22
Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL PANEA CRINA TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND PERFORMANŢELE ENERGETICE ŞI DE DISPONIBILITATE ALE SISTEMELOR DE VALORIFICARE A RESURSELOR GEOTERMALE CU ENTALPIE SCĂZUTĂ Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Ioan FELEA ORADEA 2012

Panea Crina

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Licenta

Citation preview

Page 1: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ

ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

PANEA CRINA

TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat

STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND PERFORMANŢELE ENERGETICE ŞI DE DISPONIBILITATE ALE

SISTEMELOR DE VALORIFICARE A RESURSELOR GEOTERMALE CU ENTALPIE SCĂZUTĂ

Conducător ştiinţific:

Prof. dr. ing. Ioan FELEA

ORADEA

2012

Page 2: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

2

CUPRINS

1. INTRODUCERE ……………………………………………………………….5

1.1. Actualitatea temei ……………………………………………………………….5

1.1. Obiectivele şi structura lucrării ………………………………………………..8

2. RESURSE ENERGETICE REGENERABILE ……………………………… 12

2.1. Introducere ………………………………………………………………………14

2.2. Energia solară ………………………………………………………………………15

2.3. Energia geotermală ………………………………………………………………18

2.4. Energia din biomasă şi biocombustibil ………………………………………….……21

2.5. Energia eoliană ……………………………………………………………………....24

2.6. Energia hidraulică ………………………………………………………………27

2.7. Concluzii ………………………………………………………………………………28

3. STADIUL ACTUAL PRIVIND UTILIZAREA RESURSELOR ENERGETICE

GEOTERMALE ……………………………………………………………………...30

3.1. Introducere ……………………………………………………………………...32

3.2. Stadiul actual al utilizării directe a energiei geotermale în lume ……………….33

3.2.1. Stadiul geotermalismului în România ………………………………………………38

3.2.2. Sisteme de încălzire centrală ………………………………………………………43

3.3. Stadiul actual de dezvoltare al sistemelor de conversie a energiei geotermale în energie

electrică ………………………………………………………………………47

3.3.1. Principiul conversiei indirecte a energiei geotermale. Valorificarea energiei pe plan

mondial ………………………………………………………………………………47

3.3.2. Soluții de valorificare pentru utilizarea indirectă a energiei geotermale ………..51

3.4. CONCLUZII ……………………………………………………………………….63

4. CONTRIBUŢII LA EVALUAREA FIABILITĂŢII SISTEMELOR DE

VALORIFICARE A ENERGIEI GEOTERMA………………………………………..65

4.1. Consideraţii generale privind fiabilitatea sistemelor ………………………………..67

4.2. Studiul fiabilităţii SVEG pe baza DEF ………………………………………..70

4.2.1. Modelul general ………………………………………………………………..70

4.2.2. Studiu de caz. ………………………………………………………………………..73

4.3. Studiul fiabilităţii SVEG prin metoda lanţurilor Markov cu parametru continuu

(MLM) ………………………………………………………………………………..81

4.3.1. Modelul general pentru sisteme serie ………………………………………...81

4.3.2. Studiu de caz ………………………………………………………………………..84

Page 3: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

3

4.4. Aplicarea metodei de simulare Monte – Carlo pentru evaluarea fiabilităţii SVEG …91 4.4.1. Algoritmul metodei ………………………………………………………………..91 4.4.2. Pachetul software pentru simularea fiabilităţii SVEG pe baza metodei Monte Carlo...93 4.4.3. Studiu de caz ………………………………………………………………………..95 4.5. Simularea funcţiilor de fiabilitate ale SVEG prin aplicarea programului de simulare @Risk Monte Carlo ………………………………………………………………………107 4.5.1. Metodologia de lucru ………………………………………………………………107 4.5.2. Rezultatele obţinute pentru SVEG2 ………………………………………………111 4.6. Concluzii ……………………………………………………………………...178 5. MODELAREA ŞI SIMULAREA PERFORMANŢELOR ENERGETICE ALE SVEG ……………………………………………………………………………………..183 5.1. Structura şi modelul centralei electro-geotermale cu ciclul binar ………………185 5.1.1. Ciclul ORC şi componentele CEGB ………………………………………………185 5.1.2. Calculul ciclului ideal şi real pentru ciclul analizat ………………………………189 5.1.3. Dimensionarea schimbătoarelor de căldură ………………………………………195 5.2. Modelarea ciclului ORC în programul Matlab Simulink ………………………216 5.2.1. Modelarea ciclului real (referinţă) în Simulink ………………………………217 5.2.2. Modelarea ORC-ului analizat în Simulink ………………………………………223 5.3. Rezultate ale rulării pentru variaţii ale mărimilor de intrare ………………………245 5.4. Concluzii ……………………………………………………………………...253 6. CERCETĂRI PRIVIND OPERAŢIONALIZAREA PERFORMANŢELOR ENERGETICE ŞI ECONOMICE ALE SVEG ………………………………………257 6.1. Cercetări experimentale privind performanţele energetice ale SVEG ……….259 6.2.1. Descrierea SVEG investigat ………………………………………………………259 6.2.1. Bilanțul termic al schimbătoarelor de căldură apă geotermală – agent intermediar…………………………………………………………………………………263 6.2.3. Pachetul Software elaborat pentru realizarea bilanţului termic şi exergetic (BTE) ...265 6.2.4. Studiu de caz ………………………………………………………………………268 6.2. ANALIZA FEZABILITĂŢII SVEG ………………………………………………276 6.2.1. Criterii şi indicatori de fezabilitate aplicabili pentru SVEG…………………………………………………………….…………………………276 6.2.2. Metodologia de analiză ………………………………………………………278 6.2.3. Studii de caz. ………………………………………………………………………279 6.3. Concluzii ………………………………………………………………………291 7. CONCLUZIILE FINALE ………………………………………………………294 BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………..305 ANEXA 1………………..………………………………………………………………..313 ANEXA 2…………..……………………………………………………………………..368

Page 4: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

4

I. INTRODUCERE

1.1.Actualitatea temei

Cererea mondială de energie este în continuă creştere, pentru a se putea satisface

necesarul de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, având un preţ accesibil, la

un standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, ţinându-se cont

de principiile dezvoltării durabile. Soluţia este utilizarea resurselor regenerabile care sunt

surse reînnoibile, la o scară de timp scurtă şi previzibilă, şi au avantajul că sunt, practic,

nepoluante. Din această categorie fac parte: energia radiaţiei solare, energia eoliană, energia

apelor, energia înmagazinată în scoarţa pământului (energia geotermală, geotermică) şi

energia obţinută în urma proceselor biologice.

