16
AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE iN coMUNrcATil ELECTRONTCE gl TEHNOLOGTA TNFORMAT| Et A REPUBLICII MOLDOVA HA,Ut4OHAJ|bHOE Af EHTCTBO nO PE TYJI 14 PO BA H 14 IO B OEJ'IACTH 3"|| EKTPOHH bIX KOM M Y HUKAIryIN VI 14 HOOPM A UI4OH H [,I X TEXHOJIOT14 IZ PECN YEJI 14 KI4 MOJItrOBA CONSILIUL DE ADMINIS1IRATIE DECIZIE mun. Chiginau din ,/3 /y' zorg Nr.,ff cu privire la aprobarea Programului sectorial rJe supraveghere a piefei echipamentelor radio pentru arnul 2020 in temeiul art.9 alin. (l) din Legea privind supravegherea pie{ei in ceea ce priveqte comercializarea produselor nealimentare nr. 1 din 26 februarie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. l9 - 89,arr. l4b), Consiliul de Administratie DECIDE: 1. Se aprobd Prograrnul sectorial de pentru anul2020, confbrm anexei. 2. Prezenta Decizie se publicd pe Reglernentare in Comunicafii Electronice Ministerului Economiei si Infrastructurii. supraveghere a pielei echipamentelor radio pagina weLr a Agenliei Na[ionale pentru qi Tehnologia Infonna{iei ;i se prezintd Membrii Consiliului de Administratie ?i Marian POCAZNOI Andrei MUNTEAN bd, $tefan cel Mare, 134, MD-2012, Chiginau Telefon: +313-22-25-13-11 Fax: +373-22-22-28-85 E-mai | : offi ce@anrceti, rnd www.anrceti.md

PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

AGENTIA NATIONALA PENTRUREGLEMENTARE iN

coMUNrcATil ELECTRONTCE glTEHNOLOGTA TNFORMAT| Et A

REPUBLICII MOLDOVA

HA,Ut4OHAJ|bHOE Af EHTCTBO nOPE TYJI 14 PO BA H 14 IO B OEJ'IACTH

3"|| EKTPOHH bIX KOM M Y HUKAIryIN VI

14 HOOPM A UI4OH H [,I X TEXHOJIOT14 IZ

PECN YEJI 14 KI4 MOJItrOBA

CONSILIUL DE ADMINIS1IRATIE

DECIZIEmun. Chiginau

din ,/3 /y' zorg Nr.,ff

cu privire la aprobarea Programului sectorial rJe supraveghere a piefeiechipamentelor radio pentru arnul 2020

in temeiul art.9 alin. (l) din Legea privind supravegherea pie{ei in ceea cepriveqte comercializarea produselor nealimentare nr. 1 din 26 februarie 2016 (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2016, nr. l9 - 89,arr. l4b),

Consiliul de Administratie

DECIDE:

1. Se aprobd Prograrnul sectorial de

pentru anul2020, confbrm anexei.

2. Prezenta Decizie se publicd pe

Reglernentare in Comunicafii ElectroniceMinisterului Economiei si Infrastructurii.

supraveghere a pielei echipamentelor radio

pagina weLr a Agenliei Na[ionale pentru

qi Tehnologia Infonna{iei ;i se prezintd

Membrii Consiliuluide Administratie

?i Marian POCAZNOI

Andrei MUNTEAN

bd, $tefan cel Mare, 134,

MD-2012, ChiginauTelefon:+313-22-25-13-11

Fax:+373-22-22-28-85

E-mai | : offi ce@anrceti, rnd

www.anrceti.md

Page 2: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

Anexd laDecizia Consiliului de Administra{ie al ANRCETI

Nr. {f,din N__!J_._20rg

PROGRAM SECTORIAL DE SUPRAVEGHEREA PIETET ECHIPAMENTELOR RADIO

pentru unul 2020

CUPRINS:

Page 3: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

1. CARACTERISTICI GENERALE ALE ORIGANIZARTT AUToRITATIIDE SUPRAVEGHERE A PIETEI.... .......3

1.1 Caracteristicile generale ale organizdrii Agen{iei Nalionale pentru Reglementarein Comunica(ii Electronice Ei Tehnologia Infbrmafiei (ANRCETI) ea aurorirare desupraveghere a pie{ei in ceea ce priveqte comercializarea echipamentelor radio . .....3

1'2 Dorneniile de responsabilitate ale ANRCETI in calitate de autoritate clesupraveghere a pie{ei in ceea ce privegte comercializareir echipamentelor radio, date decontact. .........,.....4

1.3 Indicafii privind resursele globale aflate la dispozitia ANRCETI in calitate deautoritate de supraveghere a pielei in ceea ce prive;te comercializarea echipamentelorradio, cum ar fi bugetul, personalul, precum li mrjloacele tehnice .......4

