Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  1/31

  SULIT

  78/1

  1 JAM 30 MINIT

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertanda A, B , C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas

  jawapan objektif yang disediakan.

  4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatujawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkanpilihan anda yang baru.

  _____________________________________________________________________Kertas ini mengandungi 28 halaman bercetak termasuk muka hadapan

  78/1 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011EXCEL 2

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUPERTANIAN 78/1Kertas 1OGOS 2011

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

  NAMA : ___________________________

  KELAS : __________________________

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  2/31

  SULIT2

  78/1

  1 Langkah-langkah keselamatan terdiri daripada peraturan keselamatan bengkel,

  peraturan keselamatan alatan dan peraturan keselamatan diri.

  Apakah X?

  A Memastikan bengkel dilengkapi alat pemadam api

  B Mengikut arahan guru semasa menggunakan mesin

  C Memastikan alatan tangan dan mesin dalam keadaan yang baik

  D Menyimpan semula alatan ke tempat asalnya selepas digunakan

  2 Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang jadual kerja?

  I Dapat mengelakkan pembaziran masa dan wang

  II Proses menentukan masa perlaksanaan kerja membuat projek

  III Disediakan secara bertulis dan diatur secara teliti dan sistematik

  IV Pelajar akan melakukan kerja berpandukan jadual tersebut tanpa pengawasan

  guru

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  3 Pernyataan berikut merujuk aktiviti dalam proses reka cipta.

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  Peraturan keselamatan bengkel

  Tidak bermain di dalam bengkel Tidak menumpahkan minyak di atas lantai Memastikan bengkel mempunyai pengudaraan

  yang baik Memastikan bengkel dibekalkan dengan peti

  pertolongan cemas X

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  3/31

  SULIT2

  78/1

  Apakah proses bagi aktiviti tersebut?

  A Pengujian

  B Pembinaan

  C Perancangan

  D Perekaan projek

  4 Berikut adalah sebahagian proses penghasilan projek reka cipta.

  Apakah X?

  A Pemilihan ideaB Perekaan projek

  C Pemilihan reka bentuk

  D Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian

  5 Pernyataan berikut adalah merujuk kepada sejenis bahan.

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  Perancangan pembinaan

  projek

  X

  Pendokumentasian

  Menyenarai alatan dan

  mesin

  Menyenarai bahan

  Memilih teknik

  pembuatan

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  4/31

  SULIT2

  78/1

  Apakah bahan tersebut?

  A Kayu

  B Papan lapis

  C Mounting Board

  D MDF (Medium Density Fibre)

  6 Rajah 1 menunjukkan cara memaku benda kerja nipis kepada benda kerja tebal.

  Rajah 1

  Apakah kelebihan memaku cara B berbanding cara A?

  A Hasil kerja lebih kemas

  B Cengkaman paku lebih kuat

  C Kerja memaku lebih mudah

  D Benda kerja tahan lebih lama

  7 Rajah 2 menunjukkan sejenis bahan pengikat.

  Rajah 2

  Apakah alatan yang paling sesuai digunakan bersama bahan pengikat tersebut?

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  Cara BCara A

  Ringan dan mudah digunakan

  Permukaannya yang rata dan

  lebar

  Tidak mudah mengecut dan

  meleding

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  5/31

  SULIT2

  78/1

  A B

  C D

  8 Rajah 3 menunjukkan proses penyediaan bahan dalam penghasilan projek.

  X

  Rajah 3

  Rajah 3

  Apakah alatan yang paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian X?

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  6/31

  SULIT2

  78/1

  A B

  C D

  9 Apakah pelarut yang digunakan untuk membersih berus syelek selepas kerja kemasan

  dilakukan?

  A Air

  B Thinner

  C Turpentin

  D Spirit metil

  10 Rajah 4 menunjukkan proses dalam pembinaan projek.

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  Mengukur dan menanda

  X

  Membentuk dan

  mencantum

  Kemasan

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  7/31

  SULIT2

  78/1

  Rajah 4

  Apakah aktiviti yang dilakukan di X?A Meribet

  B Memaku

  C Mengglu

  D Memotong

  11 Antara berikut padanan yang manakah betul?

  Bahan Kemasan Kegunaan

  A Kertas las Menghilangkan tanda atau kesan calar pada

  permukaan kayu.