Fiabilitatea instalaţiilor de producere a energiei electrice şi termice din resurse

convenţionale este tratată în literatura de specialitate, dar asupra noilor tehnologii nu s-au

făcut studii aprofundate de fiabilitate. Astfel de studii de fiabilitate sunt deosebit de utile

pentru personalul de proiectare şi care activează în aceste instalaţii, atât la nivel managerial,

cât şi operaţional.

Actualitatea temei acestei lucrări se justifică prin următoarele considerente:

•Necesitatea accelerării ritmului de valorificare a energiei din resursele regenerabile;

•Reducerea gradului de poluare, la nivelul global, acesta având consecinţe grave

asupra omenirii, florei, faunei şi asupra climei Pământului;

•Sporirea interesului investitorilor în vederea valorificării energiei din resurse

regenerabile;

•România dispune de un potenţial ridicat în ceea ce priveşte resursele hidro-

geotermale;

•Necesitatea estimării în faza de studiu a fezabilităţii performanţelor sistemelor de

valorificare a energiei din resursele geotermale, în condiţiile concrete din România;

•Necesitatea efectuării unor studii privind performanţele operaţionale ale instalaţiilor

de valorificare ale resurselor regenerabile, prin prisma ajustării modelelor de evaluare

previzională.

Având în vedere toate cele specificate mai sus, considerăm că, tema se înscrie în

tendinţele şi preocupările specialiştilor cu privire la evaluarea performanţelor energetice şi de

disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor energetice hidrogeotermale.

Page 5: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

5

Obiectivele şi structura lucrării

Obiectivul principal urmărit în cadrul tezei este aprofundarea analizelor de

disponibilitate şi de eficienţă energetică a sistemelor de valorificare a energiei din resursele

hidrogeotermale cu entalpie scăzută şi identificarea soluţiilor de creştere a performanţelor

acestor sisteme.

Lucrarea tratează aspecte analitice şi aplicative vizând următoarele obiective specifice:

• Realizarea unei sinteze bibliografice cu privire la sistemele de valorificare a

energiei geotermale;

• Analiza situaţiei actuale, respectiv a evoluţiilor şi prognozelor privind oferta şi

cererea de energie la nivel mondial, european, naţional;

• Evaluarea potenţialului SRE ale României şi exemplificarea acestora cu

ajutorul hărţilor ce descriu fiecare zonă geografică din punct de vedere a surselor regenerabile

de energie;

• Elaborarea modelelor de evaluare, a algoritmilor şi programelor de calcul

pentru analiza fiabilităţii previzionale a sistemelor de valorificare a energiei geotermale cu

entalpie scăzută;

• Simularea funcţionării sistemelor cu ciclu binar cu scopul evaluării

performanţelor energetice ale acestora;

• Determinarea prin măsurători directe a indicatorilor de calitate a

echipamentelor din structura sistemelor de valorificare a energiei geotermale şi identificarea

de soluţii pentru creşterea performanţelor energetice şi de disponibilitate ale acestora;

• Utilizarea şi elaborarea de pachete software destinate facilitării evaluării

performanţelor energetice şi de disponibilitate a sistemelor de valorificare a energiei

geotermale.

Lucrarea este structurată în 7 capitole la care se adaugă cuprinsul, lista de notaţii şi

abrevieri, lista referinţelor bibliografice şi patru anexe.

Page 6: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

6

2. RESURSE ENERGETICE REGENERABILE

Capitolul 2 evidenţiază importanţa resurselor energetice regenerabile pentru obţinerea

de energie electrică şi termică.

Subcapitolul 2.1. sunt prezentate câteva noţiuni introductive cu referire la energiile

regenerabile şi sunt aduse argumente privind importanţa cercetării şi exploatării resurselor

regenerabile.

În al doilea subcapitol este tratată succint energia solară, prin prezentarea unui scurt

istoric a primelor utilizări a acestei forme de energie, cât şi o descriere sumară a metodelor de

conversie a energie solare şi totodată prezentarea valorilor fluxurilor medii anuale ale energiei

solare incidente în cele mai importante zone cu potenţial solar ridicat ale României.

Subcapitolul 2.3. conţine o scurtă evocare a aspectelor privind energia geotermală,

prin definirea acestei resurse de energie, clasificarea zăcămintelor în funcţie de temperatura

acestora şi descrierea domeniilor de utilizare în funcţie de temperatura zăcământului.

În subcapitolul 2.4. se prezintă aspecte legate de energia produsă din biomasă şi

biocombustibil, precizând noţiunile generale, tehnologiile care pot fi aplicate pentru a se

obţine energie, prezentarea hărţii României cu locaţiile pentru aplicaţii energetice ale

biomasei, cât şi estimări privind resursele de biomasă la nivel local prin şi global.

Subcapitolul 2.5. conţine o scurtă trecere în revistă a energiei eoliene precizându-se

capacitatea instalată a centralelor eoliene la nivel global, avantajele şi dezavantajelor folosirii

acestei surse de energie, cât şi zonele cu potenţial ridicat din România.

În subcapitolul 2.6. se face o scurtă analiză a energiei hidraulice specificându-se

metodele de valorificare a acestei resurse cât şi a situaţiei la nivel global privind puterea

instalată în hidrocentrale.

În ultimul subcapitol 2.7 sunt prezentate concluziile şi contribuţiile autoarei cu privire

la capitolul 2.

3. STADIUL ACTUAL PRIVIND UTILIZAREA RESURSELOR

ENERGETICE GEOTERMALE

În acest capitol se tratează stadiul actual privind producerea de energie electrică şi

termică din surse geotermale pe plan naţional şi mondial, cât şi metodele de valorificare

directă şi indirectă a energiei conţinute în zăcămintele hidrogeotermale.

Subcapitolul 3.1 prezintă o scurtă descriere a energiei geotermale şi harta lumii unde

Page 7: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

7

se pot observa zonele care conţin acest tip de surse regenerabile de energie.

În subcapitolul 3.2. se tratează stadiul actual al utilizării directe a energiei geotermale

în lume, prin prezentarea sumară a capacităţii instalate a fiecărei ţări cât şi ritmul de creştere a

utilizării anuale în perioada 1995-2010. În context se prezintă stadiul geotermalismului în

România, exemplificarea zonelor cu potenţial geotermal la noi în ţară şi descrierea

caracteristicilor zăcămintelor situate în România. În ultima parte a acestui subcapitol sunt

descrise câteva sisteme de încălzire centrală, acestea fiind: sisteme cu schimbător primar în

sondă, sisteme cu utilizarea directă a energiei geotermale fără retur, sisteme cu utilizarea

directă a energiei geotermale fără retur, sisteme cu circuit secundar în buclă închisă, sisteme

pentru prepararea apei calde menajere.