1.4 Modul in care este asiguratd cooperarea, in genererl, intre ANRCE'|I in calitate deautoritate de supraveghere a pielei in ceea ce prive;te rtollercializarea echipamentelorradio Ei alte autorit6tri de supraveghere a pielei (la nivel nalional/internafionaI....... .......,4

1.5 Supravegherea pielei confonn tabelului din anexa nr.I la Programul sectorial desupraveghere a pie[ei echipamentelor radio pentru anul202,0, dupd curn vrmeazd:

1.5.1. Legisla{ianafionala. .,,.....,..51.5.2, Descriereaprodusului...... ,.....,.,..5I.5.3. Tipul demonitorizare. ........s1.5.4. Motivalia monitorizdrii.... .....,.,....51.5.5. Monitorizarea acrivitAtii.. ..,.........51.5.6. Prioritate. ..... . .....61.5,7. Perioada. ...........61.5.8. Dezvoltarea.... ,..........61.5.9. Rezultate sau iniliative viitoare..... ......,62. SUPRAVEGHEREA pIETEI iN SECTORUL S|TECIFICAT. ................72.1. Sector...... ..,..,,,.,..72.1.1 . Autoritatea responsabila gi datele de contact . . , ...72.1.2. Strategia qi procedurile de supraveghere a pie{ei,..... ........7

Anexa nr. I la Programul sectorial de supraveghere a pie{ei echipamentelor radiopentru anul2020 ..........9

Anexa nr. 2 la Programul sectorial de supraveghere a pielei echipamentelor radio

pentru anul2020 .............10

Page 4: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

I. CARACTERISTICI GENERALEALE oRGANIzanu AUToRrrAltr DE SUrRAVEGHERE A prETEr

1.1. Caracteristicile generale ale organizirii Agenfiei Na{ionale pentruReglementare in Comunicafii Electronice gi Tehnologiar Informa{iei ca autoritate desupraveghere a pie{ei in ceea ce priveqte comercializare:a echipamentelor radio

Agenlia Nalionala pentru Reglementare in Comunir;a1ii Electronice gi TehnologiaInfonna[iei (ANRCETI) este autoritatea publica central6 care reglementeazd, activitatea insectoarele comunica{ii electronice, tehnologia informatiei Ei comunica{ii poqtale, asigur[implementarea strategiilor de dezvoltarc a sectoarelor nominalizate gi supravegheazd

respectarea legislaliei in domeniu de cdtre furnizorii de pe pielele de comunicafiielectronice ;i de servicii poqtale.

ANRCETI are in sarcind qi rnisiunea de a proteja interesele legitime gi drepturileutilizatorilor finali de comunicatrii electronice gi servicii poEtale, prin promovarea

concurenfei pe aceste piefe, asigurarea utilizarii eficiente er resurselor limitate, incurajarea

investiliilor eficiente in infrastructurd gi a inovaliilor.incepdnd cu luna aprilie 2016, ANRCETI a fost abilitata prin Legea privind accesul

pe proprieta(i gi utilizarea partajatd a infrastructurii asociate relelelor publice de

comunicafii electronice, cu func{ia de a asigura respectairea prevederilor acestei legi de

cAtre titularii dreptului de proprietate ;i furnizorii de refele qi/sau servicii de comunicaliielectronice in vederea oblinerii qi exercitarii dreptului de acces pe proprietdfi qi de

utilizare partajatd a infrastructurii asociate refelelor de comunicalii electronice.

ANRCETI are statut de persoana juridicd cu buget autonom gi este independenta

operafional de furnizorii care activeazd pe pielele de comunicalii electronice gi de

comunica{ii poEtale. in activitatea sa, ANRCETI se ghideazd de c6teva principii debazd:

transparen[5, oportunitate, propo(ionalitate, obligativitate, neutralitate tehnologicd,

stabilitate.

in indeplinirea rolului gi func{iilor sale legale, ANRCETI colaboreazd cu Consiliul

Concurenfei, inclusiv prin furnizarea reciproca de infonnalii necesare aplicarii

prevederilor legislafiei concurenlei, dar gi a prevederilor legisla!iei din domeniul

comunica{iilor electronice qi al comunica{iilor poqtale.

in activitatea sa, ANRCETI se conduce de Constitufitr ;i Legile Republicii Moldova,

decretele Pregedintelui Republicii Moldova, ordonant';le, Hotdrdrile qi dispoziliile

Guvernului, alte acte normative, tratatele interna[ionale lrl care Republica Moldova este

parte, ordinele gi dispoziliile ministrului economiei ;i infrastructurii, reglementdrile

tehnice in domeniile de competenfd, precum gi de Relgulamentul Agenliei Nalionale

pentru Reglementare in Comunicalii Electronice gi Tehnologia Informa{iei.

ANRCETI este condusd de un Consiliu de administrafie, constituit din preqedintele

consiliului care este qi directorul ANRCETI qi doi membri ai consiliului - directori

adjuncfi ai ANRCETLANRCETI are o structurd centralizata qi nu are reprezentan{e sau filiale regionale. De

asemenea, ANRCETI nu are autoriffiti administrative in subordine.