  B Tepung penyumbat Mengilatkan dan mencantikkan permukaan

  C Varnis Mencegah logam daripada berkaratD Cat licau Menutup dan menyumbat liang pada

  permukaan kayu

  12 Antara yang berikut maklumat yang manakah perlu ada dalam dokumentasi projek rekabentuk?

  I Jadual kerja

  II Lakaran yang dipilih

  III Pernyataan masalah

  IV Maklumat diri pereka projek

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  13 Jadual 1 menunjukkan kos bagi membuat 10 unit rak serbaguna.

  Jenis Kos Jumlah (RM)Kos bahan 200.00

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  8/31

  SULIT2

  78/1

  Kos upah 40.00

  Kos overhed 5.00

  Jadual 1

  Hitungkan kos pengeluaran bagi seunit rak serbaguna.

  A RM20.00

  B RM20.50

  C RM24.00

  D RM24.50

  14 Antara alatan di bawah yang manakah menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga

  kinetik?

  A C

  B D

  15 Berikut adalah bacaan meter kWj bagi sebuah rumah kediaman.

  Kadar tarif :

  200 unit pertama 0.218 sen

  800 unit berikutnya 0.258 sen

  Berapakah kos penggunaan tenaga elektrik rumah tersebut?

  A RM43.60 C RM101.59

  B RM68.63 D RM112.23

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  Bacaan pada bulan Jun 008513

  Bacaan pada bulan Julai 008979

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  9/31

  SULIT2

  78/1

  16 Rajah 5 menunjukkan sejenis komponen elektonik.

  Rajah 5

  Apakah fungsi komponen tersebut?

  I Menyimpan cas

  II Mengawal arus

  III Meninggikan kuasa

  IV Mendapatkan susutan voltan

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  10/31

  SULIT2

  78/1

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan IVD III dan 1V

  17 Rajah 6 menunjukkan sejenis komponen elektronik.

  Rajah 6

  Komponen elektronik tersebut terdiri daripada...

  I Perintang

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  11/31

  SULIT2

  78/1

  II Kapasitor

  III Transistor

  IV Diod Pemancar Cahaya (L.E.D)

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C II, III dan IV

  D I, III dan IV

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  12/31

  SULIT1

  78/1

  18 Rajah 7 menunjukkan sebuah litar skematik projek elektronik.

  RAJAH 9

  Rajah 7

  Kaki tapak TR1 disambungkan kepada

  A kaki tapak TR 2

  B kaki katod L.E.D.

  C kaki komponen R2

  D kaki pemungut TR2

  19 Rajah 8 menunjukkan litar bergambar.

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  13/31

  SULIT2

  78/1

  Rajah 8

  Manakah di antara berikut menunjukkan jumlah komponen elektronik yang betul?

  Perintang tetap Kapasitor berkutub Transistor

  A 2 2 5

  B 2 1 5

  C 5 2 2

  D 5 1 2

  20 Antara berikut, yang manakah digunakan untuk memotong lebihan kaki komponen di

  bod litar selepas kerja pematerian?

  A

  B

  C

  D

  21 Rajah 9

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  14/31

  SULIT2

  78/1

  Rajah 9

  Apakah penyambung tersebut?

  A Soket sama

  B Soket pengecil

  C Siku 90 sama

  D Siku 90 pengecil

  22 Rajah 10 menunjukkan sejenis pili.

  Rajah 10Apakah alatan yang digunakan untuk mengetatkan bahagian bertanda X?

  A Perengkuh paip

  B Ragum paip yoke

  C Sepana boleh laras

  D Playar cengkam seribu

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  23

  Ra

  jah

  11

  me

  nu

  nju

  kk

  an

  pa

  nd

  an

  ga

  n

  ha

  da

  pa

  n

  seb

  ua

  h

  bo

  ng

  ka

  h.

