PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL · PDF fileSIMs for Form Four KBSM Physics subject that includes SIM 1: ... 5.3.4 Penggubal Kurikulum 101 ... 4.2 Penilaian Formatif Kelompok

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL · PDF fileSIMs for Form Four KBSM Physics subject...

 • PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN

  KENDIRI SIFAT JIRIM BAGI MATA PELAJARAN FIZIK

  TINGKATAN EMPAT

  NORLIANA BINTI HASHIM

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN

  KENDIRI (MPK) SIFAT JIRIM BAGI MATA PELAJARAN

  FIZIK TINGKATAN EMPAT

  NORLIANA BINTI HASHIM

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  OKTOBER, 2004

 • iii

  Buat dua insan yang amat ku sayangi..

  Ayah dan Emak

  Hashim Bin Mohamad dan Fatimah Binti Yusoh

  Terima kasih di atas kasih sayang dan pengorbanan kalian selama ini

 • iv

  PENGHARGAAN

  Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinNya maka projek

  pembinaan dan penilaian Modul Pengajaran Kendiri Sifat Jirim bagi Projek Sarjana

  Muda ini telah disempurnakan dengan jayanya.

  Jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada penyelia Projek Sarjana

  Muda, iaitu P.M Dr. Hj Shaharom Bin Noordin yang tidak pernah mengenal erti

  jemu dalam memberikan bimbingan dan tunjuk ajar sehingga tesis ini dapat

  disempurnakan.

  Sekalung terima kasih juga diucapkan kepada semua pengetua dan guru Fizik

  yang berkhidmat di kawasan Alor Gajah, Kluang, Pontian dan Johor Bahru di atas

  kerjasama yang telah diberikan semasa proses menilai status kesesuaian Modul

  Pengajaran Kendiri dijalankan.

  Akhir kata terima kasih buat ahli keluarga tersayang dan teman-teman setia

  yang tidak pernah mengenal erti jemu memberikan perangsang untuk menjayakan

  penyelidikan ini.

 • v

  ABSTRAK

  MPK merupakan salah satu alternatif bagi mengatasi masalah kekurangan

  bahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang bermutu serta sesuai untuk

  digunakan oleh para pelajar dan guru. Kajian ini dijalankan merangkumi pembinaan

  serta penilaian kesesuaian tiga MPK Sifat Jirim bagi mata pelajaran Fizik Tingkatan

  Empat. MPK Sifat Jirim yang dibina ialah MPK 1: Kekuatan dan Ketegaran Bahan,

  MPK 2: Tegangan Permukaan, Daya Lekitan dan Daya Lekatan dan MPK 3:

  Tekanan. Model yang digunakan untuk pembinaan MPK ialah Model Teras-Cabang

  (Shaharom, 1994). Alat kajian yang digunakan adalah set borang Soal-selidik

  Kesesuaian Modul Pengajaran Kendiri (MPK) (Guru) (Shaharom, 1994). Pemboleh

  ubah bebas yang digunakan ialah kedudukan sekolah yang dikategorikan sebagai

  sekolah bandar dan sekolah luar bandar. MPK Sifat Jirim yang dibina dinilai

  kesesuaiannya oleh guru Fizik yang berkhidmat di sekolah daerah Alor Gajah

  (Melaka), Johor Bahru, Kluang dan Pontian (Johor) menerusi dua peringkat

  Penilaian Formatif iaitu Penilaian Formatif Satu dengan Satu (PFSS) dan Penilaian

  Formatif Kelompok Kecil (PFKK). Seramai empat orang guru terlibat dalam PFSS

  dan 10 orang dalam PFKK. Data yang diperolehi dianalisis secara statistik deskriptif

  dalam bentuk min, sisihan min, maksimum dan minimum. Hasil kajian mendapati

  status ketiga-tiga MPK yang dibina adalah sesuai dan amat sesuai pada kedua-dua

  peringkat PFSS dan PFKK. Namun begitu terdapat perbezaan status kesesuaian MPK

  yang dibina merentas kedudukan sekolah. Penggunaan MPK banyak membawa

  implikasi positif kepada pelajar, guru, penggubal kurikulum, institusi pendidikan dan

  Bahagian Buku Teks KPM.

 • vi

  ABSTRACT

  Self Instructional Module (SIM) is an alternative to fulfill the lack of a

  quality of teaching and learning materials and suitable for students and teachers

  usage. This research study incorporated the design and evaluation of three Sifat Jirim

  SIMs for Form Four KBSM Physics subject that includes SIM 1: Kekuatan dan

  Ketegaran Bahan, SIM 2: Tegangan Permukaan, Daya Lekitan dan Daya Lekatan

  and SIM 3: Tekanan. Model Teras-Cabang (Shaharom, 1994) had been used as a

  model in developing those SIMs and the set of Soal Selidik Kesesuaian Modul

  Pengajaran Kendiri (MPK) (Guru) (Shaharom, 1994) had been selected as the

  research study task. The location of school, which had been categorized into two

  category; Urban School and Rural School, was used as the independent variable. The

  Physics teachers from selected school around Alor Gajah, Johor Bahru, Kluang and

  Pontian assessed those three Sifat Jirim SIMs. These SIMs were assessed at two

  phases, which are One-to-One Formative Evaluation (OOFE) and Small Group

  Formative Evaluation (SGFE). Four teachers were involved in OOFE and another 10

  teachers participated in SGFE. Statistics descriptive in terms of mean, mean

  deviation, minimum and maximum were used to analyze the data collected. The

  study indicated that SIM design was suitable and very suitable at both levels of

  evaluation, OOFE and SGFE. But, there ware differences of suitability status in Sifat

  Jirim SIMs in different schools location. The usage of those SIMs had offered

  positive implications to the pupils, teachers, curriculum legislators, education

  institution and Textbook Department (Ministry of Education).

