of 21 /21
TERHAD 0 TERHAD PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017 PERINGATAN: Manual ini khusus untuk kegunaan guru atau calon sahaja. ______________________________________________________________________________ Manual ini terdiri daripada 21 halaman bercetak. © Majlis Peperiksaan Malaysia 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

0 TERHAD

PEPERIKSAAN

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

Manual Kerja Kursus

Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

STPM 2017

PERINGATAN:

Manual ini khusus untuk kegunaan guru atau calon sahaja.

______________________________________________________________________________

Manual ini terdiri daripada 21 halaman bercetak.

© Majlis Peperiksaan Malaysia 2017

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

Page 2: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

1 TERHAD

Kandungan

Bil Perkara Halaman

BAHAGIAN I : GURU

1.0 Pengenalan 2

2.0 Objektif Penilaian 2

3.0 Pelaksanaan kerja kursus 2

3.1 Arahan Am 2

3.2 Tanggungjawab Pengetua 2

3.3 Tanggungjawab Guru Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan

Kerajaan

3

3.4 Tanggungjawab Guru Sekolah Swasta 4

3.5 Tanggungjawab Calon 5

4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 6

5.0 Format Penulisan 7

6.0 Struktur Penulisan 8

7.0 Penskoran Markah 9

8.0 Skema Penskoran Markah 9

BAHAGIAN II : CALON

9.0 Tanggungjawab Calon 10

10.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 11

11.0 Format Penulisan 12

12.0 Struktur Penulisan 12

Soalan kerja kursus Pengajian Perniagaan 4 (946/4) 14

Lampiran 16-20

Page 3: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

2 TERHAD

BAHAGIAN I : GURU

1.0 Pengenalan

Setiap calon, sama ada calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah

swasta, atau calon persendirian individu, mesti membuat satu tugasan pada Penggal 3, yang

dinilai sebagai kerja kursus. Laporan tugasan berkenaan mesti disiap dan dikemukakan pada

tarikh yang ditetapkan oleh MPM. Calon juga dikehendaki membuat pembentangan lisan yang

akan diberikan penilaian. Calon yang gagal mengemukakan laporan tugasan dan gagal hadir

untuk membuat pembentangan lisan akan dianggap tidak memenuhi keperluan mata pelajaran

ini dan akan diberikan gred gagal (F) untuk keseluruhan mata pelajaran ini.

Tugasan adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran Pengajian

Perniagaan STPM.

2.0 Objektif Penilaian

Tujuan tugasan ini adalah untuk menilai dan memperkukuh kemampuan calon untuk:

2.1 Memahami konsep-konsep asas yang dipelajari dalam subjek ini

2.2 Menganalisis secara kritis dan memahami elemen-elemen perniagaan yang perlu ada

dalam sebuah organisasi yang baik

2.3 Mengaplikasi pengetahuan yang dipelajari daripada pelbagai topik di organisasi kajian

kes berkenaan

2.4 Menerapkan domain kemahiran insaniah ke dalam mata pelajaran

3.0 Pelaksanaan Kerja Kursus

3.1 Arahan am

3.1.1 Kerja kursus Pengajian Perniagaan wajib diambil oleh semua calon, sama ada

calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, atau

calon persendirian individu.

3.1.2 Kerja kursus ini hendaklah dilaksanakan oleh semua calon STPM yang mengambil

mata pelajaran Pengajian Perniagaan pada penggal 3 pengajian tingkatan enam.

3.1.3 Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan

pembelajaran yang berterusan.

3.2 Tanggungjawab Pengetua

3.2.1 Mempengerusikan Mesyuarat kerja kursus Tingkatan Enam peringkat sekolah.

Mesyuarat mestilah diadakan sekurang-kurangnya sebanyak dua kali dalam satu

penggal kerja kursus.

