27
Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekülg 1 hulgast 27 ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS These General Terms (these “General Terms”) are between Oracle East Central Europe Limited Eesti Filiaal (“Oracle”) and the individual or entity That has executed this Master Agreement. To place orders subject to these General Terms, the two Schedules (as defined below) that are attached to these General Terms must be incorporated into these General Terms. If a term is relevant only to a specific Schedule, that term will apply only to that Schedule if and/or when that Schedule is incorporated into these General Terms. Käesolevad Üldtingimusted („Üldtingimused“) on sõlmitud Oracle East Central Europe Limited Eesti Filiaali („Oracle“) ja isiku või ettevõtte vahel. Tellimuste esitamiseks „Üldtingimuste“ kohaselt tuleb Üldtingimustesse kaasata kaks Lisa (määratlus alljärgnevalt), mis on lisatud Üldtingimustele. Kui tingimus seondub üksnes konkreetse Lisaga, siis rakendub selline tingimus üksnes sellele Lisale, kui ja/või vastaval ajahetkel, mil selline Lisa Üldtingimustesse kaasatakse. 1. DEFINITIONS 1. MÕISTED 1.1 Hardware” refers to the computer equipment, including components, options and spare parts. 1.1 Riistvara“ viitab arvuti seadmetele, kaasa arvatud komponentidele, valikulistele osadele ja varuosadele. 1.2 Integrated Software” refers to any software or programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality of the Hardware or (b) specifically provided to You by Oracle under Schedule H and specifically listed (i) in accompanying documentation, (ii) on an Oracle webpage or (iii) via a mechanism that facilitates installation for use with Your Hardware. Integrated Software does not include and You do not have rights to (a) code or functionality for diagnostic, maintenance, repair or technical support services; or (b) separately licensed applications, operating systems, development tools, or system management software or other code that is separately licensed by Oracle. For specific Hardware, Integrated Software includes Integrated Software Options (as defined in Schedule H) separately ordered. 1.2 Integreeritud tarkvara“ viitab mistahes tarkvarale või programmeeritavale koodile, mis on (a) Riistvarasse sisestatud või integreeritud ning võimaldab Riistvara funktsionaalsuse või (b) konkreetselt Teile Oracle’i poolt pakutud vastavalt Lisale H ja konkreetselt nimetatud (i) kaasasolevas dokumentatsioonis, (ii) Oracle’i veebilehel või (iii) mehhanismi vahendusel, mis võimaldab installeerimist Teie Riistvaraga kasutamiseks. Integreeritud tarkvara ei hõlma ja Teil puuduvad õigused (a) koodile või funktsionaalsusele diagnostiliseks hoolduseks, paranduseks või tehnilise toe teenusteks; või (b) eraldi litsentsiga rakendustele, operatsioonisüsteemidele, arendustööriistadele või süsteemihalduse tarkvarale või muule koodile, mille Oracle eraldi litsentseerib. Teatud Riistvara puhul hõlmab Integreeritud tarkvara integreeritud valikulist tarkvara (vastavalt Lisa H määratlusele), mis tellitakse eraldi. 1.3 Master Agreement” refers to these General Terms (including any amendments thereto) and the two Schedules incorporated into the Master Agreement (including any amendments to those incorporated Schedules). The Master Agreement governs Your use of the Products and Service Offerings ordered from Oracle or an authorized reseller. 1.3 Põhileping“ viitab käesolevatele Üldtingimustele (kaasa arvatud kõik täiendused sellele) ja kahele Lisale (kaasa arvatud täiendused kaasatud Lisadele). Põhileping sätestab Oracle’ilt või volitatud edasimüüjalt tellitud Toodete ja Teenusepakkumiste Teie poolse kasutuse. 1.4 “Operating System” refers to the software that manages Hardware for Programs and other software. 1.4 „Operatsioonisüsteem“ viitab tarkvarale, mis haldab Riistvara Programmide ja muu tarkvara tarbeks. 1.5 Productsrefers to Programs, Hardware, Integrated Software and Operating System. 1.5 Tootedviitab Programmidele, Riistvarale, Integreeritud tarkvarale ja Operatsioonisüsteemile. 1.6 Programs” refers to (a) the software owned or 1.6 Programmid“ viitab (a) Teie poolt vastavalt Lisale

ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS - Oracle · Integrated Software” refers to any software or programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS - Oracle · Integrated Software” refers to any software or programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 1 hulgast 27

UumlLDTINGIMUSED GENERAL TERMS

These General Terms (these ldquoGeneral Termsrdquo) are between Oracle East Central Europe Limited Eesti Filiaal (ldquoOraclerdquo) and the individual or entity That has executed this Master Agreement To place orders subject to these General Terms the two Schedules (as defined below) that are attached to these General Terms must be incorporated into these General Terms If a term is relevant only to a specific Schedule that term will apply only to that Schedule if andor when that Schedule is incorporated into these General Terms

Kaumlesolevad Uumlldtingimusted (bdquoUumlldtingimusedldquo) on sotildelmitud Oracle East Central Europe Limited Eesti Filiaali (bdquoOracleldquo) ja isiku votildei ettevotildette vahel Tellimuste esitamiseks bdquoUumlldtingimusteldquo kohaselt tuleb Uumlldtingimustesse kaasata kaks Lisa (maumlaumlratlus alljaumlrgnevalt) mis on lisatud Uumlldtingimustele Kui tingimus seondub uumlksnes konkreetse Lisaga siis rakendub selline tingimus uumlksnes sellele Lisale kui javotildei vastaval ajahetkel mil selline Lisa Uumlldtingimustesse kaasatakse

1 DEFINITIONS 1 MOtildeISTED 11 ldquoHardwarerdquo refers to the computer equipment

including components options and spare parts 11 bdquoRiistvaraldquo viitab arvuti seadmetele kaasa arvatud

komponentidele valikulistele osadele ja varuosadele

12 ldquoIntegrated Softwarerdquo refers to any software or

programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality of the Hardware or (b) specifically provided to You by Oracle under Schedule H and specifically listed (i) in accompanying documentation (ii) on an Oracle webpage or (iii) via a mechanism that facilitates installation for use with Your Hardware Integrated Software does not include and You do not have rights to (a) code or functionality for diagnostic maintenance repair or technical support services or (b) separately licensed applications operating systems development tools or system management software or other code that is separately licensed by Oracle For specific Hardware Integrated Software includes Integrated Software Options (as defined in Schedule H) separately ordered

12 bdquoIntegreeritud tarkvaraldquo viitab mistahes tarkvarale votildei programmeeritavale koodile mis on (a) Riistvarasse sisestatud votildei integreeritud ning votildeimaldab Riistvara funktsionaalsuse votildei (b) konkreetselt Teile Oraclersquoi poolt pakutud vastavalt Lisale H ja konkreetselt nimetatud (i) kaasasolevas dokumentatsioonis (ii) Oraclersquoi veebilehel votildei (iii) mehhanismi vahendusel mis votildeimaldab installeerimist Teie Riistvaraga kasutamiseks Integreeritud tarkvara ei hotildelma ja Teil puuduvad otildeigused (a) koodile votildei funktsionaalsusele diagnostiliseks hoolduseks paranduseks votildei tehnilise toe teenusteks votildei (b) eraldi litsentsiga rakendustele operatsioonisuumlsteemidele arendustoumloumlriistadele votildei suumlsteemihalduse tarkvarale votildei muule koodile mille Oracle eraldi litsentseerib Teatud Riistvara puhul hotildelmab Integreeritud tarkvara integreeritud valikulist tarkvara (vastavalt Lisa H maumlaumlratlusele) mis tellitakse eraldi

13 ldquoMaster Agreementrdquo refers to these General

Terms (including any amendments thereto) and the two Schedules incorporated into the Master Agreement (including any amendments to those incorporated Schedules) The Master Agreement governs Your use of the Products and Service Offerings ordered from Oracle or an authorized reseller

13 bdquoPotildehilepingldquo viitab kaumlesolevatele Uumlldtingimustele (kaasa arvatud kotildeik taumliendused sellele) ja kahele Lisale (kaasa arvatud taumliendused kaasatud Lisadele) Potildehileping saumltestab Oraclersquoilt votildei volitatud edasimuumluumljalt tellitud Toodete ja Teenusepakkumiste Teie poolse kasutuse

14 ldquoOperating Systemrdquo refers to the software that

manages Hardware for Programs and other software

14 bdquoOperatsioonisuumlsteemldquo viitab tarkvarale mis haldab Riistvara Programmide ja muu tarkvara tarbeks

15 ldquoProductsrdquo refers to Programs Hardware

Integrated Software and Operating System 15 bdquoTootedldquo viitab Programmidele Riistvarale

Integreeritud tarkvarale ja Operatsioonisuumlsteemile 16 ldquoProgramsrdquo refers to (a) the software owned or 16 bdquoProgrammidldquo viitab (a) Teie poolt vastavalt Lisale

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 2 hulgast 27

distributed by Oracle that You have ordered under Schedule P (b) Program Documentation and (c) any Program updates acquired through technical support Programs do not include Integrated Software or any Operating System

P tellitud Oraclersquoile kuuluvaid votildei Oracle poolt levitatavaid tarkvaratooteid (b) Programmdokumentatsiooni ja (c) programmiuuendusi mis on omandatud tehnilise toe teenuse kaudu Programmid ei hotildelma Integreeritud tarkvara votildei Operatsioonisuumlsteemi

17 ldquoProgram Documentationrdquo refers to the Program

user manual and Program installation manuals Program Documentation may be delivered with the Programs You may access the documentation online at httporaclecomcontracts

17 bdquoProgrammdokumentatsioonldquo viitab Programmi kasutusjuhendile ja Programmi installeerimis juhenditele Programmdokumentatsiooni votildeib tarnida koos Programmidega Teil on ligipaumlaumls dokumentatsioonile internetis aadressil httporaclecomcontracts

18 ldquoSchedulerdquo refers to all Oracle Schedules to

these General Terms as identified in Section 2 18 bdquoLisaldquo viitab kotildeigile Oraclersquoi Lisadele mis on

vastavalt maumlaumlratletud kaumlesolevates Uumlldtingimustes punktis 2

19 ldquoSeparate Termsrdquo refers to separate license

terms that are specified in the Program Documentation readmes or notice files and that apply to Separately Licensed Third Party Technology

19 bdquoEraldi tingimusedldquo viitab eraldi litsentsitingimustele mis on maumlaumlratletud Programmdokumentatsioonis readme failis votildei teatise failides ning mis rakenduvad bdquoEraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogialeldquo

110 ldquoSeparately Licensed Third Party Technologyrdquo

refers to third party technology that is licensed under Separate Terms and not under the terms of the Master Agreement

110 bdquoEraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogialdquo viitab kolmanda osapoole tehnoloogiale mis on litsentsitud vastavalt Eraldi tingimustele ja mitte vastavalt Potildehilepingu tingimustele

111 ldquoService Offeringsrdquo refers to technical support

education hostedoutsourcing services cloud services consulting advanced customer support services or other services which You have ordered Such Service Offerings are further described in the applicable Schedule

111 bdquoTeenusepakkumisedldquo viitab tehnilise toe koolituse korraldatudvaumlljasttellitud teenustele pilve teenustele konsulteerimisele kotildergema taseme klienditoe teenustele votildei muudele Teie poolt tellitud teenustele Sellised Teenusepakkumised on taumlpsemalt kirjeldatud seonduvas Lisas

112 ldquoYourdquo and ldquoYourrdquo refers to the individual or entity

that has executed these General Terms 112 bdquoTeieldquo ja bdquoTeie omaldquo viitab isikule votildei ettevotildettele

kes taumlidab kaumlesolevaid Uumlldtingimusi 2 MASTER AGREEMENT TERM AND

APPLICABLE SCHEDULES 2 POtildeHILEPINGU KEHTIVUS JA RAKENDUVAD

LISAD This Master Agreement is applicable to the order

which this Master Agreement accompanies As of the Effective Date the following Schedules are incorporated into the Master Agreement Schedule H ndash Hardware and Schedule P ndash Program

Kaumlesolev Potildehileping kehtib Potildehilepingule lisatud tellimuse suhtes Kehtivuse alguskuupaumlevast kuuluvad Potildehilepingu juurde jaumlrgmised Lisad Lisa H ndash Riistvara ja Lisa P ndash Programm

The Schedules set forth terms and conditions that

apply specifically to certain types of Oracle offerings which may be different than or in addition to these General Terms

Lisades maumlaumlratletakse tingimused mis rakenduvad teatud kindlatele Oraclersquoi pakkumistele mis votildeivad erineda kaumlesolevatest Uumlldtingimustest votildei neile lisanduda

3 SEGMENTATION 3 SEGMENTEERIMINE The purchase of any Products and related Service

Offerings or other Service Offerings are all separate offers and separate from any other order for any Products and related Service Offerings or

Ostetud Toodeted ja nendega seonduvad Teenusepakkumised votildei muud Teenusepakkumiste soetamised on kotildeik eraldi pakkumised ja eristuvad muude Toodete ja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 3 hulgast 27

other Service Offerings you may receive or have received from Oracle You understand that you may purchase any Products and related Service Offerings or other Service Offerings independently of any other Products or Service Offerings Your obligation to pay for (a) any Products and related Service Offerings is not contingent on performance of any other Service Offerings or delivery of any other Products or (b) other Service Offerings is not contingent on delivery of any Products or performance of any additionalother Service Offerings

seonduvate Teenusepakkumiste votildei muude Teenusepakkumiste tellimustest mida Oracle Teile tarnib votildei tarninud on Te olete teadlik et Teil on otildeigus soetada mistahes Tooteid ja seonduvaid Teenusepakkumisi votildei muid Teenusepakkumisi sotildeltumatult teistest Toodetest votildei Teenusepakkumistest Teie kohustus tasuda (a) mistahes Toote ja seonduvate Teenusepakkumiste eest ei sotildeltu muude Teenusepakkumiste toimimisest votildei muude Toodete tarnest votildei (b) kohustus tasuda muude Teenusepakkumiste eest ei sotildeltu mistahes Toodete tarnest votildei taumliendavateteiste Teenusepakkumiste toimimisest

4 OWNERSHIP 4 OMAND Oracle or its licensors retain all ownership and

intellectual property rights to the Programs Operating System Integrated Software and anything developed or delivered under the Master Agreement

Oracle ja tema litsentsihoidjad saumlilitavad kotildeik Programmidele Operatsioonisuumlsteemidele Integreeritud tarkvarale ja kotildeigele vastavalt Potildehilepingule arendatud votildei tarnitule rakenduvad omandi- ja intellektuaalomandi otildeigused

5 INDEMNIFICATION 5 KAHJU HUumlVITAMINE 51 Subject to sections 55 56 and 57 below if a

third party makes a claim against either You or Oracle (ldquoRecipientrdquo which may refer to You or Oracle depending upon which party received the Material) that any information design specification instruction software data hardware or material (collectively ldquoMaterialrdquo) furnished by either You or Oracle (ldquoProviderrdquo which may refer to You or Oracle depending on which party provided the Material) and used by the Recipient infringes the third partyrsquos intellectual property rights the Provider at the Providerrsquos sole cost and expense will defend the Recipient against the claim and indemnify the Recipient from the damages liabilities costs and expenses awarded by the court to the third party claiming infringement or the settlement agreed to by the Provider if the Recipient does the following a notifies the Provider promptly in writing not

later than 30 days after the Recipient receives notice of the claim (or sooner if required by applicable law)

b gives the Provider sole control of the defense and any settlement negotiations and

c gives the Provider the information authority and assistance the Provider needs to defend against or settle the claim

51 Vastavalt alljaumlrgnevatele punktidele 55 56 ja 57 kui kolmas osapool esitab notildeude Teie votildei Oraclersquoi (bdquoSaajaldquo mis votildeib viidata Teile votildei Oraclersquoile sotildeltuvalt sellest kumb osapool Materjali sai) vastu vaumlites et Teie votildei Oraclersquoi poolt (bdquoTarnijaldquo mis votildeib viidata Teile votildei Oraclersquoile sotildeltuvalt sellest kumb osapool Materjali pakkus) varustatud ja Saaja poolt kasutatud informatsioon kavand spetsifikatsioon juhis tarkvara andmed riistvara votildei materjal (koondnimetusega bdquoMaterjalldquo) rikub kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi siis kaitseb Tarnija oma kuludega Saajat notildeude eest ja huumlvitab Saajale kohtu poolt rikkumise notildeude esitanud kolmanda osapoole kasuks motildeistetud votildei Tarnija poolt heaks kiidetud lahendist tulenevad kahjud kohustused kulud ja vaumlljaminekud kui Saaja toimib jaumlrgnevalt a teavitab Tarnija koheselt kirjalikult kuid mitte

hiljem kui 30 paumleva paumlrast notildeudeteatise saabumist Saajale (votildei varem kui seadusandlus seda notildeuab)

b annab Tarnijale kaitse ja kokkuleppemenetluse kaitse ja

c annab Tarnijale informatsiooni volitused ja abi mida Tarnija vajab notildeude kaitsmiseks votildei notildeude osas lahendini jotildeudmiseks

52 If the Provider believes or it is determined that any

of the Material may have violated a third partyrsquos intellectual property rights the Provider may choose to either modify the Material to be non-infringing (while substantially preserving its utility or functionality) or obtain a license to allow for continued use or if these alternatives are not commercially reasonable the Provider may end the license for and require return of the applicable

52 Kui Tarnija usub votildei on kindlaks tehtud et Materjal votildeis rikkuda kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi siis votildeib Tarnija otsustada Materjali rikkumise kotildervaldamiseks muuta (saumlilitades selle sisulise kasulikkuse votildei funktsionaalsuse) votildei hankida jaumltkuvat kasutust votildeimaldava litsentsi votildei kui need moodused pole aumlriliselt motildeistlikud siis votildeib Tarnija lotildepetada seonduva Materjali litsentsi ning notildeuda selle

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 4 hulgast 27

Material and refund any fees the Recipient may have paid to the other party for it and if Oracle is the Provider of an infringing Program any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the license of the infringing Program If such return materially affects Oraclersquos ability to meet its obligations under the relevant order then Oracle may at its option and upon 30 days prior written notice terminate the order

tagastamist huumlvitades Saajale kotildeik tasud mida Saaja teisele poolele vastava Materjali eest tasunud on ja kui Oracle on intellektuaalomandi otildeigusi rikkuva Programmi Tarnija siis ka kotildeik kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Teie nimetatud Programmi litsentsi eest Oraclersquoile tasunud olete Kui selline tagastamine motildejutab oluliselt Oraclersquoi suutlikkust seonduvast tellimusest tulenevaid kohustusi taumlita siis votildeib Oracle oma aumlranaumlgemise jaumlrgi tellimuse lotildepetada teatades sellest 30 paumleva kirjalikult ette

53 Notwithstanding the provisions of section 52 and

with respect to hardware only if the Provider believes or it is determined that the hardware (or portion thereof) may have violated a third partyrsquos intellectual property rights the Provider may choose to either replace or modify the hardware (or portion thereof) to be non-infringing (while substantially preserving its utility or functionality) or obtain a right to allow for continued use or if these alternatives are not commercially reasonable the Provider may remove the applicable hardware (or portion thereof) and refund the net book value and if Oracle is the Provider of infringing Hardware any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the Hardware

53 Olenemata punktis 52 saumltestatust ja viitega uumlksnes riistvarale kui Tarnija usub votildei on kindlaks tehtud et riistvara (votildei selle osa) votildeis rikkuda kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi siis votildeib Tarnija riistvara (votildei selle osa) vaumllja vahetada votildei muuta kotildervaldades rikkumise (saumlilitades riistvara sisulise kasulikkuse votildei funktsionaalsuse) votildei omandada otildeiguse jaumltkuvaks kasutamiseks votildei kui need moodused ei ole aumlriliselt motildeistlikud siis votildeib Tarnija eemaldada seonduva riistvara (votildei selle osa) ja tagastada arvestusliku vaumlaumlrtuse netosumma ja kui Oracle on intellektuaalomandi otildeigusi rikkuva Riistvara Tarnija siis ka kotildeik kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Teie rikkuva Riistvara eest Oraclersquoile tasunud olete

54 In the event that the Material is Separately

Licensed Third Party Technology and the associated Separate Terms do not allow termination of the license in lieu of ending the license for the Material Oracle may end the license for and require return of the Program associated with that Separately Licensed Third Party Technology and shall refund any Program license fees You may have paid to Oracle for the Program license and any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the Program license

54 Juhul kui Materjal on Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia ja seonduvad Eraldi tingimused ei votildeimalda litsentsi lotildepetamist siis Materjali litsentsi lotildepetamise asemel votildeib Oracle lotildepetada selle Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia litsentsi ja notildeuda vastava Programmi tagastamist huumlvitades Teile Oraclersquoile makstud Programmi litsentsitasud ja kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Te Programmi litsentsi eest Oraclersquoile tasunud olete

55 Provided You are a current subscriber to Oracle

technical support services for the Operating System (eg Oracle Premier Support for Systems Oracle Premier Support for Operating Systems or Oracle Linux Premier Support) then for the period of time for which You were a subscriber to the applicable Oracle technical support services (a) the phrase ldquoMaterialrdquo above in section 51 shall include the Operating System and the Integrated Software and any Integrated Software Options that You have licensed and (b) the phrase ldquoProgram(s)rdquo in this section 5 is replaced by the phrase ldquoProgram(s) or the Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (as applicable)rdquo (ie Oracle will not indemnify You for Your use of the Operating System andor Integrated Software andor Integrated Software Options when You were not a subscriber to the applicable Oracle technical support services) Notwithstanding the foregoing with respect solely

55 Eeldusel et Teil on kehtiv Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellimus Operatsioonisuumlsteemile (nt Oraclersquoi preemium suumlsteemitugi Oraclersquoi preemium operatsioonisuumlsteemide tugi votildei Oraclersquoi preemium Linuxi tugi) siis ajaperioodil millal Teil oli vastava Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellimus (a) punktis 51 nimetatud bdquoMaterjalldquo hotildelmab Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara ja mistahes Integreeritud valikulist tarkvara mille litsentsi Te omate ja (b) sotildena bdquoProgramm(id)ldquo punktis 5 asendatakse fraasiga bdquoProgramm(id) votildei Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (vastavalt sobivusele)ldquo (nt Oracle ei huumlvita Teile Operatsioonisuumlsteemi javotildei Integreeritud tarkvara javotildei Integreeritud valikulise tarkvara kasutust kui Te ei olnud vastavate Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellija) Olenemata uumllalmainitust viitega uumlksnes Linuxi operatsioonisuumlsteemile ei tasu Oracle Teile huumlvitist Materjalide eest mis ei kuulu

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 5 hulgast 27

to the Linux operating system Oracle will not indemnify You for Materials that are not part of the Oracle Linux covered files as defined at httpwwworaclecomussupportlibraryenterprise-linux-indemnification-069347pdf

Oraclersquoi Linuxi kaasatud failide alla mis on maumlaumlratletud aadressil

httpwwworaclecomussupportlibraryenterprise-linux-indemnification-069347pdf

56 The Provider will not indemnify the Recipient if the

Recipient alters Material or uses it outside the scope of use identified in the Providerrsquos user documentation or if the Recipient uses a version of Material which has been superseded if the infringement claim could have been avoided by using an unaltered current version of Material which was provided to the Recipient or if the Recipient continues to use the applicable Material after the end of the license to use that Material The Provider will not indemnify the Recipient to the extent that an infringement claim is based upon any information design specification instruction software data or material not furnished by the Provider Oracle will not indemnify You for any portion of an infringement claim that is based upon the combination of any Material with any products or services not provided by Oracle Solely with respect to Separately Licensed Third Party Technology that is part of or is required to use a Program and that is used (a) in unmodified form (b) as part of or as required to use a Program and (c) in accordance with the license grant for the relevant Program and all other terms and conditions of the Master Agreement Oracle will indemnify You for infringement claims for Separately Licensed Third Party Technology to the same extent as Oracle is required to provide infringement indemnification for the Program under the terms of the Master Agreement Oracle will not indemnify You for infringement caused by Your actions against any third party if the Program(s) as delivered to You and used in accordance with the terms of the Master Agreement would not otherwise infringe any third party intellectual property rights Oracle will not indemnify You for any intellectual property infringement claim(s) known to You at the time license rights are obtained

56 Tarnija ei tasu Saajale huumlvitist kui Saaja muudab Materjale votildei kasutab neid Tarnija kasutaja dokumentatsioonis maumlaumlratletud kasutusulatusest vaumlljaspool votildei kui Saaja kasutab Materjali versiooni mis on asendatud uue versiooniga kui rikkumise notildeuet saanuks vaumlltida kasutades Saajale pakutud Materjali muutmata ja kehtivat versiooni votildei kui Saaja jaumltkab seonduva Materjali kasutamist paumlrast vastava Materjali kasutuslitsentsi lotildeppu Tarnija ei tasu Saajale huumlvitist ulatuses milles rikkumise notildeue tugineb Tarnija poolt mitte tarnitud informatsioonil loomingul spetsifikatsioonil juhisel tarkvaral andmetel votildei materjalil Oracle ei huumlvita Teile rikkumise notildeude osa mis tugineb Materjali kombineerimisel mistahes toodete votildei teenustega mille tarnijaks ei ole Oracle Viitega uumlksnes Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogiale mis on osa Programmist ja Programmi kasutamiseks vajalik mida kasutatakse (a) modifitseerimata kujul (b) Programmi osana votildei Programmi kasutamiseks notildeutud moel ja (c) vastavuses seonduva Programmi litsentsiga ja kotildeigi teiste Potildehilepingu tingimustega huumlvitab Oracle Teile Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia rikkumise notildeuded samas ulatuses milles Oracle kohustub Programmi eest rikkumise huumlvitist tasuma vastavalt Potildehilepingu tingimustele Oracle ei huumlvita Teile rikkumisi mille potildehjuseks on Teie mistahes kolmanda osapoole vastu suunatud tegevus kui Programm(id) Teile tarnitud kujul ja kasutatuna kooskotildelas Potildehilepingu tingimustega ei rikuks vastasel juhul kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi Oracle ei huumlvita Teile intellektuaalomandi rikkumise notildeudeid mis on Teile teada litsentsiotildeiguste omandamise ajal

57 This section provides the partiesrsquo exclusive remedy

for any infringement claims or damages 57 Kaumlesolev punkt saumltestab poolte piiratud

heastamisvahendid rikkumise notildeuete votildei kahjude korral

6 TERMINATION 6 LOtildePETAMINE 61 If either of us breaches a material term of the

Master Agreement and fails to correct the breach within 30 days of written specification of the breach then the breaching party is in default and the non-breaching party may terminate the Master Agreement If Oracle terminates the Master Agreement as specified in the preceding sentence You must pay within 30 days all amounts which have accrued prior to such termination as well as all sums remaining unpaid for Products ordered

61 Kui kumbki meist rikub Potildehilepingu olulist tingimust ja ei heasta rikkumist 30 paumleva moumloumldudes rikkumise kirjalikust maumlaumlratlemisest siis on rikkuv pool kohustused taumlitmata jaumltnud ja mitte rikkuval poolel on otildeigus Potildehileping lotildepetada Kui Oracle lotildepetab Potildehilepingu eelnevas lauses maumlaumlratletud moel siis olete Te kohustatud tasuma 30 paumleva jooksul kotildeik enne vastavat lotildepetamist kogunenud summad ja kotildeik tasumata summad Potildehilepingu kohaselt tellitud Toodete javotildei tarnitud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 6 hulgast 27

andor Service Offerings received under the Master Agreement plus related taxes and expenses Except for nonpayment of fees the non-breaching party may agree in its sole discretion to extend the 30 day period for so long as the breaching party continues reasonable efforts to cure the breach You agree that if you are in default under the Master Agreement You may not use those Products or Service Offerings ordered

Teenusepakkumiste eest koos seonduvate maksude ja kuludega Vaumllja arvatud tasude maksmata jaumltmise korral on mitte rikkuval poolel otildeigus oma aumlranaumlgemise jaumlrgi otsustada pikendada eelnimetatud 30 paumlevast perioodi nii kaua kui rikkuv pool jaumltkab motildeistlikke puumluumldlusi rikkumise parandamiseks Te notildeustute et Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmata jaumltmise korral pole Teil lubatud kasutada vastavaid Tooteid votildei tellitud Teenusepakkumisi

62 If You have used an Oracle Financing Division

contract to pay for the fees due under an order and You are in default under that contract You may not use the Products andor Service Offerings that are subject to such contract

62 Kui Te olete tellimusest tulenevate tasude maksmiseks kasutanud Oraclersquoi Finantseerimisuumlksuse lepingut ja Te pole lepingust tulenevaid kohustusi taumlitnud siis pole Teil lubatud kasutada nimetatud lepingule alluvaid Tooteid javotildei Teenusepakkumisi

63 Provisions that survive termination or expiration

are those relating to limitation of liability infringement indemnity payment and others which by their nature are intended to survive

63 Lotildepetamise votildei aegumise korral kehtivad jaumltkuvalt vastutuse piiramise rikkumise huumlvitise ja makse klauslid ning teised klauslid mille kehtivus jaumltkub tulenevalt klauslite olemusest

7 FEES AND TAXES PRICING INVOICING AND

PAYMENT OBLIGATION 7 TASUD JA MAKSUD HINNASTAMINE

ARVELDAMINE JA MAKSEKOHUSTUS 71 All fees payable to Oracle are due within 30 days

from the invoice date You agree to pay any sales value-added or other similar taxes imposed by applicable law that Oracle must pay based on the Products andor Service Offerings You ordered except for taxes based on Oraclersquos income Also You will reimburse Oracle for reasonable expenses related to providing Service Offerings

71 Kotildeik arved tuleb Oraclersquoile tasuda 30 paumleva jooksul alates arve kuupaumlevast Te kohustute tasuma kotildeik kehtivast seadusandlusest tulenevad muumluumlgi- kaumlibe- votildei muud sarnased maksud mida Oracle kohustub tasuma tulenevalt Teie poolt tellitud Toodetest javotildei Teenusepakkumistest vaumllja arvatud Oraclersquoi tuludel potildehinevad maksud Lisaks kohustute Oraclersquoile huumlvitama teenuse osutamisega seotud motildeistlikud kulud

72 You understand that You may receive multiple

invoices for the Products and Service Offerings You ordered Invoices will be submitted to You pursuant to Oracles Invoicing Standards Policy which may be accessed at httporaclecomcontracts

72 Te motildeistate et Teie poolt tellitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest Oracle esitada rohkem kui uumlhe arve Arved esitatakse Teile vastavalt Oraclersquoi Arveldamise standardreeglitele mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

8 NONDISCLOSURE 8 KONFIDENTSIAALSUS 81 By virtue of the Master Agreement the parties may

have access to information that is confidential to one another (ldquoConfidential Informationrdquo) We each agree to disclose only information that is required for the performance of obligations under the Master Agreement Confidential Information shall be limited to the terms and pricing under the Master Agreement and all information clearly identified as confidential at the time of disclosure

81 Potildehilepingust tulenevalt votildeib pooltel olla ligipaumlaumls teise suhtes konfidentsiaalsele informatsioonile (bdquoKonfidentsiaalne informatsioonldquo) Motildelemad pooled notildeustuvad avaldama uumlksnes informatsiooni mis on vajalik Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmiseks Konfidentsiaalne informatsioon on piiratud Potildehilepingu tingimuste ja hinnastamisega ning kogu avaldamise hetkel selgelt konfidentsiaalsena maumlaumlratletud informatsiooniga

82 A partyrsquos Confidential Information shall not include

information that (a) is or becomes a part of the public domain through no act or omission of the other party (b) was in the other partyrsquos lawful possession prior to the disclosure and had not been obtained by the other party either directly or

82 Lepinguosaliste konfidentsiaalseks informatsiooniks ei loeta teavet mis (a) mis on avalik votildei saab avalikuks teisest lepinguosalisest olenematutel potildehjustel (b) mis oli enne avaldamist teise lepinguosalise seaduslikus valduses ning ei olnud saadud otse ega kaudselt

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 7 hulgast 27

indirectly from the disclosing party (c) is lawfully disclosed to the other party by a third party without restriction on the disclosure or (d) is independently developed by the other party

teavet avaldavalt osaliselt (c) mille avaldab teisele lepinguosalisele seaduslikult kolmas isik ilma avalikustamispiiranguta votildei (d) on teise poole poolt sotildeltumatult vaumllja arendatud

83 We each agree not to disclose each otherrsquos

Confidential information to any third party other than those set forth in the following sentence for a period of three years from the date of the disclosing partyrsquos disclosure of the Confidential Information to the receiving party We may disclose Confidential Information only to those employees or agents or subcontractors who are required to protect it against unauthorized disclosure in a manner no less protective than under the Master Agreement Nothing shall prevent either party from disclosing the terms or pricing under the Master Agreement or orders submitted under the Master Agreement in any legal proceeding arising from or in connection with the Master Agreement or disclosing the Confidential Information to a governmental entity as required by law

83 Motildelemad pooled notildeustuvad mitte avaldama teise poole Konfidentsiaalset informatsiooni mistahes kolmandale osapoolele vaumllja arvatud jaumlrgnevas lauses nimetatutele kolme aasta vaumlltel alates Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamisest avaldava poole poolt vastuvotildetvale osapoolele Pooltel on lubatud avaldada Konfidentsiaalset informatsiooni uumlksnes neile toumloumltajatele votildei agentidele votildei alltoumloumlvotildetjatele kes kohustuvad seda kaitsma lubamatu avaldamise eest moel mis ei ole vaumlhesemal maumlaumlral kaitstud kui Potildehilepingus saumltestatu Kumbagi poolt ei saa takistada avaldamast Potildehilepingust tulenevaid tingimusi votildei hinnastamist votildei Potildehilepingu alusel esitatud tellimusi kohtumenetlustes mis tulenevad Potildehilepingust votildei sellega seoses votildei avaldamast Konfidentsiaalset informatsiooni valitsusasutusele seadusandlusest tulenevatel juhtudel

9 ENTIRE AGREEMENT 9 TAumlIELIK KOKKULEPE 91 You agree that the Master Agreement and the

information which is incorporated into the Master Agreement by written reference (including reference to information contained in a URL or referenced policy) together with the applicable order are the complete agreement for the Products andor Service Offerings ordered by You and supersede all prior or contemporaneous agreements or representations written or oral regarding such Products andor Service Offerings

91 Te notildeustute et Potildehileping ja kirjaliku viitega Potildehilepingusse kaasatud informatsioon (kaasa arvatud viited internetiaadressil asuvale votildei viidatud reeglitele) koos seonduva tellimusega moodustavad taumlieliku Teie tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele rakenduva kokkuleppe ning asendavad kotildeik eelnevad votildei samaaegsed Tooteid javotildei Teenusepakkumisi puudutavad kokkulepped votildei vaumlited kirjalikud votildei suulised

92 It is expressly agreed that the terms of the Master

Agreement and any Oracle order shall supersede the terms in any purchase order procurement internet portal or any other similar non-Oracle document and no terms included in any such purchase order portal or other non-Oracle document shall apply to the Products andor Service Offerings ordered In the event of inconsistencies between the terms of any Schedule and these General Terms the Schedule shall take precedence In the event of any inconsistencies between the terms of an order and the Master Agreement the order shall take precedence The Master Agreement and orders may not be modified and the rights and restrictions may not be altered or waived except in a writing signed or accepted online through the Oracle Store by authorized representatives of You and of Oracle Any notice required under the Master Agreement shall be provided to the other party in writing

92 Lepitakse selgelt kokku et Potildehilepingu tingimused ja mistahes Oraclersquoi tellimus asendab mistahes ostutellimuse hanke internetiportaali votildei muu sarnase Oraclersquoi vaumllise dokumendi tingimused ning sellistes ostutellimustes portaalides votildei Oraclersquoi vaumllistes dokumentides maumlrgitud tingimused ei rakendu tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele Mistahes Lisa ja kaumlesolevate Uumlldtingimuste vastuolude korral on Lisa uumllimuslik Tellimuse tingimuste ja Uumlldtingimuste vastuolude korral on tellimus uumllimuslik Uumlldtingimuste ja tellimuste muutmine pole lubatud ning otildeigusi ja piiranguid ei saa muuta ega tuumlhistada vaumllja arvatud kirjalikul kujul mille on allkirjastanud votildei internetis Oraclersquoi poe vahendusel heaks kiitnud Teie ja Oraclersquoi volitatud esindajad Kotildeik Potildehilepingust tulenevalt notildeutud teatised edastatakse teisele poolele kirjalikul kujul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 8 hulgast 27

10 LIMITATION OF LIABILITY 10 VASTUTUSE PIIRAMINE NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE FOR ANY

INDIRECT INCIDENTAL SPECIAL PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY LOSS OF PROFITS REVENUE DATA OR DATA USE ORACLErsquoS MAXIMUM LIABILITY FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE MASTER AGREEMENT OR YOUR ORDER WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF THE FEES YOU PAID ORACLE UNDER THE SCHEDULE GIVING RISE TO THE LIABILITY AND IF SUCH DAMAGES RESULT FROM YOUR USE OF PRODUCTS OR SERVICE OFFERINGS SUCH LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFICIENT PRODUCT OR SERVICE OFFERINGS GIVING RISE TO THE LIABILITY

KUMBKI POOL EI VASTUTA JUHUSLIKE ERILISTE RAHALISELT HUumlVITATAVATE VOtildeI KAUDSETE KAHJUDE EEST VOtildeI KASUMIGA SISSETULEKUGA ANDMETEGA VOtildeI ANDMEKASUTUSEGA SEONDUVATE KAHJUDE EEST ORACLErsquoI MAKSIMAALNE VASTUTUS POtildeHILEPINGUST VOtildeI TEIE TELLIMUSEST KAS LEPINGUSISESELT VOtildeI ndashVAumlLISELT VOtildeI MUUL JUHUL TULENEVATE VOtildeI SEONDUVATE KAHJUDE KORRAL ON PIIRATUD TASUDE SUMMAGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTAVALT VASTUTUSE ALUSEKS OLEVALE LISALE NING KUI NIMETATUD KAHJUD TULENEVAD TOODETE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISTE TEIEPOOLSEST KASUTUSEST SIIS ON KIRJELDATUD VASTUTUS PIIRATUD TASUDEGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTUTUSE ALUSEKS OLEVA DEFEKTSE TOOTE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISE EEST

11 EXPORT 11 EKSPORT Export laws and regulations of the United States

and any other relevant local export laws and regulations apply to the Products You agree that such export laws govern Your use of the Products (including technical data) and any Service Offerings deliverables provided under the Master Agreement and You agree to comply with all such export laws and regulations (including ldquodeemed exportrdquo and ldquodeemed re-exportrdquo regulations) You agree that no data information Product andor materials resulting from Service Offerings (or direct product thereof) will be exported directly or indirectly in violation of these laws or will be used for any purpose prohibited by these laws including without limitation nuclear chemical or biological weapons proliferation or development of missile technology You shall include the following notice on packing lists commercial invoices shipping documents and other documents used in the transfer export or re-export of the Products and any Service Offerings deliverables ldquoThese commodities technology software or hardware (including any Integrated Software and Operating System(s)) were exported in accordance with US Export Administration Regulations and applicable export laws Diversion contrary to applicable export laws is prohibitedrdquo

Toodetele kehtivad Ameerika Uumlhendriikide ekspordiseadused ja regulatsioonid ning muud seonduvad kohalikud ekspordiseadused ja regulatsioonid Te notildeustute et nimetatud ekspordiseadused saumltestavad Toodete (kaasa arvatud tehniliste andmete) ja kotildeigi vastavalt Potildehilepingule tarnitud Teenusepakkumiste Teiepoolse kasutuse ning Te notildeustute taumlitma kotildeiki ekspordiseaduseid ja regulatsioone (kaasa arvatud bdquoekspordiga samavaumlaumlrsete toiminguteldquo ja bdquoreeksportimisega samavaumlaumlrsete toiminguteldquo regulatsioonid) Te notildeustute et Teenusepakkumistest (votildei nende otsestest toodetest) tulenevaid andmeid informatsiooni Tooteid javotildei materjale ei ekspordita otseselt votildei kaudselt eelmainitud seadustega vastuolus votildei neid ei kasutata nimetatud seadustes keelatud eesmaumlrkidel kaasa arvatud kuid mitte ainult tuuma- keemia- votildei biorelvade levitamine votildei raketitehnoloogia vaumlljaarendamine Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete uumllekande eksportimise votildei reeksportimise puhul kasutatud pakinimekirjadele aumlrilistele arvetele saatedokumentidele ja teistele dokumentidele lisate Te jaumlrgneva teate bdquoKaumlesolevad kaubad tehnoloogia tarkvara votildei riistvara (kaasa arvatud Integreeritud tarkvara ja Operatsioonisuumlsteem(id)) eksport toimus vastavuses Ameerika Uumlhendriikide Ekspordikontrolli regulatsioonidega ja rakenduvate ekspordiseadustega Uumlmbersuunamine vastuolus rakenduvate ekspordiseadustega on keelatudldquo

12 FORCE MAJEURE 12 VAumlAumlRAMATU JOtildeUD Neither of us shall be responsible for failure or

delay of performance if caused by an act of war hostility or sabotage act of God pandemic

Kumbki lepinguosaline ei vastuta lepingu mittetaumlitmise votildei selle hilinenud taumlitmise eest juhul kui mittetaumlitmise votildei hilinenud taumlitmise potildehjus on

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 9 hulgast 27

electrical internet or telecommunication outage that is not caused by the obligated party government restrictions (including the denial or cancellation of any export import or other license) other event outside the reasonable control of the obligated party We both will use reasonable efforts to mitigate the effect of a force majeure event If such event continues for more than 30 days either of us may cancel unperformed Service Offerings and affected orders upon written notice This section does not excuse either partyrsquos obligation to take reasonable steps to follow its normal disaster recovery procedures or Your obligation to pay for Products and Service Offerings ordered or delivered

sotildeda vaenutegevus sabotaaž loodusotildennetus elektri- Internetiuumlhenduse votildei sidevahendite toumlouml katkestus mida ei ole potildehjustanud teine lepinguosaline valitsuse kehtestatud piirangud (kaasa arvatud mistahes ekspordi impordi votildei muu litsentsi rahuldamata jaumltmine votildei tuumlhistamine) Muu suumlndmus mis on vaumlljaspool kohustatud lepingupoole motildeistlikku kontrolli Motildelemad lepinguosalised rakendavad motildeistlikke puumluumldlusi vaumlaumlramatu jotildeu suumlndmuse motildejude leevendamiseks Kui vaumlaumlramatu jotildeu potildehjustatud olukord kestab rohkem kui 30 paumleva siis votildeib kumbki pool kirjaliku teatise teel osutamata jaumlaumlnud Teenusepakkumised ja seonduvad tellimused tuumlhistada Selle osa saumltted ei vabasta lepinguosalisi kohustusest jaumlrgida motildeistlikus ulatuses oma tavapaumlraseid katastroofi protseduure ega vabasta Teid kohustusest tellitud votildei tarnitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest tasuda

13 GOVERNING LAW AND JURISDICTION 13 KOHALDATAV OtildeIGUS JA KOHTUALLUVUS The Master Agreement is governed by the

substantive and procedural laws of Estonia and You and Oracle agree to submit to the exclusive jurisdiction of and venue in the courts in Estonia in any dispute arising out of or relating to the Master Agreement

Potildehilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusotildeigusnorme ning Potildehilepingust tulenevate votildei sellega seonduvate vaidluste korral notildeustute Teie ja Oracle alluma taumlielikult Eesti Vabariigi kohtute kohtualluvusele ja kohtumotildeistmiskohale

14 NOTICE 14 TEAVITAMINE If You have a dispute with Oracle or if You wish to

provide a notice under the Indemnification section of these General Terms or if You become subject to insolvency or other similar legal proceedings You will promptly send written notice to Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn Attn Finance Director

Kui teie ja Oraclersquoi vahel on tekkinud vaidlus votildei te soovite esitada teate kaumlesolevas lepingus saumltestatud huumlvitamiskohustust kaumlsitleva jaotise kohaselt votildei teie suhtes on algatatud pankroti- votildei muu kohtumenetlus olete kohustatud viivitamata saatma selle kohta teate alljaumlrgneval aadressil Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn adresseerituna Finantsdirektorile

15 ASSIGNMENT 15 UumlLEANDMINE You may not assign the Master Agreement or give

or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings or an interest in them to another individual or entity If You grant a security interest in the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables the secured party has no right to use or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables and if You decide to finance Your acquisition of any Products andor any Service Offerings You will follow Oraclersquos policies regarding financing which are at httporaclecomcontracts The foregoing shall not be construed to limit the rights You may otherwise have with respect to the Linux operating system third party technology or Separately Licensed Third Party Technology licensed under open source or similar license terms

Potildehilepingu uumlleandmine votildei Programmide Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste votildei nende omandiotildeiguse andmine votildei uumllekanne teisele isikule votildei ettevotildettele pole lubatud Kui te kasutate Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid tagatisena siis puudub tagatud poolel otildeigus Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid kasutada votildei uumlle kanda ning kui Te otsustate finantseerida Toodete javotildei Teenusepakkumiste soetamist siis kohustute Te jaumlrgima Oraclersquoi finantseerimist puudutavaid reegleid mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Eelpool saumltestatu ei piira otildeigusi mis Teil votildeivad olla seoses Linuxi operatsioonisuumlsteemiga kolmanda osapoole tehnoloogiaga votildei Eraldi litsentsiga

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 10 hulgast 27

kolmanda osapoole tehnoloogiaga mille litsents kuulub avatud laumlhtekoodi votildei sarnaste litsentsitingimuste alla

16 OTHER 16 MUU 161 Oracle is an independent contractor and we agree

that no partnership joint venture or agency relationship exists between us We each will be responsible for paying our own employees including employment related taxes and insurance

161 Oracle on sotildeltumatu ettevotildetja ja pooled notildeustuvad et nende vahel puudub partnerlus uumlhine ettevotildetmine votildei agendisuhe Motildelemad pooled vastutavad ise toumloumltajatele tasumise eest ning toumloumltasudega seonduvate maksude ja kindlustuse eest

162 If any term of the Master Agreement is found to be

invalid or unenforceable the remaining provisions will remain effective and such term shall be replaced with a term consistent with the purpose and intent of the Master Agreement

162 Kui motildeni Potildehilepingu tingimus osutub kehtetuks votildei kohaldamatuks siis uumllejaumlaumlnud saumltted jaumlaumlvad kehtivaks ja eelpool kirjeldatud tingimus asendatakse tingimusega mis vastab Potildehilepingu eesmaumlrgile ja otstarbele

163 Except for actions for nonpayment or breach of

Oraclersquos proprietary rights no action regardless of form arising out of or relating to the Master Agreement may be brought by either party more than two years after the cause of action has accrued

163 Vaumllja arvatud notildeuded maksete tasumata jaumltmise votildei Oraclersquoi omandiotildeiguste rikkumise kohta tuleb potildehilepingust johtuvad votildei sellega seotud notildeuded olenemata nende vormist esitada teise osalise vastu kahe aasta jooksul paumlrast notildeude aluseks oleva suumlndmuse toimumist

164 Products and Service Offerings deliverables are

not designed for or specifically intended for use in nuclear facilities or other hazardous applications You agree that it is Your responsibility to ensure safe use of Products and Service Offerings deliverables in such applications

164 Tooted ja Teenusepakkumiste tarned pole kavandatud ega konkreetselt motildeeldud kasutamiseks tuumajaamades ega teistes ohtlikes rajatistes Te notildeustute et Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete ohutu kasutuse tagamine sellistes rajatistes on Teie kohustus

165 If requested by an authorized reseller on Your

behalf You agree Oracle may provide a copy of the Master Agreement to the authorized reseller to enable the processing of Your order with that authorized reseller

165 Volitud edasimuumluumlja paumlringu korral votildeib Oracle edastada volitatud edasimuumluumljale Potildehilepingu koopia et votildeimaldada Teie tellimuse taumlitmist nimetatud volitatud edasimuumluumlja vahendusel

166 You understand that Oraclersquos business partners

including any third party firms retained by You to provide consulting services are independent of Oracle and are not Oraclersquos agents Oracle is not liable for nor bound by any acts of any such business partner unless (i) the business partner is providing services as an Oracle subcontractor in furtherance of an order placed under the Master Agreement and (ii) only to the same extent as Oracle would be responsible for the performance of Oracle resources under that order

166 Te motildeistate et Oraclersquoi aumlripartnerid kaasa arvatud Teie poolt konsulteerimisteenuste eemaumlrgil palgatud kolmandate osapoolte ettevotildetted on Oraclersquoist sotildeltumatud ja ei ole Oraclersquoi agendid Oracle ei vastuta aumlripartnerite tegevuse eest ja pole sellega seotud vaumllja arvatud juhul kui (i) aumlripartner pakub teenuseid Oraclersquoi alltoumloumlvotildetjana taumlites Potildehilepingu kohaselt esitatud tellimust ja (ii) ainult sellises ulatuses milles Oracle vastutaks Oraclersquoi ressursside toimimise eest seonduva tellimuse alusel

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 11 hulgast 27

This Hardware Schedule (this Schedule H) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule H is attached The General Terms and this Schedule H together with the attached Schedules P are the Master Agreement This Schedule H shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Riistvara Lisa (kaumlesolev bdquoLisa Hldquo) on Lisa Uumlldtingimustele Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa H koos Uumlldtingimustega moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa H kehtivus lotildepeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildepedes

1 DEFINITIONS 1 MOtildeISTED

11 ldquoCommencement Daterdquo for the Hardware Operating System and Integrated Software refers to the date the Hardware is delivered For Integrated Software Options the Commencement Date refers to the date that Oracle accepts Your order for an Integrated Software Option

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab Riistvara Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara puhul Riistvara tarne kuupaumlevale Integreeritud valikulise tarkvara puhul viitab Jotildeustumiskuupaumlev kuupaumlevale mil Oracle Teie Integreeritud valikulise tarkvara tellimuse kinnitab

12 ldquoIntegrated Software Optionsrdquo refers to software or programmable code embedded in installed on or activated on the Hardware that requires one or more unit licenses that You must separately order and agree to pay additional fees Not all Hardware contains Integrated Software Options please refer to the Oracle Integrated Software Options License Definitions Rules and Metrics accessible at httpOraclecomcontracts

12 ldquoIntegreeritud valikuline tarkvaraldquo viitab Riistvarasse integreeritud installeeritud votildei sellel aktiveeritud tarkvarale votildei programmeeritavale koodile mis eeldab uumlht votildei enamat taumliendavat uumlksuse litsentsi mis tuleb eraldi tellida ja mille eest tuleb taumliendavalt tasuda Kotildeigi Riistvaradega ei kaasne Integreeritud valikulist tarkvara votildeimaliku konkreetsele Riistvarale rakenduva Integreeritud valikulise tarkvaraga tutvumiseks vaadake palun Oraclersquoi Integreeritud valikulise tarkvara maumlaumlratlusi reegleid ja meetrikat aadressil

(the ldquoIntegrated Software Options License Rulesrdquo) for the specific Integrated Software Options that may apply to specific Hardware Oracle reserves the right to designate new software features as Integrated Software Options in subsequent releases and that designation will be specified in the applicable documentation and in the Integrated Software Options License Rules

httpOraclecomcontracts

(bdquoIntegreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglidldquo) Oracle jaumltab endale otildeiguse maumlaumlratleda uusi tarkvara funktsioone jaumlrgnevates vaumlljalasetes Integreeritud valikulise tarkvarana Vastav maumlaumlratlus maumlrgitakse rakenduvasse dokumentatsiooni ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglitesse

13 Capitalized terms used but not defined in this Schedule H have the meanings set forth in the General Terms

13 Suure algustaumlhega motildeisted mida kasutatakse kuid ei defineerita kaumlesolevas Lisas H omavad Uumlldtingimustes saumltestatud taumlhendusi

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED

21 Your Hardware order consists of the following items Operating System (as defined in Your configuration) Integrated Software and all Hardware equipment (including components

21 Teie Riistvara tellimus koosneb jaumlrgnevatest esemetest Operatsioonisuumlsteem (vastavalt Teie konfiguratsioonis maumlaumlratletule) Integreeritud tarkvara ning kogu Riistvara varustus (kaasa

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 12 hulgast 27

options and spare parts) specified on the applicable order Your Hardware order may also include Integrated Software Options Integrated Software Options may not be activated or used until You separately order them and agree to pay additional fees

arvatud komponendid valikulised komponendid ja varuosad) mis on maumlrgitud rakenduvale tellimusele Teie Riistvara tellimus votildeib hotildelmata ka Integreeritud valikulist tarkvara Integreeritud valikuline tarkvara pole aktiveeritud ja seda ei saa kasutada enne kui Te selle eraldi tellite ning notildeustute maksma taumliendavaid tasusid

22 You have the right to use the Operating System delivered with the Hardware subject to the terms of the license agreement(s) delivered with the Hardware Current versions of the license agreements are located at httporaclecomcontracts You are licensed to use the Operating System and any Operating System updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware

22 Teil on otildeigus kasutada Riistvaraga koos tarnitud Operatsioonisuumlsteemi vastavalt Riistvaraga tarnitud litsentsilepingu(te) tingimustele Litsentsilepingute kehtivad versioonid on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Teil on litsents Operatsioonisuumlsteemi ja tehnilise toe kaudu hangitud Operatsioonisuumlsteemi uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana

23 You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software delivered with the Hardware subject to the terms of this Schedule H and the applicable documentation You are licensed to use that Integrated Software and any Integrated Software updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software Options that you separately order subject to the terms of this Schedule H the applicable documentation and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules are incorporated in and made a part of this Schedule H You are licensed to use those Integrated Software Options and any Integrated Software Options updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware To fully understand Your license right to any Integrated Software Options that You separately order You need to review the Integrated Software Options License Rules In the event of any conflict between the Master Agreement and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules shall take precedence

23 Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada Riistvaraga tarnitud Integreeritud tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele ja rakenduvale dokumentatsioonile Teil on litsents Integreeritud tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada eraldi tellitud Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele rakenduvale dokumentatsioonile ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitele kaumlesolev Lisa H hotildelmab ja sisaldab Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireegleid Teil on litsents Integreeritud valikulise tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud valikulise tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Eraldi tellitud Integreeritud valikulise tarkvara litsentsiotildeiguse taumlielikuks motildeistmiseks peate Te tutvuma Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitega Kui Potildehilepingu ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglite vahel esineb vastuolu siis on Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglid uumllimuslikud

24 The Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (or all three) may include separate works identified in a readme file notice file or the applicable documentation which are licensed under open source or similar license terms Your rights to use the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options under such terms are not restricted in any way by the Master Agreement including this Schedule H The appropriate terms associated with such separate works can be

24 Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (votildei kotildeik kolm) votildeivad hotildelmata readme failis teatise failis votildei rakenduvas dokumentatsioonis maumlrgitud eraldi elemente millel on avatud laumlhtekoodi litsents votildei sarnased litsentsitingimused Potildehileping kaasa arvatud kaumlesolev Lisa H ei piira mingil moel teie otildeigust kasutada Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt sellistele tingimustele Sellised eraldi elementidega seotud tingimused on vaumllja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 13 hulgast 27

found in the readme files notice files or in the documentation accompanying the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options

toodud readme failides teatise failides votildei Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tarnitud dokumentatsioonis

For GPLv2 LGPLv21 GPLv3 and LGPLv3 licensed code You received as binaries on physical media You may receive a copy of the source code (ldquosource coderdquo) on media via postal service by submitting a written request at httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Alternatively You can mail Your written request to Oracle Corporation Attn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Your request should include the name and version number of the Product Your name Your company name (if applicable) Your return mailing address and Your email address Certain source distributions require a fee for physical media in such case You will be sent details on the cost and payment procedure via email Your request must be sent within three (3) years of the date of Oraclersquos last delivery of the applicable Product or in the case of code licensed under the GPLv3 You may send a request for as long as Oracle offers spare parts or technical support for the applicable Product model This offer only applies if You received Your Operating System Integrated Software or Integrated Software Options on physical media

GPLv2 LGPLv21 GPLv3 ja LGPLv3 litsenseeritud fuumluumlsilistel andmekandljatel saabunud koodide puhul votildeite Te saada laumlhtekoodi (bdquolaumlhtekoodldquo) koopia andmekandjal posti teel esitades kirjaliku paumlringu aadressil httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Samuti votildeite Te saata oma kirjaliku paumlringu adressil Oracle CorporationAttn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Teie paumlring peab sisaldama Toote nime ja versiooni numbrit Teie nime Teie ettevotildette nime (vajadusel) Teie postiaadressi ning Teie e-posti aadressi Motildene laumlhtekoodi puhul notildeutakse fuumluumlsilise andmekandja eest tasu sellisel juhul saadetakse Teile tasu ja maksetoimingute andmed e-posti teel Teie paumlring peab olema saadetud kolme (3) aasta jooksul alates rakenduva Toote viimasest tarnest Oraclersquoi poolt GPLv3 litsentsiga laumlhtekoodi puhul saab paumlringut esitada seni kuni Oracle pakub vastavale Toote mudelile varuosasid votildei tehnilist tuge Kaumlesolev pakkumine kehtib ainult juhul kui Te saite Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikulise tarkvara fuumluumlsilisel andmekandjal

25 Upon payment for Hardware-related Service Offerings You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule H (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

25 Paumlrast Riistvaraga seonduvate Teenusepakkumiste eest tasumist on Teil mittevaumllistav mittevotildeotilderandatav litsentsitasuvaba taumlhtajatu piiratud otildeigus kasutada Oraclersquoi poolt vaumllja arendatut ja kaumlesoleva Lisa H kohaselt teile tarnitut (bdquotarneldquo) Teie aumlrisisesteks toiminguteks motildeningatele tarnetele votildeivad rakenduda taumliendavad tellimuses maumlrgitud litsentsitingimused

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 You may only make copies of the Operating

System Integrated Software and Integrated Software Options for archival purposes to replace a defective copy or for program verification You shall not remove any copyright notices or labels on the Operating System Integrated Software or Integrated Software Options You shall not decompile or reverse engineer (unless required by law for interoperability) the Operating System or Integrated Software

31 Koopiate tegemine Operatsioonisuumlsteemist Integreeritud tarkvarast ja Integreeritud valikulisest tarkvarast on lubatud uumlksnes arhiveerimiseks vigase koopia asendamiseks votildei programmi verifitseerimiseks Operatsioonisuumlsteemilt Integreeritud tarkvaralt votildei Integreeritud valikuliselt tarkvaralt autoriotildeiguse teatiste eemaldamine on keelatud Operatsioonisuumlsteemi votildei Integreeritud tarkvara dekompileerimine votildei poumloumlrdprojekteerimine pole lubatud (vaumllja arvatud seadustes saumltestatud juhtudel koostalitusvotildeime eesmaumlrgil)

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 14 hulgast 27

32 You acknowledge that to operate certain Hardware Your facility must meet a minimum set of requirements as described in the Hardware documentation Such requirements may change from time to time as communicated by Oracle to You in the applicable Hardware documentation

32 Te tunnistate et teatud Riistvaraga toumloumltamiseks peavad Teie tingimused vastama Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatud minimaalsetele notildeuetele Antud notildeudmised votildeivad aeg-ajalt muutuda vastavalt Oraclersquoi poolt rakenduvas Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatule

33 The prohibition on the assignment or transfer of the Operating System or any interest in it under section 15 of the General Terms shall apply to all Operating Systems licensed under this Schedule H except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Uumlldtingimuste punktist 15 tulenev Operatsioonisuumlsteemi votildei selle kaasosa uumlleandmise votildei votildeotilderandamise keeld rakendub kotildeigile kaumlesolevale Lisa H alusel litsenseeritud Operatsioonisuumlsteemidele vaumllja arvatud juhul kui keeldu ei saa seadusest tulenevalt rakendada

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

Oracle may include additional Programs on the Hardware (eg Exadata Storage Server software) You are not authorized to use those Programs unless You have a license specifically granting You the right to do so however You may use those additional Programs for trial non-production purposes for up to 30 days from the date of delivery provided that You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Oracle votildeib Riistvarale lisada taumliendavaid Programme (nt Exadata Storage Server tarkvara) Teil puudub otildeigus antud Programmide kasutamiseks vaumllja arvatud juhul kui Teil on konkreetselt vastavat luba andev litsents Te votildeite neid taumliendavaid Programme kasutada proovimiseks ja mitteaumlrilistel eesmaumlrkidel kuni 30 paumleva alates kohaletoimetamise kuupaumlevast tingimusel et prooviprogramme ei kasutata Programmide sisu javotildei funktsionaalsust puudutavate koolituste pakkumiseks kolmandatele osapooltele votildei sellistel kolmandate osapoolte koolitustel osalemiseks Kirjeldatud Programmide kasutamiseks 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel peate Te hankima vastavate Programmide litsentsid Oraclersquoilt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel motildene Programmi litsentsi mitte hankida siis lotildepetate Te vastavate Programmide kasutamise ja kustutate need koheselt Teie arvutisuumlsteemidest Proovimiseks litsenseeritud Programme pakutakse bdquonagu onldquo potildehimotildettel ja Oracle ei paku nendele Programmidele tehnilist tuge ega garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 Oracle Hardware and Systems Support acquired

with Your order may be renewed annually and if You renew Oracle Hardware and Systems Support for the same systems and same configurations for the first and second renewal years the technical support fee will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees

51 Teie tellimuses sisalduvat Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge saab iga-aastaselt uuendada ning kui Te uuendate Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tehnilist tuge samadele suumlsteemidele ja samadele konfiguratsioonidele siis esimesel ja teisel tehnilise toe uuendamise aastal ei totildeuse tehnilise toe tasu rohkem kui 5 votilderreldes eelnenud aasta tasuga

52 If ordered Oracle Hardware and Systems Support (including first year and all subsequent

52 Tellimisel pakutakse Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge (kaasa arvatud esimesel aastal

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 15 hulgast 27

years) is provided under Oraclersquos Hardware and Systems Support Policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The Oracle Hardware and Systems Support Policies are incorporated in this Schedule H and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle will not materially reduce the level of technical support services provided during the period for which fees for Oracle Hardware and Systems Support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for technical support services You may access the current version of the Oracle Hardware and Systems Support Policies at httporaclecomcontracts

ja kotildeigil jaumlrgnevatel aastatel) vastavalt tehnilise toe teenuste pakkumise ajal kehtivatele Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglitele Te notildeustute Oraclersquoiga koostoumloumld tegema ja vaumlljastama tehnilise toe teenuste pakkumiseks Oraclersquoile vajalikud ligipaumlaumlsud ressursid materjalid personali informatsiooni ja notildeusolekud Kaumlesolev Lisa H hotildelmab Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reegleid mis votildeivad Oraclersquoi aumlranaumlgemise jaumlrgi muutuda Oracle ei langeta oluliselt pakutavate tehnilise toe teenuste taset perioodi vaumlltel mille eest on tasutud Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe tasud Enne tehnilise toe teenuste tellimuse esitamist peaksite Te tutvuma vastavate reeglitega Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglite kehtiv versioon on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

53 Oracle Hardware and Systems Support is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

53 Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tugi hakkab kehtima Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse kuupaumlevast kui Riistvara saatmine pole vajalik

6 HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 RIISTVARAGA SEOTUD

TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Hardware-related Service Offerings under this Schedule H as listed in the Hardware-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Products owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Products

Lisaks tehnilisele toele saate Te vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellida piiratud arvu Riistvaraga seotud Teenusepakkumisi tuginedes Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste dokumendi loetelule mis asub aadressil httporaclecomcontracts Te notildeustute votildeimaldama Oraclersquoile informatsiooni ligipaumlaumlsu ja taumlieliku heauskse koostoumlouml mis on motildeistlikult vajalik et Oracle saaks Teenusepakkumisi osutada ning Teie viite omalt poolt laumlbi tellimuses Teie kohustusena maumlrgitud tegevused Kui Oracle vajab Teenusepakkumiste osutamise kaumligus ligipaumlaumlsu teise tarnija toodetele mis on osa Teie suumlsteemist siis vastutate Teie kotildeigi saumlaumlraste toodete ja notildeutud litsentsiotildeiguste hankimise eest mis on Oraclersquoile vajalikud Teie nimel saumlaumlrastele toodetele ligi paumlaumlsemiseks Osutatud Teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie litsentsiga Oraclersquoi omatavate votildei levitatavate Toodete kasutamiseks mille Te omandate eraldi tellimusega Selliste Toodete kasutamisel allute Te tellimuses viidatud lepingule

7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND

EXCLUSIVE REMEDIES 7 GARANTIID KOHUSTUSTEST LOOBUMINE

JA PIIRATUD HEASTAMISVAHENDID

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 16 hulgast 27

71 Oracle provides a limited warranty (ldquoOracle Hardware Warrantyrdquo) for (i) the Hardware (ii) the Operating System and the Integrated Software and the Integrated Software Options and (iii) the Operating System media the Integrated Software media and the Integrated Software Options media (ldquomediardquo and (i) (ii) and (iii) collectively ldquoHardware Itemsrdquo) Oracle warrants that the Hardware will be free from and using the Operating System and Integrated Software and Integrated Software Options will not cause in the Hardware material defects in materials and workmanship for one year from the date the Hardware is delivered to You Oracle warrants that the media will be free from material defects in materials and workmanship for a period of 90 days from the date the media is delivered to You You may access a more detailed description of the Oracle Hardware Warranty at httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (ldquoWarranty Web Pagerdquo) Any changes to the Oracle Hardware Warranty specified on the Warranty Web Page will not apply to Hardware or media ordered prior to such change The Oracle Hardware Warranty applies only to Hardware and media that have been (1) manufactured by or for Oracle and (2) sold by Oracle (either directly or by an Oracle-authorized distributor) The Hardware may be new or like new The Oracle Hardware Warranty applies to Hardware that is new and Hardware that is like-new which has been remanufactured and certified for warranty by Oracle

