Pedoman Penulisan KTA

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pedoman Penulisan KTA

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  1/41

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  2/41

  I(ATA

  'EI{GAI{IAR

  9esara

  pujtkna pan,atkan

  ke

  hadtnataltah

  sw-i

  kaEna

  densan rahnat

  dan

  karuniaNYr,

  kami

  dap.t menyetsaikan

  penurisan

  Buku Pedoman Penlrisan

  K.ry. ruris

  Akhn

  t](rA)

  Buku

  in'

  merupakan

  pdon.n

  penutisn (rA

  uduk

  pembjm

  b' n

  I

  dan

  mahai$a

  Fak has xedokEra n

  u niFEita3

  danya buk

  pedoman

  ini

  diharapkan penulien

  KrA

  akan 5erasam da.eftndarieri.

  ans

  rak

  dat-,

  buku

  pedoman

  in'pun tidak

  lepar dan

  kkuransa4

  lnruknu

  kami

  membub

  dni uniuk menerlma

  krtrik

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  3/41

  -_

  llq)le

  uP'6?s

  9

  ")Psnd

  u,rot

  Du,

  us,64

  sE

  --

  _-

  -

  --

  -atqsnd

  u.rrsr

  z.z

  ueP

  Eruauladq.

  uetrtau:d

  fz L

  z

  --

  -vD

  uslFu.d

  uzntu.F)s.L

  ''',''',''--.'.,--.(vD)4'rrV

  -

  6ue,tEt.s

  r?ler

  f

  l5l

  uvtlvd

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  4/41

  udulfiA...

  .21

  comoh rrldan

  tormd

  Judul....

  .

  aontoh rsidan tomat abnGk.

  contoh

  kidan tom.r

  Lembar Penqehan

  ...........26

  nqujian

  ..

  27

  conbh

  Fomat

  Da{tar

  l i

  . . .. . .. . .. . ..

  .

  contoh

  fomd Dafi'

  rab.l

  ........

  contoh romat

  Dattar

  cambar....

  contoh tormd D.n r sinqk*an

  contoh

  Fomat Dattar

  iampnan

  .

  tomuft

  Pnqusula.ludul

  Kra

  ..

  Fomuft Pendafbran u]'.n urlan

  Fomulir Pend.it.ran

  uji.n

  Ka'y,

  surai Kderansan seles.' B'mbjnq

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  5/41

  BAA

  I

  PEIIDAHUIUAII

  r.r Aru, x.ry.

  rurr

  arhir

  l|(ra)

  r Penqusulan

  rudur

  Kra dirons

  redokte'an

  dan disetu,u,

  nrch

  b;brqFrama mFr

  tau

  densan

  /oe bool

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  6/41

  Perdujuan

  ujian

  pbpdar

  orh

  6.

  Pendarbran

  p6.e

  urian

  pb

  7.

  PenFdwaran

  qian

  proFosal

  penbimbins

  r dan r, dan

  pnsuji

  r,

  suctkdsaneanpeBdujlanujianfAorehpembimbinq

  B PendaftaBn

  psetu

  ujbn cA ker

  (edokt..an.

  14 PenFdwaran

  ujian

  KrA

  kjitid, rdft ,a4

  cD

  (pdn,

  dan foha

  pub

  ik

  ijuharirmiah

  Mahari5wa dapd

  mmeusulkzn

  judu

  pada

  5emde.v sedanskan

  pentrl

  anjui

  Gen&s

  x)

  dap{

  bdupa

  (ajian

  p6bka

  {rcrerao

  Adapun

  peniraian

  (ra

  bedaltan

  ienir

  KrA

  yanq

  dituli ,

  yahu

  sebaqaib.dkur.

  analii]kdelklipiir,nakimalpnilaianA

  2.

  (TA

  denqan

  bn.,nqan

  penlibn

  desknpli

  nakimar

  3

  KrA densan benruk K.j.n

  puftka.

  makimalpeniraian

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  7/41

  BAI

  2

  SISTE

  A II(A

  UsI LA {

  KAIIVA

  TULIS AKHIR

  rra duulkan denqan

  lomat

  y.ng

  redni

  dai basian

  1

  Halamanjudu

  depan

  2.

  Halaman

  Judul

  dalam

  r.

  Haraman

  Pedujuai

  4

  Halanan

  d.fiar Gi

  5.

  Haranan daftarrabel

  6.

  Haaman

  datrargambar

  7.

