Ovo je nasa vjera

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  1/57

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  2/57

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  3/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  3

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  4/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  4

  OVO JE NAA VJERAejh'Abdullh

  ibn Muhammed ibn 'AbdulWehhb

  Plav, Sandakabn 1432. hidretske

  jul 2011. godine

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  5/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  5

  Izdava:''K e l i m e t u l H a qq''

  Plav, Sandak

  www.kelimetul-haqq.com

  www.kelimetul-haqq.org

  [email protected]

  Autor:

  ejh Abdullh ibn Muhammed ibn AbdulWehhb

  Prijevod, prelom i lektura teksta:

  Eb Ahmed

  Unos tekstaUmmu Ahmed

  Dizajn korice:

  Eb Merjem

  tampa:

  ''K e l i m e t u l H a qq''V A N A N A P O M E N A !

  Svako kopiranje i umnoavanje ove knjige

  ili bilo kojeg njenog dijela

  bez odobrenja izdavaaje veoma

  pohvaljeno i preporuljivo

  http://www.kelimetul-haqq.com/http://www.kelimetul-haqq./http://www.kelimetul-haqq./http://www.kelimetul-haqq.com/
 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  6/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  6

  Rekao je Allhov PoslanikMuhammed, sallallhu 'alejhi we sellem:

  ''Najvrijedniji dihd je rei rije istine pred

  nepravednim vladarem.''1

  ''Prvak ehd je Hamza, a potom ovjek koji doe

  nepravednom vladaru, kae muistinu

  u lice, pa gavladar ubije.''2

  ''Neka nikoga od vas ne sprijei strah od ljudi da kae

  istinu kada je vidi ili bude njen svjedok, jer mu rije

  istine nee pribliiti as smrti, niti mu umanjiti

  nafaku.''3

  1hadth biljee Eb Dw, et-Tirmih i Ibn Me u svojim

  ''Sunenima''o Eb Se'a el-Hurija i Eb Umme el-Bahilija

  2hadthbiljei Hkim o Dbir ibn 'Abullha

  3hadthbiljei imm Ahmed u svome ''Musnedu''o Eb Se'a el-

  Hudrija

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  7/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  7

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  8/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  8

  PREDGOVOR IZDAVAA

  Sva hvala pripada Allhu, Gospodaru svjetova i

  neka su salawt i selm na naeg poslanikaMuhammeda, njegovu porodicu i sve ashbe.

  Knjiga koja je pred vama je prijevod risle4ejha

  Abdullha, sina ejha Muhammeda ibn Abdul-

  Wehhba, Allah im se obojici smilovao. Nije nam

  poznato da ova risla igdje postoji odvojena, tam-

  pana kao zasebno djelo, a kako je ona sastavni dioknjige Ed-Durerus-Senijje, 5 osjetili smo potrebu

  dati joj naslov, pa smo je nazvali onime to najbolje

  opisuje njenu tematiku.

  Tako smo joj dali naslov Ovo je naa vjera, jer

  u njoj ejh, Allh mu se smilovao, objanjava ono u

  to vjeruje svaki pripadnik ehlus-sunneta wel-damata i pobija glasine, lai i potvore vezane za

  njihovo vjerovanje.

  4Tj. pisma ili poslanice.

  51. tom, 222.-241. str.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  9/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  9

  Molimo Uzvienog Allha da prijevod itampanje ove knjiice uini tekim na vagi naih

  dobrih djel na Sudnjem danu.

  Molimo Uzvienog Allha da uini naa djela

  ispravnim, da ih uini samo radi Njegovog Lica

  iskrenim i da ne dozvoli da ni za koga u njima bude

  udjela, mimo Njega Uzvienog.

  Molimo Allha, subhnehu we te'l, da obilato

  nagradi svakog ko svojim trudom, vremenom i

  imetkom doprinese da se ova i sline knjige

  distribuiraju meu ljudima.

  ''KELIMETUL-HAQQ''

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  10/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  10

  ejh 'Abdullh ibn e-ejh Muhammed bin'Abdul-Wehhb je rekao:

  U ime Allha, Milostivog, Samilosnog.

  Hvala pripada Allhu, Gospodaru (svih) svjetovai neka su salawt i selm na naeg Vjerovjesnika,Muhammeda el-Emna, njegovu porodicu, njegove

  ashbe i tabi'ne.A potom:

  Mi, skupina gazwe (vojne ekspedicije)muwehhid, kada nas je Allh poastio a Njemupripada sva hvala ulaskom u Mekku el-Muerrefu,u podne dana subote, 8. dana mjeseca Muharrema

  el-harma 1218. godine nakon hidre, nakon to suglaveine Mekke, njena 'ulema i svi njeni stanovnicitraili garanciju bezbjednosti od emra gazwe,Su'da; nakon to su se prethodno sloili sa voamaHadda i emrom Mekke, da se bore protiv njega iliostanu u haremu, da ga sprijee od Kue (Ka'be), alije Allh kada su trupe muwehhid krenulemarirati ka njima ubacio strah u njihova srca, pasu se oni rasuli u panici, svaki od njih smatrajuipovlaenje svojom najboljom opcijom.

  I emr je tada ponudio garanciju bezbjednostisvakome u el-haram e-erfu, i mi smo uli, a slogannam je bio telbija, sigurni i obrijanih glava i

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  11/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  11

  skraenih kos, ne bojei se nikoga od stvorenja, vesamo od Gospodara Sudnjeg dana. 6

  A kada su trupe ule u harem, u svom velikombroju, sa samopouzdanjem i smirenou, dobrimponaanjem, ule su bez sjeenja stabala, ne jureiivotinje, niti prolivajui ikakvu krv, izuzev krvikurbna ili onih ivotinja koje je Allh uiniodozvoljenim, u skladu sa propisanim nainom.

  I kada smo zavrili svoju 'umru, sakupili smoljude u jutro dana nedjelje, a emr, rahimehullh, je'uenjacima predstavio ono to smo mi traili odljudi i zbog ega smo se borili protiv njih, a to je:ihls (istoa) tewhda za Uzvienog Allha, jedino. I

  on ih je obavijestio da izmeu nas i njih nemarazilaenja u pogledu iega, izuzev u vezi dvijestvari:

  Prva od njih je ihls (istoa) tewhda zaUzvienog Allha, spoznaja vrsta 'ibdeta i spoznajada je du' (dova) jedna od njih, te razjanjenjeznaenja irka zbog kojeg se na Vjerovjesnik,

  sallallhu 'alejhi we sellem, borio protiv ljudi, anjegov poziv se nastavio dugi period poslanstva u taj

  6ejh kao da aludira na jet:da ete, sigurno, u asni hram ui

  sigurni - ako Allh bude htio - neki obrijanih glava, a nekipodrezanih kosa, bez straha. (sra el-Feth, 27. jet) (napomenaprevodica)

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  12/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  12

  tewhd i naputanje irka (pridruivanja partneraAllhu), sve to prije nego to su mu nareena ostalaetiri erkna (temelja) islma.

