P1 F5 Phy Mid exam 2011

Embed Size (px)

Text of P1 F5 Phy Mid exam 2011

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  1/25

  SULIT 4531/1

  4531/1 SULIT

  1

  1

  4531/1

  Fizik Nama : Tingkatan : 5

  Kertas 1

  2011

  1 Jam

  SMK ST JOSEPH

  KUCHING

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011

  TINGKATAN 5

  PHYSICSKertas 1

  Satu jam lima belasminit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.2. Setiap soalan dimulakan dengan soalan bahasa Inggeris diikuti dengan soalan yang sama

  dalam bahasa Melayu yang dicetak condong.

  3. etiap pilihan jawapan dimulakan dengan pilihan jawapan bahasa Inggeris dan diikuti denganpilihan yang sama dalam bahasa Melayu yang dicetak condong.4. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2 atau halaman 3.

  Kertassoalan ini mengandungi 25 halaman bercetaktermasukmuka hadapan

  [ Lihat sebelah

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  2/25

  SULIT 4531/1

  4531/1 SULIT

  2

  2

  INFORMATION FOR CANDIDATES

  MAKLUMAT UNTUK CALON

  1. This question paperconsists50 questions.

  Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

  2. Answerall questions.Jawab semua soalan.

  3. Answereach question by blackening thecorrectspaceon theanswersheet.

  Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.

  4. Blacken only onespace foreach question.Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.

  5. If youwish tochange youranswer,erasethe blackened markthat you havemade. Then

  blacken thespace forthe newanswer.

  Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudianhitamkan jawapan yang baru.

  6. The diagrams in the questionsprovided are not drawn toscaleunlessstated.Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

  7. Youmay usea non-programmablescientificcalculator.

  Anda dibenarkan menggunakan kalkulator siantifik yang tidak boleh diprogram.

  8. A listof formulae isprovided on page 4.Satu senarai rumus disediakan di halaman 4.

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  3/25

  SULIT 4531/1

  4531/1 SULIT

  3

  3

  The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol menpunyai makna yang biasa.

  1. a = v - u

  t

  2. v2

  = u2

  + 2as

  3. s = ut + at2

  4. momentum = mv

  momentum = mv

  5. F = ma

  6. Kinetic energy = mv2

  Tenaga kinetik = mv2

  7. Potential energy = mghTenaga keupayaan = mgh

  8. Elastic potential energy = 1/2 FxTenaga keupayaan kenyal = 1/2 Fx

  9. = m

  V

  10. Pressure, P = hgTekanan, P = hg

  11. Pressure, P = F

  A

  Tekanan, P = F

  A

  12. Heat, Q = mcHaba, Q = mc

  13. pV = constant

  T

  pV = malarT

  14 E = mc2

  15 v = f

  16 Power, P = energy

  timeKuasa, P = tenaga

  masa

  17. 1 = 1 + 1

  f u v

  18. = ax

  D

  19. n = sin i

  sin r

  20. n = real depth

  apparent depth

  n = dalam nyatadalam ketara

  21 Q = It

  22 V = IR

  23 Power, P = IV

  Kuasa, P = IV

  24. Ns = VsNp Vp

  25. Efficiency = Is Vs x 100%

  Ip Vp Kecekapan = Is Vs x 100%

  Ip Vp

  26 g = 10 m s-2

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  4/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  4

  4

  Answer all questions. Each question is followed by four options.

  Choose the best option for each question then blacken the correct space on the answer

  sheet.