Page 5: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

1.2. Domeniile de responsabilitate ale ANRCETI in calitate de autoritate desupraveghere a pie{ei in ceea ce priveqte comercializarea echipamentelor radio, datede contact

Prin prisma Legii nr.l12016. domeniul de respcrnsabilitate alsupravegherea piefei in ceea ce privegte cornercializarea er;hipamentelor

ANRCETI este

radio pe teritoriulRepublicii Moldova.

Adresa poqtala a

Republica Moldova.telefon al ANRCETI88s.

ANRCETI esre: MD-2012,bd. $tefun cel Mare, 134, mun. chi;inau"Adresa de e-rnail a ANRCETI este ,[email protected]. Numdrul de022-251-317 (anticarnera), numhrul de fax ar ANRCETT 022-222-

Din cadrul ANRCETI" persoana de contact gi datele de contact ale acesteia: DenisSitari, tel: 022-251 -360, e-rnail : den!9,sitarj@anqceti,md.

1.3. Indica{ii privind resursele globale aflate la dir;pozi{ia ANRCETI in calitatede autoritate de supraveghere a piefei in ceea ce prive;te comercializareaechipamentelor radio, cum ar fi bugetul, personalul (exprimat in unitifi echivalentnorml intreagi), precum Ei mijloacele tehnice (de exemplu, laboratoare proprii)

in conformitate cu prevederile Legii cornunica{iilor electronice nr.24112007;i Legiicomunicafiilor pogtale nr. 3612016, ANRCETI iEi fbnneaza bugetul anual din pldli dereglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite.Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere a piefeiechipamentelor radio in anul 2020 constituie 5 unitdfi. ANRCETI nu dispune de laboratorpropriu. Conform atribuliei ANRCETI stabilite la art.7 alin.(4) lit. d) qi art.l3 alin.(2)lit.a), art.l4 alin.(5), art.l5 alin.(2) lit. e), art.30 alin.(7) din Legea nr.ll20l6, ANRCETIva efectua, unde va fi c,azul, incercdri de laborator in laboratoare de incercari acreditate incondiliile Legii nr.235l20ll, in baza unor acorduri inr;heiate cu aceste laboratoare.conform art.ll alin. (3) din Legea nr.712016.

1.4. Modul in care este asigurati cooperarea, in general, intre ANRCETI incalitate de autoritate de supraveghere a pie{ei in ceear ce prive;te comercializareaechipamentelor radio gi alte autoritif i de suprarr'eghere a piefei (la nivelna{ional/interna{ional)

La nivel nalional, cooperarea dintre ANRCETI gi alte autoritafi de supraveghere apiefei, dar qi cu autoritali abilitate cu funcfii de control, sre va efectua prin organizarea,dupd caz, a unor controale complexe, care va implica participarea mai multor autoritati de

supraveghere a pie(ei, precum qi prin asigurarea schimbului de informa{ii dintreANRCETI Ei autoritafile relevante, in confonnitate cu art. 36 din Legea nr.712016.

1.5. Supravegherea pielei conform tabelului din anexa nr. I la Programulsectorial de supravegherea piefei in ceea ce priveqte cornercializarea echipamentelorradio pentru anul 2020, dupi cum urmeazd:

1.5.1. Legislafia nafionaliIn activitatea de supraveghere a pietei in ceea ce priveqte comercializarea

urmdtoarelrr acte normative:echipamentelor radio, ANRCETI se va ghida de

Page 6: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

a) Legea privind supravegherea pielei in ceea ce privegte comercializarea produselor

nealimentare nr. 7 din 26 februarie 2016 (Legea nr.712016);

b) Legeaprivind activitatile de acreditare;i de evaluare a conformitatii nr.235 din 01

decembrie 201 I (Legea nr.2351201 1);

c) Legea privind securitatea generala a produselor nr.4I22-XVI din 22 decembrie 2006

(Legea nr.42212006);

d) Legea comunicaliilor electronice nr.24l-XVI din l5 noiembrie 2007 (Legea

nr.24112007):

e) Reglementarea tehnica ,,Echiparnente radio, echipamente terminale de

telecomunicatii ii recunoa;terea confbrrnitalii acestora". aprobata prin Hot[rdrea

Guvernului nr.l274 din 23 noiembrie 2007 (Reglernentarr: tehnicl."1'.chipamente radio gi

recunoagterea conformiUtii acestora") (Reglernentare tehnitca).

1.5,2, Descrierea produsuluiEchipamentul radio reprezintd un produs electric sau electronic care emite qi/sau

recep{ioneazd intenIionat unde radio in scopul ef-ectuarii cornunica[iilor radio qi/sau

radiodeterminarii ori un produs electric sau electronic car,: trebuie s[ fle cornpletat cu un

accesoriu, culn ar fi o anten6, astf-el incdt sa ernita ;i/sau sa recepfioneze intenlionat unde

radio in scopul efectuarii comunicaJiilor radio qiisau radio-determindrii.