Subcapitolul 3.3 descrie o scurtă prezentare a stadiului actual al utilizării indirecte a

energiei geotermale în lume, prezentându-se principiul conversiei energiei geotermale în

energie electrică. În context este redată lista ţărilor care generează energie electrică provenită

din surse geotermale, cât şi o predicţie pe termen scurt pentru generarea de energie electrică

din surse geotermale pe plan mondial. În ultima parte a subcapitolului sunt descrise soluţii de

valorificare a energiei geotermale în vederea producerii de energie electrică. Ca şi soluţii de

valorificare sunt descrise: producerea de energie electrică din abur saturat uscat, utilizarea

aburului saturat umed cu o laminare, utilizarea aburului saturat umed cu două laminări,

centrale electrice cu fluid secundar şi separatoare bifazice rotative.

Ultimul subcapitol este păstrat concluziilor şi contribuţiilor autoarei aduse în

cadrul acestui capitol.

4. CONTRIBUŢII LA EVALUAREA FIABILITĂŢII

SISTEMELOR DE VALORIFICARE A ENERGIEI GEOTERMALE

Acest capitol este structurat pe 7 subcapitole şi prezintă studiul de fiabilitate aplicat

asupra trei SVEG.

În primul subcapitol sunt prezentate câteva noţiuni legate de teoria fiabilităţii

previzionale şi a metodelor de evaluare a fiabilităţii instalaţiilor.

În prima parte a subcapitolul 4.2. este redat modelul general pentru metoda analitică

DEF în vederea studierii SVEG, iar în a doua parte a subcapitolului este particularizată

metoda analitică DEF pentru o centrala termică geotermală (SVEG1) situată în Simbach

Germania.

În subcapitolul 4.3. este realizată o scurtă trecere în revistă a metodei lanţurile Markov

cu parametru continuu pentru studiul fiabilităţii SVEG. În a doua parte a acestui subcapitol

Page 8: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

8

este aplicată metoda lanţurilor Markov cu parametru continuu pentru studierea fiabilităţii a

două CEGB existente în Svartsengy, Islanda, acestea fiind centrale cu fluid secundar care

utilizează zăcămintele hidrogeotermale cu entalpie scăzută pentru producerea de energie

electrică.

Subcapitolul 4.4. conţine în prima parte descrierea algoritmului metodei Monte-Carlo,

cât şi descrierea pachetului software Monte Carlo acesta fiind utilizat pentru determinarea

indicatorilor de fiabilitate a sistemelor cu ajutorul simulărilor. În a doua parte a acestui

subcapitol sunt realizate trei studii de caz pentru determinarea indicatorilor de fiabilitate a

SVEG cu metoda de simularea Monte Carlo, utilizând mediul Matlab. În final se face o scurtă

comparaţie a rezultatelor obţinute în urma simulărilor cu rezultatele obţinute pe cale analitică.

În subcapitolului 4.5. este prezentată simularea funcţiilor de fiabilitatea a celor trei

SVEG utilizând programul de simulare @Risk. Programul utilizează mediul Excel pentru

realizarea simulărilor. Pentru fiecare SVEG s-au utilizat câte 4 distribuţii, acestea sunt:

triunghi, exponenţială, normală şi pert. Pentru realizarea simulărilor s-a pornit de la valorile

indicatorilor fundamentali ai elementelor (λ , µ). În ultima parte a acestui subcapitol după

determinarea indicatorilor de fiabilitate s-a făcut analiza senzitivă a fiecărui SVEG, pentru a

evidenţia influenţa variaţiilor mărimilor de intrare asupra fiabilităţii sistemului.

Subcapitolul 4.6. conţine concluziile autoarei şi contribuţiile acesteia în acest capitol.

5. MODELAREA ŞI SIMULAREA PERFORMANŢELOR

ENERGETICE ALE SVEG

În acest capitol se face analiza performanţelor energetice ale unui sistem de valorificare a

energiei geotermale, acesta este compus din 4 subcapitole.

În primul subcapitol este prezentată schema simplificată a unei centrale geotermale

binare care stă la baza studiului efectuat. Este descris calculul ciclului real şi ideal al centralei

electrice binare care funcţionează după ciclul Rankine. Acestea stau la baza modelării

centralei geotermale. Tot în acest subcapitol este redat modelul matematic utilizat pentru

dimensionarea schimbătoarelor de căldură utilizate în CEGB, cât şi rezultatele obţinute în

urma calculelor de dimensionare. Aceste calcule fiind realizate cu ajutorul software-ului Till

Media XLL care conţine proprietăţile apei şi refrigeranţilor astfel facilitând calculul de

dimensionare a schimbătoarelor de căldură.

Page 9: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

9

În prima parte a subcapitolului 5.2. este realizată modelarea ciclului real în mediul

Matlab/Simulink şi simularea acestuia, arătând în final corectitudinea modelului realizat în

Matlab/Simulink prin compararea rezultatelor obţinute cu cele din Excel.

În a doua parte a acestui subcapitol este realizată modelarea ORC-ului analizat în

Simulink. Această centrală s-a proiectat pentru condiţiile existente la noi în ţară, după care s-a

trecut la simularea performanţelor energetice ale acesteia pentru variaţii ale debitului de apă

geotermală.

În subcapitolul 5.3. sunt prezentate rezultatele rulării modelului în urma variaţiei

debitului de apă geotermală, iar în subcapitolul 5.4 sunt redate concluziile şi contribuţiile

autoarei cu referire la studiul realizat în acest capitol.

Fig.5.1. Structura primară a ORC-ului în Simulink

Page 10: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

10

În subcapitolul 5.3. sunt prezentate rezultatele rulării modelului în urma

variaţiei debitului de apă geotermală, iar în subcapitolul 5.4 sunt redate concluziile şi

contribuţiile autoarei cu referire la studiul realizat în acest capitol.

