Panduan Kertas Kerja & Kem Motivasi Belajar Cara Pelajar 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

perkhemahan sekolah

Text of Panduan Kertas Kerja & Kem Motivasi Belajar Cara Pelajar 2015

PendahuluanUsaha-usaha melahirkan generasiyang terdidikdan cemerlangsemakin mencabar sertamenghadapi terlalu banyak cabaran dan kekangan. Kesepaduan tindakan antara guru, ibubapa dan masyarakat, selain pihak berkuasa dituntut demi menangani cabaran ini.Tetapi,apa yang lebih penting adalah diri individu pelajar itu sendiri.Di antara faktor yang mempengaruhi kecemerlangan pelajar ialah gaya hidup pelajar. Gayahidup yang dimaksudkan meliputi aspek pergaulan, pengurusan masa, kegiatan masalapang, cara belajar dan juga pengurusan diri. Secara umumnya, gaya hidup bagi muridcemerlang mestilah seimbang dari sudut rohani, jasmani, emosi dan intelek selaras denganFalsafah Pendidikan Negara. Oleh yang demikian, ciri-ciri keseimbangan gaya hidup ini perluditerapkan pada diri seorang pelajar yang ingin cemerlang.MOTIVASI merupakan antara asas yang paling utama untuk menarik minat pelajar bagimengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dalam usaha melahirkan insan cemerlang.Pelajar yang bermotivasi akan bersemangat untuk mengikuti pengajaran oleh guru danmemberikan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran. Hal ini akan mecetuskankepentingan yang kedua iaitu meningkatkan daya pemahaman murid terhadap sesuatupembelajaran. Pelajar yang bermotivasi akan lebih memahami pengajaran guru keranamereka memberikan sepenuh perhatian sewaktu proses pengajaran dan pembelajaranberlaku.MOTIVASI juga penting untuk mewujudkan keghairahan untuk belajar. Pelajar yangbermotivasi akan meningkatkan usaha mereka untuk tidak hanya bergantung padapengajaran guru tetapi juga berusaha untuk menambah pengetahuan sediaada.Walau bagaimanapun, kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak harus diukur dari aspekakademik semata-mata, tetapi haruslah dilihat dalam skop yang lebih luas merangkumikecemerlangan dari aspek sahsiah, kepimpinan, pengurusan diri dan personaliti, keteguhanrohani dan juga ketangkasan jasmani kerana secara tidak langsung ia banyak membantu kearah pencapaian akademik yang cemerlang. Perancangan jangka pendek dan jangka panjangsangat perlu agar murid-murid sentiasa bermotivasi untuk menjadi seorang insan yangcemerlang.Untuk melahirkan insan cemerlang, peranan setiap entiti masyarakat amat dituntuttermasukalah komitmen dari ibubapa, guru, pihak kerajaan dan pemimpin masyarakat sertaperanan syarikat-syarikat koporat.Justeru, U10 KEM GEMILANG melalui Program KEM GEMILANG berobjektifkan membentukpelajar-pelajar agar mempunyai sahsiah dan disiplin yang cemerlang, azam, iltizamsemangat,kekuatanmentaldanemosiuntukmenghadapaidanlulusdengancemerlangdalam peperiksaanterutamanyaPMR dan SPM.OBJEKTIF KEM GEMILANG ialah:-1.Membimbing dan menyedarkan pelajar tentang tanggungjawab mereka sebagaihamba Allah, pelajar dan anak agar mereka mampu menjadi insan dan generasi yangbukan hanya cemerlang dari segi akademik bahkanbahkan melahirkan pelajar yangseimbang kecemerlangannya dari sudut rohani, jasmani, emosi danintelektual.2.Membentuk pelajar agar mempunyai sahsiah dan disiplin yang cemerlang, azam,iltizam semangat, kekuatanmental danemosiuntuk lulusdengan cemerlang dalampeperiksaan terutamanyaPMR dan SPM tahun hadapan.3.Membinaketerampilan diridan kewibawaanmurid dan pelajar sebagaipemimpinyang akan mewarisi kepimpinan Negara dimasa akan datang.4.Memupuk semangatkerjasama, setiakawandan menerapkannilai kasihsayangsesama insan dikalangan pelajar-pelajar.5.Mengalakkan penglibatan ibubapa dalam aktiviti sekolah melalui program ceramahkeibubapaansemasakem belangsung agarmatlamatmemasyarakatkan sekolahakan tercapai.MODUL DAN AKTIVITI KEM GEMILANGFokus modul dan aktivitiKEM GEMILANGadalahberasaskanTIGAyangmenekankan3perkara utama iatu :1.Membina Rohani Yang MantapPelajar diberikan tazkirah dan ceramah secara formal dan tidak formal bagimengenali diri mereka sebagai insan dan hamba Allah. Aktiviti yang dilaksanakanadalah menjadikan solat sebagai amalan pembentukan insan yang mulia, memupukkesempurnaan maju minda dan bina insan.2.Membina Emosi dan Fizikal Yang StabilPelajar akan dicanai hatinya supaya dapat membentuk emosi yang stabil dan tenangdalam apa jua keadaan melalui pelbagai aktiviti seperti slot Latihan Dalam Kumpulan( LDK ), refleksi minda dan tazkirah.3.Membina Intelek Yang CemerlangPelajar diberikan penekanan mengenai kepentingan mempunyai intelek atau ilmuyang tinggi bagi bersaing untuk menghadapai cabaran yang mendatang .OBJEKTIF & MODUL KEM GEMILANG