  Ha

  aman dafbrinskaian

  3

  Halaman

  danarlambanq

  (bjla

  ada)

  r.1

  tiarBelakanq

  13 sataen Maslah

  (ika

  Peru)

  rljuanPeneriEn

  r.4 rrujuan

  umum

  r.4zrujuankhss

  i.5

  Mantaat

  Penelirian

  1.1 Keanska

  Konseprual

  Peneritian

  4, Lokari dan waho

  oenelitian

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  8/41

  empr

  pnerit:.n

  Gire.ia

  inkrri dan eksklusi)

  variabel

  Peran.u

  (bi

  a ada)

  4.r

  TDerinnl

  oFrasional

  4.7

  ladwalPeneliLian

  r.3 rujtran

  Peneririan

  r

  r

  lrujuan umum

  1 r

  zrujuan

  kh6s

  14 Mantaattunelirian

  BAS

  ]

  METODE PEN ELITIAN

  r

  1

  lentsPei.itian

  12

  Lok

  '

  da.

  wakb Penelnan

  r.l PoPU

  ari dan

  sampel

  3 3

  4Thnik

  Penqambibn

  samper

  33sKarakt.

  nik Bmper

  peneitian

  (kntrla

  inll idan

  ekrklu')

  3.4 Aatdan

  sahan

  Penelnian

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  9/41

  F.kulirrK.d. b'..5

  r.6 Pr6edu.Pngambitan

  dan

  Pe

  Kra

  d'u5utkan d.nsan

  fohar

  yanq

  redni

  dan baoan

  awaldan

  basian

  2. Halaman

  rudutdatam

  3.

  HaraoanFrdtriuan

  4.

  Haram.n

  abnrak

  rndonsi;

  5. Haraman

  3bfad

  (nqsir)

  5

  Hatahan

  d3fiar ki

  7

  Halanan

  dafbr tabel

  3. H.lanan

  dafbr

  sambar

  9

  H.lamandaftarsinqkar.n

  r0.

  Haramai

  dattar tamoEn

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  10/41

  B/tl

  I

  PEDOMAX

  PEI{UIISAN

  a. 8.ha rndonsiaarau

  baha

  r.qqnsyanq

  ba,kdan

  b

  sihada kab

  y.ns

  menqqunatan

  bahas

  .,nq dan

  belum

  ada

  in'bh

  yanq

  retsl datam

  bahaja tndon..

  5ia,

  bot.h

  mensqunakan

  bahae

  6lnya

  dnqan

  Kebs shput

  mnqqunakan

  Fnir

  kenas

  Bufrato

  atau

  L'nnen

  warna

  biru

  nuda

  ke6

  Hvs

  700rarau

  30

  sa

  uturan e

  1?r

  (m

  r

  297

  (n),

  aarna

  pul;

  Urutlabldenganangka

  nomor

  bber:

  rdber2

  r

  lraber

  nr

  beradadi0abz

  dan netuparan

  b r.betd,beriirdu

  d,atarrab.

  dituris

  seLelah

  nomor

  bb.l

  d,

  rep

  r

  I

  .

  sumber

  rabet

  dtrutr

  di

  b3w

  6nroh

  penuhsn

  bbet

  .

  Tabet2I

  Dshiburiusia

  pende

  ia

  rube*u

  o

  p:ru

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  11/41

  nomor denea

  snqk:

  trah

  sesu

  Gambar

  2.r

  (eamba,

  merrPJkan

  samba,

  Penana)

  dibawah

  qrmb

  bdFck

  I

  I sumbe,

  qanbar

  d,tul;

  di

  b:w

  .

  r.bei

  dan danbr Erc r'

  yaiq

  ebh

  uat

  dapar

  d

  riP

  dir

  a.

  Ndkah

  d

  kerik

  nenqqunakan

  l(omporer

  b. rarak

  2{dua)spasi,

  ke.ualPa

  meneeuiaranspar

  rL5ru)

  hd.uf becr

  uniukrudu

  $mpo dan

  judulbab,

  (so

  d)

  h:nYa

  untuk

  rudu

  empu

  dan

  judur

  bab

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  12/41

  Fakutt.r

  redokiran

  e

  a.

  ssiack r

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  13/41

  disefr

  ai terjemahannnya

  b. KEipandiawalr

  dngan

  ianda

  penk

  (

  )

  dan

  d

  akhni

  ,uqa

  denqan

  bnda

  pd

  \ I )

  luheai

  rebaqa'

  berirur

  .antumkan nama,

  bhun

  bdir,

  dan

  nomor

  halaman

  Bhawana

  (1930:2o)

  ro.

  Dari

  puftk.