6. CERCETĂRI PRIVIND OPERAŢIONALIZAREA

PERFORMANŢELOR ENERGETICE ŞI ECONOMICE ALE SVEG

Acest capitol este structurat în două părţi, unde în prima este realizat un studiu asupra

schimbătoarelor de căldură dintr-o centrală termică geotermală sub aspectul performanţelor

energetice operaţionale. În scopul analizei, s-a realizat un pachet software pentru determinarea

bilanţului termic şi exergetic a schimbătoarelor de căldură în contracurent, cât şi pentru

determinarea indicatorilor de calitate a acestor aparate. În final acest pachet software are şi

opţiunea de a reprezenta grafic rezultatele obţinute. Această primă parte mai cuprinde şi două

diagrame Sankey realizate una pentru o măsurătoare din anul 2008, iar ce-a de-a doua este

pentru o măsurătoare din anul 2012.

În partea a doua se prezintă analiza de fezabilitate a centralei electrice la care s-

au analizat performanţele tehnice în capitolul 5. Analiza este realizată cu programul de

simulare @Risk determinându-se distribuţia riscului ca indicatorii de fezabilitate să

depăşească valoarea estimată. Acest studiu s-a realizat utilizând două distribuţii acestea sunt:

distribuţia triunghi şi distribuţia normală.

7. CONCLUZIILE FINALE

1. Resursele epuizabile de energie, precum combustibilii, conţin energie limitată la

durata de existenţă a zăcămintelor respective. În consecinţă, omenirea se confruntă cu

necesitatea creşterii gradului de valorificare al SRE care s-a dovedit a fi o soluţie bună pentru

rezolvarea problemei energetice globale.

2. Din hărţile prezentate la acest capitol se poate observa că România dispune de RER,

ceea ce încurajează utilizarea acestora în vederea producerii de energie termică şi electrică.

3. În România generarea de energie electrică din energie eoliană a avut o creştere

puternică în ultimii 4 ani, ritm de creştere preconizat şi în următorii ani, ceea ce înseamnă că

această RER va fi importantă în mixul energetic al României în viitorul apropiat.

Page 11: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

11

4. Utilizarea energiei solare în vederea producerii de energie electrică şi termică este în

continuă creştere, predicţia fiind că, până în 2030, energia solară va reprezenta 7% din

consumul energetic global.

5. În strategia energetică a UE şi a statelor membre figurează ca şi ţintă importantă

creşterea gradului de valorificare energetică a biomasei, Comisia Europeană stabilind în anul

2005 Planul de Acţiune pentru Biomasă, în vederea asigurării şi promovării bioenergiei în

Europa.

6. România este o ţară care dispune de resurse energetice geotermale, având

temperatură medie, cu real interes în folosirea acestei resurse de energie în vederea producerii

de energie electrică şi termică, cât şi pentru folosirea ei directă în scop balneologic.

7. Se constată existenţa a numeroase proiecte la nivelul UE şi al României, pentru

utilizarea resurselor regenerabile de energie.

8. În contextul epuizării rezervelor de combustibili fosili, al creşterii preţului acestora,

dar în primul rând al schimbărilor climatice şi necesităţii reducerii emisiilor de gaze cu efect

de seră, este clar că direcţia durabilă de dezvoltare energetică este creşterea eficienţei

energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie. România are un potenţial considerabil

în acest sens, ce nu a fost explorat îndeajuns. Spre deosebire de resursele convenţionale cele

regenerabile nu pot fi utilizate pentru orice tip de consumator în orice condiţii şi oriunde.

9. Principalele avantaje ale utilizării energiei geotermale pentru producerea de energie

electrică sunt:

• Scăderea consumului de combustibili fosili necesari acoperirii cererii de

energie electrică;

• Scade poluarea şi impactul acesteia asupra mediului.

Acest tip de centrale trebuiesc amplasate în imediata vecinătate a resursei geotermale,

ceea ce va rezulta o răspândire neuniformă a acestei categorii de centrală electrică, în funcţie

de potenţialul geotermal al fiecărei regiuni geografice. Fiecare consumator funcţie de

particularităţile acestuia şi zona în care este situat permite utilizarea numai a anumitor resurse

regenerabile de energie.

10. Metoda cea mai eficientă pentru producerea de energie electrică din resursele

geotermale cu entalpie scăzută, resurse de care dispune şi România, este centrala electrică

geotermală cu ciclu binar. Analizând centralele binare care funcționează după ciclul Rankine

şi centralele binare care funcţionează după ciclul Kalina, prima folosind ca fluid de lucru un

fluid organic, iar cea din urmă folosind ca fluid de lucru o soluţie apoasă pe bază de amoniac,

Page 12: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

12

s-a constatat că ciclul cu randamentul cel mai bun este ciclul Kalina, acesta fiind o

îmbunătăţire a ciclului Rankine.

11. Centralele electrice geotermale reprezintă una din soluţiile cele mai avantajoase

pentru alimentarea unor consumatori izolaţi, eliminând astfel necesitatea unor linii lungi de

transport a energiei electrice, ceea ce generează costuri investiţionale şi de mentenanţă mult

mai scăzute.

12. Tehnologiile utilizate pentru centralele electrice geotermale nu sunt sofisticate,

bazându-se pe echipamente mature din punct de vedere comercial, iar resursa de energie

geotermală este practic inepuizabilă. Deşi dispunem de acest tip de resurse, în prezent acestea

se pot utiliza în principal, în sisteme de utilizare directă a energiei geotermale.

13. Analizele de fiabilitate ale sistemelor de valorificare a energiei geotermale (SVEG)

se pot face pe baza metodologiei consacrată pentru analizele de fiabilitate ale sistemelor, atât

în faza de proiectare (fiabilitatea previzională), cât şi în faza de exploatare (fiabilitatea

operaţională).

14. Analizele de fiabilitate a SVEG sunt o necesitate, atât pentru producătorii acestor

sisteme, cât şi pentru clienţi. Totuşi, în literatura de specialitate numărul lucrărilor dedicate

acestui subiect este redus.

15. Pentru calculul indicatorilor previzionali ai SVEG se recomandă aplicarea

metodelor:

• Analitice acestea fiind metoda Lanțurilor Markov cu parametru continuu și

metoda funcției de structură bazată pe DEF;

• Metoda de simulare Monte Carlo.

16. Rezultatele obţinute în urma aplicării metodei analitice a lanțurilor Markov cu

parametru continuu şi a metodei Monte Carlo utilizând mediul de programare Matlab sunt

foarte apropiate, ceea ce demonstrează acuratețea rezultatelor.