  A druga stvar je el-emr bil-ma'rfi wen-nehj 'anil-munker (nareivanje dobra i odvraanje od zla), odega kod njih nije ostalo nita, osim imena, a njegovefekat i znaenje su izbrisani.

  Tako su se oni sa nama sloili u pogledu dobroteonoga na emu smo mi, uopteno i u detalje, i emrusu dali bej'u na Knjigu i sunnet; to je od njihprihvaeno i svima je bilo oproteno.

  Stoga on nije stavio ni najblai pritisak ni na jednog od njih i nije prestao da se prema njima

  ophodi sa krajnjom blagou, posebno premauenjacima.

  Tako smo im mi objasnili na tom sastankuprije nego su se oni razdvojili od nas dokaze za onona emu smo, a od njih smo traili nashat,podsjetnik i objanjenje istine.

  I obavijestili smo ih da je emr na tom sastanku jasno izjavio da emo mi prihvatiti sve za ta oniiznesu jasan dokaz iz Knjige sunneta ili predajuselefus-salha, kakvi su hulef'ir-raidn, oni kojenam je nareeno da slijedimo u njegovim rijeima,sallallhu 'alejhi we sellem:

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  13/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  13

  ''Slijedite moj sunnet i sunnet ispravno upuenihhalf nakon mene...'',

  ...ili od etiri mudtehid imm i onih koji suuzeli znanje od njih, do kraja tree generacije, zbognjegovih, sallallhu 'alejhi we sellem, rijei:

  ''Najbolja od vas je ova moja generacija, a onda

  oni koji ih slijede, a onda oni koji ih slijede.''I mi smo ih obavijestili da smo mi sa Istinom,

  gdje god ona ila, da smo sljedbenici jasnog dokaza ida mi ne marimo ako to znai supotstavljanje onomena emu su bili oni prije nas, i oni nisu porekli itaod toga.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  14/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  14

  U VEZI SA TRAENJEM POTREBA ODMRTVIH I U VEZI GRAEVINA

  SAGRAENIH NAD GROBOVIMA7

  Tako smo im mi iznijeli meselu (pitanje)traenja potreba od mrtvih i pitali ih da li je i dalje

  (kod njih) ostala ikakva ubha (nejasnoa) u pogledutoga. Tada je jedan od njih spomenuo jednu ili dvijeubhe i mi smo ih pobili neospornim dokazima izKnjige i sunneta, sve dok oni nisu prihvatili i dokmeu njima nije ostao niko ko je imao neku (ikakvu)sumnju ili nejasnou u pogledu onoga zbog egasmo se mi borili protiv ljudi i da je to jasna istina u

  koju nema nikakve sumnje.I oni su nam dali svoje najjae zakletve, a da to

  od njih nije ni traeno, da su se njihova prsa rairila injihova savjest raistila, da kod njih nije ostalonimalo sumnje da onaj koji kae: O AllhovPoslanie!, ili: O Ibn Abbs!, ili: O AbdulQdir!ili drugo mimo njih od stvorenj, traei time da

  otkloni zlo ili pribavi dobro, od onoga to niko nije u

  7Ovaj i sljededi naslovi ne postoje u originalu na arapskom jeziku,

  ali su ubaeni rai bolje preglenosti prilikom prelistavanja iiitavanja ovog kratkog, ali vrijenog jela, te prilikom vradanja iposjedanja iz istog (napomena prevoioca).

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  15/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  15

  stanju uiniti, osim Uzvienog Allha, kao to jeizlijeenje bolesnog ili pomo protiv neprijatelja, iliuvanje od nevolje ili slino; da je takav murik,poinilac velikog irka, iju je krv hall proliti iimetak uzeti, ak i ako on vjeruje da je vrhovniupravitelj svemirom jedino Uzvieni Allah, ali seokrenuo stvorenjima dovom, traei od njih efat

  (zagovornitvo), i pribliavajui se preko njih u ciljuda ispuni svoju potrebu od Allha, vrlinom njihovetajne i njihovim posredovanjem za njih, dok su oniu berzahu.

  I da su graevine sagraene nad grobovimadobrih ljudi u ovo doba postale poput kipova kojimase ljudi okreu za ispunjavanje potreba, i kod kojihse ine djela pobonosti, i iji stanovnici se prizivajuu tekoama, kao to su to ljudi prvog dhilijjetaimali obiaj initi.

  A meu njima su bili i muftija hanefijj, ejhAbdulMelik el-Qale, Husejn el-Magrib, muftijamlikijj, i Aql ibn Jahj el-Alew.

  Tako smo, nakon toga, mi unitili sve emu seinio ibdet, velianjem i vjerovanjem u njega, i uta se nadalo da je sebeb (uzrok) koristi i pomoi, odsvih graevin sagraenih na grobovima, i drugomimo toga, sve dok u toj istoj zemlji nije nestao

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  16/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  16

  svaki oboavan tgt, a sva hvala za to pripadaAllhu.

  Onda su ukinuti svi porezi i carinske stope, i sveduhanske lule su slomljene, i objavljeno je da su oneharm. I spaljena su sva mjesta posjeivana od stranehana (korisnika narkotika), kao i ona mjesta kojasu bila poznata po nemoralu, i objavljeno je da svakomora klanjati u dematu, umjesto klanjanja urazliitim grupama; naprotiv, da se ljudi trebajusakupiti da klanjaju za jednim immom, a da bi tajimmtrebao biti sljedbenik jednoga od etiri imm, Allh bio zadovoljan njima. Onda bi ljudi tako biliujedinjeni, Allh jedini bi bio oboavan, dolo bi dosaglasnosti, a razdor bi nestao. I njima je postavljen

  emr i stvari su bile izmirene bez prolivanja krvi,naruavanja asti, ili pritiska na bilo koga, a svahvala pripada Allhu, Gospodaru (svih) svjetova.

  Onda su njima date risle (poslanice, pisma)koja je napisao ejh Muhammed u vezi tewhda, akoja sadre dokaze i objanjenje argumenata za to

  (tewhd), sa nedvosmislenim jetima i mutewtirhadthima, u cilju da se ubijede. Asaetak tog pismaje uinjen za optu javnost, da bude distribuirano nanjihovim sijelima i prouavano na njihovimskupovima, a i za ulemu da im objasni njegovaznaenja, da bi oni spoznali tewhdi uhvatili se za el-urwetul-wuthq (najvru vezu), i da bi im bila

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  17/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  17

  razjanjena stvarnost irka, da bi ga oni mogliizbjei, bijui na basri (jasnom razumijevanju),bezbjedni.

  A meu onima koji su bili prisutni od ulemeMekke i svjedoili veinu onoga to se desilo je iHusejn ibn Muhammed ibn el-Husejn el-Ibrq el-Hadrem el-Hajjn. On se bez oklijevanja sastao saSudom i njegovim savjetnicima od ljudi od znanja ipitao je o meseli (pitanju) efata, koja je bila sebebvaenja sablji, bez ustruavanja ili stida, jer on prijenije uradio nita pogreno u vezi toga.

