of 99 /99
„rz c " -, n , W W LJ USMILI SE nar><?vu. ■sririau íjm t a U3J X 2 ; -- % ■ ...... ---- --t" -TV T i' i . —" ' T- -- ;1 ' ■"■■ ’'■ / '■ V“ j >> \ -* « , -J V s .' •- -1 " .1 ' * < 1 - .r / V / li i v f" t 3 9 & ''i / ; ' •• a ; M 1! ¿^O - Í/7Q'' u.~srni/i S-?, Č5 0 - sp ec! u-S^H' «£) N , £=èz 1 í’" ' —\ N X ____ > ?C* V - N N . N . - f5 ~ '*• •7 :c ; ti ; c 3 c i Í d Ali -fv—f V p r Z v \i tfrt-sfas' u-srnt-h se. ! Krt-siu.c V.-S777r ' ' - l 7 'I ••v ¿ v iir ¡-1 î. ----- Ü- r> n . i ¡\ °- J> l> J) K- : : s'- i; \ Ji. J h I , \ * N l' u u us !-i-$rT7<-ti ¿V . r— t ; ----- o------ O——O——0—p — —O————— --------- -— , .- ” ' "Si - ...... . * -v . 1 ; / ! ¡ i ~ - ¿j t ”■ •» r* k r - r t-' —L ___i ______ . ' : * J JAGNJE SOZJE Ü ‘-V- -oi ü^nr i’ .-- H ; 5 1 tr- r a.— oo-zjt ■?-m u e o j Sr » I P f -3*7- ÎCXZ-Æ- jr c-ne S'»'et ^ n v i P! c¿ - i sm¿- /t' i’*7 nas.} r .’o — da. - n rtom mir". i[i»ii ■, : ------------- ,- j __ 1 ....... f 1 ,:■ , " .. ,..i z= <k . . .. f . ! 1 Go - spod u - r r r smi - li se, 1 1 ~ --------- ............................ r f r u - s m : - i i ! ; ! -ü -Ö- se. i “F* r -e-

p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

  • Upload
    hadang

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine...

Page 1: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

„ r z c " -, n, W W LJ USMI LI SEnar><?vu.

■ s r i r i a u í j m t a U3J X 2;--% ■ ...... ---- --t" -TV T i' i . —" ' T--- ; 1-» ' ■"■■’'■ ■ / '■ V“ j >> \ -* «• , -J V ’ — ■s.' •- -1 "

.1 ' * • < 1 - .r /V-»/ li i v f" t 3 9 & ''i / ; ' ••

a ;M1!¿^O - Í/7Q'' u .~ srn i/ i S-?, ■ Č5 0 - s p e c ! u-S^H'

«£) N,£ = è z

1 í’"' — ■\

N X____>

?C* V -N N.N.

- f5 ~ '*•

• 7:c; ti; c3c

d

A —

l i-fv—f

V p r Z v \i

tfrt-sfas' u - s r n t - h se. ! Krt-siu.c V.-S777r' ' ■ - l 7 ' I ••v ¿ v i i r ¡ - 1 î .

-----Ü-r> n. i ¡\

°- J> l> J) K- : : s ' - i ; \ Ji. J hI , \ * N

l' u uus !-i-$rT7<-ti ¿V .

r—t;----- o------— O——O——0——p——O————— --------- -— , .- ” ' "Si - ...... . ■ *■ -v . 1 ; / ! ¡ i ~ - ¿j t ”■ •» r* kr - r t-' —L___i______ • . ' : * J

J A G N J E S O Z J E

Ü ‘-V--oi

ü ^ n r i ’.--H ;51tr-

r a .— o o - z j t ■?-m u e o

j Sr» I P f

-3*7-ÎCXZ-Æ-

j r c - n e S'»'et

^ n v i

P !c¿ - i s m ¿ - /t ' i’*7 n a s .}

r .’o — d a . - n r t o m m ir" .

i [ i » i i ■, : -------------, - j __ 1 ....... f — 1 ■ ,:■ , " .. ,..i z =<k . . .. f .

! 1

Go - s p o d u -

r r rs m i - l i se,

1 1

~ --------- ............................r f ru - s m : - i i

! ; !

-ü-Ö-

se.

i “ F * r -e-

Page 2: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

. N I R I S H B L E S S I N G

mK.^ p p : F - ^ z r C j ! •

May the road rise to m eet you . May the wind be always at y o u r

£ — -J-------^ = ^ - '------J — *------* '- 1 — 3W...^ ^ . . . „ . I-I-. - m ... - i y ;------------ ^ , I »I I , » -------------.» ----------y --------- — —• r j te á z z = ^ = ? . •-:-r!zzzrr>-.:; ; ' r * - r r = 3c:

s . t___i l l y I

£ : a p £ :i i

back. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail so ft upon y ou :

n J . J > i " "j> jCZ*Z

y — r

ä/ A b<"- v 4 - »-1 ” "* LJ

~ r— r

ñeids

J '

and un • til we m eet a - gair. un - tii we meet a - gain, may

i ’J in - J D - T i J

1— * ----- n r - J ------a>----- 3«-------,------ -

K

-£ J—1 •*-

God

6 7

Page 3: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

AVE MARIJAsl.besedilo Alenka Žater

notni zapis

ÉgÉÉ i mñ E E í iK ITICE A. i f n a - sa

Vpe-lji nas vM azve

s. -

tizo ki

nam po — da -jaš n z B o-gom jo -o

o - ko¡21 - viŠ

S — tS - f

3 .N a m lju -d e m po i),Ti m č v -S c i/

m a —r-K -

gaj•fr

z na-mi o- sta -ni vse cU/. 4t?-pl<? vvxrS pO

/

ü ö - o -P ~ c r^ . na - ša sve - tla ■2-v nje-go-va naj be

^ hj Q í i r - fr t~v

ce se

jg—

sta vo - diš nas v ne ^ dvi gne v nas du

o

boha.

- o -

% U ’ ^i nas Ei 4. vo-di na - še

ve — pro

tišnje

v dru - S b i z Je - zu — som ko te kli - ée — mo.

Page 4: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

ln a a ? ó t u

D Em? A7Kuhar Tilen

p l1-Ho -dû po ce - sti UCa -pije de -že - vne

....bla- tni sem sam o mi ka -žc -jo pot, za -

»: J~m m o * ■r Bog' zal • kaj ne po - zn tri -čal sem na-po

U U - fr" ■=*==;

- J ' J ?am? 0 - - moč,

o .

■ o ---------=£-----------——

n

r r ^J J ....... _ _

i

i

=_

A

: o ...... ......-

Solo

Zbor '

F m? A7 PÁ 'ks0~

ne prc* po- znam. spi-ra-jo ne-sna-go s sr-ca.

vi in ho - ja po- hle - vna, Jo mi mo - jo vso čr- no,

W M In ven-dar In ven-dar

bil bom to m o i , da bo- dS bom bil sem to moč in ho- dim sam

ce -sti vso noč, spo-znal lju- ce -sti vso noč^tpo-znam Iju-

p p * r ?. F Ï Ï Î

tM t mLZ

jaz.jaz,Flm7

dodo

bombil bom to moč, da ho- dûbil sem to moč in ho- dim sam

G Em7

* =

po ce -sti vso noč, spo-znal lju-po ce -sä vso noč, spoznam lju-

A To Coda -ft-£

L2.

=*f

A\di,

ki r njih še n - pa -ege £b* v njih je s - pa -aje ñ

vuvi.

m -*kxz f1 ■ Q

TM v njih Je f T Î Ï Tki v njih še n - pa -nje 2i

1.2.

di,di.

VLvi

Page 5: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

D Em7

\ f ' h ...'■'■T i ) J = F = J * = . j ) J i- - ! = jLaj lai laj laj

P jj| r ^ r \ A '

f 1 = laj laj laj laj

K - ...............................j ■ " ...........1laj laj laj laj laj

T 1 - ’ ' =

1

Em? D.S. % '

laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj. In veo-dar

h k ' h

i> j>.. j>-In ven-dar

*F

Fm7 A?

m' ' 0---- »-----•—» —

o Bog za - kaj ne po - znam?1. Ho -dû po ce • ati bla- tni sem sam

Page 6: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

BOŽIČNA USPAVANKA

Page 7: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Melodie: £ BoibdtungrCodonS

mLah — ko se umi-iim_o —---------

v te - bi je moj mir- + T + -

Ï*\

.17

L ah----- ko se umi— rim v te-b i

C Am Em

je moj nur

Am- 1-r- -«4=F -- - í j" 1—i— . .__-0---#--J— -#— —»--»--d— c: ‘iTi da-ješ va- nost mi v te - bi vse se spre - mem

P=t 'i =^=Hp=- »-■ #~gn—gg- 1: ==—■‘ie í z í :f . ÉËÉÎÊE-Ti da - ješ var - nost mi v te-bi vse se spre - meni

Page 8: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

1. Skrb me2. Hla — stam,3. S m i-----sel

ta — te — dne-

- re ze -kam od -va ost

pre - ko ( vseh mo ju - tra do no —

- aja mi za- -krit.

J k , , ¿ Í ' - T - -J- • s 71T"

¿S_£slC ■ G

G A S)

iG

C f t

g ±ü f r r r

1. Strt vpra - šu - jem2. kot jet - nik u -3. brez mo - či jaz

trmkak-šen bo nov_ klen-jen' zdaj je—

dan..-čim..

fgle - dam čas be-

U i- J J. ,J J -J0 4-4s— S —%..... f> p Ta-"*.^ l'

,25 /mr m

i S■4-------t-

r rlju - biš o - sv o le - ta

1. Ven - dar2. Pro - sim3. U — re

pn ■ dne

Tne - di - vi,

to jaz bo — di mi - ne

m,L ..,H ,i i ? ....f~— ■■ -r—— < g g* ..— t j j ". . * m * .i ± i

-H -

s

J____ L_ ! ----------V,------LX-X-3BSEf f— r

1. O — če_2. var - noj . in jaz vpra - sam

bo - di ti zm e ho - dil bom s te - kam se vse zcu -

no j.. boj_

■ bi.

3 E> ■ 1 1— 1 1 1 i j .

u«S i r

--------- #T

=F ==F a

Page 9: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

č a k a j in moli Boga

ODPEV

r rča-ka j in mo - li Boga,

J J J J~JJ J

r r 1- r r f Kča-kaj sve-tlo - bo z ne-ba;

J J J - J P J J J .•r f* f i t l £ r - r ¡1

fis E D G n . — E

p . q \ i B i o m u T ï ï m tve - ru - jem o -b lju - bi tej, v njej je m o-je u - pa-n je,

m o -ja moč in tr - dna tla.e - i c - r -

ča - kam Bo - ga.

j L j ' - J - j r s c i

1. Ostani v mestu, miruj, obljubo O četa pestuj.Saj v Jeruzalem u Duh se razlije v srca,da o meni pričali bi brez meja.

2. Prosi in dano ti bo.Trkaj, odprlo se bo.Kajti O če podariiz ljubeče polnosti Svetega Duha vsem, ki prosijo.

BO ŽIČNA VER ZIJA

1. V hlevcu se dete rodi,v jaslicah bornih zdaj spi. Obljuba je izpolnjena, odrešeni smo vsega zla, zdaj hodimo le po poti dobrega

2. Zvezda na nebu žari, kaže trem modrim poti.Pred detece pokleknejo, mu darila prineso, dišečega kadila, mire in zlato.

Page 10: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Častim te, GospodJ = 90

Besedilo in glasba: Nada & Dečo Žgur

G 9 / h Gm7 C 7

čen, ve - li - čas - ten in ne 12 - mer * no

© 2001 Prenova v Duhu Vse p ra \ice pridržane. 30

L J L

Page 11: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

u. »/c#

mÜ s

F|add9 Attm7

¥ mBog. Cas

ČasH add 9 C#7

r f- tim te,- tim te,

D#m7 H 7(1*5)

GoGo

GttmllÉ

P msp^cirspod,

rti moj re - sni

vod - nik, ce luč,

pas - tir. mo - drost.

D#m7 H maj 7 C#4 C« 7

y ■ 1" ■■■ gf-------------— ..pj...-...... ......... , *!;' /J) ;J) — r ' •«J

I ß

nik, mi - ru smi - lje - nje,

H add 9

É

iz - vir.sve - tost.

f » /a ii

Čas -

G#m7

mtim te,

C^Ett

moj Bog,

I

mo-go - čen, ve - li -

F#'c8

...... 11 j '

čas-ten in ne - iz - mer - no do - ber. Čas ■

. u U GS9/H# G|m7 c#7 j p j f a ............r .... - - h

i] H/c ü n. fD| _ j-------- :-----

...- 4 ....... - i - = * 9[|--------------- l i— l — J — f r .......tim te, moj Bog. Čas - Bog.

31

Page 12: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

v

C e b i p o z n a l a d a r 3 k

t ~ 4 = d = -----------------h--------f--------- f— i 4 ...... J = 1 = j— + — R. 4 0 -------------------L ----- J . . , : — r z :

- r - r r

r p r r

'J 9

- f — r r ~

"■■S '—g-----

Iti po -r

7. mi Iji <l»r lxt - '>ijr - »Si - iiu, •

¿ , i - = ik. V J|à J > j — j l i lÇk ■„ ■ p. —--- p , , j j

..tj--------------------------------l L 1 = ^ — —

D

i T T"*7"¥ T

332

Tpro - si - la

j - J J

rbi, naj

1

da.

S2 : fT •' T . '--r

t) ^ r s>-križ.

lje- nje.že- jen. Duh.

Pi- je­de.

1. Bog nas lju - bil je do smr - ti in S kri - žem je pre- ma - gal smrt in dal

daj mi ži - ve vo- de, da ki nam jo po - dar-jaš, je

3. Ce je že - jen kdo, naj pri - de in L nji. v* - ve-ga osr-čja bo - do

2. Je - zus, Vo - da,

za nas spre- jel je nam več - no je živne bom ni - ko- li

obljubljen Sve-tinaj ži - vo vo- do te- kle ži - ve vo

Page 13: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

9

ïIf%

i

è

Am* ÄPtfU-

C •f-

3ZI

M

T7-

t ' ? L iV i ' i ê î -tivJ, W

ifc & . I 1..1 1 C .