  Jawab semua soalan.Tiap tiap soalan di ikuti oleh sama ada tiga , empat atau lima pilihan

  jawapan. Pilih satu jawapan yang terbai kbagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yang

  sepadan pada kertas jawapan objektif anda

  1. Which of the following quantities is not a vector quantity?Antara yang berikut, manakah bukan kuantiti vektor?

  A Force C Velocity

  Daya Halaju

  B Power D Momentum

  Kuasa Momentum

  2. 50 millimetres is equivalent to50 milimeter bersamaan dengan

  A 5.0 x 10 - 5 m C 5.0 x 10 - 3 m

  B 5.0 x 10- 4

  m D 5.0 x 10- 2

  m

  3. Graph shows the relationship between v and t.

  Graf menunjukkan hubungan antara v dan t

  The relationship between v and t can be represented by the equationHubungan v dan t diwakili oleh persamaan

  A v = t + 3 C v = - t + 3

  B v = t + 1 D v = - t + 1

  v

  t

  3

  30

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  5/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  5

  5

  4. Which object has the greatest inertia ?Objek yang manakah mempunyai inersia paling besar?

  A B

  A bicycle of mass 15 kg An aeroplane of mass 1.2 x 105

  kg

  Basikal berjisim 15 kg Kapal terbang berjisim 1.2 x 105

  kg

  C D

  A car of mass 2000 kg A yacht of mass 1.1 x 108

  kg Kereta berjisim 2000 kg Kapal berjisim 1.1 x 108 kg

  5 A pebble and a piece of cotton are released at the same time in a vacuum.Sebiji batu dan secebis kapas dilepaskan serentak dalam satu silinder vakum

  Which observation is correct ?

  Perhatian yang manakah benar ?

  A Both objects will floatKedua dua objek akan terapung

  B Both the objects will reach the base at the same timeKedua dua objek tiba di dasar deng an serentak

  C The pebble reaches the base earlier than the piece of cotton

  Batu tiba lebih awal di dasar daripada kapas

  D The piece of cotton reaches the base earlier than the pebble

  Kapas tiba lebih awal di dasar daripada batu

  Vacuumvakum

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  6/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  6

  6

  6 The graph shows the motion of a car in a straight line.Graf menunjukkan halaju masa bagi satu gerakan.

  How long will it take for the car to travel a distance of 260 m?

  Berapakah masa yang diambil oleh kereta itu setelah 260 m?

  A 5 seconds C 15 seconds5 saat 15 saat

  B 10 seconds D 20 seconds10 saat 20 saat

  7 Which graph represents deceleration ?

  Graf yang manakah mewakili nyahpecutan?

  A B

  C D

  8 The quantity having the same unit as work is

  Kuantiti yang mempunyai unit sama dengan kerja adalah

  A Force C Impulse Daya Impuls

  B Energy D Momentum

  Tenaga Momentum

  1612

  0 10 20 25 t/s

  v/ms-1

  s

  t0

  s

  t0

  s

  t0

  s

  t0

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  7/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  7

  7

  9 The diagram shows the path of a model rocket.Rajah menunjukkan lintasan model sebuah roket .

  Kinetic energy is minimum at

  Tenaga kinetik minimum di

  A P C R

  B Q D S

  10 The diagram shows a 2 kg object pulled upwards by a force of 30 N.

  Rajah menunjukkan objek berjisim 2kg diangkat dengan daya 30 N.

  Calculate the acceleration of the objectHitung pecutan objek itu.

  A 2 m s-2 C 6 m s-2

  B 5 m s-2

  D 10 m s-2

  2 kg

  Frictionless pulley

  Takal yang licin

  30 N

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  8/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  8

  8

  11 The diagram shows a boy pulling a box. .

  Rajah menunjukkan seorang budak menarik sebuah kotak.

  Calculate the acceleration of the box?

  Hitungkan pecutan kotak itu?

  A 2.50 m s 2 C 5.00 m s - 2

  B 3.75 m s- 2

  D 6.25 m s- 2

  12 A softball player moves her hand downwards while catching a fast - moving ball.Pemain sofbol menggerakkan tangannya ke bawah semasa menangkap bola yang laju.