  Tako smo ga mi obavjestili da je namedhheb uuslud-dn (osnovama vjere) medhheb ehlus-

  sunneta wel-demata, i da je na put put selef,koji je bezbjedniji (sigurniji) put, a uistinu i putveeg znanja i i mudrosti, nasuprot onima koji kauda je to put khalef.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  18/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  18

  ALLAHOVA SVOJSTVA IEL-QADWEL-QADER

  I mi prihvatamo jete i hadthe o (Allhovim)svojstvima na njihovom dhhiru (pojavnimznaenjima) i mi ostavljamo njihova (istinska)znaenja vjerujui u njihove stvarnosti

  Uzvienom Allhu. Jer je Mlik, jedan od najveihuenjaka selef, kada je upitan o el-istiwu uNjegovim rijeima (Uzvienog): Milostivi se iznadAra uzdigao (sra T-H, 5. jet), rekao: El-Istiwje poznat, njegov nain je nepoznat, vjerovanjeu njega je wdib, a pitanje o tome je bida.

  I mi vjerujemo da je sve, i dobro i loe, od voljeUzvienog Allha i da se u Njegovoj vlasti ne deavanita (drugo), izuzev onoga to On hoe. A rob nije ustanju da stvori svoja sopstvena djela; naprotiv, onod njih zarauje nagradu Allhovom dobrotom ikaznu Allhovom pravdom, a Allh nema obavezenad svojim robom ni u emu.

  I (vjerujemo) da e Ga vjernici vidjeti na hiretu,bez spominjanja kako ili (pokuavanja)razumijevanja toga.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  19/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  19

  U VEZI SLIJEENJAMEDHHEB

  A u furu (ograncima vjere) smo mi namedhhebu imma Ahmeda ibn Hanbela. Mi time neprigovaramo nikome ko slijedi nekoga od etvoriceimma, nasuprot drugima mimo njih (etvorice), ijimedhhebi nisu razjanjeni: rfidije, zejjdijje, immijjei slini njima; mi od njih ne prihvatamo nita odnjihovih iskvarenih medhheb; naprotiv, mi od njihzahtijevamo da slijede jednog od etiri imm.

  I mi ne zasluujemo stepen el-idtihd el-mutlaq(apsolutnog idtihda) i niko meu nama sebi to nepripisuje. Meutim, ako u nekim meselama

  (pitanjima) naemo autentini tekst iz Knjige ilisunneta koji nije derogiran ili specifikovan, ilinasuprot njega ne stoji jai dokaz, a jedan od etiriimm je rekao po njemu (po tom tekstu), onda gami uzimamo i naputamo govor medhheba, kao toje (mesela) nasljeivanje djeda i brae, jer mi unasljeivanju dajemo prednost djedu, i pored

  injenice da se to suprotstavlja hanbelijskommedhhebu.

  I mi se ne raspitujemo za medhhebovjeka, i mimu se ne suprostavljamo, osim kad naemo jasantekst koji se suprostavlja medhhebu jednog odimm, a to bude u meseli koja se tie shirdhhir

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  20/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  20

  (spoljanjih simbola dna), kao to je pitanje immau namzu. Mi tako hanefiji i mlikiji, na primjer,nareujemo obavljanje iste smirenost diui se saruka (itidl) i na sjedenju izmeu seddi, zbogjasnoe dokaza za to, nasuprot sluaju fijjskogimma koji ui bismillu naglas, kojem nenareujemo da je ui u sebi; a postoji velika razlika

  izmeu ove dvije mesele.

  Stoga, kada je dokaz jak, upuujemo ih naslijeenje teksta, ak i ako se on suprostavljamedhhebu, a do toga dolazi veoma rijetko.

  I nema prigovora idtihdu u nekim meselamanasuprot drugima, a ovo se ne suprotstavlja naem

  negiranju pripisivanja (zagovaranja) idtihda sebi, jer se desilo da je grupa imm etiri medhhebaimala svoje pojedinane stavove u pogleduodreenih mesel, a koji su bile u suprotnostimedhhebuijeg utemeljivaa su slijedili.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  21/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  21

  U VEZI PISANJAULEME

  tavie, mi se za pomo u razumijevanjuAllhove Knjige obraamo dobro poznatim iuvaenim tefsrima od kojih su najvei, po nama,tefsrIbn Derra i njegovsaetak od Ibn Kethra e-fiijja, kao i (tefsri iji su autori) el-Begaw, el-Bejdw, el-Khzin, el-Haddd, el-Delalejn i drugi.

  A za razumijevanje hadth, (obraamo se)komentarima uvaenih imm, kao sto je komentarel-Asqalnija i el-Qastalnija na el-Buhr,Newewijev (komentar) na Muslima i (komentar) el-Menwija na El-Dmius-Sagr.

  I mi pridajemo veliku vanost knjigama hadtha,posebno El-Ummeht es-Sitt i njihovimkomentarima. I mi pridajemo vanost drugimknjigama u ostalim poljima nauke: usla, fura,qawida, sre, nahwa (gramatike), sarfa (morfolo-gije) i svih drugih nauka ummeta.

  I mi ne nareujemo zabranjivanje bilo kakvihpisanja, izuzev onih koja sadre ono u to su ljudiupali od irka, kao to je Rewdh er-Rajhn ili onokoje moe biti sebeb defektima u aqdi, kao to jeilm el-mantiq (nauka logike), koju je grupa uenjakaproglasila harmom, ali mi ne traimo sline njima.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  22/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  22

  Slino je i sa (knjigom) Ed-Delil, osim ako jenjen vlasnik tvrdoglavo javno pokazuje (onda se tonjemu zabranjuje).

  A ono to se desilo od strane jednog beduina upogledu zabranjivanja odreenih knjig stanovnikaTifa, to je bilo zbog njegovog neznanja i on je, kao idrugi, bio upozoren da ne ini to.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  23/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  23

  UBHE(NEJASNOE)I LAI U POGLEDU DAWE

  A od onoga na emu smo je i to da mi nesmatramo porobljavanje Arap dozvoljenim, nitismo to inili, a nismo se borili ni protiv koga

  (drugog), osim njih. I mi ne smatramo dozvoljenimubijanje en i dece.