17. Pentru analiza fiabilității SVEG cu ajutorul pachetului software @Risk Monte

Carlo s-a recurs la 4 distribuții, acestea fiind: distribuția triunghi, exponențială, pert și

normală. În urma simulărilor realizate pentru cele 3 SVEG pentru fiabilitatea sistemului s-au

obținut următoarele valori:

Page 13: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

13

Tabelul 7.1. Valoarea fiabilităţii pentru cele 3 SVEG

Sistemul Distribuția Fiabilitatea pentru

probabilitatea de 90%

Valoarea testului/

Test

0 1 2 3

SVEG1

Triunghi 0,9978 ÷ 0,9980 ▪ 85,91/ChiSq

▪ 0,33/AD

▪ 0,0058/KS

Exponențială 0,953 ÷ 0,998 ▪ 77335,87/ChiSq

▪ 270,89/AD

▪ 0,3945/KS

Pert 0,9978 ÷ 0,9980 ▪ 61,12/ChiSq

▪ 0,30/AD

▪ 0,0051/KS

Normală 0,9977 ÷ 0,9981 ▪ 87,60/ChiSq

▪ 2,87/AD

▪ 0,0136/KS

SVEG2

Triunghi 0,9489 ÷ 0,9567 ▪ 84,66/ChiSq

▪ 0,61/AD

▪ 0,0074/KS

Exponențială 0,672 ÷ 0,95648 ▪ 11958,27/ChiSq

▪ 734,36/AD

▪ 0,2275/KS

Pert 0,9493 ÷ 0,9564 ▪ 47,67/ChiSq

▪ 0,13/AD

▪ 0,0043/KS

Normală 0,9441 ÷ 0,9600 ▪ 101,69/ChiSq

▪ 3,37/AD

▪ 0,0146/KS

SVEG3

Triunghi 0,9754 ÷0,9789 ▪ 47,72/ChiSq

▪ 0,39/AD

▪ 0,0064/KS

Exponențială 0,672 ÷ 0,991 ▪ 11958,27/ChiSq

▪ 734,36/AD

▪ 0,2275/KS

Pert 0,9756 ÷ 0,9788 ▪ 69,50/ChiSq

▪ 0,39/AD

▪ 0,0067/KS

Page 14: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

14

Se constată o dispersie semnificativă a valorilor funcției de fiabilitate în principal, în

cazul distribuției exponențiale și în cazul valorilor minime.

18. Prin prisma valorilor obținute în urma aplicării celor trei teste statistice conținute

de programul @Risk, constatăm:

• Pentru SVEG1 distribuția cea mai potrivită este distribuția triunghi, urmată de

distribuția Pert și distribuția normală. Constatăm că distribuția exponențială este una

nerealistă cu referire la fiabilitatea SVEG1.

• Pentru SVEG2 distribuția cea mai potrivită este distribuția Pert, urmată de

distribuția triunghi și normală, distribuția exponențială fiind nerealistă și în acest caz.

• Pentru SVEG3 distribuția cea mai potrivită este distribuția Pert, urmată de

distribuția triunghi și normală, distribuția exponențială fiind nerealistă și cu referire la

fiabilitatea acestui sistem.

19. Valorile medii ale funcției de fiabilitate sunt aceleași în oricare ipoteză de

distribuție a variabilei aleatoare diferențe mici (de ordinul orelor) se constată la indicatorii

MTBF și MTD.

20. Studiul realizat cu referire la SVEG, în cadrul cărora asupra unui echipament din

centrală căruia i s-a aplicat o rezervă activă, a condus la o creștere a fiabilității sistemului în

proporție de 22 % - SVEG1, 22% - SVEG2 și 22 % pentru SVEG3. Pentru o decizie

definitivă privind oportunitatea utilizării echipamentelor de rezervă în cadrul SVEG este

necesar ca analiza de fiabilitate să fie însoțită de o analiză privind fezabilitatea economică.

21. Programul @Risk oferă posibilitatea analizării influenţei datelor de intrare asupra

datelor de ieşire, pentru diferite valori ale datelor de intrare la valori procentuale diferite, acest

studiu fiind posibil prin analiza senzitivă. Analiza permite determinarea variabilelor „critice"

a modelului acele variabile ale căror variaţii, au cel mai mare impact asupra performanţei

sistemului analizat. Analiza de senzitivitate evidenţiază efectul modificării uneia dintre

variabilele de risc asupra întregului sistem. Pe baza rezultatelor obținute rezultă următoarea

ierarhizare a echipamentelor din structura SVEG sub aspectul impactului asupra fiabilității

acestora:

• SVEG2 echipamentele care influenţează cel mai mult comportarea sistemului

sunt: vaporizatorul şi pompa,

• SVEG3 cel mai mare impact asupra fiabilităţii sistemului sunt: generatorul,

condensatorul şi turbina.

• SVEG1 variaţia tuturor echipamentele influenţează aproape în egală măsură

fiabilitatea sistemului, dar influența cea mai mare asupra fiabilităţii întregii centrale o au cele

Page 15: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

15

două schimbătoare de căldură, cu precizarea că diferența de impact între echipamente este

redusă.

22. Primul pas în analiza performanțelor energetice ale CEGB pe bază de model și este

descrierea echipamentelor structurale: turbină, condensator, pompă de recirculare și

schimbătoarele de căldură. Pentru fiecare echipament se precizează schema funcțională,

mărimile de intrare și ieșire, respectiv, ecuațiile de bilanț energetic și masic.

23. Pentru identificarea soluțiilor de creștere a performanțelor energetice ale CEGB se

recomandă analiza comparativă a parametrilor pentru ciclul ideal și real.

24. Calculul termic al suprafeţelor necesare pentru schimbul de căldură dintre fluidul

de lucru și AG, respectiv apa de răcire, a permis proiectarea unor schimbătoare de căldură de

tipuri şi de dimensiuni uzuale, atât schimbătoarele de căldură în plăci, cât şi pentru

schimbătoarele cu ţevi în manta. Actualmente schimbătoarele destinate SVEG pot fi

achiziţionate din comerţ sau poate fi solicitată fabricarea lor la comandă de către producătorii

specializaţi.

25. Ciclul ORC (ciclul organic Rankine) poate fi modelat în Matlab/Simulink,

utilizând biblioteca cu proprietățile fluidelor existente în pachetul software Til Media

Simulink. Prin utilizarea facilităților de interfațare grafică cu utilizatorul ale pachetului

software Til Media Simulink se pot construi și armoniza modele – diagramă pentru

echipamentele, componentele și procesele din cadrul CEGB.