LAMPIRANTENTATIF JADUAL PROGRAM KEMAHIRAN BELAJARTINGKATAN 1 DAN 2FASATARIKH/HARIRUMAHSUKANSASARANFASA 1MASA :10.00 pg 11.30 pg11 JANUARI 2010(ISNIN)LAKSAMANASYAH BANDARTINGKATAN 212 JANUARI 2010(SELASA)BENDAHARATEMENGGONG13 JANUARI 2010(RABU)LAKSAMANASYAHBANDAR14 JANUARI 2010(KHAMIS)BENDAHARATEMENGGONGFASA 2MASA :10.00 pg 11.30 pg1 FEBRUARI 2010(ISNIN)SYAHBANDARTEMENGGONGTINGKATAN 12 FEBRUARI 2010(SELASA)BENDAHARALAKSAMANA9 FEBRUARI 2010(SELASA)SYAHBANDARTEMENGGONG10FEBRUARI2010(RABU)BENDAHARALAKSAMANA

KB/ubkSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANSULTAN ABDULLAH36600 CHENDERONG BALAIAEA5074TEL:05-6511835FAX:05-6511260Ruj. Kami : SMKSA/ubk/bil.1Tarikh:8JANUARI2010Kepada :Penjaga Pelajar Tingkatan 2Tuan/Puan,PROGRAM KEMAHIRAN BELAJAR TINGKATAN 2Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas :2.Sukacita dimaklumkan bahawa anak/jagaan tuan/puan diwajibkan untukhadir ke programtersebut yang akan diadakan pada hari yang sama dengan harilatihan Merentas Desa.3.Berikut adalah jadual program tersebut:MASATARIKH/HARIRUMAHSUKAN10.00 pg 11.30 pg11 JANUARI 2010(ISNIN)LAKSAMANASYAH BANDAR12 JANUARI 2010(SELASA)BENDAHARATEMENGGONG13 JANUARI 2010(RABU)LAKSAMANASYAHBANDAR14 JANUARI 2010(KHAMIS)BENDAHARATEMENGGONG4.Bagi melancarkan perjalanan program ini,maka anak/jagaan tuan/puan tidak dibenarkanbalik selepas latihan Merentas Desa. Oleh itu mereka dikehendakimembawa pakaian sekolahyang lengkap bagi menjalani sesi persekolahan padahari tersebut.5.Kerjasama dari pihak tuan/puan, kamidahulukan denganucapan terimakasih.Sekian terima kasih.BERKHIDMAT UNTUK NEGARAYang menjalankan tugas,

-ubkSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANSULTAN ABDULLAH36600 CHENDERONG BALAIAEA5074TEL:05-6511835FAX:05-6511260Ruj. Kami : SMKSA/ubk/bil.1Tarikh:30JANUARI2010Kepada :Penjaga Pelajar Tingkatan 1Tuan/Puan,PROGRAM KEMAHIRAN BELAJAR TINGKATAN 1Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas :2.Sukacita dimaklumkan bahawa anak/jagaan tuan/puan diwajibkan untukhadir ke programtersebut mengikut jadual di bawah.MASATARIKH/HARIRUMAHSUKAN10.00 11.30 pg1 FEBRUARI 2010(ISNIN)BENDAHARATEMENGGONG8.00 -9.30 pg(sukantara)10.00 11.30 pg(kemahiran belajar)2 FEBRUARI2010(SELASA)SYAHBANDARLAKSAMANA3 FEBRUARI 2010(RABU)BENDAHARATEMENGGONG10.0011.30pg4FEBRUARI 2010(KHAMIS)SYAHBANDARLAKSAMANA3.Bagi melancarkan perjalanan program ini,maka anak/jagaan tuan/puan tidak dibenarkanbalik selepas aktiviti sukantara. Oleh itu mereka dikehendakimembawa pakaian sekolah yanglengkap bagi menjalani sesi persekolahan pada haritersebut.4.Kerjasama dari pihak tuan/puan, kamidahulukan denganucapan terimakasih.Sekian terima kasih.BERKHIDMAT UNTUK NEGARAYang menjalankan tugas,

KERTAS KERJA PROGRAM KEMAHIRAN BELAJARTINGKATAN 1 DAN TINGKATAN 220101.0PendahuluanKecemerlangan akademik merupakan impian bagi setiap pelajar di sekolah.Bagi mencapai kecemerlangan tersebut, kerajinan dan usaha yang gigih perludiiringi dengan teknik kemahiran belajar yang baik dan berkesan. Denganpengamalan teknik belajar yang berkesan, pelajar dapat menggunakan tenagadan masa yang minimum tetapi memberikan hasil yang maksimum. Justeruitu, adalah penting untuk pelajar, khasnya pelajar-pelajar tingkatan satu dandua diberikan pendedahan mengenai kemahiran dan teknik belajar yangberkesan bersama dengan kemahiran pengurusan masayang baik bagimemantapkan minda mereka dalam usaha mencapai kecemerlangan dalambidang akademik.2.0MatlamatUntuk melahirkan pelajar yang dapat menggunakan kemahiran-kemahiran danteknik-teknikbelajar yang betul dan berkesan disamping pengurusan masayang baik, agar tujuan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi akademikbagi mencapai kecemerlangan diri dan seterusnya kecemerlangan sekolahdapat dilaksanakan.3.0ObjektifDi akhir kursus ini pelajar dapat :3.1Mengetahuistruktur danfungsiotak3.2Mempraktikkan kemahiran membaca, mendengar, mencatat nota, danteknik mengingat semasa proses pembelajaran.3.3Menguruskan masa belajar dengan lebihefektif4.0KumpulanSasaranSemua pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 tahun 20105.0TarikhFASA 1 : 11 - 14 Januari 2010FASA 2 : Februari 20106.0TempatDewan Ibnu Sina SMKSA7.0TentatifJadualPelaksanaanLampiran disertakan.8.0KeteranganprojekProgram ini dicadangkan untuk dilaksanakanbermula pada 11 hingga 14Januari 2010 serentak dengan Latihan Merentas Desa untuk Fasa 1 dan Fasa 2pada bulan Februari iaitu ketika latihan Sukan Tahunan . Masa pelaksanaanprogram ini adalahpada pukul 10.00 pagi hingga 11.30 pagi, iaitu selepastamat latihan Merentas Desa dan latihan sukan. Kehadiran pelajar untukprogram ini adalah wajib dan mengikut jadual latihan rumah masing-masing.Rasionalnya adalah supaya para pelajar tidak perlu balik ke rumah setelahtamat latihan merentas desa dan latihan sukan.Dengan cara ini kehadiranpelajar ke program ini juga akan meningkat.Tenaga penggerak program iniadalah semua guru-guru Bimbingan dan Kaunseling SMKSA.9.0JawatankuasaPenasihat:En.MohdRadzibinIsmail(Pengetua)Pengerusi:CikHjh.Thalhabt.Husin(PKHEM)NaibPengerusi: Pn.Hjh.WanNurulKalbibt.WanAbdullah(PenyeliaPetang)Penyelaras:Pn.Mazlianabt.Sarnua(GuruB&K)Setiausaha:Pn.Zuraidabt.RahidSafian(GuruB&K)Pen.Setiausaha: En. Badrul Hisham binAbd.Wahab(GuruB &K)Ahli Jawatankuasa: Guru-guru Tingkatan 1 dan Tingkatan 2.10.0PenutupDengan adanya program Kemahiran Belajar ini , diharapkan dapat membantupara pelajar sekolah melaksanakan proses pembelajaran yang lebih berkesanbagi meningkatkan prestasi akademik mereka dan seterusnya dapat mencapaikecemerlangan diri dan juga kecemerlangan SMKSA.DISEDIAKANOLEH:DISEMAKOLEH:............................................................. ......................................................(PN.ZURAIDABT.RAHIDSAFIAN)(PN.MAZLIANABT.SARNUA)DISAHKAN OLEH :

