Negeri Keclah-Up'R (?ERCUBAAN)

Page 6: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

SULIT018

The diagram shows a floor par0y covered with tiles of the same size.Rajah menunjukkan lantai yang sebahagiannya ditutupi dengan jubin- jubin yang samasaiz.

FloorLantai

[Lihat sebelahSULIT

A11816c22D30

How many tilea are needed to cover the whole floor?Berapakah bilangan jubin yang dipertukan untuk menutup seluruh tantai tu?

The diagram shows an electrical appliance.Rajah menunjukkan satu peralatan eleKrrik.

which of the following energy transfonnation occurs when the appliance is switched on?Apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila suis peralatan'itu dihiduiian ?A Electrical lr.rerpy -+ Heat energy--- Kinetic energy

Tenaga elektik --+ Tenaga haba -- Tenaga kine{iirB Electrical gryrSy--- Kinetic energy + Sound energy

Tenaga elektik .--t Tenaga kinetik + Tenaga buiyiG Chemical elergy --+ Heat energy .-r Kinetic energy

Tenaga kimia --+ Tenaga haba --- Tenaga kinetiiD Chemical energ!---+ Kinetic energy + Sound energy

Tenaga kimia .-.+ Tenaga kinetik + Tenaga bunyi

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-t)psR (?ERAUBAAN)

Page 7: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

SULIT

9 The diagram shows an electric circuit.Rajah menunjukkan satu litar etektrik.

z

018

ILihat sebelabSULIT

ABcD

Which bulbs will light up when switch P is tumed off?Mentol yang manakah akan menyala apabila suis P dimatikan?

x,Y, zX,YY,Zz

The diagram below shows an activity.Rajah di bawah menunjukkan satu affiiviti.

Which of the following is true about the above activity?Antara penyataan beriktt, yang manakah benar mengenai aktiviti di atas?

A Force can change the shape of an object.Daya boleh mengubah bentuk sesuatu objek.

B Force can stop a moving objec{.Daya boleh memberhentikan objek yang bergerak.

C Force can move a stationary object.Daya boleh menggerakkan objek yang pegun.

D Force can change the motion of an object.Daya boleh menguhah pergerakan sesuatu objek.

l0

018 @ 2011 Hak Cipta Majtis Guru Besar Negeri Kedah-UpSR (?ERCUBAAN)

Page 8: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

$ULIT 8 018

11 The bar chart shows the distance travelled by fourtoy cars J,K, L and M in two minutes.cafta palang menunjukkan jarak yang dilatui oleh eipat kereta mainan J, K, L dan Mdalam dua minit.

Distance (m)Jarak (m)

Which statements are conect?Penyataan manakah yang benar?

I M is the fastestM paling laju

ll L is the fastestL paling laju

lll M moves faster than LM bergerak lebih laju daipada L

lV K moves faster than JK bergerak lebih laju daipada J

land llI and lllll and lVlll and lV

Toy carsKereta mainan

ABcD

lLihat sebelahSULIT

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-UpSR (qERCUBAAN)

Page 9: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

12

SULIT 9

The diagram shows the distance travelled by a lorry.Rajah menunjukkan iank yang dilalui oleh sebuah lori.

018

ILihat sebelabSULIT

13

The lorry travelled from P to Q. lt started from P at 11.15 am and anived at Q at 12.15 pm.What is the distancc travelled if it travels with the same speed for another 60 minutes?Sebuah lori beryerck dari P ke Q. la beftotak dari P pada jam l1 .15 pagi dan tiba di Qpada iam 12.1 5 tengahai.Apakah jarak yang dilaluijika ia beryerak dengan kelajuan yang sama untuk 60 minit lagi?

A 90kmB 135kmG 180kmD 225 km

The following are the steps of an investigation to find out the factors that cause rusting.Berilrtt adalah langkah-langkah penyiasatan untuk menyiasat fal<tor-fal<tor yangm enyeb abkan pengaratan.

J Label the test tubes as A, B and C.

Labelkan tabung uii sebagai A, B dan C.

L Put an iron nail in each test tube.Letakan sebatang paku ke dalam setiap tabung uji.

M Pour some tap water into test tube A, pnt three spoons of drying agent into test tube B,fill half full boiled water into test tube C and pour some oil into it.Tuangkan air paip ke dalam tabung uji A, masukkan tiga sudu agen pengering kedalam tabung uji B, isi separuh tabung uji C dengan air didih dan tuangkan sedikitminyak ke dalamnya.