71 Oracle annab piiratud garantii (bdquoOraclersquoi riistvara garantiildquo) (i) Riistvarale (ii) Operatsioonisuumlsteemile ja Integreeritud tarkvarale ja Integreeritud valikulisele tarkvarale ning (iii) Operatsioonisuumlsteemi andmekandjatele Integreeritud tarkvara andmekandjatele ja Integreeritud valikulise tarkvara andmekandjatele (bdquoandmekandjadldquo ning (i) (ii) ja (iii) koondnimetajaga bdquoRiistvara esemedldquo) Oracle garanteerib et riistvara materjalid ja kooste on vigadeta uumlhe aasta kestel alates kuupaumlevast mil riistvara teile kohale toimetati operatsioonisuumlsteemi ja integreeritud tarkvara ning Integreeritud tarkvara kasutamine ei potildehjusta nimetatud riistvaravigade tekkimist Oracle garanteerib et fuumluumlsilisel andmekandjal meedia on vaba defektidest ja toumloumlkindel 90 paumleva jooksul alates hetkest mil fuumluumlsiline andmekandja on teile kohale toimetatudOraclersquoi Riistvara garantii detailsem kirjeldus on kaumlttesaadav aadressil httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (bdquoGarantii veebilehtldquo) Garantii veebilehel vaumllja toodud muudatused Oraclersquoi Riistvara garantiis ei kehti enne muudatuste tegemist tellitud Riistvarale votildei andmekandjatele Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib uumlksnes Riistvarale ja andmekandjatele mis on (1) toodetud Oraclersquoi poolt votildei Oraclersquoi tarbeks ja (2) Oraclersquoi poolt muumluumldud (otse votildei volitatud edasimuumluumlja vahendusel) Riistvara votildeib olla uus votildei nagu uus Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib Riistvarale mis on uus ja Riistvarale mis on nagu uus ning Oraclersquoi poolt taastoodetud ja garantiikotildelbulikuks tunnistatud

72 Oracle also warrants that technical support

services and Hardware-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule H will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Hardware-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Hardware-related Service Offerings

72 Lisaks garanteerib Oracle et vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellitud ja pakutud tehnilise toe teenused ja Riistvaraga seotud Teenusepakkumised (nagu mainitud uumlleval lotildeigu 6) osutatakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivatele standarditele Te kohustute teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste garantii puudujaumlaumlkidest 90 paumleva jooksul alates puuduliku tehnilise toe teenuse votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumise kuupaumlevast

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (i) THE REPAIR OR AT ORACLErsquoS OPTION AND EXPENSE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR IF SUCH REPAIR OR REPLACEMENT IS NOT REASONABLY ACHIEVABLE THE REFUND OF THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM AND THE REFUND OF ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID

73 UumlLALNIMETATUD GARANTIIDE RIKKUMISE KORRAL ON TEIE PIIRATUD HEASTAMISVAHENDIKS JA ORACLErsquoI TERVIKVASTUTUSEKS (i) DEFEKTSE RIISTVARA ESEME PARANDAMINE VOtildeI ORACLErsquoI VALIKUL JA KULUDEGA DEFEKTSE RIISTVARA ESEME ASENDAMINE VOtildeI KUI PARANDAMINE VOtildeI ASENDAMINE POLE MOtildeISTLIKULT SAAVUTATAV SIIS DEFEKTSE RIISTVARA ESEME EEST ORACLErsquoILE TASUTUD MAKSETE TAGASTAMINE JA DEFEKTSE RIISTVARA

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 17 hulgast 27

FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR (ii) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS WITH RESPECT TO THE ABOVE ITEMS INCLUDING ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ESEME EEST TASUTUD KASUTAMATA TEHNILISE TOE TASUDE ETTEMAKSU TAGASTAMINE VOtildeI (ii) DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE TAASOSUTAMINE VOtildeI KUI ORACLE EI SUUDA PUUDUST AumlRILISELT MOtildeISTLIKUL MOEL OLULISELT PARANDADA SIIS ON TEIL OtildeIGUS LOtildePETADA DEFEKTSED RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED JA NOtildeUDA ORACLErsquoILE TAGASI DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE EEST MAKSTUD TASUD SEADUSES LUBATUD MAumlAumlRAL ON KAumlESOLEVAD GARANTIID VAumlLISTAVAD JA EELNIMETATUD ESEMETELE EI KEHTI TEISI OTSESEID VOtildeI ISEENESESTMOtildeISTETAVAID GARANTIISID VOtildeI TINGIMUSI KAASA ARVATUD TURUKOtildeLBULIKKUSE JA KINDLA EESMAumlRGI SOBIVUSE GARANTIID VOtildeI TINGIMUSED

74 Replacement units for defective parts or Hardware Items replaced under the Oracle Hardware Warranty may be new or like new quality Such replacement units assume the warranty status of the Hardware into which they are installed and have no separate or independent warranty of any kind Title in all defective parts or Hardware Items shall transfer back to Oracle upon removal from the Hardware

74 Oraclersquoi Riistvara garantiist tulenevalt vaumlljastatud defektsete osade votildei Riistvara esemete asendusuumlksused votildeivad olla uued votildei nagu uued Asendatud osad kuuluvad selle Riistvara garantii alla kuhu need installeeritakse ning neil puudub eraldiseisev votildei sotildeltumatu garantii mistahes kujul Kotildeigi defektsete osade votildei Riistvara esemete omandiotildeigus laumlheb nende Riistvarast eemaldamisel tagasi Oraclersquoile

75 ORACLE DOES NOT WARRANT UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OPERATION OF THE HARDWARE OPERATING SYSTEM INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATED SOFTWARE OPTIONS OR MEDIA

75 ORACLE EI GARANTEERI RIISTVARA OPERATSIOONISUumlSTEEMI INTEGREERITUD TARKVARA INTEGREERITUD VALIKULISE TARKVARA VOtildeI ANDMEKANDJATE KATKEMATUT VOtildeI VEATUT TOIMIMIST

76 No warranty will apply to any Hardware Operating System Integrated Software Integrated Software Options or media which has been

a modified altered or adapted without Oraclersquos written consent (including modification or removal of the OracleSun serial number tag on the Hardware)

b maltreated or used in a manner other than in accordance with the relevant documentation

c repaired by any third party in a manner which fails to meet Oraclersquos quality standards

d improperly installed by any party other than Oracle or an authorized Oracle certified installation partner

e used with equipment or software not covered by an Oracle warranty to the extent that the problems are attributable to such use

f relocated to the extent that problems are

76 Garantii ei rakendu Riistvarale Operatsioonisuumlsteemile Integreeritud tarkvarale Integreeritud valikulisele tarkvarale votildei andmekandjatele mida on

a modifitseeritud muudetud votildei kohandatud ilma Oraclersquoi kirjaliku notildeusolekuta (kaasa arvatud Riistvaral oleva OracleSun seerianumbri sildi modifitseerimine votildei eemaldamine)

b vaumlaumlrkasutatud votildei kasutatud moel mis pole vastavuses seonduva dokumentatsiooniga

c parandanud kolmas osapool moel mis pole vastavuses Oraclersquoi kvaliteedistandarditega

d ebaotildeigelt installeerinud mistahes teine osapool peale Oracleacutei votildei Oraclersquoi volitatud installeerimispartner

e kasutatud seadmetega votildei tarkvaraga mis ei kuulu Oraclersquoi garantii alla kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane kasutamine

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 18 hulgast 27

attributable to such relocation g used directly or indirectly in supporting

activities prohibited by US or other national export regulations

h used by parties appearing on the then-current US export exclusion list

i relocated to countries subject to US trade embargo or restrictions

j used remotely to facilitate any activities for parties or in the countries referenced in 76(h) and 76(i) above or

k purchased from any entity other than Oracle or an Oracle authorized reseller

f uumlmberpaigutatud kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane uumlmberpaigutamine

g kasutatud otseselt votildei kaudselt Ameerika Uumlhendriikide votildei teiste riiklike ekspordimaumlaumlrustega keelatud tegevuste toetamiseks

h kasutanud vastaval ajahetkel kehtivas Ameerika Uumlhendriikide ekspordipiirangu nimekirjas maumlrgitud osapooled

i uumlmberpaigutatud riikidesse millele rakendub Ameerika Uumlhendriikide kaubandusembargo votildei ndashpiirang

j kasutatud kaudselt punktides 76(h) ja 76(i) viidatud isikute tegevuse votildeimaldamiseks votildei viidatud riikides votildei

k soetatud mistahes teiselt uumlksuselt kui Oracle votildei Oraclersquoi volitatud edasimuumluumlja

77 The Oracle Hardware Warranty does not apply to normal wear of the Hardware or media The Oracle Hardware Warranty is extended only to the original purchaser or original lessee of the Hardware and may be void in the event that title to the Hardware is transferred to a third party

77 Oraclersquoi Riistvara garantii ei kehti Riistvara votildei fuumluumlsilise andmekandja tavapaumlrasele kulumisele Oraclersquoi Riistvara garantii laieneb uumlksnes Riistvara algsele ostjale votildei algsele rentnikule ning votildeib kaotada kehtivuse Riistvara omandiotildeiguse uumllekandmisel kolmandale osapoolele

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Service Offerings (including technical support) related to the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options (b) licenses of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options ordered under this Schedule H and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

45-paumlevase kirjaliku etteteatamisajaga on Oracle`l otildeigus auditeerida Teie Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutust Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistliku abi osutama ja tagama ligipaumlaumlsu informatsioonile Eelnimetatud auditeerimine ei tohi segada ebamotildeistlikult Teie tavapaumlraseid aumlritoiminguid Te kohustute tasuma 30 paumleva jooksul paumlrast kirjalikku teatist kotildeik tasud mis tulenevad Teie litsentsiotildeigusi uumlletavast Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutusest Tasumata jaumltmise korral on Oraclersquoil otildeigus lotildepetada (a) Operatsioonisuumlsteemiga Integreeritud tarkvaraga ja Integreeritud valikulise tarkvaraga seotud Teenusepakkumised (kaasa arvatud tehniline tugi) (b) vastavalt kaumlesolevale Lisale H ja seonduvatele lepingutele tellitud Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsid javotildei (c) Potildehilepingu Te notildeustute et Oracle ei vastuta Teile seoses auditeerimisel osutatud koostoumloumlga tekkinud kulude eest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery Installation and Acceptance of 91 Riistvara tarne installeerimine ja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 19 hulgast 27

Hardware vastuvotildetmine

911 You are responsible for installation of the Hardware unless You purchase installation services from Oracle for that Hardware

911 Te vastutate Riistvara installeerimise eest vaumllja arvatud juhul kui Te ostate Oraclersquoilt vastava Riistvara installeerimise teenused

912 Oracle will deliver the Hardware to the delivery address specified by You on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified on the order The applicable country specific Hardware shipping terms are located in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

912 Oracle tarnib Riistvara Teie poolt ostudokumendil maumlrgitud aadressile votildei tellimusel maumlrgitud asukohta kui Teie ostudokumendil puudub kohaletoimetamise aadress Konkreetsete riikide kohta kehtivad Riistvara tarnetingimused on kaumlttesaadavad Tellimis- ja tarneimisreeglitesmis on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

913 Acceptance of the Hardware is deemed to occur on delivery

913 Riistvara vastuvotildetmine loetakse toimunuks kohaletoimetamisel

914 Oracle may make and invoice You for partial deliveries

914 Oracle votildeib teha teile osalisi tarneid ja esitada nende eest arveid

915 Oracle may make substitutions and modifications to the Hardware that do not cause a material adverse effect in overall Hardware performance

915 Oracle votildeib teha Riistvara juures tooteasendusi ja modifikatsioone mis ei oma olulist negatiivset motildeju Riistvara uumlldisele jotildeudlusele

916 Oracle will use its reasonable commercial efforts to deliver the Hardware within a timeframe that is consistent with Oraclersquos past practices regarding the amount and type of Hardware that You have ordered

916 Oracle teeb motildeistlikke aumlrilisi puumluumldlusi Riistvara tarnimiseks ajavahemiku vaumlltel mis vastab Oraclersquoi varasematele praktikatele sotildeltuvalt Teie poolt tellitud Riistvara kogusest ja tuumluumlbist

92 Transfer of Title 92 Omandiotildeiguse uumlleminek

Title to the Hardware will transfer upon delivery Riistvara omandiotildeigus laumlheb uumlle kaumlttetoimetamisel

93 Territory 93 Territoorium

The Hardware shall be installed in the countrycountries that You specify as the delivery location on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified in the order

Riistvara installeeritakse Teie poolt ostudokumendil kohaletoimetamise asukohana maumlrgitud riigisriikides votildei tellimusel maumlrgitud asukohas kui Teie ostudokumendil puudub tarneaadress

94 Pricing Invoicing and Payment Obligation 94 Hinnastamine arveldamine ja maksekohustus

941 You may change a Hardware order prior to shipment subject to the then current change order fee as established by Oracle from time to time The applicable change order fees and a

941 Teil on otildeigus Riistvara tellimust enne tarnet muuta vastavalt antud hetkel kehtivale Oraclersquoi poolt saumltestatud tellimuse muutmise tasule Kehtivad tellimuse muutmise tasud ja lubatud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 20 hulgast 27

description of allowed changes are defined in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

muudatuste kirjeldus on toodud bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo mida saab vaadata aadressil httporaclecomcontracts

942 In entering into payment obligations under an order You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Hardware Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

942 Tellimusest tulenevaid maksekohustusi votildettes annate Te notildeusoleku ja kinnitate et Te ei ole arvestanud mistahes Riistvara Programmi votildei uuenduste saadavusele tulevikus Aga (a) kui Te tellite tehnilise toe siis eelnev lause ei vabasta Oraclersquoit kohustusest pakkuda Potildehilepingust tulenevalt votildeimalusel tehnilist tuge vastavalt Oraclersquoi antud ajahetkel kehtivatele tehnilise toe reeglitele ja (b) eelnev lause ei muuda Teile tellimusega ja Potildehilepinguga antud otildeigusi

943 Hardware and Integrated Software Options fees are invoiced as of the respective Commencement Dates

943 Riistvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tasude arveldamine toimub vastavast Jotildeustumiskuupaumlevast

944 Hardware-related Service Offering fees are invoiced in advance of the Hardware-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Hardware-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

944 Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste tasud arveldatakse enne Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamist ettemaksuarvetena konkreetsed tehnilise toe tasud arveldatakse iga aasta etteulatuvalt Kotildeigi Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamise periood algab Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse alguskuupaumlevast kui Riistvara tarne pole vajalik

945 In addition to the prices listed on the order Oracle will invoice You for any applicable freight charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes notwithstanding any express or implied provision in the ldquoIncotermsrdquo referenced in the Order and Delivery Policies The Order and Delivery Policies may be accessed at httporaclecomcontracts

945 Lisaks loetletud hindadele esitab Oracle teile arve igasuguste kohaldatavate veotasude votildei maksude kohta ja niisuguste tasude ja maksude tasumine on teie kohustuseks hoolimata uumlhestki bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo viidatud rahvusvahelise reeglistiku bdquoIncotermsrdquo selgesotildenalisest votildei eeldatavast saumlttest bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildettedrdquo on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 21 hulgast 27

This Program Schedule (this ldquoSchedule P) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule P is attached The General Terms and this Schedule P together withthe attached Schedule H are the Master Agreement This Schedule P shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Lisa programmidele (bdquoLisa Pldquo) on Uumlldtingimuste lisa Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa P moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa P kehvitus lotildeppeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildeppedes

1 DEFINITIONS 1 DEFINITSIOONID

11 ldquoCommencement Daterdquo refers to the date of shipment of tangible media or the effective date of the order if shipment of tangible media is not required

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab fuumluumlsiliste andmekandjate postituskuupaumlevale votildei tellimuse esitamise tegelikule kuupaumlevale kui materiaalsete andmekandjate saatmine pole notildeutud

12 Capitalized terms used but not defined in this

Schedule P have the meanings set forth in the General Terms

12 Lisas P kasutatud kuid mitte defineeritud tingimused omavad taumlhendust uumlldtingimuste motildettes

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED 21 Upon Oraclersquos acceptance of Your order You have

the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual (unless otherwise specified in the order) limited right to use the Programs and receive any Program-related Service Offerings You ordered solely for Your internal business operations and subject to the terms of the Master Agreement including the definitions and rules set forth in the order and the Program Documentation If accepted Oracle will notify You and this notice will include a copy of Your Master Agreement

21 Teie tellimuse kinnitamisel Oraclersquoi poolt saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise (kui just tellimuses pole teisiti kokku lepitud) piiratud otildeiguse kasutada programme ja saada programmiga seotud teenusepakkumisi mille Te tellisite ainuuumlksi Teie enda aumlrisisesteks tegevusteks ning kohustute jaumlrgima raamlepingu tingimusi kaasaarvatud definitsioonid ja reeglid mis tellimuse ja programmi dokumentidega kaasas kaumlivad Tellimuse heakskiitmisel saadab Oracle teile vastava sisuga teate milles on teie raamlepingu eksemplar

22 Upon payment for Program-related Service Offerings

You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule P (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

22 Paumlrast programmidega seotud teenusepakkumiste eest tasumist saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise piiratud otildeiguse kasutada oma aumlrisiseste toimingute tegemiseks kotildeiki Oraclersquoi poolt vaumllja toumloumltatud ning Teile Lisa P kohaselt tarnitud vahendeid (bdquovahendidldquo) samas teatud vahenditele votildeivad kohalduda tellimuses sisalduvad lisalitsentsitingimused

23 You may allow Your agents and contractors

(including without limitation outsourcers) to use the Programs and deliverables for Your internal business operations and You are responsible for their compliance with the General Terms and this Schedule P in such use For Programs that are specifically designed to allow Your customers and suppliers to interact with You in the furtherance of Your internal

23 Te votildeite lubada oma esindajatel ja lepingulistel toumloumltajatel (ilma piiranguteta lisaks ka allhankijatel) kasutada programme ja vahendeid oma aumlrisiseste toimingute teostamiseks ning Te olete vastutav selle eest et nendepoolsed uumlldtingimusted ning kaumlesolev Lisa P oleksid vastavuses Programmide puhul mis on spetsiaalselt Teie ja Teie klientide vahelise aumlrialase suhtluse jaoks loodud on taoline kasutus

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 22 hulgast 27

business operations such use is allowed under the General Terms and this Schedule P

lubatud uumlldtingimuste aluses ning kaumlesoleva Lisa P motildeistes

24 You may make a sufficient number of copies of each

Program for Your licensed use and one copy of each Program media

24 Te votildeite teha litsentsitud kasutamiseks igast programmist vajaliku arvu koopiaid ning uumlhe koopia igast programmi andmekandjast

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 The Programs may contain or require the use of third

party technology that is provided with the Programs Oracle may provide certain notices to You in Program Documentation readmes or notice files in connection with such third party technology Third party technology will be licensed to You either under the terms of the Master Agreement or if specified in the Program Documentation readmes or notice files under Separate Terms Your rights to use Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms are not restricted in any way by the Master Agreement However for clarity notwithstanding the existence of a notice third party technology that is not Separately Licensed Third Party Technology shall be deemed part of the Programs and is licensed to You under the terms of the Master Agreement

31 Programmid votildeivad sisaldada votildei vajada kolmandate osapoolte tehnoloogiat millega on programmid varustatud Oracle votildeib varustada Teid teatud teadetega programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei taoliste kolmandate osapoolte tehnoloogia infofailides Kolmandate osapoolte tehnoloogia litsentsitakse Teile kas raamlepinguga votildei kui on taumlpsustatud programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei infofailides eritingimuste alusel Teie otildeigusi kasutada eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel ei ole raamlepinguga kuidagi piiratud Samas selgituseks hoolimata teate olemasolust kolmanda osapoole tehnoloogia mis ei ole eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogia loetakse programmide alla kuuluvaks ning litsentsitakse teile raamlepingu tingimustel

If You are permitted under an order to distribute the Programs You must include with the distribution all such notices and any associated source code for Separately Licensed Third Party Technology as specified in the form and to the extent such source code is provided by Oracle and You must distribute Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms (in the form and to the extent Separate Terms are provided by Oracle) Notwithstanding the foregoing Your rights to the Programs are solely limited to the rights granted in Your order

Kui Teil on lubatud tellimuse potildehjal programme levitada peate Te levitamise juures edasi andma kotildeik taolised teated ja kotildeik eraldi litsentsitakse kolmandate osapoolte tehnoloogiaga seotud laumlhtekoodid samas formaadis ning ulatuses nagu Oraclersquoi poolt on Teile antud ja Te peate levitama eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel (samas formaadis ning ulatuses nagu Oracle Teile edasi andis) Hoolimata eelmainitust on Teie otildeigused programmidele on piiratud ainult nendele otildeigustele mis on Teie tellimuses lubatud

32 You may not

a remove or modify any Program markings or any notice of Oraclersquos or its licensorsrsquo proprietary rights

b make the Programs or materials resulting from the Service Offerings available in any manner to any third party for use in the third partyrsquos business operations (unless such access is expressly permitted for the specific Program license or materials from the Service Offerings you have acquired)

c cause or permit reverse engineering (unless required by law for interoperability) disassembly or decompilation of the Programs (the foregoing prohibition includes but is not limited to review of data structures or similar materials produced by Programs)

32 Te ei tohi

a eemaldada ega modifitseerida uumlhtegi programmi markeeringut ega uumlhtegi Oraclersquoi teadet votildei litsentsiandja omandiotildeigust

b teha programme votildei teenusepakkumisest tulenevaid materjale kaumlttesaadavaks kolmandale isikule kasutamiseks kolmanda isiku aumlritegevuses (vaumllja arvatud kui selline juurdepaumlaumls on eraldi lubatud kindla programmi litsentsi votildei teenusepakkumisest tulenevate materjalide juures)

c potildehjustada votildei lubada poumloumlrdprojekteerimist (vaumllja arvatud juhul kui seadus notildeuab koostalitlust) demonteerimist votildei programmide dekompileerimist (eelmainitud keeld sisaldab aga ei ole piiratud andmestruktuuride votildei sarnaste programmi poolt loodud materjalide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 23 hulgast 27

d disclose results of any Program benchmark tests without Oraclersquos prior written consent

laumlbivaatuseks) d avalikustada programmi votilderdlusaluse teste ilma

Oraclersquoi eelneva kirjaliku notildeusolekuta 33 The prohibition on the assignment or transfer of the

Programs or any interest in them under section 15 of the General Terms shall apply to all Programs licensed under this Schedule P except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Programmi loovutamise votildei uumlleandmise keeld votildei muu huvi nende vastu kehtib uumlldtingimuste lotildeigu 15 kohaselt kotildeigile programmidele mis on kaumlesoleva Lisa P alusel litsentsitud vaumllja arvatud selles ulatuses kui selline keeld on kohaldamatu kehtivate seaduste totildettu

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

You may order trial Programs or Oracle may include additional Programs with Your order which You may use for trial non-production purposes only You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs You have 30 days from the Commencement Date to evaluate these Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Te votildeite tellida prooviprogramme votildei Oracle votildeib kaasa arvata Teie tellimusele lisaprogramme mida Te votildeite kasutada katsetuseks aga mitte aumlrilisel otstarbel Te ei votildei kasutada prooviprogramme et varustada votildei osaleda kolmanda osapoole programmi sisu javotildei funktsionaalsuse teemalisel koolitusel Programme on aega hinnata 30 paumleva alates tarnekuupaumlevast Nimetatud programmide kasutamiseks paumlrast 30-paumlevast katseperioodi peate te hankima litsentsi nende programmide jaoks kas Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate mitte hankida litsentsi uumlhelegi programmile 30-paumlevase katseaja lotildeppedes peate Te lotildepetama iga sellise programmi kasutamise ning kustutama need oma arvutist Proovimiseks motildeeldud programmid antakse n-ouml olemasoleval kujul ja Oracle ei paku neile tehnilist tuge ega anna neile garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 For purposes of an order technical support consists

of Oraclersquos annual technical support services You may have ordered from Oracle or an authorized reseller for the Programs If ordered annual technical support (including first year and all subsequent years) is provided under Oraclersquos technical support policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The technical support policies are incorporated in this Schedule P and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle policy changes will not result in a material reduction in the level of technical support services provided for supported Programs during the period for which fees for technical support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for the applicable technical support services You may access the current version of the technical support policies at httporaclecomcontracts

51 Tellimuse eesmaumlrkide jaoks koosneb Oraclersquoi tehniline tugi iga-aastasest tehnilise toe teenusest mida Te votildeite olla programmide jaoks tellinud Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Tellimisel pakutakse iga-aastast tehnilist tuge (sh esimesel aastal ja kotildeikidel jaumlrgnevatel aastatel) teenuse osutamise ajal kehtivate Oraclersquoi tehnilise toe reeglite kohaselt Te notildeustute tegema koostoumloumld Oraclersquoga ning kindlustama juurdepaumlaumlsu ressursid materjalid isikkoosseisu informatsiooni ning notildeusoleku mida Oracle notildeuab et teostada tehnilise toe teenuseid Tehnilise toe eeskirjad sisalduvad kaumlesolevas Lisas P ning Oracle votildeib neid oma otsusel muuta Samas Oraclersquoi eeskirjade muutumine ei too endaga kaasa programmidele tellitud tehnilise toe teenuste vaumlhenemist ajal mil tehnilise toe tasud on makstud Enne teenuse tellimisdokumendi vormistamist tuleks tutvuda reeglitega Kehtivad tehnilise toe reeglid asuvad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 24 hulgast 27

52 Technical support is effective upon the

Commencement Date unless otherwise stated in Your order If Your order was placed through the Oracle Store the effective date is the date Your order was accepted by Oracle

52 Tehniline tugi on kehtiv alates jotildeustumiskuupaumlevast kui ei ole tellimuses notildeutud teisiti Kui Teie tellimus esitati Oraclersquoi poe kaudu on kehtivuse alguseks kuupaumlev mil Oracle tellimuse vastu votildettis

53 Software Update License amp Support (or any

successor technical support offering to Software Update License amp Support ldquoSULSrdquo) acquired with Your order may be renewed annually and if You renew SULS for the same number of licenses for the same Programs for the first and second renewal years the fee for SULS will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees If Your order is fulfilled by an authorized reseller the fee for SULS for the first renewal year will be the price quoted to You by Your authorized reseller the fee for SULS for the second renewal year will not increase by more 5 over the prior years fees

53 Teie tellimuse alusel omandatud Software Update Licence amp Support (votildei mis tahes jaumlrgnev tehnilise toe pakkumine edaspidi bdquoSULSldquo) on igal aastal uuendatav ja juhul kui te uuendate SULS-i sama arvu litsentside jaoks samades programmides ei suurene esimese ja teise aasta SULS-i uuendamise tasu rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest Kui teie Tellimus oli tehtud autoriseeritud edasimuumluumlja kaudu siis on SULS tasu aluseks esimesel uuendamise aastal Teie volitatud edasimuumluumlja poolt teile kehtestatud hind SULS tasu teise aasta uuenduse eest ei totildesteta rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest

54 If You decide to purchase technical support for any

Program license within a license set You are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set You may desupport a subset of licenses in a license set only if You agree to terminate that subset of licenses The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination Oraclersquos license set definition is available in the current technical support policies If You decide not to purchase technical support You may not update any unsupported Program licenses with new versions of the Program

54 Kui Te otsustate osta tehnilist tuge ainult motildenele programmi litsentsile kogu komplektist olete Te kohustatud ostma tehnilist tuge samal tasemel kotildeigile litsentsidele antud litsentside komplektis Te votildeite tuumlhistada osade litsentside tehnilise toe ainult siis kui Te notildeustute lotildepetama selle litsentsgrupi kasutamise Allesjaumlaumlvate litsentside tasud kujunevad tellimuse tuumlhistamise ajal kehtivate tehnilise toe reeglite alusel Oraclersquoi litsentsikomplekti motildeiste on saumltestatud kehtivates tehnilise toe eeskirjades Kui otsustate tehnilist tuge mitte tellida ei tohi te ilma toeta programmilitsentse programmi uute redaktsioonidega uuendada

6 PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Program-related Service Offerings under this Schedule P as listed in the Program-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Programs owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Programs

Lisaks tehnilisele toele votildeite Te tellida piiratud arvul programmiga seotud teenusepakkumisi kaumlesoleva Lisa P alusel ning vastavuses programmiga seotud teenusepakkumiste dokumendis vaumlljatooduga mis asub httporaclecomcontracts Te notildeustute pakkuma Oraclersquole kogu informatsiooni ligipaumlaumlsu ning heas usus koostoumloumld mis on motildeistlikult vajalik et votildeimaldada Oraclersquol edastada need teenusepakkumised ning Te viite laumlbi need toimingud oma vastutusel Kui nende teenusepakkumise toimingute laumlbiviimise ajal vajab Oracle ligipaumlaumlsu motildene muu tarnija toodetele mis Teie suumlsteemi osaks on vastutate Te kotildeigi Oraclersquole vajalike taoliste toodete ja vastavate litsentside hankimise eest et neile Teie nimel ligi paumlaumlseda Pakutavad teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie nende programmide mis on Oraclersquoi omad votildei Oraclersquoi poolt levitatud kasutamise litsentsiga mille Te omandate eraldi tellimuse alusel Tellimusel viidatatud kokkulepe kirjeldab Teie taoliste programmide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 25 hulgast 27

kasutamist 7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND EXCLUSIVE

REMEDIES 7 GARANTIID LOOBUMISKLAUSLID JA

EKSKLUSIIVSED MEETMED 71 Oracle warrants that a Program licensed to You will

operate in all material respects as described in the applicable Program Documentation for a period of one year after delivery (ie via physical shipment or electronic download) You must notify Oracle of any Program warranty deficiency within one year after delivery Oracle also warrants that technical support services and Program-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule P will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Program-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Program-related Service Offerings

71 Oracle garanteerib et Teile litsentsitud programm toumloumltab kotildeigis tingimustes mida kirjeldatakse programmi dokumentatsioonis vaumlhemalt uumlhe aasta vaumlltel paumlrast tarnimist (st kas fuumluumlsilist saatmist votildei elektroonilist allalaadimist) Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit programmi kotildeigist garantii alla kuuluvatest puudustest uumlhe aasta jooksul paumlrast tarnet Lisaks garanteerib Oracle et tellitud ja Lisa P alusel pakutavaid tehnilise toe teenuseid ja programmiga seotud teenusepakkumisi (nagu mainitud uumlleval lotildeigus 6) pakutakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivate standarditega Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei programmiga seotud teenusepakkumiste garantii puudustest 90 paumleva jooksul puuduliku tehnilise toe teenuse votildei programmiga seotud teenusepakkumise osutamisest alates

72 ORACLE DOES NOT GUARANTEE THAT THE

PROGRAMS WILL PERFORM ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT ORACLE WILL CORRECT ALL PROGRAM ERRORS

72 ORACLE EI GARANTEERI ET PROGRAMMID TOumlOumlTAVAD VEAVABALT VOtildeI KATKESTUSTETA VOtildeI ET ORACLE PARANDAB KOtildeIK PROGRAMMI VEAD

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE

WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (A) THE CORRECTION OF PROGRAM ERRORS THAT CAUSE BREACH OF THE WARRANTY OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE ERRORS OF THE APPLICABLE PROGRAM LICENSE IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END YOUR PROGRAM LICENSE AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE PROGRAM LICENSE AND ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID FOR THE PROGRAM LICENSE OR (B) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS

73 UumlLALTOODUD GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISE KORRAL ON TEIEPOOLSED OtildeIGUSKAITSEABINOtildeUD JA ORACLErsquoI KOHUSTUSED ALLJAumlRGNEVAD (A) PROGRAMMI SELLISTE VIGADE PARANDAMINE MIS POtildeHJUSTAVAD GARANTII RIKKUMISE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE VASTAVA PROGRAMMI LITSENTSI VIGU MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA OMA PROGRAMMI LITSENTSI NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLELE PROGRAMMI LITSENTSI EEST MAKSITE NING KOtildeIK KASUTAMATA PROGRAMMI LITSENTSI JAOKS ETTEMAKSTUD TEHNILISE TOE TASUD VOtildeI (B) PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE UUESTIPAKKUMINE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE PUUDUSI MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLErsquoLE PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE EEST MAKSITE

74 TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THIS

WARRANTY IS EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

74 SEADUSTEGA ETTENAumlHTUD ULATUSES ON SEE GARANTII EKSKLUSIIVNE NING MUID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID EGA TINGIMUSI SEALHULGAS ERIOTSTARBELISI KASULIKKUSE JA VASTAVUSE GARANTIISID EGA TINGIMUSI EI EKSISTEERI

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 26 hulgast 27

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Programs You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Programs in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Program-related Service Offerings (including technical support) (b) Program licenses ordered under this Schedule P and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

Oraclersquoil on otildeigus auditeerida programmide kasutamist 45-paumlevase etteteatamisajaga Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistlikku abi osutama ja teabele juurdepaumlaumlsu tagama Oraclersquoi audit ei tohi ebamotildeistlikult segada teie tavapaumlrast aumlritegevust Te kohustute 30 paumleva jooksul kirjaliku teate saamisest maksma kotildeik Teie litsentsi otildeigusi uumlletavate programmide kasutamisega seotud rakenduvad tasud Tasumata jaumltmisel votildeib Oracle lotildepetada (a) programmiga seotud teenusepakkumised (kaasa arvatud tehnilise toe) (b) Lisa P seonduvate kokkulepete javotildei raamlepingu alusel tellitud programmi litsentsid Te notildeustute sellega et Oracle ei vastuta Teie kulutuste eest mis on tekkinudauditile kaasaaitamisest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery and Installation 91 Tarne ja paigaldus 911 You are responsible for installation of the Programs

unless the Programs have been pre-installed by Oracle on the Hardware You are purchasing under the order or unless You purchase installation services from Oracle for those Programs

911 Te vastutate programmide paigalduse eest vaumllja arvatud juhul kui programmid on Oraclersquoi poolt eelnevalt Teie poolt tellimuse alusel ostetavale riistvarale paigaldatud votildei kui Te tellite nende programmide jaoks Oraclersquolt ka paigaldusteenuse

912 Oracle has made available to You for electronic

download at the electronic delivery web site located at the following Internet URL httpedeliveryoraclecom the Programs listed in the Programs and Program Support Service Offerings section of the applicable order Through the Internet URL You can access and electronically download to Your location the latest production release as of the effective date of the applicable order of the software and related Program Documentation for each Program listed Provided that You have continuously maintained technical support for the listed Programs You may continue to download the Programs and related Program Documentation Please be advised that not all Programs are available on all hardwareoperating system combinations For the most recent Program availability please check the electronic delivery web site specified above You acknowledge that Oracle is under no further delivery obligation with respect to Programs under the applicable order electronic download or otherwise

912 Vastavas lotildeigus tellimuslehel loetletud programmid ning programmi toe teenusepakkumised on Oracle teinud Teile kaumlttesaadavaks elektrooniliselt elektroonilise tarne veebilehel jaumlrgneval Internetiaadressil httpedeliveryoraclecom Laumlbi selle Internetiaadressi on Teil otildeigus paumlaumlseda juurde ja elektrooniliselt alla laadida tarkvara hetkel kehtivat versiooni ja tarkvara dokumentatsiooni kaumlesoleva tellimuse uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammide ulatuses Kui teil on tagatud katkematud verisooniuuedused ja tugiteenused uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammidele on teil otildeigus samade programmide ulatuses laadida tarkvara ja nendega seotud dokumentatsiooni ka tulevikus Palun votildetke arvesse et kotildeik programmid ei pruugi kotildeigi riistvaraoperatsioonisuumlsteemide kombinatsioonide jaoks saadaval olla Kotildeige hiljutisema programmi kaumlttesaadavust kontrollige palun uumllalmainitud elektroonilise tarne veebilehel Kaumlesolevaga notildeustute et Oracle on taumlitnud antud tellimuse ulatuses kotildeik tarnekohustused nii elektroonilised votildei muud

913 If ordered Oracle will deliver the tangible media to the

delivery address specified on the applicable order You agree to pay applicable media and shipping charges The applicable shipping terms for the

913 Juhul kui te olete tellimuse raames ostnud tarkvaraprogrammidele lisaks ka fuumluumlsilise andmekandja siis Oracle saadab tellitud tooted tellimuses maumlrgitud tarneaadressile Sel juhul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 27 hulgast 27

delivery of tangible media are bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

notildeustute te tasuma nii fuumluumlsilise andmekandja enese kui ka tarnekulude eest Tarneklauslid mis kohalduvad fuumluumlsilistele andmekandjatele on kirjeldatud dokumendis bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

92 Territory 92 Territoorium

The Programs shall be used in Estonia as the specified in the order

Programme hakatakse kasutama tellimuslehel maumlaumlratletud riigis Eesti

93 Pricing Invoicing and Payment Obligation 93 Hinnad arved ja maksekohustus 931 In entering into payment obligations under an order

You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

931 Votildettes endale maksekohustuse tellimuse alusel Te notildeustute ja kinnitate et Te ei ole eeldanud programmide votildei nende uuenduste kaumlttesaadavust tulevikus Samas (a) kui Te tellite tehnilise toe ei vabasta eelnev lause Oraclersquot oma kohustusest pakkuda raamlepingust tulenevat tehnilist tuge kui ja kus see on votildeimalik laumlhtudes Oracle sel hetkel kehtivatest tehnilise toe eeskirjadest ning (b) eelnev lause ei muuda Teile raamlepingu ja tellimuse alusel antud otildeigusi

932 Program fees are invoiced as of the Commencement

Date 932 Programmi tasud on arvestatud jotildeustumiskuupaumlevast

933 Program-related Service Offering fees are invoiced in

advance of the Program-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Program-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date

933 Arved programmiga seotud teenusepakkmiste eest esitatakse enne programmiga seotud teenusepakkumiste teostamist taumlpsemalt tehnilise toe tasud arvestatakse ette iga-aastaselt Kotildeigi programmiga seotud teenusepakkumiste teostamine algab alates jotildeustumiskuupaumlevast

934 In addition to the prices listed on the order Oracle will

invoice You for any applicable shipping charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes

934 Lisaks nendele hindadele mis tulenevad tellimusest saadab Oracle Teile arve tarnekulude votildei kotildeikide kohaldatavate maksude kohta ning Teie vastutate selliste tasude ning maksude tasumise eest

Page 2: ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS - Oracle · Integrated Software” refers to any software or programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 2 hulgast 27

distributed by Oracle that You have ordered under Schedule P (b) Program Documentation and (c) any Program updates acquired through technical support Programs do not include Integrated Software or any Operating System

P tellitud Oraclersquoile kuuluvaid votildei Oracle poolt levitatavaid tarkvaratooteid (b) Programmdokumentatsiooni ja (c) programmiuuendusi mis on omandatud tehnilise toe teenuse kaudu Programmid ei hotildelma Integreeritud tarkvara votildei Operatsioonisuumlsteemi

17 ldquoProgram Documentationrdquo refers to the Program

user manual and Program installation manuals Program Documentation may be delivered with the Programs You may access the documentation online at httporaclecomcontracts

17 bdquoProgrammdokumentatsioonldquo viitab Programmi kasutusjuhendile ja Programmi installeerimis juhenditele Programmdokumentatsiooni votildeib tarnida koos Programmidega Teil on ligipaumlaumls dokumentatsioonile internetis aadressil httporaclecomcontracts

18 ldquoSchedulerdquo refers to all Oracle Schedules to

these General Terms as identified in Section 2 18 bdquoLisaldquo viitab kotildeigile Oraclersquoi Lisadele mis on

vastavalt maumlaumlratletud kaumlesolevates Uumlldtingimustes punktis 2

19 ldquoSeparate Termsrdquo refers to separate license

terms that are specified in the Program Documentation readmes or notice files and that apply to Separately Licensed Third Party Technology

19 bdquoEraldi tingimusedldquo viitab eraldi litsentsitingimustele mis on maumlaumlratletud Programmdokumentatsioonis readme failis votildei teatise failides ning mis rakenduvad bdquoEraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogialeldquo

110 ldquoSeparately Licensed Third Party Technologyrdquo

refers to third party technology that is licensed under Separate Terms and not under the terms of the Master Agreement

110 bdquoEraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogialdquo viitab kolmanda osapoole tehnoloogiale mis on litsentsitud vastavalt Eraldi tingimustele ja mitte vastavalt Potildehilepingu tingimustele

111 ldquoService Offeringsrdquo refers to technical support

education hostedoutsourcing services cloud services consulting advanced customer support services or other services which You have ordered Such Service Offerings are further described in the applicable Schedule

111 bdquoTeenusepakkumisedldquo viitab tehnilise toe koolituse korraldatudvaumlljasttellitud teenustele pilve teenustele konsulteerimisele kotildergema taseme klienditoe teenustele votildei muudele Teie poolt tellitud teenustele Sellised Teenusepakkumised on taumlpsemalt kirjeldatud seonduvas Lisas

112 ldquoYourdquo and ldquoYourrdquo refers to the individual or entity

that has executed these General Terms 112 bdquoTeieldquo ja bdquoTeie omaldquo viitab isikule votildei ettevotildettele

kes taumlidab kaumlesolevaid Uumlldtingimusi 2 MASTER AGREEMENT TERM AND

APPLICABLE SCHEDULES 2 POtildeHILEPINGU KEHTIVUS JA RAKENDUVAD

LISAD This Master Agreement is applicable to the order

which this Master Agreement accompanies As of the Effective Date the following Schedules are incorporated into the Master Agreement Schedule H ndash Hardware and Schedule P ndash Program

Kaumlesolev Potildehileping kehtib Potildehilepingule lisatud tellimuse suhtes Kehtivuse alguskuupaumlevast kuuluvad Potildehilepingu juurde jaumlrgmised Lisad Lisa H ndash Riistvara ja Lisa P ndash Programm

The Schedules set forth terms and conditions that

apply specifically to certain types of Oracle offerings which may be different than or in addition to these General Terms

Lisades maumlaumlratletakse tingimused mis rakenduvad teatud kindlatele Oraclersquoi pakkumistele mis votildeivad erineda kaumlesolevatest Uumlldtingimustest votildei neile lisanduda

3 SEGMENTATION 3 SEGMENTEERIMINE The purchase of any Products and related Service

Offerings or other Service Offerings are all separate offers and separate from any other order for any Products and related Service Offerings or

Ostetud Toodeted ja nendega seonduvad Teenusepakkumised votildei muud Teenusepakkumiste soetamised on kotildeik eraldi pakkumised ja eristuvad muude Toodete ja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 3 hulgast 27

other Service Offerings you may receive or have received from Oracle You understand that you may purchase any Products and related Service Offerings or other Service Offerings independently of any other Products or Service Offerings Your obligation to pay for (a) any Products and related Service Offerings is not contingent on performance of any other Service Offerings or delivery of any other Products or (b) other Service Offerings is not contingent on delivery of any Products or performance of any additionalother Service Offerings

seonduvate Teenusepakkumiste votildei muude Teenusepakkumiste tellimustest mida Oracle Teile tarnib votildei tarninud on Te olete teadlik et Teil on otildeigus soetada mistahes Tooteid ja seonduvaid Teenusepakkumisi votildei muid Teenusepakkumisi sotildeltumatult teistest Toodetest votildei Teenusepakkumistest Teie kohustus tasuda (a) mistahes Toote ja seonduvate Teenusepakkumiste eest ei sotildeltu muude Teenusepakkumiste toimimisest votildei muude Toodete tarnest votildei (b) kohustus tasuda muude Teenusepakkumiste eest ei sotildeltu mistahes Toodete tarnest votildei taumliendavateteiste Teenusepakkumiste toimimisest

4 OWNERSHIP 4 OMAND Oracle or its licensors retain all ownership and

intellectual property rights to the Programs Operating System Integrated Software and anything developed or delivered under the Master Agreement

Oracle ja tema litsentsihoidjad saumlilitavad kotildeik Programmidele Operatsioonisuumlsteemidele Integreeritud tarkvarale ja kotildeigele vastavalt Potildehilepingule arendatud votildei tarnitule rakenduvad omandi- ja intellektuaalomandi otildeigused

5 INDEMNIFICATION 5 KAHJU HUumlVITAMINE 51 Subject to sections 55 56 and 57 below if a

third party makes a claim against either You or Oracle (ldquoRecipientrdquo which may refer to You or Oracle depending upon which party received the Material) that any information design specification instruction software data hardware or material (collectively ldquoMaterialrdquo) furnished by either You or Oracle (ldquoProviderrdquo which may refer to You or Oracle depending on which party provided the Material) and used by the Recipient infringes the third partyrsquos intellectual property rights the Provider at the Providerrsquos sole cost and expense will defend the Recipient against the claim and indemnify the Recipient from the damages liabilities costs and expenses awarded by the court to the third party claiming infringement or the settlement agreed to by the Provider if the Recipient does the following a notifies the Provider promptly in writing not

later than 30 days after the Recipient receives notice of the claim (or sooner if required by applicable law)

b gives the Provider sole control of the defense and any settlement negotiations and

c gives the Provider the information authority and assistance the Provider needs to defend against or settle the claim

51 Vastavalt alljaumlrgnevatele punktidele 55 56 ja 57 kui kolmas osapool esitab notildeude Teie votildei Oraclersquoi (bdquoSaajaldquo mis votildeib viidata Teile votildei Oraclersquoile sotildeltuvalt sellest kumb osapool Materjali sai) vastu vaumlites et Teie votildei Oraclersquoi poolt (bdquoTarnijaldquo mis votildeib viidata Teile votildei Oraclersquoile sotildeltuvalt sellest kumb osapool Materjali pakkus) varustatud ja Saaja poolt kasutatud informatsioon kavand spetsifikatsioon juhis tarkvara andmed riistvara votildei materjal (koondnimetusega bdquoMaterjalldquo) rikub kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi siis kaitseb Tarnija oma kuludega Saajat notildeude eest ja huumlvitab Saajale kohtu poolt rikkumise notildeude esitanud kolmanda osapoole kasuks motildeistetud votildei Tarnija poolt heaks kiidetud lahendist tulenevad kahjud kohustused kulud ja vaumlljaminekud kui Saaja toimib jaumlrgnevalt a teavitab Tarnija koheselt kirjalikult kuid mitte

hiljem kui 30 paumleva paumlrast notildeudeteatise saabumist Saajale (votildei varem kui seadusandlus seda notildeuab)

b annab Tarnijale kaitse ja kokkuleppemenetluse kaitse ja

c annab Tarnijale informatsiooni volitused ja abi mida Tarnija vajab notildeude kaitsmiseks votildei notildeude osas lahendini jotildeudmiseks

52 If the Provider believes or it is determined that any

of the Material may have violated a third partyrsquos intellectual property rights the Provider may choose to either modify the Material to be non-infringing (while substantially preserving its utility or functionality) or obtain a license to allow for continued use or if these alternatives are not commercially reasonable the Provider may end the license for and require return of the applicable

52 Kui Tarnija usub votildei on kindlaks tehtud et Materjal votildeis rikkuda kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi siis votildeib Tarnija otsustada Materjali rikkumise kotildervaldamiseks muuta (saumlilitades selle sisulise kasulikkuse votildei funktsionaalsuse) votildei hankida jaumltkuvat kasutust votildeimaldava litsentsi votildei kui need moodused pole aumlriliselt motildeistlikud siis votildeib Tarnija lotildepetada seonduva Materjali litsentsi ning notildeuda selle

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 4 hulgast 27

Material and refund any fees the Recipient may have paid to the other party for it and if Oracle is the Provider of an infringing Program any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the license of the infringing Program If such return materially affects Oraclersquos ability to meet its obligations under the relevant order then Oracle may at its option and upon 30 days prior written notice terminate the order

tagastamist huumlvitades Saajale kotildeik tasud mida Saaja teisele poolele vastava Materjali eest tasunud on ja kui Oracle on intellektuaalomandi otildeigusi rikkuva Programmi Tarnija siis ka kotildeik kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Teie nimetatud Programmi litsentsi eest Oraclersquoile tasunud olete Kui selline tagastamine motildejutab oluliselt Oraclersquoi suutlikkust seonduvast tellimusest tulenevaid kohustusi taumlita siis votildeib Oracle oma aumlranaumlgemise jaumlrgi tellimuse lotildepetada teatades sellest 30 paumleva kirjalikult ette

53 Notwithstanding the provisions of section 52 and

with respect to hardware only if the Provider believes or it is determined that the hardware (or portion thereof) may have violated a third partyrsquos intellectual property rights the Provider may choose to either replace or modify the hardware (or portion thereof) to be non-infringing (while substantially preserving its utility or functionality) or obtain a right to allow for continued use or if these alternatives are not commercially reasonable the Provider may remove the applicable hardware (or portion thereof) and refund the net book value and if Oracle is the Provider of infringing Hardware any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the Hardware

53 Olenemata punktis 52 saumltestatust ja viitega uumlksnes riistvarale kui Tarnija usub votildei on kindlaks tehtud et riistvara (votildei selle osa) votildeis rikkuda kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi siis votildeib Tarnija riistvara (votildei selle osa) vaumllja vahetada votildei muuta kotildervaldades rikkumise (saumlilitades riistvara sisulise kasulikkuse votildei funktsionaalsuse) votildei omandada otildeiguse jaumltkuvaks kasutamiseks votildei kui need moodused ei ole aumlriliselt motildeistlikud siis votildeib Tarnija eemaldada seonduva riistvara (votildei selle osa) ja tagastada arvestusliku vaumlaumlrtuse netosumma ja kui Oracle on intellektuaalomandi otildeigusi rikkuva Riistvara Tarnija siis ka kotildeik kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Teie rikkuva Riistvara eest Oraclersquoile tasunud olete

54 In the event that the Material is Separately

Licensed Third Party Technology and the associated Separate Terms do not allow termination of the license in lieu of ending the license for the Material Oracle may end the license for and require return of the Program associated with that Separately Licensed Third Party Technology and shall refund any Program license fees You may have paid to Oracle for the Program license and any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the Program license

54 Juhul kui Materjal on Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia ja seonduvad Eraldi tingimused ei votildeimalda litsentsi lotildepetamist siis Materjali litsentsi lotildepetamise asemel votildeib Oracle lotildepetada selle Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia litsentsi ja notildeuda vastava Programmi tagastamist huumlvitades Teile Oraclersquoile makstud Programmi litsentsitasud ja kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Te Programmi litsentsi eest Oraclersquoile tasunud olete

55 Provided You are a current subscriber to Oracle

technical support services for the Operating System (eg Oracle Premier Support for Systems Oracle Premier Support for Operating Systems or Oracle Linux Premier Support) then for the period of time for which You were a subscriber to the applicable Oracle technical support services (a) the phrase ldquoMaterialrdquo above in section 51 shall include the Operating System and the Integrated Software and any Integrated Software Options that You have licensed and (b) the phrase ldquoProgram(s)rdquo in this section 5 is replaced by the phrase ldquoProgram(s) or the Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (as applicable)rdquo (ie Oracle will not indemnify You for Your use of the Operating System andor Integrated Software andor Integrated Software Options when You were not a subscriber to the applicable Oracle technical support services) Notwithstanding the foregoing with respect solely

55 Eeldusel et Teil on kehtiv Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellimus Operatsioonisuumlsteemile (nt Oraclersquoi preemium suumlsteemitugi Oraclersquoi preemium operatsioonisuumlsteemide tugi votildei Oraclersquoi preemium Linuxi tugi) siis ajaperioodil millal Teil oli vastava Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellimus (a) punktis 51 nimetatud bdquoMaterjalldquo hotildelmab Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara ja mistahes Integreeritud valikulist tarkvara mille litsentsi Te omate ja (b) sotildena bdquoProgramm(id)ldquo punktis 5 asendatakse fraasiga bdquoProgramm(id) votildei Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (vastavalt sobivusele)ldquo (nt Oracle ei huumlvita Teile Operatsioonisuumlsteemi javotildei Integreeritud tarkvara javotildei Integreeritud valikulise tarkvara kasutust kui Te ei olnud vastavate Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellija) Olenemata uumllalmainitust viitega uumlksnes Linuxi operatsioonisuumlsteemile ei tasu Oracle Teile huumlvitist Materjalide eest mis ei kuulu

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 5 hulgast 27

to the Linux operating system Oracle will not indemnify You for Materials that are not part of the Oracle Linux covered files as defined at httpwwworaclecomussupportlibraryenterprise-linux-indemnification-069347pdf

Oraclersquoi Linuxi kaasatud failide alla mis on maumlaumlratletud aadressil

httpwwworaclecomussupportlibraryenterprise-linux-indemnification-069347pdf

56 The Provider will not indemnify the Recipient if the

Recipient alters Material or uses it outside the scope of use identified in the Providerrsquos user documentation or if the Recipient uses a version of Material which has been superseded if the infringement claim could have been avoided by using an unaltered current version of Material which was provided to the Recipient or if the Recipient continues to use the applicable Material after the end of the license to use that Material The Provider will not indemnify the Recipient to the extent that an infringement claim is based upon any information design specification instruction software data or material not furnished by the Provider Oracle will not indemnify You for any portion of an infringement claim that is based upon the combination of any Material with any products or services not provided by Oracle Solely with respect to Separately Licensed Third Party Technology that is part of or is required to use a Program and that is used (a) in unmodified form (b) as part of or as required to use a Program and (c) in accordance with the license grant for the relevant Program and all other terms and conditions of the Master Agreement Oracle will indemnify You for infringement claims for Separately Licensed Third Party Technology to the same extent as Oracle is required to provide infringement indemnification for the Program under the terms of the Master Agreement Oracle will not indemnify You for infringement caused by Your actions against any third party if the Program(s) as delivered to You and used in accordance with the terms of the Master Agreement would not otherwise infringe any third party intellectual property rights Oracle will not indemnify You for any intellectual property infringement claim(s) known to You at the time license rights are obtained

56 Tarnija ei tasu Saajale huumlvitist kui Saaja muudab Materjale votildei kasutab neid Tarnija kasutaja dokumentatsioonis maumlaumlratletud kasutusulatusest vaumlljaspool votildei kui Saaja kasutab Materjali versiooni mis on asendatud uue versiooniga kui rikkumise notildeuet saanuks vaumlltida kasutades Saajale pakutud Materjali muutmata ja kehtivat versiooni votildei kui Saaja jaumltkab seonduva Materjali kasutamist paumlrast vastava Materjali kasutuslitsentsi lotildeppu Tarnija ei tasu Saajale huumlvitist ulatuses milles rikkumise notildeue tugineb Tarnija poolt mitte tarnitud informatsioonil loomingul spetsifikatsioonil juhisel tarkvaral andmetel votildei materjalil Oracle ei huumlvita Teile rikkumise notildeude osa mis tugineb Materjali kombineerimisel mistahes toodete votildei teenustega mille tarnijaks ei ole Oracle Viitega uumlksnes Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogiale mis on osa Programmist ja Programmi kasutamiseks vajalik mida kasutatakse (a) modifitseerimata kujul (b) Programmi osana votildei Programmi kasutamiseks notildeutud moel ja (c) vastavuses seonduva Programmi litsentsiga ja kotildeigi teiste Potildehilepingu tingimustega huumlvitab Oracle Teile Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia rikkumise notildeuded samas ulatuses milles Oracle kohustub Programmi eest rikkumise huumlvitist tasuma vastavalt Potildehilepingu tingimustele Oracle ei huumlvita Teile rikkumisi mille potildehjuseks on Teie mistahes kolmanda osapoole vastu suunatud tegevus kui Programm(id) Teile tarnitud kujul ja kasutatuna kooskotildelas Potildehilepingu tingimustega ei rikuks vastasel juhul kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi Oracle ei huumlvita Teile intellektuaalomandi rikkumise notildeudeid mis on Teile teada litsentsiotildeiguste omandamise ajal

57 This section provides the partiesrsquo exclusive remedy

for any infringement claims or damages 57 Kaumlesolev punkt saumltestab poolte piiratud

heastamisvahendid rikkumise notildeuete votildei kahjude korral

6 TERMINATION 6 LOtildePETAMINE 61 If either of us breaches a material term of the

Master Agreement and fails to correct the breach within 30 days of written specification of the breach then the breaching party is in default and the non-breaching party may terminate the Master Agreement If Oracle terminates the Master Agreement as specified in the preceding sentence You must pay within 30 days all amounts which have accrued prior to such termination as well as all sums remaining unpaid for Products ordered

61 Kui kumbki meist rikub Potildehilepingu olulist tingimust ja ei heasta rikkumist 30 paumleva moumloumldudes rikkumise kirjalikust maumlaumlratlemisest siis on rikkuv pool kohustused taumlitmata jaumltnud ja mitte rikkuval poolel on otildeigus Potildehileping lotildepetada Kui Oracle lotildepetab Potildehilepingu eelnevas lauses maumlaumlratletud moel siis olete Te kohustatud tasuma 30 paumleva jooksul kotildeik enne vastavat lotildepetamist kogunenud summad ja kotildeik tasumata summad Potildehilepingu kohaselt tellitud Toodete javotildei tarnitud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 6 hulgast 27

andor Service Offerings received under the Master Agreement plus related taxes and expenses Except for nonpayment of fees the non-breaching party may agree in its sole discretion to extend the 30 day period for so long as the breaching party continues reasonable efforts to cure the breach You agree that if you are in default under the Master Agreement You may not use those Products or Service Offerings ordered

Teenusepakkumiste eest koos seonduvate maksude ja kuludega Vaumllja arvatud tasude maksmata jaumltmise korral on mitte rikkuval poolel otildeigus oma aumlranaumlgemise jaumlrgi otsustada pikendada eelnimetatud 30 paumlevast perioodi nii kaua kui rikkuv pool jaumltkab motildeistlikke puumluumldlusi rikkumise parandamiseks Te notildeustute et Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmata jaumltmise korral pole Teil lubatud kasutada vastavaid Tooteid votildei tellitud Teenusepakkumisi

62 If You have used an Oracle Financing Division

contract to pay for the fees due under an order and You are in default under that contract You may not use the Products andor Service Offerings that are subject to such contract

62 Kui Te olete tellimusest tulenevate tasude maksmiseks kasutanud Oraclersquoi Finantseerimisuumlksuse lepingut ja Te pole lepingust tulenevaid kohustusi taumlitnud siis pole Teil lubatud kasutada nimetatud lepingule alluvaid Tooteid javotildei Teenusepakkumisi

63 Provisions that survive termination or expiration

are those relating to limitation of liability infringement indemnity payment and others which by their nature are intended to survive

63 Lotildepetamise votildei aegumise korral kehtivad jaumltkuvalt vastutuse piiramise rikkumise huumlvitise ja makse klauslid ning teised klauslid mille kehtivus jaumltkub tulenevalt klauslite olemusest

7 FEES AND TAXES PRICING INVOICING AND

PAYMENT OBLIGATION 7 TASUD JA MAKSUD HINNASTAMINE

ARVELDAMINE JA MAKSEKOHUSTUS 71 All fees payable to Oracle are due within 30 days

from the invoice date You agree to pay any sales value-added or other similar taxes imposed by applicable law that Oracle must pay based on the Products andor Service Offerings You ordered except for taxes based on Oraclersquos income Also You will reimburse Oracle for reasonable expenses related to providing Service Offerings

71 Kotildeik arved tuleb Oraclersquoile tasuda 30 paumleva jooksul alates arve kuupaumlevast Te kohustute tasuma kotildeik kehtivast seadusandlusest tulenevad muumluumlgi- kaumlibe- votildei muud sarnased maksud mida Oracle kohustub tasuma tulenevalt Teie poolt tellitud Toodetest javotildei Teenusepakkumistest vaumllja arvatud Oraclersquoi tuludel potildehinevad maksud Lisaks kohustute Oraclersquoile huumlvitama teenuse osutamisega seotud motildeistlikud kulud

72 You understand that You may receive multiple

invoices for the Products and Service Offerings You ordered Invoices will be submitted to You pursuant to Oracles Invoicing Standards Policy which may be accessed at httporaclecomcontracts

72 Te motildeistate et Teie poolt tellitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest Oracle esitada rohkem kui uumlhe arve Arved esitatakse Teile vastavalt Oraclersquoi Arveldamise standardreeglitele mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

8 NONDISCLOSURE 8 KONFIDENTSIAALSUS 81 By virtue of the Master Agreement the parties may

have access to information that is confidential to one another (ldquoConfidential Informationrdquo) We each agree to disclose only information that is required for the performance of obligations under the Master Agreement Confidential Information shall be limited to the terms and pricing under the Master Agreement and all information clearly identified as confidential at the time of disclosure

81 Potildehilepingust tulenevalt votildeib pooltel olla ligipaumlaumls teise suhtes konfidentsiaalsele informatsioonile (bdquoKonfidentsiaalne informatsioonldquo) Motildelemad pooled notildeustuvad avaldama uumlksnes informatsiooni mis on vajalik Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmiseks Konfidentsiaalne informatsioon on piiratud Potildehilepingu tingimuste ja hinnastamisega ning kogu avaldamise hetkel selgelt konfidentsiaalsena maumlaumlratletud informatsiooniga

82 A partyrsquos Confidential Information shall not include

information that (a) is or becomes a part of the public domain through no act or omission of the other party (b) was in the other partyrsquos lawful possession prior to the disclosure and had not been obtained by the other party either directly or

82 Lepinguosaliste konfidentsiaalseks informatsiooniks ei loeta teavet mis (a) mis on avalik votildei saab avalikuks teisest lepinguosalisest olenematutel potildehjustel (b) mis oli enne avaldamist teise lepinguosalise seaduslikus valduses ning ei olnud saadud otse ega kaudselt

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 7 hulgast 27

indirectly from the disclosing party (c) is lawfully disclosed to the other party by a third party without restriction on the disclosure or (d) is independently developed by the other party

teavet avaldavalt osaliselt (c) mille avaldab teisele lepinguosalisele seaduslikult kolmas isik ilma avalikustamispiiranguta votildei (d) on teise poole poolt sotildeltumatult vaumllja arendatud

83 We each agree not to disclose each otherrsquos

Confidential information to any third party other than those set forth in the following sentence for a period of three years from the date of the disclosing partyrsquos disclosure of the Confidential Information to the receiving party We may disclose Confidential Information only to those employees or agents or subcontractors who are required to protect it against unauthorized disclosure in a manner no less protective than under the Master Agreement Nothing shall prevent either party from disclosing the terms or pricing under the Master Agreement or orders submitted under the Master Agreement in any legal proceeding arising from or in connection with the Master Agreement or disclosing the Confidential Information to a governmental entity as required by law

83 Motildelemad pooled notildeustuvad mitte avaldama teise poole Konfidentsiaalset informatsiooni mistahes kolmandale osapoolele vaumllja arvatud jaumlrgnevas lauses nimetatutele kolme aasta vaumlltel alates Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamisest avaldava poole poolt vastuvotildetvale osapoolele Pooltel on lubatud avaldada Konfidentsiaalset informatsiooni uumlksnes neile toumloumltajatele votildei agentidele votildei alltoumloumlvotildetjatele kes kohustuvad seda kaitsma lubamatu avaldamise eest moel mis ei ole vaumlhesemal maumlaumlral kaitstud kui Potildehilepingus saumltestatu Kumbagi poolt ei saa takistada avaldamast Potildehilepingust tulenevaid tingimusi votildei hinnastamist votildei Potildehilepingu alusel esitatud tellimusi kohtumenetlustes mis tulenevad Potildehilepingust votildei sellega seoses votildei avaldamast Konfidentsiaalset informatsiooni valitsusasutusele seadusandlusest tulenevatel juhtudel

9 ENTIRE AGREEMENT 9 TAumlIELIK KOKKULEPE 91 You agree that the Master Agreement and the

information which is incorporated into the Master Agreement by written reference (including reference to information contained in a URL or referenced policy) together with the applicable order are the complete agreement for the Products andor Service Offerings ordered by You and supersede all prior or contemporaneous agreements or representations written or oral regarding such Products andor Service Offerings

91 Te notildeustute et Potildehileping ja kirjaliku viitega Potildehilepingusse kaasatud informatsioon (kaasa arvatud viited internetiaadressil asuvale votildei viidatud reeglitele) koos seonduva tellimusega moodustavad taumlieliku Teie tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele rakenduva kokkuleppe ning asendavad kotildeik eelnevad votildei samaaegsed Tooteid javotildei Teenusepakkumisi puudutavad kokkulepped votildei vaumlited kirjalikud votildei suulised

92 It is expressly agreed that the terms of the Master

Agreement and any Oracle order shall supersede the terms in any purchase order procurement internet portal or any other similar non-Oracle document and no terms included in any such purchase order portal or other non-Oracle document shall apply to the Products andor Service Offerings ordered In the event of inconsistencies between the terms of any Schedule and these General Terms the Schedule shall take precedence In the event of any inconsistencies between the terms of an order and the Master Agreement the order shall take precedence The Master Agreement and orders may not be modified and the rights and restrictions may not be altered or waived except in a writing signed or accepted online through the Oracle Store by authorized representatives of You and of Oracle Any notice required under the Master Agreement shall be provided to the other party in writing

92 Lepitakse selgelt kokku et Potildehilepingu tingimused ja mistahes Oraclersquoi tellimus asendab mistahes ostutellimuse hanke internetiportaali votildei muu sarnase Oraclersquoi vaumllise dokumendi tingimused ning sellistes ostutellimustes portaalides votildei Oraclersquoi vaumllistes dokumentides maumlrgitud tingimused ei rakendu tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele Mistahes Lisa ja kaumlesolevate Uumlldtingimuste vastuolude korral on Lisa uumllimuslik Tellimuse tingimuste ja Uumlldtingimuste vastuolude korral on tellimus uumllimuslik Uumlldtingimuste ja tellimuste muutmine pole lubatud ning otildeigusi ja piiranguid ei saa muuta ega tuumlhistada vaumllja arvatud kirjalikul kujul mille on allkirjastanud votildei internetis Oraclersquoi poe vahendusel heaks kiitnud Teie ja Oraclersquoi volitatud esindajad Kotildeik Potildehilepingust tulenevalt notildeutud teatised edastatakse teisele poolele kirjalikul kujul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 8 hulgast 27

10 LIMITATION OF LIABILITY 10 VASTUTUSE PIIRAMINE NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE FOR ANY

INDIRECT INCIDENTAL SPECIAL PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY LOSS OF PROFITS REVENUE DATA OR DATA USE ORACLErsquoS MAXIMUM LIABILITY FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE MASTER AGREEMENT OR YOUR ORDER WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF THE FEES YOU PAID ORACLE UNDER THE SCHEDULE GIVING RISE TO THE LIABILITY AND IF SUCH DAMAGES RESULT FROM YOUR USE OF PRODUCTS OR SERVICE OFFERINGS SUCH LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFICIENT PRODUCT OR SERVICE OFFERINGS GIVING RISE TO THE LIABILITY

KUMBKI POOL EI VASTUTA JUHUSLIKE ERILISTE RAHALISELT HUumlVITATAVATE VOtildeI KAUDSETE KAHJUDE EEST VOtildeI KASUMIGA SISSETULEKUGA ANDMETEGA VOtildeI ANDMEKASUTUSEGA SEONDUVATE KAHJUDE EEST ORACLErsquoI MAKSIMAALNE VASTUTUS POtildeHILEPINGUST VOtildeI TEIE TELLIMUSEST KAS LEPINGUSISESELT VOtildeI ndashVAumlLISELT VOtildeI MUUL JUHUL TULENEVATE VOtildeI SEONDUVATE KAHJUDE KORRAL ON PIIRATUD TASUDE SUMMAGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTAVALT VASTUTUSE ALUSEKS OLEVALE LISALE NING KUI NIMETATUD KAHJUD TULENEVAD TOODETE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISTE TEIEPOOLSEST KASUTUSEST SIIS ON KIRJELDATUD VASTUTUS PIIRATUD TASUDEGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTUTUSE ALUSEKS OLEVA DEFEKTSE TOOTE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISE EEST

11 EXPORT 11 EKSPORT Export laws and regulations of the United States

and any other relevant local export laws and regulations apply to the Products You agree that such export laws govern Your use of the Products (including technical data) and any Service Offerings deliverables provided under the Master Agreement and You agree to comply with all such export laws and regulations (including ldquodeemed exportrdquo and ldquodeemed re-exportrdquo regulations) You agree that no data information Product andor materials resulting from Service Offerings (or direct product thereof) will be exported directly or indirectly in violation of these laws or will be used for any purpose prohibited by these laws including without limitation nuclear chemical or biological weapons proliferation or development of missile technology You shall include the following notice on packing lists commercial invoices shipping documents and other documents used in the transfer export or re-export of the Products and any Service Offerings deliverables ldquoThese commodities technology software or hardware (including any Integrated Software and Operating System(s)) were exported in accordance with US Export Administration Regulations and applicable export laws Diversion contrary to applicable export laws is prohibitedrdquo

Toodetele kehtivad Ameerika Uumlhendriikide ekspordiseadused ja regulatsioonid ning muud seonduvad kohalikud ekspordiseadused ja regulatsioonid Te notildeustute et nimetatud ekspordiseadused saumltestavad Toodete (kaasa arvatud tehniliste andmete) ja kotildeigi vastavalt Potildehilepingule tarnitud Teenusepakkumiste Teiepoolse kasutuse ning Te notildeustute taumlitma kotildeiki ekspordiseaduseid ja regulatsioone (kaasa arvatud bdquoekspordiga samavaumlaumlrsete toiminguteldquo ja bdquoreeksportimisega samavaumlaumlrsete toiminguteldquo regulatsioonid) Te notildeustute et Teenusepakkumistest (votildei nende otsestest toodetest) tulenevaid andmeid informatsiooni Tooteid javotildei materjale ei ekspordita otseselt votildei kaudselt eelmainitud seadustega vastuolus votildei neid ei kasutata nimetatud seadustes keelatud eesmaumlrkidel kaasa arvatud kuid mitte ainult tuuma- keemia- votildei biorelvade levitamine votildei raketitehnoloogia vaumlljaarendamine Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete uumllekande eksportimise votildei reeksportimise puhul kasutatud pakinimekirjadele aumlrilistele arvetele saatedokumentidele ja teistele dokumentidele lisate Te jaumlrgneva teate bdquoKaumlesolevad kaubad tehnoloogia tarkvara votildei riistvara (kaasa arvatud Integreeritud tarkvara ja Operatsioonisuumlsteem(id)) eksport toimus vastavuses Ameerika Uumlhendriikide Ekspordikontrolli regulatsioonidega ja rakenduvate ekspordiseadustega Uumlmbersuunamine vastuolus rakenduvate ekspordiseadustega on keelatudldquo

12 FORCE MAJEURE 12 VAumlAumlRAMATU JOtildeUD Neither of us shall be responsible for failure or

delay of performance if caused by an act of war hostility or sabotage act of God pandemic

Kumbki lepinguosaline ei vastuta lepingu mittetaumlitmise votildei selle hilinenud taumlitmise eest juhul kui mittetaumlitmise votildei hilinenud taumlitmise potildehjus on

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 9 hulgast 27

electrical internet or telecommunication outage that is not caused by the obligated party government restrictions (including the denial or cancellation of any export import or other license) other event outside the reasonable control of the obligated party We both will use reasonable efforts to mitigate the effect of a force majeure event If such event continues for more than 30 days either of us may cancel unperformed Service Offerings and affected orders upon written notice This section does not excuse either partyrsquos obligation to take reasonable steps to follow its normal disaster recovery procedures or Your obligation to pay for Products and Service Offerings ordered or delivered

sotildeda vaenutegevus sabotaaž loodusotildennetus elektri- Internetiuumlhenduse votildei sidevahendite toumlouml katkestus mida ei ole potildehjustanud teine lepinguosaline valitsuse kehtestatud piirangud (kaasa arvatud mistahes ekspordi impordi votildei muu litsentsi rahuldamata jaumltmine votildei tuumlhistamine) Muu suumlndmus mis on vaumlljaspool kohustatud lepingupoole motildeistlikku kontrolli Motildelemad lepinguosalised rakendavad motildeistlikke puumluumldlusi vaumlaumlramatu jotildeu suumlndmuse motildejude leevendamiseks Kui vaumlaumlramatu jotildeu potildehjustatud olukord kestab rohkem kui 30 paumleva siis votildeib kumbki pool kirjaliku teatise teel osutamata jaumlaumlnud Teenusepakkumised ja seonduvad tellimused tuumlhistada Selle osa saumltted ei vabasta lepinguosalisi kohustusest jaumlrgida motildeistlikus ulatuses oma tavapaumlraseid katastroofi protseduure ega vabasta Teid kohustusest tellitud votildei tarnitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest tasuda

13 GOVERNING LAW AND JURISDICTION 13 KOHALDATAV OtildeIGUS JA KOHTUALLUVUS The Master Agreement is governed by the

substantive and procedural laws of Estonia and You and Oracle agree to submit to the exclusive jurisdiction of and venue in the courts in Estonia in any dispute arising out of or relating to the Master Agreement

Potildehilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusotildeigusnorme ning Potildehilepingust tulenevate votildei sellega seonduvate vaidluste korral notildeustute Teie ja Oracle alluma taumlielikult Eesti Vabariigi kohtute kohtualluvusele ja kohtumotildeistmiskohale

14 NOTICE 14 TEAVITAMINE If You have a dispute with Oracle or if You wish to

provide a notice under the Indemnification section of these General Terms or if You become subject to insolvency or other similar legal proceedings You will promptly send written notice to Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn Attn Finance Director

Kui teie ja Oraclersquoi vahel on tekkinud vaidlus votildei te soovite esitada teate kaumlesolevas lepingus saumltestatud huumlvitamiskohustust kaumlsitleva jaotise kohaselt votildei teie suhtes on algatatud pankroti- votildei muu kohtumenetlus olete kohustatud viivitamata saatma selle kohta teate alljaumlrgneval aadressil Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn adresseerituna Finantsdirektorile

15 ASSIGNMENT 15 UumlLEANDMINE You may not assign the Master Agreement or give

or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings or an interest in them to another individual or entity If You grant a security interest in the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables the secured party has no right to use or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables and if You decide to finance Your acquisition of any Products andor any Service Offerings You will follow Oraclersquos policies regarding financing which are at httporaclecomcontracts The foregoing shall not be construed to limit the rights You may otherwise have with respect to the Linux operating system third party technology or Separately Licensed Third Party Technology licensed under open source or similar license terms

Potildehilepingu uumlleandmine votildei Programmide Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste votildei nende omandiotildeiguse andmine votildei uumllekanne teisele isikule votildei ettevotildettele pole lubatud Kui te kasutate Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid tagatisena siis puudub tagatud poolel otildeigus Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid kasutada votildei uumlle kanda ning kui Te otsustate finantseerida Toodete javotildei Teenusepakkumiste soetamist siis kohustute Te jaumlrgima Oraclersquoi finantseerimist puudutavaid reegleid mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Eelpool saumltestatu ei piira otildeigusi mis Teil votildeivad olla seoses Linuxi operatsioonisuumlsteemiga kolmanda osapoole tehnoloogiaga votildei Eraldi litsentsiga

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 10 hulgast 27

kolmanda osapoole tehnoloogiaga mille litsents kuulub avatud laumlhtekoodi votildei sarnaste litsentsitingimuste alla

16 OTHER 16 MUU 161 Oracle is an independent contractor and we agree

that no partnership joint venture or agency relationship exists between us We each will be responsible for paying our own employees including employment related taxes and insurance

161 Oracle on sotildeltumatu ettevotildetja ja pooled notildeustuvad et nende vahel puudub partnerlus uumlhine ettevotildetmine votildei agendisuhe Motildelemad pooled vastutavad ise toumloumltajatele tasumise eest ning toumloumltasudega seonduvate maksude ja kindlustuse eest

162 If any term of the Master Agreement is found to be

invalid or unenforceable the remaining provisions will remain effective and such term shall be replaced with a term consistent with the purpose and intent of the Master Agreement

162 Kui motildeni Potildehilepingu tingimus osutub kehtetuks votildei kohaldamatuks siis uumllejaumlaumlnud saumltted jaumlaumlvad kehtivaks ja eelpool kirjeldatud tingimus asendatakse tingimusega mis vastab Potildehilepingu eesmaumlrgile ja otstarbele

163 Except for actions for nonpayment or breach of

Oraclersquos proprietary rights no action regardless of form arising out of or relating to the Master Agreement may be brought by either party more than two years after the cause of action has accrued

163 Vaumllja arvatud notildeuded maksete tasumata jaumltmise votildei Oraclersquoi omandiotildeiguste rikkumise kohta tuleb potildehilepingust johtuvad votildei sellega seotud notildeuded olenemata nende vormist esitada teise osalise vastu kahe aasta jooksul paumlrast notildeude aluseks oleva suumlndmuse toimumist

164 Products and Service Offerings deliverables are

not designed for or specifically intended for use in nuclear facilities or other hazardous applications You agree that it is Your responsibility to ensure safe use of Products and Service Offerings deliverables in such applications

164 Tooted ja Teenusepakkumiste tarned pole kavandatud ega konkreetselt motildeeldud kasutamiseks tuumajaamades ega teistes ohtlikes rajatistes Te notildeustute et Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete ohutu kasutuse tagamine sellistes rajatistes on Teie kohustus

165 If requested by an authorized reseller on Your

behalf You agree Oracle may provide a copy of the Master Agreement to the authorized reseller to enable the processing of Your order with that authorized reseller

165 Volitud edasimuumluumlja paumlringu korral votildeib Oracle edastada volitatud edasimuumluumljale Potildehilepingu koopia et votildeimaldada Teie tellimuse taumlitmist nimetatud volitatud edasimuumluumlja vahendusel

166 You understand that Oraclersquos business partners

including any third party firms retained by You to provide consulting services are independent of Oracle and are not Oraclersquos agents Oracle is not liable for nor bound by any acts of any such business partner unless (i) the business partner is providing services as an Oracle subcontractor in furtherance of an order placed under the Master Agreement and (ii) only to the same extent as Oracle would be responsible for the performance of Oracle resources under that order

166 Te motildeistate et Oraclersquoi aumlripartnerid kaasa arvatud Teie poolt konsulteerimisteenuste eemaumlrgil palgatud kolmandate osapoolte ettevotildetted on Oraclersquoist sotildeltumatud ja ei ole Oraclersquoi agendid Oracle ei vastuta aumlripartnerite tegevuse eest ja pole sellega seotud vaumllja arvatud juhul kui (i) aumlripartner pakub teenuseid Oraclersquoi alltoumloumlvotildetjana taumlites Potildehilepingu kohaselt esitatud tellimust ja (ii) ainult sellises ulatuses milles Oracle vastutaks Oraclersquoi ressursside toimimise eest seonduva tellimuse alusel

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 11 hulgast 27

This Hardware Schedule (this Schedule H) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule H is attached The General Terms and this Schedule H together with the attached Schedules P are the Master Agreement This Schedule H shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Riistvara Lisa (kaumlesolev bdquoLisa Hldquo) on Lisa Uumlldtingimustele Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa H koos Uumlldtingimustega moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa H kehtivus lotildepeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildepedes

1 DEFINITIONS 1 MOtildeISTED

11 ldquoCommencement Daterdquo for the Hardware Operating System and Integrated Software refers to the date the Hardware is delivered For Integrated Software Options the Commencement Date refers to the date that Oracle accepts Your order for an Integrated Software Option

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab Riistvara Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara puhul Riistvara tarne kuupaumlevale Integreeritud valikulise tarkvara puhul viitab Jotildeustumiskuupaumlev kuupaumlevale mil Oracle Teie Integreeritud valikulise tarkvara tellimuse kinnitab

12 ldquoIntegrated Software Optionsrdquo refers to software or programmable code embedded in installed on or activated on the Hardware that requires one or more unit licenses that You must separately order and agree to pay additional fees Not all Hardware contains Integrated Software Options please refer to the Oracle Integrated Software Options License Definitions Rules and Metrics accessible at httpOraclecomcontracts

12 ldquoIntegreeritud valikuline tarkvaraldquo viitab Riistvarasse integreeritud installeeritud votildei sellel aktiveeritud tarkvarale votildei programmeeritavale koodile mis eeldab uumlht votildei enamat taumliendavat uumlksuse litsentsi mis tuleb eraldi tellida ja mille eest tuleb taumliendavalt tasuda Kotildeigi Riistvaradega ei kaasne Integreeritud valikulist tarkvara votildeimaliku konkreetsele Riistvarale rakenduva Integreeritud valikulise tarkvaraga tutvumiseks vaadake palun Oraclersquoi Integreeritud valikulise tarkvara maumlaumlratlusi reegleid ja meetrikat aadressil

(the ldquoIntegrated Software Options License Rulesrdquo) for the specific Integrated Software Options that may apply to specific Hardware Oracle reserves the right to designate new software features as Integrated Software Options in subsequent releases and that designation will be specified in the applicable documentation and in the Integrated Software Options License Rules

httpOraclecomcontracts

(bdquoIntegreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglidldquo) Oracle jaumltab endale otildeiguse maumlaumlratleda uusi tarkvara funktsioone jaumlrgnevates vaumlljalasetes Integreeritud valikulise tarkvarana Vastav maumlaumlratlus maumlrgitakse rakenduvasse dokumentatsiooni ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglitesse

13 Capitalized terms used but not defined in this Schedule H have the meanings set forth in the General Terms

13 Suure algustaumlhega motildeisted mida kasutatakse kuid ei defineerita kaumlesolevas Lisas H omavad Uumlldtingimustes saumltestatud taumlhendusi

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED

21 Your Hardware order consists of the following items Operating System (as defined in Your configuration) Integrated Software and all Hardware equipment (including components

21 Teie Riistvara tellimus koosneb jaumlrgnevatest esemetest Operatsioonisuumlsteem (vastavalt Teie konfiguratsioonis maumlaumlratletule) Integreeritud tarkvara ning kogu Riistvara varustus (kaasa

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 12 hulgast 27

options and spare parts) specified on the applicable order Your Hardware order may also include Integrated Software Options Integrated Software Options may not be activated or used until You separately order them and agree to pay additional fees

arvatud komponendid valikulised komponendid ja varuosad) mis on maumlrgitud rakenduvale tellimusele Teie Riistvara tellimus votildeib hotildelmata ka Integreeritud valikulist tarkvara Integreeritud valikuline tarkvara pole aktiveeritud ja seda ei saa kasutada enne kui Te selle eraldi tellite ning notildeustute maksma taumliendavaid tasusid

22 You have the right to use the Operating System delivered with the Hardware subject to the terms of the license agreement(s) delivered with the Hardware Current versions of the license agreements are located at httporaclecomcontracts You are licensed to use the Operating System and any Operating System updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware

22 Teil on otildeigus kasutada Riistvaraga koos tarnitud Operatsioonisuumlsteemi vastavalt Riistvaraga tarnitud litsentsilepingu(te) tingimustele Litsentsilepingute kehtivad versioonid on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Teil on litsents Operatsioonisuumlsteemi ja tehnilise toe kaudu hangitud Operatsioonisuumlsteemi uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana

23 You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software delivered with the Hardware subject to the terms of this Schedule H and the applicable documentation You are licensed to use that Integrated Software and any Integrated Software updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software Options that you separately order subject to the terms of this Schedule H the applicable documentation and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules are incorporated in and made a part of this Schedule H You are licensed to use those Integrated Software Options and any Integrated Software Options updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware To fully understand Your license right to any Integrated Software Options that You separately order You need to review the Integrated Software Options License Rules In the event of any conflict between the Master Agreement and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules shall take precedence

23 Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada Riistvaraga tarnitud Integreeritud tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele ja rakenduvale dokumentatsioonile Teil on litsents Integreeritud tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada eraldi tellitud Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele rakenduvale dokumentatsioonile ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitele kaumlesolev Lisa H hotildelmab ja sisaldab Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireegleid Teil on litsents Integreeritud valikulise tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud valikulise tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Eraldi tellitud Integreeritud valikulise tarkvara litsentsiotildeiguse taumlielikuks motildeistmiseks peate Te tutvuma Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitega Kui Potildehilepingu ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglite vahel esineb vastuolu siis on Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglid uumllimuslikud

24 The Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (or all three) may include separate works identified in a readme file notice file or the applicable documentation which are licensed under open source or similar license terms Your rights to use the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options under such terms are not restricted in any way by the Master Agreement including this Schedule H The appropriate terms associated with such separate works can be

24 Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (votildei kotildeik kolm) votildeivad hotildelmata readme failis teatise failis votildei rakenduvas dokumentatsioonis maumlrgitud eraldi elemente millel on avatud laumlhtekoodi litsents votildei sarnased litsentsitingimused Potildehileping kaasa arvatud kaumlesolev Lisa H ei piira mingil moel teie otildeigust kasutada Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt sellistele tingimustele Sellised eraldi elementidega seotud tingimused on vaumllja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 13 hulgast 27

found in the readme files notice files or in the documentation accompanying the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options

toodud readme failides teatise failides votildei Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tarnitud dokumentatsioonis

For GPLv2 LGPLv21 GPLv3 and LGPLv3 licensed code You received as binaries on physical media You may receive a copy of the source code (ldquosource coderdquo) on media via postal service by submitting a written request at httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Alternatively You can mail Your written request to Oracle Corporation Attn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Your request should include the name and version number of the Product Your name Your company name (if applicable) Your return mailing address and Your email address Certain source distributions require a fee for physical media in such case You will be sent details on the cost and payment procedure via email Your request must be sent within three (3) years of the date of Oraclersquos last delivery of the applicable Product or in the case of code licensed under the GPLv3 You may send a request for as long as Oracle offers spare parts or technical support for the applicable Product model This offer only applies if You received Your Operating System Integrated Software or Integrated Software Options on physical media

GPLv2 LGPLv21 GPLv3 ja LGPLv3 litsenseeritud fuumluumlsilistel andmekandljatel saabunud koodide puhul votildeite Te saada laumlhtekoodi (bdquolaumlhtekoodldquo) koopia andmekandjal posti teel esitades kirjaliku paumlringu aadressil httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Samuti votildeite Te saata oma kirjaliku paumlringu adressil Oracle CorporationAttn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Teie paumlring peab sisaldama Toote nime ja versiooni numbrit Teie nime Teie ettevotildette nime (vajadusel) Teie postiaadressi ning Teie e-posti aadressi Motildene laumlhtekoodi puhul notildeutakse fuumluumlsilise andmekandja eest tasu sellisel juhul saadetakse Teile tasu ja maksetoimingute andmed e-posti teel Teie paumlring peab olema saadetud kolme (3) aasta jooksul alates rakenduva Toote viimasest tarnest Oraclersquoi poolt GPLv3 litsentsiga laumlhtekoodi puhul saab paumlringut esitada seni kuni Oracle pakub vastavale Toote mudelile varuosasid votildei tehnilist tuge Kaumlesolev pakkumine kehtib ainult juhul kui Te saite Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikulise tarkvara fuumluumlsilisel andmekandjal

25 Upon payment for Hardware-related Service Offerings You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule H (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

25 Paumlrast Riistvaraga seonduvate Teenusepakkumiste eest tasumist on Teil mittevaumllistav mittevotildeotilderandatav litsentsitasuvaba taumlhtajatu piiratud otildeigus kasutada Oraclersquoi poolt vaumllja arendatut ja kaumlesoleva Lisa H kohaselt teile tarnitut (bdquotarneldquo) Teie aumlrisisesteks toiminguteks motildeningatele tarnetele votildeivad rakenduda taumliendavad tellimuses maumlrgitud litsentsitingimused

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 You may only make copies of the Operating

System Integrated Software and Integrated Software Options for archival purposes to replace a defective copy or for program verification You shall not remove any copyright notices or labels on the Operating System Integrated Software or Integrated Software Options You shall not decompile or reverse engineer (unless required by law for interoperability) the Operating System or Integrated Software

31 Koopiate tegemine Operatsioonisuumlsteemist Integreeritud tarkvarast ja Integreeritud valikulisest tarkvarast on lubatud uumlksnes arhiveerimiseks vigase koopia asendamiseks votildei programmi verifitseerimiseks Operatsioonisuumlsteemilt Integreeritud tarkvaralt votildei Integreeritud valikuliselt tarkvaralt autoriotildeiguse teatiste eemaldamine on keelatud Operatsioonisuumlsteemi votildei Integreeritud tarkvara dekompileerimine votildei poumloumlrdprojekteerimine pole lubatud (vaumllja arvatud seadustes saumltestatud juhtudel koostalitusvotildeime eesmaumlrgil)

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 14 hulgast 27

32 You acknowledge that to operate certain Hardware Your facility must meet a minimum set of requirements as described in the Hardware documentation Such requirements may change from time to time as communicated by Oracle to You in the applicable Hardware documentation

32 Te tunnistate et teatud Riistvaraga toumloumltamiseks peavad Teie tingimused vastama Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatud minimaalsetele notildeuetele Antud notildeudmised votildeivad aeg-ajalt muutuda vastavalt Oraclersquoi poolt rakenduvas Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatule

33 The prohibition on the assignment or transfer of the Operating System or any interest in it under section 15 of the General Terms shall apply to all Operating Systems licensed under this Schedule H except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Uumlldtingimuste punktist 15 tulenev Operatsioonisuumlsteemi votildei selle kaasosa uumlleandmise votildei votildeotilderandamise keeld rakendub kotildeigile kaumlesolevale Lisa H alusel litsenseeritud Operatsioonisuumlsteemidele vaumllja arvatud juhul kui keeldu ei saa seadusest tulenevalt rakendada

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

Oracle may include additional Programs on the Hardware (eg Exadata Storage Server software) You are not authorized to use those Programs unless You have a license specifically granting You the right to do so however You may use those additional Programs for trial non-production purposes for up to 30 days from the date of delivery provided that You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Oracle votildeib Riistvarale lisada taumliendavaid Programme (nt Exadata Storage Server tarkvara) Teil puudub otildeigus antud Programmide kasutamiseks vaumllja arvatud juhul kui Teil on konkreetselt vastavat luba andev litsents Te votildeite neid taumliendavaid Programme kasutada proovimiseks ja mitteaumlrilistel eesmaumlrkidel kuni 30 paumleva alates kohaletoimetamise kuupaumlevast tingimusel et prooviprogramme ei kasutata Programmide sisu javotildei funktsionaalsust puudutavate koolituste pakkumiseks kolmandatele osapooltele votildei sellistel kolmandate osapoolte koolitustel osalemiseks Kirjeldatud Programmide kasutamiseks 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel peate Te hankima vastavate Programmide litsentsid Oraclersquoilt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel motildene Programmi litsentsi mitte hankida siis lotildepetate Te vastavate Programmide kasutamise ja kustutate need koheselt Teie arvutisuumlsteemidest Proovimiseks litsenseeritud Programme pakutakse bdquonagu onldquo potildehimotildettel ja Oracle ei paku nendele Programmidele tehnilist tuge ega garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 Oracle Hardware and Systems Support acquired

with Your order may be renewed annually and if You renew Oracle Hardware and Systems Support for the same systems and same configurations for the first and second renewal years the technical support fee will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees

51 Teie tellimuses sisalduvat Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge saab iga-aastaselt uuendada ning kui Te uuendate Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tehnilist tuge samadele suumlsteemidele ja samadele konfiguratsioonidele siis esimesel ja teisel tehnilise toe uuendamise aastal ei totildeuse tehnilise toe tasu rohkem kui 5 votilderreldes eelnenud aasta tasuga

52 If ordered Oracle Hardware and Systems Support (including first year and all subsequent

52 Tellimisel pakutakse Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge (kaasa arvatud esimesel aastal

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 15 hulgast 27

years) is provided under Oraclersquos Hardware and Systems Support Policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The Oracle Hardware and Systems Support Policies are incorporated in this Schedule H and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle will not materially reduce the level of technical support services provided during the period for which fees for Oracle Hardware and Systems Support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for technical support services You may access the current version of the Oracle Hardware and Systems Support Policies at httporaclecomcontracts

ja kotildeigil jaumlrgnevatel aastatel) vastavalt tehnilise toe teenuste pakkumise ajal kehtivatele Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglitele Te notildeustute Oraclersquoiga koostoumloumld tegema ja vaumlljastama tehnilise toe teenuste pakkumiseks Oraclersquoile vajalikud ligipaumlaumlsud ressursid materjalid personali informatsiooni ja notildeusolekud Kaumlesolev Lisa H hotildelmab Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reegleid mis votildeivad Oraclersquoi aumlranaumlgemise jaumlrgi muutuda Oracle ei langeta oluliselt pakutavate tehnilise toe teenuste taset perioodi vaumlltel mille eest on tasutud Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe tasud Enne tehnilise toe teenuste tellimuse esitamist peaksite Te tutvuma vastavate reeglitega Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglite kehtiv versioon on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

53 Oracle Hardware and Systems Support is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

53 Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tugi hakkab kehtima Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse kuupaumlevast kui Riistvara saatmine pole vajalik

6 HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 RIISTVARAGA SEOTUD

TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Hardware-related Service Offerings under this Schedule H as listed in the Hardware-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Products owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Products

Lisaks tehnilisele toele saate Te vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellida piiratud arvu Riistvaraga seotud Teenusepakkumisi tuginedes Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste dokumendi loetelule mis asub aadressil httporaclecomcontracts Te notildeustute votildeimaldama Oraclersquoile informatsiooni ligipaumlaumlsu ja taumlieliku heauskse koostoumlouml mis on motildeistlikult vajalik et Oracle saaks Teenusepakkumisi osutada ning Teie viite omalt poolt laumlbi tellimuses Teie kohustusena maumlrgitud tegevused Kui Oracle vajab Teenusepakkumiste osutamise kaumligus ligipaumlaumlsu teise tarnija toodetele mis on osa Teie suumlsteemist siis vastutate Teie kotildeigi saumlaumlraste toodete ja notildeutud litsentsiotildeiguste hankimise eest mis on Oraclersquoile vajalikud Teie nimel saumlaumlrastele toodetele ligi paumlaumlsemiseks Osutatud Teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie litsentsiga Oraclersquoi omatavate votildei levitatavate Toodete kasutamiseks mille Te omandate eraldi tellimusega Selliste Toodete kasutamisel allute Te tellimuses viidatud lepingule

7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND

EXCLUSIVE REMEDIES 7 GARANTIID KOHUSTUSTEST LOOBUMINE

JA PIIRATUD HEASTAMISVAHENDID

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 16 hulgast 27

71 Oracle provides a limited warranty (ldquoOracle Hardware Warrantyrdquo) for (i) the Hardware (ii) the Operating System and the Integrated Software and the Integrated Software Options and (iii) the Operating System media the Integrated Software media and the Integrated Software Options media (ldquomediardquo and (i) (ii) and (iii) collectively ldquoHardware Itemsrdquo) Oracle warrants that the Hardware will be free from and using the Operating System and Integrated Software and Integrated Software Options will not cause in the Hardware material defects in materials and workmanship for one year from the date the Hardware is delivered to You Oracle warrants that the media will be free from material defects in materials and workmanship for a period of 90 days from the date the media is delivered to You You may access a more detailed description of the Oracle Hardware Warranty at httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (ldquoWarranty Web Pagerdquo) Any changes to the Oracle Hardware Warranty specified on the Warranty Web Page will not apply to Hardware or media ordered prior to such change The Oracle Hardware Warranty applies only to Hardware and media that have been (1) manufactured by or for Oracle and (2) sold by Oracle (either directly or by an Oracle-authorized distributor) The Hardware may be new or like new The Oracle Hardware Warranty applies to Hardware that is new and Hardware that is like-new which has been remanufactured and certified for warranty by Oracle

71 Oracle annab piiratud garantii (bdquoOraclersquoi riistvara garantiildquo) (i) Riistvarale (ii) Operatsioonisuumlsteemile ja Integreeritud tarkvarale ja Integreeritud valikulisele tarkvarale ning (iii) Operatsioonisuumlsteemi andmekandjatele Integreeritud tarkvara andmekandjatele ja Integreeritud valikulise tarkvara andmekandjatele (bdquoandmekandjadldquo ning (i) (ii) ja (iii) koondnimetajaga bdquoRiistvara esemedldquo) Oracle garanteerib et riistvara materjalid ja kooste on vigadeta uumlhe aasta kestel alates kuupaumlevast mil riistvara teile kohale toimetati operatsioonisuumlsteemi ja integreeritud tarkvara ning Integreeritud tarkvara kasutamine ei potildehjusta nimetatud riistvaravigade tekkimist Oracle garanteerib et fuumluumlsilisel andmekandjal meedia on vaba defektidest ja toumloumlkindel 90 paumleva jooksul alates hetkest mil fuumluumlsiline andmekandja on teile kohale toimetatudOraclersquoi Riistvara garantii detailsem kirjeldus on kaumlttesaadav aadressil httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (bdquoGarantii veebilehtldquo) Garantii veebilehel vaumllja toodud muudatused Oraclersquoi Riistvara garantiis ei kehti enne muudatuste tegemist tellitud Riistvarale votildei andmekandjatele Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib uumlksnes Riistvarale ja andmekandjatele mis on (1) toodetud Oraclersquoi poolt votildei Oraclersquoi tarbeks ja (2) Oraclersquoi poolt muumluumldud (otse votildei volitatud edasimuumluumlja vahendusel) Riistvara votildeib olla uus votildei nagu uus Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib Riistvarale mis on uus ja Riistvarale mis on nagu uus ning Oraclersquoi poolt taastoodetud ja garantiikotildelbulikuks tunnistatud

72 Oracle also warrants that technical support

services and Hardware-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule H will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Hardware-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Hardware-related Service Offerings

72 Lisaks garanteerib Oracle et vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellitud ja pakutud tehnilise toe teenused ja Riistvaraga seotud Teenusepakkumised (nagu mainitud uumlleval lotildeigu 6) osutatakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivatele standarditele Te kohustute teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste garantii puudujaumlaumlkidest 90 paumleva jooksul alates puuduliku tehnilise toe teenuse votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumise kuupaumlevast

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (i) THE REPAIR OR AT ORACLErsquoS OPTION AND EXPENSE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR IF SUCH REPAIR OR REPLACEMENT IS NOT REASONABLY ACHIEVABLE THE REFUND OF THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM AND THE REFUND OF ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID

73 UumlLALNIMETATUD GARANTIIDE RIKKUMISE KORRAL ON TEIE PIIRATUD HEASTAMISVAHENDIKS JA ORACLErsquoI TERVIKVASTUTUSEKS (i) DEFEKTSE RIISTVARA ESEME PARANDAMINE VOtildeI ORACLErsquoI VALIKUL JA KULUDEGA DEFEKTSE RIISTVARA ESEME ASENDAMINE VOtildeI KUI PARANDAMINE VOtildeI ASENDAMINE POLE MOtildeISTLIKULT SAAVUTATAV SIIS DEFEKTSE RIISTVARA ESEME EEST ORACLErsquoILE TASUTUD MAKSETE TAGASTAMINE JA DEFEKTSE RIISTVARA

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 17 hulgast 27

FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR (ii) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS WITH RESPECT TO THE ABOVE ITEMS INCLUDING ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ESEME EEST TASUTUD KASUTAMATA TEHNILISE TOE TASUDE ETTEMAKSU TAGASTAMINE VOtildeI (ii) DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE TAASOSUTAMINE VOtildeI KUI ORACLE EI SUUDA PUUDUST AumlRILISELT MOtildeISTLIKUL MOEL OLULISELT PARANDADA SIIS ON TEIL OtildeIGUS LOtildePETADA DEFEKTSED RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED JA NOtildeUDA ORACLErsquoILE TAGASI DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE EEST MAKSTUD TASUD SEADUSES LUBATUD MAumlAumlRAL ON KAumlESOLEVAD GARANTIID VAumlLISTAVAD JA EELNIMETATUD ESEMETELE EI KEHTI TEISI OTSESEID VOtildeI ISEENESESTMOtildeISTETAVAID GARANTIISID VOtildeI TINGIMUSI KAASA ARVATUD TURUKOtildeLBULIKKUSE JA KINDLA EESMAumlRGI SOBIVUSE GARANTIID VOtildeI TINGIMUSED

74 Replacement units for defective parts or Hardware Items replaced under the Oracle Hardware Warranty may be new or like new quality Such replacement units assume the warranty status of the Hardware into which they are installed and have no separate or independent warranty of any kind Title in all defective parts or Hardware Items shall transfer back to Oracle upon removal from the Hardware

74 Oraclersquoi Riistvara garantiist tulenevalt vaumlljastatud defektsete osade votildei Riistvara esemete asendusuumlksused votildeivad olla uued votildei nagu uued Asendatud osad kuuluvad selle Riistvara garantii alla kuhu need installeeritakse ning neil puudub eraldiseisev votildei sotildeltumatu garantii mistahes kujul Kotildeigi defektsete osade votildei Riistvara esemete omandiotildeigus laumlheb nende Riistvarast eemaldamisel tagasi Oraclersquoile

75 ORACLE DOES NOT WARRANT UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OPERATION OF THE HARDWARE OPERATING SYSTEM INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATED SOFTWARE OPTIONS OR MEDIA

75 ORACLE EI GARANTEERI RIISTVARA OPERATSIOONISUumlSTEEMI INTEGREERITUD TARKVARA INTEGREERITUD VALIKULISE TARKVARA VOtildeI ANDMEKANDJATE KATKEMATUT VOtildeI VEATUT TOIMIMIST

76 No warranty will apply to any Hardware Operating System Integrated Software Integrated Software Options or media which has been

a modified altered or adapted without Oraclersquos written consent (including modification or removal of the OracleSun serial number tag on the Hardware)

b maltreated or used in a manner other than in accordance with the relevant documentation

c repaired by any third party in a manner which fails to meet Oraclersquos quality standards

d improperly installed by any party other than Oracle or an authorized Oracle certified installation partner

e used with equipment or software not covered by an Oracle warranty to the extent that the problems are attributable to such use

f relocated to the extent that problems are

76 Garantii ei rakendu Riistvarale Operatsioonisuumlsteemile Integreeritud tarkvarale Integreeritud valikulisele tarkvarale votildei andmekandjatele mida on

a modifitseeritud muudetud votildei kohandatud ilma Oraclersquoi kirjaliku notildeusolekuta (kaasa arvatud Riistvaral oleva OracleSun seerianumbri sildi modifitseerimine votildei eemaldamine)

b vaumlaumlrkasutatud votildei kasutatud moel mis pole vastavuses seonduva dokumentatsiooniga

c parandanud kolmas osapool moel mis pole vastavuses Oraclersquoi kvaliteedistandarditega

d ebaotildeigelt installeerinud mistahes teine osapool peale Oracleacutei votildei Oraclersquoi volitatud installeerimispartner

e kasutatud seadmetega votildei tarkvaraga mis ei kuulu Oraclersquoi garantii alla kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane kasutamine

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 18 hulgast 27

attributable to such relocation g used directly or indirectly in supporting

activities prohibited by US or other national export regulations

h used by parties appearing on the then-current US export exclusion list

i relocated to countries subject to US trade embargo or restrictions

j used remotely to facilitate any activities for parties or in the countries referenced in 76(h) and 76(i) above or

k purchased from any entity other than Oracle or an Oracle authorized reseller

f uumlmberpaigutatud kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane uumlmberpaigutamine

g kasutatud otseselt votildei kaudselt Ameerika Uumlhendriikide votildei teiste riiklike ekspordimaumlaumlrustega keelatud tegevuste toetamiseks

h kasutanud vastaval ajahetkel kehtivas Ameerika Uumlhendriikide ekspordipiirangu nimekirjas maumlrgitud osapooled

i uumlmberpaigutatud riikidesse millele rakendub Ameerika Uumlhendriikide kaubandusembargo votildei ndashpiirang

j kasutatud kaudselt punktides 76(h) ja 76(i) viidatud isikute tegevuse votildeimaldamiseks votildei viidatud riikides votildei

k soetatud mistahes teiselt uumlksuselt kui Oracle votildei Oraclersquoi volitatud edasimuumluumlja

77 The Oracle Hardware Warranty does not apply to normal wear of the Hardware or media The Oracle Hardware Warranty is extended only to the original purchaser or original lessee of the Hardware and may be void in the event that title to the Hardware is transferred to a third party

77 Oraclersquoi Riistvara garantii ei kehti Riistvara votildei fuumluumlsilise andmekandja tavapaumlrasele kulumisele Oraclersquoi Riistvara garantii laieneb uumlksnes Riistvara algsele ostjale votildei algsele rentnikule ning votildeib kaotada kehtivuse Riistvara omandiotildeiguse uumllekandmisel kolmandale osapoolele

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Service Offerings (including technical support) related to the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options (b) licenses of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options ordered under this Schedule H and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

45-paumlevase kirjaliku etteteatamisajaga on Oracle`l otildeigus auditeerida Teie Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutust Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistliku abi osutama ja tagama ligipaumlaumlsu informatsioonile Eelnimetatud auditeerimine ei tohi segada ebamotildeistlikult Teie tavapaumlraseid aumlritoiminguid Te kohustute tasuma 30 paumleva jooksul paumlrast kirjalikku teatist kotildeik tasud mis tulenevad Teie litsentsiotildeigusi uumlletavast Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutusest Tasumata jaumltmise korral on Oraclersquoil otildeigus lotildepetada (a) Operatsioonisuumlsteemiga Integreeritud tarkvaraga ja Integreeritud valikulise tarkvaraga seotud Teenusepakkumised (kaasa arvatud tehniline tugi) (b) vastavalt kaumlesolevale Lisale H ja seonduvatele lepingutele tellitud Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsid javotildei (c) Potildehilepingu Te notildeustute et Oracle ei vastuta Teile seoses auditeerimisel osutatud koostoumloumlga tekkinud kulude eest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery Installation and Acceptance of 91 Riistvara tarne installeerimine ja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 19 hulgast 27

Hardware vastuvotildetmine

911 You are responsible for installation of the Hardware unless You purchase installation services from Oracle for that Hardware

911 Te vastutate Riistvara installeerimise eest vaumllja arvatud juhul kui Te ostate Oraclersquoilt vastava Riistvara installeerimise teenused

912 Oracle will deliver the Hardware to the delivery address specified by You on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified on the order The applicable country specific Hardware shipping terms are located in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

912 Oracle tarnib Riistvara Teie poolt ostudokumendil maumlrgitud aadressile votildei tellimusel maumlrgitud asukohta kui Teie ostudokumendil puudub kohaletoimetamise aadress Konkreetsete riikide kohta kehtivad Riistvara tarnetingimused on kaumlttesaadavad Tellimis- ja tarneimisreeglitesmis on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

913 Acceptance of the Hardware is deemed to occur on delivery

913 Riistvara vastuvotildetmine loetakse toimunuks kohaletoimetamisel

914 Oracle may make and invoice You for partial deliveries

914 Oracle votildeib teha teile osalisi tarneid ja esitada nende eest arveid

915 Oracle may make substitutions and modifications to the Hardware that do not cause a material adverse effect in overall Hardware performance

915 Oracle votildeib teha Riistvara juures tooteasendusi ja modifikatsioone mis ei oma olulist negatiivset motildeju Riistvara uumlldisele jotildeudlusele

916 Oracle will use its reasonable commercial efforts to deliver the Hardware within a timeframe that is consistent with Oraclersquos past practices regarding the amount and type of Hardware that You have ordered

916 Oracle teeb motildeistlikke aumlrilisi puumluumldlusi Riistvara tarnimiseks ajavahemiku vaumlltel mis vastab Oraclersquoi varasematele praktikatele sotildeltuvalt Teie poolt tellitud Riistvara kogusest ja tuumluumlbist

92 Transfer of Title 92 Omandiotildeiguse uumlleminek

Title to the Hardware will transfer upon delivery Riistvara omandiotildeigus laumlheb uumlle kaumlttetoimetamisel

93 Territory 93 Territoorium

The Hardware shall be installed in the countrycountries that You specify as the delivery location on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified in the order

Riistvara installeeritakse Teie poolt ostudokumendil kohaletoimetamise asukohana maumlrgitud riigisriikides votildei tellimusel maumlrgitud asukohas kui Teie ostudokumendil puudub tarneaadress

94 Pricing Invoicing and Payment Obligation 94 Hinnastamine arveldamine ja maksekohustus

941 You may change a Hardware order prior to shipment subject to the then current change order fee as established by Oracle from time to time The applicable change order fees and a

941 Teil on otildeigus Riistvara tellimust enne tarnet muuta vastavalt antud hetkel kehtivale Oraclersquoi poolt saumltestatud tellimuse muutmise tasule Kehtivad tellimuse muutmise tasud ja lubatud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 20 hulgast 27

description of allowed changes are defined in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

muudatuste kirjeldus on toodud bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo mida saab vaadata aadressil httporaclecomcontracts

942 In entering into payment obligations under an order You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Hardware Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

942 Tellimusest tulenevaid maksekohustusi votildettes annate Te notildeusoleku ja kinnitate et Te ei ole arvestanud mistahes Riistvara Programmi votildei uuenduste saadavusele tulevikus Aga (a) kui Te tellite tehnilise toe siis eelnev lause ei vabasta Oraclersquoit kohustusest pakkuda Potildehilepingust tulenevalt votildeimalusel tehnilist tuge vastavalt Oraclersquoi antud ajahetkel kehtivatele tehnilise toe reeglitele ja (b) eelnev lause ei muuda Teile tellimusega ja Potildehilepinguga antud otildeigusi

943 Hardware and Integrated Software Options fees are invoiced as of the respective Commencement Dates

943 Riistvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tasude arveldamine toimub vastavast Jotildeustumiskuupaumlevast

944 Hardware-related Service Offering fees are invoiced in advance of the Hardware-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Hardware-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

944 Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste tasud arveldatakse enne Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamist ettemaksuarvetena konkreetsed tehnilise toe tasud arveldatakse iga aasta etteulatuvalt Kotildeigi Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamise periood algab Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse alguskuupaumlevast kui Riistvara tarne pole vajalik

945 In addition to the prices listed on the order Oracle will invoice You for any applicable freight charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes notwithstanding any express or implied provision in the ldquoIncotermsrdquo referenced in the Order and Delivery Policies The Order and Delivery Policies may be accessed at httporaclecomcontracts

945 Lisaks loetletud hindadele esitab Oracle teile arve igasuguste kohaldatavate veotasude votildei maksude kohta ja niisuguste tasude ja maksude tasumine on teie kohustuseks hoolimata uumlhestki bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo viidatud rahvusvahelise reeglistiku bdquoIncotermsrdquo selgesotildenalisest votildei eeldatavast saumlttest bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildettedrdquo on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 21 hulgast 27

This Program Schedule (this ldquoSchedule P) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule P is attached The General Terms and this Schedule P together withthe attached Schedule H are the Master Agreement This Schedule P shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Lisa programmidele (bdquoLisa Pldquo) on Uumlldtingimuste lisa Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa P moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa P kehvitus lotildeppeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildeppedes

1 DEFINITIONS 1 DEFINITSIOONID

11 ldquoCommencement Daterdquo refers to the date of shipment of tangible media or the effective date of the order if shipment of tangible media is not required

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab fuumluumlsiliste andmekandjate postituskuupaumlevale votildei tellimuse esitamise tegelikule kuupaumlevale kui materiaalsete andmekandjate saatmine pole notildeutud

12 Capitalized terms used but not defined in this

Schedule P have the meanings set forth in the General Terms

12 Lisas P kasutatud kuid mitte defineeritud tingimused omavad taumlhendust uumlldtingimuste motildettes

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED 21 Upon Oraclersquos acceptance of Your order You have

the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual (unless otherwise specified in the order) limited right to use the Programs and receive any Program-related Service Offerings You ordered solely for Your internal business operations and subject to the terms of the Master Agreement including the definitions and rules set forth in the order and the Program Documentation If accepted Oracle will notify You and this notice will include a copy of Your Master Agreement

21 Teie tellimuse kinnitamisel Oraclersquoi poolt saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise (kui just tellimuses pole teisiti kokku lepitud) piiratud otildeiguse kasutada programme ja saada programmiga seotud teenusepakkumisi mille Te tellisite ainuuumlksi Teie enda aumlrisisesteks tegevusteks ning kohustute jaumlrgima raamlepingu tingimusi kaasaarvatud definitsioonid ja reeglid mis tellimuse ja programmi dokumentidega kaasas kaumlivad Tellimuse heakskiitmisel saadab Oracle teile vastava sisuga teate milles on teie raamlepingu eksemplar

22 Upon payment for Program-related Service Offerings

You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule P (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

22 Paumlrast programmidega seotud teenusepakkumiste eest tasumist saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise piiratud otildeiguse kasutada oma aumlrisiseste toimingute tegemiseks kotildeiki Oraclersquoi poolt vaumllja toumloumltatud ning Teile Lisa P kohaselt tarnitud vahendeid (bdquovahendidldquo) samas teatud vahenditele votildeivad kohalduda tellimuses sisalduvad lisalitsentsitingimused

23 You may allow Your agents and contractors

(including without limitation outsourcers) to use the Programs and deliverables for Your internal business operations and You are responsible for their compliance with the General Terms and this Schedule P in such use For Programs that are specifically designed to allow Your customers and suppliers to interact with You in the furtherance of Your internal

23 Te votildeite lubada oma esindajatel ja lepingulistel toumloumltajatel (ilma piiranguteta lisaks ka allhankijatel) kasutada programme ja vahendeid oma aumlrisiseste toimingute teostamiseks ning Te olete vastutav selle eest et nendepoolsed uumlldtingimusted ning kaumlesolev Lisa P oleksid vastavuses Programmide puhul mis on spetsiaalselt Teie ja Teie klientide vahelise aumlrialase suhtluse jaoks loodud on taoline kasutus

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 22 hulgast 27

business operations such use is allowed under the General Terms and this Schedule P

lubatud uumlldtingimuste aluses ning kaumlesoleva Lisa P motildeistes

24 You may make a sufficient number of copies of each

Program for Your licensed use and one copy of each Program media

24 Te votildeite teha litsentsitud kasutamiseks igast programmist vajaliku arvu koopiaid ning uumlhe koopia igast programmi andmekandjast

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 The Programs may contain or require the use of third

party technology that is provided with the Programs Oracle may provide certain notices to You in Program Documentation readmes or notice files in connection with such third party technology Third party technology will be licensed to You either under the terms of the Master Agreement or if specified in the Program Documentation readmes or notice files under Separate Terms Your rights to use Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms are not restricted in any way by the Master Agreement However for clarity notwithstanding the existence of a notice third party technology that is not Separately Licensed Third Party Technology shall be deemed part of the Programs and is licensed to You under the terms of the Master Agreement

31 Programmid votildeivad sisaldada votildei vajada kolmandate osapoolte tehnoloogiat millega on programmid varustatud Oracle votildeib varustada Teid teatud teadetega programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei taoliste kolmandate osapoolte tehnoloogia infofailides Kolmandate osapoolte tehnoloogia litsentsitakse Teile kas raamlepinguga votildei kui on taumlpsustatud programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei infofailides eritingimuste alusel Teie otildeigusi kasutada eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel ei ole raamlepinguga kuidagi piiratud Samas selgituseks hoolimata teate olemasolust kolmanda osapoole tehnoloogia mis ei ole eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogia loetakse programmide alla kuuluvaks ning litsentsitakse teile raamlepingu tingimustel

If You are permitted under an order to distribute the Programs You must include with the distribution all such notices and any associated source code for Separately Licensed Third Party Technology as specified in the form and to the extent such source code is provided by Oracle and You must distribute Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms (in the form and to the extent Separate Terms are provided by Oracle) Notwithstanding the foregoing Your rights to the Programs are solely limited to the rights granted in Your order

Kui Teil on lubatud tellimuse potildehjal programme levitada peate Te levitamise juures edasi andma kotildeik taolised teated ja kotildeik eraldi litsentsitakse kolmandate osapoolte tehnoloogiaga seotud laumlhtekoodid samas formaadis ning ulatuses nagu Oraclersquoi poolt on Teile antud ja Te peate levitama eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel (samas formaadis ning ulatuses nagu Oracle Teile edasi andis) Hoolimata eelmainitust on Teie otildeigused programmidele on piiratud ainult nendele otildeigustele mis on Teie tellimuses lubatud

32 You may not

a remove or modify any Program markings or any notice of Oraclersquos or its licensorsrsquo proprietary rights

b make the Programs or materials resulting from the Service Offerings available in any manner to any third party for use in the third partyrsquos business operations (unless such access is expressly permitted for the specific Program license or materials from the Service Offerings you have acquired)

c cause or permit reverse engineering (unless required by law for interoperability) disassembly or decompilation of the Programs (the foregoing prohibition includes but is not limited to review of data structures or similar materials produced by Programs)

32 Te ei tohi

a eemaldada ega modifitseerida uumlhtegi programmi markeeringut ega uumlhtegi Oraclersquoi teadet votildei litsentsiandja omandiotildeigust

b teha programme votildei teenusepakkumisest tulenevaid materjale kaumlttesaadavaks kolmandale isikule kasutamiseks kolmanda isiku aumlritegevuses (vaumllja arvatud kui selline juurdepaumlaumls on eraldi lubatud kindla programmi litsentsi votildei teenusepakkumisest tulenevate materjalide juures)

c potildehjustada votildei lubada poumloumlrdprojekteerimist (vaumllja arvatud juhul kui seadus notildeuab koostalitlust) demonteerimist votildei programmide dekompileerimist (eelmainitud keeld sisaldab aga ei ole piiratud andmestruktuuride votildei sarnaste programmi poolt loodud materjalide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 23 hulgast 27

d disclose results of any Program benchmark tests without Oraclersquos prior written consent

laumlbivaatuseks) d avalikustada programmi votilderdlusaluse teste ilma

Oraclersquoi eelneva kirjaliku notildeusolekuta 33 The prohibition on the assignment or transfer of the

Programs or any interest in them under section 15 of the General Terms shall apply to all Programs licensed under this Schedule P except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Programmi loovutamise votildei uumlleandmise keeld votildei muu huvi nende vastu kehtib uumlldtingimuste lotildeigu 15 kohaselt kotildeigile programmidele mis on kaumlesoleva Lisa P alusel litsentsitud vaumllja arvatud selles ulatuses kui selline keeld on kohaldamatu kehtivate seaduste totildettu

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

You may order trial Programs or Oracle may include additional Programs with Your order which You may use for trial non-production purposes only You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs You have 30 days from the Commencement Date to evaluate these Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Te votildeite tellida prooviprogramme votildei Oracle votildeib kaasa arvata Teie tellimusele lisaprogramme mida Te votildeite kasutada katsetuseks aga mitte aumlrilisel otstarbel Te ei votildei kasutada prooviprogramme et varustada votildei osaleda kolmanda osapoole programmi sisu javotildei funktsionaalsuse teemalisel koolitusel Programme on aega hinnata 30 paumleva alates tarnekuupaumlevast Nimetatud programmide kasutamiseks paumlrast 30-paumlevast katseperioodi peate te hankima litsentsi nende programmide jaoks kas Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate mitte hankida litsentsi uumlhelegi programmile 30-paumlevase katseaja lotildeppedes peate Te lotildepetama iga sellise programmi kasutamise ning kustutama need oma arvutist Proovimiseks motildeeldud programmid antakse n-ouml olemasoleval kujul ja Oracle ei paku neile tehnilist tuge ega anna neile garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 For purposes of an order technical support consists

of Oraclersquos annual technical support services You may have ordered from Oracle or an authorized reseller for the Programs If ordered annual technical support (including first year and all subsequent years) is provided under Oraclersquos technical support policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The technical support policies are incorporated in this Schedule P and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle policy changes will not result in a material reduction in the level of technical support services provided for supported Programs during the period for which fees for technical support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for the applicable technical support services You may access the current version of the technical support policies at httporaclecomcontracts

51 Tellimuse eesmaumlrkide jaoks koosneb Oraclersquoi tehniline tugi iga-aastasest tehnilise toe teenusest mida Te votildeite olla programmide jaoks tellinud Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Tellimisel pakutakse iga-aastast tehnilist tuge (sh esimesel aastal ja kotildeikidel jaumlrgnevatel aastatel) teenuse osutamise ajal kehtivate Oraclersquoi tehnilise toe reeglite kohaselt Te notildeustute tegema koostoumloumld Oraclersquoga ning kindlustama juurdepaumlaumlsu ressursid materjalid isikkoosseisu informatsiooni ning notildeusoleku mida Oracle notildeuab et teostada tehnilise toe teenuseid Tehnilise toe eeskirjad sisalduvad kaumlesolevas Lisas P ning Oracle votildeib neid oma otsusel muuta Samas Oraclersquoi eeskirjade muutumine ei too endaga kaasa programmidele tellitud tehnilise toe teenuste vaumlhenemist ajal mil tehnilise toe tasud on makstud Enne teenuse tellimisdokumendi vormistamist tuleks tutvuda reeglitega Kehtivad tehnilise toe reeglid asuvad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 24 hulgast 27

52 Technical support is effective upon the

Commencement Date unless otherwise stated in Your order If Your order was placed through the Oracle Store the effective date is the date Your order was accepted by Oracle

52 Tehniline tugi on kehtiv alates jotildeustumiskuupaumlevast kui ei ole tellimuses notildeutud teisiti Kui Teie tellimus esitati Oraclersquoi poe kaudu on kehtivuse alguseks kuupaumlev mil Oracle tellimuse vastu votildettis

53 Software Update License amp Support (or any

successor technical support offering to Software Update License amp Support ldquoSULSrdquo) acquired with Your order may be renewed annually and if You renew SULS for the same number of licenses for the same Programs for the first and second renewal years the fee for SULS will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees If Your order is fulfilled by an authorized reseller the fee for SULS for the first renewal year will be the price quoted to You by Your authorized reseller the fee for SULS for the second renewal year will not increase by more 5 over the prior years fees

53 Teie tellimuse alusel omandatud Software Update Licence amp Support (votildei mis tahes jaumlrgnev tehnilise toe pakkumine edaspidi bdquoSULSldquo) on igal aastal uuendatav ja juhul kui te uuendate SULS-i sama arvu litsentside jaoks samades programmides ei suurene esimese ja teise aasta SULS-i uuendamise tasu rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest Kui teie Tellimus oli tehtud autoriseeritud edasimuumluumlja kaudu siis on SULS tasu aluseks esimesel uuendamise aastal Teie volitatud edasimuumluumlja poolt teile kehtestatud hind SULS tasu teise aasta uuenduse eest ei totildesteta rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest

54 If You decide to purchase technical support for any

Program license within a license set You are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set You may desupport a subset of licenses in a license set only if You agree to terminate that subset of licenses The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination Oraclersquos license set definition is available in the current technical support policies If You decide not to purchase technical support You may not update any unsupported Program licenses with new versions of the Program

54 Kui Te otsustate osta tehnilist tuge ainult motildenele programmi litsentsile kogu komplektist olete Te kohustatud ostma tehnilist tuge samal tasemel kotildeigile litsentsidele antud litsentside komplektis Te votildeite tuumlhistada osade litsentside tehnilise toe ainult siis kui Te notildeustute lotildepetama selle litsentsgrupi kasutamise Allesjaumlaumlvate litsentside tasud kujunevad tellimuse tuumlhistamise ajal kehtivate tehnilise toe reeglite alusel Oraclersquoi litsentsikomplekti motildeiste on saumltestatud kehtivates tehnilise toe eeskirjades Kui otsustate tehnilist tuge mitte tellida ei tohi te ilma toeta programmilitsentse programmi uute redaktsioonidega uuendada

6 PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Program-related Service Offerings under this Schedule P as listed in the Program-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Programs owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Programs

Lisaks tehnilisele toele votildeite Te tellida piiratud arvul programmiga seotud teenusepakkumisi kaumlesoleva Lisa P alusel ning vastavuses programmiga seotud teenusepakkumiste dokumendis vaumlljatooduga mis asub httporaclecomcontracts Te notildeustute pakkuma Oraclersquole kogu informatsiooni ligipaumlaumlsu ning heas usus koostoumloumld mis on motildeistlikult vajalik et votildeimaldada Oraclersquol edastada need teenusepakkumised ning Te viite laumlbi need toimingud oma vastutusel Kui nende teenusepakkumise toimingute laumlbiviimise ajal vajab Oracle ligipaumlaumlsu motildene muu tarnija toodetele mis Teie suumlsteemi osaks on vastutate Te kotildeigi Oraclersquole vajalike taoliste toodete ja vastavate litsentside hankimise eest et neile Teie nimel ligi paumlaumlseda Pakutavad teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie nende programmide mis on Oraclersquoi omad votildei Oraclersquoi poolt levitatud kasutamise litsentsiga mille Te omandate eraldi tellimuse alusel Tellimusel viidatatud kokkulepe kirjeldab Teie taoliste programmide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 25 hulgast 27

kasutamist 7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND EXCLUSIVE

REMEDIES 7 GARANTIID LOOBUMISKLAUSLID JA

EKSKLUSIIVSED MEETMED 71 Oracle warrants that a Program licensed to You will

operate in all material respects as described in the applicable Program Documentation for a period of one year after delivery (ie via physical shipment or electronic download) You must notify Oracle of any Program warranty deficiency within one year after delivery Oracle also warrants that technical support services and Program-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule P will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Program-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Program-related Service Offerings

71 Oracle garanteerib et Teile litsentsitud programm toumloumltab kotildeigis tingimustes mida kirjeldatakse programmi dokumentatsioonis vaumlhemalt uumlhe aasta vaumlltel paumlrast tarnimist (st kas fuumluumlsilist saatmist votildei elektroonilist allalaadimist) Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit programmi kotildeigist garantii alla kuuluvatest puudustest uumlhe aasta jooksul paumlrast tarnet Lisaks garanteerib Oracle et tellitud ja Lisa P alusel pakutavaid tehnilise toe teenuseid ja programmiga seotud teenusepakkumisi (nagu mainitud uumlleval lotildeigus 6) pakutakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivate standarditega Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei programmiga seotud teenusepakkumiste garantii puudustest 90 paumleva jooksul puuduliku tehnilise toe teenuse votildei programmiga seotud teenusepakkumise osutamisest alates

72 ORACLE DOES NOT GUARANTEE THAT THE

PROGRAMS WILL PERFORM ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT ORACLE WILL CORRECT ALL PROGRAM ERRORS

72 ORACLE EI GARANTEERI ET PROGRAMMID TOumlOumlTAVAD VEAVABALT VOtildeI KATKESTUSTETA VOtildeI ET ORACLE PARANDAB KOtildeIK PROGRAMMI VEAD

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE

WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (A) THE CORRECTION OF PROGRAM ERRORS THAT CAUSE BREACH OF THE WARRANTY OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE ERRORS OF THE APPLICABLE PROGRAM LICENSE IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END YOUR PROGRAM LICENSE AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE PROGRAM LICENSE AND ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID FOR THE PROGRAM LICENSE OR (B) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS

73 UumlLALTOODUD GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISE KORRAL ON TEIEPOOLSED OtildeIGUSKAITSEABINOtildeUD JA ORACLErsquoI KOHUSTUSED ALLJAumlRGNEVAD (A) PROGRAMMI SELLISTE VIGADE PARANDAMINE MIS POtildeHJUSTAVAD GARANTII RIKKUMISE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE VASTAVA PROGRAMMI LITSENTSI VIGU MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA OMA PROGRAMMI LITSENTSI NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLELE PROGRAMMI LITSENTSI EEST MAKSITE NING KOtildeIK KASUTAMATA PROGRAMMI LITSENTSI JAOKS ETTEMAKSTUD TEHNILISE TOE TASUD VOtildeI (B) PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE UUESTIPAKKUMINE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE PUUDUSI MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLErsquoLE PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE EEST MAKSITE

74 TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THIS

WARRANTY IS EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

74 SEADUSTEGA ETTENAumlHTUD ULATUSES ON SEE GARANTII EKSKLUSIIVNE NING MUID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID EGA TINGIMUSI SEALHULGAS ERIOTSTARBELISI KASULIKKUSE JA VASTAVUSE GARANTIISID EGA TINGIMUSI EI EKSISTEERI

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 26 hulgast 27

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Programs You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Programs in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Program-related Service Offerings (including technical support) (b) Program licenses ordered under this Schedule P and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

Oraclersquoil on otildeigus auditeerida programmide kasutamist 45-paumlevase etteteatamisajaga Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistlikku abi osutama ja teabele juurdepaumlaumlsu tagama Oraclersquoi audit ei tohi ebamotildeistlikult segada teie tavapaumlrast aumlritegevust Te kohustute 30 paumleva jooksul kirjaliku teate saamisest maksma kotildeik Teie litsentsi otildeigusi uumlletavate programmide kasutamisega seotud rakenduvad tasud Tasumata jaumltmisel votildeib Oracle lotildepetada (a) programmiga seotud teenusepakkumised (kaasa arvatud tehnilise toe) (b) Lisa P seonduvate kokkulepete javotildei raamlepingu alusel tellitud programmi litsentsid Te notildeustute sellega et Oracle ei vastuta Teie kulutuste eest mis on tekkinudauditile kaasaaitamisest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery and Installation 91 Tarne ja paigaldus 911 You are responsible for installation of the Programs

unless the Programs have been pre-installed by Oracle on the Hardware You are purchasing under the order or unless You purchase installation services from Oracle for those Programs

911 Te vastutate programmide paigalduse eest vaumllja arvatud juhul kui programmid on Oraclersquoi poolt eelnevalt Teie poolt tellimuse alusel ostetavale riistvarale paigaldatud votildei kui Te tellite nende programmide jaoks Oraclersquolt ka paigaldusteenuse

912 Oracle has made available to You for electronic

download at the electronic delivery web site located at the following Internet URL httpedeliveryoraclecom the Programs listed in the Programs and Program Support Service Offerings section of the applicable order Through the Internet URL You can access and electronically download to Your location the latest production release as of the effective date of the applicable order of the software and related Program Documentation for each Program listed Provided that You have continuously maintained technical support for the listed Programs You may continue to download the Programs and related Program Documentation Please be advised that not all Programs are available on all hardwareoperating system combinations For the most recent Program availability please check the electronic delivery web site specified above You acknowledge that Oracle is under no further delivery obligation with respect to Programs under the applicable order electronic download or otherwise

912 Vastavas lotildeigus tellimuslehel loetletud programmid ning programmi toe teenusepakkumised on Oracle teinud Teile kaumlttesaadavaks elektrooniliselt elektroonilise tarne veebilehel jaumlrgneval Internetiaadressil httpedeliveryoraclecom Laumlbi selle Internetiaadressi on Teil otildeigus paumlaumlseda juurde ja elektrooniliselt alla laadida tarkvara hetkel kehtivat versiooni ja tarkvara dokumentatsiooni kaumlesoleva tellimuse uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammide ulatuses Kui teil on tagatud katkematud verisooniuuedused ja tugiteenused uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammidele on teil otildeigus samade programmide ulatuses laadida tarkvara ja nendega seotud dokumentatsiooni ka tulevikus Palun votildetke arvesse et kotildeik programmid ei pruugi kotildeigi riistvaraoperatsioonisuumlsteemide kombinatsioonide jaoks saadaval olla Kotildeige hiljutisema programmi kaumlttesaadavust kontrollige palun uumllalmainitud elektroonilise tarne veebilehel Kaumlesolevaga notildeustute et Oracle on taumlitnud antud tellimuse ulatuses kotildeik tarnekohustused nii elektroonilised votildei muud

913 If ordered Oracle will deliver the tangible media to the

delivery address specified on the applicable order You agree to pay applicable media and shipping charges The applicable shipping terms for the

913 Juhul kui te olete tellimuse raames ostnud tarkvaraprogrammidele lisaks ka fuumluumlsilise andmekandja siis Oracle saadab tellitud tooted tellimuses maumlrgitud tarneaadressile Sel juhul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 27 hulgast 27

delivery of tangible media are bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

notildeustute te tasuma nii fuumluumlsilise andmekandja enese kui ka tarnekulude eest Tarneklauslid mis kohalduvad fuumluumlsilistele andmekandjatele on kirjeldatud dokumendis bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

92 Territory 92 Territoorium

The Programs shall be used in Estonia as the specified in the order

Programme hakatakse kasutama tellimuslehel maumlaumlratletud riigis Eesti

93 Pricing Invoicing and Payment Obligation 93 Hinnad arved ja maksekohustus 931 In entering into payment obligations under an order

You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

931 Votildettes endale maksekohustuse tellimuse alusel Te notildeustute ja kinnitate et Te ei ole eeldanud programmide votildei nende uuenduste kaumlttesaadavust tulevikus Samas (a) kui Te tellite tehnilise toe ei vabasta eelnev lause Oraclersquot oma kohustusest pakkuda raamlepingust tulenevat tehnilist tuge kui ja kus see on votildeimalik laumlhtudes Oracle sel hetkel kehtivatest tehnilise toe eeskirjadest ning (b) eelnev lause ei muuda Teile raamlepingu ja tellimuse alusel antud otildeigusi

932 Program fees are invoiced as of the Commencement

Date 932 Programmi tasud on arvestatud jotildeustumiskuupaumlevast

933 Program-related Service Offering fees are invoiced in

advance of the Program-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Program-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date

933 Arved programmiga seotud teenusepakkmiste eest esitatakse enne programmiga seotud teenusepakkumiste teostamist taumlpsemalt tehnilise toe tasud arvestatakse ette iga-aastaselt Kotildeigi programmiga seotud teenusepakkumiste teostamine algab alates jotildeustumiskuupaumlevast

934 In addition to the prices listed on the order Oracle will

invoice You for any applicable shipping charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes

934 Lisaks nendele hindadele mis tulenevad tellimusest saadab Oracle Teile arve tarnekulude votildei kotildeikide kohaldatavate maksude kohta ning Teie vastutate selliste tasude ning maksude tasumise eest

Page 3: ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS - Oracle · Integrated Software” refers to any software or programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 3 hulgast 27

other Service Offerings you may receive or have received from Oracle You understand that you may purchase any Products and related Service Offerings or other Service Offerings independently of any other Products or Service Offerings Your obligation to pay for (a) any Products and related Service Offerings is not contingent on performance of any other Service Offerings or delivery of any other Products or (b) other Service Offerings is not contingent on delivery of any Products or performance of any additionalother Service Offerings

seonduvate Teenusepakkumiste votildei muude Teenusepakkumiste tellimustest mida Oracle Teile tarnib votildei tarninud on Te olete teadlik et Teil on otildeigus soetada mistahes Tooteid ja seonduvaid Teenusepakkumisi votildei muid Teenusepakkumisi sotildeltumatult teistest Toodetest votildei Teenusepakkumistest Teie kohustus tasuda (a) mistahes Toote ja seonduvate Teenusepakkumiste eest ei sotildeltu muude Teenusepakkumiste toimimisest votildei muude Toodete tarnest votildei (b) kohustus tasuda muude Teenusepakkumiste eest ei sotildeltu mistahes Toodete tarnest votildei taumliendavateteiste Teenusepakkumiste toimimisest

4 OWNERSHIP 4 OMAND Oracle or its licensors retain all ownership and

intellectual property rights to the Programs Operating System Integrated Software and anything developed or delivered under the Master Agreement

Oracle ja tema litsentsihoidjad saumlilitavad kotildeik Programmidele Operatsioonisuumlsteemidele Integreeritud tarkvarale ja kotildeigele vastavalt Potildehilepingule arendatud votildei tarnitule rakenduvad omandi- ja intellektuaalomandi otildeigused

5 INDEMNIFICATION 5 KAHJU HUumlVITAMINE 51 Subject to sections 55 56 and 57 below if a

third party makes a claim against either You or Oracle (ldquoRecipientrdquo which may refer to You or Oracle depending upon which party received the Material) that any information design specification instruction software data hardware or material (collectively ldquoMaterialrdquo) furnished by either You or Oracle (ldquoProviderrdquo which may refer to You or Oracle depending on which party provided the Material) and used by the Recipient infringes the third partyrsquos intellectual property rights the Provider at the Providerrsquos sole cost and expense will defend the Recipient against the claim and indemnify the Recipient from the damages liabilities costs and expenses awarded by the court to the third party claiming infringement or the settlement agreed to by the Provider if the Recipient does the following a notifies the Provider promptly in writing not

later than 30 days after the Recipient receives notice of the claim (or sooner if required by applicable law)

b gives the Provider sole control of the defense and any settlement negotiations and

c gives the Provider the information authority and assistance the Provider needs to defend against or settle the claim

51 Vastavalt alljaumlrgnevatele punktidele 55 56 ja 57 kui kolmas osapool esitab notildeude Teie votildei Oraclersquoi (bdquoSaajaldquo mis votildeib viidata Teile votildei Oraclersquoile sotildeltuvalt sellest kumb osapool Materjali sai) vastu vaumlites et Teie votildei Oraclersquoi poolt (bdquoTarnijaldquo mis votildeib viidata Teile votildei Oraclersquoile sotildeltuvalt sellest kumb osapool Materjali pakkus) varustatud ja Saaja poolt kasutatud informatsioon kavand spetsifikatsioon juhis tarkvara andmed riistvara votildei materjal (koondnimetusega bdquoMaterjalldquo) rikub kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi siis kaitseb Tarnija oma kuludega Saajat notildeude eest ja huumlvitab Saajale kohtu poolt rikkumise notildeude esitanud kolmanda osapoole kasuks motildeistetud votildei Tarnija poolt heaks kiidetud lahendist tulenevad kahjud kohustused kulud ja vaumlljaminekud kui Saaja toimib jaumlrgnevalt a teavitab Tarnija koheselt kirjalikult kuid mitte

hiljem kui 30 paumleva paumlrast notildeudeteatise saabumist Saajale (votildei varem kui seadusandlus seda notildeuab)

b annab Tarnijale kaitse ja kokkuleppemenetluse kaitse ja

c annab Tarnijale informatsiooni volitused ja abi mida Tarnija vajab notildeude kaitsmiseks votildei notildeude osas lahendini jotildeudmiseks

52 If the Provider believes or it is determined that any

of the Material may have violated a third partyrsquos intellectual property rights the Provider may choose to either modify the Material to be non-infringing (while substantially preserving its utility or functionality) or obtain a license to allow for continued use or if these alternatives are not commercially reasonable the Provider may end the license for and require return of the applicable

52 Kui Tarnija usub votildei on kindlaks tehtud et Materjal votildeis rikkuda kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi siis votildeib Tarnija otsustada Materjali rikkumise kotildervaldamiseks muuta (saumlilitades selle sisulise kasulikkuse votildei funktsionaalsuse) votildei hankida jaumltkuvat kasutust votildeimaldava litsentsi votildei kui need moodused pole aumlriliselt motildeistlikud siis votildeib Tarnija lotildepetada seonduva Materjali litsentsi ning notildeuda selle

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 4 hulgast 27

Material and refund any fees the Recipient may have paid to the other party for it and if Oracle is the Provider of an infringing Program any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the license of the infringing Program If such return materially affects Oraclersquos ability to meet its obligations under the relevant order then Oracle may at its option and upon 30 days prior written notice terminate the order

tagastamist huumlvitades Saajale kotildeik tasud mida Saaja teisele poolele vastava Materjali eest tasunud on ja kui Oracle on intellektuaalomandi otildeigusi rikkuva Programmi Tarnija siis ka kotildeik kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Teie nimetatud Programmi litsentsi eest Oraclersquoile tasunud olete Kui selline tagastamine motildejutab oluliselt Oraclersquoi suutlikkust seonduvast tellimusest tulenevaid kohustusi taumlita siis votildeib Oracle oma aumlranaumlgemise jaumlrgi tellimuse lotildepetada teatades sellest 30 paumleva kirjalikult ette

53 Notwithstanding the provisions of section 52 and

with respect to hardware only if the Provider believes or it is determined that the hardware (or portion thereof) may have violated a third partyrsquos intellectual property rights the Provider may choose to either replace or modify the hardware (or portion thereof) to be non-infringing (while substantially preserving its utility or functionality) or obtain a right to allow for continued use or if these alternatives are not commercially reasonable the Provider may remove the applicable hardware (or portion thereof) and refund the net book value and if Oracle is the Provider of infringing Hardware any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the Hardware

53 Olenemata punktis 52 saumltestatust ja viitega uumlksnes riistvarale kui Tarnija usub votildei on kindlaks tehtud et riistvara (votildei selle osa) votildeis rikkuda kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi siis votildeib Tarnija riistvara (votildei selle osa) vaumllja vahetada votildei muuta kotildervaldades rikkumise (saumlilitades riistvara sisulise kasulikkuse votildei funktsionaalsuse) votildei omandada otildeiguse jaumltkuvaks kasutamiseks votildei kui need moodused ei ole aumlriliselt motildeistlikud siis votildeib Tarnija eemaldada seonduva riistvara (votildei selle osa) ja tagastada arvestusliku vaumlaumlrtuse netosumma ja kui Oracle on intellektuaalomandi otildeigusi rikkuva Riistvara Tarnija siis ka kotildeik kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Teie rikkuva Riistvara eest Oraclersquoile tasunud olete

54 In the event that the Material is Separately

Licensed Third Party Technology and the associated Separate Terms do not allow termination of the license in lieu of ending the license for the Material Oracle may end the license for and require return of the Program associated with that Separately Licensed Third Party Technology and shall refund any Program license fees You may have paid to Oracle for the Program license and any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the Program license

54 Juhul kui Materjal on Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia ja seonduvad Eraldi tingimused ei votildeimalda litsentsi lotildepetamist siis Materjali litsentsi lotildepetamise asemel votildeib Oracle lotildepetada selle Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia litsentsi ja notildeuda vastava Programmi tagastamist huumlvitades Teile Oraclersquoile makstud Programmi litsentsitasud ja kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Te Programmi litsentsi eest Oraclersquoile tasunud olete

55 Provided You are a current subscriber to Oracle

technical support services for the Operating System (eg Oracle Premier Support for Systems Oracle Premier Support for Operating Systems or Oracle Linux Premier Support) then for the period of time for which You were a subscriber to the applicable Oracle technical support services (a) the phrase ldquoMaterialrdquo above in section 51 shall include the Operating System and the Integrated Software and any Integrated Software Options that You have licensed and (b) the phrase ldquoProgram(s)rdquo in this section 5 is replaced by the phrase ldquoProgram(s) or the Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (as applicable)rdquo (ie Oracle will not indemnify You for Your use of the Operating System andor Integrated Software andor Integrated Software Options when You were not a subscriber to the applicable Oracle technical support services) Notwithstanding the foregoing with respect solely

55 Eeldusel et Teil on kehtiv Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellimus Operatsioonisuumlsteemile (nt Oraclersquoi preemium suumlsteemitugi Oraclersquoi preemium operatsioonisuumlsteemide tugi votildei Oraclersquoi preemium Linuxi tugi) siis ajaperioodil millal Teil oli vastava Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellimus (a) punktis 51 nimetatud bdquoMaterjalldquo hotildelmab Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara ja mistahes Integreeritud valikulist tarkvara mille litsentsi Te omate ja (b) sotildena bdquoProgramm(id)ldquo punktis 5 asendatakse fraasiga bdquoProgramm(id) votildei Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (vastavalt sobivusele)ldquo (nt Oracle ei huumlvita Teile Operatsioonisuumlsteemi javotildei Integreeritud tarkvara javotildei Integreeritud valikulise tarkvara kasutust kui Te ei olnud vastavate Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellija) Olenemata uumllalmainitust viitega uumlksnes Linuxi operatsioonisuumlsteemile ei tasu Oracle Teile huumlvitist Materjalide eest mis ei kuulu

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 5 hulgast 27

to the Linux operating system Oracle will not indemnify You for Materials that are not part of the Oracle Linux covered files as defined at httpwwworaclecomussupportlibraryenterprise-linux-indemnification-069347pdf

Oraclersquoi Linuxi kaasatud failide alla mis on maumlaumlratletud aadressil

httpwwworaclecomussupportlibraryenterprise-linux-indemnification-069347pdf

56 The Provider will not indemnify the Recipient if the

Recipient alters Material or uses it outside the scope of use identified in the Providerrsquos user documentation or if the Recipient uses a version of Material which has been superseded if the infringement claim could have been avoided by using an unaltered current version of Material which was provided to the Recipient or if the Recipient continues to use the applicable Material after the end of the license to use that Material The Provider will not indemnify the Recipient to the extent that an infringement claim is based upon any information design specification instruction software data or material not furnished by the Provider Oracle will not indemnify You for any portion of an infringement claim that is based upon the combination of any Material with any products or services not provided by Oracle Solely with respect to Separately Licensed Third Party Technology that is part of or is required to use a Program and that is used (a) in unmodified form (b) as part of or as required to use a Program and (c) in accordance with the license grant for the relevant Program and all other terms and conditions of the Master Agreement Oracle will indemnify You for infringement claims for Separately Licensed Third Party Technology to the same extent as Oracle is required to provide infringement indemnification for the Program under the terms of the Master Agreement Oracle will not indemnify You for infringement caused by Your actions against any third party if the Program(s) as delivered to You and used in accordance with the terms of the Master Agreement would not otherwise infringe any third party intellectual property rights Oracle will not indemnify You for any intellectual property infringement claim(s) known to You at the time license rights are obtained

56 Tarnija ei tasu Saajale huumlvitist kui Saaja muudab Materjale votildei kasutab neid Tarnija kasutaja dokumentatsioonis maumlaumlratletud kasutusulatusest vaumlljaspool votildei kui Saaja kasutab Materjali versiooni mis on asendatud uue versiooniga kui rikkumise notildeuet saanuks vaumlltida kasutades Saajale pakutud Materjali muutmata ja kehtivat versiooni votildei kui Saaja jaumltkab seonduva Materjali kasutamist paumlrast vastava Materjali kasutuslitsentsi lotildeppu Tarnija ei tasu Saajale huumlvitist ulatuses milles rikkumise notildeue tugineb Tarnija poolt mitte tarnitud informatsioonil loomingul spetsifikatsioonil juhisel tarkvaral andmetel votildei materjalil Oracle ei huumlvita Teile rikkumise notildeude osa mis tugineb Materjali kombineerimisel mistahes toodete votildei teenustega mille tarnijaks ei ole Oracle Viitega uumlksnes Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogiale mis on osa Programmist ja Programmi kasutamiseks vajalik mida kasutatakse (a) modifitseerimata kujul (b) Programmi osana votildei Programmi kasutamiseks notildeutud moel ja (c) vastavuses seonduva Programmi litsentsiga ja kotildeigi teiste Potildehilepingu tingimustega huumlvitab Oracle Teile Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia rikkumise notildeuded samas ulatuses milles Oracle kohustub Programmi eest rikkumise huumlvitist tasuma vastavalt Potildehilepingu tingimustele Oracle ei huumlvita Teile rikkumisi mille potildehjuseks on Teie mistahes kolmanda osapoole vastu suunatud tegevus kui Programm(id) Teile tarnitud kujul ja kasutatuna kooskotildelas Potildehilepingu tingimustega ei rikuks vastasel juhul kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi Oracle ei huumlvita Teile intellektuaalomandi rikkumise notildeudeid mis on Teile teada litsentsiotildeiguste omandamise ajal

57 This section provides the partiesrsquo exclusive remedy

for any infringement claims or damages 57 Kaumlesolev punkt saumltestab poolte piiratud

heastamisvahendid rikkumise notildeuete votildei kahjude korral

6 TERMINATION 6 LOtildePETAMINE 61 If either of us breaches a material term of the

Master Agreement and fails to correct the breach within 30 days of written specification of the breach then the breaching party is in default and the non-breaching party may terminate the Master Agreement If Oracle terminates the Master Agreement as specified in the preceding sentence You must pay within 30 days all amounts which have accrued prior to such termination as well as all sums remaining unpaid for Products ordered

61 Kui kumbki meist rikub Potildehilepingu olulist tingimust ja ei heasta rikkumist 30 paumleva moumloumldudes rikkumise kirjalikust maumlaumlratlemisest siis on rikkuv pool kohustused taumlitmata jaumltnud ja mitte rikkuval poolel on otildeigus Potildehileping lotildepetada Kui Oracle lotildepetab Potildehilepingu eelnevas lauses maumlaumlratletud moel siis olete Te kohustatud tasuma 30 paumleva jooksul kotildeik enne vastavat lotildepetamist kogunenud summad ja kotildeik tasumata summad Potildehilepingu kohaselt tellitud Toodete javotildei tarnitud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 6 hulgast 27

andor Service Offerings received under the Master Agreement plus related taxes and expenses Except for nonpayment of fees the non-breaching party may agree in its sole discretion to extend the 30 day period for so long as the breaching party continues reasonable efforts to cure the breach You agree that if you are in default under the Master Agreement You may not use those Products or Service Offerings ordered

Teenusepakkumiste eest koos seonduvate maksude ja kuludega Vaumllja arvatud tasude maksmata jaumltmise korral on mitte rikkuval poolel otildeigus oma aumlranaumlgemise jaumlrgi otsustada pikendada eelnimetatud 30 paumlevast perioodi nii kaua kui rikkuv pool jaumltkab motildeistlikke puumluumldlusi rikkumise parandamiseks Te notildeustute et Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmata jaumltmise korral pole Teil lubatud kasutada vastavaid Tooteid votildei tellitud Teenusepakkumisi

62 If You have used an Oracle Financing Division

contract to pay for the fees due under an order and You are in default under that contract You may not use the Products andor Service Offerings that are subject to such contract

62 Kui Te olete tellimusest tulenevate tasude maksmiseks kasutanud Oraclersquoi Finantseerimisuumlksuse lepingut ja Te pole lepingust tulenevaid kohustusi taumlitnud siis pole Teil lubatud kasutada nimetatud lepingule alluvaid Tooteid javotildei Teenusepakkumisi

63 Provisions that survive termination or expiration

are those relating to limitation of liability infringement indemnity payment and others which by their nature are intended to survive

63 Lotildepetamise votildei aegumise korral kehtivad jaumltkuvalt vastutuse piiramise rikkumise huumlvitise ja makse klauslid ning teised klauslid mille kehtivus jaumltkub tulenevalt klauslite olemusest

7 FEES AND TAXES PRICING INVOICING AND

PAYMENT OBLIGATION 7 TASUD JA MAKSUD HINNASTAMINE

ARVELDAMINE JA MAKSEKOHUSTUS 71 All fees payable to Oracle are due within 30 days

from the invoice date You agree to pay any sales value-added or other similar taxes imposed by applicable law that Oracle must pay based on the Products andor Service Offerings You ordered except for taxes based on Oraclersquos income Also You will reimburse Oracle for reasonable expenses related to providing Service Offerings

71 Kotildeik arved tuleb Oraclersquoile tasuda 30 paumleva jooksul alates arve kuupaumlevast Te kohustute tasuma kotildeik kehtivast seadusandlusest tulenevad muumluumlgi- kaumlibe- votildei muud sarnased maksud mida Oracle kohustub tasuma tulenevalt Teie poolt tellitud Toodetest javotildei Teenusepakkumistest vaumllja arvatud Oraclersquoi tuludel potildehinevad maksud Lisaks kohustute Oraclersquoile huumlvitama teenuse osutamisega seotud motildeistlikud kulud

72 You understand that You may receive multiple

invoices for the Products and Service Offerings You ordered Invoices will be submitted to You pursuant to Oracles Invoicing Standards Policy which may be accessed at httporaclecomcontracts

72 Te motildeistate et Teie poolt tellitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest Oracle esitada rohkem kui uumlhe arve Arved esitatakse Teile vastavalt Oraclersquoi Arveldamise standardreeglitele mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

8 NONDISCLOSURE 8 KONFIDENTSIAALSUS 81 By virtue of the Master Agreement the parties may

have access to information that is confidential to one another (ldquoConfidential Informationrdquo) We each agree to disclose only information that is required for the performance of obligations under the Master Agreement Confidential Information shall be limited to the terms and pricing under the Master Agreement and all information clearly identified as confidential at the time of disclosure

81 Potildehilepingust tulenevalt votildeib pooltel olla ligipaumlaumls teise suhtes konfidentsiaalsele informatsioonile (bdquoKonfidentsiaalne informatsioonldquo) Motildelemad pooled notildeustuvad avaldama uumlksnes informatsiooni mis on vajalik Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmiseks Konfidentsiaalne informatsioon on piiratud Potildehilepingu tingimuste ja hinnastamisega ning kogu avaldamise hetkel selgelt konfidentsiaalsena maumlaumlratletud informatsiooniga

82 A partyrsquos Confidential Information shall not include

information that (a) is or becomes a part of the public domain through no act or omission of the other party (b) was in the other partyrsquos lawful possession prior to the disclosure and had not been obtained by the other party either directly or

82 Lepinguosaliste konfidentsiaalseks informatsiooniks ei loeta teavet mis (a) mis on avalik votildei saab avalikuks teisest lepinguosalisest olenematutel potildehjustel (b) mis oli enne avaldamist teise lepinguosalise seaduslikus valduses ning ei olnud saadud otse ega kaudselt

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 7 hulgast 27

indirectly from the disclosing party (c) is lawfully disclosed to the other party by a third party without restriction on the disclosure or (d) is independently developed by the other party

teavet avaldavalt osaliselt (c) mille avaldab teisele lepinguosalisele seaduslikult kolmas isik ilma avalikustamispiiranguta votildei (d) on teise poole poolt sotildeltumatult vaumllja arendatud

83 We each agree not to disclose each otherrsquos

Confidential information to any third party other than those set forth in the following sentence for a period of three years from the date of the disclosing partyrsquos disclosure of the Confidential Information to the receiving party We may disclose Confidential Information only to those employees or agents or subcontractors who are required to protect it against unauthorized disclosure in a manner no less protective than under the Master Agreement Nothing shall prevent either party from disclosing the terms or pricing under the Master Agreement or orders submitted under the Master Agreement in any legal proceeding arising from or in connection with the Master Agreement or disclosing the Confidential Information to a governmental entity as required by law

83 Motildelemad pooled notildeustuvad mitte avaldama teise poole Konfidentsiaalset informatsiooni mistahes kolmandale osapoolele vaumllja arvatud jaumlrgnevas lauses nimetatutele kolme aasta vaumlltel alates Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamisest avaldava poole poolt vastuvotildetvale osapoolele Pooltel on lubatud avaldada Konfidentsiaalset informatsiooni uumlksnes neile toumloumltajatele votildei agentidele votildei alltoumloumlvotildetjatele kes kohustuvad seda kaitsma lubamatu avaldamise eest moel mis ei ole vaumlhesemal maumlaumlral kaitstud kui Potildehilepingus saumltestatu Kumbagi poolt ei saa takistada avaldamast Potildehilepingust tulenevaid tingimusi votildei hinnastamist votildei Potildehilepingu alusel esitatud tellimusi kohtumenetlustes mis tulenevad Potildehilepingust votildei sellega seoses votildei avaldamast Konfidentsiaalset informatsiooni valitsusasutusele seadusandlusest tulenevatel juhtudel

9 ENTIRE AGREEMENT 9 TAumlIELIK KOKKULEPE 91 You agree that the Master Agreement and the

information which is incorporated into the Master Agreement by written reference (including reference to information contained in a URL or referenced policy) together with the applicable order are the complete agreement for the Products andor Service Offerings ordered by You and supersede all prior or contemporaneous agreements or representations written or oral regarding such Products andor Service Offerings

91 Te notildeustute et Potildehileping ja kirjaliku viitega Potildehilepingusse kaasatud informatsioon (kaasa arvatud viited internetiaadressil asuvale votildei viidatud reeglitele) koos seonduva tellimusega moodustavad taumlieliku Teie tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele rakenduva kokkuleppe ning asendavad kotildeik eelnevad votildei samaaegsed Tooteid javotildei Teenusepakkumisi puudutavad kokkulepped votildei vaumlited kirjalikud votildei suulised

92 It is expressly agreed that the terms of the Master

Agreement and any Oracle order shall supersede the terms in any purchase order procurement internet portal or any other similar non-Oracle document and no terms included in any such purchase order portal or other non-Oracle document shall apply to the Products andor Service Offerings ordered In the event of inconsistencies between the terms of any Schedule and these General Terms the Schedule shall take precedence In the event of any inconsistencies between the terms of an order and the Master Agreement the order shall take precedence The Master Agreement and orders may not be modified and the rights and restrictions may not be altered or waived except in a writing signed or accepted online through the Oracle Store by authorized representatives of You and of Oracle Any notice required under the Master Agreement shall be provided to the other party in writing

92 Lepitakse selgelt kokku et Potildehilepingu tingimused ja mistahes Oraclersquoi tellimus asendab mistahes ostutellimuse hanke internetiportaali votildei muu sarnase Oraclersquoi vaumllise dokumendi tingimused ning sellistes ostutellimustes portaalides votildei Oraclersquoi vaumllistes dokumentides maumlrgitud tingimused ei rakendu tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele Mistahes Lisa ja kaumlesolevate Uumlldtingimuste vastuolude korral on Lisa uumllimuslik Tellimuse tingimuste ja Uumlldtingimuste vastuolude korral on tellimus uumllimuslik Uumlldtingimuste ja tellimuste muutmine pole lubatud ning otildeigusi ja piiranguid ei saa muuta ega tuumlhistada vaumllja arvatud kirjalikul kujul mille on allkirjastanud votildei internetis Oraclersquoi poe vahendusel heaks kiitnud Teie ja Oraclersquoi volitatud esindajad Kotildeik Potildehilepingust tulenevalt notildeutud teatised edastatakse teisele poolele kirjalikul kujul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 8 hulgast 27

10 LIMITATION OF LIABILITY 10 VASTUTUSE PIIRAMINE NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE FOR ANY

INDIRECT INCIDENTAL SPECIAL PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY LOSS OF PROFITS REVENUE DATA OR DATA USE ORACLErsquoS MAXIMUM LIABILITY FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE MASTER AGREEMENT OR YOUR ORDER WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF THE FEES YOU PAID ORACLE UNDER THE SCHEDULE GIVING RISE TO THE LIABILITY AND IF SUCH DAMAGES RESULT FROM YOUR USE OF PRODUCTS OR SERVICE OFFERINGS SUCH LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFICIENT PRODUCT OR SERVICE OFFERINGS GIVING RISE TO THE LIABILITY

KUMBKI POOL EI VASTUTA JUHUSLIKE ERILISTE RAHALISELT HUumlVITATAVATE VOtildeI KAUDSETE KAHJUDE EEST VOtildeI KASUMIGA SISSETULEKUGA ANDMETEGA VOtildeI ANDMEKASUTUSEGA SEONDUVATE KAHJUDE EEST ORACLErsquoI MAKSIMAALNE VASTUTUS POtildeHILEPINGUST VOtildeI TEIE TELLIMUSEST KAS LEPINGUSISESELT VOtildeI ndashVAumlLISELT VOtildeI MUUL JUHUL TULENEVATE VOtildeI SEONDUVATE KAHJUDE KORRAL ON PIIRATUD TASUDE SUMMAGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTAVALT VASTUTUSE ALUSEKS OLEVALE LISALE NING KUI NIMETATUD KAHJUD TULENEVAD TOODETE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISTE TEIEPOOLSEST KASUTUSEST SIIS ON KIRJELDATUD VASTUTUS PIIRATUD TASUDEGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTUTUSE ALUSEKS OLEVA DEFEKTSE TOOTE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISE EEST

11 EXPORT 11 EKSPORT Export laws and regulations of the United States

and any other relevant local export laws and regulations apply to the Products You agree that such export laws govern Your use of the Products (including technical data) and any Service Offerings deliverables provided under the Master Agreement and You agree to comply with all such export laws and regulations (including ldquodeemed exportrdquo and ldquodeemed re-exportrdquo regulations) You agree that no data information Product andor materials resulting from Service Offerings (or direct product thereof) will be exported directly or indirectly in violation of these laws or will be used for any purpose prohibited by these laws including without limitation nuclear chemical or biological weapons proliferation or development of missile technology You shall include the following notice on packing lists commercial invoices shipping documents and other documents used in the transfer export or re-export of the Products and any Service Offerings deliverables ldquoThese commodities technology software or hardware (including any Integrated Software and Operating System(s)) were exported in accordance with US Export Administration Regulations and applicable export laws Diversion contrary to applicable export laws is prohibitedrdquo

Toodetele kehtivad Ameerika Uumlhendriikide ekspordiseadused ja regulatsioonid ning muud seonduvad kohalikud ekspordiseadused ja regulatsioonid Te notildeustute et nimetatud ekspordiseadused saumltestavad Toodete (kaasa arvatud tehniliste andmete) ja kotildeigi vastavalt Potildehilepingule tarnitud Teenusepakkumiste Teiepoolse kasutuse ning Te notildeustute taumlitma kotildeiki ekspordiseaduseid ja regulatsioone (kaasa arvatud bdquoekspordiga samavaumlaumlrsete toiminguteldquo ja bdquoreeksportimisega samavaumlaumlrsete toiminguteldquo regulatsioonid) Te notildeustute et Teenusepakkumistest (votildei nende otsestest toodetest) tulenevaid andmeid informatsiooni Tooteid javotildei materjale ei ekspordita otseselt votildei kaudselt eelmainitud seadustega vastuolus votildei neid ei kasutata nimetatud seadustes keelatud eesmaumlrkidel kaasa arvatud kuid mitte ainult tuuma- keemia- votildei biorelvade levitamine votildei raketitehnoloogia vaumlljaarendamine Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete uumllekande eksportimise votildei reeksportimise puhul kasutatud pakinimekirjadele aumlrilistele arvetele saatedokumentidele ja teistele dokumentidele lisate Te jaumlrgneva teate bdquoKaumlesolevad kaubad tehnoloogia tarkvara votildei riistvara (kaasa arvatud Integreeritud tarkvara ja Operatsioonisuumlsteem(id)) eksport toimus vastavuses Ameerika Uumlhendriikide Ekspordikontrolli regulatsioonidega ja rakenduvate ekspordiseadustega Uumlmbersuunamine vastuolus rakenduvate ekspordiseadustega on keelatudldquo

12 FORCE MAJEURE 12 VAumlAumlRAMATU JOtildeUD Neither of us shall be responsible for failure or

delay of performance if caused by an act of war hostility or sabotage act of God pandemic

Kumbki lepinguosaline ei vastuta lepingu mittetaumlitmise votildei selle hilinenud taumlitmise eest juhul kui mittetaumlitmise votildei hilinenud taumlitmise potildehjus on

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 9 hulgast 27

electrical internet or telecommunication outage that is not caused by the obligated party government restrictions (including the denial or cancellation of any export import or other license) other event outside the reasonable control of the obligated party We both will use reasonable efforts to mitigate the effect of a force majeure event If such event continues for more than 30 days either of us may cancel unperformed Service Offerings and affected orders upon written notice This section does not excuse either partyrsquos obligation to take reasonable steps to follow its normal disaster recovery procedures or Your obligation to pay for Products and Service Offerings ordered or delivered

sotildeda vaenutegevus sabotaaž loodusotildennetus elektri- Internetiuumlhenduse votildei sidevahendite toumlouml katkestus mida ei ole potildehjustanud teine lepinguosaline valitsuse kehtestatud piirangud (kaasa arvatud mistahes ekspordi impordi votildei muu litsentsi rahuldamata jaumltmine votildei tuumlhistamine) Muu suumlndmus mis on vaumlljaspool kohustatud lepingupoole motildeistlikku kontrolli Motildelemad lepinguosalised rakendavad motildeistlikke puumluumldlusi vaumlaumlramatu jotildeu suumlndmuse motildejude leevendamiseks Kui vaumlaumlramatu jotildeu potildehjustatud olukord kestab rohkem kui 30 paumleva siis votildeib kumbki pool kirjaliku teatise teel osutamata jaumlaumlnud Teenusepakkumised ja seonduvad tellimused tuumlhistada Selle osa saumltted ei vabasta lepinguosalisi kohustusest jaumlrgida motildeistlikus ulatuses oma tavapaumlraseid katastroofi protseduure ega vabasta Teid kohustusest tellitud votildei tarnitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest tasuda

13 GOVERNING LAW AND JURISDICTION 13 KOHALDATAV OtildeIGUS JA KOHTUALLUVUS The Master Agreement is governed by the

substantive and procedural laws of Estonia and You and Oracle agree to submit to the exclusive jurisdiction of and venue in the courts in Estonia in any dispute arising out of or relating to the Master Agreement

Potildehilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusotildeigusnorme ning Potildehilepingust tulenevate votildei sellega seonduvate vaidluste korral notildeustute Teie ja Oracle alluma taumlielikult Eesti Vabariigi kohtute kohtualluvusele ja kohtumotildeistmiskohale

14 NOTICE 14 TEAVITAMINE If You have a dispute with Oracle or if You wish to

provide a notice under the Indemnification section of these General Terms or if You become subject to insolvency or other similar legal proceedings You will promptly send written notice to Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn Attn Finance Director

Kui teie ja Oraclersquoi vahel on tekkinud vaidlus votildei te soovite esitada teate kaumlesolevas lepingus saumltestatud huumlvitamiskohustust kaumlsitleva jaotise kohaselt votildei teie suhtes on algatatud pankroti- votildei muu kohtumenetlus olete kohustatud viivitamata saatma selle kohta teate alljaumlrgneval aadressil Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn adresseerituna Finantsdirektorile

15 ASSIGNMENT 15 UumlLEANDMINE You may not assign the Master Agreement or give

or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings or an interest in them to another individual or entity If You grant a security interest in the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables the secured party has no right to use or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables and if You decide to finance Your acquisition of any Products andor any Service Offerings You will follow Oraclersquos policies regarding financing which are at httporaclecomcontracts The foregoing shall not be construed to limit the rights You may otherwise have with respect to the Linux operating system third party technology or Separately Licensed Third Party Technology licensed under open source or similar license terms

Potildehilepingu uumlleandmine votildei Programmide Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste votildei nende omandiotildeiguse andmine votildei uumllekanne teisele isikule votildei ettevotildettele pole lubatud Kui te kasutate Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid tagatisena siis puudub tagatud poolel otildeigus Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid kasutada votildei uumlle kanda ning kui Te otsustate finantseerida Toodete javotildei Teenusepakkumiste soetamist siis kohustute Te jaumlrgima Oraclersquoi finantseerimist puudutavaid reegleid mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Eelpool saumltestatu ei piira otildeigusi mis Teil votildeivad olla seoses Linuxi operatsioonisuumlsteemiga kolmanda osapoole tehnoloogiaga votildei Eraldi litsentsiga

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 10 hulgast 27

kolmanda osapoole tehnoloogiaga mille litsents kuulub avatud laumlhtekoodi votildei sarnaste litsentsitingimuste alla

16 OTHER 16 MUU 161 Oracle is an independent contractor and we agree

that no partnership joint venture or agency relationship exists between us We each will be responsible for paying our own employees including employment related taxes and insurance

161 Oracle on sotildeltumatu ettevotildetja ja pooled notildeustuvad et nende vahel puudub partnerlus uumlhine ettevotildetmine votildei agendisuhe Motildelemad pooled vastutavad ise toumloumltajatele tasumise eest ning toumloumltasudega seonduvate maksude ja kindlustuse eest

162 If any term of the Master Agreement is found to be

invalid or unenforceable the remaining provisions will remain effective and such term shall be replaced with a term consistent with the purpose and intent of the Master Agreement

162 Kui motildeni Potildehilepingu tingimus osutub kehtetuks votildei kohaldamatuks siis uumllejaumlaumlnud saumltted jaumlaumlvad kehtivaks ja eelpool kirjeldatud tingimus asendatakse tingimusega mis vastab Potildehilepingu eesmaumlrgile ja otstarbele

163 Except for actions for nonpayment or breach of

Oraclersquos proprietary rights no action regardless of form arising out of or relating to the Master Agreement may be brought by either party more than two years after the cause of action has accrued

163 Vaumllja arvatud notildeuded maksete tasumata jaumltmise votildei Oraclersquoi omandiotildeiguste rikkumise kohta tuleb potildehilepingust johtuvad votildei sellega seotud notildeuded olenemata nende vormist esitada teise osalise vastu kahe aasta jooksul paumlrast notildeude aluseks oleva suumlndmuse toimumist

164 Products and Service Offerings deliverables are

not designed for or specifically intended for use in nuclear facilities or other hazardous applications You agree that it is Your responsibility to ensure safe use of Products and Service Offerings deliverables in such applications

164 Tooted ja Teenusepakkumiste tarned pole kavandatud ega konkreetselt motildeeldud kasutamiseks tuumajaamades ega teistes ohtlikes rajatistes Te notildeustute et Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete ohutu kasutuse tagamine sellistes rajatistes on Teie kohustus

165 If requested by an authorized reseller on Your

behalf You agree Oracle may provide a copy of the Master Agreement to the authorized reseller to enable the processing of Your order with that authorized reseller

165 Volitud edasimuumluumlja paumlringu korral votildeib Oracle edastada volitatud edasimuumluumljale Potildehilepingu koopia et votildeimaldada Teie tellimuse taumlitmist nimetatud volitatud edasimuumluumlja vahendusel

166 You understand that Oraclersquos business partners

including any third party firms retained by You to provide consulting services are independent of Oracle and are not Oraclersquos agents Oracle is not liable for nor bound by any acts of any such business partner unless (i) the business partner is providing services as an Oracle subcontractor in furtherance of an order placed under the Master Agreement and (ii) only to the same extent as Oracle would be responsible for the performance of Oracle resources under that order

166 Te motildeistate et Oraclersquoi aumlripartnerid kaasa arvatud Teie poolt konsulteerimisteenuste eemaumlrgil palgatud kolmandate osapoolte ettevotildetted on Oraclersquoist sotildeltumatud ja ei ole Oraclersquoi agendid Oracle ei vastuta aumlripartnerite tegevuse eest ja pole sellega seotud vaumllja arvatud juhul kui (i) aumlripartner pakub teenuseid Oraclersquoi alltoumloumlvotildetjana taumlites Potildehilepingu kohaselt esitatud tellimust ja (ii) ainult sellises ulatuses milles Oracle vastutaks Oraclersquoi ressursside toimimise eest seonduva tellimuse alusel

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 11 hulgast 27

This Hardware Schedule (this Schedule H) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule H is attached The General Terms and this Schedule H together with the attached Schedules P are the Master Agreement This Schedule H shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Riistvara Lisa (kaumlesolev bdquoLisa Hldquo) on Lisa Uumlldtingimustele Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa H koos Uumlldtingimustega moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa H kehtivus lotildepeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildepedes

1 DEFINITIONS 1 MOtildeISTED

11 ldquoCommencement Daterdquo for the Hardware Operating System and Integrated Software refers to the date the Hardware is delivered For Integrated Software Options the Commencement Date refers to the date that Oracle accepts Your order for an Integrated Software Option

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab Riistvara Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara puhul Riistvara tarne kuupaumlevale Integreeritud valikulise tarkvara puhul viitab Jotildeustumiskuupaumlev kuupaumlevale mil Oracle Teie Integreeritud valikulise tarkvara tellimuse kinnitab

12 ldquoIntegrated Software Optionsrdquo refers to software or programmable code embedded in installed on or activated on the Hardware that requires one or more unit licenses that You must separately order and agree to pay additional fees Not all Hardware contains Integrated Software Options please refer to the Oracle Integrated Software Options License Definitions Rules and Metrics accessible at httpOraclecomcontracts

12 ldquoIntegreeritud valikuline tarkvaraldquo viitab Riistvarasse integreeritud installeeritud votildei sellel aktiveeritud tarkvarale votildei programmeeritavale koodile mis eeldab uumlht votildei enamat taumliendavat uumlksuse litsentsi mis tuleb eraldi tellida ja mille eest tuleb taumliendavalt tasuda Kotildeigi Riistvaradega ei kaasne Integreeritud valikulist tarkvara votildeimaliku konkreetsele Riistvarale rakenduva Integreeritud valikulise tarkvaraga tutvumiseks vaadake palun Oraclersquoi Integreeritud valikulise tarkvara maumlaumlratlusi reegleid ja meetrikat aadressil

(the ldquoIntegrated Software Options License Rulesrdquo) for the specific Integrated Software Options that may apply to specific Hardware Oracle reserves the right to designate new software features as Integrated Software Options in subsequent releases and that designation will be specified in the applicable documentation and in the Integrated Software Options License Rules

httpOraclecomcontracts

(bdquoIntegreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglidldquo) Oracle jaumltab endale otildeiguse maumlaumlratleda uusi tarkvara funktsioone jaumlrgnevates vaumlljalasetes Integreeritud valikulise tarkvarana Vastav maumlaumlratlus maumlrgitakse rakenduvasse dokumentatsiooni ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglitesse

13 Capitalized terms used but not defined in this Schedule H have the meanings set forth in the General Terms

13 Suure algustaumlhega motildeisted mida kasutatakse kuid ei defineerita kaumlesolevas Lisas H omavad Uumlldtingimustes saumltestatud taumlhendusi

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED

21 Your Hardware order consists of the following items Operating System (as defined in Your configuration) Integrated Software and all Hardware equipment (including components

21 Teie Riistvara tellimus koosneb jaumlrgnevatest esemetest Operatsioonisuumlsteem (vastavalt Teie konfiguratsioonis maumlaumlratletule) Integreeritud tarkvara ning kogu Riistvara varustus (kaasa

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 12 hulgast 27

options and spare parts) specified on the applicable order Your Hardware order may also include Integrated Software Options Integrated Software Options may not be activated or used until You separately order them and agree to pay additional fees

arvatud komponendid valikulised komponendid ja varuosad) mis on maumlrgitud rakenduvale tellimusele Teie Riistvara tellimus votildeib hotildelmata ka Integreeritud valikulist tarkvara Integreeritud valikuline tarkvara pole aktiveeritud ja seda ei saa kasutada enne kui Te selle eraldi tellite ning notildeustute maksma taumliendavaid tasusid

22 You have the right to use the Operating System delivered with the Hardware subject to the terms of the license agreement(s) delivered with the Hardware Current versions of the license agreements are located at httporaclecomcontracts You are licensed to use the Operating System and any Operating System updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware

22 Teil on otildeigus kasutada Riistvaraga koos tarnitud Operatsioonisuumlsteemi vastavalt Riistvaraga tarnitud litsentsilepingu(te) tingimustele Litsentsilepingute kehtivad versioonid on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Teil on litsents Operatsioonisuumlsteemi ja tehnilise toe kaudu hangitud Operatsioonisuumlsteemi uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana

23 You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software delivered with the Hardware subject to the terms of this Schedule H and the applicable documentation You are licensed to use that Integrated Software and any Integrated Software updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software Options that you separately order subject to the terms of this Schedule H the applicable documentation and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules are incorporated in and made a part of this Schedule H You are licensed to use those Integrated Software Options and any Integrated Software Options updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware To fully understand Your license right to any Integrated Software Options that You separately order You need to review the Integrated Software Options License Rules In the event of any conflict between the Master Agreement and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules shall take precedence

23 Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada Riistvaraga tarnitud Integreeritud tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele ja rakenduvale dokumentatsioonile Teil on litsents Integreeritud tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada eraldi tellitud Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele rakenduvale dokumentatsioonile ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitele kaumlesolev Lisa H hotildelmab ja sisaldab Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireegleid Teil on litsents Integreeritud valikulise tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud valikulise tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Eraldi tellitud Integreeritud valikulise tarkvara litsentsiotildeiguse taumlielikuks motildeistmiseks peate Te tutvuma Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitega Kui Potildehilepingu ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglite vahel esineb vastuolu siis on Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglid uumllimuslikud

24 The Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (or all three) may include separate works identified in a readme file notice file or the applicable documentation which are licensed under open source or similar license terms Your rights to use the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options under such terms are not restricted in any way by the Master Agreement including this Schedule H The appropriate terms associated with such separate works can be

24 Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (votildei kotildeik kolm) votildeivad hotildelmata readme failis teatise failis votildei rakenduvas dokumentatsioonis maumlrgitud eraldi elemente millel on avatud laumlhtekoodi litsents votildei sarnased litsentsitingimused Potildehileping kaasa arvatud kaumlesolev Lisa H ei piira mingil moel teie otildeigust kasutada Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt sellistele tingimustele Sellised eraldi elementidega seotud tingimused on vaumllja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 13 hulgast 27

found in the readme files notice files or in the documentation accompanying the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options

toodud readme failides teatise failides votildei Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tarnitud dokumentatsioonis

For GPLv2 LGPLv21 GPLv3 and LGPLv3 licensed code You received as binaries on physical media You may receive a copy of the source code (ldquosource coderdquo) on media via postal service by submitting a written request at httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Alternatively You can mail Your written request to Oracle Corporation Attn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Your request should include the name and version number of the Product Your name Your company name (if applicable) Your return mailing address and Your email address Certain source distributions require a fee for physical media in such case You will be sent details on the cost and payment procedure via email Your request must be sent within three (3) years of the date of Oraclersquos last delivery of the applicable Product or in the case of code licensed under the GPLv3 You may send a request for as long as Oracle offers spare parts or technical support for the applicable Product model This offer only applies if You received Your Operating System Integrated Software or Integrated Software Options on physical media

GPLv2 LGPLv21 GPLv3 ja LGPLv3 litsenseeritud fuumluumlsilistel andmekandljatel saabunud koodide puhul votildeite Te saada laumlhtekoodi (bdquolaumlhtekoodldquo) koopia andmekandjal posti teel esitades kirjaliku paumlringu aadressil httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Samuti votildeite Te saata oma kirjaliku paumlringu adressil Oracle CorporationAttn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Teie paumlring peab sisaldama Toote nime ja versiooni numbrit Teie nime Teie ettevotildette nime (vajadusel) Teie postiaadressi ning Teie e-posti aadressi Motildene laumlhtekoodi puhul notildeutakse fuumluumlsilise andmekandja eest tasu sellisel juhul saadetakse Teile tasu ja maksetoimingute andmed e-posti teel Teie paumlring peab olema saadetud kolme (3) aasta jooksul alates rakenduva Toote viimasest tarnest Oraclersquoi poolt GPLv3 litsentsiga laumlhtekoodi puhul saab paumlringut esitada seni kuni Oracle pakub vastavale Toote mudelile varuosasid votildei tehnilist tuge Kaumlesolev pakkumine kehtib ainult juhul kui Te saite Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikulise tarkvara fuumluumlsilisel andmekandjal

25 Upon payment for Hardware-related Service Offerings You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule H (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

25 Paumlrast Riistvaraga seonduvate Teenusepakkumiste eest tasumist on Teil mittevaumllistav mittevotildeotilderandatav litsentsitasuvaba taumlhtajatu piiratud otildeigus kasutada Oraclersquoi poolt vaumllja arendatut ja kaumlesoleva Lisa H kohaselt teile tarnitut (bdquotarneldquo) Teie aumlrisisesteks toiminguteks motildeningatele tarnetele votildeivad rakenduda taumliendavad tellimuses maumlrgitud litsentsitingimused

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 You may only make copies of the Operating

System Integrated Software and Integrated Software Options for archival purposes to replace a defective copy or for program verification You shall not remove any copyright notices or labels on the Operating System Integrated Software or Integrated Software Options You shall not decompile or reverse engineer (unless required by law for interoperability) the Operating System or Integrated Software

31 Koopiate tegemine Operatsioonisuumlsteemist Integreeritud tarkvarast ja Integreeritud valikulisest tarkvarast on lubatud uumlksnes arhiveerimiseks vigase koopia asendamiseks votildei programmi verifitseerimiseks Operatsioonisuumlsteemilt Integreeritud tarkvaralt votildei Integreeritud valikuliselt tarkvaralt autoriotildeiguse teatiste eemaldamine on keelatud Operatsioonisuumlsteemi votildei Integreeritud tarkvara dekompileerimine votildei poumloumlrdprojekteerimine pole lubatud (vaumllja arvatud seadustes saumltestatud juhtudel koostalitusvotildeime eesmaumlrgil)

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 14 hulgast 27

32 You acknowledge that to operate certain Hardware Your facility must meet a minimum set of requirements as described in the Hardware documentation Such requirements may change from time to time as communicated by Oracle to You in the applicable Hardware documentation

32 Te tunnistate et teatud Riistvaraga toumloumltamiseks peavad Teie tingimused vastama Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatud minimaalsetele notildeuetele Antud notildeudmised votildeivad aeg-ajalt muutuda vastavalt Oraclersquoi poolt rakenduvas Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatule

33 The prohibition on the assignment or transfer of the Operating System or any interest in it under section 15 of the General Terms shall apply to all Operating Systems licensed under this Schedule H except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Uumlldtingimuste punktist 15 tulenev Operatsioonisuumlsteemi votildei selle kaasosa uumlleandmise votildei votildeotilderandamise keeld rakendub kotildeigile kaumlesolevale Lisa H alusel litsenseeritud Operatsioonisuumlsteemidele vaumllja arvatud juhul kui keeldu ei saa seadusest tulenevalt rakendada

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

Oracle may include additional Programs on the Hardware (eg Exadata Storage Server software) You are not authorized to use those Programs unless You have a license specifically granting You the right to do so however You may use those additional Programs for trial non-production purposes for up to 30 days from the date of delivery provided that You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Oracle votildeib Riistvarale lisada taumliendavaid Programme (nt Exadata Storage Server tarkvara) Teil puudub otildeigus antud Programmide kasutamiseks vaumllja arvatud juhul kui Teil on konkreetselt vastavat luba andev litsents Te votildeite neid taumliendavaid Programme kasutada proovimiseks ja mitteaumlrilistel eesmaumlrkidel kuni 30 paumleva alates kohaletoimetamise kuupaumlevast tingimusel et prooviprogramme ei kasutata Programmide sisu javotildei funktsionaalsust puudutavate koolituste pakkumiseks kolmandatele osapooltele votildei sellistel kolmandate osapoolte koolitustel osalemiseks Kirjeldatud Programmide kasutamiseks 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel peate Te hankima vastavate Programmide litsentsid Oraclersquoilt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel motildene Programmi litsentsi mitte hankida siis lotildepetate Te vastavate Programmide kasutamise ja kustutate need koheselt Teie arvutisuumlsteemidest Proovimiseks litsenseeritud Programme pakutakse bdquonagu onldquo potildehimotildettel ja Oracle ei paku nendele Programmidele tehnilist tuge ega garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 Oracle Hardware and Systems Support acquired

with Your order may be renewed annually and if You renew Oracle Hardware and Systems Support for the same systems and same configurations for the first and second renewal years the technical support fee will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees

51 Teie tellimuses sisalduvat Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge saab iga-aastaselt uuendada ning kui Te uuendate Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tehnilist tuge samadele suumlsteemidele ja samadele konfiguratsioonidele siis esimesel ja teisel tehnilise toe uuendamise aastal ei totildeuse tehnilise toe tasu rohkem kui 5 votilderreldes eelnenud aasta tasuga

52 If ordered Oracle Hardware and Systems Support (including first year and all subsequent

52 Tellimisel pakutakse Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge (kaasa arvatud esimesel aastal

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 15 hulgast 27

years) is provided under Oraclersquos Hardware and Systems Support Policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The Oracle Hardware and Systems Support Policies are incorporated in this Schedule H and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle will not materially reduce the level of technical support services provided during the period for which fees for Oracle Hardware and Systems Support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for technical support services You may access the current version of the Oracle Hardware and Systems Support Policies at httporaclecomcontracts

ja kotildeigil jaumlrgnevatel aastatel) vastavalt tehnilise toe teenuste pakkumise ajal kehtivatele Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglitele Te notildeustute Oraclersquoiga koostoumloumld tegema ja vaumlljastama tehnilise toe teenuste pakkumiseks Oraclersquoile vajalikud ligipaumlaumlsud ressursid materjalid personali informatsiooni ja notildeusolekud Kaumlesolev Lisa H hotildelmab Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reegleid mis votildeivad Oraclersquoi aumlranaumlgemise jaumlrgi muutuda Oracle ei langeta oluliselt pakutavate tehnilise toe teenuste taset perioodi vaumlltel mille eest on tasutud Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe tasud Enne tehnilise toe teenuste tellimuse esitamist peaksite Te tutvuma vastavate reeglitega Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglite kehtiv versioon on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

53 Oracle Hardware and Systems Support is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

53 Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tugi hakkab kehtima Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse kuupaumlevast kui Riistvara saatmine pole vajalik

6 HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 RIISTVARAGA SEOTUD

TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Hardware-related Service Offerings under this Schedule H as listed in the Hardware-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Products owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Products

Lisaks tehnilisele toele saate Te vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellida piiratud arvu Riistvaraga seotud Teenusepakkumisi tuginedes Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste dokumendi loetelule mis asub aadressil httporaclecomcontracts Te notildeustute votildeimaldama Oraclersquoile informatsiooni ligipaumlaumlsu ja taumlieliku heauskse koostoumlouml mis on motildeistlikult vajalik et Oracle saaks Teenusepakkumisi osutada ning Teie viite omalt poolt laumlbi tellimuses Teie kohustusena maumlrgitud tegevused Kui Oracle vajab Teenusepakkumiste osutamise kaumligus ligipaumlaumlsu teise tarnija toodetele mis on osa Teie suumlsteemist siis vastutate Teie kotildeigi saumlaumlraste toodete ja notildeutud litsentsiotildeiguste hankimise eest mis on Oraclersquoile vajalikud Teie nimel saumlaumlrastele toodetele ligi paumlaumlsemiseks Osutatud Teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie litsentsiga Oraclersquoi omatavate votildei levitatavate Toodete kasutamiseks mille Te omandate eraldi tellimusega Selliste Toodete kasutamisel allute Te tellimuses viidatud lepingule

7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND

EXCLUSIVE REMEDIES 7 GARANTIID KOHUSTUSTEST LOOBUMINE

JA PIIRATUD HEASTAMISVAHENDID

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 16 hulgast 27

71 Oracle provides a limited warranty (ldquoOracle Hardware Warrantyrdquo) for (i) the Hardware (ii) the Operating System and the Integrated Software and the Integrated Software Options and (iii) the Operating System media the Integrated Software media and the Integrated Software Options media (ldquomediardquo and (i) (ii) and (iii) collectively ldquoHardware Itemsrdquo) Oracle warrants that the Hardware will be free from and using the Operating System and Integrated Software and Integrated Software Options will not cause in the Hardware material defects in materials and workmanship for one year from the date the Hardware is delivered to You Oracle warrants that the media will be free from material defects in materials and workmanship for a period of 90 days from the date the media is delivered to You You may access a more detailed description of the Oracle Hardware Warranty at httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (ldquoWarranty Web Pagerdquo) Any changes to the Oracle Hardware Warranty specified on the Warranty Web Page will not apply to Hardware or media ordered prior to such change The Oracle Hardware Warranty applies only to Hardware and media that have been (1) manufactured by or for Oracle and (2) sold by Oracle (either directly or by an Oracle-authorized distributor) The Hardware may be new or like new The Oracle Hardware Warranty applies to Hardware that is new and Hardware that is like-new which has been remanufactured and certified for warranty by Oracle

71 Oracle annab piiratud garantii (bdquoOraclersquoi riistvara garantiildquo) (i) Riistvarale (ii) Operatsioonisuumlsteemile ja Integreeritud tarkvarale ja Integreeritud valikulisele tarkvarale ning (iii) Operatsioonisuumlsteemi andmekandjatele Integreeritud tarkvara andmekandjatele ja Integreeritud valikulise tarkvara andmekandjatele (bdquoandmekandjadldquo ning (i) (ii) ja (iii) koondnimetajaga bdquoRiistvara esemedldquo) Oracle garanteerib et riistvara materjalid ja kooste on vigadeta uumlhe aasta kestel alates kuupaumlevast mil riistvara teile kohale toimetati operatsioonisuumlsteemi ja integreeritud tarkvara ning Integreeritud tarkvara kasutamine ei potildehjusta nimetatud riistvaravigade tekkimist Oracle garanteerib et fuumluumlsilisel andmekandjal meedia on vaba defektidest ja toumloumlkindel 90 paumleva jooksul alates hetkest mil fuumluumlsiline andmekandja on teile kohale toimetatudOraclersquoi Riistvara garantii detailsem kirjeldus on kaumlttesaadav aadressil httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (bdquoGarantii veebilehtldquo) Garantii veebilehel vaumllja toodud muudatused Oraclersquoi Riistvara garantiis ei kehti enne muudatuste tegemist tellitud Riistvarale votildei andmekandjatele Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib uumlksnes Riistvarale ja andmekandjatele mis on (1) toodetud Oraclersquoi poolt votildei Oraclersquoi tarbeks ja (2) Oraclersquoi poolt muumluumldud (otse votildei volitatud edasimuumluumlja vahendusel) Riistvara votildeib olla uus votildei nagu uus Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib Riistvarale mis on uus ja Riistvarale mis on nagu uus ning Oraclersquoi poolt taastoodetud ja garantiikotildelbulikuks tunnistatud

72 Oracle also warrants that technical support

services and Hardware-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule H will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Hardware-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Hardware-related Service Offerings

72 Lisaks garanteerib Oracle et vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellitud ja pakutud tehnilise toe teenused ja Riistvaraga seotud Teenusepakkumised (nagu mainitud uumlleval lotildeigu 6) osutatakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivatele standarditele Te kohustute teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste garantii puudujaumlaumlkidest 90 paumleva jooksul alates puuduliku tehnilise toe teenuse votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumise kuupaumlevast

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (i) THE REPAIR OR AT ORACLErsquoS OPTION AND EXPENSE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR IF SUCH REPAIR OR REPLACEMENT IS NOT REASONABLY ACHIEVABLE THE REFUND OF THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM AND THE REFUND OF ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID

73 UumlLALNIMETATUD GARANTIIDE RIKKUMISE KORRAL ON TEIE PIIRATUD HEASTAMISVAHENDIKS JA ORACLErsquoI TERVIKVASTUTUSEKS (i) DEFEKTSE RIISTVARA ESEME PARANDAMINE VOtildeI ORACLErsquoI VALIKUL JA KULUDEGA DEFEKTSE RIISTVARA ESEME ASENDAMINE VOtildeI KUI PARANDAMINE VOtildeI ASENDAMINE POLE MOtildeISTLIKULT SAAVUTATAV SIIS DEFEKTSE RIISTVARA ESEME EEST ORACLErsquoILE TASUTUD MAKSETE TAGASTAMINE JA DEFEKTSE RIISTVARA

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 17 hulgast 27

FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR (ii) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS WITH RESPECT TO THE ABOVE ITEMS INCLUDING ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ESEME EEST TASUTUD KASUTAMATA TEHNILISE TOE TASUDE ETTEMAKSU TAGASTAMINE VOtildeI (ii) DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE TAASOSUTAMINE VOtildeI KUI ORACLE EI SUUDA PUUDUST AumlRILISELT MOtildeISTLIKUL MOEL OLULISELT PARANDADA SIIS ON TEIL OtildeIGUS LOtildePETADA DEFEKTSED RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED JA NOtildeUDA ORACLErsquoILE TAGASI DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE EEST MAKSTUD TASUD SEADUSES LUBATUD MAumlAumlRAL ON KAumlESOLEVAD GARANTIID VAumlLISTAVAD JA EELNIMETATUD ESEMETELE EI KEHTI TEISI OTSESEID VOtildeI ISEENESESTMOtildeISTETAVAID GARANTIISID VOtildeI TINGIMUSI KAASA ARVATUD TURUKOtildeLBULIKKUSE JA KINDLA EESMAumlRGI SOBIVUSE GARANTIID VOtildeI TINGIMUSED

74 Replacement units for defective parts or Hardware Items replaced under the Oracle Hardware Warranty may be new or like new quality Such replacement units assume the warranty status of the Hardware into which they are installed and have no separate or independent warranty of any kind Title in all defective parts or Hardware Items shall transfer back to Oracle upon removal from the Hardware

74 Oraclersquoi Riistvara garantiist tulenevalt vaumlljastatud defektsete osade votildei Riistvara esemete asendusuumlksused votildeivad olla uued votildei nagu uued Asendatud osad kuuluvad selle Riistvara garantii alla kuhu need installeeritakse ning neil puudub eraldiseisev votildei sotildeltumatu garantii mistahes kujul Kotildeigi defektsete osade votildei Riistvara esemete omandiotildeigus laumlheb nende Riistvarast eemaldamisel tagasi Oraclersquoile

75 ORACLE DOES NOT WARRANT UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OPERATION OF THE HARDWARE OPERATING SYSTEM INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATED SOFTWARE OPTIONS OR MEDIA

75 ORACLE EI GARANTEERI RIISTVARA OPERATSIOONISUumlSTEEMI INTEGREERITUD TARKVARA INTEGREERITUD VALIKULISE TARKVARA VOtildeI ANDMEKANDJATE KATKEMATUT VOtildeI VEATUT TOIMIMIST

76 No warranty will apply to any Hardware Operating System Integrated Software Integrated Software Options or media which has been

a modified altered or adapted without Oraclersquos written consent (including modification or removal of the OracleSun serial number tag on the Hardware)

b maltreated or used in a manner other than in accordance with the relevant documentation

c repaired by any third party in a manner which fails to meet Oraclersquos quality standards

d improperly installed by any party other than Oracle or an authorized Oracle certified installation partner

e used with equipment or software not covered by an Oracle warranty to the extent that the problems are attributable to such use

f relocated to the extent that problems are

76 Garantii ei rakendu Riistvarale Operatsioonisuumlsteemile Integreeritud tarkvarale Integreeritud valikulisele tarkvarale votildei andmekandjatele mida on

a modifitseeritud muudetud votildei kohandatud ilma Oraclersquoi kirjaliku notildeusolekuta (kaasa arvatud Riistvaral oleva OracleSun seerianumbri sildi modifitseerimine votildei eemaldamine)

b vaumlaumlrkasutatud votildei kasutatud moel mis pole vastavuses seonduva dokumentatsiooniga

c parandanud kolmas osapool moel mis pole vastavuses Oraclersquoi kvaliteedistandarditega

d ebaotildeigelt installeerinud mistahes teine osapool peale Oracleacutei votildei Oraclersquoi volitatud installeerimispartner

e kasutatud seadmetega votildei tarkvaraga mis ei kuulu Oraclersquoi garantii alla kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane kasutamine

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 18 hulgast 27

attributable to such relocation g used directly or indirectly in supporting

activities prohibited by US or other national export regulations

h used by parties appearing on the then-current US export exclusion list

i relocated to countries subject to US trade embargo or restrictions

j used remotely to facilitate any activities for parties or in the countries referenced in 76(h) and 76(i) above or

k purchased from any entity other than Oracle or an Oracle authorized reseller

f uumlmberpaigutatud kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane uumlmberpaigutamine

g kasutatud otseselt votildei kaudselt Ameerika Uumlhendriikide votildei teiste riiklike ekspordimaumlaumlrustega keelatud tegevuste toetamiseks

h kasutanud vastaval ajahetkel kehtivas Ameerika Uumlhendriikide ekspordipiirangu nimekirjas maumlrgitud osapooled

i uumlmberpaigutatud riikidesse millele rakendub Ameerika Uumlhendriikide kaubandusembargo votildei ndashpiirang

j kasutatud kaudselt punktides 76(h) ja 76(i) viidatud isikute tegevuse votildeimaldamiseks votildei viidatud riikides votildei

k soetatud mistahes teiselt uumlksuselt kui Oracle votildei Oraclersquoi volitatud edasimuumluumlja

77 The Oracle Hardware Warranty does not apply to normal wear of the Hardware or media The Oracle Hardware Warranty is extended only to the original purchaser or original lessee of the Hardware and may be void in the event that title to the Hardware is transferred to a third party

77 Oraclersquoi Riistvara garantii ei kehti Riistvara votildei fuumluumlsilise andmekandja tavapaumlrasele kulumisele Oraclersquoi Riistvara garantii laieneb uumlksnes Riistvara algsele ostjale votildei algsele rentnikule ning votildeib kaotada kehtivuse Riistvara omandiotildeiguse uumllekandmisel kolmandale osapoolele

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Service Offerings (including technical support) related to the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options (b) licenses of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options ordered under this Schedule H and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

45-paumlevase kirjaliku etteteatamisajaga on Oracle`l otildeigus auditeerida Teie Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutust Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistliku abi osutama ja tagama ligipaumlaumlsu informatsioonile Eelnimetatud auditeerimine ei tohi segada ebamotildeistlikult Teie tavapaumlraseid aumlritoiminguid Te kohustute tasuma 30 paumleva jooksul paumlrast kirjalikku teatist kotildeik tasud mis tulenevad Teie litsentsiotildeigusi uumlletavast Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutusest Tasumata jaumltmise korral on Oraclersquoil otildeigus lotildepetada (a) Operatsioonisuumlsteemiga Integreeritud tarkvaraga ja Integreeritud valikulise tarkvaraga seotud Teenusepakkumised (kaasa arvatud tehniline tugi) (b) vastavalt kaumlesolevale Lisale H ja seonduvatele lepingutele tellitud Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsid javotildei (c) Potildehilepingu Te notildeustute et Oracle ei vastuta Teile seoses auditeerimisel osutatud koostoumloumlga tekkinud kulude eest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery Installation and Acceptance of 91 Riistvara tarne installeerimine ja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 19 hulgast 27

Hardware vastuvotildetmine

911 You are responsible for installation of the Hardware unless You purchase installation services from Oracle for that Hardware

911 Te vastutate Riistvara installeerimise eest vaumllja arvatud juhul kui Te ostate Oraclersquoilt vastava Riistvara installeerimise teenused

912 Oracle will deliver the Hardware to the delivery address specified by You on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified on the order The applicable country specific Hardware shipping terms are located in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

912 Oracle tarnib Riistvara Teie poolt ostudokumendil maumlrgitud aadressile votildei tellimusel maumlrgitud asukohta kui Teie ostudokumendil puudub kohaletoimetamise aadress Konkreetsete riikide kohta kehtivad Riistvara tarnetingimused on kaumlttesaadavad Tellimis- ja tarneimisreeglitesmis on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

913 Acceptance of the Hardware is deemed to occur on delivery

913 Riistvara vastuvotildetmine loetakse toimunuks kohaletoimetamisel

914 Oracle may make and invoice You for partial deliveries

914 Oracle votildeib teha teile osalisi tarneid ja esitada nende eest arveid

915 Oracle may make substitutions and modifications to the Hardware that do not cause a material adverse effect in overall Hardware performance

915 Oracle votildeib teha Riistvara juures tooteasendusi ja modifikatsioone mis ei oma olulist negatiivset motildeju Riistvara uumlldisele jotildeudlusele

916 Oracle will use its reasonable commercial efforts to deliver the Hardware within a timeframe that is consistent with Oraclersquos past practices regarding the amount and type of Hardware that You have ordered

916 Oracle teeb motildeistlikke aumlrilisi puumluumldlusi Riistvara tarnimiseks ajavahemiku vaumlltel mis vastab Oraclersquoi varasematele praktikatele sotildeltuvalt Teie poolt tellitud Riistvara kogusest ja tuumluumlbist

92 Transfer of Title 92 Omandiotildeiguse uumlleminek

Title to the Hardware will transfer upon delivery Riistvara omandiotildeigus laumlheb uumlle kaumlttetoimetamisel

93 Territory 93 Territoorium

The Hardware shall be installed in the countrycountries that You specify as the delivery location on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified in the order

Riistvara installeeritakse Teie poolt ostudokumendil kohaletoimetamise asukohana maumlrgitud riigisriikides votildei tellimusel maumlrgitud asukohas kui Teie ostudokumendil puudub tarneaadress

94 Pricing Invoicing and Payment Obligation 94 Hinnastamine arveldamine ja maksekohustus

941 You may change a Hardware order prior to shipment subject to the then current change order fee as established by Oracle from time to time The applicable change order fees and a

941 Teil on otildeigus Riistvara tellimust enne tarnet muuta vastavalt antud hetkel kehtivale Oraclersquoi poolt saumltestatud tellimuse muutmise tasule Kehtivad tellimuse muutmise tasud ja lubatud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 20 hulgast 27

description of allowed changes are defined in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

muudatuste kirjeldus on toodud bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo mida saab vaadata aadressil httporaclecomcontracts

942 In entering into payment obligations under an order You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Hardware Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

942 Tellimusest tulenevaid maksekohustusi votildettes annate Te notildeusoleku ja kinnitate et Te ei ole arvestanud mistahes Riistvara Programmi votildei uuenduste saadavusele tulevikus Aga (a) kui Te tellite tehnilise toe siis eelnev lause ei vabasta Oraclersquoit kohustusest pakkuda Potildehilepingust tulenevalt votildeimalusel tehnilist tuge vastavalt Oraclersquoi antud ajahetkel kehtivatele tehnilise toe reeglitele ja (b) eelnev lause ei muuda Teile tellimusega ja Potildehilepinguga antud otildeigusi

943 Hardware and Integrated Software Options fees are invoiced as of the respective Commencement Dates

943 Riistvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tasude arveldamine toimub vastavast Jotildeustumiskuupaumlevast

944 Hardware-related Service Offering fees are invoiced in advance of the Hardware-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Hardware-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

944 Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste tasud arveldatakse enne Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamist ettemaksuarvetena konkreetsed tehnilise toe tasud arveldatakse iga aasta etteulatuvalt Kotildeigi Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamise periood algab Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse alguskuupaumlevast kui Riistvara tarne pole vajalik

945 In addition to the prices listed on the order Oracle will invoice You for any applicable freight charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes notwithstanding any express or implied provision in the ldquoIncotermsrdquo referenced in the Order and Delivery Policies The Order and Delivery Policies may be accessed at httporaclecomcontracts

945 Lisaks loetletud hindadele esitab Oracle teile arve igasuguste kohaldatavate veotasude votildei maksude kohta ja niisuguste tasude ja maksude tasumine on teie kohustuseks hoolimata uumlhestki bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo viidatud rahvusvahelise reeglistiku bdquoIncotermsrdquo selgesotildenalisest votildei eeldatavast saumlttest bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildettedrdquo on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 21 hulgast 27

This Program Schedule (this ldquoSchedule P) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule P is attached The General Terms and this Schedule P together withthe attached Schedule H are the Master Agreement This Schedule P shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Lisa programmidele (bdquoLisa Pldquo) on Uumlldtingimuste lisa Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa P moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa P kehvitus lotildeppeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildeppedes

1 DEFINITIONS 1 DEFINITSIOONID

11 ldquoCommencement Daterdquo refers to the date of shipment of tangible media or the effective date of the order if shipment of tangible media is not required

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab fuumluumlsiliste andmekandjate postituskuupaumlevale votildei tellimuse esitamise tegelikule kuupaumlevale kui materiaalsete andmekandjate saatmine pole notildeutud

12 Capitalized terms used but not defined in this

Schedule P have the meanings set forth in the General Terms

12 Lisas P kasutatud kuid mitte defineeritud tingimused omavad taumlhendust uumlldtingimuste motildettes

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED 21 Upon Oraclersquos acceptance of Your order You have

the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual (unless otherwise specified in the order) limited right to use the Programs and receive any Program-related Service Offerings You ordered solely for Your internal business operations and subject to the terms of the Master Agreement including the definitions and rules set forth in the order and the Program Documentation If accepted Oracle will notify You and this notice will include a copy of Your Master Agreement

21 Teie tellimuse kinnitamisel Oraclersquoi poolt saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise (kui just tellimuses pole teisiti kokku lepitud) piiratud otildeiguse kasutada programme ja saada programmiga seotud teenusepakkumisi mille Te tellisite ainuuumlksi Teie enda aumlrisisesteks tegevusteks ning kohustute jaumlrgima raamlepingu tingimusi kaasaarvatud definitsioonid ja reeglid mis tellimuse ja programmi dokumentidega kaasas kaumlivad Tellimuse heakskiitmisel saadab Oracle teile vastava sisuga teate milles on teie raamlepingu eksemplar

22 Upon payment for Program-related Service Offerings

You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule P (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

22 Paumlrast programmidega seotud teenusepakkumiste eest tasumist saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise piiratud otildeiguse kasutada oma aumlrisiseste toimingute tegemiseks kotildeiki Oraclersquoi poolt vaumllja toumloumltatud ning Teile Lisa P kohaselt tarnitud vahendeid (bdquovahendidldquo) samas teatud vahenditele votildeivad kohalduda tellimuses sisalduvad lisalitsentsitingimused

23 You may allow Your agents and contractors

(including without limitation outsourcers) to use the Programs and deliverables for Your internal business operations and You are responsible for their compliance with the General Terms and this Schedule P in such use For Programs that are specifically designed to allow Your customers and suppliers to interact with You in the furtherance of Your internal

23 Te votildeite lubada oma esindajatel ja lepingulistel toumloumltajatel (ilma piiranguteta lisaks ka allhankijatel) kasutada programme ja vahendeid oma aumlrisiseste toimingute teostamiseks ning Te olete vastutav selle eest et nendepoolsed uumlldtingimusted ning kaumlesolev Lisa P oleksid vastavuses Programmide puhul mis on spetsiaalselt Teie ja Teie klientide vahelise aumlrialase suhtluse jaoks loodud on taoline kasutus

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 22 hulgast 27

business operations such use is allowed under the General Terms and this Schedule P

lubatud uumlldtingimuste aluses ning kaumlesoleva Lisa P motildeistes

24 You may make a sufficient number of copies of each

Program for Your licensed use and one copy of each Program media

24 Te votildeite teha litsentsitud kasutamiseks igast programmist vajaliku arvu koopiaid ning uumlhe koopia igast programmi andmekandjast

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 The Programs may contain or require the use of third

party technology that is provided with the Programs Oracle may provide certain notices to You in Program Documentation readmes or notice files in connection with such third party technology Third party technology will be licensed to You either under the terms of the Master Agreement or if specified in the Program Documentation readmes or notice files under Separate Terms Your rights to use Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms are not restricted in any way by the Master Agreement However for clarity notwithstanding the existence of a notice third party technology that is not Separately Licensed Third Party Technology shall be deemed part of the Programs and is licensed to You under the terms of the Master Agreement

31 Programmid votildeivad sisaldada votildei vajada kolmandate osapoolte tehnoloogiat millega on programmid varustatud Oracle votildeib varustada Teid teatud teadetega programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei taoliste kolmandate osapoolte tehnoloogia infofailides Kolmandate osapoolte tehnoloogia litsentsitakse Teile kas raamlepinguga votildei kui on taumlpsustatud programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei infofailides eritingimuste alusel Teie otildeigusi kasutada eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel ei ole raamlepinguga kuidagi piiratud Samas selgituseks hoolimata teate olemasolust kolmanda osapoole tehnoloogia mis ei ole eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogia loetakse programmide alla kuuluvaks ning litsentsitakse teile raamlepingu tingimustel

If You are permitted under an order to distribute the Programs You must include with the distribution all such notices and any associated source code for Separately Licensed Third Party Technology as specified in the form and to the extent such source code is provided by Oracle and You must distribute Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms (in the form and to the extent Separate Terms are provided by Oracle) Notwithstanding the foregoing Your rights to the Programs are solely limited to the rights granted in Your order

Kui Teil on lubatud tellimuse potildehjal programme levitada peate Te levitamise juures edasi andma kotildeik taolised teated ja kotildeik eraldi litsentsitakse kolmandate osapoolte tehnoloogiaga seotud laumlhtekoodid samas formaadis ning ulatuses nagu Oraclersquoi poolt on Teile antud ja Te peate levitama eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel (samas formaadis ning ulatuses nagu Oracle Teile edasi andis) Hoolimata eelmainitust on Teie otildeigused programmidele on piiratud ainult nendele otildeigustele mis on Teie tellimuses lubatud

32 You may not

a remove or modify any Program markings or any notice of Oraclersquos or its licensorsrsquo proprietary rights

b make the Programs or materials resulting from the Service Offerings available in any manner to any third party for use in the third partyrsquos business operations (unless such access is expressly permitted for the specific Program license or materials from the Service Offerings you have acquired)

c cause or permit reverse engineering (unless required by law for interoperability) disassembly or decompilation of the Programs (the foregoing prohibition includes but is not limited to review of data structures or similar materials produced by Programs)

32 Te ei tohi

a eemaldada ega modifitseerida uumlhtegi programmi markeeringut ega uumlhtegi Oraclersquoi teadet votildei litsentsiandja omandiotildeigust

b teha programme votildei teenusepakkumisest tulenevaid materjale kaumlttesaadavaks kolmandale isikule kasutamiseks kolmanda isiku aumlritegevuses (vaumllja arvatud kui selline juurdepaumlaumls on eraldi lubatud kindla programmi litsentsi votildei teenusepakkumisest tulenevate materjalide juures)

c potildehjustada votildei lubada poumloumlrdprojekteerimist (vaumllja arvatud juhul kui seadus notildeuab koostalitlust) demonteerimist votildei programmide dekompileerimist (eelmainitud keeld sisaldab aga ei ole piiratud andmestruktuuride votildei sarnaste programmi poolt loodud materjalide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 23 hulgast 27

d disclose results of any Program benchmark tests without Oraclersquos prior written consent

laumlbivaatuseks) d avalikustada programmi votilderdlusaluse teste ilma

Oraclersquoi eelneva kirjaliku notildeusolekuta 33 The prohibition on the assignment or transfer of the

Programs or any interest in them under section 15 of the General Terms shall apply to all Programs licensed under this Schedule P except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Programmi loovutamise votildei uumlleandmise keeld votildei muu huvi nende vastu kehtib uumlldtingimuste lotildeigu 15 kohaselt kotildeigile programmidele mis on kaumlesoleva Lisa P alusel litsentsitud vaumllja arvatud selles ulatuses kui selline keeld on kohaldamatu kehtivate seaduste totildettu

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

You may order trial Programs or Oracle may include additional Programs with Your order which You may use for trial non-production purposes only You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs You have 30 days from the Commencement Date to evaluate these Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Te votildeite tellida prooviprogramme votildei Oracle votildeib kaasa arvata Teie tellimusele lisaprogramme mida Te votildeite kasutada katsetuseks aga mitte aumlrilisel otstarbel Te ei votildei kasutada prooviprogramme et varustada votildei osaleda kolmanda osapoole programmi sisu javotildei funktsionaalsuse teemalisel koolitusel Programme on aega hinnata 30 paumleva alates tarnekuupaumlevast Nimetatud programmide kasutamiseks paumlrast 30-paumlevast katseperioodi peate te hankima litsentsi nende programmide jaoks kas Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate mitte hankida litsentsi uumlhelegi programmile 30-paumlevase katseaja lotildeppedes peate Te lotildepetama iga sellise programmi kasutamise ning kustutama need oma arvutist Proovimiseks motildeeldud programmid antakse n-ouml olemasoleval kujul ja Oracle ei paku neile tehnilist tuge ega anna neile garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 For purposes of an order technical support consists

of Oraclersquos annual technical support services You may have ordered from Oracle or an authorized reseller for the Programs If ordered annual technical support (including first year and all subsequent years) is provided under Oraclersquos technical support policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The technical support policies are incorporated in this Schedule P and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle policy changes will not result in a material reduction in the level of technical support services provided for supported Programs during the period for which fees for technical support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for the applicable technical support services You may access the current version of the technical support policies at httporaclecomcontracts

51 Tellimuse eesmaumlrkide jaoks koosneb Oraclersquoi tehniline tugi iga-aastasest tehnilise toe teenusest mida Te votildeite olla programmide jaoks tellinud Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Tellimisel pakutakse iga-aastast tehnilist tuge (sh esimesel aastal ja kotildeikidel jaumlrgnevatel aastatel) teenuse osutamise ajal kehtivate Oraclersquoi tehnilise toe reeglite kohaselt Te notildeustute tegema koostoumloumld Oraclersquoga ning kindlustama juurdepaumlaumlsu ressursid materjalid isikkoosseisu informatsiooni ning notildeusoleku mida Oracle notildeuab et teostada tehnilise toe teenuseid Tehnilise toe eeskirjad sisalduvad kaumlesolevas Lisas P ning Oracle votildeib neid oma otsusel muuta Samas Oraclersquoi eeskirjade muutumine ei too endaga kaasa programmidele tellitud tehnilise toe teenuste vaumlhenemist ajal mil tehnilise toe tasud on makstud Enne teenuse tellimisdokumendi vormistamist tuleks tutvuda reeglitega Kehtivad tehnilise toe reeglid asuvad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 24 hulgast 27

52 Technical support is effective upon the

Commencement Date unless otherwise stated in Your order If Your order was placed through the Oracle Store the effective date is the date Your order was accepted by Oracle

52 Tehniline tugi on kehtiv alates jotildeustumiskuupaumlevast kui ei ole tellimuses notildeutud teisiti Kui Teie tellimus esitati Oraclersquoi poe kaudu on kehtivuse alguseks kuupaumlev mil Oracle tellimuse vastu votildettis

53 Software Update License amp Support (or any

successor technical support offering to Software Update License amp Support ldquoSULSrdquo) acquired with Your order may be renewed annually and if You renew SULS for the same number of licenses for the same Programs for the first and second renewal years the fee for SULS will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees If Your order is fulfilled by an authorized reseller the fee for SULS for the first renewal year will be the price quoted to You by Your authorized reseller the fee for SULS for the second renewal year will not increase by more 5 over the prior years fees

53 Teie tellimuse alusel omandatud Software Update Licence amp Support (votildei mis tahes jaumlrgnev tehnilise toe pakkumine edaspidi bdquoSULSldquo) on igal aastal uuendatav ja juhul kui te uuendate SULS-i sama arvu litsentside jaoks samades programmides ei suurene esimese ja teise aasta SULS-i uuendamise tasu rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest Kui teie Tellimus oli tehtud autoriseeritud edasimuumluumlja kaudu siis on SULS tasu aluseks esimesel uuendamise aastal Teie volitatud edasimuumluumlja poolt teile kehtestatud hind SULS tasu teise aasta uuenduse eest ei totildesteta rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest

54 If You decide to purchase technical support for any

Program license within a license set You are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set You may desupport a subset of licenses in a license set only if You agree to terminate that subset of licenses The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination Oraclersquos license set definition is available in the current technical support policies If You decide not to purchase technical support You may not update any unsupported Program licenses with new versions of the Program

54 Kui Te otsustate osta tehnilist tuge ainult motildenele programmi litsentsile kogu komplektist olete Te kohustatud ostma tehnilist tuge samal tasemel kotildeigile litsentsidele antud litsentside komplektis Te votildeite tuumlhistada osade litsentside tehnilise toe ainult siis kui Te notildeustute lotildepetama selle litsentsgrupi kasutamise Allesjaumlaumlvate litsentside tasud kujunevad tellimuse tuumlhistamise ajal kehtivate tehnilise toe reeglite alusel Oraclersquoi litsentsikomplekti motildeiste on saumltestatud kehtivates tehnilise toe eeskirjades Kui otsustate tehnilist tuge mitte tellida ei tohi te ilma toeta programmilitsentse programmi uute redaktsioonidega uuendada

6 PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Program-related Service Offerings under this Schedule P as listed in the Program-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Programs owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Programs

Lisaks tehnilisele toele votildeite Te tellida piiratud arvul programmiga seotud teenusepakkumisi kaumlesoleva Lisa P alusel ning vastavuses programmiga seotud teenusepakkumiste dokumendis vaumlljatooduga mis asub httporaclecomcontracts Te notildeustute pakkuma Oraclersquole kogu informatsiooni ligipaumlaumlsu ning heas usus koostoumloumld mis on motildeistlikult vajalik et votildeimaldada Oraclersquol edastada need teenusepakkumised ning Te viite laumlbi need toimingud oma vastutusel Kui nende teenusepakkumise toimingute laumlbiviimise ajal vajab Oracle ligipaumlaumlsu motildene muu tarnija toodetele mis Teie suumlsteemi osaks on vastutate Te kotildeigi Oraclersquole vajalike taoliste toodete ja vastavate litsentside hankimise eest et neile Teie nimel ligi paumlaumlseda Pakutavad teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie nende programmide mis on Oraclersquoi omad votildei Oraclersquoi poolt levitatud kasutamise litsentsiga mille Te omandate eraldi tellimuse alusel Tellimusel viidatatud kokkulepe kirjeldab Teie taoliste programmide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 25 hulgast 27

kasutamist 7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND EXCLUSIVE

REMEDIES 7 GARANTIID LOOBUMISKLAUSLID JA

EKSKLUSIIVSED MEETMED 71 Oracle warrants that a Program licensed to You will

operate in all material respects as described in the applicable Program Documentation for a period of one year after delivery (ie via physical shipment or electronic download) You must notify Oracle of any Program warranty deficiency within one year after delivery Oracle also warrants that technical support services and Program-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule P will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Program-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Program-related Service Offerings

71 Oracle garanteerib et Teile litsentsitud programm toumloumltab kotildeigis tingimustes mida kirjeldatakse programmi dokumentatsioonis vaumlhemalt uumlhe aasta vaumlltel paumlrast tarnimist (st kas fuumluumlsilist saatmist votildei elektroonilist allalaadimist) Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit programmi kotildeigist garantii alla kuuluvatest puudustest uumlhe aasta jooksul paumlrast tarnet Lisaks garanteerib Oracle et tellitud ja Lisa P alusel pakutavaid tehnilise toe teenuseid ja programmiga seotud teenusepakkumisi (nagu mainitud uumlleval lotildeigus 6) pakutakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivate standarditega Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei programmiga seotud teenusepakkumiste garantii puudustest 90 paumleva jooksul puuduliku tehnilise toe teenuse votildei programmiga seotud teenusepakkumise osutamisest alates

72 ORACLE DOES NOT GUARANTEE THAT THE

PROGRAMS WILL PERFORM ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT ORACLE WILL CORRECT ALL PROGRAM ERRORS

72 ORACLE EI GARANTEERI ET PROGRAMMID TOumlOumlTAVAD VEAVABALT VOtildeI KATKESTUSTETA VOtildeI ET ORACLE PARANDAB KOtildeIK PROGRAMMI VEAD

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE

WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (A) THE CORRECTION OF PROGRAM ERRORS THAT CAUSE BREACH OF THE WARRANTY OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE ERRORS OF THE APPLICABLE PROGRAM LICENSE IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END YOUR PROGRAM LICENSE AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE PROGRAM LICENSE AND ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID FOR THE PROGRAM LICENSE OR (B) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS

73 UumlLALTOODUD GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISE KORRAL ON TEIEPOOLSED OtildeIGUSKAITSEABINOtildeUD JA ORACLErsquoI KOHUSTUSED ALLJAumlRGNEVAD (A) PROGRAMMI SELLISTE VIGADE PARANDAMINE MIS POtildeHJUSTAVAD GARANTII RIKKUMISE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE VASTAVA PROGRAMMI LITSENTSI VIGU MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA OMA PROGRAMMI LITSENTSI NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLELE PROGRAMMI LITSENTSI EEST MAKSITE NING KOtildeIK KASUTAMATA PROGRAMMI LITSENTSI JAOKS ETTEMAKSTUD TEHNILISE TOE TASUD VOtildeI (B) PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE UUESTIPAKKUMINE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE PUUDUSI MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLErsquoLE PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE EEST MAKSITE

74 TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THIS

WARRANTY IS EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

74 SEADUSTEGA ETTENAumlHTUD ULATUSES ON SEE GARANTII EKSKLUSIIVNE NING MUID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID EGA TINGIMUSI SEALHULGAS ERIOTSTARBELISI KASULIKKUSE JA VASTAVUSE GARANTIISID EGA TINGIMUSI EI EKSISTEERI

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 26 hulgast 27

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Programs You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Programs in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Program-related Service Offerings (including technical support) (b) Program licenses ordered under this Schedule P and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

Oraclersquoil on otildeigus auditeerida programmide kasutamist 45-paumlevase etteteatamisajaga Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistlikku abi osutama ja teabele juurdepaumlaumlsu tagama Oraclersquoi audit ei tohi ebamotildeistlikult segada teie tavapaumlrast aumlritegevust Te kohustute 30 paumleva jooksul kirjaliku teate saamisest maksma kotildeik Teie litsentsi otildeigusi uumlletavate programmide kasutamisega seotud rakenduvad tasud Tasumata jaumltmisel votildeib Oracle lotildepetada (a) programmiga seotud teenusepakkumised (kaasa arvatud tehnilise toe) (b) Lisa P seonduvate kokkulepete javotildei raamlepingu alusel tellitud programmi litsentsid Te notildeustute sellega et Oracle ei vastuta Teie kulutuste eest mis on tekkinudauditile kaasaaitamisest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery and Installation 91 Tarne ja paigaldus 911 You are responsible for installation of the Programs

unless the Programs have been pre-installed by Oracle on the Hardware You are purchasing under the order or unless You purchase installation services from Oracle for those Programs

911 Te vastutate programmide paigalduse eest vaumllja arvatud juhul kui programmid on Oraclersquoi poolt eelnevalt Teie poolt tellimuse alusel ostetavale riistvarale paigaldatud votildei kui Te tellite nende programmide jaoks Oraclersquolt ka paigaldusteenuse

912 Oracle has made available to You for electronic

download at the electronic delivery web site located at the following Internet URL httpedeliveryoraclecom the Programs listed in the Programs and Program Support Service Offerings section of the applicable order Through the Internet URL You can access and electronically download to Your location the latest production release as of the effective date of the applicable order of the software and related Program Documentation for each Program listed Provided that You have continuously maintained technical support for the listed Programs You may continue to download the Programs and related Program Documentation Please be advised that not all Programs are available on all hardwareoperating system combinations For the most recent Program availability please check the electronic delivery web site specified above You acknowledge that Oracle is under no further delivery obligation with respect to Programs under the applicable order electronic download or otherwise

912 Vastavas lotildeigus tellimuslehel loetletud programmid ning programmi toe teenusepakkumised on Oracle teinud Teile kaumlttesaadavaks elektrooniliselt elektroonilise tarne veebilehel jaumlrgneval Internetiaadressil httpedeliveryoraclecom Laumlbi selle Internetiaadressi on Teil otildeigus paumlaumlseda juurde ja elektrooniliselt alla laadida tarkvara hetkel kehtivat versiooni ja tarkvara dokumentatsiooni kaumlesoleva tellimuse uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammide ulatuses Kui teil on tagatud katkematud verisooniuuedused ja tugiteenused uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammidele on teil otildeigus samade programmide ulatuses laadida tarkvara ja nendega seotud dokumentatsiooni ka tulevikus Palun votildetke arvesse et kotildeik programmid ei pruugi kotildeigi riistvaraoperatsioonisuumlsteemide kombinatsioonide jaoks saadaval olla Kotildeige hiljutisema programmi kaumlttesaadavust kontrollige palun uumllalmainitud elektroonilise tarne veebilehel Kaumlesolevaga notildeustute et Oracle on taumlitnud antud tellimuse ulatuses kotildeik tarnekohustused nii elektroonilised votildei muud

913 If ordered Oracle will deliver the tangible media to the

delivery address specified on the applicable order You agree to pay applicable media and shipping charges The applicable shipping terms for the

913 Juhul kui te olete tellimuse raames ostnud tarkvaraprogrammidele lisaks ka fuumluumlsilise andmekandja siis Oracle saadab tellitud tooted tellimuses maumlrgitud tarneaadressile Sel juhul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 27 hulgast 27

delivery of tangible media are bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

notildeustute te tasuma nii fuumluumlsilise andmekandja enese kui ka tarnekulude eest Tarneklauslid mis kohalduvad fuumluumlsilistele andmekandjatele on kirjeldatud dokumendis bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

92 Territory 92 Territoorium

The Programs shall be used in Estonia as the specified in the order

Programme hakatakse kasutama tellimuslehel maumlaumlratletud riigis Eesti

93 Pricing Invoicing and Payment Obligation 93 Hinnad arved ja maksekohustus 931 In entering into payment obligations under an order

You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

931 Votildettes endale maksekohustuse tellimuse alusel Te notildeustute ja kinnitate et Te ei ole eeldanud programmide votildei nende uuenduste kaumlttesaadavust tulevikus Samas (a) kui Te tellite tehnilise toe ei vabasta eelnev lause Oraclersquot oma kohustusest pakkuda raamlepingust tulenevat tehnilist tuge kui ja kus see on votildeimalik laumlhtudes Oracle sel hetkel kehtivatest tehnilise toe eeskirjadest ning (b) eelnev lause ei muuda Teile raamlepingu ja tellimuse alusel antud otildeigusi

932 Program fees are invoiced as of the Commencement

Date 932 Programmi tasud on arvestatud jotildeustumiskuupaumlevast

933 Program-related Service Offering fees are invoiced in

advance of the Program-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Program-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date

933 Arved programmiga seotud teenusepakkmiste eest esitatakse enne programmiga seotud teenusepakkumiste teostamist taumlpsemalt tehnilise toe tasud arvestatakse ette iga-aastaselt Kotildeigi programmiga seotud teenusepakkumiste teostamine algab alates jotildeustumiskuupaumlevast

934 In addition to the prices listed on the order Oracle will

invoice You for any applicable shipping charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes

934 Lisaks nendele hindadele mis tulenevad tellimusest saadab Oracle Teile arve tarnekulude votildei kotildeikide kohaldatavate maksude kohta ning Teie vastutate selliste tasude ning maksude tasumise eest

Page 4: ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS - Oracle · Integrated Software” refers to any software or programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 4 hulgast 27

Material and refund any fees the Recipient may have paid to the other party for it and if Oracle is the Provider of an infringing Program any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the license of the infringing Program If such return materially affects Oraclersquos ability to meet its obligations under the relevant order then Oracle may at its option and upon 30 days prior written notice terminate the order

tagastamist huumlvitades Saajale kotildeik tasud mida Saaja teisele poolele vastava Materjali eest tasunud on ja kui Oracle on intellektuaalomandi otildeigusi rikkuva Programmi Tarnija siis ka kotildeik kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Teie nimetatud Programmi litsentsi eest Oraclersquoile tasunud olete Kui selline tagastamine motildejutab oluliselt Oraclersquoi suutlikkust seonduvast tellimusest tulenevaid kohustusi taumlita siis votildeib Oracle oma aumlranaumlgemise jaumlrgi tellimuse lotildepetada teatades sellest 30 paumleva kirjalikult ette

53 Notwithstanding the provisions of section 52 and

with respect to hardware only if the Provider believes or it is determined that the hardware (or portion thereof) may have violated a third partyrsquos intellectual property rights the Provider may choose to either replace or modify the hardware (or portion thereof) to be non-infringing (while substantially preserving its utility or functionality) or obtain a right to allow for continued use or if these alternatives are not commercially reasonable the Provider may remove the applicable hardware (or portion thereof) and refund the net book value and if Oracle is the Provider of infringing Hardware any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the Hardware

53 Olenemata punktis 52 saumltestatust ja viitega uumlksnes riistvarale kui Tarnija usub votildei on kindlaks tehtud et riistvara (votildei selle osa) votildeis rikkuda kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi siis votildeib Tarnija riistvara (votildei selle osa) vaumllja vahetada votildei muuta kotildervaldades rikkumise (saumlilitades riistvara sisulise kasulikkuse votildei funktsionaalsuse) votildei omandada otildeiguse jaumltkuvaks kasutamiseks votildei kui need moodused ei ole aumlriliselt motildeistlikud siis votildeib Tarnija eemaldada seonduva riistvara (votildei selle osa) ja tagastada arvestusliku vaumlaumlrtuse netosumma ja kui Oracle on intellektuaalomandi otildeigusi rikkuva Riistvara Tarnija siis ka kotildeik kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Teie rikkuva Riistvara eest Oraclersquoile tasunud olete

54 In the event that the Material is Separately

Licensed Third Party Technology and the associated Separate Terms do not allow termination of the license in lieu of ending the license for the Material Oracle may end the license for and require return of the Program associated with that Separately Licensed Third Party Technology and shall refund any Program license fees You may have paid to Oracle for the Program license and any unused prepaid technical support fees You have paid to Oracle for the Program license

54 Juhul kui Materjal on Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia ja seonduvad Eraldi tingimused ei votildeimalda litsentsi lotildepetamist siis Materjali litsentsi lotildepetamise asemel votildeib Oracle lotildepetada selle Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia litsentsi ja notildeuda vastava Programmi tagastamist huumlvitades Teile Oraclersquoile makstud Programmi litsentsitasud ja kasutamata ette makstud tehnilise toe tasud mida Te Programmi litsentsi eest Oraclersquoile tasunud olete

55 Provided You are a current subscriber to Oracle

technical support services for the Operating System (eg Oracle Premier Support for Systems Oracle Premier Support for Operating Systems or Oracle Linux Premier Support) then for the period of time for which You were a subscriber to the applicable Oracle technical support services (a) the phrase ldquoMaterialrdquo above in section 51 shall include the Operating System and the Integrated Software and any Integrated Software Options that You have licensed and (b) the phrase ldquoProgram(s)rdquo in this section 5 is replaced by the phrase ldquoProgram(s) or the Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (as applicable)rdquo (ie Oracle will not indemnify You for Your use of the Operating System andor Integrated Software andor Integrated Software Options when You were not a subscriber to the applicable Oracle technical support services) Notwithstanding the foregoing with respect solely

55 Eeldusel et Teil on kehtiv Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellimus Operatsioonisuumlsteemile (nt Oraclersquoi preemium suumlsteemitugi Oraclersquoi preemium operatsioonisuumlsteemide tugi votildei Oraclersquoi preemium Linuxi tugi) siis ajaperioodil millal Teil oli vastava Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellimus (a) punktis 51 nimetatud bdquoMaterjalldquo hotildelmab Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara ja mistahes Integreeritud valikulist tarkvara mille litsentsi Te omate ja (b) sotildena bdquoProgramm(id)ldquo punktis 5 asendatakse fraasiga bdquoProgramm(id) votildei Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (vastavalt sobivusele)ldquo (nt Oracle ei huumlvita Teile Operatsioonisuumlsteemi javotildei Integreeritud tarkvara javotildei Integreeritud valikulise tarkvara kasutust kui Te ei olnud vastavate Oraclersquoi tehnilise toe teenuste tellija) Olenemata uumllalmainitust viitega uumlksnes Linuxi operatsioonisuumlsteemile ei tasu Oracle Teile huumlvitist Materjalide eest mis ei kuulu

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 5 hulgast 27

to the Linux operating system Oracle will not indemnify You for Materials that are not part of the Oracle Linux covered files as defined at httpwwworaclecomussupportlibraryenterprise-linux-indemnification-069347pdf

Oraclersquoi Linuxi kaasatud failide alla mis on maumlaumlratletud aadressil

httpwwworaclecomussupportlibraryenterprise-linux-indemnification-069347pdf

56 The Provider will not indemnify the Recipient if the

Recipient alters Material or uses it outside the scope of use identified in the Providerrsquos user documentation or if the Recipient uses a version of Material which has been superseded if the infringement claim could have been avoided by using an unaltered current version of Material which was provided to the Recipient or if the Recipient continues to use the applicable Material after the end of the license to use that Material The Provider will not indemnify the Recipient to the extent that an infringement claim is based upon any information design specification instruction software data or material not furnished by the Provider Oracle will not indemnify You for any portion of an infringement claim that is based upon the combination of any Material with any products or services not provided by Oracle Solely with respect to Separately Licensed Third Party Technology that is part of or is required to use a Program and that is used (a) in unmodified form (b) as part of or as required to use a Program and (c) in accordance with the license grant for the relevant Program and all other terms and conditions of the Master Agreement Oracle will indemnify You for infringement claims for Separately Licensed Third Party Technology to the same extent as Oracle is required to provide infringement indemnification for the Program under the terms of the Master Agreement Oracle will not indemnify You for infringement caused by Your actions against any third party if the Program(s) as delivered to You and used in accordance with the terms of the Master Agreement would not otherwise infringe any third party intellectual property rights Oracle will not indemnify You for any intellectual property infringement claim(s) known to You at the time license rights are obtained

56 Tarnija ei tasu Saajale huumlvitist kui Saaja muudab Materjale votildei kasutab neid Tarnija kasutaja dokumentatsioonis maumlaumlratletud kasutusulatusest vaumlljaspool votildei kui Saaja kasutab Materjali versiooni mis on asendatud uue versiooniga kui rikkumise notildeuet saanuks vaumlltida kasutades Saajale pakutud Materjali muutmata ja kehtivat versiooni votildei kui Saaja jaumltkab seonduva Materjali kasutamist paumlrast vastava Materjali kasutuslitsentsi lotildeppu Tarnija ei tasu Saajale huumlvitist ulatuses milles rikkumise notildeue tugineb Tarnija poolt mitte tarnitud informatsioonil loomingul spetsifikatsioonil juhisel tarkvaral andmetel votildei materjalil Oracle ei huumlvita Teile rikkumise notildeude osa mis tugineb Materjali kombineerimisel mistahes toodete votildei teenustega mille tarnijaks ei ole Oracle Viitega uumlksnes Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogiale mis on osa Programmist ja Programmi kasutamiseks vajalik mida kasutatakse (a) modifitseerimata kujul (b) Programmi osana votildei Programmi kasutamiseks notildeutud moel ja (c) vastavuses seonduva Programmi litsentsiga ja kotildeigi teiste Potildehilepingu tingimustega huumlvitab Oracle Teile Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia rikkumise notildeuded samas ulatuses milles Oracle kohustub Programmi eest rikkumise huumlvitist tasuma vastavalt Potildehilepingu tingimustele Oracle ei huumlvita Teile rikkumisi mille potildehjuseks on Teie mistahes kolmanda osapoole vastu suunatud tegevus kui Programm(id) Teile tarnitud kujul ja kasutatuna kooskotildelas Potildehilepingu tingimustega ei rikuks vastasel juhul kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi Oracle ei huumlvita Teile intellektuaalomandi rikkumise notildeudeid mis on Teile teada litsentsiotildeiguste omandamise ajal

57 This section provides the partiesrsquo exclusive remedy

for any infringement claims or damages 57 Kaumlesolev punkt saumltestab poolte piiratud

heastamisvahendid rikkumise notildeuete votildei kahjude korral

6 TERMINATION 6 LOtildePETAMINE 61 If either of us breaches a material term of the

Master Agreement and fails to correct the breach within 30 days of written specification of the breach then the breaching party is in default and the non-breaching party may terminate the Master Agreement If Oracle terminates the Master Agreement as specified in the preceding sentence You must pay within 30 days all amounts which have accrued prior to such termination as well as all sums remaining unpaid for Products ordered

61 Kui kumbki meist rikub Potildehilepingu olulist tingimust ja ei heasta rikkumist 30 paumleva moumloumldudes rikkumise kirjalikust maumlaumlratlemisest siis on rikkuv pool kohustused taumlitmata jaumltnud ja mitte rikkuval poolel on otildeigus Potildehileping lotildepetada Kui Oracle lotildepetab Potildehilepingu eelnevas lauses maumlaumlratletud moel siis olete Te kohustatud tasuma 30 paumleva jooksul kotildeik enne vastavat lotildepetamist kogunenud summad ja kotildeik tasumata summad Potildehilepingu kohaselt tellitud Toodete javotildei tarnitud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 6 hulgast 27

andor Service Offerings received under the Master Agreement plus related taxes and expenses Except for nonpayment of fees the non-breaching party may agree in its sole discretion to extend the 30 day period for so long as the breaching party continues reasonable efforts to cure the breach You agree that if you are in default under the Master Agreement You may not use those Products or Service Offerings ordered

Teenusepakkumiste eest koos seonduvate maksude ja kuludega Vaumllja arvatud tasude maksmata jaumltmise korral on mitte rikkuval poolel otildeigus oma aumlranaumlgemise jaumlrgi otsustada pikendada eelnimetatud 30 paumlevast perioodi nii kaua kui rikkuv pool jaumltkab motildeistlikke puumluumldlusi rikkumise parandamiseks Te notildeustute et Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmata jaumltmise korral pole Teil lubatud kasutada vastavaid Tooteid votildei tellitud Teenusepakkumisi

62 If You have used an Oracle Financing Division

contract to pay for the fees due under an order and You are in default under that contract You may not use the Products andor Service Offerings that are subject to such contract

62 Kui Te olete tellimusest tulenevate tasude maksmiseks kasutanud Oraclersquoi Finantseerimisuumlksuse lepingut ja Te pole lepingust tulenevaid kohustusi taumlitnud siis pole Teil lubatud kasutada nimetatud lepingule alluvaid Tooteid javotildei Teenusepakkumisi

63 Provisions that survive termination or expiration

are those relating to limitation of liability infringement indemnity payment and others which by their nature are intended to survive

63 Lotildepetamise votildei aegumise korral kehtivad jaumltkuvalt vastutuse piiramise rikkumise huumlvitise ja makse klauslid ning teised klauslid mille kehtivus jaumltkub tulenevalt klauslite olemusest

7 FEES AND TAXES PRICING INVOICING AND

PAYMENT OBLIGATION 7 TASUD JA MAKSUD HINNASTAMINE

ARVELDAMINE JA MAKSEKOHUSTUS 71 All fees payable to Oracle are due within 30 days

from the invoice date You agree to pay any sales value-added or other similar taxes imposed by applicable law that Oracle must pay based on the Products andor Service Offerings You ordered except for taxes based on Oraclersquos income Also You will reimburse Oracle for reasonable expenses related to providing Service Offerings

71 Kotildeik arved tuleb Oraclersquoile tasuda 30 paumleva jooksul alates arve kuupaumlevast Te kohustute tasuma kotildeik kehtivast seadusandlusest tulenevad muumluumlgi- kaumlibe- votildei muud sarnased maksud mida Oracle kohustub tasuma tulenevalt Teie poolt tellitud Toodetest javotildei Teenusepakkumistest vaumllja arvatud Oraclersquoi tuludel potildehinevad maksud Lisaks kohustute Oraclersquoile huumlvitama teenuse osutamisega seotud motildeistlikud kulud

72 You understand that You may receive multiple

invoices for the Products and Service Offerings You ordered Invoices will be submitted to You pursuant to Oracles Invoicing Standards Policy which may be accessed at httporaclecomcontracts

72 Te motildeistate et Teie poolt tellitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest Oracle esitada rohkem kui uumlhe arve Arved esitatakse Teile vastavalt Oraclersquoi Arveldamise standardreeglitele mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

8 NONDISCLOSURE 8 KONFIDENTSIAALSUS 81 By virtue of the Master Agreement the parties may

have access to information that is confidential to one another (ldquoConfidential Informationrdquo) We each agree to disclose only information that is required for the performance of obligations under the Master Agreement Confidential Information shall be limited to the terms and pricing under the Master Agreement and all information clearly identified as confidential at the time of disclosure

81 Potildehilepingust tulenevalt votildeib pooltel olla ligipaumlaumls teise suhtes konfidentsiaalsele informatsioonile (bdquoKonfidentsiaalne informatsioonldquo) Motildelemad pooled notildeustuvad avaldama uumlksnes informatsiooni mis on vajalik Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmiseks Konfidentsiaalne informatsioon on piiratud Potildehilepingu tingimuste ja hinnastamisega ning kogu avaldamise hetkel selgelt konfidentsiaalsena maumlaumlratletud informatsiooniga

82 A partyrsquos Confidential Information shall not include

information that (a) is or becomes a part of the public domain through no act or omission of the other party (b) was in the other partyrsquos lawful possession prior to the disclosure and had not been obtained by the other party either directly or

82 Lepinguosaliste konfidentsiaalseks informatsiooniks ei loeta teavet mis (a) mis on avalik votildei saab avalikuks teisest lepinguosalisest olenematutel potildehjustel (b) mis oli enne avaldamist teise lepinguosalise seaduslikus valduses ning ei olnud saadud otse ega kaudselt

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 7 hulgast 27

indirectly from the disclosing party (c) is lawfully disclosed to the other party by a third party without restriction on the disclosure or (d) is independently developed by the other party

teavet avaldavalt osaliselt (c) mille avaldab teisele lepinguosalisele seaduslikult kolmas isik ilma avalikustamispiiranguta votildei (d) on teise poole poolt sotildeltumatult vaumllja arendatud

83 We each agree not to disclose each otherrsquos

Confidential information to any third party other than those set forth in the following sentence for a period of three years from the date of the disclosing partyrsquos disclosure of the Confidential Information to the receiving party We may disclose Confidential Information only to those employees or agents or subcontractors who are required to protect it against unauthorized disclosure in a manner no less protective than under the Master Agreement Nothing shall prevent either party from disclosing the terms or pricing under the Master Agreement or orders submitted under the Master Agreement in any legal proceeding arising from or in connection with the Master Agreement or disclosing the Confidential Information to a governmental entity as required by law

83 Motildelemad pooled notildeustuvad mitte avaldama teise poole Konfidentsiaalset informatsiooni mistahes kolmandale osapoolele vaumllja arvatud jaumlrgnevas lauses nimetatutele kolme aasta vaumlltel alates Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamisest avaldava poole poolt vastuvotildetvale osapoolele Pooltel on lubatud avaldada Konfidentsiaalset informatsiooni uumlksnes neile toumloumltajatele votildei agentidele votildei alltoumloumlvotildetjatele kes kohustuvad seda kaitsma lubamatu avaldamise eest moel mis ei ole vaumlhesemal maumlaumlral kaitstud kui Potildehilepingus saumltestatu Kumbagi poolt ei saa takistada avaldamast Potildehilepingust tulenevaid tingimusi votildei hinnastamist votildei Potildehilepingu alusel esitatud tellimusi kohtumenetlustes mis tulenevad Potildehilepingust votildei sellega seoses votildei avaldamast Konfidentsiaalset informatsiooni valitsusasutusele seadusandlusest tulenevatel juhtudel

9 ENTIRE AGREEMENT 9 TAumlIELIK KOKKULEPE 91 You agree that the Master Agreement and the

information which is incorporated into the Master Agreement by written reference (including reference to information contained in a URL or referenced policy) together with the applicable order are the complete agreement for the Products andor Service Offerings ordered by You and supersede all prior or contemporaneous agreements or representations written or oral regarding such Products andor Service Offerings

91 Te notildeustute et Potildehileping ja kirjaliku viitega Potildehilepingusse kaasatud informatsioon (kaasa arvatud viited internetiaadressil asuvale votildei viidatud reeglitele) koos seonduva tellimusega moodustavad taumlieliku Teie tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele rakenduva kokkuleppe ning asendavad kotildeik eelnevad votildei samaaegsed Tooteid javotildei Teenusepakkumisi puudutavad kokkulepped votildei vaumlited kirjalikud votildei suulised

92 It is expressly agreed that the terms of the Master

Agreement and any Oracle order shall supersede the terms in any purchase order procurement internet portal or any other similar non-Oracle document and no terms included in any such purchase order portal or other non-Oracle document shall apply to the Products andor Service Offerings ordered In the event of inconsistencies between the terms of any Schedule and these General Terms the Schedule shall take precedence In the event of any inconsistencies between the terms of an order and the Master Agreement the order shall take precedence The Master Agreement and orders may not be modified and the rights and restrictions may not be altered or waived except in a writing signed or accepted online through the Oracle Store by authorized representatives of You and of Oracle Any notice required under the Master Agreement shall be provided to the other party in writing

92 Lepitakse selgelt kokku et Potildehilepingu tingimused ja mistahes Oraclersquoi tellimus asendab mistahes ostutellimuse hanke internetiportaali votildei muu sarnase Oraclersquoi vaumllise dokumendi tingimused ning sellistes ostutellimustes portaalides votildei Oraclersquoi vaumllistes dokumentides maumlrgitud tingimused ei rakendu tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele Mistahes Lisa ja kaumlesolevate Uumlldtingimuste vastuolude korral on Lisa uumllimuslik Tellimuse tingimuste ja Uumlldtingimuste vastuolude korral on tellimus uumllimuslik Uumlldtingimuste ja tellimuste muutmine pole lubatud ning otildeigusi ja piiranguid ei saa muuta ega tuumlhistada vaumllja arvatud kirjalikul kujul mille on allkirjastanud votildei internetis Oraclersquoi poe vahendusel heaks kiitnud Teie ja Oraclersquoi volitatud esindajad Kotildeik Potildehilepingust tulenevalt notildeutud teatised edastatakse teisele poolele kirjalikul kujul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 8 hulgast 27

10 LIMITATION OF LIABILITY 10 VASTUTUSE PIIRAMINE NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE FOR ANY

INDIRECT INCIDENTAL SPECIAL PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY LOSS OF PROFITS REVENUE DATA OR DATA USE ORACLErsquoS MAXIMUM LIABILITY FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE MASTER AGREEMENT OR YOUR ORDER WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF THE FEES YOU PAID ORACLE UNDER THE SCHEDULE GIVING RISE TO THE LIABILITY AND IF SUCH DAMAGES RESULT FROM YOUR USE OF PRODUCTS OR SERVICE OFFERINGS SUCH LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFICIENT PRODUCT OR SERVICE OFFERINGS GIVING RISE TO THE LIABILITY

KUMBKI POOL EI VASTUTA JUHUSLIKE ERILISTE RAHALISELT HUumlVITATAVATE VOtildeI KAUDSETE KAHJUDE EEST VOtildeI KASUMIGA SISSETULEKUGA ANDMETEGA VOtildeI ANDMEKASUTUSEGA SEONDUVATE KAHJUDE EEST ORACLErsquoI MAKSIMAALNE VASTUTUS POtildeHILEPINGUST VOtildeI TEIE TELLIMUSEST KAS LEPINGUSISESELT VOtildeI ndashVAumlLISELT VOtildeI MUUL JUHUL TULENEVATE VOtildeI SEONDUVATE KAHJUDE KORRAL ON PIIRATUD TASUDE SUMMAGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTAVALT VASTUTUSE ALUSEKS OLEVALE LISALE NING KUI NIMETATUD KAHJUD TULENEVAD TOODETE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISTE TEIEPOOLSEST KASUTUSEST SIIS ON KIRJELDATUD VASTUTUS PIIRATUD TASUDEGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTUTUSE ALUSEKS OLEVA DEFEKTSE TOOTE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISE EEST

11 EXPORT 11 EKSPORT Export laws and regulations of the United States

and any other relevant local export laws and regulations apply to the Products You agree that such export laws govern Your use of the Products (including technical data) and any Service Offerings deliverables provided under the Master Agreement and You agree to comply with all such export laws and regulations (including ldquodeemed exportrdquo and ldquodeemed re-exportrdquo regulations) You agree that no data information Product andor materials resulting from Service Offerings (or direct product thereof) will be exported directly or indirectly in violation of these laws or will be used for any purpose prohibited by these laws including without limitation nuclear chemical or biological weapons proliferation or development of missile technology You shall include the following notice on packing lists commercial invoices shipping documents and other documents used in the transfer export or re-export of the Products and any Service Offerings deliverables ldquoThese commodities technology software or hardware (including any Integrated Software and Operating System(s)) were exported in accordance with US Export Administration Regulations and applicable export laws Diversion contrary to applicable export laws is prohibitedrdquo

Toodetele kehtivad Ameerika Uumlhendriikide ekspordiseadused ja regulatsioonid ning muud seonduvad kohalikud ekspordiseadused ja regulatsioonid Te notildeustute et nimetatud ekspordiseadused saumltestavad Toodete (kaasa arvatud tehniliste andmete) ja kotildeigi vastavalt Potildehilepingule tarnitud Teenusepakkumiste Teiepoolse kasutuse ning Te notildeustute taumlitma kotildeiki ekspordiseaduseid ja regulatsioone (kaasa arvatud bdquoekspordiga samavaumlaumlrsete toiminguteldquo ja bdquoreeksportimisega samavaumlaumlrsete toiminguteldquo regulatsioonid) Te notildeustute et Teenusepakkumistest (votildei nende otsestest toodetest) tulenevaid andmeid informatsiooni Tooteid javotildei materjale ei ekspordita otseselt votildei kaudselt eelmainitud seadustega vastuolus votildei neid ei kasutata nimetatud seadustes keelatud eesmaumlrkidel kaasa arvatud kuid mitte ainult tuuma- keemia- votildei biorelvade levitamine votildei raketitehnoloogia vaumlljaarendamine Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete uumllekande eksportimise votildei reeksportimise puhul kasutatud pakinimekirjadele aumlrilistele arvetele saatedokumentidele ja teistele dokumentidele lisate Te jaumlrgneva teate bdquoKaumlesolevad kaubad tehnoloogia tarkvara votildei riistvara (kaasa arvatud Integreeritud tarkvara ja Operatsioonisuumlsteem(id)) eksport toimus vastavuses Ameerika Uumlhendriikide Ekspordikontrolli regulatsioonidega ja rakenduvate ekspordiseadustega Uumlmbersuunamine vastuolus rakenduvate ekspordiseadustega on keelatudldquo

12 FORCE MAJEURE 12 VAumlAumlRAMATU JOtildeUD Neither of us shall be responsible for failure or

delay of performance if caused by an act of war hostility or sabotage act of God pandemic

Kumbki lepinguosaline ei vastuta lepingu mittetaumlitmise votildei selle hilinenud taumlitmise eest juhul kui mittetaumlitmise votildei hilinenud taumlitmise potildehjus on

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 9 hulgast 27

electrical internet or telecommunication outage that is not caused by the obligated party government restrictions (including the denial or cancellation of any export import or other license) other event outside the reasonable control of the obligated party We both will use reasonable efforts to mitigate the effect of a force majeure event If such event continues for more than 30 days either of us may cancel unperformed Service Offerings and affected orders upon written notice This section does not excuse either partyrsquos obligation to take reasonable steps to follow its normal disaster recovery procedures or Your obligation to pay for Products and Service Offerings ordered or delivered

sotildeda vaenutegevus sabotaaž loodusotildennetus elektri- Internetiuumlhenduse votildei sidevahendite toumlouml katkestus mida ei ole potildehjustanud teine lepinguosaline valitsuse kehtestatud piirangud (kaasa arvatud mistahes ekspordi impordi votildei muu litsentsi rahuldamata jaumltmine votildei tuumlhistamine) Muu suumlndmus mis on vaumlljaspool kohustatud lepingupoole motildeistlikku kontrolli Motildelemad lepinguosalised rakendavad motildeistlikke puumluumldlusi vaumlaumlramatu jotildeu suumlndmuse motildejude leevendamiseks Kui vaumlaumlramatu jotildeu potildehjustatud olukord kestab rohkem kui 30 paumleva siis votildeib kumbki pool kirjaliku teatise teel osutamata jaumlaumlnud Teenusepakkumised ja seonduvad tellimused tuumlhistada Selle osa saumltted ei vabasta lepinguosalisi kohustusest jaumlrgida motildeistlikus ulatuses oma tavapaumlraseid katastroofi protseduure ega vabasta Teid kohustusest tellitud votildei tarnitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest tasuda

13 GOVERNING LAW AND JURISDICTION 13 KOHALDATAV OtildeIGUS JA KOHTUALLUVUS The Master Agreement is governed by the

substantive and procedural laws of Estonia and You and Oracle agree to submit to the exclusive jurisdiction of and venue in the courts in Estonia in any dispute arising out of or relating to the Master Agreement

Potildehilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusotildeigusnorme ning Potildehilepingust tulenevate votildei sellega seonduvate vaidluste korral notildeustute Teie ja Oracle alluma taumlielikult Eesti Vabariigi kohtute kohtualluvusele ja kohtumotildeistmiskohale

14 NOTICE 14 TEAVITAMINE If You have a dispute with Oracle or if You wish to

provide a notice under the Indemnification section of these General Terms or if You become subject to insolvency or other similar legal proceedings You will promptly send written notice to Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn Attn Finance Director

Kui teie ja Oraclersquoi vahel on tekkinud vaidlus votildei te soovite esitada teate kaumlesolevas lepingus saumltestatud huumlvitamiskohustust kaumlsitleva jaotise kohaselt votildei teie suhtes on algatatud pankroti- votildei muu kohtumenetlus olete kohustatud viivitamata saatma selle kohta teate alljaumlrgneval aadressil Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn adresseerituna Finantsdirektorile

15 ASSIGNMENT 15 UumlLEANDMINE You may not assign the Master Agreement or give

or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings or an interest in them to another individual or entity If You grant a security interest in the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables the secured party has no right to use or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables and if You decide to finance Your acquisition of any Products andor any Service Offerings You will follow Oraclersquos policies regarding financing which are at httporaclecomcontracts The foregoing shall not be construed to limit the rights You may otherwise have with respect to the Linux operating system third party technology or Separately Licensed Third Party Technology licensed under open source or similar license terms

Potildehilepingu uumlleandmine votildei Programmide Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste votildei nende omandiotildeiguse andmine votildei uumllekanne teisele isikule votildei ettevotildettele pole lubatud Kui te kasutate Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid tagatisena siis puudub tagatud poolel otildeigus Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid kasutada votildei uumlle kanda ning kui Te otsustate finantseerida Toodete javotildei Teenusepakkumiste soetamist siis kohustute Te jaumlrgima Oraclersquoi finantseerimist puudutavaid reegleid mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Eelpool saumltestatu ei piira otildeigusi mis Teil votildeivad olla seoses Linuxi operatsioonisuumlsteemiga kolmanda osapoole tehnoloogiaga votildei Eraldi litsentsiga

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 10 hulgast 27

kolmanda osapoole tehnoloogiaga mille litsents kuulub avatud laumlhtekoodi votildei sarnaste litsentsitingimuste alla

16 OTHER 16 MUU 161 Oracle is an independent contractor and we agree

that no partnership joint venture or agency relationship exists between us We each will be responsible for paying our own employees including employment related taxes and insurance

161 Oracle on sotildeltumatu ettevotildetja ja pooled notildeustuvad et nende vahel puudub partnerlus uumlhine ettevotildetmine votildei agendisuhe Motildelemad pooled vastutavad ise toumloumltajatele tasumise eest ning toumloumltasudega seonduvate maksude ja kindlustuse eest

162 If any term of the Master Agreement is found to be

invalid or unenforceable the remaining provisions will remain effective and such term shall be replaced with a term consistent with the purpose and intent of the Master Agreement

162 Kui motildeni Potildehilepingu tingimus osutub kehtetuks votildei kohaldamatuks siis uumllejaumlaumlnud saumltted jaumlaumlvad kehtivaks ja eelpool kirjeldatud tingimus asendatakse tingimusega mis vastab Potildehilepingu eesmaumlrgile ja otstarbele

163 Except for actions for nonpayment or breach of

Oraclersquos proprietary rights no action regardless of form arising out of or relating to the Master Agreement may be brought by either party more than two years after the cause of action has accrued

163 Vaumllja arvatud notildeuded maksete tasumata jaumltmise votildei Oraclersquoi omandiotildeiguste rikkumise kohta tuleb potildehilepingust johtuvad votildei sellega seotud notildeuded olenemata nende vormist esitada teise osalise vastu kahe aasta jooksul paumlrast notildeude aluseks oleva suumlndmuse toimumist

164 Products and Service Offerings deliverables are

not designed for or specifically intended for use in nuclear facilities or other hazardous applications You agree that it is Your responsibility to ensure safe use of Products and Service Offerings deliverables in such applications

164 Tooted ja Teenusepakkumiste tarned pole kavandatud ega konkreetselt motildeeldud kasutamiseks tuumajaamades ega teistes ohtlikes rajatistes Te notildeustute et Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete ohutu kasutuse tagamine sellistes rajatistes on Teie kohustus

165 If requested by an authorized reseller on Your

behalf You agree Oracle may provide a copy of the Master Agreement to the authorized reseller to enable the processing of Your order with that authorized reseller

165 Volitud edasimuumluumlja paumlringu korral votildeib Oracle edastada volitatud edasimuumluumljale Potildehilepingu koopia et votildeimaldada Teie tellimuse taumlitmist nimetatud volitatud edasimuumluumlja vahendusel

166 You understand that Oraclersquos business partners

including any third party firms retained by You to provide consulting services are independent of Oracle and are not Oraclersquos agents Oracle is not liable for nor bound by any acts of any such business partner unless (i) the business partner is providing services as an Oracle subcontractor in furtherance of an order placed under the Master Agreement and (ii) only to the same extent as Oracle would be responsible for the performance of Oracle resources under that order

166 Te motildeistate et Oraclersquoi aumlripartnerid kaasa arvatud Teie poolt konsulteerimisteenuste eemaumlrgil palgatud kolmandate osapoolte ettevotildetted on Oraclersquoist sotildeltumatud ja ei ole Oraclersquoi agendid Oracle ei vastuta aumlripartnerite tegevuse eest ja pole sellega seotud vaumllja arvatud juhul kui (i) aumlripartner pakub teenuseid Oraclersquoi alltoumloumlvotildetjana taumlites Potildehilepingu kohaselt esitatud tellimust ja (ii) ainult sellises ulatuses milles Oracle vastutaks Oraclersquoi ressursside toimimise eest seonduva tellimuse alusel

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 11 hulgast 27

This Hardware Schedule (this Schedule H) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule H is attached The General Terms and this Schedule H together with the attached Schedules P are the Master Agreement This Schedule H shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Riistvara Lisa (kaumlesolev bdquoLisa Hldquo) on Lisa Uumlldtingimustele Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa H koos Uumlldtingimustega moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa H kehtivus lotildepeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildepedes

1 DEFINITIONS 1 MOtildeISTED

11 ldquoCommencement Daterdquo for the Hardware Operating System and Integrated Software refers to the date the Hardware is delivered For Integrated Software Options the Commencement Date refers to the date that Oracle accepts Your order for an Integrated Software Option

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab Riistvara Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara puhul Riistvara tarne kuupaumlevale Integreeritud valikulise tarkvara puhul viitab Jotildeustumiskuupaumlev kuupaumlevale mil Oracle Teie Integreeritud valikulise tarkvara tellimuse kinnitab

12 ldquoIntegrated Software Optionsrdquo refers to software or programmable code embedded in installed on or activated on the Hardware that requires one or more unit licenses that You must separately order and agree to pay additional fees Not all Hardware contains Integrated Software Options please refer to the Oracle Integrated Software Options License Definitions Rules and Metrics accessible at httpOraclecomcontracts

12 ldquoIntegreeritud valikuline tarkvaraldquo viitab Riistvarasse integreeritud installeeritud votildei sellel aktiveeritud tarkvarale votildei programmeeritavale koodile mis eeldab uumlht votildei enamat taumliendavat uumlksuse litsentsi mis tuleb eraldi tellida ja mille eest tuleb taumliendavalt tasuda Kotildeigi Riistvaradega ei kaasne Integreeritud valikulist tarkvara votildeimaliku konkreetsele Riistvarale rakenduva Integreeritud valikulise tarkvaraga tutvumiseks vaadake palun Oraclersquoi Integreeritud valikulise tarkvara maumlaumlratlusi reegleid ja meetrikat aadressil

(the ldquoIntegrated Software Options License Rulesrdquo) for the specific Integrated Software Options that may apply to specific Hardware Oracle reserves the right to designate new software features as Integrated Software Options in subsequent releases and that designation will be specified in the applicable documentation and in the Integrated Software Options License Rules

httpOraclecomcontracts

(bdquoIntegreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglidldquo) Oracle jaumltab endale otildeiguse maumlaumlratleda uusi tarkvara funktsioone jaumlrgnevates vaumlljalasetes Integreeritud valikulise tarkvarana Vastav maumlaumlratlus maumlrgitakse rakenduvasse dokumentatsiooni ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglitesse

13 Capitalized terms used but not defined in this Schedule H have the meanings set forth in the General Terms

13 Suure algustaumlhega motildeisted mida kasutatakse kuid ei defineerita kaumlesolevas Lisas H omavad Uumlldtingimustes saumltestatud taumlhendusi

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED

21 Your Hardware order consists of the following items Operating System (as defined in Your configuration) Integrated Software and all Hardware equipment (including components

21 Teie Riistvara tellimus koosneb jaumlrgnevatest esemetest Operatsioonisuumlsteem (vastavalt Teie konfiguratsioonis maumlaumlratletule) Integreeritud tarkvara ning kogu Riistvara varustus (kaasa

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 12 hulgast 27

options and spare parts) specified on the applicable order Your Hardware order may also include Integrated Software Options Integrated Software Options may not be activated or used until You separately order them and agree to pay additional fees

arvatud komponendid valikulised komponendid ja varuosad) mis on maumlrgitud rakenduvale tellimusele Teie Riistvara tellimus votildeib hotildelmata ka Integreeritud valikulist tarkvara Integreeritud valikuline tarkvara pole aktiveeritud ja seda ei saa kasutada enne kui Te selle eraldi tellite ning notildeustute maksma taumliendavaid tasusid

22 You have the right to use the Operating System delivered with the Hardware subject to the terms of the license agreement(s) delivered with the Hardware Current versions of the license agreements are located at httporaclecomcontracts You are licensed to use the Operating System and any Operating System updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware

22 Teil on otildeigus kasutada Riistvaraga koos tarnitud Operatsioonisuumlsteemi vastavalt Riistvaraga tarnitud litsentsilepingu(te) tingimustele Litsentsilepingute kehtivad versioonid on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Teil on litsents Operatsioonisuumlsteemi ja tehnilise toe kaudu hangitud Operatsioonisuumlsteemi uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana

23 You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software delivered with the Hardware subject to the terms of this Schedule H and the applicable documentation You are licensed to use that Integrated Software and any Integrated Software updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software Options that you separately order subject to the terms of this Schedule H the applicable documentation and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules are incorporated in and made a part of this Schedule H You are licensed to use those Integrated Software Options and any Integrated Software Options updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware To fully understand Your license right to any Integrated Software Options that You separately order You need to review the Integrated Software Options License Rules In the event of any conflict between the Master Agreement and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules shall take precedence

23 Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada Riistvaraga tarnitud Integreeritud tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele ja rakenduvale dokumentatsioonile Teil on litsents Integreeritud tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada eraldi tellitud Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele rakenduvale dokumentatsioonile ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitele kaumlesolev Lisa H hotildelmab ja sisaldab Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireegleid Teil on litsents Integreeritud valikulise tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud valikulise tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Eraldi tellitud Integreeritud valikulise tarkvara litsentsiotildeiguse taumlielikuks motildeistmiseks peate Te tutvuma Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitega Kui Potildehilepingu ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglite vahel esineb vastuolu siis on Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglid uumllimuslikud

24 The Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (or all three) may include separate works identified in a readme file notice file or the applicable documentation which are licensed under open source or similar license terms Your rights to use the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options under such terms are not restricted in any way by the Master Agreement including this Schedule H The appropriate terms associated with such separate works can be

24 Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (votildei kotildeik kolm) votildeivad hotildelmata readme failis teatise failis votildei rakenduvas dokumentatsioonis maumlrgitud eraldi elemente millel on avatud laumlhtekoodi litsents votildei sarnased litsentsitingimused Potildehileping kaasa arvatud kaumlesolev Lisa H ei piira mingil moel teie otildeigust kasutada Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt sellistele tingimustele Sellised eraldi elementidega seotud tingimused on vaumllja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 13 hulgast 27

found in the readme files notice files or in the documentation accompanying the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options

toodud readme failides teatise failides votildei Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tarnitud dokumentatsioonis

For GPLv2 LGPLv21 GPLv3 and LGPLv3 licensed code You received as binaries on physical media You may receive a copy of the source code (ldquosource coderdquo) on media via postal service by submitting a written request at httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Alternatively You can mail Your written request to Oracle Corporation Attn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Your request should include the name and version number of the Product Your name Your company name (if applicable) Your return mailing address and Your email address Certain source distributions require a fee for physical media in such case You will be sent details on the cost and payment procedure via email Your request must be sent within three (3) years of the date of Oraclersquos last delivery of the applicable Product or in the case of code licensed under the GPLv3 You may send a request for as long as Oracle offers spare parts or technical support for the applicable Product model This offer only applies if You received Your Operating System Integrated Software or Integrated Software Options on physical media

GPLv2 LGPLv21 GPLv3 ja LGPLv3 litsenseeritud fuumluumlsilistel andmekandljatel saabunud koodide puhul votildeite Te saada laumlhtekoodi (bdquolaumlhtekoodldquo) koopia andmekandjal posti teel esitades kirjaliku paumlringu aadressil httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Samuti votildeite Te saata oma kirjaliku paumlringu adressil Oracle CorporationAttn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Teie paumlring peab sisaldama Toote nime ja versiooni numbrit Teie nime Teie ettevotildette nime (vajadusel) Teie postiaadressi ning Teie e-posti aadressi Motildene laumlhtekoodi puhul notildeutakse fuumluumlsilise andmekandja eest tasu sellisel juhul saadetakse Teile tasu ja maksetoimingute andmed e-posti teel Teie paumlring peab olema saadetud kolme (3) aasta jooksul alates rakenduva Toote viimasest tarnest Oraclersquoi poolt GPLv3 litsentsiga laumlhtekoodi puhul saab paumlringut esitada seni kuni Oracle pakub vastavale Toote mudelile varuosasid votildei tehnilist tuge Kaumlesolev pakkumine kehtib ainult juhul kui Te saite Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikulise tarkvara fuumluumlsilisel andmekandjal

25 Upon payment for Hardware-related Service Offerings You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule H (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

25 Paumlrast Riistvaraga seonduvate Teenusepakkumiste eest tasumist on Teil mittevaumllistav mittevotildeotilderandatav litsentsitasuvaba taumlhtajatu piiratud otildeigus kasutada Oraclersquoi poolt vaumllja arendatut ja kaumlesoleva Lisa H kohaselt teile tarnitut (bdquotarneldquo) Teie aumlrisisesteks toiminguteks motildeningatele tarnetele votildeivad rakenduda taumliendavad tellimuses maumlrgitud litsentsitingimused

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 You may only make copies of the Operating

System Integrated Software and Integrated Software Options for archival purposes to replace a defective copy or for program verification You shall not remove any copyright notices or labels on the Operating System Integrated Software or Integrated Software Options You shall not decompile or reverse engineer (unless required by law for interoperability) the Operating System or Integrated Software

31 Koopiate tegemine Operatsioonisuumlsteemist Integreeritud tarkvarast ja Integreeritud valikulisest tarkvarast on lubatud uumlksnes arhiveerimiseks vigase koopia asendamiseks votildei programmi verifitseerimiseks Operatsioonisuumlsteemilt Integreeritud tarkvaralt votildei Integreeritud valikuliselt tarkvaralt autoriotildeiguse teatiste eemaldamine on keelatud Operatsioonisuumlsteemi votildei Integreeritud tarkvara dekompileerimine votildei poumloumlrdprojekteerimine pole lubatud (vaumllja arvatud seadustes saumltestatud juhtudel koostalitusvotildeime eesmaumlrgil)

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 14 hulgast 27

32 You acknowledge that to operate certain Hardware Your facility must meet a minimum set of requirements as described in the Hardware documentation Such requirements may change from time to time as communicated by Oracle to You in the applicable Hardware documentation

32 Te tunnistate et teatud Riistvaraga toumloumltamiseks peavad Teie tingimused vastama Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatud minimaalsetele notildeuetele Antud notildeudmised votildeivad aeg-ajalt muutuda vastavalt Oraclersquoi poolt rakenduvas Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatule

33 The prohibition on the assignment or transfer of the Operating System or any interest in it under section 15 of the General Terms shall apply to all Operating Systems licensed under this Schedule H except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Uumlldtingimuste punktist 15 tulenev Operatsioonisuumlsteemi votildei selle kaasosa uumlleandmise votildei votildeotilderandamise keeld rakendub kotildeigile kaumlesolevale Lisa H alusel litsenseeritud Operatsioonisuumlsteemidele vaumllja arvatud juhul kui keeldu ei saa seadusest tulenevalt rakendada

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

Oracle may include additional Programs on the Hardware (eg Exadata Storage Server software) You are not authorized to use those Programs unless You have a license specifically granting You the right to do so however You may use those additional Programs for trial non-production purposes for up to 30 days from the date of delivery provided that You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Oracle votildeib Riistvarale lisada taumliendavaid Programme (nt Exadata Storage Server tarkvara) Teil puudub otildeigus antud Programmide kasutamiseks vaumllja arvatud juhul kui Teil on konkreetselt vastavat luba andev litsents Te votildeite neid taumliendavaid Programme kasutada proovimiseks ja mitteaumlrilistel eesmaumlrkidel kuni 30 paumleva alates kohaletoimetamise kuupaumlevast tingimusel et prooviprogramme ei kasutata Programmide sisu javotildei funktsionaalsust puudutavate koolituste pakkumiseks kolmandatele osapooltele votildei sellistel kolmandate osapoolte koolitustel osalemiseks Kirjeldatud Programmide kasutamiseks 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel peate Te hankima vastavate Programmide litsentsid Oraclersquoilt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel motildene Programmi litsentsi mitte hankida siis lotildepetate Te vastavate Programmide kasutamise ja kustutate need koheselt Teie arvutisuumlsteemidest Proovimiseks litsenseeritud Programme pakutakse bdquonagu onldquo potildehimotildettel ja Oracle ei paku nendele Programmidele tehnilist tuge ega garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 Oracle Hardware and Systems Support acquired

with Your order may be renewed annually and if You renew Oracle Hardware and Systems Support for the same systems and same configurations for the first and second renewal years the technical support fee will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees

51 Teie tellimuses sisalduvat Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge saab iga-aastaselt uuendada ning kui Te uuendate Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tehnilist tuge samadele suumlsteemidele ja samadele konfiguratsioonidele siis esimesel ja teisel tehnilise toe uuendamise aastal ei totildeuse tehnilise toe tasu rohkem kui 5 votilderreldes eelnenud aasta tasuga

52 If ordered Oracle Hardware and Systems Support (including first year and all subsequent

52 Tellimisel pakutakse Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge (kaasa arvatud esimesel aastal

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 15 hulgast 27

years) is provided under Oraclersquos Hardware and Systems Support Policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The Oracle Hardware and Systems Support Policies are incorporated in this Schedule H and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle will not materially reduce the level of technical support services provided during the period for which fees for Oracle Hardware and Systems Support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for technical support services You may access the current version of the Oracle Hardware and Systems Support Policies at httporaclecomcontracts

ja kotildeigil jaumlrgnevatel aastatel) vastavalt tehnilise toe teenuste pakkumise ajal kehtivatele Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglitele Te notildeustute Oraclersquoiga koostoumloumld tegema ja vaumlljastama tehnilise toe teenuste pakkumiseks Oraclersquoile vajalikud ligipaumlaumlsud ressursid materjalid personali informatsiooni ja notildeusolekud Kaumlesolev Lisa H hotildelmab Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reegleid mis votildeivad Oraclersquoi aumlranaumlgemise jaumlrgi muutuda Oracle ei langeta oluliselt pakutavate tehnilise toe teenuste taset perioodi vaumlltel mille eest on tasutud Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe tasud Enne tehnilise toe teenuste tellimuse esitamist peaksite Te tutvuma vastavate reeglitega Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglite kehtiv versioon on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

53 Oracle Hardware and Systems Support is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

53 Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tugi hakkab kehtima Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse kuupaumlevast kui Riistvara saatmine pole vajalik

6 HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 RIISTVARAGA SEOTUD

TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Hardware-related Service Offerings under this Schedule H as listed in the Hardware-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Products owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Products

Lisaks tehnilisele toele saate Te vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellida piiratud arvu Riistvaraga seotud Teenusepakkumisi tuginedes Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste dokumendi loetelule mis asub aadressil httporaclecomcontracts Te notildeustute votildeimaldama Oraclersquoile informatsiooni ligipaumlaumlsu ja taumlieliku heauskse koostoumlouml mis on motildeistlikult vajalik et Oracle saaks Teenusepakkumisi osutada ning Teie viite omalt poolt laumlbi tellimuses Teie kohustusena maumlrgitud tegevused Kui Oracle vajab Teenusepakkumiste osutamise kaumligus ligipaumlaumlsu teise tarnija toodetele mis on osa Teie suumlsteemist siis vastutate Teie kotildeigi saumlaumlraste toodete ja notildeutud litsentsiotildeiguste hankimise eest mis on Oraclersquoile vajalikud Teie nimel saumlaumlrastele toodetele ligi paumlaumlsemiseks Osutatud Teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie litsentsiga Oraclersquoi omatavate votildei levitatavate Toodete kasutamiseks mille Te omandate eraldi tellimusega Selliste Toodete kasutamisel allute Te tellimuses viidatud lepingule

7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND

EXCLUSIVE REMEDIES 7 GARANTIID KOHUSTUSTEST LOOBUMINE

JA PIIRATUD HEASTAMISVAHENDID

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 16 hulgast 27

71 Oracle provides a limited warranty (ldquoOracle Hardware Warrantyrdquo) for (i) the Hardware (ii) the Operating System and the Integrated Software and the Integrated Software Options and (iii) the Operating System media the Integrated Software media and the Integrated Software Options media (ldquomediardquo and (i) (ii) and (iii) collectively ldquoHardware Itemsrdquo) Oracle warrants that the Hardware will be free from and using the Operating System and Integrated Software and Integrated Software Options will not cause in the Hardware material defects in materials and workmanship for one year from the date the Hardware is delivered to You Oracle warrants that the media will be free from material defects in materials and workmanship for a period of 90 days from the date the media is delivered to You You may access a more detailed description of the Oracle Hardware Warranty at httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (ldquoWarranty Web Pagerdquo) Any changes to the Oracle Hardware Warranty specified on the Warranty Web Page will not apply to Hardware or media ordered prior to such change The Oracle Hardware Warranty applies only to Hardware and media that have been (1) manufactured by or for Oracle and (2) sold by Oracle (either directly or by an Oracle-authorized distributor) The Hardware may be new or like new The Oracle Hardware Warranty applies to Hardware that is new and Hardware that is like-new which has been remanufactured and certified for warranty by Oracle

71 Oracle annab piiratud garantii (bdquoOraclersquoi riistvara garantiildquo) (i) Riistvarale (ii) Operatsioonisuumlsteemile ja Integreeritud tarkvarale ja Integreeritud valikulisele tarkvarale ning (iii) Operatsioonisuumlsteemi andmekandjatele Integreeritud tarkvara andmekandjatele ja Integreeritud valikulise tarkvara andmekandjatele (bdquoandmekandjadldquo ning (i) (ii) ja (iii) koondnimetajaga bdquoRiistvara esemedldquo) Oracle garanteerib et riistvara materjalid ja kooste on vigadeta uumlhe aasta kestel alates kuupaumlevast mil riistvara teile kohale toimetati operatsioonisuumlsteemi ja integreeritud tarkvara ning Integreeritud tarkvara kasutamine ei potildehjusta nimetatud riistvaravigade tekkimist Oracle garanteerib et fuumluumlsilisel andmekandjal meedia on vaba defektidest ja toumloumlkindel 90 paumleva jooksul alates hetkest mil fuumluumlsiline andmekandja on teile kohale toimetatudOraclersquoi Riistvara garantii detailsem kirjeldus on kaumlttesaadav aadressil httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (bdquoGarantii veebilehtldquo) Garantii veebilehel vaumllja toodud muudatused Oraclersquoi Riistvara garantiis ei kehti enne muudatuste tegemist tellitud Riistvarale votildei andmekandjatele Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib uumlksnes Riistvarale ja andmekandjatele mis on (1) toodetud Oraclersquoi poolt votildei Oraclersquoi tarbeks ja (2) Oraclersquoi poolt muumluumldud (otse votildei volitatud edasimuumluumlja vahendusel) Riistvara votildeib olla uus votildei nagu uus Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib Riistvarale mis on uus ja Riistvarale mis on nagu uus ning Oraclersquoi poolt taastoodetud ja garantiikotildelbulikuks tunnistatud

72 Oracle also warrants that technical support

services and Hardware-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule H will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Hardware-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Hardware-related Service Offerings

72 Lisaks garanteerib Oracle et vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellitud ja pakutud tehnilise toe teenused ja Riistvaraga seotud Teenusepakkumised (nagu mainitud uumlleval lotildeigu 6) osutatakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivatele standarditele Te kohustute teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste garantii puudujaumlaumlkidest 90 paumleva jooksul alates puuduliku tehnilise toe teenuse votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumise kuupaumlevast

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (i) THE REPAIR OR AT ORACLErsquoS OPTION AND EXPENSE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR IF SUCH REPAIR OR REPLACEMENT IS NOT REASONABLY ACHIEVABLE THE REFUND OF THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM AND THE REFUND OF ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID

73 UumlLALNIMETATUD GARANTIIDE RIKKUMISE KORRAL ON TEIE PIIRATUD HEASTAMISVAHENDIKS JA ORACLErsquoI TERVIKVASTUTUSEKS (i) DEFEKTSE RIISTVARA ESEME PARANDAMINE VOtildeI ORACLErsquoI VALIKUL JA KULUDEGA DEFEKTSE RIISTVARA ESEME ASENDAMINE VOtildeI KUI PARANDAMINE VOtildeI ASENDAMINE POLE MOtildeISTLIKULT SAAVUTATAV SIIS DEFEKTSE RIISTVARA ESEME EEST ORACLErsquoILE TASUTUD MAKSETE TAGASTAMINE JA DEFEKTSE RIISTVARA

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 17 hulgast 27

FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR (ii) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS WITH RESPECT TO THE ABOVE ITEMS INCLUDING ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ESEME EEST TASUTUD KASUTAMATA TEHNILISE TOE TASUDE ETTEMAKSU TAGASTAMINE VOtildeI (ii) DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE TAASOSUTAMINE VOtildeI KUI ORACLE EI SUUDA PUUDUST AumlRILISELT MOtildeISTLIKUL MOEL OLULISELT PARANDADA SIIS ON TEIL OtildeIGUS LOtildePETADA DEFEKTSED RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED JA NOtildeUDA ORACLErsquoILE TAGASI DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE EEST MAKSTUD TASUD SEADUSES LUBATUD MAumlAumlRAL ON KAumlESOLEVAD GARANTIID VAumlLISTAVAD JA EELNIMETATUD ESEMETELE EI KEHTI TEISI OTSESEID VOtildeI ISEENESESTMOtildeISTETAVAID GARANTIISID VOtildeI TINGIMUSI KAASA ARVATUD TURUKOtildeLBULIKKUSE JA KINDLA EESMAumlRGI SOBIVUSE GARANTIID VOtildeI TINGIMUSED

74 Replacement units for defective parts or Hardware Items replaced under the Oracle Hardware Warranty may be new or like new quality Such replacement units assume the warranty status of the Hardware into which they are installed and have no separate or independent warranty of any kind Title in all defective parts or Hardware Items shall transfer back to Oracle upon removal from the Hardware

74 Oraclersquoi Riistvara garantiist tulenevalt vaumlljastatud defektsete osade votildei Riistvara esemete asendusuumlksused votildeivad olla uued votildei nagu uued Asendatud osad kuuluvad selle Riistvara garantii alla kuhu need installeeritakse ning neil puudub eraldiseisev votildei sotildeltumatu garantii mistahes kujul Kotildeigi defektsete osade votildei Riistvara esemete omandiotildeigus laumlheb nende Riistvarast eemaldamisel tagasi Oraclersquoile

75 ORACLE DOES NOT WARRANT UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OPERATION OF THE HARDWARE OPERATING SYSTEM INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATED SOFTWARE OPTIONS OR MEDIA

75 ORACLE EI GARANTEERI RIISTVARA OPERATSIOONISUumlSTEEMI INTEGREERITUD TARKVARA INTEGREERITUD VALIKULISE TARKVARA VOtildeI ANDMEKANDJATE KATKEMATUT VOtildeI VEATUT TOIMIMIST

76 No warranty will apply to any Hardware Operating System Integrated Software Integrated Software Options or media which has been

a modified altered or adapted without Oraclersquos written consent (including modification or removal of the OracleSun serial number tag on the Hardware)

b maltreated or used in a manner other than in accordance with the relevant documentation

c repaired by any third party in a manner which fails to meet Oraclersquos quality standards

d improperly installed by any party other than Oracle or an authorized Oracle certified installation partner

e used with equipment or software not covered by an Oracle warranty to the extent that the problems are attributable to such use

f relocated to the extent that problems are

76 Garantii ei rakendu Riistvarale Operatsioonisuumlsteemile Integreeritud tarkvarale Integreeritud valikulisele tarkvarale votildei andmekandjatele mida on

a modifitseeritud muudetud votildei kohandatud ilma Oraclersquoi kirjaliku notildeusolekuta (kaasa arvatud Riistvaral oleva OracleSun seerianumbri sildi modifitseerimine votildei eemaldamine)

b vaumlaumlrkasutatud votildei kasutatud moel mis pole vastavuses seonduva dokumentatsiooniga

c parandanud kolmas osapool moel mis pole vastavuses Oraclersquoi kvaliteedistandarditega

d ebaotildeigelt installeerinud mistahes teine osapool peale Oracleacutei votildei Oraclersquoi volitatud installeerimispartner

e kasutatud seadmetega votildei tarkvaraga mis ei kuulu Oraclersquoi garantii alla kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane kasutamine

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 18 hulgast 27

attributable to such relocation g used directly or indirectly in supporting

activities prohibited by US or other national export regulations

h used by parties appearing on the then-current US export exclusion list

i relocated to countries subject to US trade embargo or restrictions

j used remotely to facilitate any activities for parties or in the countries referenced in 76(h) and 76(i) above or

k purchased from any entity other than Oracle or an Oracle authorized reseller

f uumlmberpaigutatud kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane uumlmberpaigutamine

g kasutatud otseselt votildei kaudselt Ameerika Uumlhendriikide votildei teiste riiklike ekspordimaumlaumlrustega keelatud tegevuste toetamiseks

h kasutanud vastaval ajahetkel kehtivas Ameerika Uumlhendriikide ekspordipiirangu nimekirjas maumlrgitud osapooled

i uumlmberpaigutatud riikidesse millele rakendub Ameerika Uumlhendriikide kaubandusembargo votildei ndashpiirang

j kasutatud kaudselt punktides 76(h) ja 76(i) viidatud isikute tegevuse votildeimaldamiseks votildei viidatud riikides votildei

k soetatud mistahes teiselt uumlksuselt kui Oracle votildei Oraclersquoi volitatud edasimuumluumlja

77 The Oracle Hardware Warranty does not apply to normal wear of the Hardware or media The Oracle Hardware Warranty is extended only to the original purchaser or original lessee of the Hardware and may be void in the event that title to the Hardware is transferred to a third party

77 Oraclersquoi Riistvara garantii ei kehti Riistvara votildei fuumluumlsilise andmekandja tavapaumlrasele kulumisele Oraclersquoi Riistvara garantii laieneb uumlksnes Riistvara algsele ostjale votildei algsele rentnikule ning votildeib kaotada kehtivuse Riistvara omandiotildeiguse uumllekandmisel kolmandale osapoolele

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Service Offerings (including technical support) related to the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options (b) licenses of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options ordered under this Schedule H and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

45-paumlevase kirjaliku etteteatamisajaga on Oracle`l otildeigus auditeerida Teie Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutust Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistliku abi osutama ja tagama ligipaumlaumlsu informatsioonile Eelnimetatud auditeerimine ei tohi segada ebamotildeistlikult Teie tavapaumlraseid aumlritoiminguid Te kohustute tasuma 30 paumleva jooksul paumlrast kirjalikku teatist kotildeik tasud mis tulenevad Teie litsentsiotildeigusi uumlletavast Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutusest Tasumata jaumltmise korral on Oraclersquoil otildeigus lotildepetada (a) Operatsioonisuumlsteemiga Integreeritud tarkvaraga ja Integreeritud valikulise tarkvaraga seotud Teenusepakkumised (kaasa arvatud tehniline tugi) (b) vastavalt kaumlesolevale Lisale H ja seonduvatele lepingutele tellitud Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsid javotildei (c) Potildehilepingu Te notildeustute et Oracle ei vastuta Teile seoses auditeerimisel osutatud koostoumloumlga tekkinud kulude eest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery Installation and Acceptance of 91 Riistvara tarne installeerimine ja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 19 hulgast 27

Hardware vastuvotildetmine

911 You are responsible for installation of the Hardware unless You purchase installation services from Oracle for that Hardware

911 Te vastutate Riistvara installeerimise eest vaumllja arvatud juhul kui Te ostate Oraclersquoilt vastava Riistvara installeerimise teenused

912 Oracle will deliver the Hardware to the delivery address specified by You on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified on the order The applicable country specific Hardware shipping terms are located in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

912 Oracle tarnib Riistvara Teie poolt ostudokumendil maumlrgitud aadressile votildei tellimusel maumlrgitud asukohta kui Teie ostudokumendil puudub kohaletoimetamise aadress Konkreetsete riikide kohta kehtivad Riistvara tarnetingimused on kaumlttesaadavad Tellimis- ja tarneimisreeglitesmis on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

913 Acceptance of the Hardware is deemed to occur on delivery

913 Riistvara vastuvotildetmine loetakse toimunuks kohaletoimetamisel

914 Oracle may make and invoice You for partial deliveries

914 Oracle votildeib teha teile osalisi tarneid ja esitada nende eest arveid

915 Oracle may make substitutions and modifications to the Hardware that do not cause a material adverse effect in overall Hardware performance

915 Oracle votildeib teha Riistvara juures tooteasendusi ja modifikatsioone mis ei oma olulist negatiivset motildeju Riistvara uumlldisele jotildeudlusele

916 Oracle will use its reasonable commercial efforts to deliver the Hardware within a timeframe that is consistent with Oraclersquos past practices regarding the amount and type of Hardware that You have ordered

916 Oracle teeb motildeistlikke aumlrilisi puumluumldlusi Riistvara tarnimiseks ajavahemiku vaumlltel mis vastab Oraclersquoi varasematele praktikatele sotildeltuvalt Teie poolt tellitud Riistvara kogusest ja tuumluumlbist

92 Transfer of Title 92 Omandiotildeiguse uumlleminek

Title to the Hardware will transfer upon delivery Riistvara omandiotildeigus laumlheb uumlle kaumlttetoimetamisel

93 Territory 93 Territoorium

The Hardware shall be installed in the countrycountries that You specify as the delivery location on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified in the order

Riistvara installeeritakse Teie poolt ostudokumendil kohaletoimetamise asukohana maumlrgitud riigisriikides votildei tellimusel maumlrgitud asukohas kui Teie ostudokumendil puudub tarneaadress

94 Pricing Invoicing and Payment Obligation 94 Hinnastamine arveldamine ja maksekohustus

941 You may change a Hardware order prior to shipment subject to the then current change order fee as established by Oracle from time to time The applicable change order fees and a

941 Teil on otildeigus Riistvara tellimust enne tarnet muuta vastavalt antud hetkel kehtivale Oraclersquoi poolt saumltestatud tellimuse muutmise tasule Kehtivad tellimuse muutmise tasud ja lubatud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 20 hulgast 27

description of allowed changes are defined in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

muudatuste kirjeldus on toodud bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo mida saab vaadata aadressil httporaclecomcontracts

942 In entering into payment obligations under an order You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Hardware Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

942 Tellimusest tulenevaid maksekohustusi votildettes annate Te notildeusoleku ja kinnitate et Te ei ole arvestanud mistahes Riistvara Programmi votildei uuenduste saadavusele tulevikus Aga (a) kui Te tellite tehnilise toe siis eelnev lause ei vabasta Oraclersquoit kohustusest pakkuda Potildehilepingust tulenevalt votildeimalusel tehnilist tuge vastavalt Oraclersquoi antud ajahetkel kehtivatele tehnilise toe reeglitele ja (b) eelnev lause ei muuda Teile tellimusega ja Potildehilepinguga antud otildeigusi

943 Hardware and Integrated Software Options fees are invoiced as of the respective Commencement Dates

943 Riistvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tasude arveldamine toimub vastavast Jotildeustumiskuupaumlevast

944 Hardware-related Service Offering fees are invoiced in advance of the Hardware-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Hardware-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

944 Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste tasud arveldatakse enne Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamist ettemaksuarvetena konkreetsed tehnilise toe tasud arveldatakse iga aasta etteulatuvalt Kotildeigi Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamise periood algab Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse alguskuupaumlevast kui Riistvara tarne pole vajalik

945 In addition to the prices listed on the order Oracle will invoice You for any applicable freight charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes notwithstanding any express or implied provision in the ldquoIncotermsrdquo referenced in the Order and Delivery Policies The Order and Delivery Policies may be accessed at httporaclecomcontracts

945 Lisaks loetletud hindadele esitab Oracle teile arve igasuguste kohaldatavate veotasude votildei maksude kohta ja niisuguste tasude ja maksude tasumine on teie kohustuseks hoolimata uumlhestki bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo viidatud rahvusvahelise reeglistiku bdquoIncotermsrdquo selgesotildenalisest votildei eeldatavast saumlttest bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildettedrdquo on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 21 hulgast 27

This Program Schedule (this ldquoSchedule P) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule P is attached The General Terms and this Schedule P together withthe attached Schedule H are the Master Agreement This Schedule P shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Lisa programmidele (bdquoLisa Pldquo) on Uumlldtingimuste lisa Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa P moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa P kehvitus lotildeppeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildeppedes

1 DEFINITIONS 1 DEFINITSIOONID

11 ldquoCommencement Daterdquo refers to the date of shipment of tangible media or the effective date of the order if shipment of tangible media is not required

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab fuumluumlsiliste andmekandjate postituskuupaumlevale votildei tellimuse esitamise tegelikule kuupaumlevale kui materiaalsete andmekandjate saatmine pole notildeutud

12 Capitalized terms used but not defined in this

Schedule P have the meanings set forth in the General Terms

12 Lisas P kasutatud kuid mitte defineeritud tingimused omavad taumlhendust uumlldtingimuste motildettes

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED 21 Upon Oraclersquos acceptance of Your order You have

the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual (unless otherwise specified in the order) limited right to use the Programs and receive any Program-related Service Offerings You ordered solely for Your internal business operations and subject to the terms of the Master Agreement including the definitions and rules set forth in the order and the Program Documentation If accepted Oracle will notify You and this notice will include a copy of Your Master Agreement

21 Teie tellimuse kinnitamisel Oraclersquoi poolt saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise (kui just tellimuses pole teisiti kokku lepitud) piiratud otildeiguse kasutada programme ja saada programmiga seotud teenusepakkumisi mille Te tellisite ainuuumlksi Teie enda aumlrisisesteks tegevusteks ning kohustute jaumlrgima raamlepingu tingimusi kaasaarvatud definitsioonid ja reeglid mis tellimuse ja programmi dokumentidega kaasas kaumlivad Tellimuse heakskiitmisel saadab Oracle teile vastava sisuga teate milles on teie raamlepingu eksemplar

22 Upon payment for Program-related Service Offerings

You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule P (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

22 Paumlrast programmidega seotud teenusepakkumiste eest tasumist saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise piiratud otildeiguse kasutada oma aumlrisiseste toimingute tegemiseks kotildeiki Oraclersquoi poolt vaumllja toumloumltatud ning Teile Lisa P kohaselt tarnitud vahendeid (bdquovahendidldquo) samas teatud vahenditele votildeivad kohalduda tellimuses sisalduvad lisalitsentsitingimused

23 You may allow Your agents and contractors

(including without limitation outsourcers) to use the Programs and deliverables for Your internal business operations and You are responsible for their compliance with the General Terms and this Schedule P in such use For Programs that are specifically designed to allow Your customers and suppliers to interact with You in the furtherance of Your internal

23 Te votildeite lubada oma esindajatel ja lepingulistel toumloumltajatel (ilma piiranguteta lisaks ka allhankijatel) kasutada programme ja vahendeid oma aumlrisiseste toimingute teostamiseks ning Te olete vastutav selle eest et nendepoolsed uumlldtingimusted ning kaumlesolev Lisa P oleksid vastavuses Programmide puhul mis on spetsiaalselt Teie ja Teie klientide vahelise aumlrialase suhtluse jaoks loodud on taoline kasutus

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 22 hulgast 27

business operations such use is allowed under the General Terms and this Schedule P

lubatud uumlldtingimuste aluses ning kaumlesoleva Lisa P motildeistes

24 You may make a sufficient number of copies of each

Program for Your licensed use and one copy of each Program media

24 Te votildeite teha litsentsitud kasutamiseks igast programmist vajaliku arvu koopiaid ning uumlhe koopia igast programmi andmekandjast

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 The Programs may contain or require the use of third

party technology that is provided with the Programs Oracle may provide certain notices to You in Program Documentation readmes or notice files in connection with such third party technology Third party technology will be licensed to You either under the terms of the Master Agreement or if specified in the Program Documentation readmes or notice files under Separate Terms Your rights to use Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms are not restricted in any way by the Master Agreement However for clarity notwithstanding the existence of a notice third party technology that is not Separately Licensed Third Party Technology shall be deemed part of the Programs and is licensed to You under the terms of the Master Agreement

31 Programmid votildeivad sisaldada votildei vajada kolmandate osapoolte tehnoloogiat millega on programmid varustatud Oracle votildeib varustada Teid teatud teadetega programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei taoliste kolmandate osapoolte tehnoloogia infofailides Kolmandate osapoolte tehnoloogia litsentsitakse Teile kas raamlepinguga votildei kui on taumlpsustatud programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei infofailides eritingimuste alusel Teie otildeigusi kasutada eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel ei ole raamlepinguga kuidagi piiratud Samas selgituseks hoolimata teate olemasolust kolmanda osapoole tehnoloogia mis ei ole eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogia loetakse programmide alla kuuluvaks ning litsentsitakse teile raamlepingu tingimustel

If You are permitted under an order to distribute the Programs You must include with the distribution all such notices and any associated source code for Separately Licensed Third Party Technology as specified in the form and to the extent such source code is provided by Oracle and You must distribute Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms (in the form and to the extent Separate Terms are provided by Oracle) Notwithstanding the foregoing Your rights to the Programs are solely limited to the rights granted in Your order

Kui Teil on lubatud tellimuse potildehjal programme levitada peate Te levitamise juures edasi andma kotildeik taolised teated ja kotildeik eraldi litsentsitakse kolmandate osapoolte tehnoloogiaga seotud laumlhtekoodid samas formaadis ning ulatuses nagu Oraclersquoi poolt on Teile antud ja Te peate levitama eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel (samas formaadis ning ulatuses nagu Oracle Teile edasi andis) Hoolimata eelmainitust on Teie otildeigused programmidele on piiratud ainult nendele otildeigustele mis on Teie tellimuses lubatud

32 You may not

a remove or modify any Program markings or any notice of Oraclersquos or its licensorsrsquo proprietary rights

b make the Programs or materials resulting from the Service Offerings available in any manner to any third party for use in the third partyrsquos business operations (unless such access is expressly permitted for the specific Program license or materials from the Service Offerings you have acquired)

c cause or permit reverse engineering (unless required by law for interoperability) disassembly or decompilation of the Programs (the foregoing prohibition includes but is not limited to review of data structures or similar materials produced by Programs)

32 Te ei tohi

a eemaldada ega modifitseerida uumlhtegi programmi markeeringut ega uumlhtegi Oraclersquoi teadet votildei litsentsiandja omandiotildeigust

b teha programme votildei teenusepakkumisest tulenevaid materjale kaumlttesaadavaks kolmandale isikule kasutamiseks kolmanda isiku aumlritegevuses (vaumllja arvatud kui selline juurdepaumlaumls on eraldi lubatud kindla programmi litsentsi votildei teenusepakkumisest tulenevate materjalide juures)

c potildehjustada votildei lubada poumloumlrdprojekteerimist (vaumllja arvatud juhul kui seadus notildeuab koostalitlust) demonteerimist votildei programmide dekompileerimist (eelmainitud keeld sisaldab aga ei ole piiratud andmestruktuuride votildei sarnaste programmi poolt loodud materjalide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 23 hulgast 27

d disclose results of any Program benchmark tests without Oraclersquos prior written consent

laumlbivaatuseks) d avalikustada programmi votilderdlusaluse teste ilma

Oraclersquoi eelneva kirjaliku notildeusolekuta 33 The prohibition on the assignment or transfer of the

Programs or any interest in them under section 15 of the General Terms shall apply to all Programs licensed under this Schedule P except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Programmi loovutamise votildei uumlleandmise keeld votildei muu huvi nende vastu kehtib uumlldtingimuste lotildeigu 15 kohaselt kotildeigile programmidele mis on kaumlesoleva Lisa P alusel litsentsitud vaumllja arvatud selles ulatuses kui selline keeld on kohaldamatu kehtivate seaduste totildettu

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

You may order trial Programs or Oracle may include additional Programs with Your order which You may use for trial non-production purposes only You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs You have 30 days from the Commencement Date to evaluate these Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Te votildeite tellida prooviprogramme votildei Oracle votildeib kaasa arvata Teie tellimusele lisaprogramme mida Te votildeite kasutada katsetuseks aga mitte aumlrilisel otstarbel Te ei votildei kasutada prooviprogramme et varustada votildei osaleda kolmanda osapoole programmi sisu javotildei funktsionaalsuse teemalisel koolitusel Programme on aega hinnata 30 paumleva alates tarnekuupaumlevast Nimetatud programmide kasutamiseks paumlrast 30-paumlevast katseperioodi peate te hankima litsentsi nende programmide jaoks kas Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate mitte hankida litsentsi uumlhelegi programmile 30-paumlevase katseaja lotildeppedes peate Te lotildepetama iga sellise programmi kasutamise ning kustutama need oma arvutist Proovimiseks motildeeldud programmid antakse n-ouml olemasoleval kujul ja Oracle ei paku neile tehnilist tuge ega anna neile garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 For purposes of an order technical support consists

of Oraclersquos annual technical support services You may have ordered from Oracle or an authorized reseller for the Programs If ordered annual technical support (including first year and all subsequent years) is provided under Oraclersquos technical support policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The technical support policies are incorporated in this Schedule P and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle policy changes will not result in a material reduction in the level of technical support services provided for supported Programs during the period for which fees for technical support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for the applicable technical support services You may access the current version of the technical support policies at httporaclecomcontracts

51 Tellimuse eesmaumlrkide jaoks koosneb Oraclersquoi tehniline tugi iga-aastasest tehnilise toe teenusest mida Te votildeite olla programmide jaoks tellinud Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Tellimisel pakutakse iga-aastast tehnilist tuge (sh esimesel aastal ja kotildeikidel jaumlrgnevatel aastatel) teenuse osutamise ajal kehtivate Oraclersquoi tehnilise toe reeglite kohaselt Te notildeustute tegema koostoumloumld Oraclersquoga ning kindlustama juurdepaumlaumlsu ressursid materjalid isikkoosseisu informatsiooni ning notildeusoleku mida Oracle notildeuab et teostada tehnilise toe teenuseid Tehnilise toe eeskirjad sisalduvad kaumlesolevas Lisas P ning Oracle votildeib neid oma otsusel muuta Samas Oraclersquoi eeskirjade muutumine ei too endaga kaasa programmidele tellitud tehnilise toe teenuste vaumlhenemist ajal mil tehnilise toe tasud on makstud Enne teenuse tellimisdokumendi vormistamist tuleks tutvuda reeglitega Kehtivad tehnilise toe reeglid asuvad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 24 hulgast 27

52 Technical support is effective upon the

Commencement Date unless otherwise stated in Your order If Your order was placed through the Oracle Store the effective date is the date Your order was accepted by Oracle

52 Tehniline tugi on kehtiv alates jotildeustumiskuupaumlevast kui ei ole tellimuses notildeutud teisiti Kui Teie tellimus esitati Oraclersquoi poe kaudu on kehtivuse alguseks kuupaumlev mil Oracle tellimuse vastu votildettis

53 Software Update License amp Support (or any

successor technical support offering to Software Update License amp Support ldquoSULSrdquo) acquired with Your order may be renewed annually and if You renew SULS for the same number of licenses for the same Programs for the first and second renewal years the fee for SULS will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees If Your order is fulfilled by an authorized reseller the fee for SULS for the first renewal year will be the price quoted to You by Your authorized reseller the fee for SULS for the second renewal year will not increase by more 5 over the prior years fees

53 Teie tellimuse alusel omandatud Software Update Licence amp Support (votildei mis tahes jaumlrgnev tehnilise toe pakkumine edaspidi bdquoSULSldquo) on igal aastal uuendatav ja juhul kui te uuendate SULS-i sama arvu litsentside jaoks samades programmides ei suurene esimese ja teise aasta SULS-i uuendamise tasu rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest Kui teie Tellimus oli tehtud autoriseeritud edasimuumluumlja kaudu siis on SULS tasu aluseks esimesel uuendamise aastal Teie volitatud edasimuumluumlja poolt teile kehtestatud hind SULS tasu teise aasta uuenduse eest ei totildesteta rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest

54 If You decide to purchase technical support for any

Program license within a license set You are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set You may desupport a subset of licenses in a license set only if You agree to terminate that subset of licenses The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination Oraclersquos license set definition is available in the current technical support policies If You decide not to purchase technical support You may not update any unsupported Program licenses with new versions of the Program

54 Kui Te otsustate osta tehnilist tuge ainult motildenele programmi litsentsile kogu komplektist olete Te kohustatud ostma tehnilist tuge samal tasemel kotildeigile litsentsidele antud litsentside komplektis Te votildeite tuumlhistada osade litsentside tehnilise toe ainult siis kui Te notildeustute lotildepetama selle litsentsgrupi kasutamise Allesjaumlaumlvate litsentside tasud kujunevad tellimuse tuumlhistamise ajal kehtivate tehnilise toe reeglite alusel Oraclersquoi litsentsikomplekti motildeiste on saumltestatud kehtivates tehnilise toe eeskirjades Kui otsustate tehnilist tuge mitte tellida ei tohi te ilma toeta programmilitsentse programmi uute redaktsioonidega uuendada

6 PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Program-related Service Offerings under this Schedule P as listed in the Program-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Programs owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Programs

Lisaks tehnilisele toele votildeite Te tellida piiratud arvul programmiga seotud teenusepakkumisi kaumlesoleva Lisa P alusel ning vastavuses programmiga seotud teenusepakkumiste dokumendis vaumlljatooduga mis asub httporaclecomcontracts Te notildeustute pakkuma Oraclersquole kogu informatsiooni ligipaumlaumlsu ning heas usus koostoumloumld mis on motildeistlikult vajalik et votildeimaldada Oraclersquol edastada need teenusepakkumised ning Te viite laumlbi need toimingud oma vastutusel Kui nende teenusepakkumise toimingute laumlbiviimise ajal vajab Oracle ligipaumlaumlsu motildene muu tarnija toodetele mis Teie suumlsteemi osaks on vastutate Te kotildeigi Oraclersquole vajalike taoliste toodete ja vastavate litsentside hankimise eest et neile Teie nimel ligi paumlaumlseda Pakutavad teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie nende programmide mis on Oraclersquoi omad votildei Oraclersquoi poolt levitatud kasutamise litsentsiga mille Te omandate eraldi tellimuse alusel Tellimusel viidatatud kokkulepe kirjeldab Teie taoliste programmide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 25 hulgast 27

kasutamist 7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND EXCLUSIVE

REMEDIES 7 GARANTIID LOOBUMISKLAUSLID JA

EKSKLUSIIVSED MEETMED 71 Oracle warrants that a Program licensed to You will

operate in all material respects as described in the applicable Program Documentation for a period of one year after delivery (ie via physical shipment or electronic download) You must notify Oracle of any Program warranty deficiency within one year after delivery Oracle also warrants that technical support services and Program-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule P will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Program-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Program-related Service Offerings

71 Oracle garanteerib et Teile litsentsitud programm toumloumltab kotildeigis tingimustes mida kirjeldatakse programmi dokumentatsioonis vaumlhemalt uumlhe aasta vaumlltel paumlrast tarnimist (st kas fuumluumlsilist saatmist votildei elektroonilist allalaadimist) Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit programmi kotildeigist garantii alla kuuluvatest puudustest uumlhe aasta jooksul paumlrast tarnet Lisaks garanteerib Oracle et tellitud ja Lisa P alusel pakutavaid tehnilise toe teenuseid ja programmiga seotud teenusepakkumisi (nagu mainitud uumlleval lotildeigus 6) pakutakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivate standarditega Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei programmiga seotud teenusepakkumiste garantii puudustest 90 paumleva jooksul puuduliku tehnilise toe teenuse votildei programmiga seotud teenusepakkumise osutamisest alates

72 ORACLE DOES NOT GUARANTEE THAT THE

PROGRAMS WILL PERFORM ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT ORACLE WILL CORRECT ALL PROGRAM ERRORS

72 ORACLE EI GARANTEERI ET PROGRAMMID TOumlOumlTAVAD VEAVABALT VOtildeI KATKESTUSTETA VOtildeI ET ORACLE PARANDAB KOtildeIK PROGRAMMI VEAD

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE

WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (A) THE CORRECTION OF PROGRAM ERRORS THAT CAUSE BREACH OF THE WARRANTY OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE ERRORS OF THE APPLICABLE PROGRAM LICENSE IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END YOUR PROGRAM LICENSE AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE PROGRAM LICENSE AND ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID FOR THE PROGRAM LICENSE OR (B) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS

73 UumlLALTOODUD GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISE KORRAL ON TEIEPOOLSED OtildeIGUSKAITSEABINOtildeUD JA ORACLErsquoI KOHUSTUSED ALLJAumlRGNEVAD (A) PROGRAMMI SELLISTE VIGADE PARANDAMINE MIS POtildeHJUSTAVAD GARANTII RIKKUMISE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE VASTAVA PROGRAMMI LITSENTSI VIGU MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA OMA PROGRAMMI LITSENTSI NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLELE PROGRAMMI LITSENTSI EEST MAKSITE NING KOtildeIK KASUTAMATA PROGRAMMI LITSENTSI JAOKS ETTEMAKSTUD TEHNILISE TOE TASUD VOtildeI (B) PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE UUESTIPAKKUMINE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE PUUDUSI MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLErsquoLE PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE EEST MAKSITE

74 TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THIS

WARRANTY IS EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

74 SEADUSTEGA ETTENAumlHTUD ULATUSES ON SEE GARANTII EKSKLUSIIVNE NING MUID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID EGA TINGIMUSI SEALHULGAS ERIOTSTARBELISI KASULIKKUSE JA VASTAVUSE GARANTIISID EGA TINGIMUSI EI EKSISTEERI

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 26 hulgast 27

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Programs You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Programs in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Program-related Service Offerings (including technical support) (b) Program licenses ordered under this Schedule P and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

Oraclersquoil on otildeigus auditeerida programmide kasutamist 45-paumlevase etteteatamisajaga Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistlikku abi osutama ja teabele juurdepaumlaumlsu tagama Oraclersquoi audit ei tohi ebamotildeistlikult segada teie tavapaumlrast aumlritegevust Te kohustute 30 paumleva jooksul kirjaliku teate saamisest maksma kotildeik Teie litsentsi otildeigusi uumlletavate programmide kasutamisega seotud rakenduvad tasud Tasumata jaumltmisel votildeib Oracle lotildepetada (a) programmiga seotud teenusepakkumised (kaasa arvatud tehnilise toe) (b) Lisa P seonduvate kokkulepete javotildei raamlepingu alusel tellitud programmi litsentsid Te notildeustute sellega et Oracle ei vastuta Teie kulutuste eest mis on tekkinudauditile kaasaaitamisest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery and Installation 91 Tarne ja paigaldus 911 You are responsible for installation of the Programs

unless the Programs have been pre-installed by Oracle on the Hardware You are purchasing under the order or unless You purchase installation services from Oracle for those Programs

911 Te vastutate programmide paigalduse eest vaumllja arvatud juhul kui programmid on Oraclersquoi poolt eelnevalt Teie poolt tellimuse alusel ostetavale riistvarale paigaldatud votildei kui Te tellite nende programmide jaoks Oraclersquolt ka paigaldusteenuse

912 Oracle has made available to You for electronic

download at the electronic delivery web site located at the following Internet URL httpedeliveryoraclecom the Programs listed in the Programs and Program Support Service Offerings section of the applicable order Through the Internet URL You can access and electronically download to Your location the latest production release as of the effective date of the applicable order of the software and related Program Documentation for each Program listed Provided that You have continuously maintained technical support for the listed Programs You may continue to download the Programs and related Program Documentation Please be advised that not all Programs are available on all hardwareoperating system combinations For the most recent Program availability please check the electronic delivery web site specified above You acknowledge that Oracle is under no further delivery obligation with respect to Programs under the applicable order electronic download or otherwise

912 Vastavas lotildeigus tellimuslehel loetletud programmid ning programmi toe teenusepakkumised on Oracle teinud Teile kaumlttesaadavaks elektrooniliselt elektroonilise tarne veebilehel jaumlrgneval Internetiaadressil httpedeliveryoraclecom Laumlbi selle Internetiaadressi on Teil otildeigus paumlaumlseda juurde ja elektrooniliselt alla laadida tarkvara hetkel kehtivat versiooni ja tarkvara dokumentatsiooni kaumlesoleva tellimuse uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammide ulatuses Kui teil on tagatud katkematud verisooniuuedused ja tugiteenused uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammidele on teil otildeigus samade programmide ulatuses laadida tarkvara ja nendega seotud dokumentatsiooni ka tulevikus Palun votildetke arvesse et kotildeik programmid ei pruugi kotildeigi riistvaraoperatsioonisuumlsteemide kombinatsioonide jaoks saadaval olla Kotildeige hiljutisema programmi kaumlttesaadavust kontrollige palun uumllalmainitud elektroonilise tarne veebilehel Kaumlesolevaga notildeustute et Oracle on taumlitnud antud tellimuse ulatuses kotildeik tarnekohustused nii elektroonilised votildei muud

913 If ordered Oracle will deliver the tangible media to the

delivery address specified on the applicable order You agree to pay applicable media and shipping charges The applicable shipping terms for the

913 Juhul kui te olete tellimuse raames ostnud tarkvaraprogrammidele lisaks ka fuumluumlsilise andmekandja siis Oracle saadab tellitud tooted tellimuses maumlrgitud tarneaadressile Sel juhul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 27 hulgast 27

delivery of tangible media are bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

notildeustute te tasuma nii fuumluumlsilise andmekandja enese kui ka tarnekulude eest Tarneklauslid mis kohalduvad fuumluumlsilistele andmekandjatele on kirjeldatud dokumendis bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

92 Territory 92 Territoorium

The Programs shall be used in Estonia as the specified in the order

Programme hakatakse kasutama tellimuslehel maumlaumlratletud riigis Eesti

93 Pricing Invoicing and Payment Obligation 93 Hinnad arved ja maksekohustus 931 In entering into payment obligations under an order

You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

931 Votildettes endale maksekohustuse tellimuse alusel Te notildeustute ja kinnitate et Te ei ole eeldanud programmide votildei nende uuenduste kaumlttesaadavust tulevikus Samas (a) kui Te tellite tehnilise toe ei vabasta eelnev lause Oraclersquot oma kohustusest pakkuda raamlepingust tulenevat tehnilist tuge kui ja kus see on votildeimalik laumlhtudes Oracle sel hetkel kehtivatest tehnilise toe eeskirjadest ning (b) eelnev lause ei muuda Teile raamlepingu ja tellimuse alusel antud otildeigusi

932 Program fees are invoiced as of the Commencement

Date 932 Programmi tasud on arvestatud jotildeustumiskuupaumlevast

933 Program-related Service Offering fees are invoiced in

advance of the Program-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Program-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date

933 Arved programmiga seotud teenusepakkmiste eest esitatakse enne programmiga seotud teenusepakkumiste teostamist taumlpsemalt tehnilise toe tasud arvestatakse ette iga-aastaselt Kotildeigi programmiga seotud teenusepakkumiste teostamine algab alates jotildeustumiskuupaumlevast

934 In addition to the prices listed on the order Oracle will

invoice You for any applicable shipping charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes

934 Lisaks nendele hindadele mis tulenevad tellimusest saadab Oracle Teile arve tarnekulude votildei kotildeikide kohaldatavate maksude kohta ning Teie vastutate selliste tasude ning maksude tasumise eest

Page 5: ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS - Oracle · Integrated Software” refers to any software or programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 5 hulgast 27

to the Linux operating system Oracle will not indemnify You for Materials that are not part of the Oracle Linux covered files as defined at httpwwworaclecomussupportlibraryenterprise-linux-indemnification-069347pdf

Oraclersquoi Linuxi kaasatud failide alla mis on maumlaumlratletud aadressil

httpwwworaclecomussupportlibraryenterprise-linux-indemnification-069347pdf

56 The Provider will not indemnify the Recipient if the

Recipient alters Material or uses it outside the scope of use identified in the Providerrsquos user documentation or if the Recipient uses a version of Material which has been superseded if the infringement claim could have been avoided by using an unaltered current version of Material which was provided to the Recipient or if the Recipient continues to use the applicable Material after the end of the license to use that Material The Provider will not indemnify the Recipient to the extent that an infringement claim is based upon any information design specification instruction software data or material not furnished by the Provider Oracle will not indemnify You for any portion of an infringement claim that is based upon the combination of any Material with any products or services not provided by Oracle Solely with respect to Separately Licensed Third Party Technology that is part of or is required to use a Program and that is used (a) in unmodified form (b) as part of or as required to use a Program and (c) in accordance with the license grant for the relevant Program and all other terms and conditions of the Master Agreement Oracle will indemnify You for infringement claims for Separately Licensed Third Party Technology to the same extent as Oracle is required to provide infringement indemnification for the Program under the terms of the Master Agreement Oracle will not indemnify You for infringement caused by Your actions against any third party if the Program(s) as delivered to You and used in accordance with the terms of the Master Agreement would not otherwise infringe any third party intellectual property rights Oracle will not indemnify You for any intellectual property infringement claim(s) known to You at the time license rights are obtained

56 Tarnija ei tasu Saajale huumlvitist kui Saaja muudab Materjale votildei kasutab neid Tarnija kasutaja dokumentatsioonis maumlaumlratletud kasutusulatusest vaumlljaspool votildei kui Saaja kasutab Materjali versiooni mis on asendatud uue versiooniga kui rikkumise notildeuet saanuks vaumlltida kasutades Saajale pakutud Materjali muutmata ja kehtivat versiooni votildei kui Saaja jaumltkab seonduva Materjali kasutamist paumlrast vastava Materjali kasutuslitsentsi lotildeppu Tarnija ei tasu Saajale huumlvitist ulatuses milles rikkumise notildeue tugineb Tarnija poolt mitte tarnitud informatsioonil loomingul spetsifikatsioonil juhisel tarkvaral andmetel votildei materjalil Oracle ei huumlvita Teile rikkumise notildeude osa mis tugineb Materjali kombineerimisel mistahes toodete votildei teenustega mille tarnijaks ei ole Oracle Viitega uumlksnes Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogiale mis on osa Programmist ja Programmi kasutamiseks vajalik mida kasutatakse (a) modifitseerimata kujul (b) Programmi osana votildei Programmi kasutamiseks notildeutud moel ja (c) vastavuses seonduva Programmi litsentsiga ja kotildeigi teiste Potildehilepingu tingimustega huumlvitab Oracle Teile Eraldi litsentsiga kolmanda osapoole tehnoloogia rikkumise notildeuded samas ulatuses milles Oracle kohustub Programmi eest rikkumise huumlvitist tasuma vastavalt Potildehilepingu tingimustele Oracle ei huumlvita Teile rikkumisi mille potildehjuseks on Teie mistahes kolmanda osapoole vastu suunatud tegevus kui Programm(id) Teile tarnitud kujul ja kasutatuna kooskotildelas Potildehilepingu tingimustega ei rikuks vastasel juhul kolmanda osapoole intellektuaalomandi otildeigusi Oracle ei huumlvita Teile intellektuaalomandi rikkumise notildeudeid mis on Teile teada litsentsiotildeiguste omandamise ajal

57 This section provides the partiesrsquo exclusive remedy

for any infringement claims or damages 57 Kaumlesolev punkt saumltestab poolte piiratud

heastamisvahendid rikkumise notildeuete votildei kahjude korral

6 TERMINATION 6 LOtildePETAMINE 61 If either of us breaches a material term of the

Master Agreement and fails to correct the breach within 30 days of written specification of the breach then the breaching party is in default and the non-breaching party may terminate the Master Agreement If Oracle terminates the Master Agreement as specified in the preceding sentence You must pay within 30 days all amounts which have accrued prior to such termination as well as all sums remaining unpaid for Products ordered

61 Kui kumbki meist rikub Potildehilepingu olulist tingimust ja ei heasta rikkumist 30 paumleva moumloumldudes rikkumise kirjalikust maumlaumlratlemisest siis on rikkuv pool kohustused taumlitmata jaumltnud ja mitte rikkuval poolel on otildeigus Potildehileping lotildepetada Kui Oracle lotildepetab Potildehilepingu eelnevas lauses maumlaumlratletud moel siis olete Te kohustatud tasuma 30 paumleva jooksul kotildeik enne vastavat lotildepetamist kogunenud summad ja kotildeik tasumata summad Potildehilepingu kohaselt tellitud Toodete javotildei tarnitud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 6 hulgast 27

andor Service Offerings received under the Master Agreement plus related taxes and expenses Except for nonpayment of fees the non-breaching party may agree in its sole discretion to extend the 30 day period for so long as the breaching party continues reasonable efforts to cure the breach You agree that if you are in default under the Master Agreement You may not use those Products or Service Offerings ordered

Teenusepakkumiste eest koos seonduvate maksude ja kuludega Vaumllja arvatud tasude maksmata jaumltmise korral on mitte rikkuval poolel otildeigus oma aumlranaumlgemise jaumlrgi otsustada pikendada eelnimetatud 30 paumlevast perioodi nii kaua kui rikkuv pool jaumltkab motildeistlikke puumluumldlusi rikkumise parandamiseks Te notildeustute et Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmata jaumltmise korral pole Teil lubatud kasutada vastavaid Tooteid votildei tellitud Teenusepakkumisi

62 If You have used an Oracle Financing Division

contract to pay for the fees due under an order and You are in default under that contract You may not use the Products andor Service Offerings that are subject to such contract

62 Kui Te olete tellimusest tulenevate tasude maksmiseks kasutanud Oraclersquoi Finantseerimisuumlksuse lepingut ja Te pole lepingust tulenevaid kohustusi taumlitnud siis pole Teil lubatud kasutada nimetatud lepingule alluvaid Tooteid javotildei Teenusepakkumisi

63 Provisions that survive termination or expiration

are those relating to limitation of liability infringement indemnity payment and others which by their nature are intended to survive

63 Lotildepetamise votildei aegumise korral kehtivad jaumltkuvalt vastutuse piiramise rikkumise huumlvitise ja makse klauslid ning teised klauslid mille kehtivus jaumltkub tulenevalt klauslite olemusest

7 FEES AND TAXES PRICING INVOICING AND

PAYMENT OBLIGATION 7 TASUD JA MAKSUD HINNASTAMINE

ARVELDAMINE JA MAKSEKOHUSTUS 71 All fees payable to Oracle are due within 30 days

from the invoice date You agree to pay any sales value-added or other similar taxes imposed by applicable law that Oracle must pay based on the Products andor Service Offerings You ordered except for taxes based on Oraclersquos income Also You will reimburse Oracle for reasonable expenses related to providing Service Offerings

71 Kotildeik arved tuleb Oraclersquoile tasuda 30 paumleva jooksul alates arve kuupaumlevast Te kohustute tasuma kotildeik kehtivast seadusandlusest tulenevad muumluumlgi- kaumlibe- votildei muud sarnased maksud mida Oracle kohustub tasuma tulenevalt Teie poolt tellitud Toodetest javotildei Teenusepakkumistest vaumllja arvatud Oraclersquoi tuludel potildehinevad maksud Lisaks kohustute Oraclersquoile huumlvitama teenuse osutamisega seotud motildeistlikud kulud

72 You understand that You may receive multiple

invoices for the Products and Service Offerings You ordered Invoices will be submitted to You pursuant to Oracles Invoicing Standards Policy which may be accessed at httporaclecomcontracts

72 Te motildeistate et Teie poolt tellitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest Oracle esitada rohkem kui uumlhe arve Arved esitatakse Teile vastavalt Oraclersquoi Arveldamise standardreeglitele mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

8 NONDISCLOSURE 8 KONFIDENTSIAALSUS 81 By virtue of the Master Agreement the parties may

have access to information that is confidential to one another (ldquoConfidential Informationrdquo) We each agree to disclose only information that is required for the performance of obligations under the Master Agreement Confidential Information shall be limited to the terms and pricing under the Master Agreement and all information clearly identified as confidential at the time of disclosure

81 Potildehilepingust tulenevalt votildeib pooltel olla ligipaumlaumls teise suhtes konfidentsiaalsele informatsioonile (bdquoKonfidentsiaalne informatsioonldquo) Motildelemad pooled notildeustuvad avaldama uumlksnes informatsiooni mis on vajalik Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmiseks Konfidentsiaalne informatsioon on piiratud Potildehilepingu tingimuste ja hinnastamisega ning kogu avaldamise hetkel selgelt konfidentsiaalsena maumlaumlratletud informatsiooniga

82 A partyrsquos Confidential Information shall not include

information that (a) is or becomes a part of the public domain through no act or omission of the other party (b) was in the other partyrsquos lawful possession prior to the disclosure and had not been obtained by the other party either directly or

82 Lepinguosaliste konfidentsiaalseks informatsiooniks ei loeta teavet mis (a) mis on avalik votildei saab avalikuks teisest lepinguosalisest olenematutel potildehjustel (b) mis oli enne avaldamist teise lepinguosalise seaduslikus valduses ning ei olnud saadud otse ega kaudselt

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 7 hulgast 27

indirectly from the disclosing party (c) is lawfully disclosed to the other party by a third party without restriction on the disclosure or (d) is independently developed by the other party

teavet avaldavalt osaliselt (c) mille avaldab teisele lepinguosalisele seaduslikult kolmas isik ilma avalikustamispiiranguta votildei (d) on teise poole poolt sotildeltumatult vaumllja arendatud

83 We each agree not to disclose each otherrsquos

Confidential information to any third party other than those set forth in the following sentence for a period of three years from the date of the disclosing partyrsquos disclosure of the Confidential Information to the receiving party We may disclose Confidential Information only to those employees or agents or subcontractors who are required to protect it against unauthorized disclosure in a manner no less protective than under the Master Agreement Nothing shall prevent either party from disclosing the terms or pricing under the Master Agreement or orders submitted under the Master Agreement in any legal proceeding arising from or in connection with the Master Agreement or disclosing the Confidential Information to a governmental entity as required by law

83 Motildelemad pooled notildeustuvad mitte avaldama teise poole Konfidentsiaalset informatsiooni mistahes kolmandale osapoolele vaumllja arvatud jaumlrgnevas lauses nimetatutele kolme aasta vaumlltel alates Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamisest avaldava poole poolt vastuvotildetvale osapoolele Pooltel on lubatud avaldada Konfidentsiaalset informatsiooni uumlksnes neile toumloumltajatele votildei agentidele votildei alltoumloumlvotildetjatele kes kohustuvad seda kaitsma lubamatu avaldamise eest moel mis ei ole vaumlhesemal maumlaumlral kaitstud kui Potildehilepingus saumltestatu Kumbagi poolt ei saa takistada avaldamast Potildehilepingust tulenevaid tingimusi votildei hinnastamist votildei Potildehilepingu alusel esitatud tellimusi kohtumenetlustes mis tulenevad Potildehilepingust votildei sellega seoses votildei avaldamast Konfidentsiaalset informatsiooni valitsusasutusele seadusandlusest tulenevatel juhtudel

9 ENTIRE AGREEMENT 9 TAumlIELIK KOKKULEPE 91 You agree that the Master Agreement and the

information which is incorporated into the Master Agreement by written reference (including reference to information contained in a URL or referenced policy) together with the applicable order are the complete agreement for the Products andor Service Offerings ordered by You and supersede all prior or contemporaneous agreements or representations written or oral regarding such Products andor Service Offerings

91 Te notildeustute et Potildehileping ja kirjaliku viitega Potildehilepingusse kaasatud informatsioon (kaasa arvatud viited internetiaadressil asuvale votildei viidatud reeglitele) koos seonduva tellimusega moodustavad taumlieliku Teie tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele rakenduva kokkuleppe ning asendavad kotildeik eelnevad votildei samaaegsed Tooteid javotildei Teenusepakkumisi puudutavad kokkulepped votildei vaumlited kirjalikud votildei suulised

92 It is expressly agreed that the terms of the Master

Agreement and any Oracle order shall supersede the terms in any purchase order procurement internet portal or any other similar non-Oracle document and no terms included in any such purchase order portal or other non-Oracle document shall apply to the Products andor Service Offerings ordered In the event of inconsistencies between the terms of any Schedule and these General Terms the Schedule shall take precedence In the event of any inconsistencies between the terms of an order and the Master Agreement the order shall take precedence The Master Agreement and orders may not be modified and the rights and restrictions may not be altered or waived except in a writing signed or accepted online through the Oracle Store by authorized representatives of You and of Oracle Any notice required under the Master Agreement shall be provided to the other party in writing

92 Lepitakse selgelt kokku et Potildehilepingu tingimused ja mistahes Oraclersquoi tellimus asendab mistahes ostutellimuse hanke internetiportaali votildei muu sarnase Oraclersquoi vaumllise dokumendi tingimused ning sellistes ostutellimustes portaalides votildei Oraclersquoi vaumllistes dokumentides maumlrgitud tingimused ei rakendu tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele Mistahes Lisa ja kaumlesolevate Uumlldtingimuste vastuolude korral on Lisa uumllimuslik Tellimuse tingimuste ja Uumlldtingimuste vastuolude korral on tellimus uumllimuslik Uumlldtingimuste ja tellimuste muutmine pole lubatud ning otildeigusi ja piiranguid ei saa muuta ega tuumlhistada vaumllja arvatud kirjalikul kujul mille on allkirjastanud votildei internetis Oraclersquoi poe vahendusel heaks kiitnud Teie ja Oraclersquoi volitatud esindajad Kotildeik Potildehilepingust tulenevalt notildeutud teatised edastatakse teisele poolele kirjalikul kujul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 8 hulgast 27

10 LIMITATION OF LIABILITY 10 VASTUTUSE PIIRAMINE NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE FOR ANY

INDIRECT INCIDENTAL SPECIAL PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY LOSS OF PROFITS REVENUE DATA OR DATA USE ORACLErsquoS MAXIMUM LIABILITY FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE MASTER AGREEMENT OR YOUR ORDER WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF THE FEES YOU PAID ORACLE UNDER THE SCHEDULE GIVING RISE TO THE LIABILITY AND IF SUCH DAMAGES RESULT FROM YOUR USE OF PRODUCTS OR SERVICE OFFERINGS SUCH LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFICIENT PRODUCT OR SERVICE OFFERINGS GIVING RISE TO THE LIABILITY

KUMBKI POOL EI VASTUTA JUHUSLIKE ERILISTE RAHALISELT HUumlVITATAVATE VOtildeI KAUDSETE KAHJUDE EEST VOtildeI KASUMIGA SISSETULEKUGA ANDMETEGA VOtildeI ANDMEKASUTUSEGA SEONDUVATE KAHJUDE EEST ORACLErsquoI MAKSIMAALNE VASTUTUS POtildeHILEPINGUST VOtildeI TEIE TELLIMUSEST KAS LEPINGUSISESELT VOtildeI ndashVAumlLISELT VOtildeI MUUL JUHUL TULENEVATE VOtildeI SEONDUVATE KAHJUDE KORRAL ON PIIRATUD TASUDE SUMMAGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTAVALT VASTUTUSE ALUSEKS OLEVALE LISALE NING KUI NIMETATUD KAHJUD TULENEVAD TOODETE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISTE TEIEPOOLSEST KASUTUSEST SIIS ON KIRJELDATUD VASTUTUS PIIRATUD TASUDEGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTUTUSE ALUSEKS OLEVA DEFEKTSE TOOTE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISE EEST

11 EXPORT 11 EKSPORT Export laws and regulations of the United States

and any other relevant local export laws and regulations apply to the Products You agree that such export laws govern Your use of the Products (including technical data) and any Service Offerings deliverables provided under the Master Agreement and You agree to comply with all such export laws and regulations (including ldquodeemed exportrdquo and ldquodeemed re-exportrdquo regulations) You agree that no data information Product andor materials resulting from Service Offerings (or direct product thereof) will be exported directly or indirectly in violation of these laws or will be used for any purpose prohibited by these laws including without limitation nuclear chemical or biological weapons proliferation or development of missile technology You shall include the following notice on packing lists commercial invoices shipping documents and other documents used in the transfer export or re-export of the Products and any Service Offerings deliverables ldquoThese commodities technology software or hardware (including any Integrated Software and Operating System(s)) were exported in accordance with US Export Administration Regulations and applicable export laws Diversion contrary to applicable export laws is prohibitedrdquo

Toodetele kehtivad Ameerika Uumlhendriikide ekspordiseadused ja regulatsioonid ning muud seonduvad kohalikud ekspordiseadused ja regulatsioonid Te notildeustute et nimetatud ekspordiseadused saumltestavad Toodete (kaasa arvatud tehniliste andmete) ja kotildeigi vastavalt Potildehilepingule tarnitud Teenusepakkumiste Teiepoolse kasutuse ning Te notildeustute taumlitma kotildeiki ekspordiseaduseid ja regulatsioone (kaasa arvatud bdquoekspordiga samavaumlaumlrsete toiminguteldquo ja bdquoreeksportimisega samavaumlaumlrsete toiminguteldquo regulatsioonid) Te notildeustute et Teenusepakkumistest (votildei nende otsestest toodetest) tulenevaid andmeid informatsiooni Tooteid javotildei materjale ei ekspordita otseselt votildei kaudselt eelmainitud seadustega vastuolus votildei neid ei kasutata nimetatud seadustes keelatud eesmaumlrkidel kaasa arvatud kuid mitte ainult tuuma- keemia- votildei biorelvade levitamine votildei raketitehnoloogia vaumlljaarendamine Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete uumllekande eksportimise votildei reeksportimise puhul kasutatud pakinimekirjadele aumlrilistele arvetele saatedokumentidele ja teistele dokumentidele lisate Te jaumlrgneva teate bdquoKaumlesolevad kaubad tehnoloogia tarkvara votildei riistvara (kaasa arvatud Integreeritud tarkvara ja Operatsioonisuumlsteem(id)) eksport toimus vastavuses Ameerika Uumlhendriikide Ekspordikontrolli regulatsioonidega ja rakenduvate ekspordiseadustega Uumlmbersuunamine vastuolus rakenduvate ekspordiseadustega on keelatudldquo

12 FORCE MAJEURE 12 VAumlAumlRAMATU JOtildeUD Neither of us shall be responsible for failure or

delay of performance if caused by an act of war hostility or sabotage act of God pandemic

Kumbki lepinguosaline ei vastuta lepingu mittetaumlitmise votildei selle hilinenud taumlitmise eest juhul kui mittetaumlitmise votildei hilinenud taumlitmise potildehjus on

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 9 hulgast 27

electrical internet or telecommunication outage that is not caused by the obligated party government restrictions (including the denial or cancellation of any export import or other license) other event outside the reasonable control of the obligated party We both will use reasonable efforts to mitigate the effect of a force majeure event If such event continues for more than 30 days either of us may cancel unperformed Service Offerings and affected orders upon written notice This section does not excuse either partyrsquos obligation to take reasonable steps to follow its normal disaster recovery procedures or Your obligation to pay for Products and Service Offerings ordered or delivered

sotildeda vaenutegevus sabotaaž loodusotildennetus elektri- Internetiuumlhenduse votildei sidevahendite toumlouml katkestus mida ei ole potildehjustanud teine lepinguosaline valitsuse kehtestatud piirangud (kaasa arvatud mistahes ekspordi impordi votildei muu litsentsi rahuldamata jaumltmine votildei tuumlhistamine) Muu suumlndmus mis on vaumlljaspool kohustatud lepingupoole motildeistlikku kontrolli Motildelemad lepinguosalised rakendavad motildeistlikke puumluumldlusi vaumlaumlramatu jotildeu suumlndmuse motildejude leevendamiseks Kui vaumlaumlramatu jotildeu potildehjustatud olukord kestab rohkem kui 30 paumleva siis votildeib kumbki pool kirjaliku teatise teel osutamata jaumlaumlnud Teenusepakkumised ja seonduvad tellimused tuumlhistada Selle osa saumltted ei vabasta lepinguosalisi kohustusest jaumlrgida motildeistlikus ulatuses oma tavapaumlraseid katastroofi protseduure ega vabasta Teid kohustusest tellitud votildei tarnitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest tasuda

13 GOVERNING LAW AND JURISDICTION 13 KOHALDATAV OtildeIGUS JA KOHTUALLUVUS The Master Agreement is governed by the

substantive and procedural laws of Estonia and You and Oracle agree to submit to the exclusive jurisdiction of and venue in the courts in Estonia in any dispute arising out of or relating to the Master Agreement

Potildehilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusotildeigusnorme ning Potildehilepingust tulenevate votildei sellega seonduvate vaidluste korral notildeustute Teie ja Oracle alluma taumlielikult Eesti Vabariigi kohtute kohtualluvusele ja kohtumotildeistmiskohale

14 NOTICE 14 TEAVITAMINE If You have a dispute with Oracle or if You wish to

provide a notice under the Indemnification section of these General Terms or if You become subject to insolvency or other similar legal proceedings You will promptly send written notice to Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn Attn Finance Director

Kui teie ja Oraclersquoi vahel on tekkinud vaidlus votildei te soovite esitada teate kaumlesolevas lepingus saumltestatud huumlvitamiskohustust kaumlsitleva jaotise kohaselt votildei teie suhtes on algatatud pankroti- votildei muu kohtumenetlus olete kohustatud viivitamata saatma selle kohta teate alljaumlrgneval aadressil Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn adresseerituna Finantsdirektorile

15 ASSIGNMENT 15 UumlLEANDMINE You may not assign the Master Agreement or give

or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings or an interest in them to another individual or entity If You grant a security interest in the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables the secured party has no right to use or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables and if You decide to finance Your acquisition of any Products andor any Service Offerings You will follow Oraclersquos policies regarding financing which are at httporaclecomcontracts The foregoing shall not be construed to limit the rights You may otherwise have with respect to the Linux operating system third party technology or Separately Licensed Third Party Technology licensed under open source or similar license terms

Potildehilepingu uumlleandmine votildei Programmide Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste votildei nende omandiotildeiguse andmine votildei uumllekanne teisele isikule votildei ettevotildettele pole lubatud Kui te kasutate Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid tagatisena siis puudub tagatud poolel otildeigus Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid kasutada votildei uumlle kanda ning kui Te otsustate finantseerida Toodete javotildei Teenusepakkumiste soetamist siis kohustute Te jaumlrgima Oraclersquoi finantseerimist puudutavaid reegleid mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Eelpool saumltestatu ei piira otildeigusi mis Teil votildeivad olla seoses Linuxi operatsioonisuumlsteemiga kolmanda osapoole tehnoloogiaga votildei Eraldi litsentsiga

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 10 hulgast 27

kolmanda osapoole tehnoloogiaga mille litsents kuulub avatud laumlhtekoodi votildei sarnaste litsentsitingimuste alla

16 OTHER 16 MUU 161 Oracle is an independent contractor and we agree

that no partnership joint venture or agency relationship exists between us We each will be responsible for paying our own employees including employment related taxes and insurance

161 Oracle on sotildeltumatu ettevotildetja ja pooled notildeustuvad et nende vahel puudub partnerlus uumlhine ettevotildetmine votildei agendisuhe Motildelemad pooled vastutavad ise toumloumltajatele tasumise eest ning toumloumltasudega seonduvate maksude ja kindlustuse eest

162 If any term of the Master Agreement is found to be

invalid or unenforceable the remaining provisions will remain effective and such term shall be replaced with a term consistent with the purpose and intent of the Master Agreement

162 Kui motildeni Potildehilepingu tingimus osutub kehtetuks votildei kohaldamatuks siis uumllejaumlaumlnud saumltted jaumlaumlvad kehtivaks ja eelpool kirjeldatud tingimus asendatakse tingimusega mis vastab Potildehilepingu eesmaumlrgile ja otstarbele

163 Except for actions for nonpayment or breach of

Oraclersquos proprietary rights no action regardless of form arising out of or relating to the Master Agreement may be brought by either party more than two years after the cause of action has accrued

163 Vaumllja arvatud notildeuded maksete tasumata jaumltmise votildei Oraclersquoi omandiotildeiguste rikkumise kohta tuleb potildehilepingust johtuvad votildei sellega seotud notildeuded olenemata nende vormist esitada teise osalise vastu kahe aasta jooksul paumlrast notildeude aluseks oleva suumlndmuse toimumist

164 Products and Service Offerings deliverables are

not designed for or specifically intended for use in nuclear facilities or other hazardous applications You agree that it is Your responsibility to ensure safe use of Products and Service Offerings deliverables in such applications

164 Tooted ja Teenusepakkumiste tarned pole kavandatud ega konkreetselt motildeeldud kasutamiseks tuumajaamades ega teistes ohtlikes rajatistes Te notildeustute et Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete ohutu kasutuse tagamine sellistes rajatistes on Teie kohustus

165 If requested by an authorized reseller on Your

behalf You agree Oracle may provide a copy of the Master Agreement to the authorized reseller to enable the processing of Your order with that authorized reseller

165 Volitud edasimuumluumlja paumlringu korral votildeib Oracle edastada volitatud edasimuumluumljale Potildehilepingu koopia et votildeimaldada Teie tellimuse taumlitmist nimetatud volitatud edasimuumluumlja vahendusel

166 You understand that Oraclersquos business partners

including any third party firms retained by You to provide consulting services are independent of Oracle and are not Oraclersquos agents Oracle is not liable for nor bound by any acts of any such business partner unless (i) the business partner is providing services as an Oracle subcontractor in furtherance of an order placed under the Master Agreement and (ii) only to the same extent as Oracle would be responsible for the performance of Oracle resources under that order

166 Te motildeistate et Oraclersquoi aumlripartnerid kaasa arvatud Teie poolt konsulteerimisteenuste eemaumlrgil palgatud kolmandate osapoolte ettevotildetted on Oraclersquoist sotildeltumatud ja ei ole Oraclersquoi agendid Oracle ei vastuta aumlripartnerite tegevuse eest ja pole sellega seotud vaumllja arvatud juhul kui (i) aumlripartner pakub teenuseid Oraclersquoi alltoumloumlvotildetjana taumlites Potildehilepingu kohaselt esitatud tellimust ja (ii) ainult sellises ulatuses milles Oracle vastutaks Oraclersquoi ressursside toimimise eest seonduva tellimuse alusel

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 11 hulgast 27

This Hardware Schedule (this Schedule H) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule H is attached The General Terms and this Schedule H together with the attached Schedules P are the Master Agreement This Schedule H shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Riistvara Lisa (kaumlesolev bdquoLisa Hldquo) on Lisa Uumlldtingimustele Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa H koos Uumlldtingimustega moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa H kehtivus lotildepeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildepedes

1 DEFINITIONS 1 MOtildeISTED

11 ldquoCommencement Daterdquo for the Hardware Operating System and Integrated Software refers to the date the Hardware is delivered For Integrated Software Options the Commencement Date refers to the date that Oracle accepts Your order for an Integrated Software Option

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab Riistvara Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara puhul Riistvara tarne kuupaumlevale Integreeritud valikulise tarkvara puhul viitab Jotildeustumiskuupaumlev kuupaumlevale mil Oracle Teie Integreeritud valikulise tarkvara tellimuse kinnitab

12 ldquoIntegrated Software Optionsrdquo refers to software or programmable code embedded in installed on or activated on the Hardware that requires one or more unit licenses that You must separately order and agree to pay additional fees Not all Hardware contains Integrated Software Options please refer to the Oracle Integrated Software Options License Definitions Rules and Metrics accessible at httpOraclecomcontracts

12 ldquoIntegreeritud valikuline tarkvaraldquo viitab Riistvarasse integreeritud installeeritud votildei sellel aktiveeritud tarkvarale votildei programmeeritavale koodile mis eeldab uumlht votildei enamat taumliendavat uumlksuse litsentsi mis tuleb eraldi tellida ja mille eest tuleb taumliendavalt tasuda Kotildeigi Riistvaradega ei kaasne Integreeritud valikulist tarkvara votildeimaliku konkreetsele Riistvarale rakenduva Integreeritud valikulise tarkvaraga tutvumiseks vaadake palun Oraclersquoi Integreeritud valikulise tarkvara maumlaumlratlusi reegleid ja meetrikat aadressil

(the ldquoIntegrated Software Options License Rulesrdquo) for the specific Integrated Software Options that may apply to specific Hardware Oracle reserves the right to designate new software features as Integrated Software Options in subsequent releases and that designation will be specified in the applicable documentation and in the Integrated Software Options License Rules

httpOraclecomcontracts

(bdquoIntegreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglidldquo) Oracle jaumltab endale otildeiguse maumlaumlratleda uusi tarkvara funktsioone jaumlrgnevates vaumlljalasetes Integreeritud valikulise tarkvarana Vastav maumlaumlratlus maumlrgitakse rakenduvasse dokumentatsiooni ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglitesse

13 Capitalized terms used but not defined in this Schedule H have the meanings set forth in the General Terms

13 Suure algustaumlhega motildeisted mida kasutatakse kuid ei defineerita kaumlesolevas Lisas H omavad Uumlldtingimustes saumltestatud taumlhendusi

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED

21 Your Hardware order consists of the following items Operating System (as defined in Your configuration) Integrated Software and all Hardware equipment (including components

21 Teie Riistvara tellimus koosneb jaumlrgnevatest esemetest Operatsioonisuumlsteem (vastavalt Teie konfiguratsioonis maumlaumlratletule) Integreeritud tarkvara ning kogu Riistvara varustus (kaasa

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 12 hulgast 27

options and spare parts) specified on the applicable order Your Hardware order may also include Integrated Software Options Integrated Software Options may not be activated or used until You separately order them and agree to pay additional fees

arvatud komponendid valikulised komponendid ja varuosad) mis on maumlrgitud rakenduvale tellimusele Teie Riistvara tellimus votildeib hotildelmata ka Integreeritud valikulist tarkvara Integreeritud valikuline tarkvara pole aktiveeritud ja seda ei saa kasutada enne kui Te selle eraldi tellite ning notildeustute maksma taumliendavaid tasusid

22 You have the right to use the Operating System delivered with the Hardware subject to the terms of the license agreement(s) delivered with the Hardware Current versions of the license agreements are located at httporaclecomcontracts You are licensed to use the Operating System and any Operating System updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware

22 Teil on otildeigus kasutada Riistvaraga koos tarnitud Operatsioonisuumlsteemi vastavalt Riistvaraga tarnitud litsentsilepingu(te) tingimustele Litsentsilepingute kehtivad versioonid on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Teil on litsents Operatsioonisuumlsteemi ja tehnilise toe kaudu hangitud Operatsioonisuumlsteemi uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana

23 You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software delivered with the Hardware subject to the terms of this Schedule H and the applicable documentation You are licensed to use that Integrated Software and any Integrated Software updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software Options that you separately order subject to the terms of this Schedule H the applicable documentation and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules are incorporated in and made a part of this Schedule H You are licensed to use those Integrated Software Options and any Integrated Software Options updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware To fully understand Your license right to any Integrated Software Options that You separately order You need to review the Integrated Software Options License Rules In the event of any conflict between the Master Agreement and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules shall take precedence

23 Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada Riistvaraga tarnitud Integreeritud tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele ja rakenduvale dokumentatsioonile Teil on litsents Integreeritud tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada eraldi tellitud Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele rakenduvale dokumentatsioonile ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitele kaumlesolev Lisa H hotildelmab ja sisaldab Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireegleid Teil on litsents Integreeritud valikulise tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud valikulise tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Eraldi tellitud Integreeritud valikulise tarkvara litsentsiotildeiguse taumlielikuks motildeistmiseks peate Te tutvuma Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitega Kui Potildehilepingu ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglite vahel esineb vastuolu siis on Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglid uumllimuslikud

24 The Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (or all three) may include separate works identified in a readme file notice file or the applicable documentation which are licensed under open source or similar license terms Your rights to use the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options under such terms are not restricted in any way by the Master Agreement including this Schedule H The appropriate terms associated with such separate works can be

24 Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (votildei kotildeik kolm) votildeivad hotildelmata readme failis teatise failis votildei rakenduvas dokumentatsioonis maumlrgitud eraldi elemente millel on avatud laumlhtekoodi litsents votildei sarnased litsentsitingimused Potildehileping kaasa arvatud kaumlesolev Lisa H ei piira mingil moel teie otildeigust kasutada Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt sellistele tingimustele Sellised eraldi elementidega seotud tingimused on vaumllja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 13 hulgast 27

found in the readme files notice files or in the documentation accompanying the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options

toodud readme failides teatise failides votildei Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tarnitud dokumentatsioonis

For GPLv2 LGPLv21 GPLv3 and LGPLv3 licensed code You received as binaries on physical media You may receive a copy of the source code (ldquosource coderdquo) on media via postal service by submitting a written request at httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Alternatively You can mail Your written request to Oracle Corporation Attn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Your request should include the name and version number of the Product Your name Your company name (if applicable) Your return mailing address and Your email address Certain source distributions require a fee for physical media in such case You will be sent details on the cost and payment procedure via email Your request must be sent within three (3) years of the date of Oraclersquos last delivery of the applicable Product or in the case of code licensed under the GPLv3 You may send a request for as long as Oracle offers spare parts or technical support for the applicable Product model This offer only applies if You received Your Operating System Integrated Software or Integrated Software Options on physical media

GPLv2 LGPLv21 GPLv3 ja LGPLv3 litsenseeritud fuumluumlsilistel andmekandljatel saabunud koodide puhul votildeite Te saada laumlhtekoodi (bdquolaumlhtekoodldquo) koopia andmekandjal posti teel esitades kirjaliku paumlringu aadressil httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Samuti votildeite Te saata oma kirjaliku paumlringu adressil Oracle CorporationAttn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Teie paumlring peab sisaldama Toote nime ja versiooni numbrit Teie nime Teie ettevotildette nime (vajadusel) Teie postiaadressi ning Teie e-posti aadressi Motildene laumlhtekoodi puhul notildeutakse fuumluumlsilise andmekandja eest tasu sellisel juhul saadetakse Teile tasu ja maksetoimingute andmed e-posti teel Teie paumlring peab olema saadetud kolme (3) aasta jooksul alates rakenduva Toote viimasest tarnest Oraclersquoi poolt GPLv3 litsentsiga laumlhtekoodi puhul saab paumlringut esitada seni kuni Oracle pakub vastavale Toote mudelile varuosasid votildei tehnilist tuge Kaumlesolev pakkumine kehtib ainult juhul kui Te saite Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikulise tarkvara fuumluumlsilisel andmekandjal

25 Upon payment for Hardware-related Service Offerings You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule H (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

25 Paumlrast Riistvaraga seonduvate Teenusepakkumiste eest tasumist on Teil mittevaumllistav mittevotildeotilderandatav litsentsitasuvaba taumlhtajatu piiratud otildeigus kasutada Oraclersquoi poolt vaumllja arendatut ja kaumlesoleva Lisa H kohaselt teile tarnitut (bdquotarneldquo) Teie aumlrisisesteks toiminguteks motildeningatele tarnetele votildeivad rakenduda taumliendavad tellimuses maumlrgitud litsentsitingimused

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 You may only make copies of the Operating

System Integrated Software and Integrated Software Options for archival purposes to replace a defective copy or for program verification You shall not remove any copyright notices or labels on the Operating System Integrated Software or Integrated Software Options You shall not decompile or reverse engineer (unless required by law for interoperability) the Operating System or Integrated Software

31 Koopiate tegemine Operatsioonisuumlsteemist Integreeritud tarkvarast ja Integreeritud valikulisest tarkvarast on lubatud uumlksnes arhiveerimiseks vigase koopia asendamiseks votildei programmi verifitseerimiseks Operatsioonisuumlsteemilt Integreeritud tarkvaralt votildei Integreeritud valikuliselt tarkvaralt autoriotildeiguse teatiste eemaldamine on keelatud Operatsioonisuumlsteemi votildei Integreeritud tarkvara dekompileerimine votildei poumloumlrdprojekteerimine pole lubatud (vaumllja arvatud seadustes saumltestatud juhtudel koostalitusvotildeime eesmaumlrgil)

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 14 hulgast 27

32 You acknowledge that to operate certain Hardware Your facility must meet a minimum set of requirements as described in the Hardware documentation Such requirements may change from time to time as communicated by Oracle to You in the applicable Hardware documentation

32 Te tunnistate et teatud Riistvaraga toumloumltamiseks peavad Teie tingimused vastama Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatud minimaalsetele notildeuetele Antud notildeudmised votildeivad aeg-ajalt muutuda vastavalt Oraclersquoi poolt rakenduvas Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatule

33 The prohibition on the assignment or transfer of the Operating System or any interest in it under section 15 of the General Terms shall apply to all Operating Systems licensed under this Schedule H except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Uumlldtingimuste punktist 15 tulenev Operatsioonisuumlsteemi votildei selle kaasosa uumlleandmise votildei votildeotilderandamise keeld rakendub kotildeigile kaumlesolevale Lisa H alusel litsenseeritud Operatsioonisuumlsteemidele vaumllja arvatud juhul kui keeldu ei saa seadusest tulenevalt rakendada

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

Oracle may include additional Programs on the Hardware (eg Exadata Storage Server software) You are not authorized to use those Programs unless You have a license specifically granting You the right to do so however You may use those additional Programs for trial non-production purposes for up to 30 days from the date of delivery provided that You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Oracle votildeib Riistvarale lisada taumliendavaid Programme (nt Exadata Storage Server tarkvara) Teil puudub otildeigus antud Programmide kasutamiseks vaumllja arvatud juhul kui Teil on konkreetselt vastavat luba andev litsents Te votildeite neid taumliendavaid Programme kasutada proovimiseks ja mitteaumlrilistel eesmaumlrkidel kuni 30 paumleva alates kohaletoimetamise kuupaumlevast tingimusel et prooviprogramme ei kasutata Programmide sisu javotildei funktsionaalsust puudutavate koolituste pakkumiseks kolmandatele osapooltele votildei sellistel kolmandate osapoolte koolitustel osalemiseks Kirjeldatud Programmide kasutamiseks 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel peate Te hankima vastavate Programmide litsentsid Oraclersquoilt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel motildene Programmi litsentsi mitte hankida siis lotildepetate Te vastavate Programmide kasutamise ja kustutate need koheselt Teie arvutisuumlsteemidest Proovimiseks litsenseeritud Programme pakutakse bdquonagu onldquo potildehimotildettel ja Oracle ei paku nendele Programmidele tehnilist tuge ega garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 Oracle Hardware and Systems Support acquired

with Your order may be renewed annually and if You renew Oracle Hardware and Systems Support for the same systems and same configurations for the first and second renewal years the technical support fee will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees

51 Teie tellimuses sisalduvat Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge saab iga-aastaselt uuendada ning kui Te uuendate Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tehnilist tuge samadele suumlsteemidele ja samadele konfiguratsioonidele siis esimesel ja teisel tehnilise toe uuendamise aastal ei totildeuse tehnilise toe tasu rohkem kui 5 votilderreldes eelnenud aasta tasuga

52 If ordered Oracle Hardware and Systems Support (including first year and all subsequent

52 Tellimisel pakutakse Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge (kaasa arvatud esimesel aastal

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 15 hulgast 27

years) is provided under Oraclersquos Hardware and Systems Support Policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The Oracle Hardware and Systems Support Policies are incorporated in this Schedule H and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle will not materially reduce the level of technical support services provided during the period for which fees for Oracle Hardware and Systems Support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for technical support services You may access the current version of the Oracle Hardware and Systems Support Policies at httporaclecomcontracts

ja kotildeigil jaumlrgnevatel aastatel) vastavalt tehnilise toe teenuste pakkumise ajal kehtivatele Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglitele Te notildeustute Oraclersquoiga koostoumloumld tegema ja vaumlljastama tehnilise toe teenuste pakkumiseks Oraclersquoile vajalikud ligipaumlaumlsud ressursid materjalid personali informatsiooni ja notildeusolekud Kaumlesolev Lisa H hotildelmab Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reegleid mis votildeivad Oraclersquoi aumlranaumlgemise jaumlrgi muutuda Oracle ei langeta oluliselt pakutavate tehnilise toe teenuste taset perioodi vaumlltel mille eest on tasutud Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe tasud Enne tehnilise toe teenuste tellimuse esitamist peaksite Te tutvuma vastavate reeglitega Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglite kehtiv versioon on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

53 Oracle Hardware and Systems Support is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

53 Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tugi hakkab kehtima Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse kuupaumlevast kui Riistvara saatmine pole vajalik

6 HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 RIISTVARAGA SEOTUD

TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Hardware-related Service Offerings under this Schedule H as listed in the Hardware-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Products owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Products

Lisaks tehnilisele toele saate Te vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellida piiratud arvu Riistvaraga seotud Teenusepakkumisi tuginedes Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste dokumendi loetelule mis asub aadressil httporaclecomcontracts Te notildeustute votildeimaldama Oraclersquoile informatsiooni ligipaumlaumlsu ja taumlieliku heauskse koostoumlouml mis on motildeistlikult vajalik et Oracle saaks Teenusepakkumisi osutada ning Teie viite omalt poolt laumlbi tellimuses Teie kohustusena maumlrgitud tegevused Kui Oracle vajab Teenusepakkumiste osutamise kaumligus ligipaumlaumlsu teise tarnija toodetele mis on osa Teie suumlsteemist siis vastutate Teie kotildeigi saumlaumlraste toodete ja notildeutud litsentsiotildeiguste hankimise eest mis on Oraclersquoile vajalikud Teie nimel saumlaumlrastele toodetele ligi paumlaumlsemiseks Osutatud Teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie litsentsiga Oraclersquoi omatavate votildei levitatavate Toodete kasutamiseks mille Te omandate eraldi tellimusega Selliste Toodete kasutamisel allute Te tellimuses viidatud lepingule

7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND

EXCLUSIVE REMEDIES 7 GARANTIID KOHUSTUSTEST LOOBUMINE

JA PIIRATUD HEASTAMISVAHENDID

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 16 hulgast 27

71 Oracle provides a limited warranty (ldquoOracle Hardware Warrantyrdquo) for (i) the Hardware (ii) the Operating System and the Integrated Software and the Integrated Software Options and (iii) the Operating System media the Integrated Software media and the Integrated Software Options media (ldquomediardquo and (i) (ii) and (iii) collectively ldquoHardware Itemsrdquo) Oracle warrants that the Hardware will be free from and using the Operating System and Integrated Software and Integrated Software Options will not cause in the Hardware material defects in materials and workmanship for one year from the date the Hardware is delivered to You Oracle warrants that the media will be free from material defects in materials and workmanship for a period of 90 days from the date the media is delivered to You You may access a more detailed description of the Oracle Hardware Warranty at httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (ldquoWarranty Web Pagerdquo) Any changes to the Oracle Hardware Warranty specified on the Warranty Web Page will not apply to Hardware or media ordered prior to such change The Oracle Hardware Warranty applies only to Hardware and media that have been (1) manufactured by or for Oracle and (2) sold by Oracle (either directly or by an Oracle-authorized distributor) The Hardware may be new or like new The Oracle Hardware Warranty applies to Hardware that is new and Hardware that is like-new which has been remanufactured and certified for warranty by Oracle

71 Oracle annab piiratud garantii (bdquoOraclersquoi riistvara garantiildquo) (i) Riistvarale (ii) Operatsioonisuumlsteemile ja Integreeritud tarkvarale ja Integreeritud valikulisele tarkvarale ning (iii) Operatsioonisuumlsteemi andmekandjatele Integreeritud tarkvara andmekandjatele ja Integreeritud valikulise tarkvara andmekandjatele (bdquoandmekandjadldquo ning (i) (ii) ja (iii) koondnimetajaga bdquoRiistvara esemedldquo) Oracle garanteerib et riistvara materjalid ja kooste on vigadeta uumlhe aasta kestel alates kuupaumlevast mil riistvara teile kohale toimetati operatsioonisuumlsteemi ja integreeritud tarkvara ning Integreeritud tarkvara kasutamine ei potildehjusta nimetatud riistvaravigade tekkimist Oracle garanteerib et fuumluumlsilisel andmekandjal meedia on vaba defektidest ja toumloumlkindel 90 paumleva jooksul alates hetkest mil fuumluumlsiline andmekandja on teile kohale toimetatudOraclersquoi Riistvara garantii detailsem kirjeldus on kaumlttesaadav aadressil httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (bdquoGarantii veebilehtldquo) Garantii veebilehel vaumllja toodud muudatused Oraclersquoi Riistvara garantiis ei kehti enne muudatuste tegemist tellitud Riistvarale votildei andmekandjatele Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib uumlksnes Riistvarale ja andmekandjatele mis on (1) toodetud Oraclersquoi poolt votildei Oraclersquoi tarbeks ja (2) Oraclersquoi poolt muumluumldud (otse votildei volitatud edasimuumluumlja vahendusel) Riistvara votildeib olla uus votildei nagu uus Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib Riistvarale mis on uus ja Riistvarale mis on nagu uus ning Oraclersquoi poolt taastoodetud ja garantiikotildelbulikuks tunnistatud

72 Oracle also warrants that technical support

services and Hardware-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule H will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Hardware-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Hardware-related Service Offerings

72 Lisaks garanteerib Oracle et vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellitud ja pakutud tehnilise toe teenused ja Riistvaraga seotud Teenusepakkumised (nagu mainitud uumlleval lotildeigu 6) osutatakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivatele standarditele Te kohustute teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste garantii puudujaumlaumlkidest 90 paumleva jooksul alates puuduliku tehnilise toe teenuse votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumise kuupaumlevast

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (i) THE REPAIR OR AT ORACLErsquoS OPTION AND EXPENSE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR IF SUCH REPAIR OR REPLACEMENT IS NOT REASONABLY ACHIEVABLE THE REFUND OF THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM AND THE REFUND OF ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID

73 UumlLALNIMETATUD GARANTIIDE RIKKUMISE KORRAL ON TEIE PIIRATUD HEASTAMISVAHENDIKS JA ORACLErsquoI TERVIKVASTUTUSEKS (i) DEFEKTSE RIISTVARA ESEME PARANDAMINE VOtildeI ORACLErsquoI VALIKUL JA KULUDEGA DEFEKTSE RIISTVARA ESEME ASENDAMINE VOtildeI KUI PARANDAMINE VOtildeI ASENDAMINE POLE MOtildeISTLIKULT SAAVUTATAV SIIS DEFEKTSE RIISTVARA ESEME EEST ORACLErsquoILE TASUTUD MAKSETE TAGASTAMINE JA DEFEKTSE RIISTVARA

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 17 hulgast 27

FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR (ii) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS WITH RESPECT TO THE ABOVE ITEMS INCLUDING ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ESEME EEST TASUTUD KASUTAMATA TEHNILISE TOE TASUDE ETTEMAKSU TAGASTAMINE VOtildeI (ii) DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE TAASOSUTAMINE VOtildeI KUI ORACLE EI SUUDA PUUDUST AumlRILISELT MOtildeISTLIKUL MOEL OLULISELT PARANDADA SIIS ON TEIL OtildeIGUS LOtildePETADA DEFEKTSED RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED JA NOtildeUDA ORACLErsquoILE TAGASI DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE EEST MAKSTUD TASUD SEADUSES LUBATUD MAumlAumlRAL ON KAumlESOLEVAD GARANTIID VAumlLISTAVAD JA EELNIMETATUD ESEMETELE EI KEHTI TEISI OTSESEID VOtildeI ISEENESESTMOtildeISTETAVAID GARANTIISID VOtildeI TINGIMUSI KAASA ARVATUD TURUKOtildeLBULIKKUSE JA KINDLA EESMAumlRGI SOBIVUSE GARANTIID VOtildeI TINGIMUSED

74 Replacement units for defective parts or Hardware Items replaced under the Oracle Hardware Warranty may be new or like new quality Such replacement units assume the warranty status of the Hardware into which they are installed and have no separate or independent warranty of any kind Title in all defective parts or Hardware Items shall transfer back to Oracle upon removal from the Hardware

74 Oraclersquoi Riistvara garantiist tulenevalt vaumlljastatud defektsete osade votildei Riistvara esemete asendusuumlksused votildeivad olla uued votildei nagu uued Asendatud osad kuuluvad selle Riistvara garantii alla kuhu need installeeritakse ning neil puudub eraldiseisev votildei sotildeltumatu garantii mistahes kujul Kotildeigi defektsete osade votildei Riistvara esemete omandiotildeigus laumlheb nende Riistvarast eemaldamisel tagasi Oraclersquoile

75 ORACLE DOES NOT WARRANT UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OPERATION OF THE HARDWARE OPERATING SYSTEM INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATED SOFTWARE OPTIONS OR MEDIA

75 ORACLE EI GARANTEERI RIISTVARA OPERATSIOONISUumlSTEEMI INTEGREERITUD TARKVARA INTEGREERITUD VALIKULISE TARKVARA VOtildeI ANDMEKANDJATE KATKEMATUT VOtildeI VEATUT TOIMIMIST

76 No warranty will apply to any Hardware Operating System Integrated Software Integrated Software Options or media which has been

a modified altered or adapted without Oraclersquos written consent (including modification or removal of the OracleSun serial number tag on the Hardware)

b maltreated or used in a manner other than in accordance with the relevant documentation

c repaired by any third party in a manner which fails to meet Oraclersquos quality standards

d improperly installed by any party other than Oracle or an authorized Oracle certified installation partner

e used with equipment or software not covered by an Oracle warranty to the extent that the problems are attributable to such use

f relocated to the extent that problems are

76 Garantii ei rakendu Riistvarale Operatsioonisuumlsteemile Integreeritud tarkvarale Integreeritud valikulisele tarkvarale votildei andmekandjatele mida on

a modifitseeritud muudetud votildei kohandatud ilma Oraclersquoi kirjaliku notildeusolekuta (kaasa arvatud Riistvaral oleva OracleSun seerianumbri sildi modifitseerimine votildei eemaldamine)

b vaumlaumlrkasutatud votildei kasutatud moel mis pole vastavuses seonduva dokumentatsiooniga

c parandanud kolmas osapool moel mis pole vastavuses Oraclersquoi kvaliteedistandarditega

d ebaotildeigelt installeerinud mistahes teine osapool peale Oracleacutei votildei Oraclersquoi volitatud installeerimispartner

e kasutatud seadmetega votildei tarkvaraga mis ei kuulu Oraclersquoi garantii alla kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane kasutamine

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 18 hulgast 27

attributable to such relocation g used directly or indirectly in supporting

activities prohibited by US or other national export regulations

h used by parties appearing on the then-current US export exclusion list

i relocated to countries subject to US trade embargo or restrictions

j used remotely to facilitate any activities for parties or in the countries referenced in 76(h) and 76(i) above or

k purchased from any entity other than Oracle or an Oracle authorized reseller

f uumlmberpaigutatud kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane uumlmberpaigutamine

g kasutatud otseselt votildei kaudselt Ameerika Uumlhendriikide votildei teiste riiklike ekspordimaumlaumlrustega keelatud tegevuste toetamiseks

h kasutanud vastaval ajahetkel kehtivas Ameerika Uumlhendriikide ekspordipiirangu nimekirjas maumlrgitud osapooled

i uumlmberpaigutatud riikidesse millele rakendub Ameerika Uumlhendriikide kaubandusembargo votildei ndashpiirang

j kasutatud kaudselt punktides 76(h) ja 76(i) viidatud isikute tegevuse votildeimaldamiseks votildei viidatud riikides votildei

k soetatud mistahes teiselt uumlksuselt kui Oracle votildei Oraclersquoi volitatud edasimuumluumlja

77 The Oracle Hardware Warranty does not apply to normal wear of the Hardware or media The Oracle Hardware Warranty is extended only to the original purchaser or original lessee of the Hardware and may be void in the event that title to the Hardware is transferred to a third party

77 Oraclersquoi Riistvara garantii ei kehti Riistvara votildei fuumluumlsilise andmekandja tavapaumlrasele kulumisele Oraclersquoi Riistvara garantii laieneb uumlksnes Riistvara algsele ostjale votildei algsele rentnikule ning votildeib kaotada kehtivuse Riistvara omandiotildeiguse uumllekandmisel kolmandale osapoolele

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Service Offerings (including technical support) related to the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options (b) licenses of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options ordered under this Schedule H and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

45-paumlevase kirjaliku etteteatamisajaga on Oracle`l otildeigus auditeerida Teie Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutust Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistliku abi osutama ja tagama ligipaumlaumlsu informatsioonile Eelnimetatud auditeerimine ei tohi segada ebamotildeistlikult Teie tavapaumlraseid aumlritoiminguid Te kohustute tasuma 30 paumleva jooksul paumlrast kirjalikku teatist kotildeik tasud mis tulenevad Teie litsentsiotildeigusi uumlletavast Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutusest Tasumata jaumltmise korral on Oraclersquoil otildeigus lotildepetada (a) Operatsioonisuumlsteemiga Integreeritud tarkvaraga ja Integreeritud valikulise tarkvaraga seotud Teenusepakkumised (kaasa arvatud tehniline tugi) (b) vastavalt kaumlesolevale Lisale H ja seonduvatele lepingutele tellitud Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsid javotildei (c) Potildehilepingu Te notildeustute et Oracle ei vastuta Teile seoses auditeerimisel osutatud koostoumloumlga tekkinud kulude eest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery Installation and Acceptance of 91 Riistvara tarne installeerimine ja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 19 hulgast 27

Hardware vastuvotildetmine

911 You are responsible for installation of the Hardware unless You purchase installation services from Oracle for that Hardware

911 Te vastutate Riistvara installeerimise eest vaumllja arvatud juhul kui Te ostate Oraclersquoilt vastava Riistvara installeerimise teenused

912 Oracle will deliver the Hardware to the delivery address specified by You on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified on the order The applicable country specific Hardware shipping terms are located in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

912 Oracle tarnib Riistvara Teie poolt ostudokumendil maumlrgitud aadressile votildei tellimusel maumlrgitud asukohta kui Teie ostudokumendil puudub kohaletoimetamise aadress Konkreetsete riikide kohta kehtivad Riistvara tarnetingimused on kaumlttesaadavad Tellimis- ja tarneimisreeglitesmis on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

913 Acceptance of the Hardware is deemed to occur on delivery

913 Riistvara vastuvotildetmine loetakse toimunuks kohaletoimetamisel

914 Oracle may make and invoice You for partial deliveries

914 Oracle votildeib teha teile osalisi tarneid ja esitada nende eest arveid

915 Oracle may make substitutions and modifications to the Hardware that do not cause a material adverse effect in overall Hardware performance

915 Oracle votildeib teha Riistvara juures tooteasendusi ja modifikatsioone mis ei oma olulist negatiivset motildeju Riistvara uumlldisele jotildeudlusele

916 Oracle will use its reasonable commercial efforts to deliver the Hardware within a timeframe that is consistent with Oraclersquos past practices regarding the amount and type of Hardware that You have ordered

916 Oracle teeb motildeistlikke aumlrilisi puumluumldlusi Riistvara tarnimiseks ajavahemiku vaumlltel mis vastab Oraclersquoi varasematele praktikatele sotildeltuvalt Teie poolt tellitud Riistvara kogusest ja tuumluumlbist

92 Transfer of Title 92 Omandiotildeiguse uumlleminek

Title to the Hardware will transfer upon delivery Riistvara omandiotildeigus laumlheb uumlle kaumlttetoimetamisel

93 Territory 93 Territoorium

The Hardware shall be installed in the countrycountries that You specify as the delivery location on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified in the order

Riistvara installeeritakse Teie poolt ostudokumendil kohaletoimetamise asukohana maumlrgitud riigisriikides votildei tellimusel maumlrgitud asukohas kui Teie ostudokumendil puudub tarneaadress

94 Pricing Invoicing and Payment Obligation 94 Hinnastamine arveldamine ja maksekohustus

941 You may change a Hardware order prior to shipment subject to the then current change order fee as established by Oracle from time to time The applicable change order fees and a

941 Teil on otildeigus Riistvara tellimust enne tarnet muuta vastavalt antud hetkel kehtivale Oraclersquoi poolt saumltestatud tellimuse muutmise tasule Kehtivad tellimuse muutmise tasud ja lubatud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 20 hulgast 27

description of allowed changes are defined in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

muudatuste kirjeldus on toodud bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo mida saab vaadata aadressil httporaclecomcontracts

942 In entering into payment obligations under an order You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Hardware Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

942 Tellimusest tulenevaid maksekohustusi votildettes annate Te notildeusoleku ja kinnitate et Te ei ole arvestanud mistahes Riistvara Programmi votildei uuenduste saadavusele tulevikus Aga (a) kui Te tellite tehnilise toe siis eelnev lause ei vabasta Oraclersquoit kohustusest pakkuda Potildehilepingust tulenevalt votildeimalusel tehnilist tuge vastavalt Oraclersquoi antud ajahetkel kehtivatele tehnilise toe reeglitele ja (b) eelnev lause ei muuda Teile tellimusega ja Potildehilepinguga antud otildeigusi

943 Hardware and Integrated Software Options fees are invoiced as of the respective Commencement Dates

943 Riistvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tasude arveldamine toimub vastavast Jotildeustumiskuupaumlevast

944 Hardware-related Service Offering fees are invoiced in advance of the Hardware-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Hardware-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

944 Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste tasud arveldatakse enne Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamist ettemaksuarvetena konkreetsed tehnilise toe tasud arveldatakse iga aasta etteulatuvalt Kotildeigi Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamise periood algab Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse alguskuupaumlevast kui Riistvara tarne pole vajalik

945 In addition to the prices listed on the order Oracle will invoice You for any applicable freight charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes notwithstanding any express or implied provision in the ldquoIncotermsrdquo referenced in the Order and Delivery Policies The Order and Delivery Policies may be accessed at httporaclecomcontracts

945 Lisaks loetletud hindadele esitab Oracle teile arve igasuguste kohaldatavate veotasude votildei maksude kohta ja niisuguste tasude ja maksude tasumine on teie kohustuseks hoolimata uumlhestki bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo viidatud rahvusvahelise reeglistiku bdquoIncotermsrdquo selgesotildenalisest votildei eeldatavast saumlttest bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildettedrdquo on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 21 hulgast 27

This Program Schedule (this ldquoSchedule P) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule P is attached The General Terms and this Schedule P together withthe attached Schedule H are the Master Agreement This Schedule P shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Lisa programmidele (bdquoLisa Pldquo) on Uumlldtingimuste lisa Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa P moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa P kehvitus lotildeppeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildeppedes

1 DEFINITIONS 1 DEFINITSIOONID

11 ldquoCommencement Daterdquo refers to the date of shipment of tangible media or the effective date of the order if shipment of tangible media is not required

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab fuumluumlsiliste andmekandjate postituskuupaumlevale votildei tellimuse esitamise tegelikule kuupaumlevale kui materiaalsete andmekandjate saatmine pole notildeutud

12 Capitalized terms used but not defined in this

Schedule P have the meanings set forth in the General Terms

12 Lisas P kasutatud kuid mitte defineeritud tingimused omavad taumlhendust uumlldtingimuste motildettes

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED 21 Upon Oraclersquos acceptance of Your order You have

the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual (unless otherwise specified in the order) limited right to use the Programs and receive any Program-related Service Offerings You ordered solely for Your internal business operations and subject to the terms of the Master Agreement including the definitions and rules set forth in the order and the Program Documentation If accepted Oracle will notify You and this notice will include a copy of Your Master Agreement

21 Teie tellimuse kinnitamisel Oraclersquoi poolt saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise (kui just tellimuses pole teisiti kokku lepitud) piiratud otildeiguse kasutada programme ja saada programmiga seotud teenusepakkumisi mille Te tellisite ainuuumlksi Teie enda aumlrisisesteks tegevusteks ning kohustute jaumlrgima raamlepingu tingimusi kaasaarvatud definitsioonid ja reeglid mis tellimuse ja programmi dokumentidega kaasas kaumlivad Tellimuse heakskiitmisel saadab Oracle teile vastava sisuga teate milles on teie raamlepingu eksemplar

22 Upon payment for Program-related Service Offerings

You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule P (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

22 Paumlrast programmidega seotud teenusepakkumiste eest tasumist saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise piiratud otildeiguse kasutada oma aumlrisiseste toimingute tegemiseks kotildeiki Oraclersquoi poolt vaumllja toumloumltatud ning Teile Lisa P kohaselt tarnitud vahendeid (bdquovahendidldquo) samas teatud vahenditele votildeivad kohalduda tellimuses sisalduvad lisalitsentsitingimused

23 You may allow Your agents and contractors

(including without limitation outsourcers) to use the Programs and deliverables for Your internal business operations and You are responsible for their compliance with the General Terms and this Schedule P in such use For Programs that are specifically designed to allow Your customers and suppliers to interact with You in the furtherance of Your internal

23 Te votildeite lubada oma esindajatel ja lepingulistel toumloumltajatel (ilma piiranguteta lisaks ka allhankijatel) kasutada programme ja vahendeid oma aumlrisiseste toimingute teostamiseks ning Te olete vastutav selle eest et nendepoolsed uumlldtingimusted ning kaumlesolev Lisa P oleksid vastavuses Programmide puhul mis on spetsiaalselt Teie ja Teie klientide vahelise aumlrialase suhtluse jaoks loodud on taoline kasutus

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 22 hulgast 27

business operations such use is allowed under the General Terms and this Schedule P

lubatud uumlldtingimuste aluses ning kaumlesoleva Lisa P motildeistes

24 You may make a sufficient number of copies of each

Program for Your licensed use and one copy of each Program media

24 Te votildeite teha litsentsitud kasutamiseks igast programmist vajaliku arvu koopiaid ning uumlhe koopia igast programmi andmekandjast

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 The Programs may contain or require the use of third

party technology that is provided with the Programs Oracle may provide certain notices to You in Program Documentation readmes or notice files in connection with such third party technology Third party technology will be licensed to You either under the terms of the Master Agreement or if specified in the Program Documentation readmes or notice files under Separate Terms Your rights to use Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms are not restricted in any way by the Master Agreement However for clarity notwithstanding the existence of a notice third party technology that is not Separately Licensed Third Party Technology shall be deemed part of the Programs and is licensed to You under the terms of the Master Agreement

31 Programmid votildeivad sisaldada votildei vajada kolmandate osapoolte tehnoloogiat millega on programmid varustatud Oracle votildeib varustada Teid teatud teadetega programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei taoliste kolmandate osapoolte tehnoloogia infofailides Kolmandate osapoolte tehnoloogia litsentsitakse Teile kas raamlepinguga votildei kui on taumlpsustatud programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei infofailides eritingimuste alusel Teie otildeigusi kasutada eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel ei ole raamlepinguga kuidagi piiratud Samas selgituseks hoolimata teate olemasolust kolmanda osapoole tehnoloogia mis ei ole eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogia loetakse programmide alla kuuluvaks ning litsentsitakse teile raamlepingu tingimustel

If You are permitted under an order to distribute the Programs You must include with the distribution all such notices and any associated source code for Separately Licensed Third Party Technology as specified in the form and to the extent such source code is provided by Oracle and You must distribute Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms (in the form and to the extent Separate Terms are provided by Oracle) Notwithstanding the foregoing Your rights to the Programs are solely limited to the rights granted in Your order

Kui Teil on lubatud tellimuse potildehjal programme levitada peate Te levitamise juures edasi andma kotildeik taolised teated ja kotildeik eraldi litsentsitakse kolmandate osapoolte tehnoloogiaga seotud laumlhtekoodid samas formaadis ning ulatuses nagu Oraclersquoi poolt on Teile antud ja Te peate levitama eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel (samas formaadis ning ulatuses nagu Oracle Teile edasi andis) Hoolimata eelmainitust on Teie otildeigused programmidele on piiratud ainult nendele otildeigustele mis on Teie tellimuses lubatud

32 You may not

a remove or modify any Program markings or any notice of Oraclersquos or its licensorsrsquo proprietary rights

b make the Programs or materials resulting from the Service Offerings available in any manner to any third party for use in the third partyrsquos business operations (unless such access is expressly permitted for the specific Program license or materials from the Service Offerings you have acquired)

c cause or permit reverse engineering (unless required by law for interoperability) disassembly or decompilation of the Programs (the foregoing prohibition includes but is not limited to review of data structures or similar materials produced by Programs)

32 Te ei tohi

a eemaldada ega modifitseerida uumlhtegi programmi markeeringut ega uumlhtegi Oraclersquoi teadet votildei litsentsiandja omandiotildeigust

b teha programme votildei teenusepakkumisest tulenevaid materjale kaumlttesaadavaks kolmandale isikule kasutamiseks kolmanda isiku aumlritegevuses (vaumllja arvatud kui selline juurdepaumlaumls on eraldi lubatud kindla programmi litsentsi votildei teenusepakkumisest tulenevate materjalide juures)

c potildehjustada votildei lubada poumloumlrdprojekteerimist (vaumllja arvatud juhul kui seadus notildeuab koostalitlust) demonteerimist votildei programmide dekompileerimist (eelmainitud keeld sisaldab aga ei ole piiratud andmestruktuuride votildei sarnaste programmi poolt loodud materjalide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 23 hulgast 27

d disclose results of any Program benchmark tests without Oraclersquos prior written consent

laumlbivaatuseks) d avalikustada programmi votilderdlusaluse teste ilma

Oraclersquoi eelneva kirjaliku notildeusolekuta 33 The prohibition on the assignment or transfer of the

Programs or any interest in them under section 15 of the General Terms shall apply to all Programs licensed under this Schedule P except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Programmi loovutamise votildei uumlleandmise keeld votildei muu huvi nende vastu kehtib uumlldtingimuste lotildeigu 15 kohaselt kotildeigile programmidele mis on kaumlesoleva Lisa P alusel litsentsitud vaumllja arvatud selles ulatuses kui selline keeld on kohaldamatu kehtivate seaduste totildettu

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

You may order trial Programs or Oracle may include additional Programs with Your order which You may use for trial non-production purposes only You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs You have 30 days from the Commencement Date to evaluate these Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Te votildeite tellida prooviprogramme votildei Oracle votildeib kaasa arvata Teie tellimusele lisaprogramme mida Te votildeite kasutada katsetuseks aga mitte aumlrilisel otstarbel Te ei votildei kasutada prooviprogramme et varustada votildei osaleda kolmanda osapoole programmi sisu javotildei funktsionaalsuse teemalisel koolitusel Programme on aega hinnata 30 paumleva alates tarnekuupaumlevast Nimetatud programmide kasutamiseks paumlrast 30-paumlevast katseperioodi peate te hankima litsentsi nende programmide jaoks kas Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate mitte hankida litsentsi uumlhelegi programmile 30-paumlevase katseaja lotildeppedes peate Te lotildepetama iga sellise programmi kasutamise ning kustutama need oma arvutist Proovimiseks motildeeldud programmid antakse n-ouml olemasoleval kujul ja Oracle ei paku neile tehnilist tuge ega anna neile garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 For purposes of an order technical support consists

of Oraclersquos annual technical support services You may have ordered from Oracle or an authorized reseller for the Programs If ordered annual technical support (including first year and all subsequent years) is provided under Oraclersquos technical support policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The technical support policies are incorporated in this Schedule P and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle policy changes will not result in a material reduction in the level of technical support services provided for supported Programs during the period for which fees for technical support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for the applicable technical support services You may access the current version of the technical support policies at httporaclecomcontracts

51 Tellimuse eesmaumlrkide jaoks koosneb Oraclersquoi tehniline tugi iga-aastasest tehnilise toe teenusest mida Te votildeite olla programmide jaoks tellinud Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Tellimisel pakutakse iga-aastast tehnilist tuge (sh esimesel aastal ja kotildeikidel jaumlrgnevatel aastatel) teenuse osutamise ajal kehtivate Oraclersquoi tehnilise toe reeglite kohaselt Te notildeustute tegema koostoumloumld Oraclersquoga ning kindlustama juurdepaumlaumlsu ressursid materjalid isikkoosseisu informatsiooni ning notildeusoleku mida Oracle notildeuab et teostada tehnilise toe teenuseid Tehnilise toe eeskirjad sisalduvad kaumlesolevas Lisas P ning Oracle votildeib neid oma otsusel muuta Samas Oraclersquoi eeskirjade muutumine ei too endaga kaasa programmidele tellitud tehnilise toe teenuste vaumlhenemist ajal mil tehnilise toe tasud on makstud Enne teenuse tellimisdokumendi vormistamist tuleks tutvuda reeglitega Kehtivad tehnilise toe reeglid asuvad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 24 hulgast 27

52 Technical support is effective upon the

Commencement Date unless otherwise stated in Your order If Your order was placed through the Oracle Store the effective date is the date Your order was accepted by Oracle

52 Tehniline tugi on kehtiv alates jotildeustumiskuupaumlevast kui ei ole tellimuses notildeutud teisiti Kui Teie tellimus esitati Oraclersquoi poe kaudu on kehtivuse alguseks kuupaumlev mil Oracle tellimuse vastu votildettis

53 Software Update License amp Support (or any

successor technical support offering to Software Update License amp Support ldquoSULSrdquo) acquired with Your order may be renewed annually and if You renew SULS for the same number of licenses for the same Programs for the first and second renewal years the fee for SULS will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees If Your order is fulfilled by an authorized reseller the fee for SULS for the first renewal year will be the price quoted to You by Your authorized reseller the fee for SULS for the second renewal year will not increase by more 5 over the prior years fees

53 Teie tellimuse alusel omandatud Software Update Licence amp Support (votildei mis tahes jaumlrgnev tehnilise toe pakkumine edaspidi bdquoSULSldquo) on igal aastal uuendatav ja juhul kui te uuendate SULS-i sama arvu litsentside jaoks samades programmides ei suurene esimese ja teise aasta SULS-i uuendamise tasu rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest Kui teie Tellimus oli tehtud autoriseeritud edasimuumluumlja kaudu siis on SULS tasu aluseks esimesel uuendamise aastal Teie volitatud edasimuumluumlja poolt teile kehtestatud hind SULS tasu teise aasta uuenduse eest ei totildesteta rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest

54 If You decide to purchase technical support for any

Program license within a license set You are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set You may desupport a subset of licenses in a license set only if You agree to terminate that subset of licenses The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination Oraclersquos license set definition is available in the current technical support policies If You decide not to purchase technical support You may not update any unsupported Program licenses with new versions of the Program

54 Kui Te otsustate osta tehnilist tuge ainult motildenele programmi litsentsile kogu komplektist olete Te kohustatud ostma tehnilist tuge samal tasemel kotildeigile litsentsidele antud litsentside komplektis Te votildeite tuumlhistada osade litsentside tehnilise toe ainult siis kui Te notildeustute lotildepetama selle litsentsgrupi kasutamise Allesjaumlaumlvate litsentside tasud kujunevad tellimuse tuumlhistamise ajal kehtivate tehnilise toe reeglite alusel Oraclersquoi litsentsikomplekti motildeiste on saumltestatud kehtivates tehnilise toe eeskirjades Kui otsustate tehnilist tuge mitte tellida ei tohi te ilma toeta programmilitsentse programmi uute redaktsioonidega uuendada

6 PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Program-related Service Offerings under this Schedule P as listed in the Program-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Programs owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Programs

Lisaks tehnilisele toele votildeite Te tellida piiratud arvul programmiga seotud teenusepakkumisi kaumlesoleva Lisa P alusel ning vastavuses programmiga seotud teenusepakkumiste dokumendis vaumlljatooduga mis asub httporaclecomcontracts Te notildeustute pakkuma Oraclersquole kogu informatsiooni ligipaumlaumlsu ning heas usus koostoumloumld mis on motildeistlikult vajalik et votildeimaldada Oraclersquol edastada need teenusepakkumised ning Te viite laumlbi need toimingud oma vastutusel Kui nende teenusepakkumise toimingute laumlbiviimise ajal vajab Oracle ligipaumlaumlsu motildene muu tarnija toodetele mis Teie suumlsteemi osaks on vastutate Te kotildeigi Oraclersquole vajalike taoliste toodete ja vastavate litsentside hankimise eest et neile Teie nimel ligi paumlaumlseda Pakutavad teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie nende programmide mis on Oraclersquoi omad votildei Oraclersquoi poolt levitatud kasutamise litsentsiga mille Te omandate eraldi tellimuse alusel Tellimusel viidatatud kokkulepe kirjeldab Teie taoliste programmide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 25 hulgast 27

kasutamist 7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND EXCLUSIVE

REMEDIES 7 GARANTIID LOOBUMISKLAUSLID JA

EKSKLUSIIVSED MEETMED 71 Oracle warrants that a Program licensed to You will

operate in all material respects as described in the applicable Program Documentation for a period of one year after delivery (ie via physical shipment or electronic download) You must notify Oracle of any Program warranty deficiency within one year after delivery Oracle also warrants that technical support services and Program-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule P will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Program-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Program-related Service Offerings

71 Oracle garanteerib et Teile litsentsitud programm toumloumltab kotildeigis tingimustes mida kirjeldatakse programmi dokumentatsioonis vaumlhemalt uumlhe aasta vaumlltel paumlrast tarnimist (st kas fuumluumlsilist saatmist votildei elektroonilist allalaadimist) Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit programmi kotildeigist garantii alla kuuluvatest puudustest uumlhe aasta jooksul paumlrast tarnet Lisaks garanteerib Oracle et tellitud ja Lisa P alusel pakutavaid tehnilise toe teenuseid ja programmiga seotud teenusepakkumisi (nagu mainitud uumlleval lotildeigus 6) pakutakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivate standarditega Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei programmiga seotud teenusepakkumiste garantii puudustest 90 paumleva jooksul puuduliku tehnilise toe teenuse votildei programmiga seotud teenusepakkumise osutamisest alates

72 ORACLE DOES NOT GUARANTEE THAT THE

PROGRAMS WILL PERFORM ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT ORACLE WILL CORRECT ALL PROGRAM ERRORS

72 ORACLE EI GARANTEERI ET PROGRAMMID TOumlOumlTAVAD VEAVABALT VOtildeI KATKESTUSTETA VOtildeI ET ORACLE PARANDAB KOtildeIK PROGRAMMI VEAD

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE

WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (A) THE CORRECTION OF PROGRAM ERRORS THAT CAUSE BREACH OF THE WARRANTY OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE ERRORS OF THE APPLICABLE PROGRAM LICENSE IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END YOUR PROGRAM LICENSE AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE PROGRAM LICENSE AND ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID FOR THE PROGRAM LICENSE OR (B) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS

73 UumlLALTOODUD GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISE KORRAL ON TEIEPOOLSED OtildeIGUSKAITSEABINOtildeUD JA ORACLErsquoI KOHUSTUSED ALLJAumlRGNEVAD (A) PROGRAMMI SELLISTE VIGADE PARANDAMINE MIS POtildeHJUSTAVAD GARANTII RIKKUMISE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE VASTAVA PROGRAMMI LITSENTSI VIGU MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA OMA PROGRAMMI LITSENTSI NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLELE PROGRAMMI LITSENTSI EEST MAKSITE NING KOtildeIK KASUTAMATA PROGRAMMI LITSENTSI JAOKS ETTEMAKSTUD TEHNILISE TOE TASUD VOtildeI (B) PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE UUESTIPAKKUMINE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE PUUDUSI MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLErsquoLE PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE EEST MAKSITE

74 TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THIS

WARRANTY IS EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

74 SEADUSTEGA ETTENAumlHTUD ULATUSES ON SEE GARANTII EKSKLUSIIVNE NING MUID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID EGA TINGIMUSI SEALHULGAS ERIOTSTARBELISI KASULIKKUSE JA VASTAVUSE GARANTIISID EGA TINGIMUSI EI EKSISTEERI

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 26 hulgast 27

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Programs You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Programs in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Program-related Service Offerings (including technical support) (b) Program licenses ordered under this Schedule P and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

Oraclersquoil on otildeigus auditeerida programmide kasutamist 45-paumlevase etteteatamisajaga Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistlikku abi osutama ja teabele juurdepaumlaumlsu tagama Oraclersquoi audit ei tohi ebamotildeistlikult segada teie tavapaumlrast aumlritegevust Te kohustute 30 paumleva jooksul kirjaliku teate saamisest maksma kotildeik Teie litsentsi otildeigusi uumlletavate programmide kasutamisega seotud rakenduvad tasud Tasumata jaumltmisel votildeib Oracle lotildepetada (a) programmiga seotud teenusepakkumised (kaasa arvatud tehnilise toe) (b) Lisa P seonduvate kokkulepete javotildei raamlepingu alusel tellitud programmi litsentsid Te notildeustute sellega et Oracle ei vastuta Teie kulutuste eest mis on tekkinudauditile kaasaaitamisest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery and Installation 91 Tarne ja paigaldus 911 You are responsible for installation of the Programs

unless the Programs have been pre-installed by Oracle on the Hardware You are purchasing under the order or unless You purchase installation services from Oracle for those Programs

911 Te vastutate programmide paigalduse eest vaumllja arvatud juhul kui programmid on Oraclersquoi poolt eelnevalt Teie poolt tellimuse alusel ostetavale riistvarale paigaldatud votildei kui Te tellite nende programmide jaoks Oraclersquolt ka paigaldusteenuse

912 Oracle has made available to You for electronic

download at the electronic delivery web site located at the following Internet URL httpedeliveryoraclecom the Programs listed in the Programs and Program Support Service Offerings section of the applicable order Through the Internet URL You can access and electronically download to Your location the latest production release as of the effective date of the applicable order of the software and related Program Documentation for each Program listed Provided that You have continuously maintained technical support for the listed Programs You may continue to download the Programs and related Program Documentation Please be advised that not all Programs are available on all hardwareoperating system combinations For the most recent Program availability please check the electronic delivery web site specified above You acknowledge that Oracle is under no further delivery obligation with respect to Programs under the applicable order electronic download or otherwise

912 Vastavas lotildeigus tellimuslehel loetletud programmid ning programmi toe teenusepakkumised on Oracle teinud Teile kaumlttesaadavaks elektrooniliselt elektroonilise tarne veebilehel jaumlrgneval Internetiaadressil httpedeliveryoraclecom Laumlbi selle Internetiaadressi on Teil otildeigus paumlaumlseda juurde ja elektrooniliselt alla laadida tarkvara hetkel kehtivat versiooni ja tarkvara dokumentatsiooni kaumlesoleva tellimuse uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammide ulatuses Kui teil on tagatud katkematud verisooniuuedused ja tugiteenused uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammidele on teil otildeigus samade programmide ulatuses laadida tarkvara ja nendega seotud dokumentatsiooni ka tulevikus Palun votildetke arvesse et kotildeik programmid ei pruugi kotildeigi riistvaraoperatsioonisuumlsteemide kombinatsioonide jaoks saadaval olla Kotildeige hiljutisema programmi kaumlttesaadavust kontrollige palun uumllalmainitud elektroonilise tarne veebilehel Kaumlesolevaga notildeustute et Oracle on taumlitnud antud tellimuse ulatuses kotildeik tarnekohustused nii elektroonilised votildei muud

913 If ordered Oracle will deliver the tangible media to the

delivery address specified on the applicable order You agree to pay applicable media and shipping charges The applicable shipping terms for the

913 Juhul kui te olete tellimuse raames ostnud tarkvaraprogrammidele lisaks ka fuumluumlsilise andmekandja siis Oracle saadab tellitud tooted tellimuses maumlrgitud tarneaadressile Sel juhul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 27 hulgast 27

delivery of tangible media are bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

notildeustute te tasuma nii fuumluumlsilise andmekandja enese kui ka tarnekulude eest Tarneklauslid mis kohalduvad fuumluumlsilistele andmekandjatele on kirjeldatud dokumendis bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

92 Territory 92 Territoorium

The Programs shall be used in Estonia as the specified in the order

Programme hakatakse kasutama tellimuslehel maumlaumlratletud riigis Eesti

93 Pricing Invoicing and Payment Obligation 93 Hinnad arved ja maksekohustus 931 In entering into payment obligations under an order

You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

931 Votildettes endale maksekohustuse tellimuse alusel Te notildeustute ja kinnitate et Te ei ole eeldanud programmide votildei nende uuenduste kaumlttesaadavust tulevikus Samas (a) kui Te tellite tehnilise toe ei vabasta eelnev lause Oraclersquot oma kohustusest pakkuda raamlepingust tulenevat tehnilist tuge kui ja kus see on votildeimalik laumlhtudes Oracle sel hetkel kehtivatest tehnilise toe eeskirjadest ning (b) eelnev lause ei muuda Teile raamlepingu ja tellimuse alusel antud otildeigusi