1 y ? b t> j j i ji. ! !t=

r MVA « .-v

X JC O ^ 'yy*'

S

Ö ¥ ^ P ±y t 11 =^=p=â\LO 5<=^\

T o U ü -4. > 0 - “&ÇE

b o - Ï>CC

tyW t bAM .

«c«-•tio - -feet.— t>A-u~

72.1 - JA -T ^ L J 1 )< X .-^ o c A S-ëM (A iyv^

r -i - j a -t e u yi - t>ih i- dulo ti

/J / ___ OCEH,

T M • l A - IBc-J-— CU* T il l"- ' V g~c N l - S f i r ÁA M ,^ y s r.tf-' TjJO— ^ 1 J £ '■ MOČ— 7A -/.CT^

-y - I NT -■ lO-f-

/0J As % c. f1".I D Pi=F s # o _

t rrk i l

y v-#->*—9— '■ f. T ~ *

H? > i i f 1=t= o-t-

£ 3T=F t T ~ t _ .4.-Í. U£ L>J - - :Ž0xT - n W h

* - i e u o - & e - l e »j ~ tôt

1 (-i. s?er To-bAL.

Ÿ>e-wi tvojgTl U.O-VC« \J\ -tÆ L S££T-CtN b - T t f -A ^

% i - jAj j g- v v u j t j m e. «j t*o j u a - í m s i y . '3,- LUC i-JQ -fe-g - t u i tn-\/A -LM'-.SYg -TUW-Ab H ai rjAH-mgyfrr-2 ;--3TV- ¿HJO lig Tt A —S g 1 — SAM— Tf £ - H * “'VL)AH"' S e r

c c

- v i n o¿y f-

1 \ 4 -3 5 ^ „. -— _

i , f > ,iT

DT i T T _ L 4 1 1

Ui î> p-9-- ô -~gl S -#— f-

ÎEE7 T T f=FI U +C.( • MAO SE aoAî fc£te.s •Ž u ■- At"------r t ------ M C .

r rUÇ- UO - B£ 0 -^00J«, JC-* i -S*u Sfe ( / VJ o -J L C - U O - fcC- - ^ C M k iF = rt Q 0 C H )I ï j \ l - £ W S€ T t V- Q -=

Page 14: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

5 0 t jc fH

- , , ‘ — -------1-------t e - > iA k 'T l rOAJ i t TA

iQA-i n e \ / e - -buo vo - o ' t u ie -H U ^

i p . ........, : = £ z z g ;

2 * - é t o - i i * Í j u Í ^ H_ >/'IS0{

U t O - S t A L ->fc V ie

Page 15: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

D v i g n i t e s e

ODPEV ¡ C/G ,__Gr h i i t j ~ ’ j ~ ; - j f - |

o t r o c i B o g a

C /G G C D

J ~ J J 7 - J i J = l i§ t c J - U - — P & -

Dvi - g n i-te se, vi, o

n n — ¿ nJ - ..-E — T — C - £ — r . . r . . r

w c f - T ' & n j T gtro -c i Boga, u b o -g i v du - hu, po-

n n ~ A n . i ~ 2 ~ a n{ ■ f F ' f J P ' f - ■----------- , T

e / D /F is C /G G

m - zni sr - c a .. Bo - žje kra - Ije stvo pri -

Page 16: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

KITICEh 7

1. Te - be, Go - spod, bom v - se - lej sla - vil,.f

S mi

ea 7 h7

dfc

v te -b i po - čil bom in se ve - se - lil___Bo - žji p r i- ja - te - Iji

X J - j . J - g j - a - d ^

eE i- r j - r L ; 1 U "L-J-ra 7

-J*-j - A #r r ~ fvzkli - ka - jo naj, gle - da. - li. bo - do Bo - ga!

___ À

2. Pridite, pojmo, saj tu [e Gospod! Kadar ga kličem, uslisi me rad!Mojih strahov In tesnob reši me, močno njegovo je ime!

3. Zdaj obrnimo h Gospodu pogled, kdor ga bo gledal, bo v njem zažarel. Ubožec je vpil in uslišal ga je; malim Gospod dober je!

4. Srečen je ta, ki bo v Bogu obstal.Nič mu ne manjka, ker njega je izbral. Sledite mu, vedno iščite mir; v njem ste dobrote izvir!

Page 17: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

- v-‘ •• . . \ •y*-' •• ' í ' - ' t t+ - - v---- v »

Tt~------ rr — ^ - - .----- > ---Y^"_ •• 4

v\ -------

tfjLEPAL SO I Qkl’V/WLJl K! OBKAljjg:t»Or -t~ rj-jlm Icifinoi I

112

oF ¿r

?Jf t t f .tt f .Í >0'ift. s t r j e n i h K r - -v a . \/¡K b r ü rt d í

im naj cpra. — ViČTrn se, ne vem.

k . - M j.

F

L

f-1 . « ¡ o c e t r n j e n a Lo.-2. sa j lo-o/ubí "h" ftfi

seJi, OČeh mo—Tém več

/ ¿ :

-T3 c * £ / n

^ t f wIn vse ro -za.

5 reh je moj kri

_____ f j . ___ jX r. r- r r

F ¿r t?

<bm e ?&¿r!

S -

4- -z.ebcK p a r a l n e w e 1- Bil oblečen sem k<£| fa~—^ e j /

<5;

v nanie- cO ih

coi F £~_

j; '...rno ¿¡Č

fl.

T tS rc t j \ i vej,

mm■i- Šop krmWK sol*-na 2 . a dovoli i«i Še

k »

¿on privre. t>ar besed 1

l’-fiíif

C-F §> S-p _: x S f p -

*

In vse to Hvala ti'

P <P Jc 6_r.;

z.a -

K n

Jr

fB. 4

g

z c jle d \

oo

Page 18: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

U l t ! W :A- Ko sem gledal te ^ o -Ci v o&ij2. Roi. bi hoait sa tt-boj, Giospo{/

_ , p p p p Í f à _ £ j!> t> K M I f f>P

dm c/s m

^ ü f la te2akje križ mjej j j? J J¿.t» f> c- r, r-

¥t e z - i , str—ma poty

J* J>J....r . : W ^

C

• ° S q c w ^ r r E S a I ^______ G fes -cmh ß \ -cm .D ¿ r E s -0 r^ r, /j* ' ? č\.

1- -tu.dCï jo iS < m te îo . 2L vc n | ; r k - i , pcikiiS: ['

J £ Ü J? J?smc—Ko val vzb-sgati, kot

i : f j } ,

r r j « r V ^ k

za denar prodal. ? & - - ift.«>«Al Ji to délai ti, &r jaru.3: «: p*«.i.

4- Tvoj polled n»e pre.se- 2. V^cloL pri i€ft sim

P P P

ne-til jef tre& moči

P B È

ra-todevaX je «.- a naslonjen hate

X£i

s m U ] € n i e 'Zmù—<ji

ù Es f

Pr3/1

f . r f . { ’ , .yl - Ve¿¿l 5Cm/cU si mi o d -p u s t il , Z . Klatj pO niikn bom/ kh>-tak IfoVi'i/

_____ ___

f it f. f-1- f-J- ,r¿ __f j ' f ;

j J Jr f ,f

z a g r e - n e Hp- bla ~ 3or

....j l j ._ í ..._^ r f ~ f

q ¿ PA

r ' fza — ¿0 - vseh lju ■J- ¿

f f 1

oo5 - t i l . d î.ä

Page 19: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Glej te očkeKITICE

1. Glej te o -čke k a -k o r zv e -z d e , Glej ro-či-co, ki p o - m a - h a

lis

glej po-g led svo-bo - in se dvi - grte ka -

gis cisu /i no yio t

den kot ne - bo! č u - tiš mir kot ra - hel ve - ter,kor mor - ski val; ki po - ma - ha pro - ti son - cu,

O D P EV

ki zdaj ve-je iz teh m a -lih src? da o d -ž e -n e vsak vi-har!

A E fis

P * “ F WM lad po - gled ni - ko - li ne u - ga - sne, če ga vo - diš

A cis H A H

J e -zu s , ti, s ta -b o s k o -z i ži - tn a p o - lja g re -m o vsi.

2. Glej, kako žare obrazi, obžarjeni z žarkom večnosti, glej temo, kako izginja, ko se mlad obraz smeji!Ko pa se izlije solza, ker se strah priplazi iz noči, je nekdo, ki nanje pazi, ljubi in za nje skrbi.

Page 20: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

GOSPOD, USMILI SE

¡ t 2------- ---= f = l = - 1 .11 ; - j n - *< T * i z

Go

U t e f , a - f "

H -- spod Go

•- spe

J>d, u i J Psrni - h

r 1;e nas! Kr

Finem

- r ! .

-stus, u

= f = t

J ' -------smi -

/ ffn

fisj l » t - h f

± 4 =

G4 - f

= 1-

D

= 0

^ F = f

m-------- p-----

e- . H .... p " " ] - — -

■ J im

A4

y ~ [ / i

li se

O : f i f

L f -nas,

r c _Kri - st

-#-------

r tus, u

f — f~

smiQ -

li se nas!

r r ^ =

■ 4 —

D.C.

f

Fine

^ i u l

ALELUJA D

J? - I f ...p ---------

C G

*

A h G

^ = r

------------------J-------

e A

r j _ n 1 \

e A

| J n i \ \§ - 1- ^

A -le

A -O: L —

r r-lu-ja , le -

L T L / ta -le-lu , a-le

lu - ja

i f-lu-ja, a -le

a

m

j r-lu -ja ,

le

r [ f f-fa-le-lu-ja,

lu - ja,P 1

\ + + m nr u - ra -le - lu -ja .

lu - ja.1 0------------ ZF :

^ ' i ^ f —

SVET A

J? U — i— ;

-9--------------- r.

E

-------F8“

H— IT

-------- G—

fis

1 = F = (=

Í ■ à .......-1

D

— p t -------|—

9 : L

t “. Svet,

>. Blap----------

r e _ _ r -svet, svet Bog -g o -s lo v -lje n

• r — r r -

= ¿ 5- f - T

si si

j* • p

L- r

ki

¿ = hC - J 1alj v <i p

M f

r3 - so- ri - h a -

’1

r r Ö -ja, vse-ga stvar aš od 0 - če

1* — f — 1* — » -

- ' L ï- StV£

ta;l,

i H ^ P } ---- ;-----

E

- h i

fisJ "i n-

G A

LJ - - 1 — [14 ^ =

*>: ¡t.- tpol -

ki kG----------

f tna ne nam pri

— ~~ß-

-b e-ha

»•

1—M---JL J

S i- ja

- ri;=±4

sov

r rin z< 3 o - sp

• r r ^3-m lja tv o - je 0 - do - vem i -

-sJ--- “----f r

sla - ve! me - nu.

J— Ld = =4= J...... --Í..-f-+4

Page 21: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

JAG NJE BOŽJE D G

f t J M i T n — =¡^ r - HJa - gnje bo - žje,

-9 H h t— =-------------- 1-------------------

C— r c _ Mki od - je - mlješ gre

l 3sh sve - ta, 1.+ 2. u -

3. po ------------------------ N------

' H f -------------- ¥ ---------------- J ) ■■Ja gnje bo zje,h G

i) J Uh n =p=pe /A

1.+ 2.-------- ^ ,

e A u

t = f = ï

srni - li se nas, u - da - ri nam mir, po

*): L------ ------------ s-

r J fsrni - li se nas!

i- *

da - ri nam mir!

f p ---------- Ö-----' ^ .J 1 t' é

Page 22: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

. _ X• U .ir r * U \ i ^ ,~ ii_ rc )

— > 5 -p e . t K r n h J ^ y p r z d ) .

• i f r e j /rc.zž<r/\cJar,Catr^O ¡ (J~t-1iL i 3<T___

-& čjazfKzd J š e t r a j ' ¿ L jo m ,sr , \^ r■a ;» J x ÿ i/v i S r o p a iñ

/ Z t i t T l S J , ( J S / f / i t C a - -

—f> Oj^rjK >=*. af?sr>i*. serf'.j p o r r y a ç c ) m

fCÓ ¿f) (. Irok'O*' t i i

6JJKX> , <¿í>7 y L/ j ¿ * . . .

Page 23: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

HALLELUJAH, MY FATHERJ u Words and Music: Tim Cullen

Recommended to be sung in parts , without accompaniment !

lu - jah, m y ^ -With quiet devot ion

Hal - l e -i

±

Fa-i___ tliei

© &

for___

I

m m a

g iv - i r ig us your Son. se n d - ing h i m ____ in- .

=E S z i tXf

t \ * í t e £

J - J . I i ! ï r :

to_ the w o r l d_ to be g i v - e n up for mon,

S E E*■

! ;T5

- U"iirzzMZ

/know - i rij.

□ Ë E S Ë

lU

Page 24: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z
Page 25: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

HVAU ^JOJ€.éA

a .