N Observe the condition of nails in each test tube after a week.Perhatikan keadaan paku dalam setiap tabung uji selepas seminggu.

Which of the follorving represents step K ?Antara berikut yang manakah manvakili langkah K ?

A Cork all test tubes with a rubber stopper.Tutup semua tabung uji dengan penutup getah.

B Clean three iron nails with a sand paper.Bersihkan tiga paku besi dengan kertas pasir.

C Place the apparatus set up in a safe place for a week.Letakkan susunan radas yang telah disediakan di tempat yang selamat selamaseminggu.

D Weigh each iron nail.Timbang setiap paku besi.

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedaht-UPSR (PERCUBAAN)

Page 10: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

SULIT 10

14 The diagram shows a floating object P on the surface of water.Rajah menunjukkan objek P yang tenpung di permukaan air.

Objec{ PObjek PWaterAir

Which of the following object has the same property as P ?Antara berikut objek yang manakah mempunyai sifat yang sama sepefti P ?

15 The diagram shows the classification of the states of matter.Rajah menunjukkan pengelasan keadaan bahan.

\Mich of the following represent X, Y and 7 ?Antara berikut yang manakah mewakili X, Y dan Z ?

BA

Dc

018

ILihar sebelahSULIT

A

B

c

x Y zStoneBatu

syrupSrlap

AirUdara

syrupSriap

StoneBatu

AirUdara

AirUdara

syrupSrlap

StoneBatu

StoneBatu

AirUdara

SyrupSftap

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-UpSR (?ERCUBAAN)

Page 11: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

SULIT t1 018

16 The table shows the result of an investigation.Jadual menunjukkan keputusan satu penyiasatan.

MaterialsBahan

Time taken to flow out from a test tube (s)Masa di?mbil untuk mengalir keluar dari tabung uji(s)

Tomato SauceSos fomafo

4

ShampooSvampu

3

Cooking oilMinvak masak

2

WaterAir

1

\Mat can you conclude from the investigation?Apakah kesimpulan penyiasatan ini?

A Tomato sauoe flows the fastest.Sos tomato paling epat mengalir

B Waterflours the fastest.Air mengalir paling cepat

G Shampoo flows fasterthan cooking oilSyampu mengalir lebih crrpat berbanding minyak masak.

D Cooking oil flours faster than waterMinyak masak mengalirlebih cepat berbanding air

The information shows steps to study the conditions for microorganism to grouMaklumat menunjukkan langkah-langkah untuk menyiasat tentang keadaan untukm i kroorg a n i sm a t umb uh.J Prepare two similar slices of bread and label R and S.

Sediakan dua keping roti yang sama dan labelkan R dan S.

L Put R and S in a different plastic bag and leave on a table.Masukkan R dan s ke dalam beg plastik yang berasingan dan biaftan di atas meja.

M Observe the condition of the breade everyday for one week.Perhatikan keadaan roti setiap hari selama satu minggu.

\Mrich of the following step represents K?Langkah manakah yang mewakili K?

A Sprinkle some water on bread R and S.Renjiskan sedikit air di afas rof R dan S.

B Soak bread R and S in a beaker of tvater.Rendamkan rcti Rdan S dalam sebikar air.

C Sprinkle some water on bread R and keep bread S dry.Renjiskan sedikit air di atas rdi R dan bia*an roti S kering.

D Heat bread R and placebread S in a refrigeratorPanaskan roti R dan letakkan rcti S di dalam peti sejuk.

17

o1s @ 2011 Hak cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-upsR (zERCUBAAN) lLihat s€belahSUTIT

Page 12: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

18

018

What is meant by food preservation?Apakah makna pengawetan makanan?

A A process of slowing down the food from becoming bad.Safu proses untuk melambatkan makanan menjadi rcsak.

B A process of removing water from food.Safu proses untuk menyingkirkan air daipada makanan.

C A process of heating the food quickly and cooling it rapidly.Safu proses memanaskan makanan dengan cepat dan disejukkan dengan segera.

D A process of storing food in a cold place.Safu proses apabila makanan disimpan di tempat yang sejuk.