  (

  lihar

  dafbr

  pun.ka)

  r-2-

  H.bnu

  tdul

  d.e.n

  tlalaman

  ini

  memuar

  Penelnian,

  iudul

  Penel'rian,

  tambanq

  univeuira5

  Denddikan

  (Fakultas

  K.dohen. Un've6tas

  Muhammadivah,

  Malanq,

  tulaman

  inimenqsunakan

  ketus 8ufi,Lo

  atau Llnen

  r.2.2

  H.lan:n

  iudur

  d.l-n

  H.laman

  'ni

  berni

  maieri

  yanq iama

  densan

  harahan

  lapuldpan,

  tbPi menqqlnakan

  kenai

  outih

  isu

  ai denqa

  n

  ketntu.n

  3.2.3

  H.uitrs

  Flldioi

  Halaman

  ini memud nama

  enskap

  dan randa

  bnsan

  peretujuan

  pembihbins

  r.2.4

  H.l.nir

  dtltlt

  isi

  Halam.n

  ini

  memuat dafk senua

  b.g'an

  dalah

  termasuL udan

  sab

  sub 8ab

  dan

  Anaksub

  8ab

  densan nonor

  hal.man

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  14/41

  uh Gbet

  denqan

  ururan nomor utur

  labet,

  judut

  I

  3:.6

  H.l.n

  d.at r

  s.nbrr

  Halama. ini

  m.muat daliar

  Fluruh

  q.mbar

  densan

  samba4

  judur

  s.mba4

  dan

  2r

  Hd.nn

  drlbr riislat

  r

  uMan

  ssuaidenqaD

  abjad

  3r.0 f,ir.n..

  d.fr.r

  bnbang

  0h tambinq

  (b,ta

  Halaman

  ini memuat darbrs.l ruh

  l.mpiE4 dengen

  urdan

  nomor urut ramona4

  iudul

  t.mpmn, dan

  rudul

  peneftian

  hendaklah sinqkat

  dan

  sperfi( retapi

  .ukup

  i.ras

  memben

  sambaGn

  m

  karya

  tulis

  yanq

  d'usulkan.

  itrdul

  diharaDkan

  dapal memberi

  Pelunpk

  lpada

  Beherapa.onroh

  rudur

  pen.riria.

  A

  JUS)

  TERHADAP

  PENURUNAN

  KADAR

  GTUKO'q

  DARAN rKUs PUIH

  (Ranur

  novelgi.$

  *ain winat

  roKAl MERKURI

  (He)

  DAUM

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  15/41

  3'.egi.nlntiPenliban

  kuanrirarif

  haupun

  kualiratit'. Apa b a

  terdapai

  ebih

  pnet'an

  ya^q

  kemudian

  masaLah

  (problem

  natemenn

  yanq

  dianqkar daam

  Rumuran masa ah

  aftlah

  pehyab

  halhalyanq

  akan

  die

  iftn dnum

  ad3

  ah

  kalimar

  Yans bers

  hub0nqan antara fakror

  penyeba

  mas.rah dinyarakan

  dalam

  benluk

  r.r 3a6an

  Maerah

  (bia

  ada)

  sarasan

  masl.h

  adalah

  Penenrua

  haslah dari kemunskinan

  mda

  m.5alah

  Yanq

  akan

  dibuk(lkan

  melalui

  pros6

  penelitian

  dan dj

  Tujlan

  pen.htian

  dapar ledni

  dari

  rujuan

  umum dan tuilan

  khurus.

  14

  rruiuan

  umum

  rujuan

  umum merupakan

  hasil

  akhr

  y.ne

  inqin

  rujuan kh56

  msupakan

  penjabaran

  atau

  penr.hapan

  iujuan

  umun,

  'innya

  rebih

  sifik

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  16/41

  r,iaun

  psDkad

  n'ni

  kdne

  ,.ry

  r;q

  -r-,,

  jumar

  r-,.i.

  inn,;,

  nt.

  a,'

  ','+

  r

  j.

  .ra].lh.tlb.'io.re

  dcnlr3n

  n:2i.,bu

  Fii.*

  ,n

  ment,

  td,

  ti

  dtrrr

  rebr ,

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  17/41

  4.r.4rehnik penqamb'lai

  3ampa

  4.3.5Ka.alden*rkiampel

  penelitian

  (k

  reria inklusi

  ftn

  4.3.5van.bel

  Fnelitian

  Vanabel

  peneitian

  adalah karakle.itik subyek

  penelt'.nyanq

  b.rubah da.i

  saru

  rubyek

  kerubyek

  variabel

  yang

  bila

  b.rubah

  akan

  mensakibatkan

  perubah.n

  pada

  vanabel reqanttrns

  be.ubah sbaqai

  vanabelbebas

  4.3.6.1vanaber

  oeran.u

  (bila

  ada)