  X

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  15/31

  SULIT3

  78/1

  Rajah 11

  Apakah garisan X?

  A Garisan dimensi

  B Garisan menegak

  C Garisan penengah

  D Garisan tersembunyi

  24 Rajah 12 menunjukkan sebuah bongkah..

  Rajah 12

  Antara berikut yang manakah pelan bagi bongkah itu?

  A B

  C D

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  X

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  16/31

  SULIT1

  78/1

  25 Susun mengikut urutan yang betul langkah mengganti jarum yang patah.

  I Ketatkan skru pemegang jarum

  II Longgarkan skru pemegang jarum

  III Pusingkan roda imbang untuk menurunkan jarum

  IV Letakkan bahagian jarum yang rata menghadap skru

  A I, III, II , IV

  B II, IV, I, III

  C III, II, IV, I

  D IV, III, II, I

  26 Rajah 13 menunjukkan sebuah artikel alas dulang.

  Rajah 13

  Apakah jenis hiasan pada bahagian yang bertanda X di atas?

  A Kun

  B Lapik

  C Renda

  D Sulaman

  27 Berikut adalah maklumat tentang kegunaan kain dapur.

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  X

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  17/31

  SULIT2

  78/1

  Antara yang berikut kain dapur manakah digunakan untuk tujuan di atas?

  A Kain maslin

  B Tuala tangan

  C Kain pencuci

  D Kain pengelap

  28 Rajah 14 menunjukkan sejenis alatan untuk menghidang.

  Rajah 14

  Apakah kegunaan alat itu?

  A Meletak roti

  B Meletak napkin

  C Meletak pisau meja

  D Meletak sudu dan garfu

  29 Apakah fungsi ruang sosial dalam tempat kediaman?

  I Melayan tetamu

  II Membersih dan mengemas diri

  III Berehat dan berinteraksi dengan ahli keluarga

  IV Menonton televisyen atau membaca surat khabar

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  Digunakan untuk mengeringkan sudu, garfu

  dan pinggan mangkuk

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  18/31

  SULIT4

  78/1

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  30 Antara berikut yang manakah merupakan contoh pencahayaan am?

  I Lampu hiasan dinding

  II Lampu pijar

  III Lampu meja tulis

  IV Lampu pendarflour

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan IV

  D III dan 1V

  31 Rajah 15 menunjukkan langkah menyemai keratan batang.

  Apakah X?

  A Pilih dahan yang sihat

  B Potong serong pada bahagian bawah keratan

  C Potong melintang pada bahagian atas keratan

  D Lembapkan pangkal keratan dan celup ke dalam hormon pengakaran

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  Buat lubang pada medium

  Masukkan keratan ke dalam lubang

  Letakkan di tempat teduh dan siram

  X

  Sediakan keratan batang sepanjang10 cm 15 cm

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  19/31

  SULIT2

  78/1

  32 Apakah ciri-ciri yang menunjukkan tanaman hiasan memerlukan pemasuan semula?

  I Tepi pasu retak

  II Medium dalam pasu terlalu padat

  III Akar keluar dari lubang saliran pasu

  IV Air siraman keluar melalui lubang saliran

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  33 Apakah maksud kompos?

  A Bahan-bahan yang dapat dikitar semula

  B Bahan-bahan yang boleh menggantikan baja kimia

  C Baja organik yang tidak mengandungi serangga perosak dan biji benih rumpai

  D Baja organik yang dihasilkan daripada reputan sisa tumbuhan dan najis haiwan

  34 Rajah 16 menunjukkan timbunan kompos.

  Rajah 16

  Berapakah

  lamakah kayu penguji dibiarkan dalam timbunan kompos?A 5 - 10 minit

  B 10 - 15 minit

  C 15 - 20 minit

  D 20 - 25 minit

  35 Kompos boleh digunakan untuk

  I sungkupanII baja asas

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  20/31

  SULIT3

  78/1

  III bahan binaan semula kompos

  IV naungan

  A I, II dan IIIB I, II dan IV

  C I, III dan III

  D II, III dan IV

  36 Berdasarkan jenis sayuran berikut yang manakah berfungsi membantu

  pertumbuhan badan dan membaiki tisu yang rosak?