It ^ Ö L ¿ ¿ f t ÍT£ ± - V = £

f f p ?RVA-U S\IO-Di " ¿A

s* ym £

ct G CXm G f G a

%JE £> Q r A g r»>

i" f " I p = ' ■ f C _ ^ f ~ "ve - k o - vU^H--------

£DA - A) jW

i f e r : - £ j i -

- t r = - 2 £ *HVAHI gJo-^fe - 6A 3 3 - 6 A

Ê Ê£ = £ = s £m 331

r n T •t a .

tH tI — o ■ n i ¡ ■—szfrzi-# a L

v.----- f ? ~

v*m «O_

—o---—’©•^- V>

!..

h> f ¿ J 1 r—Jé -é - DA -

-£ r^ z p . — l î ^ =

. -* .. i _t ..." r t

A) IN

i - i--- f— f—

T v\|£- fc o -c -

^ h

- £ r . - k f ^ z - f pW,A9 i VWA-U

T *—o -------

¿-Í1 Ö - -£■SVO-)£ - ÔA BO — 6 A -

jV ^ ! /i Jf ^ ?=-"i V7 — L» # ... ------ L a y P '

Page 26: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

fi -¿ ,¿ & É Ë Ë 3 ~ yz:a 13 :«j

dal

¡ i

si

Vs-i

‘no - vo mi ži - | vije - nje,

! I M .y------- ^

p~X £>■ > dg H?*C ’

3 =€>d a

da

~ r r

ne

nes

— ? T/ ^ 1

:oii kot snea sera be!

.»»; sa—3C " r " ..~J ..¿ 9 ..

/ 1> I v T

A ¿ 4 VJ ‘ ■ ........ ........ ...... ...... ........—/ '~' * \ •

; •J X v¿: ^ 0 -o-

/X J

I

i

■ ¿

da nes scm v’es

\ !

acv.■i

: v * ?■■ ÍV ......... ..... n>‘ ............ ......*/• - "ft* < ----- Oy r * — ©------------------------ -9--------- *— ^ ------------- "— --- -

/

Ti

Page 27: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

(e> O

■ J L ¿ v i . y. . -------- v. ' t

h ‘ V f ' ■■ ■

------------1 .......----------------

H r ? — :---------------- * — - /---------------------^ -------------- 1 ¿5 "

«fr. . -

vPopolnom a

D al si mi

Čisro sr-ce

O dor -1 si

si

slim e o-pral m oje ¿ri - v -de

sa - ti radost in ve-se - li«n io Bog si m i u -sr/a

Go - jspod m oje >u -smi-cs

—-0— 0------<9-

p ópem e ma dal si eni

cisco sr-cs

CGDr -t si

*—y « "V """-----T“ k V \------ .•* •_U__-j---- ;------ ."-j i" 1

1 ^ -0-' -0- i j i j 1i¡ ciO-;c-£a ; grs H- si •ne 0 - ! či

Ig'a- 5 ^ .

vse m c-je kri vde ! 5i1 mi iz - ibri - sai. [

duha stano vit -ao -S Ú v m enij co - no -1 . i*1 • L

A am o-ja j u -

?sta c zna -

taja - jo jsia

• - i>---- r-----—>*----------- ------------» -i— ----- 0----- ----- 5 -«J

2T2

kriduu

ha

vdeha

sta

Page 28: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

K nebu povzdignimo solzne oči

P re c e j h itro Breda Š ček

z a d r ž u j

Ig g -------- , \ = i \ = # = rgr~ " 5 — " i ''rfc------h----- K - J a ----- éA& f r f z v e - z d a da- K ri - stus p r i - v e - k o - m a j

! ! i

? - 1

r rn ! - c a , ha - ja sla - v i je r

1 i

— --------- -^-y— ^

r r rz d ra - v a ,p re

k re v - n im z e

' ^ j bj z;r = £ =

--------:-------S*---- 3-»-

~ r r r- č i - s ta ,p r e -m l ja - nom iz ! - l i - č a r .M fc

J . ¿ t í

f — f—H

-*■----4 — -a—é ------------

tttT"• s v e - ta D e v i sve - te g a ra s n - ^ 3 , j o z ^ r o v -

p * ..p* ___

—£-•- - - - - - 2 _±:Jj : : o — :

c á . ia -

! Í f n * !

r à f = 4 —- i - - - - - - - - - - - 1— H — = ^ 1 — 1— — — ^- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - 1— — j- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p * r j

D e - v i - - - - c a . iz ra - - - - ¡ a .p o -z d r a v - I je n .

Page 29: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

K lic naš se dviga

črnska duhovna prir. P a v le K alan (*1929)

SopranAlt

TenorBas

to = J L 4 — ...M-J- . J 1 J__ h-i J■ — |J>rr= Tt^r -pr p r— p r r r p p

1 .3 . Klic naš sc dvi - ga k le -b i , Go - spod, v na- ših nam stis - kah po-

J .J) J bi J> Ju u m T f

i £ J.. .J----S

r r p r r t Ff=T= p=r ^ Tma - gaj,

M

Go - spod!

J> JKlic naš sc dvi - ga k te -b i , Go -

i> ,J J .J> J- - J -Umspod,

r r p tD U E T a li m anjša skupina pevk

J9 (2 7 ) VSI . r j I ¡J. I

' f & l ' ' i' 'r K "o moj Bog,

tvoj glas naj v mc-ni g o - v o -r i„ in vcn-dar naj se nc zgu- bim,_pri - ne - sel mi ne - sr c -čo j e ,__o - k o - ve gre-lia mi raz bij,_i - ska - ti h o -čem tv o -jo sled,

tvoj glas naj v mc-ni g o - v o - ri,_

(1.) Pred

o moj B o g !( 2 ) S r _ Bog!

(3.) Za-

Page 30: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Kličem: »Svet si!«

Page 31: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

f c o f c ,

V \ o v s \ C o s f o o

1 _

K f \ \ z . ž 10 'j f)OC

----------------------- --------------------

r .C j i ) s o - v j> o i\ aJ - le - tu • ia, al - !o

m m m älu - ia.

-& > ^ 4 ----------- :-------------------------------

lUSJL. V3Nl0b— l _ _ -------------------

W t • * «

" ..................“« * ...........

f M • • —

gg^=j.= . L ;

[ f # = % = T ^ - P - P j ... — f — p — s — = - \ —I ~ 1 J n i = f = \ , i

V

- £ A —

-X 2.\-iS^> i>C0............ ' r

• .........—"*r ........ ■■■

UC-i S» C G ”

— ------* ------ é ------ J ------ J --------- j-------

; i c j š \ t e - i p o f ) ai ■

1 ................... . '■■........................... ' -

le - lu - la.

’ S '

U h ■ = 4 ...................'■■ ...... . ' 1

t ) : f t . ................. mm ----- M/ n 'S

pč*

| t M p 4 = ^ 4 = 4 =G T Č

■f " / T T ...p - : ' ± =

JZ .- Ï ,

-------- P - i ------- r— i -

J Z . *

-------- -------------f-----------§ ¥ : J t j ' : r - ^ . i L ;

---------------- --------- --------- ,--------

------• ------ M — . — ä ^ A . -------------

----------------1------- "i -------- ---------------

— m

a-------J J _ J J ^

- le - lu - ia, a

|. J- le

—Jlu

------J j _ j -----------

ia.

Ö

r ^ n *

— J — « L _ J --------

1—.... - " — 7*^

— J — J — J --------------------------------* r ™ 8 ........UCJ A G ö - s ^ ß ,

- f ----- -m -• .....................—........ "

— J

a^ T iz T n

- le - lu - ia, a

■■ .... - r * - -------------------

h -- le

J ilu - ia.

L - ~ \ - ^ d

« T e a . . T

= í ■

^ ^ r T f - —i* — F ------ F — f ^ P --------------

a— J —J — J. ...J.. J

- le - lu - ia, a

P l - m

- leh

lu

■ r.

rj ......

ta.

= = r = j^ --- ; . . ' L T E r , F " i ------------ + 1 ......---0— ----------------- 1—

Page 32: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

17

s ûI P iÊ — — m— w —

teÛE-ht>Q). Tl 5\ m çg ‘2 l

5 \0 \- C i\ ¿i V ¿At

* Í

j t s>t ïiM-ut - Nuea X t.._____________

Sa-4—* — r

i t - i U I ,

t e

i . x w -^ 5 m v ^

f t r - S iK m m

iv \0 \j U > - 3 R £ -C N : T» T*Kf c = ssÍ

m

V\û -pi5~W Ü J t, W c -\¡Av*-(¿T - H i 1/V M£i i \ a e \ y----------------<9---------

piO -Sf ^ c .\-c ,t _ j i__ m__iR S f

v i~ 8 * i ,Y

Uî>

v SÄ-ivTe-Lo \|J ivo-.jo ^ß-tj HWA'tA t>A OA'

5 ^ ^ / t° 0fgSi^É

» -------»,\í¿\ i f t TE -feC J, $c> - n o l

P iS j - » ------ ar*./

~m— w—'JV»

~ jr

6» \i ‘itA - \¡ o 1 K W -S ^ ü . BÄ t . . ,

* » - l J \ O -T tO “

r f lo r r r cmi

V-\)-.ies M'vn M n - U , > ' in L J ^ iJE-' -t^V» *,

Page 33: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

\¡£ X U q _

Let Us Break Bread Togethsr_N«jgr-3 .So:r: ru a !

tx __________________ ' ________________________________ , A i t . by A ._Q . Z . '

~---53---- ' *1 1< Sf * ■a 1 . J I1 1 ¡5** «¿J-» J ¿3 •> kJ

1. L e i. us b rack b rscâ to•

• cs tii *• er Cn our2. L s f 'J3 <_i i t w ine to - g srh - er un cur3. L e t ’J3 p re is e r^ .4-jvj - gsm - er ün cur

__ ¿P a_* -*-v— .4» » ■D{ .'i ? • ....^ ■■ >'. . . J y . * t

r y ,-s -j ^ !i y >-* z?i ! ! ki

A « ! ti i~.7~ f P 7•~n ■•v3 -3 " ** yr . .*.» * ¿ 5 ' C r

i J ,.w ^ * 1** •v - '

V -5" ■ “27*1 i «

kr ro ■

(D (A (cn 'C w t 5í r. s e : ; ) L e r ‘J-S ; ic r e c x 1 *c re c a ' fc -C 3 fhkr. e e s , (cn cur f<.".»es;) L e t ‘J3

* . fcn HK w in e f c -g e rn S»«

!.— e e s , (cn our icr e s s ; ) L .9 Í US p r a i s e o j 1 <w*

- £ £ * "] £*4■9 1 -íT-

\ s\ * • r* -■i -v * —t_ *•L. " .. — /- y

Io

•*/ ■ - £71-' • r^3 ; Q - f l "i «*»«& tV V t ^ ^ ^ ¿ i ; 5 / . j i j ÿ

c n o u r

H «

—✓ , , 1 . 1 k r . e e s , ( c n

n?i

o u r k n e e s . )

ÏÏT *

V / h e n 1 f a l l

v - s -

d o w n

- í » -

c n r r v

** V* • j 7 V ’ ÄÄT 5 . . ^ i/ • ? ; r ! • ■« •

-« !. o . ^ t h.y i: ■ : I i • '

A

i

!

¡ ! 1 • !

ii

!

\ i 1 f

1

1* I i ■N f i ' «

H ^ - » •M Í \ t 1T ^ v - 1 Q l

■ (íll ^ > 'V \ / W f w /T (

, ' l jf

k n e e s , v / i t h m y

^ —

f c c e

f

O <3

t o t h e

4 - d 5 -

n s ■

, j s .

i n gJ L

s u n ,

- 5 -

0 ,

1 - /. A - l * ■ " 3 / " " " i ? . i ? r ? * ^ i

/ • <-* ■ * \ * ■ .» . - ' j ty . n . ts * i r f / 1 1

A

i

f

i i

f

i1

/ 7 \i ■■... _...: _ . ! ✓ —k i •

* * - \ i , / — M—r * . J ¿A . : 1 JI f t /-*

, V v ■v * \ » - | ~ 5

« J

L o r d ,

: \ a j

h e v e r r e r - c /

) | -til

_ ¿ r_r < *i "o n

rm e.

o n m eJ. k °<k . * V 1 • y. . . , y . . . ! ^

. ¿ r . w ■ —* l*~r—' i

. .. !.. 1 __ i______ ----------- ,-------- mj 1 i . J

A

Page 34: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

j ig Ä z e n m e s p r e m in ja

U f e

• •

Peter Pučnik

f H E f E 'E 1Kitica

K a d a r v s t a - j a s o n c e , p r e - b u j a

É K JP ' s e n o v - d a n .

Cr

K o n e ■ k d o t e

JEL

l j u - b i ,

r = r

10

- 3 ero d - p i - r a s v o j o d l a n

JL

I n k o c l o ' v e k

—-p

i - s e e r a - d o s t , s r e - č o m i r s r - c a ,

13j j j ; K—K—----'1--- ^1= 1h—.-i —F^p=j \r = l1=1Nl i * J -1 ) * j—j:—«i--- «l--- ...mr.. ___t-™------ 0r—— ? ■ ..Ji

j e s a * m o l j u - b e - z e n , k i l a h - k o o -

16

2 ... ..iv ....... i= °7 jM i ---Ir co ’ ...... . ::1

« M * = iM M = - OdpevL »

= M Ml= = E E ^ Š

19

Í ° , - . -G

- * - -O

*ç- 7,m p o l - n o m i s r * c e ,

10 y

g l e j , z a -

Page 35: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

23

r :vT T J ' "~ irr= ¥ = \C G7 ------- i .

— t ----------- ----J---- ~m~~-N h

---------:« • --------«L . — ^ -----J ---------* ---- C-----

man je dru-go vse. Rad bi po-26

frJP C p _ J — — z f = H

- ne - sell~T - f - ~ J—

jo v ži* vije-nje vsem lju

- dem,30

m — - J — ■- ' ) -S—C

..........j— m----- *------aJ—¿J—v__s D

z njo od - pi-ral jim sr-ce.

Kakor jutra rosa, ki ob soncu več je ni, kakor vrt pomladni, na novo oživi.V » V • •Človek se spreminja, ko ljubezen v njem živi, mrak postaja sonce, v njem veselje prebudi.