  The movement of her hand is to

  Pergerakan tangan adalah untuk

  A increase the impulsive force

  menambah daya impuls

  B increase the stopping time of the ballmemanjangkan masa bola berhenti

  C stop the ball from fallingmengawal bola supaya tidak jatuh

  D decrease the stopping time of the ball

  memendekkan masa bola berhenti

  30 N

  04.0kg

  5.0 N

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  9/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  9

  9

  13 A block ofwood with a density of 0.65 g cm 3

  is placed in three different fluids.Sebongkah kayu berketumpatan 0.65 g cm

  3 dimasukkan ke dalam cecair yang berbeza

  ketumpatan

  Which statement is correct?

  Pernyataan yang manakah benar?

  A Wood is denser than methylated spirits

  Kayu lebih tumpat daripada spirit bermetil

  B Glycerine is denser than water

  Gliserin lebih tumpat daripada air

  C Mentylated spirits is denser than water

  Spirit bermetil lebih tumpat dari air

  D Water is denser than glycerine

  Air lebih tumpat daripada gliserin

  14 A ball of mass 5 kg hits a wallwith a velocity of 10 m s 1. The time for collision is

  5 s. After the collision , the ball rebounds with a velocity of 8 m s 1

  .

  Sebiji bola berjisim 5 kg berlanggar dengan dinding dengan kelajuan 10 m s-1.

  Masa pelanggaran adalah 5 s.Selepas perlanggaran bola melantun dengan halaju 8 m s-1

  .

  Which of the following statements is true?

  Pernyataan yang manakah benar?

  A Total momentum before collision is -50 kgm s-1

  Momentum sebelum pelanggaran adalah -50 kg m s-1

  B Total momentum after collision is -40 kgm s-1

  Momentum sebelum pelanggaran adalah -50 kg m s-1

  C Impulsive force is 18N

  Daya impuls adalah 18 N

  D The momentum of the ball after collision is - 40 N s

  Momentum bola itu selepas perlanggaran adalah -40 N s

  Methylated spirit

  S irit bermetilWater

  airGlycerine

  liserin

  U = 10 ms-1

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  10/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  10

  10

  15 The diagram shows a collision between a car and a lorry.Rajah menunjukkan perlanggaran antara sebuah kereta dan sebuah lori.

  To avoid serious injuries to a driver, a car should have the following features exceptUntuk mengelakkan kecederaan yang parah , kereta mesti mempunyai

  A Automatic air bag

  Beg udara automatik

  B Safety seat belts for the driver and the passengers

  Tali pinggang keledar untuk pemandu dan penumpang

  C Front and rear bumpers

  Bumper di bahagian hadapan dan di bahagian belakang

  D Hard dashboardDashboard yang keras

  16 A man lifts several buckets using a frictionless pulley with a force of 30 N. He raised

  the buckets 1.5 m above the wall.

  Seorang lelaki mengangkat beberapa baldi sejtinggi 1.5 m dengan menggunakantakal licin dengan daya 30 N

  Calculate the work done by the man.

  Hitung kerja yang telah dilakukan.A 90.0 J C 45.0 J

  B 20.0 J D 22.5 J

  17 600 g ofwater at 40rC is mixed with 400 g ofwater at 90 rC.

  Calculate the final temperature of the water?600 g air pada 40 0C dicampur dengan air pada 90 0C. Hitung suhu akhir air.

  A 55 rC C 65 rC

  B 60 rC D 70 rC

  h = 1.5 m

  F = 30 NT T

  F = 30 N

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  11/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  11

  11

  18 Four arrangements A, B, C and D are made of identical springs. Each spring ex tends

  by 4 cm when a 200 g load is hung at its end. Which arrangement produces the largest

  extension?

  Empat susunan A, B, C dan D adalah terdiri daripada spring yang sama. Setiap springmeregang sebanyak4 cm apabila satu beban 200 g digantung pada hujung nya. Susunan

  yang manakah menghasilkan regangan yang terbesar?

  19 The diagram shows an aeroplane in flight.

  Rajah menunjukkan sebuah kapal terbang di udara.