  Ato se tie lai izmiljenih protiv nas, da bi sesakrila Istina i obmanula stvorenja (kao to su lai):

  da mi tumaimo Qurn naim miljenjima, da mi prihvatamo samo one hadthe koji se slau

  sa naim razumijevanjem, bez vraanja na erh(komentar) i bez konsultovanja ejha,

  da mi umanjujemo status naeg VjerovjesnikaMuhammeda (sallallhu alejhi we sellem)rijeima: Vjerovjesnik je (samo) raspali skupkostiju u svom grobu. tap jednog od nas je odvee koristi negoli on. On nee initi efat(posredovati),

  (da mi tvrdimo) da posjeta njemu nije mendb(preporuena),

  (da mi tvrdimo) da on nije znao znaenje(ehdeta) L ilhe illAllh sve dok mu (jet)Znaj da nema boga osim Allaha nije

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  24/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  24

  objavljen, i pored toga to je jet sputen (tek) uMedni,

  da se mi ne oslanjamo na rijei uleme, da mi zabranjujemo knjige sljedbenikmedhheb

  zbog toga to one sadre i istinu i la, da smo mi mudessimi (antropomorfisti), da mi tekfrimo sve ljude naeg vremena i (sve

  ljude) nakon estog stoljea po hidri, izuzevonoga koji je na onome na emu smo mi; a izovoga proizilazi njihova tvrdnja da mi neprihvatamo beju ni od koga, sve dok on neprizna da je prije bio murik i da su njegoviroditelji umrli pripisujui partnere Allhu,

  da mi zabranjujemo donoenje salawta naVjerovjesnika, sallallhu alejhi we sellem,

  da mi apsolutno zabranjujemo propisan nainposjeivanja grobova,

  da je svakome ko slijedi na put sve oproteno,pa ak i njegovi dugovi,

  da mi ne priznajemo ehlul-bejtu (Allh biozadovoljan njima)njihovhaqq (pravo) i da ih mi

  prisiljavamo da se vjenavaju za one koji nisunjima ravni,

  da mi prisiljavamo starog ovjeka da razvedesvoju mladu enu da bi se ona udala za mladogovjeka, ako je njihov sluaj doneen pred nas,

  onda ni za ta od toga nema nikakve osnove.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  25/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  25

  to se tie svih ovih lai, kao i drugih mimo njih,o kojima smo pitani ranije, na odgovor na svaku odovih stvari je:

  Slavljen neka si Ti, Ovo je velika potvora! 8

  Stoga, ko god od nas prenosi ita od toga ili namto pripisuje on je slagao na nas i potvorio nas je.

  A ko god posvjedoi nae stanje, bude prisutanna naim sijelima i uvjeri se u ono na emu smo, one zasigurno znati da su sve to slagali i potvorili nanas neprijatelji vjere i braa ejtn, u cilju da se

  ljudi uplae i odvrate od predavanja ihlsom tewhdaUzvienom Allhu jedinom u ibdetu i (da seodvrate od) naputanja svih vidova irka, za koji jeAllh rekao da ga nee oprostiti, a oprostie onoto je manje od toga onome kome On hoe.(sra en-Nis, 48. jet)

  8sra en-Nr, 16. jet

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  26/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  26

  VELIKI GRIJESI

  A mi vjerujemo da ko god poini bilo koji od velikih grijeh, kakvi su bespravno ubijanjemuslimana, blud, kamata, pijenje vina i on to ponovion injenjem toga ne izlazi iz okvira islma niti jeosuen na vjenost u prebivalitu kazne, sve dok onumre kao muwehhidu svim vrstama ibdeta.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  27/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  27

  STATUSALLHOVOG POSLANIKA,sallallhu alejhi we sellem

  I ono to mi vjerujemo jeste da je status naeg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallhu alejhi wesellem, apsolutno najvii status stvorenja, i da je on u

  svom grobu iv ivotom berzaha, viim nego to jeivot ehid koji je spomenut u Objavi, jer je on, bezsumnje, bolji nego oni.

  I (vjerujemo) da on uje nazivanje selma njemuod strane muslimana i da je sunnet posjetiti ga;meutim, ne polazi se na put, izuzev radi posjetemesdidu i klanjanja u njemu. Pa ako ovjek

  namjerava, zajedno sa tim, posjetiti ga (grobAllhovog Poslanika, sallallhu alejhi we sellem),onda tome nema prigovora.

  A ko god provede svoje dragocjeno vrijeme udonoenju salawt na njega, alejhis-saltu wes-selm, u skladu sa nainom preneenim od njega,onda je on uspio u postizanju sree oba svijeta i to e

  mu biti dosta za njegove brige i nevolje, kao to jespomenuto u hadthu od njega.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  28/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  28

  ALLAHOVE EWLIJE

  I mi ne poriemo kermete (udesa) ewlij i miim dajemo priznanje koje oni zasluuju i da su onina uputi od svoga Gospodara, sve dok slijedepropisani put i propise erata.

  Meutim, oni ne zasluuju (da im bude upuen)ikakav oblik ibdeta, bilo za vrijeme njihovih ivotili nakon njihove smrti.

  Ali, dova moe biti traena od njih dok su oniivi, i uistinu od svakog muslimana, jer je dolo uhadthu: Dova ovjeka muslimana za svogabrata se usliava.

  I on je, sallallhu alejhi we sellem, naredioUmeru i Aliju da mole za oprost za Uwejsa, pa su tonjih dvojica i uinili.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  29/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  29

  EFATI mi potvrujemo efat naem Vjerovjesniku,

  sallallhu alejhi we sellem, na Sudnjem danu, premaonome sto je preneeno, a slino tome ga mipotvrujemo i ostalim poslanicima, melekima,

  ewlijama i djeci (koja su umrla mala), takoer premaonome to je preneeno.

  I mi ga (efat) traimo samo od Onoga Kojiima vlast nad tim, a On e dati Svoju dozvolu za tokome god On hoe od muwehhid, koji e bitinajsreniji od ljudi njime (da primeefat), kao to je preneeno da trebamo rei: O Allhu, daj nam

  efat naeg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallhualejhi we sellem, na Sudnjem danu, ili: O Allhu,daj nam efat Tvojih dobrih robova ili Tvojihmeleka, ili slino tome, to se trai od Allha, a neod njih.

  Zato se ne kae: O Allhov Poslanie, OAllhov tienie, molim te za tvoj efat, ili poput:

  Doi mi u pomoili: Spasi me, Izlijei me, Dajmi pobjedu nad mojim neprijateljem, ili slino tome,od onoga to niko mimo Allha Uzvienog nije ustanju.

  Pa ako se ovo trai od spomenutih dok su oni uberzahu onda je to oblik irka, jer ni u Knjizi niti u

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  30/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  30

  sunnetu ne postoji preneen tekst koji to podrava,niti postoji ikakva predaja od selefus-sliha u tompogledu. Naprotiv, u Knjizi i sunnetu i od idma(konsenzusa) selef je preneeno da je to veliki irkzbog kojeg se Allhov Poslanik, sallallhu alejhi wesellem, borio (protiv ljudi).

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  31/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  31

  ZAKLETVE I INJENJE TEWESSULA

  Pa ako si nas pitao ta mi kaemo u vezi zakletvii injenja tewessula neim drugim mimo Allha, jakaem:

  Mi gledamo u stanje onoga koji se zaklinje

  (neim drugim mimo Allha); pa ako on timenamjerava velianje (toga ime se zaklinje) poputvelianja Allha ili ak i vie, kao to se deava kodnekih od ekstremnih murik od ljudi naega doba,kada se od njega trai da se zakune svojih ejhom, tj.svojim mabdom (onime kome on ini ibdet) odkoga on zavisi u svim svojim stvarima, on nee

  prihvatiti da to uradi ako lae ili sumnja; ali ako seod njega trai da se zakune jedino Allhom, on e touiniti onda je on kfir od najgorih murik inajvea neznalica od njih po konsenzusu.