Page 36: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Luč ljubezni božanske sveti

rJ I J- Ji J~J ÎLuč lju- be - zni bo - Žan - ske sve - ti skoz’ Bog, za - te - čem naj se spo-štlji - vo iz Ko str-m i - mo v kra - ljev - sko sla - vo, v sr

£te - mo in skoz’ te - me v tvo-jo

cih si - je nam

mmrak po-sve - ti. luč i - skri - vo. ve - li - ča - stvo.

imLučTvoTe

sve - ta z mi - loj a kri me pobi, Bog, smo ziv

m '

stjo nas ob - da ne - se v sve-tlo lje - nja pre - da

f tli,Duhmratvo

re - sni čnost mo

ja zgo

ce te jo od

aba naj

m f - e — r.

- Ia-stri m te-sno - bo. v njih se zr - ca - li.

SveSveSve

ti naj ti naj ti naj

XTluê,luč,luč,

Jenasve

zus je me po ti naj

luč!sij!luč!.

_ o —

13

.J j n - u í mf F

čami

f~ rSveRe

ti naj luč. o

ve - li re - ka

stvalo

zdaj v tej de - že - li, sti

, 1. t l---69-------- J------ , I— S— ........ . a ' j j j — j ^ - 4 - 1 J J J J 1■ m m m m

Ir t"N t - r ^ L p = ---------r ------- E r r r - r =<

l/čt,1'!,1, J -J |J J J= J J kJ- L :|| J J- Jl|.f--«j r r [C r r " f 'p J 'fcjfP T r f -__ 1} -Bo - žji naj Duh____ raz -sv e-tli nam pot!že - ljo nam vlij.

raz -sv e-tli po Be.

F T 7se - di, Go - spod.

Page 37: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

L u č(Light O f The World) Glasba & Besedilo:

Tim Hughes Slov, bes.: Nada Žgur

verse g Hsus4 Fttm Hsus4

Luč si za svet, k¡ se v te - mi v - ta - pija, luč, ki o d -pi - ra o Kralj za vse ča - se, češ - čen in pov-zdig - njen, v sla - vi ne-beš - ki ži

4 A 2 H sus 4 Fttm

$luč in le - po - ta, srai - ce te p ro -slav - lja,

no pri - ha - ja š na ze

s ta - bo se ne iz - gu - bim. ^ in nas l ju -be - zni u - čiš.

Tu sem, da te

Z a-m e si e - di - ni, n e-iz-m er-no vre - den, Je - zus, moj pri

Page 38: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Hsus4

’ t =do - jel, da na križ si te - žo gre - ha vzel? Moj Go-spod,

je l ------------------------- križ---------------------- s i------------------- vzel----------------------- bo

j a - telj č u -d o - vit!

Page 39: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Marija, dehtiš( P o z n a m ta o b r a z )

Bcsečiio a glasba Ko:oi A: en Air.Pavei Doienc

; .. oczsi&to_£__LY\

- W3 d Z 3 C 3 C 3 = 3 o c r :

Poznam ta ob-raz DO

g3 X =V

f l T> D* — ¡ » j

aa-smen K) si a.

----------- c r

Ko v ju-

z s c r r o r •s 3 ~ 7 ~ j

tru de-hd-

16

É16

Z X

-is

n iw.- # - # -------0-0 ----0^.a *.

- » ----------- 'P i>t> 1

Ma-ri- ja de- vi-JL- JLJL A í 1

Tca

/- c - -S- » '

p o s lu -¿ JL-

-----»-----»-r

E IE E~ 7 ~

šajJ L J Li ~ r

~ * ~ a r « g~

moj ! j*.y

S "T“r"V

Page 40: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

/oÍ- S — f

^ <(-~~r

^ --- ~ N V » " 'S / ' S N v .* .JZ

?-» - 3 • T 7 ^ ~ 7 ' v " •*

l< c m t h

J . A - J L J L ,S N :

- k -IV . .

J t - rJ *

v J

5C i c -

- J > -k i

* -9V ¿ait p r i -

- — __' - i ' " > v ... y

* -** ^ (5 - -v ~ > - =

j i- y—> -J J * - r

f; * • w v -> V > - * -* v>

â v^ r- n P S T z s c z var- zcsi in <£=21

• f # * * • ^. • >:v. - " —- ■ - - - - -

-< j -

SC LO:KJcnccii — se v mccro nebc.2 ir . j n i c i c z : 7 /o j j c : b n r z .

o£<car ni rciczzi nikdar ni sucnu. cz v dsœ ;: renuilcu. Morija. Marija si ol

R £ ¿ e s d rx } ^ L .1 ,"7

x i V * v - .- i - t-s-f c '

Page 41: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

p i ■ —X » ■

.* i a— L

r -vt A Jca_

»ZU

/

r^ T -r-rz u z :

crc-

w y

si nu:

’v?. . V^/

A

iy~~ « -

y «.

•ó»-

■ '^ & r » •

• y v1

7*0-

- V -

- v - v

¿i

■2RFVNfcHíi

-^—^-T-Í -V -

■» ¿ í-v íK s,^"* > = »w - -w-

€/

J tJ L

rtéUH m r ~ n P iT

- * — fr- d ±

=*n v«r-

-# -------

■jn •* \ j

BOSt in ^2=

- * •.•N

. \SOLO:■Çcrccii -crrvL-nü se t medro sebo, caá amosca sc jje obraz, nftšar ai bciszaL nikdar ai ssahii.

Čz v a s s a assudci. Marga. Marija si at

r u 7 * 1

SL, s e c ;

J2- ^4 -i- (_ u ?<¿c^vn ' ' y

Page 42: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Moj Jezus, RešiteljA E fis E

r l t A - v -- : > : JJ----^ -

M

‘>: r . >

1 t toj Je-zus Re - si - telj, kd<

> s • 0 *

- * L J 1 _ ' - ¿ ^ s

d ve - lik je ka - kor ti?

~ : ~ r ~ ;L . L ---------------

A D

—t f P *

/4— t - - U

fis

• s "■""i

í = f eG D E 4 E

Vse

4>: * > •*"

i - 0 svo-je dn rad bi sla-vil

p dlju -b e -zn i tv

f R - t

Jd - je

f i č u -d e

pj— s!-

- že.

y - f ?

t Ž - M —■*--------

J — u f - — Î - L » -

E fis E± M

r — =1—

To

t>: h i ~ >— —

1 ^ - - la - žba,

- f f

^ k

U U L

te - bi hi - tim

- r ? . n J

i cpo p<3- moč.

n ~

= î = f *

A D

1 -----r t^ -7 —

iL J : : L J :4 A/s G

sla

i = 4D E 4 E

vo.

Naji - C =i/sak moj c

= ? - * =

lih in vse, kar sem,

i 4 . j > f r 7 . n j ,

i - 0 - ^

te -b ib o

P r Ñ = f = $

S E S ^ £

s la - vo, sla -

f e ± F

;ast.vo.

— >-- ¿ - H - ^ - f - U ,

fis

= ^ r-= ä =D

.. — TS.“

D/ E

7- —

E

Kli - če Gos - pc

UÿÆ g= 0 =

- du

— J 3

= # = £ =

= 0 =vsa ze

- = f é =

mlja, ne - bo,

- J -

t r r r t

------------- ?----------------

Page 43: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

A fis D E 4 E

- W Í te - be sla - vi - mo in hva

r - ¡ -

li - mo te,

. ... . ... .. 4 .. V ..

A fis D E fis E

'"Fr-----rn~W - f ? < f ~f j » j—*-g »: j—jfrj-j-

vse,karu-stva - ril si, kla - njase, koza- sli - ši tvo-je me.

rH-A fis D D /E E A fis D

g = . r q nISS— — — t — £ T j ï — t — ï

Po-jemzavse, kar po-da

„ . , , J - 2 -f ------- — f — ï ~ 1

™ ^ T- ril si mi, za

J— J-— -J— f « - * —

/e-dnobomlju - bilte, kot

S ^ S ô f e -

E 4 E A fis D D /E E A

■ -h - h n f r

si ž e -lié,

é- " d m * é ~w J" '4’L_* L > _ L ~

ve-5jeod tvo - je o-blju

n o - n j - a —--------t — —r~f—m—

- be ni nič, Go -

i - J

1->---Ö-- - :

spod!

T - g —I e= Æ # = ^ P î ^ E J ^ O T

Besedilo in glasba-. D. Zschech© 1993 Darlene Zschech/Hillsong Publishing/Kingsway's Thankyou Music,

Page 44: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

NA GREBENIH GORA

P f h ' č j j - 1 j t '4 - ^ M

r b y

1. io iz d a l-ja - ve ncv2. v sa n a - š a po - lja zla3. to -žn o z a -p i - ra o

n —«k_J1 j J1 Ji^ • T P ' P g ; *

dan. Ju -tro m o - l i Bo - ga, prošnjeti. D e-žn e k a -p lj e so s o l- z e , hla -ko . A n-ge - lo v spev zvo-n i in po -

J- j) ft J J1 J1 J j, j ?— J ir p -f ~r=~p = ?

t s a /c

-J *-

1.. v seh ljudi sv e -ta no - s i2. d i - j o v r o - či dan, zvon o3. k r i-ž a v se lju -d i, ko ve

v e - te r , p o -s la -n e c z ne pol-dne o - zna-nja Bo Čer - na m o -li -tev za

h-,.. , ,jS J> .fr «h J - j -j? -j- J1 j J>

“ Tba.

sp i.

_ c L

Page 45: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z
Page 46: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Nad vsem(Above all)

Words & musía Lenny LeBlanc & Paul Baloche

Slovensko besedila Nada 2gur

d / f (| c / e

■ f i J jjD 7/4 D 7 G D / Ftt

*=C /E G /H % C c / d g / H

Ïj r y j -~"w

Nadvsako si - lo sla-vo

in o-bla-stjo, in ča-stjo,

nad vso na - nad vsa-kim

ra - vo in sle čudom, ki vi

her-no stvar-jo, di ga o - ko,

nad vso mo - dro nad vsem bo - ga

bil si in si še vla-dar v se-g a Nad vsa-ko

G Am7 D / f K _ _ _ _ _

i: f P !■ j Ü- f W Ê•----»---- pv smrt si šel za me,Kri ža-n i,

© 1995 Integrity's Hosanna! Music LenSongs publishing 1

Page 47: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

G _____ Am7 D / f 8 G U

4' i f UD /n

v hla - den grob, za - vr - žen, za-pu-ščen .. Ka- kor

siljubilme...

G C/ D G

nad-v-se... Nad vsa-koD, S.

Am7 D / Fít

Kri - ža-ni, v smrt si šel za me,

Am7 D / f K G mD / F«

------V----------- '4 9

za - vr-žen, za - pu-ščen.

C G / h

v h la -d en grob,

Em7 G / p

Ka - kor

cvet v ze - mljo po - tep-tan.

Am7 G / jj C D sus4

In še te-da)

G ° /F j t

i t * -------------------^ — T J - g

r i n e r * «• "m *11

^ 9 5 3 Í — ?

si lju - bil me... nad-v-se.. Ka-kor

2

Page 48: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Mešani zborNajlepši čas v letu

text: John Rutter, prev.: Jernej Zoran, prepes.: A. Makovac

John Rutter prir. Aleš Makovac

^ TTvp tenorji in basi

«Sve-to je b o -ž i-čno drev-ce in bo - ž i - čne ve-ji - ce,

9 m p soprani in alti

l *1!) J|-^ Ji-Jl J. j!|p J .M J~i J, -jvl J jH ¡j a - s e n pla-men sveč in za - s ne - ž e - n i trav - nik in o - b r a - z i v so - ju o-gnja;

im p soprani in alti

0 0 ' 0 ' 0Kot da z ro-ko se

0 ........0"

in do - ta - knil se ne - ba;.- gel bi do zvezd

Page 49: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

25 m /p tenorji in basi _ m _ m _____

n H m n f r f ^ r Pif r r. ¡ v iKot da si že-lel bi mir na ze - mlji in n a - e n - krat bi ta pri-šel.

J \ u ................. .................... ........

» l u t r t ^ r n nVse dru - ž i - ne zdaj so sku - paj, se r

p...-J) j ' § L h , J__J------- ¿ j

J lL g : . . ^ . 1

n p p r pa - Hn - jp - jn ta sve - ti čas

Mi A i : JU....... -

"'P' P f c p : . f t = f r 4 E = fmp ------ ■— — ...—------

1 p ~ p - p ~ p - F ..f ^ = --------J

čas, ki nam p r i - n a - š a bo - žji mir, poln mi - lo - sti čas je to..

Page 50: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

50

r J j — Í L h J i ki o = f = fc = f*- r H r * Í>J. J.... i .J J 'T = f r i

d u -je - jo ta sve

p 1 ° ............. J

ti čas,

L Ä S t *

--Ä--

PPías, ki

M

P cnam pi

= ¿ = í

■i - na - ša 1

■ = f —V

X K žji__ nw /mr. Poln

L- ^ t r r H

--------O -----------------------y ¿ =0=H- i ¡ =V

ta pra - vlji - čni čas,.

Page 51: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Ñasméh v očeh Mateja Ramovš

SCvet di-Šeč z ju-trom se od-pre,

. ___ ___________ ILL_

son-ce od-pi-iá o-či.

spod, po-vsod vi-diro Te. 2 nas - me-hom v o-čeh se od-

pra-vljam v ta dan, de-lo Tvo-jih rok. Je son-ce je dež, je

; J 'ža-lost in su\eh in v vsem si Ti, Oos-pod.

Pesem ptic o trbi govori, / rek šumenje radost budi. / Veter poje pravljico dreves. / Gospod, povsod slišim Te. Sonce ugledal je otrok, / v školjki se biser rodi, / vrh gore planinec osvoji. / Gospod, povsod najdem Te.

sončna |>cseiii • junij 2001

Page 52: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Nihče ne ljubi te kot jaz Ùro \

Em Am Dm

m1. - Ka - ko sem ča - kal ta tre - nu - tek,2. Do - bro vem kaj ho - češ re - čl

ka - ko sem ča - kal, da boš tu - dl ta - krat ko ti ne

da ml za -u - paš, kaj go di se s te - bo j Če - piav mi tl ta - g a nik - dar ne po - ves.