1.5.3. Tipul de monitorizarein activitatea de supraveghere a pielei in ceea ce privegte comercializarea

echipamentelor radio, ANRCETI va rlonitoriza respectarea cerinlelor stabilite in actele

normative relevante prin ef.ectuarea controalelor planificati: gi inopinate.

1.5.4. Motiva{ia monitoriziriiMonitorizarea este necesard pentru verificarea respecl.arii actelor nonnative relevante

echipamentelor radio, a confbrmitalii acestora cu cerinlele stabilite, astfel incat sa fie

asigurata siguranfa echipamentelor radio introduse sau pLlse la dispozilie pe pia1a, sa fle

evitate interferen{ele ddunatoare, perturbafiile electromagnetice, precum gi riscurile la

adresa sanat6[ii sau siguranfei persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor.

1.5.5. Monitorizarea activiti(iiInspec{ia documentaliei tehnice care inso{esc echipamentele radio. In cazul in care

documentafia tehnica nu va respecta cerin[ele actelor norlnative relevante ;i in acest sens

nu vor fi prezentate suficiente date sau mijloace relevanLte utilizate pentru a se asigura

conformitatea echipamentelor radio cu cerin{ele esenfiale prevdzute in reglementarea

tehnicd, ANRCETI, dupa eaz,poate solicita producdtorului sau importatorului sd apeleze

la un organism acceptat de autoritate, in vederea efectuarii unor incercdri tehnice.

ANRCETI va verifica dacd rnarca.iele CE sunt aplicate in rnodul prevazut de actele

normative relevante. in cazul in care ANRCETI va constata cd marcajul CE nu a fbst

aplicat corespunzltor, producatorul sau reprezentantul slru autorizat stabilit in Republica

Page 7: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

Moldova ia mdsuri pentru aducerea echiparnentului radio in confonnitate cu dispoziqiileactelor normative relevante privind marcajul CE.

in cazul in care ANRCETI va avea suficiente motiver sd considere cd un echipamentradio reglementat de reglementarea tehnica relevantd prezintd un risc pentru sAnAtatea sau

siguranfa persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecfiei interesului public care intra sub

incidenla reglement[rii tehnice respective, aceasta ef-ectueazd o evaluare cu privire la

echipamentul radio in cauzd, acoperind toate cerinlele relevante stabilite in reglementarea

tehnicd.

in cazul in care, pe parcursul evalu[rii men{ionate la aliniatul precedent ANRCETI va

constata ca echipamentul radio nu este confonn cerin{elor stabilite in reglernentarea

tehnica relevantd, aceasta va solicita de indata agentului economic vizat sd intreprinda

toate mdsurile corective adecvate pentru a aduce echipannentul radio in confonnitate cu

cerinfele stabilite sau sd retragd echipamentul radio de pe ptald, sau sd il recheme indecursul unei perioade rezonabile, propor{ionala cu natura riscului pe care o stabilegte

aceasta.

1.5.6. PrioritateLa planificarea controalelor aferente supravegherii pie{ei echipamentelor radio, pe

care ANRCETI le considerd a fi de prioritate inaltd, AN.RCETI se conduce, inclusiv de

prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 1054 din 15.09.2016 cu privire la gradele de risc

pentru produsele nealinientare Ei criteriile de atribuire a acestora, Hotdrdrea Consiliului de

Administrafie al ANRCEl'l cu privire la aprobarea lt4etodologiei de planificare a

controlului de stat asupra activitatii de intreprinzaton in dorneniul comunicaliilor

electronice inbaza analizei criteriilor de risc nr. 5l din 04.12.2014,

1.5.7. PerioadaPentru perioada anului 2020.

1.5.8. Dezvoltarea (extinderea, desfigurarea)Tematica controalelor planificate pentru perioada anului 2020 poate fi extinsd pentru

perioadele urmdtoare, avdnd in vedere gradul de risc al produselor/serviciilor

monitorizate.

1.5.9. Rezultate sau ini(iative viitoareSupravegherea pielei echipamentelor radio se va el'ectua confbrm Programului

sectorial, elaborat conform cerinfelor stabilite in anexa nn.l la Hotardrea Guvernului nr.

1096 din 19.12.2017.

2, SUPRAVEGHEREA PIETEI

2.1. Sector

Echipamente radio

i l,l SECTIORUL SPECIFICAT

Page 8: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

2.1.1. Autoritatea responsabili gi datele de contact1) Identitatea autoritifii responsabile de supravegherea pie(eiAgenfia Nalional[ pentru Reglementare in Comunica{ii Electronice gi Tehnologia

Informaliei

2) Datele de contact ale autoritlfiiAdresa poqtala: MD-2012, bd. $teflan cel Mare, 134, mun, Chi;indu, Republica

Moldova. Adresa de e-mail a ANRCETI este office@an-L-cgtulr_il Numdrul de telefbn:022- 251-317 (anticamera), numdrul de lax: 022-222-885.