  Ali, ako on ne namjeravavelianje, ve to inisamo zbog klizanja jezika, onda to nije veliki irk,ali se to onome koji je to rekao mora zabraniti, on na

  to upozoren i nareeno mu da odmah uini istigfr(zatrai Allhov oprost).

  to se tie tewessula, a to je da ovjek kae: OAllhu, molim te statusom Tvog VjerovjesnikaMuhammeda, sallallhu alejhi we sellem, ili:pravom Tvog Vjerovjesnika, ili: statusom Tvojih

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  32/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  32

  dobrih robova, ili: pravom Tvog tog i tog roba, 9onda je ovo vrsta pokuenog i prezrenog bidat zakoji dokaz nije preneen u tekstovima, poputpodizanja glasa pri donoenju salawta naVjerovjesnika, sallallhu alejhi we sellem, nakonedhna.

  9Ovje ejh govori o tewessulu moljenjem Allha haqqom I

  poloajem Njegovih stvorenja ko Njega (koje je nazvaonovotarijom), a koje je svakako manje od obradanja nekome

  rugom mimo Allha i traenjaefata od njega. (napomena

  prevodica)

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  33/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  33

  EHLUL-BEJT

  to se tie ehlul-bejta, pitanje u vezi njih je biloupueno ulemi ed-Dirijje, a takoer i u pogledudozvoljenosti braka ene ftimijskog porijekla saovjekom koji nije tog porijekla, a odgovor je biosljedei:

  Ehlul-Bejt, Allh bio zadovoljan njima, bezsumnje imaju pravo na nau ljubav i privrenost,kao to je preneeno u Knjizi i sunnetu. Zato jeobaveza voljeti ih i pokazivati privrenost premanjima.

  Meutim, islm je uinio stvorenja (ljude)

  jednakim, pa tako niko nije bolji tod drugoga osimpo bogobojaznosti.

  Uz sve to, oni zasluuju prednost i uvaavanje,kao to to zasluuje i ostatak uleme, poput sjedenjau proelju medlisa (sijela), posluivanja njih sauvaavanjem, ustupanja prava prvenstva (prednosti)prolaza na putu i slino tome, i u prisustvu drugihljudi sline starosti i znanja.

  A to se tie opte prakse u nekim zemljama,davanja prednosti njihovoj djeci i njihovimneznalicama nad onima koji su zasluniji nego oni,do te mjere da, ako ovaj nije poljubio njegovu ruku

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  34/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  34

  svaki put kada ga pozdravi, on e ga kriviti, sa njimse svaati, tui ga ili se sa njim raspravljati onda jeovo praksa za koju nema preneenog teksta, niti ju jedokazao argument. Naprotiv, to je munker (zlodjelo), ije je uklanjanje obavezno.

  Ali ako ovaj poljubi ruku jednog od njih vrativise sa puta, ili zbog njegovog obilnog znanja, ili svremena na vrijeme, ili nakon dugog odsustva, ondatome nema prigovora.

  Meutim, ono to je postalo uobiajeno udananjem dhilijetu jeste to da je ljubljenje rukepostalo simbol za one za koje se vjeruje ili za ijepretke se vjeruje da posjeduju odreene moi ili je

  obiaj oholnika prema ostalima. Zato smo mi toapsolutno zabranili, naroito za spomenute ljude, dabismo presjekli puteve koji vode ka irku koliko smou stanju.

  A jedini razlog zbog koga smo mi sruili kuues-Sejjide Hadde, kupolu nad mjestom roenja ineke od zawj pripisane nekim od ewlij je bio da

  to sprijeimo, i da sprijeimo pripisivanje partneraAllhu koliko god smo u moi, zbogveliine toga,jerAllh nee oprostitiirk.

  A to je gore od pripisivanja sina UzvienomAllhu, jer sin predstavlja potpunost u sluajustvorenja, a to se tie irka to je nedostatak

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  35/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  35

  (manjkavost), ak i u sluaju stvorenja, premarijeima Njega, Uzvienog:

  On vam kao primjer navodi vas same: da li suoni koji su u posjedu vaem izjednaeni s vamau onome to vam mi dajemo? (sra er-Rm, 28.jet)

  Ato se tie braka ene ftimijskog porijekla zaovjeka koji nije tog porijekla to je dozvoljeno po

  idmu i zaista u tome nema nikakve pokuenosti.Jer, Al je udao svoju kerku za Umer ibnul-Hattba, a obojica od njih su dovoljni primjeri zaslijeenje. I Sekne bint el-Husejn ibn Ali je bilaudata za etiri ovjeka, a nijedan od njih nije bio

  ftim, ak ni him, a selefi su nastavili tim putembez prigovora.

  Meutim, mi ne prisiljavamo nikoga da udasvoju tienicu, izuzev da ona sama to trai i odbijenekoga nejednakog njoj u kufu(drutvenom status). A Arapi su jedan drugome ekiff (jednaki), pa jetako ono to je uobiajeno u nekim zemljama ododbijanja braka zasnovano na drutvenom statusu

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  36/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  36

  dokaz oholosti i traenja da se bude hvaljen. A izovoga bi mogao rezultirati veliki fesd, kao to jepreneeno.

  Zaista, brak izmeu onih iji je status nejednakje dozvoljen, jer je Zejd koji je bio osloboeni rob bio oenjen Zejnebom, majkom vjernik, a ona jebila od Qurejijj. A ovo pitanje je dobro poznatosljedbenicima medhheb.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  37/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  37

  USPOSTAVLJANJE ARGUMENTAI USLOVI (INJENJA)TEKFRA

  Pa ako neko, namjeravajui da uplai ljude iodvrati ih od Istine i predavanja njoj, kae: Ako sauvjerenjem proglasite da je onaj ko kae: O AllhovPoslanie, traim tvoj efat murik ija krv moe

  biti prolivena, onda to nuno ukazuje na kufr veineummeta, naroito onih iz posljednjih generacij, jersu uenjaci koje su oni slijedili jasno rekli da je tomendb i otvoreno su kritikovali one koji o ovomekau drukije!

  Ja kaem:

  Ovo se nuno ne podrazumijeva, jer implikacijamedhheba nije sama po sebi medhheb, kao to jedobro poznato. Na primjer, nuno se nepodrazumijeva da smo mi mudessime (antropo-morfisti) 10 samo zato govorimo o smjeru(Allhovog) uluwwa (uzdignua) kao to jepreneeno u hadthu u vezi toga.

  I mi kaemo u vezi onih koji su umrli: oni suummet (narod) koji je bio i nestao; i mi ne inimotekfr (ikog drugog), osim onoga do koga je naa

  10Tj. oni koji uporeuju Allha sa Njegovim stvorenjima.