Do - bro vem, za - kaj pri Ved - no ho - dil Sem ob

UmM

Em

si,r?,bi

In do - bro vem, za - kaj sl jo - kal, prav vse vem, kaj pre - -tr -In s_ ta bo bil sem vsak tre - nu - tek vzel sem te na 6vo - je h a / H C

C Em

si, saj sem ved - no bil ob te - bi. I-2.NÍ -h č e ne l]u - -bi te kottne bil sem tvoj lju - beč pri - ja - telj

ni - hče ne lju - -bi te kot jaz. Moj križ po - glej to naj več ji je do - kaz ,

Page 53: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z
Page 54: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

O Marija, Mati našega BogaODPEV C e7 d7 E7

m mPm f p r r

na-še-ga Bo me na svo-jo

r r U1. odpev O Ma2. odpev Tu-kaj

risem Go

tJ-- • : - -p-

ja,-spod,

Ma - ti vze - mi

ga!pot!

ZemljaPri-di

Ü i J " J 'T

i Jp r J. I J, _ .pA-veMa-ri-a gra-ti-a ple-na, Do - mi-nus te - cum

MOST

i# r = ?a

j . n i .f : p p f e ÿNič ni ne - mo - go - če, ne-mo - go - če za Bo-ga!

a G C a G D

ppMi - lo - sti si pol - na, ti, ki ve - ro-va - la si!

* zapojemo takoj po 2. kitici, sledi 2, odpev

Page 55: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

KITICE

1 ^ U J J J u

err : — z

Fh J J K q

1.Ko tif ran-gel je na

—° ---------------------------

—m------J ------g -------------L - f -------------- p — J —

zna - nil roj - stvoo

ß — - r ....Jsi - na Je - zu - sa,

i ...- L.... _

C As Es d7 G7f l 1 - i ........ = ï ..=f •"r, n " "

T j J

sam Ñaj-------------------

vi - šji je o

Lp------------^— kJ—brrbi - skal svo - je

o

Ijud - stvo. Sve - ti

,J— 1 —o -----------—-----

C As Es d7 G7

i n £ ~ : — : ^ i =W t — r

Bog je

-------------------------

z na - mi, ro - jen

I H - ..J J« yje E - ma - nu -

<»_____

el.

|vi— 1 r2. Tvoje varstvo nas rešuje in utrjuje v upanju,

da moč Boga premaga vse slabosti.Verovala si, da on je zvest obljubi, ki jo da; nič, res nič ni nemogoče za Boga.

3. Pošlji Svetega Duha, Gospod, kot si obljubil nam, naj se vname tvoja Cerkev v ljubezni!Osvobodi nas strahov, da te v svet ponesemo, daj, posveti nas v apostole miru!

Besedilo in glasba: M. Wittal© 2002, Éditions de l’Emmanuel, 26, rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris

Page 56: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

o c e , z d r u z í n é s¡anez 17,21 psalm 133,1-3

si po - sial, 0 - če, zdru - 2i nas.j > , ,] - J ,-rJ— -J -1 -fit P ■ r,; I r r^r: f;....r~ '..Jr- - -___ - ^ =

1 3 0

Page 57: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Oče, ljubim te

l.Ko sko - zi o - kno 2.0d-pra-vim ven se 3.Son-ce po - ča - si

J p i» J I p J_J U I J J iin

gle-dam v da - lia - vo___ po - m i-slim Na - teTe - be ob - ču - du - jem__ in mi le - po jejemza go - ro se skri - je ,___

po je ker jaz pa ur - no

Í E 3

do - bri moj Go - spod. vem, da si z me - noj. k do - mu od hi - tim.

Vse tvo - je stvar-stvo Ve - se - loCe - prav je

pe - sem te - ma

pre - le - po to na - ra - vo,__Te - bi jo za - po - jem ________

vm e-n i so n -ce si - je ,__

13

r r ci m J E

ki ves Tvoj od - sev in se mi na - smehsaj spom - nim si Na

nam ka - že pov - sod. pri - kra - de ta - koj. te pre - den za - spim.

n~n~

r — H - 1 • ~ 1m 1»-*- 33=

Ti si Ti va biš me./■ -v

-Ä------ -A--------- i - » & •-------- w — --------- -p------« —J—*------------ -F--------é— n *»

Ti si. moj. mir, Ti va biš me..

r r iJ r r r r ' r r irTi

m

ve - se - lje in mir, moj mir, Ti va biš va - biš me.. &---

13=

Ti si ve - se - lje. mir,. moj mir, Ti va biš va - biš me..

25

$

u n

Sre

É r i r rče ra - do - sti si vir,. O - če veš, da

Ê Mlju - bim

ÉTe..

f-o -

Sre če ra - do - sti si vir,. O - če veš, da lju - bim Te..

— -- p - i - j - f ........3 E

Sre - če ra - do - sti si vir,

m J |J j f šO - če veš, da lju - bim Te.

T»-------- &33=

Sre če ra - do - sti si vir,. O - če veš, da lju-bim Te..

Page 58: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

O GOSPOD. STUDENEC VSE DOBROTE

D A hO Gospod, studenec vse dobrote,G D Azbiraš nas, da rastemo skupaj.D A7 hMi prepevamo Bogu ljubezni,G D A Dki prenavlja danes naša srca.

D A G fisJezus seje učlovečil, vsem prihaja naproti,h A G eda nas povede po poti v smeri vse skrivnosti,

G e A e Aprave ljubezni. Vztrajno rastemo v njem. Odp.

Mi smo kot seme pšenično v zemljo zorano, vsej ano,za dobro rast potrebuje: toplo sonce in vodoin veter in ljubezen. Vztrajno rastemo v njem. Odp.

Kar sem, o tem premišljujem, vse je le dar neizmerni,znak neizmerne ljubezni; kar je darovano,nikdar ni izgubljeno, moje življenje gradi. Odp.

Le Jezus Kristus, Gospod, vidi, kar v srcu je skrito,ve za vse moje potrebe, sleherni trenutek mojega življenja. Njemu le rad bom sledil. Odp.

PRIHAJAM K TEBI

D hPrihajam k Tebi obtežen, zdihujoč.D hPosvetna cesta spet zvabila meje proč.

G D A h GAPriznam Ti, moj Bog: nimam več moči.. A D Pomagaj mi!

G A hBodi spet moja svetla pot,G A Dbodi spet moj edini svet,G A h fis oblij me s svojo čudežno močjo,G A Dpoškropi s svojo sveto me krvjo.

Ničesar nimam, kar lahko bi Ti dal.Vse, kar imam, vse tvoj presveti je dar. Priznam Ti, moj Bog: Nimam več moči. Pomagaj mi. Odp.

RAD NEKOGA BI POZNAL (Ki er simC G a Rad nekoga bi poznal,

F fki bi poleg mene stal, -

C G da se ne bi bal. - Rad bi hodil po poteh, kjer bi spet poslušal smeh vseh prijateljev.

aVem obstaja kraj,

ekjer me poznajo vsi;

F f G to je tam, kjer si Ti.

C F C F/: Ti si moj Bog, - prijatelj moj. -

a F G CTi roka si, ki dviga me iz grešnosti. (2x)

Vem nekoga zdaj poznam, ki je z mano, ko sem sam, ko ugaša dan.Spet bom hodil po poteh in bom spet poslušal smehvseh prijateljev. Odp.

Page 59: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

P U J ZA) a ,1 ISA S E V E R IN JU G

G D CZdaj slabolen a močan, G D C

trdno stoj in z vero poj, G D C

kralju slave nad seboj,G D C

boj njegov je in ne tvoj.

G C D Poj zdaj na sever in jug,

G C D kliči na vzhod in zahod, e C D

Jezus, rešitelj svetu,C D G

Bog vse zemlje in neba.

Dvigni krila zlomljena, s srcem slavi Jezusa, iz prahu te dvignil bo, z Njim leteti je lahko.

Page 60: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

P o j t

ODPEV J= 69 E A/E

---------- j ) ----- 1----- T

e z m e n o j

H/E E E fis/E

---------- h— m -

D H-----------Y

4 »= ,V ffc J, f 0

Poj - te z me - noj Go

J - j iM ti¡T--------------------------- • ---- * --*)• ttt. /* m. m ~m' ' B M’

- spo - du vsi,

. J . . J J~ J v... m m m m i

r ' r p £ pve - čno slâ - vi - te

¿ j J 1 nF* P F P F

r rga,

' y - ° r r p l j'—- r-

■ f - - E = P - 4 J ' T r 1

E A/E H/E fis H

r mer r t r r r rna - ko bo sto - ril za

J J i J j j

-s»-1

za - me je sto - ril

j - j i ' n

ču - de - že,

J

e -r

vas.

úm— mmf

KITICE

Of

r r r

Gis CIS—

t í=M

1. u2. Ve3. Raz4. Bo Gis

smili

kroga

kapilte

sesodajecis

jenje

- leč od

svo - je go - va je lju

pus - til Gis

de de

- di pra

klela

zne,

vino-

?

U

nje - ni sve - to ša - bne lač - ne cis

mzjegaob

kos i -

sr - da -

- ti;— me._ ca.- ril._

za - to U - smi

Mo - go. . I

D

meIjenčnezra

H4

bo - doje brezža poe - la

H

22 mbla - gro - va - li od - slej ro - do - vimej do tis - tih, ki se ga bodi s pres - to - la, po - vi - ša maj - hne

bra - ni vse - lej, o - blju - be se je

vsi._je—ga-spo mnil.

Page 61: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Pokloni seJ=: B(A)

àEs(D) F(E)

t rid(cis) g7(fis7) Es(D)

f = f r r 1 p r rčas - ti in sla - vi ga

J J J J J J

ÏFrPo - klo - ni

J J

r

i

se

o

kra - lju svoje - mu,

-J J j~TT~ 0---0O 0—0

F

c7(h7) F(E) B(A)

àEs(D) F(E) d(cis)

i1 E

iz dna sr

J J

oca. či - sta v ne - bo naj dvi-gu-je se

J J J o J- J> J J -o-o o

g7(fis7)

J J jEs^D; FÆ s(e/D ) C7(h7) F(E)4 - 3 B(A)

f r 1 r -G

Ie r - p -rpe sem za - hva

J J J J-<•--------0 -

O

le, saj on je naš Go - spod.

J J , J J J. ____P —0-----------------o —

r . i °

Page 62: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

J=87Povzdigujem tvoje ime

Lord, I Lift Your Name on High

C /q ° /G C /G G

Besedilo & glasba: Rick Founds slovensko besedilo: N ada Žgur

m i m fTË7Ty---------------------—9

P o v -z d i - g u - j e m tv o - je

D C

P

D

$ Ï = E 2

m e

G

in p re - p e - v am ti v z a - hva - lo.

C D C G C

0- 0- -5^c e ,

w-------------- ------* ------J e - z u s , naj t e vsi sp o -

D C

Sa - m o to že-li

'G

s r -

! iff i I ? * i~m— 0 0------ 0---- 0č a ld o lg in iz kri - ž a v g ro bše l iz z e - m lje n a k riž , m oj pla

D E m 7 A m 7 D s u s 4 D 7 G s u s 4

m n j j3±j' ..gw f f tin iz g ro b a v n e b o , zda j ti

— wsla - vo po

~m—je

[ f £ * =c

V—3 C /G ° /G C /G---------------------- ---------------------------------------------------------------

® Ponavljaj D. S. na II.I-------------------------------- -

— «* i

m

*= f

• ------ --------------------------------------- JL.k -J* J J- J.

y TFo! 1

---- :— ----------------------------------------í

1 ^ ---- * ---- « -----:................ * - "r..I M *

m o!

© 1 9 8 9 M aranatha Praise, Inc.

Page 63: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Eb ôb Cm trm A b 8 6 tIwwki jlow unis. ^ iv

0b 8 fc ,

±zt t=F■Mm - . r r ^ T T t t f

4JnJ -U lio -?**, o - če, jire»í*te jsM-mii» rak. Se-be i l t't- ro - ča » - soj set*-fr« o - t r a k ¿.T; m« no-*¡¿ ikrb-not irte-bt je- »••oj (/ -/*<»*•} s<a*. i»o-y<* - **1««^ Spzt je i /e - ia - Z im .

F

Fm E!?/t /brnji Fi*i S-fieî*"* »1**p

/4t £j»

+<4f f f f

S3 «(*.- /« d -n o CA-I««4

m - j e t n ,¿ve-6to,

Wff? r f= FL - J<M 1/ /tö-JC, /i«*«, ¿U nq - m£

;-j ;ro -WH - sli%

4 jr

Tt-ké u% SÍíf*-$r - ce 0*1-

F r¿¡2-1 .1 c«■0 y ■.+■ (■■

?

ô*?<i-j Eb Ml £¿>/p £>*> £*< i £\ri=t=ty— 4--- #- ♦r f f f

»< jih S/W/'-wi tja - bi? im« ¿«1

4-7 7 J — r r

r

,n*fc _

í

r r r rfr&l

i J J J

f=fr f=r-

r r r t . - & ,

j jg

ti. vse.

“pr­it

r . S***,

ï

Firlf Bfri Eb Cmi i p t * — - / - i r i

> T Î f tVei,J* laitf-Aa>

~ y i» ....H ' 7 / i

4 —

f r/*«€ f-e —

—e ---------Ö“ ......•» ii l . --------

<y ~ a ~ ..

x j -------

\ h ~

b = J

r H N = <? - i * }

j l -

_ « ---------*------¿ ----------

r - ( L f ...■— :

tfO J____ S€M/

J - J --------_ : l : z _

-/-■*>■ b— M — 1— 4 — V. X1 H ...... - r r ............1

^«•UZ F*"?- Pb?- Et

=4= — I--------- — ¥ —J? - ^ — r r

ho-ci**i t

1 tvo j o lo

-------- J***/ ' T T ' f T "y »jd &e v a r- »»ô

f f> - Igom ip« —

—e©-----

l i t . r -7f-----

1 1

-J=y— i — - f fI I

= M =— -------- I I I J -J .- i - i

Ç> • ._* -----r-

/ » » -1■ 1 I .H .T" T ~ \ 1° P -

Page 64: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Pridi, Sveti Duh, luč srca

2. Vsako misel, vse, kar govorim, in vse, kar storim, napolni ti.Kajti v meni ena želja tli,da v mojem srcu spet zaživiš.