3.2.2 Memastikan ahli jawatankuasa kerja kursus sekolah menyediakan Fail Induk Kerja

Kursus Tingkatan Enam dan setiap guru akademik tingkatan enam mempunyai fail

kerja kursus bagi mata pelajaran masing-masing

3.2.3 Memastikan bahawa calon yang mengambil kertas 946/4 hendaklah dibimbing dan

diselia oleh guru Pengajian Perniagaan

3.2.4 Memastikan bahawa laporan kerja kursus calon dijalankan mengikut peraturan

yang ditetapkan

3.2.5 Memastikan bahawa semua hasil kerja kursus dinilai dan diberikan markah oleh

guru mengikut peraturan pemarkahan yang ditetapkan

3.2.6 Mengesahkan markah penulisan kerja kursus yang diperoleh calon dengan

menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKK)

Page 4: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

3 TERHAD

3.2.7 Memastikan guru menghantar Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon

(BRuMKK) ke MPM (u.p En. Kamarudin bin Kusni) selewat-lewatnya seminggu

selepas penghantaran markah dalam e-submission

3.3 Tanggungjawab Guru Pengajian Perniagaan Sekolah Kerajaan Dan Sekolah

Bantuan Kerajaan

3.3.1 Memberitahu calon tentang arahan melaksanakan kerja kursus dan memastikan

bahawa semua calon memahami sukatan pelajaran dan arahan melaksanakan kerja

kursus

3.3.2 Memuat turun Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan dari laman Web MPM

dan memperbanyak salinan Bahagian II untuk diedarkan kepada calon

3.3.3 Menandatangani borang akta MPM (MPM/P13.1 dan MPM/P13.4) yang

dilampirkan dalam Skema Pemarkahan Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas

4 (946/4) dan menyerahkannya kepada Jurulatih Utama semasa taklimat kerja

kursus, untuk dihantar kepada MPM (u.p En. Kamarudin bin Kusni)

3.3.4 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan

berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4.0 Jadual

Perancangan dan Pelaksanaan

3.3.5 Memberikan taklimat kepada calon tentang tugasan dan perinciannya

3.3.6 Membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkan tugasan

3.3.7 Memantau dan membimbing calon untuk menjalankan aktiviti di luar bilik darjah,

memproses data, dan menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian Perniagaan

3.3.8 Memaklumkan calon tentang elemen, aspek, dan kriteria penskoran yang terdapat

dalam Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus

3.3.9 Memastikan calon melaksanakan kerja kursus

3.3.10 Memaklumkan calon tahap pencapaian yang diperoleh mereka supaya mereka

boleh membaiki hasil kerja

3.3.11 Membimbing calon untuk menghasilkan kerja kursus yang terbaik

3.3.12 Memastikan semua calon menghasilkan penulisan kerja kursus Pengajian

Perniagaan secara individu

3.3.13 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah

semasa pencarian atau pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus

Pengajian Perniagaan

3.3.14 Memastikan calon menghantar hasil penulisan kerja kursus kepada guru Pengajian

Perniagaan pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru atau pihak sekolah. Calon

hendaklah menggunakan muka hadapan penulisan kerja kursus seperti yang telah

ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1).

3.3.15 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh yang

telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan

kerja kursus Pengajian Perniagaan dan tidak mengambil kertas 946/4 seterusnya

akan gagal dalam keseluruhan mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM

3.3.16 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan

Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama dengan kerja kursus

Pengajian Perniagaan

3.3.17 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon

3.3.18 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja

Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa

Page 5: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

4 TERHAD

membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi

membincangkan penghasilan kerja kursus.

3.3.19 Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan

calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon

3.3.20 Menghantar surat iringan, hasil penulisan kerja kursus Pengajian Perniagaan,

BMKKC (Lampiran 4), dan BRKKC bagi calon yang bertukar sekolah ke

sekolah calon yang baharu

3.3.21 Mendapatkan pengesahan daripada Pengetua dan menghantar markah kerja kursus

Pengajian Perniagaan calon kepada MPM (up. En. Kamarudin bin Kusni) dengan

menggunakan Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC)

(Lampiran 5). Kegagalan guru menghantar markah kerja kursus calon akan

menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus Pengajian

Perniagaan dan tidak mengambil kertas 946/4.

3.3.22 Mematuhi penskoran dan kriteria penilaian yang telah disediakan oleh MPM

ketika mentaksir kerja kursus calon

3.3.23 Menilai hasil kerja calon secara berterusan

3.3.24 Menilai laporan akhir kerja kursus setiap calon

3.3.25 Memastikan hasil kerja kursus calon adalah asli dan hasil karya sendiri. Calon

perlu menyatakan sumber-sumber rujukan bagi setiap fakta dan juga maklumat

yang diambil daripada mana-mana bahan atau tulisan.