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xii

  SENARAI RAJAH xiii

  SENARAI SINGKATAN / SIMBOL xiv

  SENARAI LAMPIRAN xv

  1 PENGENALAN

  1.0 Pendahuluan 1

  1.1 Latar Belakang Masalah 3

  1.1.1 Teks Yang Kurang Penglibatan

  Pelajar 3

  1.1.2 Gambarajah Yang Kurang

  Penglibatan

  Pelajar 6

  1.1.3 Soalan Di Akhir Bab Yang Kurang

  Penglibatan Pelajar 7

  1.1.4 Ringkasan Bab Yang Kurang

  Penglibatan Pelajar 9

 • viii1.1.5 Aktiviti Yang Kurang Penglibatan

  Pelajar 10

  1.1.6 Objektif Pembelajaran Yang

  Kurang Penglibatan Pelajar 11

  1.2 Pernyataan Masalah 12

  1.3 Objektif Kajian 12

  1.4 Persoalan Kajian 13

  1.5 Rangka Kerja Konsep 14

  1.6 Kepentingan Kajian 15

  1.6.1 Pelajar 15

  1.6.2 Guru 16

  1.6.3 Penggubal Kurikulum 17

  1.6.4 Institusi Pendidikan 17

  1.6.5 Bahagian Buku Teks KPM 18

  1.7 Skop Kajian 19

  1.8 Takrifan Istilah 19

  1.8.1 Kesesuaian 19

  1.8.2 Pembinaan 19

  1.8.3 Modul Pembelajaran Kendiri 20

  1.8.4 Kedudukan Sekolah 20

  1.8.5 Guru 20

  1.8.6 Penilaian Formatif 20

  1.9 Rumusan 21

  II SOROTAN KAJIAN

  2.0 Pendahuluan 22

  2.1 Teori Yang Berkaitan Dengan Pembinaan

  MPK 23

  2.1.1 Penilaian Formatif 23

  1.9.1.1 Penilaian Formatif Satu Dengan Satu 24

  2.1.1.2 Penilaian Formatif Kelompok Kecil 26

 • ix2.1.1.3 Penilaian Lapangan 27

  2.1.2 Pembelajaran Penguasaan 28

  2.2 Model-Model MPK 32

  2.2.1 Model Burns 33

  2.2.2 Model Klingstedt 35

  2.2.3 Model Eijl 36

  2.2.4 Model De Vito 37

  2.2.5 Model Meyer 39

  2.2.6 Model Teras-Cabang Shaharom 41

  2.2.6.1 Bahagian Teras 43

  2.2.6.2 Bahagian Cabang 44

  2.3 Rasional Penggunaan Model Teras-Cabang 45

  2.4 Kajian-kajian Yang Berkaitan Dengan

  Pembinaan Dan Penilaian MPK 47

  2.4.1 Kajian Tentang Pembinaan dan

  Penilaian MPK Dalam Bidang Fizik

  Di Dalam Negara 47

  2.4.2 Kajian Tentang Pembinaan dan

  Penilaian MPK Dalam Bidang Fizik

  Di Luar Negara 52

  2.4.3 Kajian Tentang Pembinaan dan

  Penilaian MPK Dalam Bidang Fizik

  Merentas Kedudukan Sekolah 59

  2.5 Rumusan 62

  III PENGKAEDAHAN

  3.0 Pendahuluan 63

  3.1 Kandungan MPK 63

  3.1.1 MPK 1: Kekuatan Dan Ketegaran Bahan 64

  3.1.2 MPK 2: Tegangan Permukaan, Daya

  Lekitan Dan Daya Lekatan 64

 • x 3.1.3 MPK 3: Tekanan 64

  3.2 Subjek Kajian 65

  3.3 Alat Kajian 65

  3.4 Tatacara Kajian 65

  3.4.1 Kajian Tahap 1: Pembinaan MPK 69

  3.4.2 Kajian Tahap 2 72

  3.4.2.1 Kajian Rintis 72

  3.4.2.2 Penilaian Formatif 73

  3.5 Analisis Data 75

  3.6 Andaian 77

  3.7 Batasan Kajian 77

  3.8 Rumusan 78

  IV KEPUTUSAN KAJIAN

  4.0 Pendahuluan 79

  4.1 Kajian Rintis 80

  4.2 Penilaian Formatif Terhadap Kesesuaian

  MPK Oleh Guru Fizik 81

  4.2.1 Persoalan Kajian 1 82

  4.2.2 Persoalan Kajian 2 83

  4.3 Penilaian Formatif Merentas Kedudukan

  Sekolah 84

  4.3.1 Persoalan Kajian 3 84

  4.3.2 Persoalan Kajian 4 86

  4.4 Rumusan 87

  V PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN

  CADANGAN

  5.0 Pendahuluan 89

 • xi5.1 Ringkasan Dan Perbincangan 90

  5.2 Kesimpulan 97

  5.3 Implikasi 98

  5.3.1 Pelajar 99

  5.3.2 Guru 100

  5.3.3 Institusi Pendidikan 101

  5.3.4 Penggubal Kurikulum 101

  5.3.5 Bahagian Buku Teks KPM 102

  5.4 Cadangan 102

  5.5 Cadangan Penyelidikan Masa Depan 107

  5.6 Rumusan 109

  RUJUKAN 107

  LAMPIRAN

  Lampiran A- I 115-127

 • xii

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA S