Osnove poslovnih financ

 • View
  160

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnove poslovnih financ. Višja strokovna šola Brežice Program ekonomist Predavateljica: mag. Metka Galič. OSNOVNI POJMI. Kaj so finance?. V najsplošnejšem pomenu besede uporabljamo pojem finance za vse gospodarske dejavnosti , ki so povezane z upravljanjem z denarjem in - PowerPoint PPT Presentation

Text of Osnove poslovnih financ

 • Osnove poslovnih financVija strokovna ola BreiceProgram ekonomist

  Predavateljica: mag. Metka Gali

  Metka Gali 2010/11

 • OSNOVNI POJMI

  Metka Gali 2010/11

 • Kaj so finance?V najsplonejem pomenu besede uporabljamo pojem finance za vse gospodarske dejavnosti, ki so povezane z upravljanjem z denarjem in za vedo o opravljanju z denarjem. Glej tudi (za bolj motivirane) : www.essex.ac.uk/afm/financecentre/

  Metka Gali 2010/11

 • Pojem financFinance so torej sistem, ki vkljuuje:obtok denarja,odobravanje in najemanje kreditov,investiranje in storitve bannega sistema.

  Poleg tega gre za dejanje, ki ga imenujemo financiranje.

  Metka Gali 2010/11

 • FinanciranjeFinancirati pomeni zagotoviti sredstva za plailo neesa.Kako financirati dom za mlade? Glej: http://www.domzamlade.si/stanovanje-ali-lastna-hisa/kako-financirati-nakupgradnjo/ Sprejemanje vseh poslovnih odloitev ima pomembne finanne posledice.

  Vloga finannega direktorja je vse bolj pomembna. Glej: http://likvidnost.gzs.si/slo/

  Metka Gali 2010/11

 • Vloga finannega direktorjaNeko: pravoasna in cenovno ugodna zagotovitev finannih sredstev (usklajena ronost)Danes: zagotovitev financiranja poslovanja in nadzor uinkovitosti porabe sredstev podjetja.

  Metka Gali 2010/11

 • Naloge finannega direktorja so1. Vnaprej opredeliti stroke in koristi povezane z uporabo finannihsredstev podjetja. = PREGLED, KJE DOBITI SREDSTVA IN KOLIKO NAS BI KAJ STALO

  2. Najti vire sredstev in ugotoviti njihove stroke. MED PONUDBO IZBRATI NAJUGODNEJE VIRE SREDSTEV ZA PODJETJE nepovratno financiranje http://europa.eu/agencies/public_contracts/index_sl.htm krediti izdaja delnic

  Metka Gali 2010/11

 • Naloge so e 3. Izbrati tiste vire sredstev in tisto uporabo sredstev, s katerimi se najbolje sledi cilju poslovanja podjetja4. Oceniti tveganje in donosnost vsake poslovne aktivnosti.NPR: Glej: http://www.finance.si/291547/Zlato-in-nafta-precej-cenej%B9a 5. Finanni direktor je zelo pomemben lan v vodstvu podjetja.

  Metka Gali 2010/11

 • Upravljanje s financami

  je tekodonosnorizinozahteva veliko znanja inpozornosti ter tudisree

  Metka Gali 2010/11

 • Denar in gospodarska rastDenar je vse, kar ljudje na splono sprejemajo v plailo za blago in storitve ali za poplailo dolgov.Glej kratki filmThe history of money

  Metka Gali 2010/11

 • Denar v preteklostiV preteklosti so v Sloveniji uporabljali kovance in papirnati denar. Sprva (tudi kasneje in ponekod sedaj) so imeli blagovno menjavo, to pa pomeni, da niso plaali za blago, ki so ga tako reko kupili na trnici ampak so morali dati neko drugo blago, katero je bilo prav tako vredno. Kovanci so bili narejeni iz najrazlinejih kovin, dananji kovanci pa so narejeni iz cenejih kovin.

  Metka Gali 2010/11

 • Denar danesDenar danes nastopa v razlinih oblikah. kovanci, bankovci, knjini denar: denar na transakcijskih raunihvloge (na vpogled) pri bankah in drugih finannih institucijah, s katerimi je mogoe plaevati.

  Metka Gali 2010/11

 • Funkcije denarja

  MenjavaHranilec vrednostiMera vrednostiPlailno sredstvo

  Metka Gali 2010/11

 • MenjavaNaturalna menjava: Blago za blago

  Blagovna menjavaBlago za denar denar za blago

  Metka Gali 2010/11

 • Mera vrednostiPri menjavi primerjamo dobrine z denarjem kot splonim ekvivalentom, tako da ni potrebno doloati razmerje vsakega blaga z vsakim blagom. Denar se kot mera vrednosti uporablja v vseh fazah poslovnega procesa, pri emer pa ni potrebna njegova prisotnost.Uporabljamo ga le v oblikah cen za doloitev medsebojnega menjalnega razmerja dobrin, zato je navzo le namiljeno.

  Metka Gali 2010/11

 • Hranilec vrednostiZ denarjem lahko sposobnost plaila prenesemo tudi v prihodnost. Denar tedaj nastopa kot zaklad oziroma hranilec vrednosti iz enega v drugo asovno obdobje.

  Metka Gali 2010/11

 • Plailno sredstvoDenar opravlja to funkcijo, ko pride do asovnega zamika med prevzemom in plailom blaga. Nastopa kot enota mere za obljubljena prihodnja plaila. Slui kot sredstvo za odplailo dolgov.

  Metka Gali 2010/11

 • Finanna funkcijaFinance in finanna funkcija so operativna dejavnost, kar pomeni, da so neposredno povezane z okoljem podjetja in z vsemi ostalimi notranjimi funkcijami (nabava, skladienje, prodaja, raunovodstvo)

  Metka Gali 2010/11

 • Organizacijska oblika - oddelki finanne slube (primer)

  Metka Gali 2010/11

 • Finance, kot znanostV primerjavi z tehninimi znanostmi nam finanna znanost v veini primerov ne daje povsem dokonnih odgovorov, kakrne pridobivamo pri tehninem podroju. Vedno operiramo z besedo verjetnost (vpliv inflacije, politinih razmerij, cen na trgu.)

  Metka Gali 2010/11

 • Finance, kot znanostFinanne odloitve se nanaajo na prihodnost, ki je navadno negotova, tako nam finanna znanost lahko pomaga s smernicami samo na podlagi preteklih izkuenj, nikakor pa ne moremo predpisati pravilne odloitve.

  Metka Gali 2010/11

 • Finance kot znanstvena umetnostFinance vasih oznaujejo kot znanstveno umetnost iz razloga, da je poleg znanja pomemben dejavnik dobrih finannih odloitev tudi obutek, ki ga pridobimo z izkunjami in je do doloene mere tudi prirojen.

  Metka Gali 2010/11

 • Pojem financ in fin. upravljanjaSlovar tujk razlaga finance kot denarnitvo, denarne posle in gospodarjenje z denarjem.Denar posega v vse veje in podroja trnega gospodarstva.Zato je potrebno z njim upravljati na vseh ravneh proizvodnje in storitev ter porabe realnih dobrin:na ravni posameznika, na ravni podjetja ali nedravne institucije,na ravni drave.

  Metka Gali 2010/11

 • Podroja financLoimo tri podroja financ:osebne finance, poslovne finance, javne finance.Proraun RS:http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200999&stevilka=4370 Slovenske obine v tevilkah:http://www.stat.si/doc/pub/Obcine2009/45-63.pdf

  Metka Gali 2010/11

 • Ve ravni poznavanja financopisno poznavanje, ki se nanaa na poznavanje finannih trgov, institucij in instrumentov, teoretino poznavanje, ki daje odgovore zakaj je finanni sistem taken kot je, in zakaj tako deluje, uporabno poznavanje, kjer gre za uporabo teoretinih odgovorov za kaj se odloiti in kako narediti, kjer imajo veliko vlogo predvsem praktine izkunje