3.3.26 Memeriksa atau menilai atau mentaksir kerja kursus Pengajian Perniagaan bagi

setiap calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon

(BMKKC)

3.3.27 Memasukkan markah kerja kursus calon dengan menggunakan aplikasi

e-submission yang telah ditetapkan oleh MPM. Kegagalan guru menghantar

markah kerja kursus calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan

kerja kursus dan tidak mengambil kertas 946/4.

3.3.28 Memastikan kerja kursus Pengajian Perniagaan, BPC, BMKKC, dan BRKKC bagi

setiap calon disimpan di tempat yang selamat (kabinet berkunci) bagi tempoh

selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM keseluruhan

diumumkan

3.4 Tanggungjawab Guru Pengajian Perniagaan Sekolah Swasta

3.4.1 Memastikan bahawa semua calon memahami sukatan pelajaran dan arahan

menjalankan kerja kursus Pengajian Perniagaan

3.4.2 Memastikan semua calon memahami keperluan menjalankan kerja kursus

Pengajian Perniagaan

3.4.3 Memuat turun Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan dari laman Web MPM

dan memperbanyak salinan Bahagian II untuk diedarkan kepada calon

3.4.4 Membimbing calon dalam aspek yang berikut:

(a) Memilih tajuk kajian berdasarkan tugasan

(b) Memahami skop tugasan dan merancang jadual kerja, dan

(c) Mengenal pasti asas kaedah penyelidikan yang digunakan dalam tugasan

3.4.5 Memantau dan membimbing calon untuk menjalankan aktiviti di luar bilik darjah,

memproses data, dan menghasilkan penulisan kerja kursus

3.4.6 Memastikan semua prosedur dan peraturan keselamatan dipatuhi oleh setiap calon

semasa menjalankan aktiviti di luar bilik darjah

3.4.7 Memastikan semua calon menghasilkan penulisan kerja kursus secara individu

Page 6: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

5 TERHAD

3.4.8 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus berdasarkan garis panduan

dan tempoh yang ditetapkan seperti pada para 4.0 Jadual Perancangan dan

Pelaksanaan Kerja Kursus

3.4.9 Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus

mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian Perniagaan.

Selain itu, guru hendaklah mengingatkan calon agar menyediakan satu folder kerja

kursus untuk menyimpan semua draf penulisan yang telah disemak oleh guru

berserta maklumat atau data yang berkaitan dengan kerja kursus.

3.4.10 Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat, memproses data

atau maklumat, dan menghasilkan penulisan kerja kursus

3.4.11 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah

semasa pencarian atau pengumpulan maklumat

3.4.12 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkan

penulisan kerja kursus

3.4.13 Memastikan calon menghantar hasil penulisan kerja kursus kepada guru Pengajian

Perniagaan pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru atau pihak

sekolah. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan penulisan kerja kursus

seperti yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1).

3.4.14 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus pada tarikh yang

telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan

kerja kursus Pengajian Perniagaan dan tidak mengambil kertas 946/4 seterusnya

akan gagal dalam keseluruhan mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM

3.4.15 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja

Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3). Calon perlu diingatkan supaya sentiasa

membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi

membincangkan penghasilan kerja kursus.

3.4.16 Menyelia dan menandatangani BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan

calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus calon

3.5 Tanggungjawab Calon

3.5.1 Calon STPM yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan wajib

melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan.

3.5.2 Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan kerja kursus dari awal penggal

tiga sehingga tamat penggal tersebut.

3.5.3 Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk dan

pelaksanaan kajian.

3.5.4 Calon digalakkan untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi

(TMK) bagi mencari dan mengumpul data.

3.5.5 Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi laporan hasil kajian

mestilah disediakan secara individu.

3.5.6 Hasil kerja kursus calon hendaklah asli dan hasil karya sendiri. Calon perlu

menyatakan sumber-sumber rujukan bagi setiap fakta dan juga maklumat yang

diambil daripada mana-mana bahan atau tulisan.

3.5.7 Calon diwajibkan membentangkan laporan secara lisan dan menggunakan alat

bantuan pembentangan, sebagai contoh Ms Powerpoint dan sebagainya.