3) Date privind resursele aflate la dispozifia ANRCETI, cum ar fi bugetul,personalul (exprimat in unitali echivalent norma intreaga), precum qi rniiloacele tehnice

(de exemplu, laboratoare proprii):

a) Bugetul: in limita bugetului ANRCETI aprobat pentru anul2020;b) Personalul: 5 unitali;c) Mijloace tehnice: ANRCETI nu dispune de laborator propriu.

2,1,2, Strategia gi procedurile de supraveghere a piefei

Supravegherea piefei in ceea ce priveqte comercialize.rea echipamentelor radio se va

realiza prin controale pe baza evaludrii riscurilor, dar $i pe baza reclamafiilor, Pentru

identificarea echipamentelor radio nesigure sau neconforme vor fi utilizate criteriile

stabilite in reglementarea tehnica ,,Echipamente radio qi recunoagterea conformitalii

acestora". Aplicarea mdsurilor corective va fi garantatA prin efectuarea controalelor

inopinate, conform prevederilor actelor normative relevante.

in cazul in care ANRCETi va avea suflciente rnotive sd considere cd un echipament

radio reglementat de prezenta reglementarea tehnica prezinta un risc pentru s[n[tatea sau

siguranfa persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecfiei interesului public care intrd sub

inciden[a reglementari tehnice, aceasta va efectua o evaluare cu privire la echipamentul

radio in cauz6, acoperind toate cerin[ele relevante stabilite in reglementarea tehnic6.

Agenlii economici vizagi vor coopera cu ANRCE'fl in acest scop, confbrrn cerinlelor

stabilite in reglementarea tehnic6.

in cazul in care, pe parcursul evaludrii echipamentului radio ANRCETI constata ca

acesta nu este conform cerinfelor stabilite in reglementarea tehnic6, ANRCETI va solicita

de indatd agentului economic vizat sd intreprindi toate mdsurile corective adecvate pentru

a aduce echipamentul radio in confbrmitate cu acele cerin[e sau sd retragd echipamentul

radio de pe piafa, sau s6 il recheme in decursul unei perioade rezonabile, propor{ional[ cu

natura riscului pe care o stabileEte aceasta, in acest caz, AITtrRCETI va infbnna organismul

notificat relevant in consecin[d.

in cazul in care ANRCETI va considera cd neconformitatea nu se limiteazd pe

teritoriul ldrii, aceasta va informa Ministerul Economiei qi Infiastructurii cu privire la

rezultatele evaluarii Ei la acliunile pe care le-a solicitat din partea agentului economic.

Agentul economic va avea obligalia sd se asigure ca sunt intreprinse toate masurile

corective adecvate pentru toate echipamentele radio vizate pe care acesta le-a pus la

dispozilie pe piafa. 6

Page 9: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

in cazul in care agentul economic vizat nu va indepltini masurile corective adecvateconform reglementarii tehnice, ANRCETI va lua ia toate rn[surile provizoriicorespunzdtoare pentru a interzice sau a restrdnge punerea la dispozilie pe piafa na{ionalaa echiparnentului radio sau pentru a retrage sau a rechema echipamentul radio de pe piafa.

in cazul in care, ea unltare a evaluarii realizate de cdtre ANRCETI in confbrmitate cureglementarea tehnic6, se va constata ca, deqi echipamentul radio este conform cerintelorprevdzute in reglementarea tehnica, acasta prezintd totuqi un risc cu privire la sdndtateasau siguranla persoanelor ori pentru alte aspecte privi;nd protec{ia interesului publicprotejat de prevederile reglernentdri tehnice. ANRCEl-l va putea solicita agentuluieconomic sd ia toate rnasurile corective necesare pentru ca acel echipament radio sa nu

mai prezinte respectivul risc sau sd retragd echipamentul radio de pe pia{a qi/sau sa ilrecheme intr-un termen rezonabil, proporlional cu natura riscului. Perioada de timp pentru

luarea mdsurilor corective se va stabili in funcfie de circumstanfele fiecarui caz in parte

findndu-se cont de numdrul de echipamente radio asupra cdrora urtneazd a fi dispuse

mdsurile corective necesare, precum gi locul in care acestea se afld.Dupd caz, ANRCETI va averliza utilizatorii cu privire la echipamentele radio

periculoase in vederea reducerii riscului de vatdrnare gi a cr:lui de a suferi daune.