TENTATIF PROGRAM

MASAAKTIVITI

1330pmKetibaan murid dan ibu bapa.

1400pmKetibaan penceramah

1415pmPenyampaian ceramah oleh Encik Muhaimi bin Suhaili.Tajuk: Program Kecemerlangan UPSR.

1615pmPenyampaian cenderamata

1630pmJamuan ringan

1700pmMajlis bersurai

9.0PERALATAN

BILJENIS PERALATANKUANTITI

1.Meja (VIP)3

2.Kerusi (VIP)3

3.Kerusi peserta dan ibu bapa50

4.Speaker1

5.Projektor LCD1

6.Skrin LCD1

7.Mikrofon1

8.Laptop1

9.Alas meja(VIP dan jamuan)2

10.Kamera1

10.0ANGGARAN BELANJAWANBILBARANG BARANG / INVENTORIKUANTITIHARGA SEUNITHARGA KESELURUHAN

1.MAKANAN DAN MINUMANMurid dan Ibu bapaKuih muihAir mineralPenceramah dan guruKuih muihMee gorengTeh

5050

202 pinggan2 jag

RM 0.30RM 0.60

RM 0.30RM 10.00RM 2.00

RM15.00RM 30.00

RM 6.00RM 20.00RM 4.00

2.BUKU PROGRAMRiben PenghiasKertas A4

2 meter65 keping

RM 2.70RM 0.05RM 5.40RM 3.25

3.CENDERAMATAPlakPendant

11RM 20.00-RM 20.00-

ANGGARAN KESELURUHANRM 103.65

11.0PENUTUPMelalui program Motivasi Kecemerlangan UPSR ini dapat meningkatkan kemahiran belajar serta memantapkan diri menghadapi peperiksaan kelak.Program ini juga telah dapt membuka minda murid-murid untuk sentiasa berusaha demi masa depan yang cemerlang.Diharapkan agar segala apa yang disampaikan akan menjadi pegangan murid-murid dalam menghadapi peperiksaan UPSR nanti.

Disemak oleh,

.( ENCIK FIELDIE AK TATUT)Mentor Program InternshipSekolah Kebangsaan St John Taee,Serian,Sarawak.

Disediakan oleh ,

.( ANGELINA BINTI ANDREW DAAL )SetiausahaProjek Program Motivasi UPSRProgram IntershipInstitut Pendidikan Guru KampusTun Abdul Razak,Kota SamarahanSarawak