Page 7: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

6 TERHAD

4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

Tarikh Perancangan dan

perlaksanaan aktiviti Tindakan guru Tindakan calon

5 Mei 2017

Tugasan kerja kursus

diterima

Taklimat tugasan kerja

kursus kepada calon (sila

rujuk manual kerja

kursus)

Menerima arahan tugasan.

Semak

http://www.mpm.edu.my

Memahami skop tugasan

kerja kursus

Merancang jadual kerja

8 Mei

hingga

19 Mei

2017

Taklimat PN dengan

Guru Tingkatan 6 Menghadiri taklimat

tersebut dan memberikan

sepenuh perhatian

semasa taklimat

berlangsung

19 Jun

hingga

23 Jun

2017

Persiapan awal

sebelum menjalankan

kerja kursus

Membincangkan dan

membimbing pemilihan

tajuk dan jadual kerja

Menyediakan surat-

menyurat

Menjelaskan pelajar

tentang elemen

kemahiran insaniah (soft

skills) yang akan dinilai

Menjelaskan item-item

yang dinilai dalam

penulisan laporan kerja

kursus

Membuat persiapan awal:

Keperluan kewangan

Pengesahan sekolah dan

kebenaran penjaga

Perancangan kerja

Penyediaan peralatan dan

instrumen seperti borang

soal selidik

Mengenal pasti sumber

rujukan, seperti sumber

sekunder, sumber Internet,

dan sumber-sumber lain.

27 Jun

hingga

17 Sept.

2017

Penyediaan dan

penulisan laporan

Kerja kursus untuk sesi

penilaian

Membimbing pelajar

sepanjang penghasilan

KK

Membantu penyelesaian

masalah yang timbul

Memantau

perkembangan tugasan

Membimbing calon

untuk menulis laporan

mengikut format yang

ditetapkan

Membaiki kelemahan

dan membimbing calon

membuat

penambahbaikan

Mengumpul data dan

maklumat melalui

pemerhatian, pencerapan,

pengukuran, temu bual dan

kaji selidik

Memperoleh data dan

maklumat dari sumber

sekunder Menyusun

dapatan (data dan

maklumat) mengikut

keutamaan dan struktur

tugasan

Memproses, mentafsir,

menganalisis, dan

merumus data dan

maklumat

Mempersembahkan data

dan maklumat dalam

bentuk yang sesuai, seperti

peta lokasi, jadual, graf,

carta, dan lain-lain

Membincangkan dapatan hasil kajian dan

menghubung kait dengan

prinsip dan teori yang

dipelajari

Page 8: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

7 TERHAD

Tarikh Perancangan dan

perlaksanaan aktiviti Tindakan guru Tindakan calon

Berlatih membuat

pembentangan mengikut

format yang sesuai

4 Sept.

hingga

22 Okt.

2017

Sesi pembentangan

dan penilaian Memeriksa dan memberi

markah laporan kerja

kursus dan

pembentangan

Hantar laporan bertulis

Sesi pembentangan

(10 minit hingga 15 minit

sahaja untuk setiap calon)

23 Sept.

hingga

23 Okt.

2017

Penskoran kerja

kursus dan hantaran

markah ke MPM

Menghantar markah ke

MPM

Pelupusan evidens kerja kursus (enam bulan dari tarikh keputusan STPM diumumkan)

5.0 Format Penulisan

5.1 Calon digalakkan untuk menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bagi

mencari maklumat tambahan.

5.2 Calon digalakkan untuk menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian

mengikut format berikut:

(a) Saiz kertas: A4 putih sahaja

(b) Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci

(c) Tulisan: Times New Roman (font 12)

(d) Langkau (spacing): 1.5

(e) Langkau (spacing): 1.0 dibenarkan hanya bagi Abstrak

(f) Menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk dengan konsisten

5.3 Panjang penulisan hendaklah sekurang-kurangnya 3,500 patah perkataan dan tidak

melebihi 6,000 patah perkataan termasuk jadual, gambar rajah, graf, carta, dan senarai

rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran

5.4 Calon boleh menggunakan ilustrasi atau gambar rajah untuk menyokong penulisan.

5.5 Susunan penulisan kerja kursus adalah seperti berikut:

(a) Kulit hadapan kerja kursus calon berwarna biru muda (Lampiran 1)

(b) Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)

(c) Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)

(d) Penulisan kertas kerja kursus Pengajian Perniagaan

5.6 Laporan kerja kursus hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak dan

berjilid.