  va.iabe

  pe6n.u

  (.onroundind

  adalahvariaber

  ysns

  beaubunqan

  densan

  variaber beb6 dan

  lelganrunq,

  n ahun

  bubn

  merup. ra n va.iabel

  4 3.7 Denntsiooer8ionalva

  abel

  Definnl o

  peraiion:l

  variabe

  I ada la h defn 6' van abe I

  yans

  d'gunakan dl dalam

  penelitian

  s a

  F

  44

  alar

  dan

  Bahan Penehlian

  Baqian

  ini memuar

  peEldan

  da

  diperq0nakan

  di

  da.m

  penelhia

  n

  Predur

  kerja

  Yanq

  dipeeunakan

  d' dalam

  penei

  an,

  kera

  ns ka oPe r.sio

  n.r,

  poredur pensumpalan

  n

  data

  dllakuk.n oleh

  ordng

  lain

  peilL

  drel,sran

  b4bdgd

  r.rsldh

  ran.

  ditempuh oreh

  peneliridalam

  menjam'n

  li.bilha

  dan

  validitas

  d.ra

  vanq

  dipn eh

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  18/41

  saqi;i

  i

  memun

  FdQr-arru

  p

  r.5 rae,.n

  rnri Kdn.n

  Pudaka

  u

  p{knbMqi;

  ihu

  mretomi

  MM,

  I

  p

  i

  ni I

  au

  r-romJ

  lLrhmsr

  MA

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  19/41

  conioh:

  Bosnanc,

  Fusiis, Biseglia

  M,

  r9e6,

  on.o.yik

  [email protected]

  Munip

  e

  Myeloma,

  b Buk

  Penulien

  buru denqan

  u

  tahun

  iebiL

  rudu

  buku dan

  ediil

  penerbt,

  dan kda

  contoh rLkthmanMA,

  sed

  e. E,

  Kippr

  r,2001,

  williamr

  Manualof

  Hemriolosr

  61h edn, M(GGW

  Hill, UsA

  .

  8ab dalam buku

  relbil

  judul

  bab,

  rn

  nama

  editoi

  judul

  buku,

  edili,

  penerbtt

  kotapenerbn,n,

  dan

  haraman

  p.nama

  dan

  terakhil

  1999

  Murlple

  My

  ensi

  (edt.wntobe

  s

  Clinka

  Hematorogy,

  r0th.dn, w

  rutan

  nama

  penu

  't

  rahun

  penulen,

  judu,

  name

  or

  deqree,

  naha

  indirusi,

  dan

  contoh; Exerby HRA,1992

  tuPe.

  Liberarion, Phd rhesir

  univerfry oiQueennand,

  sBbane

  conroh

  , soebandni,

  2oo2,

  Pe*embanFn lerbaru dalam

  sidanq

  Trombosn

  dan

  H.norb*,

  rn: Narkah Lenqkap

  Pendid kan xedokteran

  Be*eranjftn

  xvn

  rhu Penyarn D

  rurnarelekronik

  (websne).

  contoh :

  shont

  Ee

  1ee3,

  Nutit

  on

  in chnna

  Pradne, Vol

  &

  vised

  7D*mber

  2005,

  l.h ada

  dah

  ebaqainY.

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  20/41

  BAA 4

  sISTEMATIXA

  IAPIORAI{

  XARYA

  IULI9

  AKHIR

  4.1

  'n.ritj.n

  dan

  (.iiad

  P6bk.

  terdni dari baqian

  awr

  dan

  b,qian inti.

  L

  Faaman

  penqe han

  rapocn

  har

  pnernian

  4. Haaman rembar

  penquir

  ftta

  penganiar

  men.akup

  ura,an

  ter ma ka5ih

  kepada

  phak p'hak

  yans

  ielah membant

  bawah teks

  dicaniumkan

  (tanpr

  mem0ai roio)

  d'beraranq. rujuan.

  uniu[ka]ianpciakabeftlaral

  berakans,

  rujuan

  dan

  kesimpur.n.

  Ab*ck

  d

  ulisdenqan

  jumrah

  kab artra

  r00-reo

  k{a

  tensah

  (jlka

  ada) dialhni denean i

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  21/41

  jj

  Nar;min

  d.hr tinrb:

  q

  (r,ri

  id3)

  (r,r

  dirijir drrm.Dir

  ak

  enenian

  d:pr

  di'ijrk.r

  daram b

  yane

  rlblh

  ,i.1.