  (napomena prevodica)

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  38/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  38

  dawa ka Istini dola, kome je put razjanjen, nadnjim argument uspostavljen i koji onda nastaviarogantno i tvrdoglavo, kao to je sluaj sa veinomonih protiv kojih se mi danas borimo, koji insistirajuna irku, odbijajui da sprovedu wdibe (obavezevjere) i javno inei velike grijehe i zabranjena djela.

  A to se tie drugih (mimo ove veine), mi seprotiv njih borimo samo zbog njihovog pomaganjaovima, njihovog prihvatanja njih, njihovogpoveavanja njihovog broja i njihovog uestvovanjasa njima u borbi protiv nas. Stoga se na njih u tomsluaju odnosi isti propis u pogledu borbe (protivnjih).

  I mi opravdavamo one koji su umrli: pogrijeilisu, ali su opravdani, zbog injenice da nisu bilisauvani od greke. Zato apsolutno (nikako) nijedozvoljeno opravdavati to rijeima da je postojaoidm po tom pitanju, a ko god je kritikovao onekoji su rekli drukije, je pogrijeio.

  A nije nita udnoda neko pogrijei, jer su oni

  koji su bili bolji od njih takoer inili grijeili, kaoUmer ibnul-Hattb (radijallhu anhu); jer kada ga je ena ispravila, on je povukao svoju izjavu upogledu meselemehra, kao i u pogledu drugih stvarikoje su poznate u njegovoj biografiji. tavie, velikagrupa ashb je pogrijeila, a na Vjerovjesnik

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  39/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  39

  (sallallhu alejhi we sellem) je bio meu njima, anjegovo svjetlo ih upuivalo, kada su rekli: Napravinam Dhtu Enwt, kao to oni imaju Dhtu Enwt.

  Pa ako kae:

  To je sluaj onoga koji je zbunjen, a onda kadaga neko ispravi on to prihvati; ta onda treba rei za

  onoga koji shvati dokaze, koji je pogledao u rijeiimm koji se slijede, i koji ustrajava na tom putu svedok ne umre?

  Ja kaem:

  Ne postoji nita to nas sprjeava da opravdamote spomenute, i mi ne kaemo da je takavkfir, 11 niti

  mi za tog prethodno spomenutog kaemo da je krivzbog svoje greke, ak i ako je ustrajavao u toj svojojgreci, zbog toga to nije bilo onoga ko bi se u imeovog pitanja u njegovo vrijeme borio svojim jezikom,svojom sabljom i svojim kopljem. Jer nad njim nijeuspostavljen argument, niti mu je put razjanjen;naprotiv, put pisaca spomenutog perioda (vremena)

  11Vrijeno je ovje spomenuti a to to ejh negira neiji tekfr

  (nekoga ne proglaava nevjernikom) ne znai nuno a ga onsmatra i proglaava muslimanom, ved da ga on najede smatranemuslimanom, ali negira da je takav kfir (nevjernik) kufromkanjavanja, a to se vidi iz rijei koje slijede, u kojima se spominjeda takav u to vrijeme nije imao odakle saznati Istinu po tom pitanju.

  (napomena prevodica)

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  40/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  40

  je bio put potpunog naputanja govora immsunneta u vezi ove teme, a ko god je pogledao u njih(te govore) suprotstavili su mu se prije nego to bi seto moglo usaditi u njegovom srcu, i njihovi velikaisu nastavili da zabranjuju svojim podreenim svakogledanje u ovo, a vlast kraljev je odvraala svakogau ije srce je ulo neto od toga, izuzev onih koje je

  Allh htio.

  tavie, Muwija i njegovi prijatelji (radijallhuanhum) su smatrali prikladnim da se suprotstaveemrul-muminnu Al ibn Eb Tlibu (radijallhuanhu), da se bore protiv njega i da objave rat protivnjega, a pogrijeili su u injenju toga po idmu. Ioni su ustrajali na toj greci, pa ipak nije poznato da je iko od selef protekfrio ijednoga od njih, poidmu. tavie, oni takvoga nisu nazvali nifsiqom;naprotiv, potvrdili su za njih nagradu idtihda, ipored toga to su pogrijeili, kao to je dobropoznato meu ehlus-sunnetom.

  I mi smo poput toga: Mi ne inimo tekfr ikoga

  ija je vjera ispravna, iji su pravinost, znanje,bogobojaznost i zuhd(asketizam) dobro poznati, iji je ivot hvale vrijedan i ko je uinio iskreni trud zaummet posveivanjem sebe poduavanju korisnimnaukama i pisanju o njima, i ako je pogrijeio u ovojili u nekim drugim meselama.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  41/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  41

  Primjer ovoga je Ibn Hader el-Hejtemi, jer smomi dobro svjesni onoga to je on rekao u (djelu) Ed-Durr el-Munedhdham, pa ipak to ne umanjuje odnjegovog velikog znanja, i iz ovog razloga mipridajemo veliku vanost njegovim knjigama, kakvesu (kao to su) erh el-Erben, Ez-Zewdir idruge, i mi se oslanjamo na ono to je on prenio, jer

  je on jedan od uleme(uenjak) musliman.

  Ovo je ono na emu smo, obraajui se svimakoji imaju zdrav razum i znanje i koji posjedujusvojstvo) pravednosti, bez naklonosti ka netrpeljivojpristrasnosti ili fanatizmu: gledati u ono to jereeno, a ne ko je to rekao.

  A to se tie onoga iji je obiaj i navika daobavezuje pridravanje za odreenu osobu u svemu,bez obzira da li je to u Istini ili ne, onda takav slijeposlijedi one u vezi kojih je Allh rekao (da su govorili):

  Mi smo zaista zatekli nae oeve (pretke) na(ovom)putu i mi ih u stopu slijedimo.12

  12sra ez-Zuhruf, 23. jet

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  42/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  42

  Njegov obiaj i navika je da prepoznaje Istinu poljudima, a ne ljude po Istini.

  Zato se mi njemu i onima koji su poput njega neobraamo (drugaije), osim sabljom, sve dok senjegova zabluda ne ispravi i njegova greka ne uklo-ni.

  A vojske tewhda, hvala Allhu, su pobjedonosnei njihove su zastave rairene sa uspjehom i napret-kom.

  A dhulumari e sigurno saznati u kakvu e se

  muku uvaliti.13I:

  Pa, Allhova stranka e svakako pobijediti.14

  I On je, Uzvieni, rekao:

  13

  sra e-u'ar', 227. jet14

  sra el-M'ie, 56. jet

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  43/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  43

  A vojska naa e sigurno pobijediti!15

  A naa je dunost pomoi vjernike.16

  A lijep ishod eka one koji se Allha boje.17

  15sra es-Safft, 173. jet

  16sra er-Rm, 47. jet

  17sra el-E'rf, 128. jet

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  44/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  44

  BIDAT

  Takoer, od onoga na emu smo je i da je bidat(novotarija) a on je sve to je uvedeno u vjerunakon tri generacije u svim svojim oblicimaprezren i pokuen, nasuprot onima koji kau dapostoje dobri i loi bidati i (nasuprot) onima koji ihdijele na pet kategorija; osim ako to usaglasimorijeima da su dobri bidati ono na emu su biliselefus-slih, i da oni obuhvataju ono to je wdb(obavezno), mendb (preporueno, pohvaljeno) imubh (dozvoljeno); i u tom sluaju bi oni,figurativno govorei, mogli biti nazvani bidatima, ada su loi bidatisve ono to je mimo toga, i da oniobuhvataju ono to je harm (zabranjeno) i mekrh(pokueno). A nema prigovora ovom usaglaavanju.