3. Bodi kralj vseh sanj, kralj vseh skrbi, vsega, kar bilo je in še ni.Kajti v meni ena želja tli, da v mojem srcu spet zaživiš.

4. V tebi pravim: "Jezus je Gospod."V tebi znova božji sem otrok.V meni ena sama želja tli, da v mojem srcu vedno živiš.

Page 65: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

E r 4 3 3

//!>

* d i ' C - r -fifo-jg’ sa-<-&= r j :

- r-

i = d

rze/i-\

~ X ----------- 7—

t e s n ]

r \___ L•fe£/ - J-, rtc,k _ ^ r p - ^ / /«•

r r '

- > -

oe¿SA*/

f e p ------------£ = / ____•

*\ i

Arp - vi£"

E Ž 1rhu

Ä n

- '- v C

4

, \

- ' , i

T '

j >\

i •r •//✓

. j .__i. —vA. _

i 4— \ —____ \ _

i r7»t> - r /

- > \------- ^ ----

£ } pr rKS- — catO -

£ 3 J> £ E ß

_4>

f- r r / —

¿^4 ^

y* / / /L_J i-'P£¿r~D&/ss/t s&D n

í i eo-á/¿. '> J✓ X/ )

1/

N✓*V

*■ j -

K/ - Afx -

Page 66: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Z 5 ±

mj.

é/ / / /U U

kA-tSs* ÖO HÙ- - *= *= & =v —/ —/

\7 . O B K A i ,-j? -J—-

afeÿ:- Z.*'- s<s n* -

it i ' d

re- m? /m ---

/ ^ vu r »K*IJc- /»«

J.

è :

.-+—+---u I

á =

V _rL J - C i' -R O -tF , SZ - C-B

J=X X 3±*=*=I< Í= LT

A-ME~

. \

ž = —V__ /.__ ___i-J U

STKAL* usH - J J —

B PIKP/ - -SWí. 4aiv/{-

-J-Jf * y >

é

L ' V'r-

'- j 'fc4-dirvÄ -

I I T T

T rn ”SÖ - <?

- i - , ¿ -

r —r

rD * tf

m

P ž £ -

1 . L ITI C. &

* m

Si i / ¡ li-

UCU Sl. * o (SSZl - *£*«, Bb/S 0 3

X J _ J C X

L4 i_J

u ÍU--

'U U

L _ l l _ l ^

Page 67: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Psalm 29

= 92

refren E H

glasba in besedilo: Nina Novak in Urša Skoberne

E...« tt». 'i

■#__ TD aj- te G o-spo -du čast nje - g o -v i s i-n o - vi____ D aj-te mu sla-vo, p o j- te

MHM — h Hr v - V- 4—H i . ¡ n ■=— i— V - y - V -

~ë ■ -JL i Ji ' m * "i

L— 5 - 3 MNL *5— jL t *# L-JUij t .. ‘ ñ û

■»— iL ■#L <9

mu vsi ro-do - vi____ Sla-v i-te le Nje-go-vo sve-to I -m e in z va-mi po - je naj zdaj

J? 1 Ji JM■:-k-C'S 1. kitica A...—-----i— —;-----*—§ * M J --Í-LU—J) j ’ J1 J’ J)

13

vsa-ko sr-ce! Glas Go-spo-dov nad v o - d a - m i , Bog ve-li-ča-stva naj bo z va-mi.

H

J? HA . i---------f— -----j----------- i-- \ ■ \ \_.. ■5—\— —V--J— J J J—J>-§ l l j - J J .fr j b j b j d 1 J- J. M N N n N N ) 5 Ui—3—3-

| ¡ é

Glas Go-spo-dov je gr - me - nje,

2. kitica

o-gnje-nih zu-bljev je go - re - nje..

i j j J» J' J' i 1 1 3> IGo-spod p re-tre - sa p u -šč a - vo, o - bje-m a svo-jo n a - r a - vo.

21

I J J| J^-Ji^rjj) Ji ji p f £=£=5mGospo-dov ve-ter go-zdo - ve ra-zga-lja, vse stvar-stvo po-zdra-vlja svo-je-ga K ra-lja ..

3. kitica

J1 J1 J J' ■■ J i' Jl J J 'ij.

Na v e -k e On p re -s to - lu - je in mir svoj nam da - ru - je.

Page 68: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Slava ti, Gospod, izvir veselja siODPEV J = 96 a F G4 C

- L j - ,Sla - va ti, Go - spod, i - zvir ve - se - Ija si!

r ? . n . . j n

T

h7

St_j* z s — T r

Hva - lje - no bo - dif r i — czr

tvo - je i - me! Sla - va

G4 a F

ti, Go-spod, ti kralj e - di - ni si, a-men, a - le - lu -ja!

j m ~ n n j - n - j . j j

Page 69: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

KITICE G4 G

bom v h¡ - Si svo - je - ga Bo - ga da-nes ¡n na ve-ko-m aj!

r ~ r z - f i r i s i j. > j> j h ,h ,i j-

2. Naj srce ti poje, duša te slavi, ti nikoli smrti me ne prepustiš; kažeš mi življenje vere, upanja, sreče, ki se ne konča!

3. Po vsem svetu narodi slavite ga , in oznanjajte resnico vsem ljudem; blagor tistim, ki zaupajo v Boga, zanje bo večno skrbel.

Page 70: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Slava ti, o Bog, Oče našODPEV J = 96 G D

fj'1H fTT]-lr■ H1Sla-va ti, o Bog, O - če naš, sla-va ti, bo - žji Sin in

a mnaš Re - še - nik. Sla - va ti, Duh sve - te lu - či,

■T--T- L J -

#ve-čna sve-ta Tro - ji - ca, te - bi sla - va in čast.

~>J. J"" ^ ~ j ~2~~1 ^ J.

Page 71: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

KITICE e

G7

P if f r f-

T ~ Jsvo - je nam da - ro - ve de - liš____Ustva - ril si nas, _ sprej - mi

r ~ m ~ n T .

a D H7__________e

l * r r - h b f l msr - ca v dar, mi mo - li - mo te, po - ve - II - ču - je - mo te.

IrFLEE2. Jezus Gospod, Sin in naš Rešenik,

naj dvigne k tebi se ta naš spev.Tvoje srce odprto nam govori,da večna ljubezen Očetova v njem gori.

3. O božji Duh, ti svetosti si Duh, k resnici vedno vodiš nas ti.Pridi med nas, razsvetljuj nam poti, naš bodi Gospod, da bomo price povsod.

Page 72: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Mešani zbor Sončna pesem

Jernej Kurinčič, Luka Mavrič

É Î r r ir r f ir pp.. r r¥in ves bla - go - slov.. Te - bi, Naj - vi - šji, e - di - ne-mu___ pri -

ÉÉbla - go - slov.. Te - bi, Naj - vi - šji, pri - sta

bla - go - slov..

S

Te - bi, Naj - vi - šji, pri - sta

iB

bla - go - slov.. Te - bi, Naj - vi - šji, pri - sta

12

-» r -----*-sta - ja in ni - hče ni vre-den Te_____ i - me-no - va ti. Hva-ljen, moj Go-spod,

ja A.. Hva-ljen, moj Go-spod.

=thn------ "'“ar1 -------*—_sU---------u — , ------Í— r r f —r> p - jja A. Hva-ljen, moj Go-spod,

:l. t I r T f c n Íf I f r r "Cija A.. Hva-ljen, moj Go-spod,

A M 05

Page 73: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

2 Sončna pesem

18

|f7F=r=^=FF i k, f H *1“ '-----—»— — JÏ J U J -- - J-# m a» a-J J

z vse-mi T v o -j i-m i stvar-mi,. naj-prej s soncem, bra - tom ,___ nas dni raz-sve-tlju ■

f ■0—'—0-/ vse-mi T v o -j i-m i stvar-mi,. naj-prej s soncem, bra - tom,.

-»—9—rnas dni raz-sve-tlju ■

J J f Tr~ rz vse-mi T v o -j i-m i stvar - m i,. A .. nas dni raz-sve-tlju ■

Sm - f -

z vse-mi T v o -j i-m i stvar - mi, nas dni raz-sve-tlju -

24

—o~je.

J ■ J i p p - J jv jf - jL e-p o je in v sil - nem si - ja - ju ža -r i,. Tvo - jo sve-tlo-bo od-se -

■ j j i j ~ i j j u j j ^é * *L e-po je in v sil - nem si - ja - ju ža -r i,.je- Tvo - jo sve-tlo-bo od-se -

rr rp p pje. Le - po je in v sil - nem si - ja - ju ža - ri, A. Tvo-jo sve-tlo-bo od-se -

S17(3

s

je. A .. Tvo - jo sve-tlo-bo od-se -

p=*=

i

-‘:*I

M

i rf i 1 - - ' - Jn i^= ----- je.

/Ts----- .----- ---- 1

' " J J J 'va, nam da - ru - =—' je-

/T\

g Jva, nam da - ru je.

- 4 - ---------- :~ r — \^ ------------------ J— -------------------------- -c h --------------- i ------ ]

va, nam da - ru - - - je.

Page 74: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Sončna pesemTenor Jernej Kurinčič, Luka Mavrič

" f Í _ T f ~ Í — t l -------- *— « * ... . —t ! — 1rr-1&— p * J ' '*l ; f »» -S ■±z----- % _ h - i r J dm . bla- go-slov._

21

p f i j j j h h 'j j ?A.. nas dni raz-sve-tlju - je. Le-po je in v sil - nem si - ja - ju ž a -

28

H ------- -------- \ r s ~ j ~ - Y ~ V - H ■t— H F H H " — r - ^ --------------*------^ v a rJ v * m a - U a — J ^ - 1 P - J ' a * a «1-------------......— S

m ' a ■■■ " i i ..... '—s ^------------ i ------

je.33 „ 2. kitica

f ..f f p [T I f M J'l J-J J (O f i^ xn mHva-ljen, moj Go-spod,. v zve-zdah, se - stri. A.. vse

39

J J J J1 .M j j n p p i* p m i &

45d ra -g o -ce -n e , le - pe, hva-ljen bo-d i, moj Go-spod,___ v se - stri__ A.

3. kitica

£ r r .r p t f =i_ bi-stra in či-s ta je po - ni - žna, do-bro de ne. Hva-ljen, moj Go-spod,—

50

xn

v na-sem o - gnju,_ z njim noč nam raz - sve-tlju56

i» J ji.J. 1-«Uh r - r r r« ----- <9-

jes,61

hva-ljen, bo - di moj G o-spod.

£

v ze - mlji, nje - nem A.

4. kitica

«—m- *---- & m ' m ' ~ r r

— vse ka-kor m a-ti nas hra - ni, o -b d a -ru je- Hva-ljen, moj Go-spod,—

AM05

Page 75: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Sončna pesem66

|g~' - v J1! J J J"pTpll l f ,• Jt| i' i' J' i' J J' J3 E

v o - nih, ki. A.. pre - na - ša - jo sla-bost, tr - pije72

p-J I J . l’i l I Ji Ji Ji J J J i 1^ r r r p p w~’—P'■m—s-

78

nje; Bla-gor njim, ki v mi - ru o - s ta -n e -jo hva - A.

5. kitica

O-če, Ti jih boš o -

sp~TT~

kro - nal, dvi-gnil k se - bi.

m p p

Hva-ljen, moj Go-spod v na - si se - stri _

m - mTT

A.. za - to go-rje za - kr-knje-nim____ Bla-gor vsmr-ti ti-stim , ki91

f-J |I,J- J J J Ji I J U= -&*■------------ti. Hva-bi - va - jo . dru-ga smrt ne bo jim mo - gla nič sto - ri

a 6. kitica„.jp—^ ^ — i j -v Nn 1 .......... ... ^ ----- k

t r * *« ^ j - p

r r r t r J |mo - je - ga

103

j . j j j j j j j i i f r= r= fži - te Mu po-ni - žno, vri-skaj-te Mu, poj - te, od vzho-da do za - A.

109

X C

— daj - te Mu sla - vo na ve - ke, Ga mo - li te.

Page 76: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Spremenil srca je, A J= 120

y i ‘ ‘ .------------------------- = F = ñ 5 i r~i-: = j ~ i --------L/

1 -

* ^ T T f 1Spre-rr

3 8 7 ' ' i 1 ^ Í 1

L re - nil sr - ca jej

^ d = .

t i = yspre - me - nil

- n s ~ if m m m 4

nas je vse,__

i -H 3-— - J

L f ^ J

B

p = m .97

T Ton res zi - vu A - le - lu - ja! Spre-me-nil

-n- - n ^ -rl •' jr ^ r

—L ^ J L^J f—

t i = £

sr - ca je, spre - me - nil nas je vse,_____

. i .— 3— r ~ i j — } J j — 3— j

Page 77: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

KITICE a 7

B F

a7

2. Ko hodili smo skozi temo, ti si ogenj za nas prižgal,z njim pojdimo, zažgimo zemljo in oznanjamo dan Boga.

3. V svet nas vodi njegova roka, da resnico oznanjamo,da ponovno se vname zemlja in v svetosti spet zagori.

4. Bratje v Jezusu smo postali, v ljubezni in veri vanj:le en sam je naš Bog in Oče, z odpuščanjem nas rešil je.

5. Slava tebi, naš^Bog in Oče, ker darujemo se lahko; daj, naj hodimo v svetlobi,v odpuščanju svobodni smo.

Page 78: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Sveti angelSašo & Robi

Soprano I Pí■0----------r-0-.______

£

£ í p

S v e -ti an-gel, v a -ru h m o j, b o - d i ve-dno

dteftr n i >j-------- ----- - -f r r * * J •*^ £ti zm e-n o j.. N oč in dan ob stra-n i stoj, v a -ru j me, o __ va-ruhm oj. N oč in dan ob

19

M

s tra -n i stoj, v a - r u j m e, o __ v a - r u h moj. Prav pri - sr - čno pro - sim te,

S ®B P25

■0----0----« « - 1—«

v a - ru j m e in vo - d im e .» 9

Prav pri - sr - čno pro-sim te, v a - ru j m e in __ v o - d i me.