26. Existenţa posibilităţii de a rula simularea realizată prin Til Media Simulink chiar

dacă modelul construit nu este complet, permite urmărirea, pas cu pas, a corectitudinii

modelului şi a rezultatelor. În acest mod simularea se poate împleti cu proiectarea unui sistem

oarecare, prin simulare existând opțiunea de a elimina variantele necorespunzătoare astfel

reducându-se eforturile de proiectare, sau – în cazul realizării concrete a sistemului fizic –

poate conduce la economisirea unor cantităţi apreciabile de resurse, care altfel ar fi fost

cheltuite pentru testarea fizică a diverselor variante constructive.

27. Pentru modelarea în Matlab/Simulink a ciclului de referință (real) al CEGB se vor

utiliza următoarele blocuri:

• Blocul aferent datelor de pornire;

• Blocul folosit pentru calculul fluxurilor de căldură şi a debitelor de apă şi fluid

de lucru;

• Blocul pentru determinarea stării izopentanului la ieşirea din vaporizator şi

intrarea în turbină;

• Blocul pentru determinarea stării izopentanului la ieşirea din turbină şi intrarea

în condensator odată pentru zona de răcire şi un alt bloc pentru zona de condensare;

Page 16: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

16

• Bloc folosit pentru determinarea stării izopentanului la ieşirea din condensator

şi intrarea în pompă;

• Blocul pentru determinarea stării fluidului de lucru la ieşirea din pompă şi

intrarea în preîncălzitor;

• Blocul folosit pentru determinarea stării izopentanului la ieşirea din

preîncălzitor şi intrarea în vaporizator;

• Blocul folosit pentru calculul randamentului real, calculul lucrurilor mecanice

şi al puterilor.

28. Pentru modelarea în Matlab/Simulink a ORC – ului analizat se vor utiliza

următoarele blocuri cu subsistemele aferente lor:

• Blocul preîncălzitor care conţine subsistemele care ajută la determinarea:

coeficientului de convecţie a apei, coeficientului de convecţie a fluidului şi geometriei;

• Blocul vaporizator care conţine subsistemele care ajută la determinarea:

coeficientului de convecţie pentru apă, coeficientul de convecţie pentru fluid, geometriei,

fluxul de căldură la fierberea nucleică, lungimea caracteristică la fierbere, stării de saturaţie şi

stării de supraîncălzire;

• Blocul de turbină are două subsisteme unul pentru saturaţie, iar cel de-al doilea

pentru supraîncălzire;

• Blocul condensator patru subsisteme pentru determinarea: geometriei,

coeficientului de convecţie a apei, coeficientului de convecţie pentru răcire şi coeficientul de

convecţie pentru condensare;

• Blocul de pompă s-a determinat lucrul mecanic al pompei şi raportul de

compresie, cât şi starea fluidului la ieşirea din acest bloc;

• Blocul de bilanţ unde s-au determinat randamentul centralei, puterea turbinei şi

puterea pompei.

29. Pe baza aplicării modelului realizat în Matlab/Simulink în analiza CEGB rezultă

faptul că se poate adapta ulterior la diverse dezvoltări prin modificarea submodelelor s-au

introducerea de submodele noi, inclusiv un bloc-submodel pentru descrierea proceselor

nestaţionare în funcţie de soluţiile alese pentru automatizarea CEGB, rularea modelului fiind

de ordinul secundelor.

30. Pentru studiul de caz realizat se constată că, la o variaţie a debitului apei

geotermale între (27÷33)kg/s, cu temperatura de 90°C, se obţin următoarele rezultate care

reflectă performanțele energetice ale CEGB:

• Temperatura de ieşire a apei geotermale din preîncălzitor: variaţie sinusoidală

în intervalul (51,5 ÷ 58,1)°C;

Page 17: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

17

• Fluxul de căldură real transmis prin preîncălzitor este egal cu sarcina termică a

acestuia, având o variaţie sinusoidală în intervalul (0,96 ÷ 1,13) MW;

• Lucrul mecanic masic produs în turbină este cuprins între (37 ÷ 42) kW, având

o variație sinusoidală;

• Debitul apei de răcire care intră în condensator este cuprins între (157,1 ÷ 158)

kg/s, având o variaţie sinusoidală, dar o frecventă de variație mai mare decât frecvenţa de

variație a apei geotermale;

• Lucrul mecanic masic al pompei are o variație în intervalul (-461 ÷ -375) W,

sinusoidală dar de fază diferită comparativ cu variaţia sinusoidala a debitului apei geotermale;

• Puterea generată de turbină are o variație sinusoidală în intervalul (391 ÷ 444)

kW;

• Randamentul real al ciclului analizat are o variaţie sinusoidală situată în

intervalul (9,8 ÷ 11,1)%;

Rezultatele modelării în Matlab/Simulink, s-au confruntat cu cele obținute prin

aplicarea modelului realizat în Excel, obținându-se o corespondență foarte bună, ceea ce

confirmă corectitudinea modelului realizat în Matlab/Simulink.

Randamentul obţinut în urma variaţiei sinusoidale a debitului de apă geotermală este

un randament foarte bun pentru acest tip de centrale electrice.

31. Prin utilizarea mediului Matlab/Simulink simularea funcționării CEGB pentru

diferite valori ale datelor de intrare este facilă și rapidă, durata de simulare se poate fixa în

funcţie de perioada de interes, a analistului sau a utilizatorului. Pentru cazul analizat unei

perioade de funcționare de o zi simularea a durat câteva secunde.

32. Pentru a evidenţia comportarea în timp a schimbătoarelor de căldură, din punct de

vedere al eficienței lor și a gradului de colmatare, este important a se recurge la efectuarea

bilanțurilor energetice ale acestor schimbătoare, cât și determinarea experimentală a

coeficientului de schimb de căldură.

33. Pentru elaborarea, pe bază de măsurători şi calcule, a BTE pentru schimbătoarele

de căldură din structura SVEG s-a realizat un pachet software (PS-BTE) care s-a dovedit

foarte util întrucât uşurează munca laborioasă de calcul şi de cercetare bibliografică.

34. Creșterea pierderilor și scăderea randamentelor denotă faptul că aceste

echipamente au depuneri de săruri, observându-se totodată pe lângă acest aspect o creștere a

căderii intrinseci de presiune. Datorită depunerilor care s-au produs pe schimbătoarele de

căldură analizate, s-a înrăutăţit procesul de schimb de căldură, ceea ce s-a constatat

experimental și prin faptul că temperatura agentului primar pe returul schimbătoarelor de

căldură a crescut.

Page 18: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

18

35. Ameliorarea funcţionării schimbătoarelor de căldură analizate s-a realizat prin

curăţirea sistematică a lor cu următoarele efecte: reducerea pierderilor de căldură prin radiaţie

în mediul ambiant, micşorarea presiunii şi a căderii de presiune, creşterea coeficientului

global de căldură, şi totodată scăderea diferenţei medii de temperatură dintre cei doi agenţi de

lucru fapt ce duce la creşterea randamentului exergetic.