  Tako su od pokuenih bidat koje mizabranjujemo: podizanje glasa u edhnu sa neimeto nije dio edhna, bilo to sa jetima ili donoseisalawt na Vjerovjesnika (sallallhu alejhi we

  sellem), ili drugim dhikrom nakon edhna, ili za vrijeme noi dumua (petka), ili Ramadna, ili dvaBajrama; jer je sve to pokueni bidat.

  I mi smo ukinuli ono to je bilo uobiajeno uMekki od proglaavanja ljudima da ine dhikr ili da

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  45/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  45

  dove (mole) za milost i tome slino, a ulema(uenjaci) medhhebpotvrdila da je to bidat.

  A od njih je: itanje hadtha Eb Hurejre prijehutbe; a komentator Dmius-Sagra je jasnorekao da je to bidat.

  A od njih je i: odravanje skupova u odreeno

  vrijeme sa ciljem iitavanja prie o Poslanikovom(sallallhu alejhi we sellem) roenju, sa vjerovanjemda je to posebno preporueno djelo ibdeta, bezpoduavanja znanju sre;jer ovo nije preneeno.

  A od njih je i: odravanje skupova da bi se uiorawtib ejhova povienim glasovima, i uenje el-Ftihe, i injenje tewessula putem njih u vanim

  stvarima; kao to su rtib od es-Semmna, rtib odel-Haddda i njima slini. Uistinu, ovakvi skupovi bimogli sadravati veliki irk, pa se zato protiv njihtreba boriti; a kome god meu njima budeobjanjeno mu i prihvati da ove stvari u ovakvimformama nisu sunnet ve bidat, on se ostavlja namiru, ali ako oni odbiju onda je na vladaru da ih

  kazni onime to on smatra dovoljnim kao sredstvoodvraanja.

  A to se tie ahzb (zbirki dhikrova i dova)uleme koje su uzete iz Knjige i sunneta, onda nemaprigovora u uenju njih i injenju toga redovno; jersu dhikrovi, donoenje salawta na Vjerovjesnika

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  46/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  46

  (sallallhu alejhi we sellem), istigfr (traenjeoprosta), uenje Qurna i slino tome, visokopreporueno po eratu, (i) onaj ko se toga pridravaje nagraen, i to vie Allhov rob to ini, njegovanagrada se uveava, ali samo dok se to ini napropisani nain: bez odlaska u pretjerivanje,kvarenje toga ili mijenjanja njega; jer je Uzvieni

  Allh rekao:

  Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome.18

  I On je, Uzvieni, rekao:

  A Allhu pripadaju najljepa imena, pa Gazovite njima!19

  A, Allha mi, kako je velik bio en-Newew sasvojom zbirkom Kitb el-Edhkr, pa (tako da) bi se

  zainteresovani trebao okoristiti od nje,jer ona sadriono toje dovoljno onome ko je uspjean.

  18sra el-E'rf, 55. ajet

  19sra el-E'rf, 180. jet

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  47/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  47

  A od njih je i: ono to je uobiajeno u nekimzemljama, od uenja (recitovanja) mewldaVjerovjesnika (sallallhu alejhi we sellem) pjesmamakoje se pjevaju i pomijeano sa donoenjem salawtna njega, i dhikrovima i uenjem Qurna, i injenjetoga nakon terwh namza, vjerujui da je to djeloibdeta. Uistinu, ope mase umiljaju da je ovo od

  preneenog sunneta. Stoga, to je zabranjeno. A to se terwh namza tie, on je sunnet i

  nema prigovora (zamjerke) klanjanju njega udematu redovno.

  A od njih je i: ono to je uobiajeno u nekimzemljama, od klanjanja pet obaveznih namz

  zajedno nakon posljednje dumeRamadna. A ovo jejedno od zlih bidat, po idmu, pa zato oni trebajubiti upozoreni od toga najeim upozorenjem.

  A od njih je i: podizanje glasa u dhikru prilikomnoenja mejta (mrtvog), ili prilikom polivanja vodepo qaburu (grobu), i drugo mimo toga to nijepreneeno od selef. A ejh et-Tart el-Magrib je

  napisao jezgrovitu knjigu koju je nazvao El-Hawdith wel-Bida, a Eb meh el-Maqdis jenapisao njen saetak; tako da je na onome koji jezabrinut za svoju vjeru da je nabavi.

  I mi zabranjujemo samo one novotarije koje suuzete kao vjera i ibdet.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  48/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  48

  to se tie onoga to nije uzeto kao vjera iibdet, kao to je pijenje kahve, pisanje poezije,spominjanje dobrih osobina kraljeva, itd., mi to nezabranjujemo, sve dok to nije pomijeano sastvarima poput dhikra, itikfa u mesdidu, vjerujuida je to djelo ibdeta; jer je Hassn opovrgao stavemrul-muminna Umer ibnul-Hattba (radijallhu

  anhu), rekavi (rijeima): Pisao sam ovu poeziju pred onim koji je bio bolji od tebe, pa je to Umerprihvatio.

  I svaka vrste mubh rekreacije je dozvoljena, jerje Vjerovjesnik (sallallhu alejhi we sellem) dozvolioAbesincima da igraju svoje sportove na dan Bajramaunutar njegovog (sallallhu alejhi we sellem)mesdida.

  I pjevanje za vrijeme gradnje ili slinog tome jedozvoljeno, kao i uv jebanje koritenja razliitih vrsta oruja, kao i ono to podstie na hrabrost,kakvi su ratnji bubnjevi, ali ne i drugi muzikiinstrumenti, koji su zabranjeni.

  A razlika izmeu njih je veoma (vrlo) jasna.I nema prigovora (zamjerke) udaranju u def

  prilikom vjenanja, jer je on (sallallhu alejhi wesellem) rekao: Poslan sam sa el-Hanfijjah es-Semhah (lahkom vjerom monoteizma).

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  49/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  49

  I rekao je: Neka idovi znaju da u naoj vjeripostoji uitak.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  50/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  50

  U VEZI EJHUL-ISLMAIBN TEJMIJJEI IMMA IBNUL-QAJJIMA

  Takoer, mi smatramo imma Ibnul-Qajjima injegovog ejha (ejhul-islma Ibn Tejmijje) dvojicomimma Istine od ehlus-sunneta, i mi njihove knjige

  smatramo najveim od knjig; meutim, mi njih neslijedimo slijepo u svakoj meseli (stvari), jer se odsvaijeg govora prihvata i odbacuje, osim naeg Vjerovjesnika Muhammeda (sallallhu alejhi wesellem).