B S i p ipi i r 1 1 rf f

Prav pri - sr - čno p ro -s im te, va - ruj m e m

B §¡¡gipi! m m

♦ ' ž i­vo - di me.

J r t f - r - = * — p — i * ' ------ yf>

f H1*— v —

—F t = i

T ■^ ....jß

§ T r 1A

M“1--------- J -

t = M M

Page 79: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

IßSveti angel

■>:¥s - m mB

S ve-ti aigel, va-ruhnoj, b o d i v d n o

49

m m M m m r p Í M eB Pti zm aio j. N oč in dan o b __ stra-n i stoj, b ra -n i m e, o __ va-ruhm oj. N oč in dan o b __

55

S

A - - men!

mPB - o -

s t r a - n i stoj, b r a - n i me, o __ va - rah m oj. A - - men!

61

S f = a Z3= -e - -e -■»— w ■0----- «* TJ~ T T

m en!.

«*»

m en!.

T5~

B m

men!

- e -

men!m

3 E

-e-

Page 80: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Ti si šel na kriz

E4 D D2/Cis h E

kralj, so - dnik sve - ta, slad - ki že - nin sr - ca.

ÉÉ 7 = ^ - 3 f ~ ¡ ¿ §

KITICE

— r = ï ° 2• ' • ' • » • # *._<»

ti, pše - ni - čno zr-no, ki u - mre, da po - Ije spet vzcve - ti.

-n l~ il n " i r~rr i k n i

Page 81: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

2. Ti, kri življenja, ti, kruh vstajenja, ti, polnost resnice, izvir luči, ki v večnost žubori.

Ti, strah mogočnih, ti, veselje majhnih, ti, sen svetnikov,zanos mučencev, moč novih rodov.

Page 82: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

ODPEV, FJ =120

Ti sveti Bog siB F B_____

nP =>

Ti sve - ti Bog si, sla - vljen bo - di ti!

J""3

t â - v -

F B- T Ï -

f-

\ = = f ^ F = F = f 2\I r r - f f

Bog s

i — - n

i,

J— J

' ‘ t — Gnaj pra - znu - je - m

n . O " 3

3; Bog si lju -

a d B 9 C4

= 0 = d

- 3

t - jbe - zni, ne - žno sti, u - smi ,v- lje nja Go spod!

-n-- ■ J -. /• I - n ~ j J“ 3 j — j J-

- t l - M ~ U ~ n U J

Page 83: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

KITICE a

i PSf7 t/7

er r S "1. Naš Go - spod_____ je kro - tak, mi - lo - stljiv,------

i j — j — j J 3 j — - y — ¿

t u r - r -a C4 B

Î T U S mdo - ber, po - tr - pe - žljiv.

J / “ 3 - / 1če po - trt si, on

J J 3—J J—2r ' I_ J " 'T'

9? d7

za - te skr - bi;— do - bro - ta Bo - ga— za vse je lju - di!

j 3 3 ~ j J> n j - j - j J) n nf ■* e r t _ r - r Y

2. Zvest Gospod je v svojih poteh, kar izreče, drži.Tvoja dela oznanjamo vsi; pravičen je Bog v vsem, kar stori.

3. Vsega zla me obranil je Bog, ko v temo sem zašel.živel bom in opeval Boga, oznanjal ga bom; močan je in svet!

4. Vseh dobrot ti povrnit' ne znam, moj Gospod, Rešenik.V vsakem času, moj Bog, ti bom pel, veselo srce ti bom podaril.

Page 84: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

=7-rÉE

nr • ii mo soiVfio

rq r-fc¿ = ?=

! Ti - ho ! so. ti • ho i so.4 • ¡ ro 2. i ia *5, !PfÇ

. > 1 > Í= P = ¿ ^ZA

t r'ca "j ?ne ss

■ce i vot

Š u nz - ! pe! p rc * í * i JVC; zz N-ia - i m

‘A«??■ i

; ne glo j vro - ¿3 ! hoi sr

-¿ 3 * A ■v 3)

! s k le p (.5, X ■ )Ti - ho

IA

- . . V ....« .... > — - ■ ........ .......... \

" É V * ................. " " ■ ! ' " - r ^ ------------ :. ; : ------------------ -- — p— ? — _ g — " " " . Î g » f — J —r -^ < ------------- • ------- * -------¡ * * »1 ; f

Î 5

: '? z _______:

¡ ! i i !i tuí ne DO - VC - do? 1 » ?re - 1 *U - iTic i .■«), da bi i jih

;1

- J -------« -------

i1 - 0 — . j - i ........... !—--------- V------- ;-----------------------

i . 1 . i i j i i

+ * — «— 1 ---------------i M i j

I M ------- f e- 1 v —r —------:— ;/■* r .i f 1'— r -------«-------

----------- r ------- ¡---------------------— ------- i -------~ è -------# -------- ^ —r\ r ---------------- —---------:----------- :---------------------------------- :— - r

/

Page 85: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Varuh

Tenor

Bas

Sopran

Alt

T

B

S

A

T

B

T

B

T

B

H m m P m — v

® Pc

1

4) -

k4

gled po

F = t =

v-zc

i

i-giX - jernM U Jpro - ti ne-bu od

F = ^ - r ....—

—J

kc

F=l

)-de

1 =

—J

r pri-hJ

a - ja m

f= i

o-ja po-mo

t = q

Č. Po - gle

F = l

d po

—J

v-zc i-gi

—#

1 -

m

jem

¡¡t r. ■ 1

------------------^H

U--------- 1 é '

i •

J------------------gH -------

M-------

J----- J -----------------s*

- i - f i ------ 1

r r iu

- r T • ir r 'ï— E - — -

r ----J ---- 9— • 0—0—• —4 0—■---0L-i i JJ—0 * • — 9 J—m--- 9— • — 0—J=a

Po - gled pov-zdi-gu - jem pro - ti ne-bu od ko-der pri-ha - ja mo-ja po-moč. Po - gled pov-zdi-gu - jem

13

f f i i ßmnj nik -

j - — i~ - K l

dar___ ne

4 - 4 - h

spi.

1*

In ne do - pu -^ = -

sti,___ da me

, r ' t f i

za - sie -

£ $ = ¡

--------f --------------

pi o - genj

f > t f i/ m. m mK ---- 0— * - 1 7 7 L ~

y

moj____ nik - dar___ ne spi. In ne do - pu - sti,___ da me za - sle - pi o - genj

21»--- • — K— >. „ , . i ....- t ~ i> . .. - r - r ----j-----K—4 " - -......... *• ■ “

s<)n-

N

j —

ca__

Nt.*

* — = a =pred o - čr

>. J l f i f

' • '♦ L r 'ni. Ko se no£

s-=------- n -------- f f i ,«

— —

spu -

J . 7 w..1J - J - 1 J ,—sti pol - ne lu - ne sij ni po -

- d — « - * i* — p . ^ »/s

sc29

m-

s—

ca

4 — ±------- —

pred o - čr

4 — Î - L .

ai. Ko se no£

----■*, m —ar

spu -

= - f r —

j - ' i— 1 =— r 7 [ _ r

sti pol - ne lu - ne sij ni po -

1 * n « : :<

® Č

i

4 -*—•i- tl_4ca

i» 7 J l vne kra

-----è, J*"Hh 1 uti. Ko se

1 li.

±f=noč

'r r ¿ r rspil - sti pni - ne hi - ne

ji ' y-f—r—

či - tkn

f 7 -m —é

ne kra

---------- î ------2 _ L J -

ti. Ko se

1

noč

_______ £•__________v L 1______________

5pu - sti pol - ne lu - ne

Page 86: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

2 Varuh

36

f -sij ni po - či-tka.

J "J: \ j- ■ëÜ:«i"

2.kitica

ne kra - ti. Po 2.Mo-ja dlan__ se o-

r- r - • r :- ^B p= ^ . ^ r ■ r

sij ni po - či-tka. ne kra - ti.. 2.Mo-ja dlan__ se o-

45

Nh^pi - ra

j.....

i¿«j —:—•Stv

m i .r

a—1k vse-ga

i.j jkar sto

| J j " j i

-ji-

i “ .

Najini

> *< *< M r

zlo pre - ti, me-ne

/ m- á-s 1—m m ' r - ---- J ----* - rJ. * 77[i=B

pi - ra nanj____ Stvarnik vse-ga____ kar___ sto-ji. Naj-mi zlo pre - ti,____me-ne

r ^ r n Ä--- 1*1--- ----*« 1* I» = | = | } • *f P P g : f : ..-J - 7

« J

F = rne skr -

= 4 i

bi v mo-ji

------

Hu - ši* 7 , J -

mir ži -

« •

vi.

-«-=----------- 1

* 7 L fNe po - tu - jem

» • 9 -

1 r ' i % 1sam, zdaj sem

= ^ — '" =B

ne skr - bi v mo-ji du - ši. mir zi - vi. Ne po - tu - jem sam, zdaj sem

61

....É = É m

tu zdaj tam zma-no Va-ruh_ je vse dni.

mNe po - tu - jem

š iB n r i r » L / i p r r | i : ^tu zdaj tam z ma-no Va-ruh. je vse dni. Ne po - tu - jem

r r ir cjipw — »? Î rsam,____ zdaj sem tu zdaj tam z mano Va-ruh. je vse dni.. Po

>): J. . „ C... fEEEEEEB H LT Ip fT ^ msam, zdaj sem tu zdaj tam z ma-no Va-ruh. je vse dni. Po

Page 87: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Via dolorosa Sašo in Robi

Soprano + Alt

Tenor + Bas

J u - t r a - n j i hlad, dan se bu - di, po - bit v prah, za -

U l, j , )===,

r ^

a a

h = 1 - = 1 = ^ , ■ J" ~T ~thpr J ' J j1—©----------------1- i ------* -----J -----m---- l_e--------------- 1- i ------ * ----- #------a----- —e ----------------

vr - žen od lju - di.

13

r i »it, i - - 1 > J * "P

% * — 1a

J-a

ti

í 1 * F

i * j - r - [ /T iZa-prem o-či,__

—o ---------------------------—J—f —f —--«-=------0-- " f --- f --- Jt-----4 0 — i-4 — d i— —r u e m 3 --- 3 t--- ------T----

19

m msvet tre -p e - ta ,____ a .

- J M t - * — J — i9 "A —o --------------------------- p p = h f — 1-&■---------— if — r — r — im— if __r -■ *3. » p—

" i- * —N .j

4 — • —

svet tre -p e - ta,25

JM t > h J - J J —a----- ------------- > n «y 4 = ^ i J "—jn ~ n ñ ikri-žu Bog vi

JM* f J------ B - f --- p-

—©-----i—i -------

-s i,

“1®---> '1* P

t1 M w A

le-su t --- «Tf

-• - f -— &če kri,

► f 1*---- ;

& ------* t

za člo

ÿ 1— r~p

l . j J i i : -- ve-ka u-mi-ra

—6--- 1—*-*— a ........Bog, zd

— f- aj pri-

P ñfih ’ “ ' 1 ^ r - w J -p — ú — J4

31

3 E« ----*bi - tih rok in nog.

3=3= 3 Ébi - tih rok in nog. N e -o n -sk a luč, po-g led sle - pi,

Page 88: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Via dolorosa

o h ; i i .......~m i J 7 r p _____^n— ---------- =

a

—■- t » — -— Ja

--- J c »* J r i r 1

Ta znan o -b raz ,_

Jg Btf =p=J I J q f= HrA r ^ « m r' r • 1—e ----------- 1. j ... j p ._

43

--------- =--------- — d— T— r ~ f — -m-------- .. II_zi— m— r. . rJ • M —eh-------- 1---------

na križ raz-pet,.

i J r r-i£-M__0.-O-

mna križ raz - pet, nje-gov po - raz, je zma-ga za ta svet. Glej, na

49

i h i J ' - b ------- *----------- = h = N = 1 = N k í f j , r i i^ ..* d d ‘ - à — 4 -

kri-žu Bog vi-

JP r J — c - P—

-Ž— M ----si,

1®— > f p

* d d 7J d <— :le-su te-če kri,

ŽU— i

za člo-

^ ----- 0— r

;:¿ j

ve-ka u-n

f m *,—

l-f—ii-ra

* i»

-B-—G--- 2—J ----c/

Bog, zdaj pri-

" 1 , J— iil i f t 1 1 ¿ Í I - - U J L : r r t £ : ~ r — L-T i \ - - - ■ * t

55

i f £ % H ** l J ) J > n *¡d g f c y

b

7 ^ - ^ —

i-ti

7 «----- 4

i ro

_

— J

c ir

iii nog-

i.4 3

1 > - . i

H i " i - i -

kri-žu Bog vi-

1 * — ------- F - f — a r -

1 — 1 4 --------

si,

i®— > r p ■

*■ 1 1 ‘ j

le-su t

1 ^ 5 ------*ïï

- i-S -------

&če kri,

V T — :

1 ------

z

Ÿ 1-----

— 9 -

a člo-

*— r( fo .t—• #r

---—« i —• .Æ L — » L J r j - 7 L f i

61

J-J 7 % t-6 +■0— 0 —4

ve-ka u-mi-ra____ Bog, zdaj p ri-b i- tih rok in nog.. zdaj p ri-b i- tih rok in n og ._

ŽEr » c i r 'Pve-ka u-mi-ra____ Bog, zdaj p ri-b i- tih rok in nog. zdaj p ri-b i- tih rok in n o g ._

66

tU- Ig &*

-0-

u - m i - r a Bog,.