Page 9: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

8 TERHAD

6.0 Struktur Penulisan

Kerja kursus boleh dilakukan secara berkumpulan bagi aktiviti, seperti perbincangan skop dan

kandungan kajian atau capaian data atau maklumat. Walau bagaimanapun, laporan bertulis kerja

kursus ini hendaklah disediakan secara individu. Satu laporan kerja kursus yang lengkap

hendaklah dikemukakan oleh calon. Laporan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara yang

berikut:

(a) Tajuk,Abstrak dan Pengenalan

Tajuk kerja kursus, iaitu pernyataan tentang apa yang dikaji.

(b) Objektif kajian

Pernyataan tentang objektif kajian yang dilakukan berkaitan dengan tajuk kajian yang telah

ditentukan.

(c) Latar belakang/Lokasi kajian

Huraian ringkas tentang aspek utama atau tumpuan kajian yang dijalankan berdasarkan

keperluan tajuk kajian seperti yang telah ditetapkan.

(d) Kaedah kajian

Huraian lengkap tentang kaedah yang digunakan dalam melaksanakan kajian. Sekiranya

data primer digunakan, penjelasan perlu diberikan bagi kaedah pengukuran, pencerapan,

soal selidik, temu bual, dan pemerhatian yang digunakan. Jika data sekunder digunakan

dalam kajian, maka calon perlu menjelaskan kaedah pemerolehan data tersebut seperti

capaian data melalui kajian di perpustakaan, semakan bahan daripada sumber internet, dan

mengumpul laporan agensi kerajaan serta swasta atau sebarang data sekunder lain yang

boleh diberi justifikasi penggunaannya.

(e) Dapatan kajian dan perbincangan

Calon perlu memilih sebuah organisasi perniagaan di Malaysia dan mengkaji serta

menganalisis campuran pemasaran yang digunakan oleh organisasi tersebut.

Kajian mestilah meliputi aspek;

(i) Produk,

(ii) Pengedaran atau pengagihan,

(iii) Penetapan harga, dan

(iv) Promosi.

Laporan kajian mestilah disertakan dengan bukti kajian yang telah dibuat beserta lampiran

yang relevan.

(f) Penutup

Meliputi kesimpulan kajian dan cadangan untuk penambahbaikan yang berkaitan

(g) Senarai rujukan

Meliputi senarai lengkap semua rujukan asal yang disebut (cited) dalam laporan

(h) Lampiran

Menyusun lampiran dengan kemas dan teratur. Calon juga harus mengepilkan lampiran

yang relevan sahaja

Page 10: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

9 TERHAD

7.0 Penskoran markah

Penilaian kerja kursus dibuat terhadap laporan bertulis dan pembentangan hasil kerja calon.

Calon mestilah menyenaraikan sumber rujukan dalam senarai rujukan laporan yang

dikemukakan sekiranya hasil kerja calon melibatkan petikan mana-mana sumber luar. Penilaian

bagi calon sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan dibuat oleh guru mata pelajaran

berkenaan. Penilaian bagi calon sekolah swasta dan persendirian individu dibuat oleh pemeriksa

yang dilantik oleh MPM.

8.0 Skema Penskoran Markah Kerja Kursus

Bil. Kriteria Markah

1 Tajuk, Abstrak dan Pengenalan 3

2 Objektif kajian 2

3 Latar belakang/lokasi kajian 6

4 Kaedah kajian 7

5 Dapatan kajian dan perbincangan

(i) Susunan dan kekemasan laporan 10

(ii) Kecukupan, ketepatan, dan kesesuaian maklumat 15

(iii) Analisis dan pentafsiran 15

(iv) Gaya dan bahasa 5

6 Rumusan kajian, cadangan, dan penutup 10

7 Rujukan 3

8 Lampiran 3

9 Pembentangan

(i) Kerelevanan 2

(ii) Soal jawab 2

(iii) Kebahasaan 2

(iv) Kreativiti 2

(v) Keterampilan 2

10 Kemahiran manipulatif 5

11 Kemahiran insaniah 6

JUMLAH MARKAH 100

Page 11: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

10 TERHAD

BAHAGIAN II : CALON

9.0 Tanggungjawab Calon

9.1 Calon STPM yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan wajib melaksanakan

kerja kursus Pengajian Perniagaan.