  A P

  B Q

  C R

  D S

  37 Apakah aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tapak penanaman

  untuk tanaman sayur-sayuran?

  I Tanah rata

  II Tanah subur

  III Berjauhan dari punca air

  IV Tidak terlindung daripada cahaya matahari

  A I, II dan III

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  JenisSayuran

  PTo

  ma

  to

  QKa

  ng

  ku

  ng

  RUb

  i

  kel

  edek

  SKa

  ca

  ng

  pa

  nja

  ng

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  21/31

  SULIT5

  78/1

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  38 Berapakah bilangan daun anak benih yang sesuai dipindahkan dari kotak semaian ke

  batas?

  A 1 hingga 2 helai

  B 4 hingga 5 helai

  C 6 hingga 8 helai

  D 9 hingga 10 helai

  39 Rajah 17 menunjukkan penjagaan anak benih sayuran

  Rajah 17

  Apakah nama penjagaan tersebut?

  A Naungan

  B Sokongan

  C Junjungan

  D Sungkupan

  40. Berikut adalah proses mengendalikan hasil lepas tuai.

  PEMBERSIHAN PENGGREDAN X PENYIMPANANSEMENTARA

  Apakah X?

  A Memasar

  B Memotong

  C Mengumpul

  D Membungkus

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  22/31

  SULIT6

  78/1

  41 Rajah 18 menunjukkan sistem penggiliran tanaman.

  Rajah 18Apakah sayuran yang sesuai ditanam pada X?

  A Petai

  B Tomato

  C Kangkung

  D Sengkuang

  42 Antara berikut padanan yang manakah betul bagi kumpulan haiwankesayangan?

  A I dan III

  B I dan IV

  C II dan III

  D II dan IV

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  I

  Ungg

  as

  IIReptil

  ia

  III

  Mamalia

  IV

  Ikan

  hiasan

  X

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  23/31

  SULIT7

  78/1

  43 Berikut adalah aktiviti dalam pemeliharaan haiwan kesayangan.

  Apakah aktiviti tersebut?

  A Melatih haiwan

  B Memilih haiwan

  C Menyediakan perumahan

  D Menyediakan peralatan asas

  44 Rajah 19 menunjukkan sejenis sistem penternakan ikan air tawar.

  Rajah 19Apakah sistem penternakan tersebut?

  A Kolam tanah

  B Tangki konkrit

  C Bekas lombong

  D Sangkar terapung

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  Ruang tempat tinggal yang sesuaidan selesa

  Jauh dari gangguan persekitarandan orang ramai

  Terlindung daripada hujan danpanas matahari

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  24/31

  SULIT3

  78/1

  45 Rajah 20 menunjukkan langkah penyediaan kolam tanah bagi ternakan ikan air

  tawar.

  Rajah 20

  Apakah X?

  A Mengisi air kolam

  B Menguji ph kolam

  C Membersih kolam

  D Membasmi bakteria

  46 Apakah tujuan menabur kapur semasa penyediaan kolam ternakan ikan air tawar?

  I Membasmi bakteria

  II Mengeraskan dasar kolam

  III Meningkatkan pH air kolam

  IV Mengurangkan hakisan tebing kolam

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  47 Berikut adalah langkah-langkah merawat sejenis penyakit ikan.

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  Mengeringkan kolam

  X

  Mengapur kolam

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  25/31

  SULIT3

  78/1

  Apakah penyakit ikan tersebut?

  A Penyakit kulat

  B Penyakit bakteria

  C Penyakit bintik putih

  D Penyakit kutu insang

  48 Rajah 21 menunjukkan salah satu sistem ternakan ikan air tawar.

  Rajah 21

  Apakah kaedah yang sesuai digunakan untuk memungut hasil di dalam sistem

  tersebut?