  For the aeroplane to climb into air and stay up d uring flight,

  Untuk kekal dalam penerbangan ,

  A Drag > Thrust C Lift > Weight

  Tujah ke belakang > tujah ke hadapan Daya angkat > Berat

  B Thrust > Drag D Weight > Lift

  Tujah ke hadapan > tujah ke belakang Berat > Daya angkat

  400 g

  A B C D

  400 g

  400 g400 g

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  12/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  12

  12

  20 A barometer is carried from the foot of mountain to the top of mountain. The level

  of mercury in barometer fell. Why does it happen?

  Satu barometer dibawa dari kaki gunung ke atas puncak gunung. Aras merkuri dalambarometer menurun. Mengapakah kejadian ini berlaku?

  A Gravitational force has decreased

  Daya graviti menurunB Temperature of air has decreased

  Suhu udara menurun

  C Pressure of air has decreased

  Tekanan udara menurun

  D Pressure inside the barometer has increasedTekanan udara dalam barometer meningkat.

  21 The diagrams show the relationship between Pressure and Volume of air.Rajah rajah menunjukkan perhubungan antara Tekanan da n Isipadu udara

  Which statement is true ?

  Pernyataan yang mana benar ?

  A More collisions occur between the air molecules and the wall of the container MPerlanggaran di antara zarah zarah udara dengan dinding bekas M lebih kerap

  B Less collisions occur between the air molecules and the wall of the container MPerlanggaran di antara zarah zarah udara dengan dinding bekas M

  berkurangan

  C More collisions occur between the air molecules and the wall of the container W

  Perlanggaran di antara zarah zarah udara dengan dinding bekas W lebih kerap

  D The volume of air does not affect the pressure

  Tekanan tidak dipengaruhi oleh isipadu udara

  22 A mixture of gas and air is produced by a bunsen burner. This can be explained by

  Satu campuran gas dan udara dihasilkan oleh sebuah penunu bunsen. Ini dapat dijelaskan

  dengan

  A Archimedes principle /Prinsip Archimedes

  B Bernoullis principle /Prinsip Bernoulli

  C Pascals principle /Prinsip Pascal

  D the principle of conservation of momentum /prinsip keabadian momentum

  Container W

  Bekas W

  Container M

  Bekas M

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  13/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  13

  13

  23 The diagram shows a hyraulic pump.

  Rajah menunjukkan sebuah pam hidraulik.

  Which comparison is true?Perbandingan yang manakah benar?

  A F1 = F2B F1 > F2

  C Pressure on piston 1 = pressure on piston 2Tekanan di omboh 1 = tekanan di omboh 2

  D Pressure on piston 1 < pressure on piston 2

  Tekanan di omboh 1 < tekanan di omboh 2

  24 The diagram shows a water reservoir .Rajah menunjukkan sebuah empangan.

  Hillslope water wall of dam Lereng bukit Air dinding

  empangan

  The base of the wall is thicker because

  Bahagian bawah dinding lebih tebal kerana

  A it will be more stable.

  dinding akan lebih stabil

  B the density ofwater is highketumpatan air tinggi

  C Pressure of the water is highest at the surface

  Tekanan paling tinggi di bahagian permukaan air

  D Pressure of the water is highest at the base

  Tekanan paling tinggi di bahagian bawah

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  14/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  14

  14

  25 The graph shows the heating curve of a substance.Graf menunjukkan lenkung pemanasan suatu bahan .

  At which stage is the substance in a liquid and gas phase ?

  Pada peringkat manakah bahan itu berada pada fasa cecair dan gas?

  A AB C CD

  B BC D DE

  26 A fixed mass of a gas at constant pressure has a volume ofVat 30o

  C. The gas will

  expand to a volume of 2Vif the temperature is increased to

  Suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar mempunyai isipadu V pad a 30 oC. Gas itu

  akan mengembang ke isipadu 2V jika suhunya bertambah hingga

  A 60 K C 333 K

  B 243 K D 606 K

  27 The diagram shows two different objects.Rajah menunjukkan dua objek yang berbeza .

  T1 T2 T3

  Thermal equilibrium is reached when

  Keseimbangan terma dicapai bila

  A T1 = T2 = T3 C T1 < T3

  B T1 > T3 D T1 = T2

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  15/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  15

  15

  28 The diagram shows a scuba diver and an air bubble formed by him.Rajah menunjukkan penyelam dan gelembung udara yang dihasilkan.