9.2 Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan kerja kursus dari awal penggal tiga

sehingga tamat penggal tersebut.

9.3 Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk dan pelaksanaan

kajian.

9.4 Calon digalakkan untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) bagi

mencari dan mengumpul data.

9.5 Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi laporan hasil kajian mestilah

disediakan secara individu.

9.6 Hasil kerja kursus calon hendaklah asli dan hasil karya sendiri. Calon perlu menyatakan

sumber-sumber rujukan bagi setiap fakta dan juga maklumat yang diambil daripada

mana-mana bahan atau tulisan.

9.7 Calon diwajibkan membentangkan laporan secara lisan dan menggunakan alat bantuan

pembentangan, sebagai contoh Ms Powerpoint dan sebagainya.

Page 12: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

11 TERHAD

10.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan

Tarikh Perancangan dan

perlaksanaan aktiviti Tindakan calon

5 Mei

2017

Tugasan kerja kursus

diterima

Menerima arahan tugasan. Semak

http://www.mpm.edu.my

Memahami skop tugasan kerja kursus

Merancang jadual kerja

19 Jun

hingga 23

Jun 2017

Pelaksanaan kerja kursus Membuat persiapan awal:

Keperluan kewangan

Pengesahan sekolah dan kebenaran penjaga

Perancangan kerja

Penyediaan peralatan dan instrumen seperti

borang soal selidik

Mengenal pasti sumber rujukan, seperti

sumber sekunder,sumber Internet, dan

sumber-sumber lain.

27 Jun

hingga

17 Sept.

2017

Penyediaan dan penulisan

laporan kerja kursus untuk

sesi penilaian

Mengumpul data dan maklumat melalui

pemerhatian, pencerapan, pengukuran, temu

bual dan kaji selidik

Memperoleh data dan maklumat dari sumber

sekunder Menyusun dapatan (data dan

maklumat) mengikut keutamaan dan struktur

tugasan

Memproses, mentafsir, menganalisis, dan

merumus data dan maklumat

Mempersembahkan data dan maklumat dalam

bentuk yang sesuai, seperti peta lokasi, jadual,

graf, carta dan lain-lain

Membincangkan dapatan hasil kajian dan

menghubung kait dengan prinsip dan teori

yang dipelajari

Berlatih membuat pembentangan mengikut

format yang sesuai

4 Sept.

hingga

22 Okt.

2017

Sesi pembentangan dan

penilaian Hantar laporan bertulis

Sesi pembentangan (10 minit hingga 15 minit

sahaja untuk setiap calon)

Page 13: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

12 TERHAD

11.0 Format Penulisan

11.1 Calon digalakkan untuk menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bagi

mencari maklumat tambahan.

11.2 Calon digalakkan untuk menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian

mengikut format berikut:

(a) Saiz kertas: A4 putih sahaja

(b) Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci

(c) Tulisan: Times New Roman (font 12)

(d) Langkau (spacing): 1.5

(e) Menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk dengan konsisten

11.3 Panjang penulisan hendaklah sekurang-kurangnya 3,500 patah perkataan dan tidak

melebihi 6,000 patah perkataan termasuk jadual, gambar rajah, graf, carta, dan senarai

rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran

11.4 Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan.

11.5 Susunan skrip kerja kursus adalah seperti berikut:

(a) Kulit hadapan kerja kursus calon berwarna biru muda (Lampiran 1)

(b) Borang perakuan calon (Lampiran 2)

(c) Borang rekod kerja kursus calon (Lampiran 3)

(d) Penulisan kertas kerja kursus

11.6 Laporan kerja kursus hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak dan

berjilid.

12.0 Struktur Penulisan

Kerja kursus boleh dilakukan secara berkumpulan bagi aktiviti, seperti perbincangan skop dan

kandungan kajian atau capaian data atau maklumat. Walau bagaimanapun, laporan bertulis kerja

kursus ini hendaklah disediakan secara individu. Satu laporan kerja kursus yang lengkap

hendaklah dikemukakan oleh calon. Laporan itu hendaklah mengandungi perkara-perkara yang

berikut:

(a) Tajuk, Abstrak dan Pengenalan

Tajuk kerja kursus, iaitu pernyataan tentang apa yang dikaji.