The information shows some planets inihe Solar System.Maldumat menunjukkan beberapa planet dalam Slsfern Suna.

oEarth MarsBumi Maikh

Choose the conect sequence of the planets from the furthest to the nearest from the Sun.Pilih urutan planet yang betul daripada paling jauh kepada yang paling dekat dari Matahari.

19

oJupiterMusytari

vSatumZuhal

A SaturnZuhal

B SatumZuhal

C SatumZuhal

D SaturnZuhal

MarsMarikh

JupiterMusytari

JupiterMusytai

Jupiter EarthMusytari Bumi

Earth MarsBumi Maikh

Mars EarthMarikh Bumi

Jupiter MarsMusytai Maikh

EarthBumi

ILihat sebelahSULIT

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-UPSR (PERCUBAAN)

Page 13: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

SULIT 13 018

The diagram shows the nine planets in the solar system moving in their own orbits.Rajah menunjukkan sembilan buah planet di dalam sistem suria yang beryerak mengikutotbit masing-masing.

Which of the following position of the Sun will produce the longest shadow?Antara kedudukan Matahari beihut, yang manakah akan meighasitkan bayang-bayangyang paling panjang?

What conclusion can be made from this observation?Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daipada pemerfiatian ini?A Satum is the biggest planet

Zuhal adalah planet yang teftesarB Only eight planets move around the Sun

Hanya lapan planet bergerak mengelilingi MatahariC All the nine planets move around their own moon

Kesemua sembilan planet beryerak mengelilingi bulan masing-masingD All the nine planets move around the Sun

Keaemud sembilan planet bergerak mengelilingi Matahari

The diagram shows a wooden pole that is placed in the middle of a school field at differenttime.Raiah menunjukkan sebatang kayu yang ditetakkan di tengah-tengah padang sekatahpada waffiu yang bedainan.

-LRAPBQCRDS

ILihat sebelahSULIT

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah.UPSR (PERCUBAAN)

Page 14: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

. SULIT 14

22 The diagram shows a group of stars that forms a constellationRajah menunjukkan gugusan bintang yang membentuk buruj.

Whai is this constellation?Apakah buruj ini?

A OrionBelantik

B ScorpioSkorpio

c Big DipperBiduk

D Southern CrossPari

23 Which of the following statement shows the occunence of day and night?Antara penyataan berikut yang manakah menunjukkan kejadian siang dan malam?A The rotation of the Earth on its axis

Putaran Bumi pada paksinya.

B The rotation of the Moon on ite axisPutaran Bulan pada paksinya.

C The movemerd of the Moon around the EarthPergerakan Bulan mengelilingi Bumi

D The movement of the Earth around the MoonPetgerakan Bumi mengelilingi Bulan

24 The diagram shows a simple machine.Raiah menunjukkan satu mesin ringkas.

lP

€\/

Which of the following tools can be grouped together as above?Antara berikut, Wralatan manakah boleh dikelaskan bersama atat di atas?A Knife and pulley

Pisau dan takalB Needle and screw

Jarum dan skruC Chisel and fishing rod

Pahat dan joran

D Knife and sawPisau dan gergaji

018 @ 2011 Hak Cipta Majtis Guru Besar Negei Kedah_lJpsR pERcuBAAN) llihat sebetatr

0t8

Page 15: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

\t-,

Position YKedudukanx

()\__/

Position ZKedudukan

26 The table shows information about the uses of devices in everyday life.Rajah menunjukkan maklumat tentang kegunaan alat datam iehidupan seharian.

DeviceAlat

TelephoneTelefon

To communicate with each other in faraway places.Berhubung di antara satu sama lain yang tinggat beiauhan

ComputerKomputer

To find and store informations.peqgari dan mengumpul maklumat.

Fax machineMesin fax

To send images or documents.Mengharytar imej atau dokumen.

Based on the information, what can be concluded?Berdasaftan maklumat, apakah kesimpulan yang boleh dibuat?A Technology makes life eaeier

Teknologi membuat hidup mudahB Technology makes human comfortable.