  2 m

  5 m Y

  . X air bubblegelembung udara

  If the volume of the air bubble at Y is 7.5 cm3

  , what is its volume at X?Assume that the atmospheric pressure is equivalent to 10 m ofwater.

  Jika isipadu gelembung udara di Y ialah 7.5 cm3

  ,apakah nilainya di X?Anggapkan tekanan atmosfera sebagai 10 m air.

  A 2.4 cm3 C 6.0 cm3

  B 4.8 cm3

  D 15.0 cm3

  29 The diagram shows sound waves being

  Rajah menunjukkan gelombang bunyi

  A diffracted C reflecteddibelaukan dipantulkan

  B refracted D interference Dibiaskan interferens

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  16/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  16

  16

  30 A ray of light is approaching a set of three mirrors as shown in the diagram.Rajah menunjukkan sinar cahaya yang ditujukan ke arah cermin.

  How many times will the ray be reflected before it exits?

  Berapa kali kah sinar cahaya itu di pantulkan ?

  A 1 C 3

  B 2 D 4

  31 To view his whole image in the mirror a 6 - foot man must use

  Jika ingin melihat imejnya sepenuhnya, pemuda mesti menggunakan

  A 6 feet mirror C 4 feet mirrorcermin setinggi 6 kaki cermin setinggi 4 kaki

  B 5 feet mirror D 3 feet mirrorcermin setinggi 5 kaki cermin setinggi 3 kaki

  Mirror

  cermin

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  17/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  17

  17

  32 Diagram shows two consecutive photographs of a loudspeaker with a lighted candle

  in front of it.

  Rajah menunjukkan dua gambar berturut -turut sebuah pembesar suara dengansebatang lilin menyala di hadapannya

  Theobservationson thecandle flameshowthatsound wavesare

  Pemerhatian pada nyalaan lilin menunjukkan bahawa gelombnag bunyi adalah

  A transversewaves /gelombang melintang

  B longitudinal waves /gelombang membujur

  C polarized waves /gelombang berkutub

  D electromagneticwaves /gelombang electromagnet

  33 Monochromatic light in incident on a pair of slits, S 1 and S2 that are separated by

  4.0 x 10- 6 metres on a screen 1 metre away .

  Each bright fringe(A, B, and C) is separated from its neighbour by 0.17 metres.Cahaya monokromatik ditujukan ke arah dua celahan , S1 dan S2.Jarak di antara dua celah itu ialah 4.0 x 10

  6m . Jarak di antara celah dan skrin ialah 1 m

  J

  arak di antara tiga pinggir cerah yang berturutan ( A ,B

  dan C ) ialah 0.17 m

  A B C

  Calculate the wavelength of the incident light.Hitung panjang gelombang sinar cahaya tuju .

  A 170 nm C 510 nm

  B 340 nm D 680 nm

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  18/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  18

  18

  34 Diagram shows plane waves moving towards a slit.

  Rajah menunjukkan gelombang satah bergerak menuju satu celah.

  The motion of the waves through the slit will cause a change in the

  Gerakan gelombang melalui celah itu akan menyebabkan perubahan pada

  A amplitude / amplitud

  B wavelength /panjang gelombang

  C wave speed / laju gelombang

  D frequency /frekuensi

  35 The diagrams show sound waves from a piano.

  Rajah menunjukkan gelombang bunyi dari sebuah piano.

  P Q R

  Which of the following statements is true?

  Pernyataan yang mana b enar?