■' 'pT '

tjt

-e -

u -m i-ra____ Bog,.

Page 89: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

KITICE

Vzemi srce mojed(h) d7(h) d(h) g7(e7) C(A) F(D)

J U1. Vze - mi sr - ce mo

Naj vse mo - je bi

À

m u m t — Tje, vze - mi ga, moj Bog, tje di - ha za - te,

J 3 J—2 J

G(E) A7(Fis) d(h) d7(h7) g6(e6) A(F) d(h)

C(A)

#F (D) G7(E7) d(h)A7(E7) g(e)

SC7(H7) F(D)

r f r p - ' - ¿ j

dne-ve in no-či;

n n j

ti me

Avo - di

J__ J J

in pod - pi - raj me,

Page 90: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

G7(E7) A7(Fis) d(h) d7(h7) g6(e6) A (Fis) d(h)

- jž r b ---------------------- — -------------------------------- r— ^ ^ ----------------

Í -----------T ----------

e - c

O: ........¡J.........~...r

E = i

i - n

i ------ 4

' I r i J r

o do - bri, ti iz - pol - ni me!

— J----------- J----------- J " ? J - 3 j' » ... ^|*---------- fr — F----------- F----------- t ---------------

2. Zla zahrbtnega, Gospod, me varuj, veri in delom mojim gospoduj!če tema zakrije pa pogled mi kdaj, sij skozi noč in luč mi svojo daj!

3. Glej, že vstaja zarja novega dne, sinje tiebo prelestno sveti se. Jezus se pripravlja, nič ne tožimo, v slavi prišel bo, glave dvignimo.

Page 91: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Were You There?, IpMfval

1. W er* you flvorw whan tfwry c ru - c ¡ - f io J my Lord? We»« you2. W *r* you lU r a whan fh *y rn i le d H im *o ttv* t r r * ? Wer# you3 . W er* y o v iher» whan fh«y lo id H int in lh « torrb? W « « you

" I 7 ' ; f - ^ - r p r 1— ¡-----------j---------- - n

*S o n « ' t i m u it cou» ¿ « s m

f ï - ^ s W« (o trom -b!«,

r—J ------r - f — • * - !

tiom -b l« . trom -b l«,

# = * = 1- 3 —i ^ rsi

fW *r* you t fw r *__ wf>*o cru • d - f i o i my Lord?W « r*y o y th » n » __ w h « i ftw y r e l ia d H im fo m * tro»?N W » jrou (h e r«__ w K *n ftw y lo id H im In r f * h W > ?

' -Ä13 c $

T

Page 92: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

J - 70

É H

Zahvaljujmo se

d 9 / f 3 F / g c C 7

Besedilo in jasca: N ada & Dečo t%ur

C / ,

ÉF add 9 G sus4

Za-hva - ijuj G Am

mo se, pov- D m

*/ -4* •+■ -e-

sod za - hv a- l j u j - mo se,

C / E F ! ¡.D9

^ î î î #

za vse za-hva- l juj - mo

É/FŽI F / r . C

«j *

se,Í *

ÉÉ„D9/ f8

S Ï —kar nam j e sto-ril naš Gospod, naš Bog.

C r a FShwCó) h 7

Za-hva

F/G Em

i) 5 s 5 s j « ts ^

sto -ril naš Go-spod, naš Bog.

Am7 H7sus4H7 Hm

i

■arMoj brat,Moj brat,

H 7sus4 H 7 Em

ne p o ­ne po-

za-bi, . za-bi

Dm7

bil si u-bog, tež-kih no-či

bil si u-bog! in tež - kih dni!

■jr- TàZdaj bo Zdaj la ■

IAm

ÉEAm/ q

gat si, hak si,

— v— brez brez

na-<ilog, z jZ skr - bi,

Î Í f

ker je u

Page 93: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Zavriskajte Bogu, vsa ljudstva

Page 94: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

KITICE e

2. Nihče ni videl Boga,v Kristusu razodel je obraz.Vsa dobrota razkriva se v njem, Sinu Boga ljubljenem.

3. Za odrešenje ljudi,da obnovil porušeno bi, da na zemlji zavladal bi mir, pride med nas božji Sin.

4. Ko se dopolnil je čas, na Marijo se Bog je ozrlin čeprav vsemogočni vladar, v njenih je rokah otrok.

5. V srcih učencev živi, včeraj, danes in jutri enak, vsem povejmo, da vzljubil nas je, z nami bo vedno ostal.

Page 95: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Zdaj sem tu, moj Bogl i , ^ - j v - 1:si— :v - —J

y--j r-.J..... ..-h - ■ .---- J---- J---- 1L : — J J J i h - p - g - g J

Mateja Ramovš

arr. BB06Ti naj - sve Vem, da ti

tlej - ša ve-dno

si luč v te- mi, _ ra - zu - meš me,.

ki raz-sve- vem, da ob

£ m£ £tli-la mo-je je sr - ce., meni si, ko i-ščem Te.

Naj bom po - ni-žen slu-ža-bnik Ti,_in ko ne na}dempo-ti na-prej,.

naj svetim tu-di jaz._ za-ču-tim tvojo moč.

s * iS M - _ t_ . - i J.-n - — 1* t - f —

0dPev Zdaj_sB * ... - '

em tu, moj Bog,

ii i J1 J

i t f d-^p-jF?pri - prav-ljen na pot, ki nu

J.. , i .¿.-5-——n--T-n' 'F“'.~W."m.mka-že jo tvo-_

12=11 é -r p—

ia dlan_

J -- -.m.-..j - P-

r> » i -

p-lp-r f —f-

-Jr J ■ jU-s|-J>-J

f: 1 V ë ^ 1 p~p P' T ' "

k--- 1---K--r

r^F =

_ V me-ni

.L J? A.je po - gum,_vem,da

«Uzmorem vse to,__ saj ob me-ni s

)....Jt? , j!) JV,

f r fp 5i ti vsak dan.

f>J J J w j— h«'iri S «

-VI'

tj

i

t!..

IV I.:{? p.. Ç ^ r - Pl i f r t ^ L = jJ

Page 96: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

H S < ' j

•DZnova se lahko rodiš A; ' Xs. -I D

Cl*oós ~r¿y¿se .A. 3cr «<s

\ - '________ __r - * ~

F

1, Znova lahko «¿epi • mi nu *

1 i

roaüñ

IdS.bo.drri

f j r .

mo- va jv ç dll á r to od - pu - |íis

Ji s " ir -v 4* -#*- f *i j

tah M1

O* - nes. í r ’i r .«Je w • n bo. t í ¿zai bo - do k sr jih

í va*! J*

i ¡ f ! i

v p ridos za- pa jc ¿f-so od- ia - ¡Æ

i i i■jc.TT> •

«i l V

A;V > ^ ■*• :j» * • *

î tJ !p ra - vS « oa Je - zusyo ¿ Í pi - a bo. t i izm zr 13 p re - no - vu pn =

r —— « i i* • « -+■ *

; r « dr

aa ?

Sf L A

» j

Íbo pov sni - ce

£çi - stoh ¡

i

»tara ­vi

bofteTa

J * isodi¡¿•r,'saj

In od - Dal ti Bo-gp

pra 'TVS se navo iic P1 - amzr — 0 pre - no

Í4L Jt :

tm.

1¿

\i ;

pcCbo,vi.

kdiiBo

• rus ti

;■ & *Í«■ •#

11*

Page 97: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Zmerno

^ L A I.

46. Zvezde gorijo(G rego r M a li)

Ma t i ¡a Tomc

Z ve zd e go - r i - fo , m î - l o ža - r i - jo , v radost p r e - l i - v a - ¡o m o r- je s o l- z a . D e -te l j u - b e - č e b i - s e - r e sre - če si - p i je t r - pečim v d o - l i -n o g o r-¡a . J a - s l i - c e 1 ve - čne , t du - še ne-sreč - n e , v c e r -k v i nam hrani s k rivn o s tn i o l - ta r ;

--------- =--------- r—I----—^ ~ ^«s = m íri X L

fus'

r

&r r r

“ 'A

» frr A .

. im /- Sopran in a l t --------- 1— ,

J J'| j" \ J- iftt1? f V ./ m r r pr 'r r r4 r ~ r rA n g e l-s k i spe - v i , ra jsk i od -m e - v i mo - I T—Fo v ja - s l ih na sla - m i Bo R o -k e s k le -n i - mo. vdano m o - l i - mo De - te, k iv n le v c u se mi - lo sme

-9 s -

r ^ re l—ski spe < e sk le -n i - mo, vdano m o - l i

3 -s lih n a sla - m i Bo - g a , mo De - te, k iv h le v c u se mi - lo sme - hi ja ,

v h o s f i - j i b i - v a , m ilo s t r a z - l i - va De - te n e -b e -š k o , naš mi - J i v ia - d a r,

m i i S J:: J: 'é is -

n r r fmf

i ®

ru U— A- U'A Æ i é f f f î

UM

f F F p P fr s ^ -

r .

ZB° R . . . . .nj m alo h it re je

I £t

slam i Bo m i- lo s m é m j - l i v i j

mm S f-K v r

an - ge lsk i ro - keskle l

v ho—s ti—ii

L

f■ v i mo va

J J

r j rmo - l i - jo De - te^ k i De - t e ne-

X ^ - —

Fr j rra js k i od- vdanom o m ilo s t raz

m

n.spe - v i- n i - mo,

3 ' 1 \t * L , -

me-

•n -

v ja s lih na v h le v c u se beško,naš

i

g o , h i ja ,

1

a n g e l-s k i ro -k e skle

vJr»M£&

V mo - h De - te De - te ,

1°senaš

” Bo - g a , sm e-h l ja , v la -d a r .

/ I»

m/

mr \

. f ?m o -li - jo D e -te , k i D e -te ne

J J fli-

f ff fr r rra j-s k i od v d a -n o mo mi lost raz

k - k l

spe - n i - bi, -

w m

VI,mo,v a ,

Á _

melil i

rvimova

§ à A

v ia - v h lev ■ be -

J e d

s Î ih nL c u se ško naš

.L i ­

siamimi

mi1011

±m 5~f r1 r' 'r re

r f

KCG 307

S

65

Page 98: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

Življenje v TebiBesedilo: M aja Bobnar Glasba: Anamarija Jakob

v ij i J i l j r j > j , j ! j r j , ß j i W J r - ß J > = j > j i j t = f r ^ j• - ë ' ë

Ta ve - čer le-bdim Gospod, sko-zi ve-ter v ne-bo, in vonj na-ra-ve me po-p&lje

dni_________________

J J J 7 j i J i 1 i j i J i j i j ? J v i 1 J i W l J ’ J ? * - U W ' J l J ) . J . J i j i

v tvoj svet lu-na si-je mi sve-tlo, zvezde pa-da-jo z neba pti-ce po-je-jo ve-čer-ni

J " * i J i 1 J T i ' j . J > ' l ' J » ^ j i j i ' i ' J J f

spev. To noč naj za-spim ko v mislih k te-bi hi-tim da se ne i - zgu - bim

r j | V i t t - n ---- 1------ h ---- —i— H * =

Daj Go

> ) • » / - .....

* ¿ *spod, da r

------ i

"voj glas n:

5 = M

M—J>ie pre:-bu -

— j-3"^-

di in _

il» y r r .

■J—4son - c

—r —

M —»

e pre-ž

i-r-J—J—

e - ne vse skr-

•• f - - f r ; i

|F # = i # = - k„, h b h - \ — V - » F F J i j v - y - j -------- :

b

^ ----- J-1 j . 1-*-

i, naj ne

- f - i

obupa

—r —*—— i

m ni-kdar, naj ne bo

š^S « tfl — i -*î-jim se svojih sanj, ker

l i l / j i ¡

vem da z mano si vse___

1 f P g ^ !

i r M t i i _ ------- i------------- > \ *f Op ” a

dni.

fytt f -

» --------------

V soncu

1 -

1 J i - j i - J j i - T j r j r J ^

go-re se ble-šče, po-gled me

■i

■ ^ ^ Ë - Ë â ^ ï --------

va-bi na vr-he, če-

Page 99: p l' u u V - Župnija Celje – Sveta Cecilija – Breg 18, 3000 Celje. M ay'the sun shine w arm up - on y o u r face, the rains fail soft upon you: j> n J . J > i " "jC Z*Z

225

Življenje v Tebi

S ä

prav o -v ir ne s lu - t i m o je ra-dostno sr-ce, saj v m la-do-sti m i go-ri, se ž iv -lje -n ja ve-se-li

29

ftS

in k o tp o to k ra -z i-g ran o žu-bo-ri___ V sakiov dan, ki ga ž i-v im ,__ naj vo-lji Tvoji le prepatim ,

-h ----- i — V - F = - -------------

I r i i ' i J J - J ' 1

da se ne i - zgu - bim !

-----------------------------

-&---------------------1 9------ S ¿ --------

vem da z ma-no s i___ E

- t e t j . f P — f f t f f f — r r

)aj CC.-

¡ y

rO -p-

I- 0 - 1 $ ----------------------------------------------------------S N

r â W r V — k — ■y ~\ H U h = M p =* = -V-S-

ol

t = 3

ju-pa

»r

Lm r

r _____

Y

t= *

li-kc

lar, n ft*

H H

aj n *.i—f '

t *

e boE. {Lr**T

— 8 —<

- j im s

î — J

e sv t j t

H t »

- M f -

o-jih

-1*-

jP -------

sanj,

^ T

i i = 5 j L =

ker

e = Æ = P

vem c ■ p- ]

ia z i ►

p— <

nailp- ■

o siP-* £

». *

i — S-

v se___• *-

j - a — M j—H

— i1-= H *—

E = = ^ i i = -= ? = H M j—

9