(b) Objektif kajian

Pernyataan tentang objektif kajian yang dilakukan berkaitan dengan tajuk kajian yang telah

ditentukan.

(c) Latar belakang/Lokasi kajian

Huraian ringkas tentang aspek utama atau tumpuan kajian yang dijalankan berdasarkan

keperluan tajuk kajian seperti yang telah ditetapkan.

(d) Kaedah kajian

Huraian lengkap tentang kaedah yang digunakan dalam melaksanakan kajian. Sekiranya

data primer digunakan, penjelasan perlu diberikan bagi kaedah pengukuran, pencerapan,

soal selidik, temu bual, dan pemerhatian yang digunakan. Jika data sekunder digunakan

dalam kajian, maka calon perlu menjelaskan kaedah pemerolehan data tersebut seperti

capaian data melalui kajian di perpustakaan, semakan bahan daripada sumber internet, dan

mengumpul laporan agensi kerajaan serta swasta atau sebarang data sekunder lain yang

boleh diberi justifikasi penggunaannya.

Page 14: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

13 TERHAD

(e) Dapatan kajian dan perbincangan

Calon perlu memilih sebuah organisasi perniagaan di Malaysia dan mengkaji serta

menganalisis campuran pemasaran yang digunakan oleh organisasi tersebut.

Kajian mestilah meliputi aspek;

(i) Produk,

(ii) Pengedaran atau pengagihan,

(iii) Penetapan harga, dan

(iv) Promosi.

Laporan kajian mestilah disertakan dengan bukti kajian yang telah dibuat beserta lampiran

yang relevan.

(f) Penutup

Meliputi kesimpulan kajian dan cadangan untuk penambahbaikan yang berkaitan

(g) Senarai rujukan

Meliputi senarai lengkap semua rujukan asal yang disebut (cited) dalam laporan

(h) Lampiran

Menyusun lampiran dengan kemas dan teratur. Calon juga harus mengepilkan lampiran

yang relevan sahaja

Page 15: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

14 TERHAD

Page 16: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

15 TERHAD

Soalan Kerja Kursus

Calon diminta memilih sebuah organisasi perniagaan di Malaysia dan mengkaji serta menganalisis

campuran pemasaran yang digunakan oleh organisasi tersebut.

Kajian mestilah meliputi aspek;

(i) Produk,

(ii) Pengedaran atau pengagihan,

(iii) Penetapan harga, dan

(iv) Promosi.

Laporan kajian mestilah disertakan dengan bukti kajian yang telah dibuat beserta lampiran yang

relevan.

Nota: Penyediaan tugasan ini mestilah berpandukan Manual Kerja Kursus Sijil Tinggi Persekolahan

Malaysia (STPM) 2017.

Page 17: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

16 TERHAD

LAMPIRAN 1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 3 TAHUN 2017

MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (946/4)

TAJUK

NAMA CALON

NOMBOR

KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

ALAMAT SEKOLAH

NAMA GURU

TANDATANGAN

GURU

TARIKH

Page 18: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

17 TERHAD

LAMPIRAN 2

BPC

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2017

KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN

BORANG PERAKUAN CALON

Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru atau pemeriksa yang memeriksa kerja kursus

calon, dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru atau pemeriksa.

Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan

sebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan.

Nama Calon

No. Kad Pengenalan Calon

Angka Giliran Calon

Nama Pusat KK Calon

Makluman kepada calon:

Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah merupakan hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus

calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan

calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu

dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut.

Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon:

Saya telah membaca dan memahami makluman di atas. Saya telah menghasilkan kerja kursus

Pengajian Perniagaan (946) tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali dengan penerangan

oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran Pengajian Perniagaan di sekolah (untuk sekolah

kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan).

Tandatangan Calon

Tarikh

Perakuan oleh Guru atau Pemeriksa:

Saya mengesahkan bahawa kerja kursus Pengajian Perniagaan (946) telah dihasilkan mengikut

spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus calon dan saya berpuas hati

bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon.