  A Mengeringkan air

  B Menggunakan jalaC Menggunakan pukat

  D Menggunakan sauk

  49 Antara berikut apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memasarkan hasil

  ternakan ikan air tawar?

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  Sediakan tangki rawatan Masukkan larutan methylene

  blue Bekalkan tangki dengan udara

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  26/31

  SULIT3

  78/1

  I Jangkaan harga

  II Jantina pembeli

  III Bilangan pembeliIV Kuantiti yang akan dibeli

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  50 Antara berikut yang manakah di kategorikan sebagai kumpulan pokok bunga

  semusim?

  I Bougainvillea spp

  II Lantana camara

  III Heliantus annus

  IV Tagetes erecta

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  51 Rajah 22 menunjukkan reka bentuk taman mini.

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  27/31

  SULIT5

  78/1

  Rajah 22

  Apakah perinsip reka bentuk tersebut?

  A Skala

  B Keanekaan

  C Penumpuan

  D Keringkasan

  52 Antara simbol binaan berikut, yang manakah menunjukkan sambungan teratur(slate)?

  A

  B

  C

  D

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  28/31

  SULIT7

  78/1

  53 Rajah 23 menunjukkan gambar rajah buih.

  Rajah 23

  Apakah jenis pokok yang paling sesuai ditanam di X?

  A Pokok palma

  B Pokok renek

  C Pokok tinggi

  D Pokok pagaran

  54 Rajah 24 menunjukkan sejenis tanaman landskap.

  Rajah 24

  Ciri-ciri tapak taman mini yang sesuai untuk pokok tersebut ialah

  I bersuhu tinggi

  II kawasan berpasir

  III taburan hujan yang tinggi

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  X

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  29/31

  SULIT9

  78/1

  IV kawasan teduh dan berbumbung

  A I dan II

  B II dan IVC II dan III

  D III dan IV

  55 Susun langkah-langkah pembinaan taman mini di dalam bekas tertutup (terrarium)

  mengikut urutan.

  I Menyediakan bekas

  II Memilih bekas

  III Menyediakan pelan

  IV Menyediakan bahan

  V Menyediakan medium penanaman

  A I, II, III, V, IV

  B I, III, II, V, IV

  C II, III, I, IV, V

  D II, III, IV, I, V

  56 Apakah tujuan melakukan sungkupan bagi taman mini di tapak atau plot?

  I Mengekalkan kelembapan tanah

  II Menghalang pertumbuhan rumput

  III Menstabilkan suhu tanah

  IV Menghalang serangga perosak

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  57 Mengapakah air hujan paling sesuai digunakan untuk menyiram tumbuhan?

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  30/31

  SULIT11

  78/1

  A Tidak mengandungi asid

  B Mengandungi banyak nutrien

  C Tidak mengandungi bakteriaD Mengandungi banyak oksigen

  58 Maklumat di bawah adalah tentang urusan perniagaan masa kini.

  Antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan pernyataan itu?

  A e-dagangB Kad prabayar

  C Pesanan mel

  D Mesin runcitan automatik

  59 Maklumat berikut menerangkan tentang agensi kerajaan yang membantu usahawan.

  Apakah agensi itu?

  A MARA

  B MIDA

  C SIRIM

  D MARDI

  60 Antara berikut yang manakah penyelewengan yang dilakukan oleh sesetengah

  peniaga ?

  I Menaikkan harga barang di musim perayaan

  II Menimbang dan menyukat dengan tidak tepat

  III Menjual barang tiruan dengan harga yang sama dengan barang yang asli

  IV Menyorok barang apabila bekalan berlebihan

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, IIIdan IV

  78/1 [Lihat sebelahSULIT

  Membantu meningkatkan produktiviti pertanian

  Memberi latihan teknologi pertanian

  Menjalankan kajian dan penyelidikan untuk produk baru

  Diletakkan di tempat awam

  Pengguna memasukkan sejumlah wang tunai yang ditetapkan

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB PTN

  31/31

  SULIT3

  78/1

  D II, III dan IV

  KERTAS SOALAN TAMAT