Conform art.250 alin. (9) din Codul contravenlional al Republicii Moldova plasarea

pe piafa a echipamentelor de comunicalii electronice care nu sunt insolite de declara{ia de

conformitate emisd de producdtor, reprezentantul sf,u autorizat ori importator inbaza de

conformitate ori a rapoartelor de incercdri, sau care nu sunt marcate confbnnreglementdrilor tehnice aplicabile se sancfioneazd cu amenda de la 30 la 60 de unitaliconvenfionale aplicata persoanei fizice, cu amenda de la 120 la 240 de unitdliconvenlionale aplicatd persoanei juridice.

ANRCETI va coopera cu alte autorihti de supraveghere a piefei, dar qi cu autoritali

abilitate cu func{ii de control, inclusiv prin organrzarea, dupd caz, a unor controale

complexe, care va implica participarea mai multor autoriEli de supraveghere a pielei,

precum gi prin asigurarea schimbului de inforrna{ii dintre ANRCETI Ei autoritatile

relevante, in confonnitate cu art.36 din Legea nr.7l20l15. De asemenea ANRCEI'I va

conlucra cu MEI gi cu organismele notificate in conformitate cu prevederile reglementarii

tehnice qi ale altor acte nonnative relevante activitdtii de supraveghere a pielei

echipamentelor radio.

Page 10: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

=d

o.aj:9 : (g ua.

(! >zf'Eox C)!o- '-

-dq):':cJ

=; L

E:3> .= .3.E;gA J€

9,:

>cNC)rJ()

!

o

.'.l

...l

q)

L)(g

o

.! ,i!

tre,loq!2

vvLL

E a3,E aErvTc!,=Ao.K>qi:6HT;58+o(!y/=C).:.f;tro:2c

'- - E -': rv ':-D'a-{ v U

f.Ncq .-

a.o

L

(g !l

cgc).=

ooF i:

(.)

q)t<

oc!€.!

o

9JJi9.=flis

a-

6rgsr .- .:::3LV-A'i=50a3sA:8

()

0.)

.= i:

tr'1

c! )cq

-u) ooll r.oc!

oi-ji<jis. 5--\^-->. -x. .=,oX o= cqXi cqX =!O< C)\ O\: O\ Hdo0t-- O0lr) o0ol o0J rr F-a2 d q.. c2c.l (2$YNJ C-.1 a{Js1'-i (\i-

jz

* i:NX^5a); trq !'l cd4F-oc -o

e= - s e(s0.)l-?.-.: rrl al+x*)ta),= O =Fod,o!ozg.i\ lJ ':-

c- F .9 €.:$eF:q9 t\ tr ti.g--o)E=94h€=e=.-=oo=F=q,)()*-=)(gaalvd -a : ep .7 Et!d X 7 (J()

=q.)E;--o .= 4 aEG : i ET'O,vv$tr)6 5 cJ co c''iq)

= .'J -c.tar:trnic\

=o-<gFi;F F -u a qoO q tr.l 9'-9'=r.,,6o-.U*= o fr €cn-:.-'=qa c)ts.

= A.',e.9 V ; .R= - .6_dft vcr,iNFo o-.c;/N\JhnHtlYo =

Lt-7

E E 'I^

=Lo tr r.JE3 C UU

fY-? = 2..'i I {sC,EV

65clga ! 7e-v!!A

-' F 'tt)

dGr;olL19oosqrH9 .5 iat-o- F. Ea# A^6t+i

Page 11: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

-939: E!IAR^VY

d,j U; e tr-: F#.8 SoP:=6crhE.iE!E;5?* :,? r 'vv-dv 9'= "

A

F *'o:U3:3=cq q,':'t '5o ts.-qrl?& a

z

rn

.NF-

N

.-t-r

!:z

N

clr-o.

ca

(r)

z

c!-;a.]

';Ntr-L;

Z

tr)

a\

+

cnoo

Lz

oo

cla.)

+

€nvI-rdZ

c\lA

."i I

oo

c....1

L

Z

c\/l

A.a

sc,tvdZ

Etrtr -(,o x':q)L'g "i:"'::c!q)q)

vlaXI

':l.lEI

AIrYl

-ttrl

...: l

al.=l

=l-l5l

rNn

-l,Yl

I

l-

}GOq)

j*)d an

67^-c9

.<(!

3J.EAoqb

-i t---

q^i

3e(n

(J tioc)aeQ^/

!tfr

i ,.i

c.xAra

v(S

,a q)

a

U>'€'Ezc9)-Y

L(n

- 'tvy/!