  Metka Gali 2010/11

 • Podroje poslovnih financpovezano z raunovodstvom makro in mikro ekonomijovezni element med vsemi poslovnimi podroji vse poslovne odloitve bodisi proizvodne, investicijske, trne ipd. imajo na koncu finanne posledice

  Metka Gali 2010/11

 • Finanna koordinacijaUspeno poslujoe podjetje obvladuje dobro koordinacijo med posameznimi poslovnimi deli in finannim delom, ki pomeni pomemben prispevek k uspenosti.Slaba finanna koordinacija pa navadno pripelje k zlomu podjetja, etudi ima relativno dober proizvod, trenje in razvoj.

  Metka Gali 2010/11

 • INVESTICIJE IN FINANCIRANJE

  Metka Gali 2010/11

 • Investicije in financiranjeProizvodnja izdelkov je odvisna od uporabe materialnih dobrin in storitev. Za njihovo nabavo oziroma naroilo potrebuje podjetje finanna sredstva (denar). Financiranje: pridobivanje potrebnih finannih sredstev. Investiranje: uporaba finannih sredstev.

  Metka Gali 2010/11

 • InvesticijeInvestiranje v ojem pomenu: pridobivanje oziroma nakupovanje stalnih sredstev:

  Metka Gali 2010/11

 • InvesticijeKadar govorimo o investicijah v ojem pomenu, mislimo na premoenjske dobrine, ki jih pridobimo na podlagi nalob (zgradbe, stroji, naprave in oprema, nematerialne nalobe, kot so patenti in licence ter finanne nalobe, npr. udelebe v drugih podjetjih).

  Metka Gali 2010/11

 • InvesticijeV irem pomenu so investicije vsaka oblika uporabe denarja za podjetniko delovanje.

  Zatorej so investicije tudipoveanje zaloge rez. delov financiranje oglaevanja izobraevanje delavcev itd..

  Metka Gali 2010/11

 • Vrste investicijNove (se financirajo iz akumulacije = (nerazdeljen dobiek))PrvotneRaziritveneInvesticije zaradi racionalizacije

  Reinvesticije (se investirajo iz amortizacije = nartno zbiranje sredstev za zamenjavo stare opreme)

  Metka Gali 2010/11

 • Financiranje in raunovodstvoV knjigovodstvu knjiimo pridobivanje sredstev (financiranje) vedno v dobro, investiranje (porabo sredstev) pa v breme ustreznega konta.Bilanca stanja nam tako pokae: na debetni strani (v breme) strukturo investiranja kako smo sredstva uporabilina kreditni strani (v dobro) pa strukturo financiranja- od koga smo sredstva dobili.

  Metka Gali 2010/11

 • Raunovodsko poroiloBilanca stanjaIzkaz poslovnega izidaIzkaz gibanja kapitalaIzkaz denarnih tokovRazlagalna raunovodska pojasnila

  Metka Gali 2010/11

 • Bilanca stanja in financiranjeBilanca stanja izkazuje le trenutno stanje in ne pokae, kako se lahko financiranje in investiranje spremljata na kratek rok.

  Metka Gali 2010/11

 • Izkaz poslovnega izida Poslovni prihodki- Poslovni odhodki+ Finanni prihodki- Finanni odhodki= Poslovni izid iz rednega delovanja+/- drugi prihodki (odhodki)- Davek iz dobika (+/- odloeni davki)= isti poslovni izid poslovnega leta

  Metka Gali 2010/11

 • Izkaz gibanja kapitalahttp://www.apolloplus.si/zbirke/slovenski-racunovodski-standardi/SRS27.pdf/view

  Izkaz denarnih tokovhttp://www.si-revizija.si/racunovodje/dokumenti/SRS_2006/SRS26.pdf

  Metka Gali 2010/11

 • Vraanje sredstevVraanje finannih sredstev, ki je po vsebini poravnavanje obveznosti zdrube, je tudi naloga finanne funkcije. e zdruba ne poravna obveznosti v skladu z rokom, je to eden od prvih znakov, da so se pri poslovanju zd