Teknologi membuat manusia se/esa.C Technology makes human happy

Teknologi membuatkan manusia gembiraD Technology can overcome the human,s limitations

Teknologi boleh mengatasi had keupayaan manusia

O1B @ 2011 Hak Cipta Mailis Guru Besar Negen Kedah-UpSR (IERCUBAAN) [Lihat sebelah

SULIT 15 OIE

25 The diagram shows the position of X, y and Z.Rajah menunjukkan kedudukan X, y dan Z.

Which of-the following shows the position of the Sun, the Earth and the Moon during theeclipse of the Moon?Antara berikut yang manakah menunjukkan kedudukan Matahai, Bumi dan Bulan ketikagerhana bulan?

Position XKedudukan X

Position YKedudukan Y

Position ZKedudukan Z

SunMatahari

MoonBulan

EarthBumi

SunMatahari

EarthBumi

MoonBulan

EarlhBumi

SunMatahari

MoonBulan

EarthBumi

MoonBulan

SunMatahari

(,

Position XKedudukan

c

D

A

B

Page 16: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

. SULIT 14

22 The diagram shows a group of stars that forms a constellationRajah menunjukkan gugusan bintang yang membentuk buruj.

What is this constellation?Apakah buruj ini?A Orion

BelantikB Scorpio

SkorpioC Big Dipper

BidukD Southern Cross

Pai

23 Which of the following statement shows the occurrence of day and night?Antara penyataan berikut yang manakah menunju44an Rejadian siang dan matam?A The rotation of the Earth on its axis

Putaran Bumi pada paksinya.

B The rotation of the Moon on its axisPutann Bulan pada paksinya.

C The movemerd of the Moon around the EarthPergerakan Bulan mengelilingi Bumi

D The movement of the Earth around the MoonPeryerakan Bumi mengelilingi Bulan

24 The diagram shows a simple machine.Rajah menunjukkan satu mesin ringkas.

./P&4\>vWhich of the following tools can be grouped together as above?Antan furikut, peralatan manakah boleh diketaskan bersama alat di atas?A Knife and pulley

Pisau dan takalB Needle and screw

Jarum dan skruC Chisel and fishing rod

Pahat dan joran

D Knife and sawPisau dan gergaji

018 @ 2011 Hak cipta Majtis curu Besar Negeri Redah-upsR (IER)IJBAAN) [Lihat sebelah

018

Page 17: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

. SULIT 16

27 Ttte diagram shours the development of technology.Rajah menunjukkan peftembangan teknologi.

ln what field does the diagram represent?Apakah bidang yang diwakili oleh rajah di atas ?

A AgriculturePertanian

B ConstructionPembinaan

c TransportationPengangkutan

D GommunicationKomunikasi

28 The diagram shows three basic shapes.Rajah menunjuld<an tiga bentuk asas.

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-UPSR (PERCUBAAN)

018

Choose the conect sequence from the least stable to the most stable.Pilih susunan yang betul daripada yang paling kunng stabil kepada yang paling stabil.A J,K,LB J,L,KC L,K,JD K,J,L

ILihat sebelahSIII,IT

Page 18: Percubaan UPSR 2011 Kedah (Bhg a)

t7 01829 A group of pupils carry out an ac{ivity to investigate the faclor that affects the stability of

stools R, S and T.S. ekumgulan mu|d ye1ialankan satu aktiviti untuk menyiasat faKor yang mempengaruhikestabilan bangku R, S dan L

Which of the following statement is conect ?Antara penyataan beikut yang manakah betul?A Stool R topples the fastest because it has the biggest base area.

Bangku Rtumbang paling cepat kerana ia mempunyai luastapak paling besar.B Stool S topples the slowest because it has the suitable base area.

Bangku S tumbang paling lambat kerana mempunyai luas tapak yang sesuar.C Stool T topples the fastest because it has the smallest base area.

Bangku T tumbang paling epat kerana ia mempunyai luas tapak paling kecilD Stool R iopples the fastest because it was made from wood.

Bangku R tumbang paling capat kerana diperbuat daipada kayu.

The diagram shows a complex machine.Rajah menunjukkan satu mesin kompleks.

What are the simple machines that can be found in the above tool ?Apakah mesin ingkas yang terdapat pada peralatan di atas ?A Lever, inclined plane

Iuag safah condongB Lever, wheel and axle

Tuas, roda dan gandarG Gear, wheel and axle, wedge

Gear, roda dan gandar, bajiD Wedge, screw,wheel and axle, gear

Baji, skru, roda dan gandar, gear

END OF SECTION A

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-UPSR (pERCUBAAN)SULIT