36. Din diagrama Sankey realizată pentru evaluări aferente anilor 2008 și 2012 se

observă o creștere a pierderilor exergetice în anul 2012 cu 1,22% față de 2008.

37. Valoarea medie a coeficientului global de schimb de căldură pentru măsurătorile

efectuate este 5097,34 W/m2K, o valoare mult mai redusă față de valoarea dată de firma

constructoare, care este 2143 W/m2K. Această valoare mult mai scăzută a coeficientului

global de schimb de căldură este datorat şi unui regim de funcţionare nenominal, fiind în

strânsă legătură cu abaterea a cel puţin unui parametru dintre debit şi/sau temperatură.

38. Pentru analiza fezabilităţii CEGB se pot utiliza indicatorii de fezabilitate: durata de

recuperare a investiţiei, venitul net actualizat şi indicele de profitabilitate.

39. În cazul CEGB, pentru calculul indicatorilor de fezabilitate se necesită cunoaşterea

următoarelor mărimi: investiţia (I), efectul economic (Ht), efortul economic (Gt), durata de

analiză (T).

40. Având în vedere caracterul stohastic al mărimilor care intră în relaţiile de calcul

ale indicatorilor de fezabilitate, se recomandă ca, pentru a creşte acurateţea analizelor de

fezabilitate ale CEGB, să se opereze cu mărimi variabile aleatoare, caracterizate prin funcţii

de distribuţie şi domenii de definiţie.

41. În urma operării distribuţiilor triunghi şi normală pentru analizarea fezabilităţii

CEGB, se constată următoarele concluzii:

• În cazul scenariului 2, datorită subvențiilor primite de la stat (certificatele

verzi) durata de recuperare a investiției se reduce considerabil cu valori de până la 6 ani faţă

de scenariul 1.

• Valorile indicatorilor de fezabilitate pentru cele două distribuții testate

(triunghi şi normală) sunt apropiate;

• În cazul scenariului 2, valoarea duratei de recuperare a investiției este sub 2

ani, ceea ce înseamnă că proiectul este fezabil;

• Echipamentele care influențează considerabil costurile centralei sunt:

condensatorul și agregatul turbina-generator.

Principalele contribuţii aduse de autor în cadrul tezei de doctorat sunt:

Page 19: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

19

Prezentarea sintetică, în urma studiului bibliografic, a strategiilor existente la nivel

global în ceea ce priveşte promovarea resurselor regenerabile de energie;

Precizarea resurselor regenerabile de energie identificate pe plan naţional şi mondial,

cât şi analiza comparativă a avantajelor şi dezavantajelor acestora;

Prezentarea potenţialului de resurse geotermale identificate pe plan mondial;

Identificarea stadiului actual privind soluţiile de valorificare a energiei geotermale, în

scopul producerii de energie electrică şi termică pe plan mondial, naţional şi local;

Sinteză privind resursele geotermale ale României sub aspectul potenţialului şi al

caracteristicilor energetice şi economice;

Descrierea succintă a metodelor de analiză a fiabilităţii previzionale aplicabile la

echipamentele şi sistemele de valorificare a resurselor energetice geotermale;

Reprezentarea sistemelor de valorificare a resurselor geotermale, în scopul efectuării

analizelor de fiabilitate previzională, prin: diagrame echivalente de fiabilitate, grafuri

de stări şi tranziţii;

Culegerea, selectarea şi prelucrarea datelor folosite pentru studiul fiabilităţii

previzionale a sistemelor de valorificare a energiei geotermale;

Realizarea unor analize comparative între rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor

de analiză fiabilistică a SVEG, astfel:

o Cu referire la centralele termice geotermale – prin aplicarea metodelor

DEF şi simularea Monte Carlo;

o Cu referire la centralele electro-geotermale – prin aplicarea metodelor

Lanţurile Markov cu parametru continuu şi simularea Monte Carlo;

Elaborarea modelului matematic de analiză a fiabilităţii şi implementarea acestuia în

programul de simulare @Risk, pentru trei sisteme de valorificare a energiei

geotermale;

Testarea nivelului de fiabilitate pentru trei SVEG, în ipoteza distribuţiilor triunghi,

exponenţială, pert şi normală, aplicând testele, CS, AD, KS şi identificarea modelului

care conferă ceea mai bună aproximare a datelor statistice;

Analiza oportunităţii introducerii în structurile SVEG a unor echipamente de rezervă,

prin evaluarea impactului asupra nivelului de fiabilitate a acestora;

Analize comparative privind rezultatele obţinute şi identificarea soluţiilor fezabile

pentru SVEG, sub aspectul nivelului de fiabilitate;

Identificarea şi ierarhizarea impactului nivelului de fiabilitate al echipamentelor din

structura celor trei SVEG analizate asupra nivelului de fiabilitate al acestor sisteme.

Page 20: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

20

Documentare bibliografică în vederea elaborării unui model de centrală electrică

geotermală care să funcţioneze pentru condiţiile existente în România, calculul ciclului

ideal şi real pentru datele propuse;

Dimensionarea schimbătoarelor de căldură şi transpunerea modelului în

Matlab/Simulink, pentru centrala electro-geotermală propusă;

Elaborarea ciclului de referinţă al CEGB în Simulink;

Elaborarea modelului CEGB în Simulink;

Realizarea simulărilor pentru CEGB binară prin utilizarea pachetului software

Matlab/Simulink, pentru variaţii în trepte şi sinusoidale, în intervalul (27÷34) kg/s.

respectiv (27÷33) kg/s ale debitului de apă geotermală;

Evaluarea, pentru centrala CEGB care face obiectul analizelor prin simulare a

următoarelor mărimi care caracterizează nivelul de performanţă energetică: fluxuri de

căldură transmise în schimbătoare, lucrurile mecanice ale turbinei şi pompei, puterea

turbinei respectiv, a pompei şi cea mai importantă mărime randamentul global al

centralei.

Identificarea rezultatelor obţinute în urma simulărilor efectuate şi identificarea

regimurilor energetice optime ale centralelor CEGB.

Descrierea sintetică, adaptată la obiectivele tezei de doctorat a staţiei geotermale

Transgex Ioşia, Oradea;

Adaptarea modelului matematic general, existent în literatura de specialitate, pentru

elaborarea bilanțului termic şi exergetic al schimbătoarelor de căldură aflate în staţia

geotermală Transgex Ioşia Oradea;

Elaborarea şi descrierea unui pachet software, în Excel, cu ajutorul limbajului de

programare VBA, în vederea determinări:

Bilanţului termic şi exergetic a schimbătoarelor de căldură contracurent;

Indicatorilor de calitate a schimbătoarelor de căldură în contracurent;

Trasarea de grafice în care se reprezintă evoluţia mărimilor: flux de căldură, flux de

exergie, randamente (indicatorii de calitate) şi coeficientul global de schimb de

căldură;

Determinarea coeficientului global de schimb de căldură;

Identificarea şi prelucrarea datelor de funcționare a SGT din Staţia Transgex Ioşia, şi

analizarea comportării schimbătoarelor de căldură cu ajutorul pachetului software (PS-

BTE) realizat;

Page 21: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

21

Realizarea studiului de fezabilitate privind CEGB pentru două variante: cu şi fără

subvenţia primită sub forma certificatelor verzi, considerând investiţiile mărimi

variabile aleatoare;

Identificarea şi particularizarea criteriilor de fezabilitate cele mai potrivite pentru

analiza fezabilităţii a SVEG;

Identificarea oportunităţii şi aplicarea criteriilor de fezabilitate în modalitatea

stohastică pentru analiza fezabilităţii CEGB;

Realizarea simulărilor pentru indicatorii de fezabilitate ai CEGB, utilizând programul

@Risk, în ipoteza distribuţiei triunghi şi a distribuţiei normale pentru variabila

aleatoare „cheltuieli de investiţii”, analiza comparativă a rezultatelor.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

[1] Almăşan I. Transfer de căldură şi masă, Curs, Editura Universităţii din Oradea, 2008

[2] Antal C. Îmbunătăţirea parametrilor centralei electrice geotermale de la Universitatea din

Oradea, teză de doctorat, decembrie 1999.

[3] Badea A., Necula H., Schimbătoare de căldură, Editura AGIR, București, 2000.

[4] Badea A.M., Inițiere în transferul de căldură și masă, pdf, 2004.

[5] Barbu Gh., Modele de simulare cu aplicaţii în fiabilitate, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1992

[6] Baron T, Calitate şi fiabilitate, vol 1+2, Editura Tehnică, Bucureşti, 1988.

[7] Billinton R., Allan R. N.: Reliability Evaluation of Engineering Systems, PLENUM PRESS,

New York and London, 1990

[8] Carabogdan I.Gh, s.a. Bilanturi Energetice, Probleme Şi Aplicatii, Editura Tehnica Bucuresti

1986

[9] Dziţac S. M., Contribuţii la modelarea şi simularea performanţelor de fiabilitate şi

disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice, Teză de doctorat, Universitatea

din Oradea, 2008.

[10] Dziţac Simona, Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de distribuţie a energiei electrice.

Modelare şi simulare, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-754-0, 338 pagini,

Cod CNCSIS: 149, 2009.

[11] Felea Ioan - Ingineria fiabilității în electroenergetică, Editura Didactică și pedagogică,

București, 1996.

[12] Felea I., Coroiu N.: Fiabilitatea şi mentenanţa echipamentelor electrice, Ed. Tehnică,

Bucureşti, 2001

[13] Felea I, Dziţac S, Fiabilitatea echipamentelor şi sistemelor energetice. Aplicaţii, Editura

Page 22: Panea Crina

Studii şi cercetări privind performanţele energetice şi de disponibilitate ale sistemelor de valorificare a resurselor geotermale cu entalpie scăzută

22

Universităţii din Oradea, 2006

[14] Felea I., N. Coroiu, I. Stoica, I. Boja, Recurs la mentenanţa bazată pe fiabilitate în reţeaua de

repartiţie şi distribuţie, Revista Energetica, 2006

[15] Felea I., Ingineria sistemelor energetice, note de curs, Universitatea din Oradea, 2008.

[16] Jădăneanţ M., - Întocmirea şi analiza bilanţurilor termoenergetice, Note de curs pentru

auditorii energetici, Editura Orizonturi Universitare, TM 2006.

[17] Lavric Elena Daniela – Schimbătoare de căldură de mare eficacitate, Editura Matrix Rom,

București, 2000.

[18] Lund J. W., Freeston D. H. Boyd T. L. - Direct Utilization Of Geothermal Energy 2010

Worldwide Review, World Geothermal Congress Bali, Indonesia, 2010

[19] Panea Crina , Rosca M., Blaga A “Production of electricity from geothermal sources with low

entalpy Kalina vs. Clausius Rankine cycle”, Journal of sustanaible energy, ISSN 2067- 5534

Editura Universitatii din Oradea, Oradea, Romania, Vol.1, Nr.1, pp. 46-50, Mai 2010.

[20] Panea C., - Current status of geothermal energy in Romania and throughout the world.

Methods of exploitation , Workshop nr. 1 „Cercetări doctorale în domeniul tehnic” în cadrul

proiectului strategic POSDRU/88/1.5/S/50783 “Prin burse doctorale spre cercetare de nivel

european” , Universitatea din Craiova, România, 24-25 Februarie 2011

[21] Panea C. - Reliability and feasibility study of geothermal binary power plant , Workshop Nr.3

Tema: “Interdisciplinaritatea Şi Managementul Cercetării”PROIECTUL: ”Prin burse

doctorale spre cercetarea de nivel european”, Contract: POSDRU/88/1.5/S/50783, 2012.

[22] Panea C., Dzitac S., Barla E., - Reliability Analysis Of A Geotermal Binary Power Plant,

No.4, From Svartsengy, Using Monte Carlo Simulation, Journal of Sustainable energy, 2012,

CIE conference, 2012

[23] Panea C., Felea I., Almasan I., - The Simulation of Processes and Performances within Low

Enthalpy Geothermal Power Plants” ID paper M1134, accepted for december 2012

International Conference on Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy

(ICFMEME 2012), ISI Proceedings.

[24] Ronald DiPippo, - Geothermal Power Plants- Second Edition, 490 pag, 2007.

[25] Rosca, M. – Economical and Technical Assessment of Some Geothermal Development

Scenarios for Oradea, Romania, United Nations University Geothermal Training Programme,

Report 13, Reykjavik, Iceland, 44 pag, 1993.

[26] Rosca,M. - Geotermalism şi centrale geotermale, Editura Universităţii din Oradea, 1999.

[27] Rosca M., Antal C., Bendea C., - Geothermal Energy in Romania: Country Update 2005-2009,

Proceedings World Geothermal Congress, 2010.