  Pe,uj,:

  dip.L

  rr, unruk trjrr cbe uj,dren

  ir

  rr

  n.nta.i:b dsE'l

  mml ri+ r tudr,,

  mi.i,,h

  Enerri:r

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  22/41

  Perpadu.n

  Fmuan

  penelitian

  de

  3ebelumnya dan konsekuensi setu

  kete6.t3sn

  peneriri.n

  yanq

  dapalfiembeilcnsal.nunruk

  crdni

  *s

  Fwaban

  blhadap

  tunuan mrarah dan iujuan

  peneritiai

  p6k is.

  en bspijak

  dei

  hair

  pe

  dan

  kerimpulan.

  bGn d,pddituiukan kepada

  pehbuar

  kebliakaD

  penelnian

  ebih laniur

  dai

  tindak aniut

  tampiE.

  berisi kderansan-kerehnEan

  yans

  d pandans

  penting

  untuk sknPsi, sepedi indr

  mnrah

  harl

  penehtian, loro kesia

  ijin dan bnda bukt Erah

  bLa ditambah

  denqan

  h, lain.

  Untuk

  mehpenudah

  utut

  denqan menqqunakan

  anqka arab

  I

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  23/41

  lPrernd

  ielep uer'

  truad

  uPUopad

  i 'r')

  etnsnd

  '

  nuad loeu

  psrq

  roun

  (Jpr.e

  /rr) DUnr

  -o1

  s

  E

  ernd

  u?

  cl1re5

  nuad

  ' etidu$r

  u?p u.re mrud

  1u?r

  trlaq)Lril .pud,lerqptrEq

  pIlxidusr.rur.lrrv

  eporru (.r r

  r

  usr_,'Lrf

  uep uenlnr 6udiqaq

  Ercl

  trrJq)

  u.

  qeru.d

  u]P'U)',2d.)]aer

  lrvllilrlr

  'rvNUnr

  tl)illuv NvsnnN]d

  Nvt/ ootd

  s svE

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  24/41

  DAFTAR

  PUSTAXA

  snooks,

  2002, Rehrcn.ets'brioqraPhv

  Hadrd

  slvre

  rhe

  LrniveEity ol

  oueendandt

  aunralia

  a lh6i'

  ]'

  Ed,

  New

  York

  Peiuniuk

  Penulisan

  Karya

  Pener'rla^

  Klinir saqunq

  seto,

  lakada

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  25/41

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  26/41

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  27/41

  Hasil

  pnlitian

  d n

  di5lqti

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  28/41

  cdbhl id.nFcd.rb 6. dllEgh.n

  Terah dG.ttrjui

  eb.gEi

  6ulan

  penliian/h6il penehian

  Pndidik.n

  saaana rahkas K.dokeran

  Unive6nas Muhammadiyah

  Malanq

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  29/41

  F.hibrfrdr

  2t

  ccdh

  li Ar rdr

  rdr6-

  PrErdim

  brya rurir Arhn ok| .,,...._....

  krah

  druji

  ds dp.d*anrJ

  dideg.n

  nm

  pngui

  p.dabnEs.l,,,.,

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  30/41

  ?D'

  auid

  uenlnr

  I

  _,.(Ppe.ro

  NvsvreNr3

  q

  ,qFo

  Feo,

  qoruof

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  31/41

  |. oEu.doq6ug3)9'

  -

  _'-

  uerll.u.d rnp5oast

  Lr-

  -

  -------

  uenlFuad

  qe8

  u.p

  Etvrt

  adoEl0ulo1'''

  6

  (eP?

  P

  q) nruPred

  Fqeue E 9

  . ,

  6

  ---.-

  - "

  _6u.tu.6ra

  Fqpue

  z9'Et

  r'*L.qere,IE't

  1adu6

  uelquesu.d

  {u't:r

  r' t

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  32/41

  |

  Iqr.o

  r.uq

  qqFJ

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  33/41

  F*rdr.rr .ddrrs

  rr

  Gamba. Hal.man

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  34/41

  NOt : Hiqh

  dniv hpoPrctein

  LDL

  Loq

  den 9

  hpaprctein

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  35/41

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  36/41

  : qq\

  s '4s'L' llrvsLjlusT4E

  rI

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  37/41

  llhdr

  t d.hEn

  Jj

  hd

  sndi

  [r

  rrD

  $r4Pd.

  ]4Mi.q

  I

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  38/41

  (P

  rie) &lrq ,s

  r

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  39/41

  F.lulLt

  r(.d.k nn

  Jr

  bd.$ddi 13Ard. $noPry

  3Mdh3

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  40/41

  1('

  r:(

  (

  /-*+*

  ^'c1'

  t

  ,xc

  \r*.'.r*

  a;tv

  .

  o/d

 • 7/25/2019 Pedoman Penulisan KTA

  41/41