6">7.d;j

a

'dE -)(!()rnc),{

e0;L:C)

z

(,)

t-

$v

N

c\.ac'l

ooF-oo

t--

ca

aac!

tr)

vaaN

t--

aatr-

N

N

<f,rn

ca

N

tr

c)

Jia

oFoF

J

aX

I

F

FOf r l

Zf ) Fl

a-o0

c0

Z

2;-\-.':Y6;FU)

J

V)

Z=

.jd,OOZJ

J

4aZU

IF

FQrl]z

L<ZF

(..l aa $ ra) t---

* i:NX^=X6 H4F

G)ti

dc)

Ic.)

o)

r'l O.\Jt^& ?.27'0N6.8=u a:

z- ax:<liqrx.-)*-cg

q)

c)

c.)ti(.)

b0q)

li

a()

L

OU)

-Lb0

l-

Page 12: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

cl

tr)

oocavL;

a.t

c]rai

-:aa

-FaaAsz

cJra)

r--

€ssc..l

t-'z

c..l.aAaa

€cnt--.a

z

c..l

cla-l

tr.-o.l

€oa$

S*'z

ca

cltr)

c.ic\

€A

tr)iZ

clc-.1

r--

Evra)aaLiZ

$

c.Joo

+

€.a.a

L:z

c.l.a

r'.t

.\.lt-rz

c\t--

.i

ao-{-

t-;z

t-t

clN+c..l

€aa

riz

t--

c.jca

A.

E

-a\caljZ

tl

trl-.:

I

rF-[

dtol

HIql

^l

'l

'al:-|

((J0

OIOItrl^lvl

-t-l

-l'FltrlGI

6t

-l-l-l

-l'-ltrl

u'llrlXI

j€-tqa:';- () '".= o ,ri- tr\o

: c/)iE

P (if

g) ^,)dz oc_:?83v,d *i

=ealY2 Cr;,F . v'

Xv:'

t--.

tN

(tf <)

)1 oU<;l

FvkU)

Ni:<

)e0 \J I

J*B

,:FNi;>

att-

a

F-

Ji

r- i:L=raz.

i

re<'= z.9a

L!

Foo

a

cac\

JJN* Noo,'i -s;o:f='7 'w

! r)il

=\l

- r(€:L

=na

c 6.-''a"9:

evO.= ,'r)

q)

--c ",OE

r)

OT. a.)

-/r)

ooca

cnca

@

v

t-\

tr)ca

r-

tr)tr--

ca

.ac\

olcoa.l

.na-c.'.1

an

f--$a.l

ca

aa

oo

t--

v$aooo

ca

$

ca

[n

$

cn

oa

Fz-Pazq,z',7rr) lJ

czU

C) -azQCa-V=./J=

5F;a?.q" L'tJ;ZVnYZ

J&ari(t,

ZJ

J&o

zrrl

j/,aL.(r)

IJ

trU)E,l

I<-: ..:

=Qg

5Z

JiQO

J

+frlTa ''l

(J

J&,n

)(r)

I

X

J

oIo

FoFf r I

Z

--i

U)

6J

a

tr

IFr)f,-*&;6Q ,,.Z7(-) ><4da

&aFa--z.

ooc.l v ra) tr- oa

Page 13: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

(--

clrn

c.i

.aL;z

F-

o.l.;c.i

ooa.)

z

oo

c)oo

t--.

:vkz

c.lc\

aac!jz

I

c\c.i

t--c\

!oo

vL:z

.a

c\

O.a\

€oo$rnL:

Z

.n

c.laa

t-.-c\

tr)F;

Z

N-f,

';C\

(-.loocailz

c]ra)

Sc\

aavo.t

Lz

(r)

,-t

t-

aatr-

ilz

ca

cl

c-a\

I'-ra)jz

c.J

+

€c\$ra)

dZ

!aa,i o r-') aT-1

'E-o.aor ,

5 0:OEOAc^;\=- 6"FLt-

c)a

-.:i \'i! ol cn

U)"'.1 a'= qve-Q.J^

='2. d

PV)

!

,cSZXcrY

v,tr8;-6a2 6'a"

E6

7)"(s'= Nt o.\J=

.-F\tr O>

a

=)(! )(S

(r}. L- :'l

-=E-

!:t'/)

CJ

glq.)o_goJ-Acatr trcn

L

-59)(! r'l!;

=u)trJ-zjv)

)(g v

'A ni \o-=\

()A(!la

cg)

ilU)

AJL

.:>ix 3<. qr)

* (./>

L;U)

*vc.t

,6Eo/>^ F

\JX,-.\Q

t<u)

c'lsilC);

N*q

b>

)-e

.7yvx9,2

O

c.,lA|.r)

r-

caoooo

(a)

c\aa

OO

.naaacoa(-l

tr.)

co

tr)

oo

oo

ooal

N

ca

aac.loct--

(-.l

t--

t*-c\ooaav

ca

.aLa)

c\

aa

v

$

v

(..l

c.l

N

sfoa

a\

OZ

F

>4t(A

-lrF)

-l

aFa

J

)

()a;a-.4aArXr r'l

-i*aL_a.)Xfr)

z

je,atr..lIr!O

FJl

J4(/)Ol'r I

O-

Jfrl

q0Xf,

a4CrnEZf

J&OTfrlFtr.

att

z

J

At

J

V-re,j- -':Ycn7>iicZ\

>,7H frl(a-

J&V)Ff r l

Z(-

rl

z

(i

rrl'-1-*l*to at)aX

c..t Nc.lc\

aac\ $ (r)(\ a..l

t-- oaN c.l a7)

Page 14: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

aa

va.)

t<z

clla)

r-

t--

z

co

A.c\

liz

00

N

A.a\

.+

Lz

A

c\

nl

t--ta)

Lz

o.l

ot

s-

!;

z'.

aa

o.lo<i

t-.r

F..lra)F-L;z

N|.-

t-

ra)

N

z

a\

qo.l

f-N

€F.-

v

z

0)I{:v I

^l

\:_{C.)Jorl-l;- |

ol

cl

6l()lvl

AIvl

(sD

\*l

trl^lQIa.)l

0)I

vl

()IQl

!Etel

-l-l

'-t

i\[Y

alvl

^lvl

ol

N

6l_! .\.:F(r)N i:r)

,6"Q R

---) F 9-(al

.dNc)

?'E^x,aKov

'jU)

-.: F-

'6=r) (!

=4/

a

@i:

() c)

--

c)-..:- L

lS-cz.aG7t -

S():r') - +vEls

trw;

)(!o

@Q.)-

iQ;v.j (C

EOj

.!i';n'd" F

ov;.i

-cc'a

'a.9

LJO

-L-

i;trt

o

C C'l

-i .S .i*'u.- "tst\'F 9?-;iv-i>P(sa€

H (s1d.' x -'

o}jL.-

o:i7>'- =;(A

; xr!

)<)-E<.4

;Z

v

v

\a)

tr-

(--

s

tr)

ca

F-ci

$

N

aaoooov

c\

$ .aca

(r)t--oo

$

o<)

a-)

c\l

$(-.lt--(41

(..l

ao

c..l

$(\

v

t'-

o.t

J

aqZ

N

JjU)FrrlZzlTtr '')

i<<darI1>

z

Ia+a.

. -.:JJfrlUJ

az-Urr)JITI

FJ-

-ic.

>v)]Uz.zX\/<tszQ

fTlJfrl

tL]

70

^o,

j&oo

Jr>1

-lu,)

F;-l,{i

F

J

(t

F

z

qU)

,: l

F-tA0zFJ

J&Q

Z

Dfrl

I

FNa.)

caaa

vaa

tr)(.a ca

t--aa

ooaa sf, s c.l

<-ca$

Page 15: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

s

c\

N

aa

vrnL

Z

c\

c.i

oo

-=sa.ltr)iz

oiN

r-ilz

c\ta)

od

(r)

aaljz

o.l

c.jca

N

t--vljz

N

oiNr\N

vL;z

C-'l

cl

A

aara)

t<z

c]

c-ic1

vI{z

c]

t--o.lc

c\$caL

Z

c.j@

aa

N

L

Z

-I

el!Yl

9l

-lLl

-iltrl.-atslQI6l

-lEI

-l-l'11

?ITIrdl

C)I

=l

trl-l

(s0,vlklel

q)

das,. \o7)c)^!c<aa

u)" _,dXc"d

co,-i:il\ cqv'

NF

;-(,!l(!oo

=aica

La

d;N'-

&F' lJ<

L

v)

6P CKi

rX Ero-X.

t<.fits

9.iV)

t--.i

E.vAO

,i^

-ak

a^7.>;a

t<a

.L;

a"Q)-

v; -"| (g\=-NFtr

(h

r-$

_i-i ()Fi N

,l&

=i r<

-tZ-'tiU)

F: t-.1.L- tOQ

Il<

--t '^)(C C'l

.9 a ,^'

-il o;u-*a

$

oo

t-r

oo

co

oo

t-*v

tr)

$oo

t---

sr

rnaac..l

t---

rr)A

$

|.r.

rN

r:.1

tr)

t---

ca

t--tr)

oo

.a

'jear)a

zJF

J

V)

2a

I

Fz

J4afrl

zFl

s

jd,aa-

o,f-

(\

qU)

F+*i=(vy'.aJrYl

Fa

j/,aF0

J

j

az.a)a)

I

Jfrl*Jfrl

,JtiV)

l*I

;>li

J

Oq(/)

FI

V)

z

--l

aJE]F'-

vvtr)s + t--

$oov $ v)

(r.t(l.)

ca

Page 16: PENTRU Af 58 din 29.11...reglementare Ei monitorizare Ei pldli pentru uLilizarea resurselor de numerotare atribuite. Personalul ANRCETI care va fi antrenat in activitatea de supraveghere

(rl

c.loa

aa

t--

Lrz

cla{

ar;

c.tlr)t<r

dz

dl

()l-lXI

vlG)HI-l

rt\(q dC\49.;XdIx>=nE!i

U

jcn,c9 c{

.s 6"-c9?.o

=*tQ

tr)sca

trr

s

\oO.c.'lc..lv

\o

j/,oF

Iq>

z

j4ofrl

zX

s|trl ra)(n