Tandatangan Guru/Pemeriksa

Nama Guru/Pemeriksa

Tarikh

Alamat

Page 19: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

18 TERHAD

LAMPIRAN 3

BRKKC

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2017

KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN

BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON

No. Pusat/Angka Giliran : ……………………....... No. Kad Pengenalan : ………………………

Tarikh

Aktiviti

Aktiviti dalam

penghasilan

kerja kursus

(Untuk diisi oleh calon)

Ulasan Guru Tandatangan

Calon

Tandatangan

Guru

(Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman)

Pengesahan Guru Pengajian Perniagaan

Saya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam

penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM 2017 mengikut peraturan

yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.

Tandatangan Guru: ………………..………………………………

Nama Guru: ……….……………………………………………….

Tarikh : …………………............................................................

Cop Sekolah:

Catatan: Borang ini hendaklah dibawa setiap kali pertemuan antara pelajar dengan guru dan dilampirkan

pada bahagian hadapan kerja kursus calon apabila dihantar kepada guru untuk dinilai.

Page 20: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

19 TERHAD

LAMPIRAN 4

BMKKC

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2017

KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN

BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON

Nama Calon : ……………………………............... Angka Giliran : ……………………………

No. Kad Pengenalan : ……………………………

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa)

Kriteria Penilaian Markah

Penuh

Markah

Guru

Markah

Penyelaras

1. Tajuk, Abstrak dan Pengenalan 3

2. Objektif Kajian 2

3. Latar belakang / Lokasi kajian 6

4. Kaedah Kajian 7

5. Dapatan Kajian dan Perbincangan

(a) Susunan dan kekemasan laporan 10

(b) Kecukupan, ketepatan dan

kesesuaian maklumat 15

(c) Analisis dan pentafsiran 15

(d) Gaya dan bahasa 5

6. Penutup rumusan kajian dan cadangan 10

7. Rujukan 3

8. Lampiran 3

9. Pembentangan

(a) Kerelevanan 2

(b) Soal jawab 2

(c) Kebahasaan 2

(d) Kreativiti 2

(e) Keterampilan 2

10. Kemahiran Manipulatif 5

11. Kemahiran Insaniah 6

Jumlah Markah 100

PENGAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENYELARAS

Saya memperakui bahawa markah

dan butiran di atas adalah benar.

Saya memperakui bahawa markah dan

Butiran di atas adalah benar.

Tandatangan Guru/Pemeriksa:……………………… Tandatangan Penyelaras: ………………………

Nama : ……………………………………………… Nama : ………………………………………….

No. Kad Pengenalan : ……………………………… No. Kad Pengenalan : ………………………….

Tarikh : …………………………………………….. Tarikh : …………………………………………

No. Telefon (sekolah) : …………………………… No. Telefon (sekolah) : ……………………….

Nota: Jumlah markah yang diperoleh calon hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia dengan

menggunakan perisian e-submission selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan.

Page 21: PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN …webmpm.mpm.edu.my/perisian/9464_manualKK_17p3/MANUAL KK P… · terhad terhad0 majlis peperiksaan malaysia peperiksaan sijil tinggi persekolahan

TERHAD

20 TERHAD

LAMPIRAN 5

BRuMKK

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON

PENGGAL: _________________ TAHUN: _________________

MATA PELAJARAN: _______________________________

NAMA SEKOLAH/NO PUSAT: ________________________________________________________

(Untuk diisi oleh guru/pemeriksa)

BIL. ANGKA GILIRAN NO. KAD PENGENALAN MARKAH CATATAN

(Senarai markah ini boleh melebihi satu halaman)

PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PERAKUAN PENGETUA

Saya memperakui bahawa markah dan butiran

di atas adalah benar.

Saya memperakui bahawa markah dan butiran

di atas adalah benar.

Tandatangan Guru/Pemeriksa: ………..……... Tandatangan Pengetua: …………………………..

Nama: ……………………..…………………….. Nama: ………………………………………………..

No. Kad Pengenalan: ………………………..… No. Kad Pengenalan: ……………………………….

Tarikh: ………………………………………..…. Tarikh: ……………………………………………...

No. Telefon (sekolah) : ………………………. No. Telefon (sekolah): ……………………………

(bimbit): …………………………. (bimbit): ………………………………

Nota: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon ini hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia

selewat-lewatnya seminggu selepas markah dimasukkan dalam perisian e-submission.