  A P has a higher pitch than Q C R has the highest pitch P lebih nyaring daripada Q R paling nyaring

  B Q has a higher pitch than R D P, Q and R have the same pitch

  Q lebih nyaring daripada R P , Q dan R mempunyai kenyaringan yang sama

  36 Choose the correct electromagnetic spectrum.Pilih spektrum electromagnet yang betul.

  A gammaraysinar

  gamma

  X- raysinarX

  ultravioletultraungu

  visiblelightcahaya

  nampak

  infraredinframerah

  microwavegelombang

  mikro

  radiowavegelombang

  radio

  B gammaraysinar

  gamma

  ultravioletultraungu

  X-raysinar X

  visiblelightcahaya

  nampak

  Infraredinframerah

  microwavegelombangmikro

  radiowavegelombangradio

  C gamma

  raysinargamma

  X- raysinar X

  ultravioletultraungu

  visible

  lightcahayanampak

  Infraredinframerah

  radiowavegelombang

  radio

  microwavegelombang

  mikro

  D gamma

  raysinargamma

  radio

  wave

  gelombangradio

  ultravioletultraungu

  visible

  lightcahayanampak

  infraredinframerah

  microwavegelombang

  mikro

  X-raysinaran X

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  19/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  19

  19

  37. Which graph shows the correct relationship between the wavelength, , and the

  frequency, f, ofwater waves in a ripple tankwhere the depth ofwater is constant?

  Graf yang manakah menunjukkan hubungan yang betul antara panjang gelombang, , danfrekuensi, f, gelombang air dalam tangki riak dengan kedalaman air yang se ragam?

  A B

  C D

  38. Diagram shows a graph of an oscillation system experiences damping.

  Rajah menunjukkan graf bagi suatu sistem berayun mengalami pelembapan.

  Which of the following quantity does not change?Antara berikut yang kuantiti yang tidak berubah?

  A Size ofoscillation C Energy ofoscillation

  Saiz ayunan Tenaga ayunanB Period ofoscillation D Amplitude ofoscillation

  Tempoh ayunan Amplitud ayunan

  P

  0 f

  P

  0 f

  P

  0 f

  P

  0 f

  Time,t

  Masa , t

  Displacement

  Sesaran

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  20/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  20

  20

  39. Ahmad shouts in front of a cliff. He is standing 204 m away from the cliff.Ahmad menjerit di hadapan tebing bukit . Jarak antara bukit dan Ahmad ialah 204 m.

  If the velocity of sound in air is 340 m s-1 , calculate the time for Ahmad

  to hear his echo?Jika halaju bunyi ialah 340 m s

  -,1 hitung masa untuk Ahmad mendengar

  gemanya.

  A 0.18 s C 1.6 s

  B 1.2 s D 2.0 s

  40 The food is being cooked by

  Makanan itu dimasak menggunakan

  A Infrared C gamma raysinframerah sinaran gamma

  B ultraviolet D microwavesultraungu gelombang mikro

  204 m

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  21/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  21

  21

  41 The diagram shows the electric pattern for two charged plates. Rajah menunjukkan dua plat yang bercas.

  Which of the following shows the charges on the plates?Apakah cas pada plat atas dan plat bawah ?

  upper plateplat atas

  lower plateplat bawah

  A + +B + -

  C - -D - +

  42 The diagram shows a circuit with three similar resistors , R and two measuringInstruments P and S.

  Rajah menunjukkan litar elektrik yang meng andungi tiga perintang yang serupa dandua alat pengukur P dan S.

  Which of the following shows the correct names for P and S?

  Apakah P dan S?

  P SA Ammeter Ammeter

  B Voltmeter VoltmeterC Ammeter Voltmeter

  D Voltmeter Ammeter

  R

  R R

  P

  S

  Upperplate

  Lowerplate

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  22/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  22

  22

  43 Table gives the values of current, I, and potential difference, V, for a conductor thatobeys Ohm's law.

  Jadual memberi nilai-nilai bagi arus, I, dan beza keupayaan, V, bagi suatu konduktor yang

  mematuhi hukum Ohm.

  I/ A V/ V

  0.40 1.00

  0.70 y

  x 2.25

  1.20 3.00

  What are the values ofxand y?