  A poznato je da se mi ne slaemo sa njima upogledu nekoliko stvari, ukljuujui meselu (pitanje)

  trostrukog razvoda odjednom (na jednom sijelu), jermi kaemo u skladu sa tim, slijedei govor etiriimma.

  I mi waqf smatramo validnim, i nedhr (zavjet)dozvoljenim, i da on mora biti ispunjen u svemu,izuzev u nepokornosti Allhu.

  A od zabranjenih bidat je: uenje el-Ftihe zaejhove nakon pet namza, i odlazak u ekstremizamu hvaljenju njih, i injenje tewessula putem njih nanain na koji se to uobiajeno ini u mnogimzemljama, i nakon skupova ibdeta, vjerujui da jeto od najboljih djel ibdeta; dok to moe odvesti uirk, a da ovjek to i ne primjeti. Jer ovjek moe biti

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  51/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  51

  odveden da poini irk bez uvianja, zbog njegoveskrivene prirode; da nije tako, Vjerovjesnik(sallallhu alejhi we sellem) se ne bi utjecao od njegarijeima: Allhu, utjeem Ti se da Ti uinim irksvjesno i traim Tvoj oprost za ono to uinimnesvjesno. Zaista, Ti si Poznavalac gajba(skrivenog).

  Zato je nuno upamtiti ove rijeii tititi sebe odirka koliko je mogue; jer je Umer ibnul-Hattbrekao: Karike islma e biti prekinute (e se

  prekinuti), jedna za drugom, kada u islm ue onaj konije spoznao dhilijjet.

  Ato je zato to e on poiniti irk, vjerujui da je

  to djelo ibdeta. Allhu se utjeemo od zablude igubljenja naegmna.

  Ovo je ono to sam prezentovao za vrijemerasprave sa spomenutim ejhom (Husejn ibnMuhammed el-Ibrq) u vrijeme dok je on bioneodluan, i on je od mene svaki put zahtijevao dato zapiem; pa kada je on insistirao na tome, ja sam

  mu ovo zapisao, bez obraanja ni na jednu knjigu, jer sam bio zauzet do krajnjeg stepena poslovimagazwe.

  Ako god eli da potvrdi ono na emu smo mi,neka doe kod nas u Dirijju, i on e vidjeti ono toe zadovoljiti njegove misli i smiriti njegov pogled,

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  52/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  52

  od predavanja u svim naukama, pogotovo tefsru ihadthu; i vidjeeono to e ga zadiviti, Allhovomhvalom i pomoi, od uspostavljanja sha''ir(spoljanjih obiljej) vjere, i blagosti prema slabima,posjetiocima i siromasima.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  53/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  53

  ET-TARQA ES-SFIJJA

  I mi ne poriemo et-Tarqa es-Sfijja i ienjedue od zlih osobin nepokornosti (Allhu), vezanihza srce i udove, sve dok se ovjek pridrava zakonerata i ispravnog menheda (metodologije). I mine pokuavamo da iznosimo detaljnaopravdanja niza kakve greke u njegovim izjavama ili djelima.

  A mi ne zavisimo ni od koga, niti traimopomo i pobjedu ni od koga, niti se u svim svojimposlovima oslanjamo ni na koga, izuzev naUzvienog Allha, jer nam je On dovoljan i divanVladar; divan Gospodar i divan Pomaga. I neka

  Allh blagoslovi Muhammeda, njegovu porodicu iashbe, i podari im selm.

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  54/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  54

  DOSADANJA IZDANJA''KELIMETUL-HAQQ'':

  Dokazi za obaveznost pokrivanja lica (Eb Ahmed) Dokazi da je isblharm(Eb Ahmed) Kritika demokratije i ilustracija njene stvarnosti

  ('AbdulQdir bin 'Abdul'Azz)

  Bolest ird'a(grupa autora) ta ini ''L ilhe illAllh'', a ta ga ponitava?

  (Hamid 'Al Khn)

  Kome se to priviaju tekfrovciu Sandaku iBosni?(''Proglas o tekfru'' i odgovori na njega) (Kelimetul-Haqq)

  Zalutale sekte sfij i i'j(Kelimetul-Haqq)

  Isukana sablja na psovaa Allha, vjere i Poslanika(Eb Muhammed el-Maqdis)

  ubhevezane za propis demokratije u islmu(grupa autora)

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  55/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  55

  'Aqda potpomognute skupine ('AbdulMedd el-Mun')

  Tewhd el-hkimijje(grupa autora) Allhova pomo je, zaista, blizu

  (Sulejmn bin Nsir el-'Ulwn)

  Demokratija je vjera (Eb Muhammed el-Maqdis) Obaveze koje je duan spoznati svaki muslmn i

  muslmnka (ejhul-islmMuhammed bin'AbdulWehhb

  Ovo je ono to vam je va Gospodar obeao(Reagovanje na incident u Novom Pazaru ispred

  Arap-damije) (Kelimetul-Haqq)

  Poduavanje najvanijim pitanjima (Ahmed el-Hlid)

  Moe li se opravdavati neznanjem u djelimavelikog irka ijasnog kufra? (Ebu Muhammed)

  MilletuIbrhm (Eb Muhammed el-Maqdis) ' Aqda ehlis-sunneta wel-dem'ata (Metn/tekst

  sedam velikih djela 'aqde muslmna na jednom mjestu,u jednoj knjizi: ''Wasitijjska 'aqda'', ''Tahwijevaaqda'', ''Kitbut-tewhd'', ''Tri naela'', ''Otklanjanjesumnji'', ''Djela koja izvode iz vjere'' i ''est naela'')

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  56/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  56

  er'atskihidb (Kelimetul-Haqq) Istina o Turcima Osmanlijama (Eb Ahmed) Muslmn ili murik(Eb Hamza el-Afgn) Dokazi za propis prijateljevanja sa muricima

  (ejh Sulejmn bin 'Abdullh bin Muhammed bin

  'AbdulWehhb)

  Biografija imma Ahmeda, rahimehullh Uzviena znamenitost u vrlinama Ibn Tejmijje

  (imm el-Bezzr)

  Osnove sunneta (Uslus-Sunne) (imm Ahmed ibnHanbel)

  Islm savreno potpuna vjera(Muhammed el-Emn e-enqt)

  Iblsova obmana (Ibnul-Dewz) Nije musliman onaj ko ne tekfri zakonodavca

  (propisivaa zakona) mimo Gospodara svjetova(Eb Hamza el-Afgn)

  Mesele vezane za kufr u tgta(Eb Muhammed) Poinilac irka nikada ne moe biti musliman (Eb

  Hamza)

 • 8/4/2019 Ovo je nasa vjera

  57/57

  OVO JE NAA VJERA ejh Abdullh bin Muhammed

  Vjerovanje imma el-Buhrija (imm el-Llik) Dovoljnost u vjerovanju (Ibn Qudme el-Maqdis) Ovo je naa vjera (ejh Abdullh ibn Muhammed ibn

  AbdulWehhb)

  Vjerovanje etvorice imm (AbdurRahmn el-Hume-jjis)