  Berapakah nilai x dan nilai y?

  x y

  A 0.80 2.00

  B 0.85 2.50

  C 0.90 1.75D 1.00 1.63

  44 A graph of potential difference against current for a conductor is shown below.

  Graf beza keupayaan lawan arus bagi sebuah konduktor ditunjukkan di bawah.

  Which statement is incorrect ?Pernyataan yang manakah tidakbenar ?

  A The potential difference is direcly proportional to the currentBeza keupayaan berkadar terus dengan arus

  B The gradient is equal to the resistance

  Kecerunan graf mewakili rintanganC The conductor used obeys Ohms law

  Konduktor yang digunakan mematuhi Hukum Ohm

  D The conductor used is a bulbKonduktor itu ialah sebuah mentol

  V/V

  I/A

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  23/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  23

  23

  45 Diagram shows an electric circuit.

  Rajah menunjukkan satu litar elektrik.

  Whatarethereadingsofammeters A1and A2?

  Apakah bacaan ammeterA1dan A2?

  Ammeter, A1 Ammeter, A2

  A 0.60 A 0.60 A

  B 1.50 A 1.50 A

  C 0.75 A 0.75 A

  D 0.60 A 0.30 A

  46 Diagram shows three resistors connected in a circuit.Rajah menunjukkan tiga perintang yang disambung dalam sebuah litar

  Which ofthe following equations isthetotal resistanceofthecircuit?

  A1

  A2

  4

  4

  3

  6 V

  R1 R2

  R3

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  24/25

  SULIT 4531/3

  4531/3 SULIT

  [ Lihat sebelah

  24

  24

  47 The diagram shows a bar magnet moving towards a solenoid.Rajah menunjukkan magnet bar bergerak ke arah solenoid.

  Which of these actions will not increase the deflection of the galvanometer pointer?

  Tindakan manakah yang tidakakan menambah pesongan jarum galvanometer?

  A Reversing the polarity of the magnetMenukar kutub magnet

  B Increasing the number of coils in the solenoidMenambah lilitan solenoid

  C increasing the speed of the bar magnetMenambah halaju magnet bar

  D increasing the number of magnets usedMenambah bilangan magnet

  48 Which of the following does not affects the strength of the magnetic field produced

  by an electromagnet?

  Antara yang berikut, manakahtidakmemberi kesan kepada kekuatan medan magnet yang

  dihasilkan oleh elektromagnet?

  A The current in the solenoid.

  Arus dalam solenoid.

  B The shape of coil that is used.

  Bentuk gegelung dawai yang digunakan.

  C The number of turns on the solenoid.

  Bilangan lilitan pada solenoid.

  D The type of current flows in the solenoid.

  Jenis arus yang mengalir dalam solenoid

  U

  S

  galvanometer

  Barmagnet

  Direction of

  movement

 • 8/6/2019 P1 F5 Phy Mid exam 2011

  25/25

  SULIT 4531/325

  49 Diagram shows the set up of the apparatus to study the pattern of the magnetic field

  produced by the current in a straight wire.

  Rajah menunjukkan susunan radas bagi mengkaji pola medan mag net yang dihasilkanoleh arus yang mengalir dalam satu dawai lurus.

  Which diagramshowsthecorrectpattern and direction ofthemagnetic field thatwill beseen by theobserver?

  Rajah manakah menunjukkan pola serta arah yang betul bagi medan magnet yang akan

  dilihat oleh pemerhati itu?

  A B C D

  y y

  50 Diagram shows a conducting rod placed in a magnetic field.Rajah menunjukkan satu rod konduktor diletakkan dalam satu medan magnet.

  In which direction will the conducting rod moves when the switch is closed?

  Pada arah yang manakah rod konduktor akan bergerak apabila suis ditutupkan?

  END OF QUESTION PAPER

  KERTAS SOALANTAMAT

  Observer

  Pemerhati

  Wire

  Dawai

  Iron filings

  Serbuk besi

  Cardboard

  Kadbod