932 Program fees are invoiced as of the Commencement

Date 932 Programmi tasud on arvestatud jotildeustumiskuupaumlevast

933 Program-related Service Offering fees are invoiced in

advance of the Program-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Program-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date

933 Arved programmiga seotud teenusepakkmiste eest esitatakse enne programmiga seotud teenusepakkumiste teostamist taumlpsemalt tehnilise toe tasud arvestatakse ette iga-aastaselt Kotildeigi programmiga seotud teenusepakkumiste teostamine algab alates jotildeustumiskuupaumlevast

934 In addition to the prices listed on the order Oracle will

invoice You for any applicable shipping charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes

934 Lisaks nendele hindadele mis tulenevad tellimusest saadab Oracle Teile arve tarnekulude votildei kotildeikide kohaldatavate maksude kohta ning Teie vastutate selliste tasude ning maksude tasumise eest

Page 6: ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS - Oracle · Integrated Software” refers to any software or programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 6 hulgast 27

andor Service Offerings received under the Master Agreement plus related taxes and expenses Except for nonpayment of fees the non-breaching party may agree in its sole discretion to extend the 30 day period for so long as the breaching party continues reasonable efforts to cure the breach You agree that if you are in default under the Master Agreement You may not use those Products or Service Offerings ordered

Teenusepakkumiste eest koos seonduvate maksude ja kuludega Vaumllja arvatud tasude maksmata jaumltmise korral on mitte rikkuval poolel otildeigus oma aumlranaumlgemise jaumlrgi otsustada pikendada eelnimetatud 30 paumlevast perioodi nii kaua kui rikkuv pool jaumltkab motildeistlikke puumluumldlusi rikkumise parandamiseks Te notildeustute et Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmata jaumltmise korral pole Teil lubatud kasutada vastavaid Tooteid votildei tellitud Teenusepakkumisi

62 If You have used an Oracle Financing Division

contract to pay for the fees due under an order and You are in default under that contract You may not use the Products andor Service Offerings that are subject to such contract

62 Kui Te olete tellimusest tulenevate tasude maksmiseks kasutanud Oraclersquoi Finantseerimisuumlksuse lepingut ja Te pole lepingust tulenevaid kohustusi taumlitnud siis pole Teil lubatud kasutada nimetatud lepingule alluvaid Tooteid javotildei Teenusepakkumisi

63 Provisions that survive termination or expiration

are those relating to limitation of liability infringement indemnity payment and others which by their nature are intended to survive

63 Lotildepetamise votildei aegumise korral kehtivad jaumltkuvalt vastutuse piiramise rikkumise huumlvitise ja makse klauslid ning teised klauslid mille kehtivus jaumltkub tulenevalt klauslite olemusest

7 FEES AND TAXES PRICING INVOICING AND

PAYMENT OBLIGATION 7 TASUD JA MAKSUD HINNASTAMINE

ARVELDAMINE JA MAKSEKOHUSTUS 71 All fees payable to Oracle are due within 30 days

from the invoice date You agree to pay any sales value-added or other similar taxes imposed by applicable law that Oracle must pay based on the Products andor Service Offerings You ordered except for taxes based on Oraclersquos income Also You will reimburse Oracle for reasonable expenses related to providing Service Offerings

71 Kotildeik arved tuleb Oraclersquoile tasuda 30 paumleva jooksul alates arve kuupaumlevast Te kohustute tasuma kotildeik kehtivast seadusandlusest tulenevad muumluumlgi- kaumlibe- votildei muud sarnased maksud mida Oracle kohustub tasuma tulenevalt Teie poolt tellitud Toodetest javotildei Teenusepakkumistest vaumllja arvatud Oraclersquoi tuludel potildehinevad maksud Lisaks kohustute Oraclersquoile huumlvitama teenuse osutamisega seotud motildeistlikud kulud

72 You understand that You may receive multiple

invoices for the Products and Service Offerings You ordered Invoices will be submitted to You pursuant to Oracles Invoicing Standards Policy which may be accessed at httporaclecomcontracts

72 Te motildeistate et Teie poolt tellitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest Oracle esitada rohkem kui uumlhe arve Arved esitatakse Teile vastavalt Oraclersquoi Arveldamise standardreeglitele mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

8 NONDISCLOSURE 8 KONFIDENTSIAALSUS 81 By virtue of the Master Agreement the parties may

have access to information that is confidential to one another (ldquoConfidential Informationrdquo) We each agree to disclose only information that is required for the performance of obligations under the Master Agreement Confidential Information shall be limited to the terms and pricing under the Master Agreement and all information clearly identified as confidential at the time of disclosure

81 Potildehilepingust tulenevalt votildeib pooltel olla ligipaumlaumls teise suhtes konfidentsiaalsele informatsioonile (bdquoKonfidentsiaalne informatsioonldquo) Motildelemad pooled notildeustuvad avaldama uumlksnes informatsiooni mis on vajalik Potildehilepingust tulenevate kohustuste taumlitmiseks Konfidentsiaalne informatsioon on piiratud Potildehilepingu tingimuste ja hinnastamisega ning kogu avaldamise hetkel selgelt konfidentsiaalsena maumlaumlratletud informatsiooniga

82 A partyrsquos Confidential Information shall not include

information that (a) is or becomes a part of the public domain through no act or omission of the other party (b) was in the other partyrsquos lawful possession prior to the disclosure and had not been obtained by the other party either directly or

82 Lepinguosaliste konfidentsiaalseks informatsiooniks ei loeta teavet mis (a) mis on avalik votildei saab avalikuks teisest lepinguosalisest olenematutel potildehjustel (b) mis oli enne avaldamist teise lepinguosalise seaduslikus valduses ning ei olnud saadud otse ega kaudselt

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 7 hulgast 27

indirectly from the disclosing party (c) is lawfully disclosed to the other party by a third party without restriction on the disclosure or (d) is independently developed by the other party

teavet avaldavalt osaliselt (c) mille avaldab teisele lepinguosalisele seaduslikult kolmas isik ilma avalikustamispiiranguta votildei (d) on teise poole poolt sotildeltumatult vaumllja arendatud

83 We each agree not to disclose each otherrsquos

Confidential information to any third party other than those set forth in the following sentence for a period of three years from the date of the disclosing partyrsquos disclosure of the Confidential Information to the receiving party We may disclose Confidential Information only to those employees or agents or subcontractors who are required to protect it against unauthorized disclosure in a manner no less protective than under the Master Agreement Nothing shall prevent either party from disclosing the terms or pricing under the Master Agreement or orders submitted under the Master Agreement in any legal proceeding arising from or in connection with the Master Agreement or disclosing the Confidential Information to a governmental entity as required by law

83 Motildelemad pooled notildeustuvad mitte avaldama teise poole Konfidentsiaalset informatsiooni mistahes kolmandale osapoolele vaumllja arvatud jaumlrgnevas lauses nimetatutele kolme aasta vaumlltel alates Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamisest avaldava poole poolt vastuvotildetvale osapoolele Pooltel on lubatud avaldada Konfidentsiaalset informatsiooni uumlksnes neile toumloumltajatele votildei agentidele votildei alltoumloumlvotildetjatele kes kohustuvad seda kaitsma lubamatu avaldamise eest moel mis ei ole vaumlhesemal maumlaumlral kaitstud kui Potildehilepingus saumltestatu Kumbagi poolt ei saa takistada avaldamast Potildehilepingust tulenevaid tingimusi votildei hinnastamist votildei Potildehilepingu alusel esitatud tellimusi kohtumenetlustes mis tulenevad Potildehilepingust votildei sellega seoses votildei avaldamast Konfidentsiaalset informatsiooni valitsusasutusele seadusandlusest tulenevatel juhtudel

9 ENTIRE AGREEMENT 9 TAumlIELIK KOKKULEPE 91 You agree that the Master Agreement and the

information which is incorporated into the Master Agreement by written reference (including reference to information contained in a URL or referenced policy) together with the applicable order are the complete agreement for the Products andor Service Offerings ordered by You and supersede all prior or contemporaneous agreements or representations written or oral regarding such Products andor Service Offerings

91 Te notildeustute et Potildehileping ja kirjaliku viitega Potildehilepingusse kaasatud informatsioon (kaasa arvatud viited internetiaadressil asuvale votildei viidatud reeglitele) koos seonduva tellimusega moodustavad taumlieliku Teie tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele rakenduva kokkuleppe ning asendavad kotildeik eelnevad votildei samaaegsed Tooteid javotildei Teenusepakkumisi puudutavad kokkulepped votildei vaumlited kirjalikud votildei suulised

92 It is expressly agreed that the terms of the Master

Agreement and any Oracle order shall supersede the terms in any purchase order procurement internet portal or any other similar non-Oracle document and no terms included in any such purchase order portal or other non-Oracle document shall apply to the Products andor Service Offerings ordered In the event of inconsistencies between the terms of any Schedule and these General Terms the Schedule shall take precedence In the event of any inconsistencies between the terms of an order and the Master Agreement the order shall take precedence The Master Agreement and orders may not be modified and the rights and restrictions may not be altered or waived except in a writing signed or accepted online through the Oracle Store by authorized representatives of You and of Oracle Any notice required under the Master Agreement shall be provided to the other party in writing

92 Lepitakse selgelt kokku et Potildehilepingu tingimused ja mistahes Oraclersquoi tellimus asendab mistahes ostutellimuse hanke internetiportaali votildei muu sarnase Oraclersquoi vaumllise dokumendi tingimused ning sellistes ostutellimustes portaalides votildei Oraclersquoi vaumllistes dokumentides maumlrgitud tingimused ei rakendu tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele Mistahes Lisa ja kaumlesolevate Uumlldtingimuste vastuolude korral on Lisa uumllimuslik Tellimuse tingimuste ja Uumlldtingimuste vastuolude korral on tellimus uumllimuslik Uumlldtingimuste ja tellimuste muutmine pole lubatud ning otildeigusi ja piiranguid ei saa muuta ega tuumlhistada vaumllja arvatud kirjalikul kujul mille on allkirjastanud votildei internetis Oraclersquoi poe vahendusel heaks kiitnud Teie ja Oraclersquoi volitatud esindajad Kotildeik Potildehilepingust tulenevalt notildeutud teatised edastatakse teisele poolele kirjalikul kujul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 8 hulgast 27

10 LIMITATION OF LIABILITY 10 VASTUTUSE PIIRAMINE NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE FOR ANY

INDIRECT INCIDENTAL SPECIAL PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY LOSS OF PROFITS REVENUE DATA OR DATA USE ORACLErsquoS MAXIMUM LIABILITY FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE MASTER AGREEMENT OR YOUR ORDER WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF THE FEES YOU PAID ORACLE UNDER THE SCHEDULE GIVING RISE TO THE LIABILITY AND IF SUCH DAMAGES RESULT FROM YOUR USE OF PRODUCTS OR SERVICE OFFERINGS SUCH LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFICIENT PRODUCT OR SERVICE OFFERINGS GIVING RISE TO THE LIABILITY

KUMBKI POOL EI VASTUTA JUHUSLIKE ERILISTE RAHALISELT HUumlVITATAVATE VOtildeI KAUDSETE KAHJUDE EEST VOtildeI KASUMIGA SISSETULEKUGA ANDMETEGA VOtildeI ANDMEKASUTUSEGA SEONDUVATE KAHJUDE EEST ORACLErsquoI MAKSIMAALNE VASTUTUS POtildeHILEPINGUST VOtildeI TEIE TELLIMUSEST KAS LEPINGUSISESELT VOtildeI ndashVAumlLISELT VOtildeI MUUL JUHUL TULENEVATE VOtildeI SEONDUVATE KAHJUDE KORRAL ON PIIRATUD TASUDE SUMMAGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTAVALT VASTUTUSE ALUSEKS OLEVALE LISALE NING KUI NIMETATUD KAHJUD TULENEVAD TOODETE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISTE TEIEPOOLSEST KASUTUSEST SIIS ON KIRJELDATUD VASTUTUS PIIRATUD TASUDEGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTUTUSE ALUSEKS OLEVA DEFEKTSE TOOTE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISE EEST

11 EXPORT 11 EKSPORT Export laws and regulations of the United States

and any other relevant local export laws and regulations apply to the Products You agree that such export laws govern Your use of the Products (including technical data) and any Service Offerings deliverables provided under the Master Agreement and You agree to comply with all such export laws and regulations (including ldquodeemed exportrdquo and ldquodeemed re-exportrdquo regulations) You agree that no data information Product andor materials resulting from Service Offerings (or direct product thereof) will be exported directly or indirectly in violation of these laws or will be used for any purpose prohibited by these laws including without limitation nuclear chemical or biological weapons proliferation or development of missile technology You shall include the following notice on packing lists commercial invoices shipping documents and other documents used in the transfer export or re-export of the Products and any Service Offerings deliverables ldquoThese commodities technology software or hardware (including any Integrated Software and Operating System(s)) were exported in accordance with US Export Administration Regulations and applicable export laws Diversion contrary to applicable export laws is prohibitedrdquo

Toodetele kehtivad Ameerika Uumlhendriikide ekspordiseadused ja regulatsioonid ning muud seonduvad kohalikud ekspordiseadused ja regulatsioonid Te notildeustute et nimetatud ekspordiseadused saumltestavad Toodete (kaasa arvatud tehniliste andmete) ja kotildeigi vastavalt Potildehilepingule tarnitud Teenusepakkumiste Teiepoolse kasutuse ning Te notildeustute taumlitma kotildeiki ekspordiseaduseid ja regulatsioone (kaasa arvatud bdquoekspordiga samavaumlaumlrsete toiminguteldquo ja bdquoreeksportimisega samavaumlaumlrsete toiminguteldquo regulatsioonid) Te notildeustute et Teenusepakkumistest (votildei nende otsestest toodetest) tulenevaid andmeid informatsiooni Tooteid javotildei materjale ei ekspordita otseselt votildei kaudselt eelmainitud seadustega vastuolus votildei neid ei kasutata nimetatud seadustes keelatud eesmaumlrkidel kaasa arvatud kuid mitte ainult tuuma- keemia- votildei biorelvade levitamine votildei raketitehnoloogia vaumlljaarendamine Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete uumllekande eksportimise votildei reeksportimise puhul kasutatud pakinimekirjadele aumlrilistele arvetele saatedokumentidele ja teistele dokumentidele lisate Te jaumlrgneva teate bdquoKaumlesolevad kaubad tehnoloogia tarkvara votildei riistvara (kaasa arvatud Integreeritud tarkvara ja Operatsioonisuumlsteem(id)) eksport toimus vastavuses Ameerika Uumlhendriikide Ekspordikontrolli regulatsioonidega ja rakenduvate ekspordiseadustega Uumlmbersuunamine vastuolus rakenduvate ekspordiseadustega on keelatudldquo

12 FORCE MAJEURE 12 VAumlAumlRAMATU JOtildeUD Neither of us shall be responsible for failure or

delay of performance if caused by an act of war hostility or sabotage act of God pandemic

Kumbki lepinguosaline ei vastuta lepingu mittetaumlitmise votildei selle hilinenud taumlitmise eest juhul kui mittetaumlitmise votildei hilinenud taumlitmise potildehjus on

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 9 hulgast 27

electrical internet or telecommunication outage that is not caused by the obligated party government restrictions (including the denial or cancellation of any export import or other license) other event outside the reasonable control of the obligated party We both will use reasonable efforts to mitigate the effect of a force majeure event If such event continues for more than 30 days either of us may cancel unperformed Service Offerings and affected orders upon written notice This section does not excuse either partyrsquos obligation to take reasonable steps to follow its normal disaster recovery procedures or Your obligation to pay for Products and Service Offerings ordered or delivered

sotildeda vaenutegevus sabotaaž loodusotildennetus elektri- Internetiuumlhenduse votildei sidevahendite toumlouml katkestus mida ei ole potildehjustanud teine lepinguosaline valitsuse kehtestatud piirangud (kaasa arvatud mistahes ekspordi impordi votildei muu litsentsi rahuldamata jaumltmine votildei tuumlhistamine) Muu suumlndmus mis on vaumlljaspool kohustatud lepingupoole motildeistlikku kontrolli Motildelemad lepinguosalised rakendavad motildeistlikke puumluumldlusi vaumlaumlramatu jotildeu suumlndmuse motildejude leevendamiseks Kui vaumlaumlramatu jotildeu potildehjustatud olukord kestab rohkem kui 30 paumleva siis votildeib kumbki pool kirjaliku teatise teel osutamata jaumlaumlnud Teenusepakkumised ja seonduvad tellimused tuumlhistada Selle osa saumltted ei vabasta lepinguosalisi kohustusest jaumlrgida motildeistlikus ulatuses oma tavapaumlraseid katastroofi protseduure ega vabasta Teid kohustusest tellitud votildei tarnitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest tasuda

13 GOVERNING LAW AND JURISDICTION 13 KOHALDATAV OtildeIGUS JA KOHTUALLUVUS The Master Agreement is governed by the

substantive and procedural laws of Estonia and You and Oracle agree to submit to the exclusive jurisdiction of and venue in the courts in Estonia in any dispute arising out of or relating to the Master Agreement

Potildehilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusotildeigusnorme ning Potildehilepingust tulenevate votildei sellega seonduvate vaidluste korral notildeustute Teie ja Oracle alluma taumlielikult Eesti Vabariigi kohtute kohtualluvusele ja kohtumotildeistmiskohale

14 NOTICE 14 TEAVITAMINE If You have a dispute with Oracle or if You wish to

provide a notice under the Indemnification section of these General Terms or if You become subject to insolvency or other similar legal proceedings You will promptly send written notice to Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn Attn Finance Director

Kui teie ja Oraclersquoi vahel on tekkinud vaidlus votildei te soovite esitada teate kaumlesolevas lepingus saumltestatud huumlvitamiskohustust kaumlsitleva jaotise kohaselt votildei teie suhtes on algatatud pankroti- votildei muu kohtumenetlus olete kohustatud viivitamata saatma selle kohta teate alljaumlrgneval aadressil Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn adresseerituna Finantsdirektorile

15 ASSIGNMENT 15 UumlLEANDMINE You may not assign the Master Agreement or give

or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings or an interest in them to another individual or entity If You grant a security interest in the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables the secured party has no right to use or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables and if You decide to finance Your acquisition of any Products andor any Service Offerings You will follow Oraclersquos policies regarding financing which are at httporaclecomcontracts The foregoing shall not be construed to limit the rights You may otherwise have with respect to the Linux operating system third party technology or Separately Licensed Third Party Technology licensed under open source or similar license terms

Potildehilepingu uumlleandmine votildei Programmide Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste votildei nende omandiotildeiguse andmine votildei uumllekanne teisele isikule votildei ettevotildettele pole lubatud Kui te kasutate Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid tagatisena siis puudub tagatud poolel otildeigus Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid kasutada votildei uumlle kanda ning kui Te otsustate finantseerida Toodete javotildei Teenusepakkumiste soetamist siis kohustute Te jaumlrgima Oraclersquoi finantseerimist puudutavaid reegleid mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Eelpool saumltestatu ei piira otildeigusi mis Teil votildeivad olla seoses Linuxi operatsioonisuumlsteemiga kolmanda osapoole tehnoloogiaga votildei Eraldi litsentsiga

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 10 hulgast 27

kolmanda osapoole tehnoloogiaga mille litsents kuulub avatud laumlhtekoodi votildei sarnaste litsentsitingimuste alla

16 OTHER 16 MUU 161 Oracle is an independent contractor and we agree

that no partnership joint venture or agency relationship exists between us We each will be responsible for paying our own employees including employment related taxes and insurance

161 Oracle on sotildeltumatu ettevotildetja ja pooled notildeustuvad et nende vahel puudub partnerlus uumlhine ettevotildetmine votildei agendisuhe Motildelemad pooled vastutavad ise toumloumltajatele tasumise eest ning toumloumltasudega seonduvate maksude ja kindlustuse eest

162 If any term of the Master Agreement is found to be

invalid or unenforceable the remaining provisions will remain effective and such term shall be replaced with a term consistent with the purpose and intent of the Master Agreement

162 Kui motildeni Potildehilepingu tingimus osutub kehtetuks votildei kohaldamatuks siis uumllejaumlaumlnud saumltted jaumlaumlvad kehtivaks ja eelpool kirjeldatud tingimus asendatakse tingimusega mis vastab Potildehilepingu eesmaumlrgile ja otstarbele

163 Except for actions for nonpayment or breach of

Oraclersquos proprietary rights no action regardless of form arising out of or relating to the Master Agreement may be brought by either party more than two years after the cause of action has accrued

163 Vaumllja arvatud notildeuded maksete tasumata jaumltmise votildei Oraclersquoi omandiotildeiguste rikkumise kohta tuleb potildehilepingust johtuvad votildei sellega seotud notildeuded olenemata nende vormist esitada teise osalise vastu kahe aasta jooksul paumlrast notildeude aluseks oleva suumlndmuse toimumist

164 Products and Service Offerings deliverables are

not designed for or specifically intended for use in nuclear facilities or other hazardous applications You agree that it is Your responsibility to ensure safe use of Products and Service Offerings deliverables in such applications

164 Tooted ja Teenusepakkumiste tarned pole kavandatud ega konkreetselt motildeeldud kasutamiseks tuumajaamades ega teistes ohtlikes rajatistes Te notildeustute et Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete ohutu kasutuse tagamine sellistes rajatistes on Teie kohustus

165 If requested by an authorized reseller on Your

behalf You agree Oracle may provide a copy of the Master Agreement to the authorized reseller to enable the processing of Your order with that authorized reseller

165 Volitud edasimuumluumlja paumlringu korral votildeib Oracle edastada volitatud edasimuumluumljale Potildehilepingu koopia et votildeimaldada Teie tellimuse taumlitmist nimetatud volitatud edasimuumluumlja vahendusel

166 You understand that Oraclersquos business partners

including any third party firms retained by You to provide consulting services are independent of Oracle and are not Oraclersquos agents Oracle is not liable for nor bound by any acts of any such business partner unless (i) the business partner is providing services as an Oracle subcontractor in furtherance of an order placed under the Master Agreement and (ii) only to the same extent as Oracle would be responsible for the performance of Oracle resources under that order

166 Te motildeistate et Oraclersquoi aumlripartnerid kaasa arvatud Teie poolt konsulteerimisteenuste eemaumlrgil palgatud kolmandate osapoolte ettevotildetted on Oraclersquoist sotildeltumatud ja ei ole Oraclersquoi agendid Oracle ei vastuta aumlripartnerite tegevuse eest ja pole sellega seotud vaumllja arvatud juhul kui (i) aumlripartner pakub teenuseid Oraclersquoi alltoumloumlvotildetjana taumlites Potildehilepingu kohaselt esitatud tellimust ja (ii) ainult sellises ulatuses milles Oracle vastutaks Oraclersquoi ressursside toimimise eest seonduva tellimuse alusel

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 11 hulgast 27

This Hardware Schedule (this Schedule H) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule H is attached The General Terms and this Schedule H together with the attached Schedules P are the Master Agreement This Schedule H shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Riistvara Lisa (kaumlesolev bdquoLisa Hldquo) on Lisa Uumlldtingimustele Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa H koos Uumlldtingimustega moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa H kehtivus lotildepeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildepedes

1 DEFINITIONS 1 MOtildeISTED

11 ldquoCommencement Daterdquo for the Hardware Operating System and Integrated Software refers to the date the Hardware is delivered For Integrated Software Options the Commencement Date refers to the date that Oracle accepts Your order for an Integrated Software Option

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab Riistvara Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara puhul Riistvara tarne kuupaumlevale Integreeritud valikulise tarkvara puhul viitab Jotildeustumiskuupaumlev kuupaumlevale mil Oracle Teie Integreeritud valikulise tarkvara tellimuse kinnitab

12 ldquoIntegrated Software Optionsrdquo refers to software or programmable code embedded in installed on or activated on the Hardware that requires one or more unit licenses that You must separately order and agree to pay additional fees Not all Hardware contains Integrated Software Options please refer to the Oracle Integrated Software Options License Definitions Rules and Metrics accessible at httpOraclecomcontracts

12 ldquoIntegreeritud valikuline tarkvaraldquo viitab Riistvarasse integreeritud installeeritud votildei sellel aktiveeritud tarkvarale votildei programmeeritavale koodile mis eeldab uumlht votildei enamat taumliendavat uumlksuse litsentsi mis tuleb eraldi tellida ja mille eest tuleb taumliendavalt tasuda Kotildeigi Riistvaradega ei kaasne Integreeritud valikulist tarkvara votildeimaliku konkreetsele Riistvarale rakenduva Integreeritud valikulise tarkvaraga tutvumiseks vaadake palun Oraclersquoi Integreeritud valikulise tarkvara maumlaumlratlusi reegleid ja meetrikat aadressil

(the ldquoIntegrated Software Options License Rulesrdquo) for the specific Integrated Software Options that may apply to specific Hardware Oracle reserves the right to designate new software features as Integrated Software Options in subsequent releases and that designation will be specified in the applicable documentation and in the Integrated Software Options License Rules

httpOraclecomcontracts

(bdquoIntegreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglidldquo) Oracle jaumltab endale otildeiguse maumlaumlratleda uusi tarkvara funktsioone jaumlrgnevates vaumlljalasetes Integreeritud valikulise tarkvarana Vastav maumlaumlratlus maumlrgitakse rakenduvasse dokumentatsiooni ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglitesse

13 Capitalized terms used but not defined in this Schedule H have the meanings set forth in the General Terms

13 Suure algustaumlhega motildeisted mida kasutatakse kuid ei defineerita kaumlesolevas Lisas H omavad Uumlldtingimustes saumltestatud taumlhendusi

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED

21 Your Hardware order consists of the following items Operating System (as defined in Your configuration) Integrated Software and all Hardware equipment (including components

21 Teie Riistvara tellimus koosneb jaumlrgnevatest esemetest Operatsioonisuumlsteem (vastavalt Teie konfiguratsioonis maumlaumlratletule) Integreeritud tarkvara ning kogu Riistvara varustus (kaasa

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 12 hulgast 27

options and spare parts) specified on the applicable order Your Hardware order may also include Integrated Software Options Integrated Software Options may not be activated or used until You separately order them and agree to pay additional fees

arvatud komponendid valikulised komponendid ja varuosad) mis on maumlrgitud rakenduvale tellimusele Teie Riistvara tellimus votildeib hotildelmata ka Integreeritud valikulist tarkvara Integreeritud valikuline tarkvara pole aktiveeritud ja seda ei saa kasutada enne kui Te selle eraldi tellite ning notildeustute maksma taumliendavaid tasusid

22 You have the right to use the Operating System delivered with the Hardware subject to the terms of the license agreement(s) delivered with the Hardware Current versions of the license agreements are located at httporaclecomcontracts You are licensed to use the Operating System and any Operating System updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware

22 Teil on otildeigus kasutada Riistvaraga koos tarnitud Operatsioonisuumlsteemi vastavalt Riistvaraga tarnitud litsentsilepingu(te) tingimustele Litsentsilepingute kehtivad versioonid on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Teil on litsents Operatsioonisuumlsteemi ja tehnilise toe kaudu hangitud Operatsioonisuumlsteemi uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana

23 You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software delivered with the Hardware subject to the terms of this Schedule H and the applicable documentation You are licensed to use that Integrated Software and any Integrated Software updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software Options that you separately order subject to the terms of this Schedule H the applicable documentation and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules are incorporated in and made a part of this Schedule H You are licensed to use those Integrated Software Options and any Integrated Software Options updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware To fully understand Your license right to any Integrated Software Options that You separately order You need to review the Integrated Software Options License Rules In the event of any conflict between the Master Agreement and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules shall take precedence

23 Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada Riistvaraga tarnitud Integreeritud tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele ja rakenduvale dokumentatsioonile Teil on litsents Integreeritud tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada eraldi tellitud Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele rakenduvale dokumentatsioonile ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitele kaumlesolev Lisa H hotildelmab ja sisaldab Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireegleid Teil on litsents Integreeritud valikulise tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud valikulise tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Eraldi tellitud Integreeritud valikulise tarkvara litsentsiotildeiguse taumlielikuks motildeistmiseks peate Te tutvuma Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitega Kui Potildehilepingu ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglite vahel esineb vastuolu siis on Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglid uumllimuslikud

24 The Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (or all three) may include separate works identified in a readme file notice file or the applicable documentation which are licensed under open source or similar license terms Your rights to use the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options under such terms are not restricted in any way by the Master Agreement including this Schedule H The appropriate terms associated with such separate works can be

24 Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (votildei kotildeik kolm) votildeivad hotildelmata readme failis teatise failis votildei rakenduvas dokumentatsioonis maumlrgitud eraldi elemente millel on avatud laumlhtekoodi litsents votildei sarnased litsentsitingimused Potildehileping kaasa arvatud kaumlesolev Lisa H ei piira mingil moel teie otildeigust kasutada Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt sellistele tingimustele Sellised eraldi elementidega seotud tingimused on vaumllja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 13 hulgast 27

found in the readme files notice files or in the documentation accompanying the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options

toodud readme failides teatise failides votildei Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tarnitud dokumentatsioonis

For GPLv2 LGPLv21 GPLv3 and LGPLv3 licensed code You received as binaries on physical media You may receive a copy of the source code (ldquosource coderdquo) on media via postal service by submitting a written request at httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Alternatively You can mail Your written request to Oracle Corporation Attn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Your request should include the name and version number of the Product Your name Your company name (if applicable) Your return mailing address and Your email address Certain source distributions require a fee for physical media in such case You will be sent details on the cost and payment procedure via email Your request must be sent within three (3) years of the date of Oraclersquos last delivery of the applicable Product or in the case of code licensed under the GPLv3 You may send a request for as long as Oracle offers spare parts or technical support for the applicable Product model This offer only applies if You received Your Operating System Integrated Software or Integrated Software Options on physical media

GPLv2 LGPLv21 GPLv3 ja LGPLv3 litsenseeritud fuumluumlsilistel andmekandljatel saabunud koodide puhul votildeite Te saada laumlhtekoodi (bdquolaumlhtekoodldquo) koopia andmekandjal posti teel esitades kirjaliku paumlringu aadressil httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Samuti votildeite Te saata oma kirjaliku paumlringu adressil Oracle CorporationAttn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Teie paumlring peab sisaldama Toote nime ja versiooni numbrit Teie nime Teie ettevotildette nime (vajadusel) Teie postiaadressi ning Teie e-posti aadressi Motildene laumlhtekoodi puhul notildeutakse fuumluumlsilise andmekandja eest tasu sellisel juhul saadetakse Teile tasu ja maksetoimingute andmed e-posti teel Teie paumlring peab olema saadetud kolme (3) aasta jooksul alates rakenduva Toote viimasest tarnest Oraclersquoi poolt GPLv3 litsentsiga laumlhtekoodi puhul saab paumlringut esitada seni kuni Oracle pakub vastavale Toote mudelile varuosasid votildei tehnilist tuge Kaumlesolev pakkumine kehtib ainult juhul kui Te saite Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikulise tarkvara fuumluumlsilisel andmekandjal

25 Upon payment for Hardware-related Service Offerings You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule H (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

25 Paumlrast Riistvaraga seonduvate Teenusepakkumiste eest tasumist on Teil mittevaumllistav mittevotildeotilderandatav litsentsitasuvaba taumlhtajatu piiratud otildeigus kasutada Oraclersquoi poolt vaumllja arendatut ja kaumlesoleva Lisa H kohaselt teile tarnitut (bdquotarneldquo) Teie aumlrisisesteks toiminguteks motildeningatele tarnetele votildeivad rakenduda taumliendavad tellimuses maumlrgitud litsentsitingimused

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 You may only make copies of the Operating

System Integrated Software and Integrated Software Options for archival purposes to replace a defective copy or for program verification You shall not remove any copyright notices or labels on the Operating System Integrated Software or Integrated Software Options You shall not decompile or reverse engineer (unless required by law for interoperability) the Operating System or Integrated Software

31 Koopiate tegemine Operatsioonisuumlsteemist Integreeritud tarkvarast ja Integreeritud valikulisest tarkvarast on lubatud uumlksnes arhiveerimiseks vigase koopia asendamiseks votildei programmi verifitseerimiseks Operatsioonisuumlsteemilt Integreeritud tarkvaralt votildei Integreeritud valikuliselt tarkvaralt autoriotildeiguse teatiste eemaldamine on keelatud Operatsioonisuumlsteemi votildei Integreeritud tarkvara dekompileerimine votildei poumloumlrdprojekteerimine pole lubatud (vaumllja arvatud seadustes saumltestatud juhtudel koostalitusvotildeime eesmaumlrgil)

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 14 hulgast 27

32 You acknowledge that to operate certain Hardware Your facility must meet a minimum set of requirements as described in the Hardware documentation Such requirements may change from time to time as communicated by Oracle to You in the applicable Hardware documentation

32 Te tunnistate et teatud Riistvaraga toumloumltamiseks peavad Teie tingimused vastama Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatud minimaalsetele notildeuetele Antud notildeudmised votildeivad aeg-ajalt muutuda vastavalt Oraclersquoi poolt rakenduvas Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatule

33 The prohibition on the assignment or transfer of the Operating System or any interest in it under section 15 of the General Terms shall apply to all Operating Systems licensed under this Schedule H except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Uumlldtingimuste punktist 15 tulenev Operatsioonisuumlsteemi votildei selle kaasosa uumlleandmise votildei votildeotilderandamise keeld rakendub kotildeigile kaumlesolevale Lisa H alusel litsenseeritud Operatsioonisuumlsteemidele vaumllja arvatud juhul kui keeldu ei saa seadusest tulenevalt rakendada

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

Oracle may include additional Programs on the Hardware (eg Exadata Storage Server software) You are not authorized to use those Programs unless You have a license specifically granting You the right to do so however You may use those additional Programs for trial non-production purposes for up to 30 days from the date of delivery provided that You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Oracle votildeib Riistvarale lisada taumliendavaid Programme (nt Exadata Storage Server tarkvara) Teil puudub otildeigus antud Programmide kasutamiseks vaumllja arvatud juhul kui Teil on konkreetselt vastavat luba andev litsents Te votildeite neid taumliendavaid Programme kasutada proovimiseks ja mitteaumlrilistel eesmaumlrkidel kuni 30 paumleva alates kohaletoimetamise kuupaumlevast tingimusel et prooviprogramme ei kasutata Programmide sisu javotildei funktsionaalsust puudutavate koolituste pakkumiseks kolmandatele osapooltele votildei sellistel kolmandate osapoolte koolitustel osalemiseks Kirjeldatud Programmide kasutamiseks 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel peate Te hankima vastavate Programmide litsentsid Oraclersquoilt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel motildene Programmi litsentsi mitte hankida siis lotildepetate Te vastavate Programmide kasutamise ja kustutate need koheselt Teie arvutisuumlsteemidest Proovimiseks litsenseeritud Programme pakutakse bdquonagu onldquo potildehimotildettel ja Oracle ei paku nendele Programmidele tehnilist tuge ega garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 Oracle Hardware and Systems Support acquired

with Your order may be renewed annually and if You renew Oracle Hardware and Systems Support for the same systems and same configurations for the first and second renewal years the technical support fee will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees

51 Teie tellimuses sisalduvat Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge saab iga-aastaselt uuendada ning kui Te uuendate Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tehnilist tuge samadele suumlsteemidele ja samadele konfiguratsioonidele siis esimesel ja teisel tehnilise toe uuendamise aastal ei totildeuse tehnilise toe tasu rohkem kui 5 votilderreldes eelnenud aasta tasuga

52 If ordered Oracle Hardware and Systems Support (including first year and all subsequent

52 Tellimisel pakutakse Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge (kaasa arvatud esimesel aastal

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 15 hulgast 27

years) is provided under Oraclersquos Hardware and Systems Support Policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The Oracle Hardware and Systems Support Policies are incorporated in this Schedule H and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle will not materially reduce the level of technical support services provided during the period for which fees for Oracle Hardware and Systems Support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for technical support services You may access the current version of the Oracle Hardware and Systems Support Policies at httporaclecomcontracts

ja kotildeigil jaumlrgnevatel aastatel) vastavalt tehnilise toe teenuste pakkumise ajal kehtivatele Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglitele Te notildeustute Oraclersquoiga koostoumloumld tegema ja vaumlljastama tehnilise toe teenuste pakkumiseks Oraclersquoile vajalikud ligipaumlaumlsud ressursid materjalid personali informatsiooni ja notildeusolekud Kaumlesolev Lisa H hotildelmab Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reegleid mis votildeivad Oraclersquoi aumlranaumlgemise jaumlrgi muutuda Oracle ei langeta oluliselt pakutavate tehnilise toe teenuste taset perioodi vaumlltel mille eest on tasutud Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe tasud Enne tehnilise toe teenuste tellimuse esitamist peaksite Te tutvuma vastavate reeglitega Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglite kehtiv versioon on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

53 Oracle Hardware and Systems Support is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

53 Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tugi hakkab kehtima Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse kuupaumlevast kui Riistvara saatmine pole vajalik

6 HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 RIISTVARAGA SEOTUD

TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Hardware-related Service Offerings under this Schedule H as listed in the Hardware-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Products owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Products

Lisaks tehnilisele toele saate Te vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellida piiratud arvu Riistvaraga seotud Teenusepakkumisi tuginedes Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste dokumendi loetelule mis asub aadressil httporaclecomcontracts Te notildeustute votildeimaldama Oraclersquoile informatsiooni ligipaumlaumlsu ja taumlieliku heauskse koostoumlouml mis on motildeistlikult vajalik et Oracle saaks Teenusepakkumisi osutada ning Teie viite omalt poolt laumlbi tellimuses Teie kohustusena maumlrgitud tegevused Kui Oracle vajab Teenusepakkumiste osutamise kaumligus ligipaumlaumlsu teise tarnija toodetele mis on osa Teie suumlsteemist siis vastutate Teie kotildeigi saumlaumlraste toodete ja notildeutud litsentsiotildeiguste hankimise eest mis on Oraclersquoile vajalikud Teie nimel saumlaumlrastele toodetele ligi paumlaumlsemiseks Osutatud Teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie litsentsiga Oraclersquoi omatavate votildei levitatavate Toodete kasutamiseks mille Te omandate eraldi tellimusega Selliste Toodete kasutamisel allute Te tellimuses viidatud lepingule

7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND

EXCLUSIVE REMEDIES 7 GARANTIID KOHUSTUSTEST LOOBUMINE

JA PIIRATUD HEASTAMISVAHENDID

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 16 hulgast 27

71 Oracle provides a limited warranty (ldquoOracle Hardware Warrantyrdquo) for (i) the Hardware (ii) the Operating System and the Integrated Software and the Integrated Software Options and (iii) the Operating System media the Integrated Software media and the Integrated Software Options media (ldquomediardquo and (i) (ii) and (iii) collectively ldquoHardware Itemsrdquo) Oracle warrants that the Hardware will be free from and using the Operating System and Integrated Software and Integrated Software Options will not cause in the Hardware material defects in materials and workmanship for one year from the date the Hardware is delivered to You Oracle warrants that the media will be free from material defects in materials and workmanship for a period of 90 days from the date the media is delivered to You You may access a more detailed description of the Oracle Hardware Warranty at httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (ldquoWarranty Web Pagerdquo) Any changes to the Oracle Hardware Warranty specified on the Warranty Web Page will not apply to Hardware or media ordered prior to such change The Oracle Hardware Warranty applies only to Hardware and media that have been (1) manufactured by or for Oracle and (2) sold by Oracle (either directly or by an Oracle-authorized distributor) The Hardware may be new or like new The Oracle Hardware Warranty applies to Hardware that is new and Hardware that is like-new which has been remanufactured and certified for warranty by Oracle

71 Oracle annab piiratud garantii (bdquoOraclersquoi riistvara garantiildquo) (i) Riistvarale (ii) Operatsioonisuumlsteemile ja Integreeritud tarkvarale ja Integreeritud valikulisele tarkvarale ning (iii) Operatsioonisuumlsteemi andmekandjatele Integreeritud tarkvara andmekandjatele ja Integreeritud valikulise tarkvara andmekandjatele (bdquoandmekandjadldquo ning (i) (ii) ja (iii) koondnimetajaga bdquoRiistvara esemedldquo) Oracle garanteerib et riistvara materjalid ja kooste on vigadeta uumlhe aasta kestel alates kuupaumlevast mil riistvara teile kohale toimetati operatsioonisuumlsteemi ja integreeritud tarkvara ning Integreeritud tarkvara kasutamine ei potildehjusta nimetatud riistvaravigade tekkimist Oracle garanteerib et fuumluumlsilisel andmekandjal meedia on vaba defektidest ja toumloumlkindel 90 paumleva jooksul alates hetkest mil fuumluumlsiline andmekandja on teile kohale toimetatudOraclersquoi Riistvara garantii detailsem kirjeldus on kaumlttesaadav aadressil httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (bdquoGarantii veebilehtldquo) Garantii veebilehel vaumllja toodud muudatused Oraclersquoi Riistvara garantiis ei kehti enne muudatuste tegemist tellitud Riistvarale votildei andmekandjatele Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib uumlksnes Riistvarale ja andmekandjatele mis on (1) toodetud Oraclersquoi poolt votildei Oraclersquoi tarbeks ja (2) Oraclersquoi poolt muumluumldud (otse votildei volitatud edasimuumluumlja vahendusel) Riistvara votildeib olla uus votildei nagu uus Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib Riistvarale mis on uus ja Riistvarale mis on nagu uus ning Oraclersquoi poolt taastoodetud ja garantiikotildelbulikuks tunnistatud

72 Oracle also warrants that technical support

services and Hardware-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule H will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Hardware-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Hardware-related Service Offerings

72 Lisaks garanteerib Oracle et vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellitud ja pakutud tehnilise toe teenused ja Riistvaraga seotud Teenusepakkumised (nagu mainitud uumlleval lotildeigu 6) osutatakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivatele standarditele Te kohustute teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste garantii puudujaumlaumlkidest 90 paumleva jooksul alates puuduliku tehnilise toe teenuse votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumise kuupaumlevast

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (i) THE REPAIR OR AT ORACLErsquoS OPTION AND EXPENSE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR IF SUCH REPAIR OR REPLACEMENT IS NOT REASONABLY ACHIEVABLE THE REFUND OF THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM AND THE REFUND OF ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID

73 UumlLALNIMETATUD GARANTIIDE RIKKUMISE KORRAL ON TEIE PIIRATUD HEASTAMISVAHENDIKS JA ORACLErsquoI TERVIKVASTUTUSEKS (i) DEFEKTSE RIISTVARA ESEME PARANDAMINE VOtildeI ORACLErsquoI VALIKUL JA KULUDEGA DEFEKTSE RIISTVARA ESEME ASENDAMINE VOtildeI KUI PARANDAMINE VOtildeI ASENDAMINE POLE MOtildeISTLIKULT SAAVUTATAV SIIS DEFEKTSE RIISTVARA ESEME EEST ORACLErsquoILE TASUTUD MAKSETE TAGASTAMINE JA DEFEKTSE RIISTVARA

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 17 hulgast 27

FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR (ii) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS WITH RESPECT TO THE ABOVE ITEMS INCLUDING ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ESEME EEST TASUTUD KASUTAMATA TEHNILISE TOE TASUDE ETTEMAKSU TAGASTAMINE VOtildeI (ii) DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE TAASOSUTAMINE VOtildeI KUI ORACLE EI SUUDA PUUDUST AumlRILISELT MOtildeISTLIKUL MOEL OLULISELT PARANDADA SIIS ON TEIL OtildeIGUS LOtildePETADA DEFEKTSED RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED JA NOtildeUDA ORACLErsquoILE TAGASI DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE EEST MAKSTUD TASUD SEADUSES LUBATUD MAumlAumlRAL ON KAumlESOLEVAD GARANTIID VAumlLISTAVAD JA EELNIMETATUD ESEMETELE EI KEHTI TEISI OTSESEID VOtildeI ISEENESESTMOtildeISTETAVAID GARANTIISID VOtildeI TINGIMUSI KAASA ARVATUD TURUKOtildeLBULIKKUSE JA KINDLA EESMAumlRGI SOBIVUSE GARANTIID VOtildeI TINGIMUSED

74 Replacement units for defective parts or Hardware Items replaced under the Oracle Hardware Warranty may be new or like new quality Such replacement units assume the warranty status of the Hardware into which they are installed and have no separate or independent warranty of any kind Title in all defective parts or Hardware Items shall transfer back to Oracle upon removal from the Hardware

74 Oraclersquoi Riistvara garantiist tulenevalt vaumlljastatud defektsete osade votildei Riistvara esemete asendusuumlksused votildeivad olla uued votildei nagu uued Asendatud osad kuuluvad selle Riistvara garantii alla kuhu need installeeritakse ning neil puudub eraldiseisev votildei sotildeltumatu garantii mistahes kujul Kotildeigi defektsete osade votildei Riistvara esemete omandiotildeigus laumlheb nende Riistvarast eemaldamisel tagasi Oraclersquoile

75 ORACLE DOES NOT WARRANT UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OPERATION OF THE HARDWARE OPERATING SYSTEM INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATED SOFTWARE OPTIONS OR MEDIA

75 ORACLE EI GARANTEERI RIISTVARA OPERATSIOONISUumlSTEEMI INTEGREERITUD TARKVARA INTEGREERITUD VALIKULISE TARKVARA VOtildeI ANDMEKANDJATE KATKEMATUT VOtildeI VEATUT TOIMIMIST

76 No warranty will apply to any Hardware Operating System Integrated Software Integrated Software Options or media which has been

a modified altered or adapted without Oraclersquos written consent (including modification or removal of the OracleSun serial number tag on the Hardware)

b maltreated or used in a manner other than in accordance with the relevant documentation

c repaired by any third party in a manner which fails to meet Oraclersquos quality standards

d improperly installed by any party other than Oracle or an authorized Oracle certified installation partner

e used with equipment or software not covered by an Oracle warranty to the extent that the problems are attributable to such use

f relocated to the extent that problems are

76 Garantii ei rakendu Riistvarale Operatsioonisuumlsteemile Integreeritud tarkvarale Integreeritud valikulisele tarkvarale votildei andmekandjatele mida on

a modifitseeritud muudetud votildei kohandatud ilma Oraclersquoi kirjaliku notildeusolekuta (kaasa arvatud Riistvaral oleva OracleSun seerianumbri sildi modifitseerimine votildei eemaldamine)

b vaumlaumlrkasutatud votildei kasutatud moel mis pole vastavuses seonduva dokumentatsiooniga

c parandanud kolmas osapool moel mis pole vastavuses Oraclersquoi kvaliteedistandarditega

d ebaotildeigelt installeerinud mistahes teine osapool peale Oracleacutei votildei Oraclersquoi volitatud installeerimispartner

e kasutatud seadmetega votildei tarkvaraga mis ei kuulu Oraclersquoi garantii alla kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane kasutamine

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 18 hulgast 27

attributable to such relocation g used directly or indirectly in supporting

activities prohibited by US or other national export regulations

h used by parties appearing on the then-current US export exclusion list

i relocated to countries subject to US trade embargo or restrictions

j used remotely to facilitate any activities for parties or in the countries referenced in 76(h) and 76(i) above or

k purchased from any entity other than Oracle or an Oracle authorized reseller

f uumlmberpaigutatud kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane uumlmberpaigutamine

g kasutatud otseselt votildei kaudselt Ameerika Uumlhendriikide votildei teiste riiklike ekspordimaumlaumlrustega keelatud tegevuste toetamiseks

h kasutanud vastaval ajahetkel kehtivas Ameerika Uumlhendriikide ekspordipiirangu nimekirjas maumlrgitud osapooled

i uumlmberpaigutatud riikidesse millele rakendub Ameerika Uumlhendriikide kaubandusembargo votildei ndashpiirang

j kasutatud kaudselt punktides 76(h) ja 76(i) viidatud isikute tegevuse votildeimaldamiseks votildei viidatud riikides votildei

k soetatud mistahes teiselt uumlksuselt kui Oracle votildei Oraclersquoi volitatud edasimuumluumlja

77 The Oracle Hardware Warranty does not apply to normal wear of the Hardware or media The Oracle Hardware Warranty is extended only to the original purchaser or original lessee of the Hardware and may be void in the event that title to the Hardware is transferred to a third party

77 Oraclersquoi Riistvara garantii ei kehti Riistvara votildei fuumluumlsilise andmekandja tavapaumlrasele kulumisele Oraclersquoi Riistvara garantii laieneb uumlksnes Riistvara algsele ostjale votildei algsele rentnikule ning votildeib kaotada kehtivuse Riistvara omandiotildeiguse uumllekandmisel kolmandale osapoolele

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Service Offerings (including technical support) related to the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options (b) licenses of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options ordered under this Schedule H and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

45-paumlevase kirjaliku etteteatamisajaga on Oracle`l otildeigus auditeerida Teie Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutust Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistliku abi osutama ja tagama ligipaumlaumlsu informatsioonile Eelnimetatud auditeerimine ei tohi segada ebamotildeistlikult Teie tavapaumlraseid aumlritoiminguid Te kohustute tasuma 30 paumleva jooksul paumlrast kirjalikku teatist kotildeik tasud mis tulenevad Teie litsentsiotildeigusi uumlletavast Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutusest Tasumata jaumltmise korral on Oraclersquoil otildeigus lotildepetada (a) Operatsioonisuumlsteemiga Integreeritud tarkvaraga ja Integreeritud valikulise tarkvaraga seotud Teenusepakkumised (kaasa arvatud tehniline tugi) (b) vastavalt kaumlesolevale Lisale H ja seonduvatele lepingutele tellitud Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsid javotildei (c) Potildehilepingu Te notildeustute et Oracle ei vastuta Teile seoses auditeerimisel osutatud koostoumloumlga tekkinud kulude eest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery Installation and Acceptance of 91 Riistvara tarne installeerimine ja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 19 hulgast 27

Hardware vastuvotildetmine

911 You are responsible for installation of the Hardware unless You purchase installation services from Oracle for that Hardware

911 Te vastutate Riistvara installeerimise eest vaumllja arvatud juhul kui Te ostate Oraclersquoilt vastava Riistvara installeerimise teenused

912 Oracle will deliver the Hardware to the delivery address specified by You on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified on the order The applicable country specific Hardware shipping terms are located in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

912 Oracle tarnib Riistvara Teie poolt ostudokumendil maumlrgitud aadressile votildei tellimusel maumlrgitud asukohta kui Teie ostudokumendil puudub kohaletoimetamise aadress Konkreetsete riikide kohta kehtivad Riistvara tarnetingimused on kaumlttesaadavad Tellimis- ja tarneimisreeglitesmis on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

913 Acceptance of the Hardware is deemed to occur on delivery

913 Riistvara vastuvotildetmine loetakse toimunuks kohaletoimetamisel

914 Oracle may make and invoice You for partial deliveries

914 Oracle votildeib teha teile osalisi tarneid ja esitada nende eest arveid

915 Oracle may make substitutions and modifications to the Hardware that do not cause a material adverse effect in overall Hardware performance

915 Oracle votildeib teha Riistvara juures tooteasendusi ja modifikatsioone mis ei oma olulist negatiivset motildeju Riistvara uumlldisele jotildeudlusele

916 Oracle will use its reasonable commercial efforts to deliver the Hardware within a timeframe that is consistent with Oraclersquos past practices regarding the amount and type of Hardware that You have ordered

916 Oracle teeb motildeistlikke aumlrilisi puumluumldlusi Riistvara tarnimiseks ajavahemiku vaumlltel mis vastab Oraclersquoi varasematele praktikatele sotildeltuvalt Teie poolt tellitud Riistvara kogusest ja tuumluumlbist

92 Transfer of Title 92 Omandiotildeiguse uumlleminek

Title to the Hardware will transfer upon delivery Riistvara omandiotildeigus laumlheb uumlle kaumlttetoimetamisel

93 Territory 93 Territoorium

The Hardware shall be installed in the countrycountries that You specify as the delivery location on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified in the order

Riistvara installeeritakse Teie poolt ostudokumendil kohaletoimetamise asukohana maumlrgitud riigisriikides votildei tellimusel maumlrgitud asukohas kui Teie ostudokumendil puudub tarneaadress

94 Pricing Invoicing and Payment Obligation 94 Hinnastamine arveldamine ja maksekohustus

941 You may change a Hardware order prior to shipment subject to the then current change order fee as established by Oracle from time to time The applicable change order fees and a

941 Teil on otildeigus Riistvara tellimust enne tarnet muuta vastavalt antud hetkel kehtivale Oraclersquoi poolt saumltestatud tellimuse muutmise tasule Kehtivad tellimuse muutmise tasud ja lubatud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 20 hulgast 27

description of allowed changes are defined in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

muudatuste kirjeldus on toodud bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo mida saab vaadata aadressil httporaclecomcontracts

942 In entering into payment obligations under an order You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Hardware Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

942 Tellimusest tulenevaid maksekohustusi votildettes annate Te notildeusoleku ja kinnitate et Te ei ole arvestanud mistahes Riistvara Programmi votildei uuenduste saadavusele tulevikus Aga (a) kui Te tellite tehnilise toe siis eelnev lause ei vabasta Oraclersquoit kohustusest pakkuda Potildehilepingust tulenevalt votildeimalusel tehnilist tuge vastavalt Oraclersquoi antud ajahetkel kehtivatele tehnilise toe reeglitele ja (b) eelnev lause ei muuda Teile tellimusega ja Potildehilepinguga antud otildeigusi

943 Hardware and Integrated Software Options fees are invoiced as of the respective Commencement Dates

943 Riistvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tasude arveldamine toimub vastavast Jotildeustumiskuupaumlevast

944 Hardware-related Service Offering fees are invoiced in advance of the Hardware-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Hardware-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

944 Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste tasud arveldatakse enne Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamist ettemaksuarvetena konkreetsed tehnilise toe tasud arveldatakse iga aasta etteulatuvalt Kotildeigi Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamise periood algab Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse alguskuupaumlevast kui Riistvara tarne pole vajalik

945 In addition to the prices listed on the order Oracle will invoice You for any applicable freight charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes notwithstanding any express or implied provision in the ldquoIncotermsrdquo referenced in the Order and Delivery Policies The Order and Delivery Policies may be accessed at httporaclecomcontracts

945 Lisaks loetletud hindadele esitab Oracle teile arve igasuguste kohaldatavate veotasude votildei maksude kohta ja niisuguste tasude ja maksude tasumine on teie kohustuseks hoolimata uumlhestki bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo viidatud rahvusvahelise reeglistiku bdquoIncotermsrdquo selgesotildenalisest votildei eeldatavast saumlttest bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildettedrdquo on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 21 hulgast 27

This Program Schedule (this ldquoSchedule P) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule P is attached The General Terms and this Schedule P together withthe attached Schedule H are the Master Agreement This Schedule P shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Lisa programmidele (bdquoLisa Pldquo) on Uumlldtingimuste lisa Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa P moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa P kehvitus lotildeppeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildeppedes

1 DEFINITIONS 1 DEFINITSIOONID

11 ldquoCommencement Daterdquo refers to the date of shipment of tangible media or the effective date of the order if shipment of tangible media is not required

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab fuumluumlsiliste andmekandjate postituskuupaumlevale votildei tellimuse esitamise tegelikule kuupaumlevale kui materiaalsete andmekandjate saatmine pole notildeutud

12 Capitalized terms used but not defined in this

Schedule P have the meanings set forth in the General Terms

12 Lisas P kasutatud kuid mitte defineeritud tingimused omavad taumlhendust uumlldtingimuste motildettes

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED 21 Upon Oraclersquos acceptance of Your order You have

the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual (unless otherwise specified in the order) limited right to use the Programs and receive any Program-related Service Offerings You ordered solely for Your internal business operations and subject to the terms of the Master Agreement including the definitions and rules set forth in the order and the Program Documentation If accepted Oracle will notify You and this notice will include a copy of Your Master Agreement

21 Teie tellimuse kinnitamisel Oraclersquoi poolt saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise (kui just tellimuses pole teisiti kokku lepitud) piiratud otildeiguse kasutada programme ja saada programmiga seotud teenusepakkumisi mille Te tellisite ainuuumlksi Teie enda aumlrisisesteks tegevusteks ning kohustute jaumlrgima raamlepingu tingimusi kaasaarvatud definitsioonid ja reeglid mis tellimuse ja programmi dokumentidega kaasas kaumlivad Tellimuse heakskiitmisel saadab Oracle teile vastava sisuga teate milles on teie raamlepingu eksemplar

22 Upon payment for Program-related Service Offerings

You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule P (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

22 Paumlrast programmidega seotud teenusepakkumiste eest tasumist saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise piiratud otildeiguse kasutada oma aumlrisiseste toimingute tegemiseks kotildeiki Oraclersquoi poolt vaumllja toumloumltatud ning Teile Lisa P kohaselt tarnitud vahendeid (bdquovahendidldquo) samas teatud vahenditele votildeivad kohalduda tellimuses sisalduvad lisalitsentsitingimused

23 You may allow Your agents and contractors

(including without limitation outsourcers) to use the Programs and deliverables for Your internal business operations and You are responsible for their compliance with the General Terms and this Schedule P in such use For Programs that are specifically designed to allow Your customers and suppliers to interact with You in the furtherance of Your internal

23 Te votildeite lubada oma esindajatel ja lepingulistel toumloumltajatel (ilma piiranguteta lisaks ka allhankijatel) kasutada programme ja vahendeid oma aumlrisiseste toimingute teostamiseks ning Te olete vastutav selle eest et nendepoolsed uumlldtingimusted ning kaumlesolev Lisa P oleksid vastavuses Programmide puhul mis on spetsiaalselt Teie ja Teie klientide vahelise aumlrialase suhtluse jaoks loodud on taoline kasutus

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 22 hulgast 27

business operations such use is allowed under the General Terms and this Schedule P

lubatud uumlldtingimuste aluses ning kaumlesoleva Lisa P motildeistes

24 You may make a sufficient number of copies of each

Program for Your licensed use and one copy of each Program media

24 Te votildeite teha litsentsitud kasutamiseks igast programmist vajaliku arvu koopiaid ning uumlhe koopia igast programmi andmekandjast

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 The Programs may contain or require the use of third

party technology that is provided with the Programs Oracle may provide certain notices to You in Program Documentation readmes or notice files in connection with such third party technology Third party technology will be licensed to You either under the terms of the Master Agreement or if specified in the Program Documentation readmes or notice files under Separate Terms Your rights to use Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms are not restricted in any way by the Master Agreement However for clarity notwithstanding the existence of a notice third party technology that is not Separately Licensed Third Party Technology shall be deemed part of the Programs and is licensed to You under the terms of the Master Agreement

31 Programmid votildeivad sisaldada votildei vajada kolmandate osapoolte tehnoloogiat millega on programmid varustatud Oracle votildeib varustada Teid teatud teadetega programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei taoliste kolmandate osapoolte tehnoloogia infofailides Kolmandate osapoolte tehnoloogia litsentsitakse Teile kas raamlepinguga votildei kui on taumlpsustatud programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei infofailides eritingimuste alusel Teie otildeigusi kasutada eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel ei ole raamlepinguga kuidagi piiratud Samas selgituseks hoolimata teate olemasolust kolmanda osapoole tehnoloogia mis ei ole eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogia loetakse programmide alla kuuluvaks ning litsentsitakse teile raamlepingu tingimustel

If You are permitted under an order to distribute the Programs You must include with the distribution all such notices and any associated source code for Separately Licensed Third Party Technology as specified in the form and to the extent such source code is provided by Oracle and You must distribute Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms (in the form and to the extent Separate Terms are provided by Oracle) Notwithstanding the foregoing Your rights to the Programs are solely limited to the rights granted in Your order

Kui Teil on lubatud tellimuse potildehjal programme levitada peate Te levitamise juures edasi andma kotildeik taolised teated ja kotildeik eraldi litsentsitakse kolmandate osapoolte tehnoloogiaga seotud laumlhtekoodid samas formaadis ning ulatuses nagu Oraclersquoi poolt on Teile antud ja Te peate levitama eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel (samas formaadis ning ulatuses nagu Oracle Teile edasi andis) Hoolimata eelmainitust on Teie otildeigused programmidele on piiratud ainult nendele otildeigustele mis on Teie tellimuses lubatud

32 You may not

a remove or modify any Program markings or any notice of Oraclersquos or its licensorsrsquo proprietary rights

b make the Programs or materials resulting from the Service Offerings available in any manner to any third party for use in the third partyrsquos business operations (unless such access is expressly permitted for the specific Program license or materials from the Service Offerings you have acquired)

c cause or permit reverse engineering (unless required by law for interoperability) disassembly or decompilation of the Programs (the foregoing prohibition includes but is not limited to review of data structures or similar materials produced by Programs)

32 Te ei tohi

a eemaldada ega modifitseerida uumlhtegi programmi markeeringut ega uumlhtegi Oraclersquoi teadet votildei litsentsiandja omandiotildeigust

b teha programme votildei teenusepakkumisest tulenevaid materjale kaumlttesaadavaks kolmandale isikule kasutamiseks kolmanda isiku aumlritegevuses (vaumllja arvatud kui selline juurdepaumlaumls on eraldi lubatud kindla programmi litsentsi votildei teenusepakkumisest tulenevate materjalide juures)

c potildehjustada votildei lubada poumloumlrdprojekteerimist (vaumllja arvatud juhul kui seadus notildeuab koostalitlust) demonteerimist votildei programmide dekompileerimist (eelmainitud keeld sisaldab aga ei ole piiratud andmestruktuuride votildei sarnaste programmi poolt loodud materjalide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 23 hulgast 27

d disclose results of any Program benchmark tests without Oraclersquos prior written consent

laumlbivaatuseks) d avalikustada programmi votilderdlusaluse teste ilma

Oraclersquoi eelneva kirjaliku notildeusolekuta 33 The prohibition on the assignment or transfer of the

Programs or any interest in them under section 15 of the General Terms shall apply to all Programs licensed under this Schedule P except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Programmi loovutamise votildei uumlleandmise keeld votildei muu huvi nende vastu kehtib uumlldtingimuste lotildeigu 15 kohaselt kotildeigile programmidele mis on kaumlesoleva Lisa P alusel litsentsitud vaumllja arvatud selles ulatuses kui selline keeld on kohaldamatu kehtivate seaduste totildettu

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

You may order trial Programs or Oracle may include additional Programs with Your order which You may use for trial non-production purposes only You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs You have 30 days from the Commencement Date to evaluate these Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Te votildeite tellida prooviprogramme votildei Oracle votildeib kaasa arvata Teie tellimusele lisaprogramme mida Te votildeite kasutada katsetuseks aga mitte aumlrilisel otstarbel Te ei votildei kasutada prooviprogramme et varustada votildei osaleda kolmanda osapoole programmi sisu javotildei funktsionaalsuse teemalisel koolitusel Programme on aega hinnata 30 paumleva alates tarnekuupaumlevast Nimetatud programmide kasutamiseks paumlrast 30-paumlevast katseperioodi peate te hankima litsentsi nende programmide jaoks kas Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate mitte hankida litsentsi uumlhelegi programmile 30-paumlevase katseaja lotildeppedes peate Te lotildepetama iga sellise programmi kasutamise ning kustutama need oma arvutist Proovimiseks motildeeldud programmid antakse n-ouml olemasoleval kujul ja Oracle ei paku neile tehnilist tuge ega anna neile garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 For purposes of an order technical support consists

of Oraclersquos annual technical support services You may have ordered from Oracle or an authorized reseller for the Programs If ordered annual technical support (including first year and all subsequent years) is provided under Oraclersquos technical support policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The technical support policies are incorporated in this Schedule P and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle policy changes will not result in a material reduction in the level of technical support services provided for supported Programs during the period for which fees for technical support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for the applicable technical support services You may access the current version of the technical support policies at httporaclecomcontracts

51 Tellimuse eesmaumlrkide jaoks koosneb Oraclersquoi tehniline tugi iga-aastasest tehnilise toe teenusest mida Te votildeite olla programmide jaoks tellinud Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Tellimisel pakutakse iga-aastast tehnilist tuge (sh esimesel aastal ja kotildeikidel jaumlrgnevatel aastatel) teenuse osutamise ajal kehtivate Oraclersquoi tehnilise toe reeglite kohaselt Te notildeustute tegema koostoumloumld Oraclersquoga ning kindlustama juurdepaumlaumlsu ressursid materjalid isikkoosseisu informatsiooni ning notildeusoleku mida Oracle notildeuab et teostada tehnilise toe teenuseid Tehnilise toe eeskirjad sisalduvad kaumlesolevas Lisas P ning Oracle votildeib neid oma otsusel muuta Samas Oraclersquoi eeskirjade muutumine ei too endaga kaasa programmidele tellitud tehnilise toe teenuste vaumlhenemist ajal mil tehnilise toe tasud on makstud Enne teenuse tellimisdokumendi vormistamist tuleks tutvuda reeglitega Kehtivad tehnilise toe reeglid asuvad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 24 hulgast 27

52 Technical support is effective upon the

Commencement Date unless otherwise stated in Your order If Your order was placed through the Oracle Store the effective date is the date Your order was accepted by Oracle

52 Tehniline tugi on kehtiv alates jotildeustumiskuupaumlevast kui ei ole tellimuses notildeutud teisiti Kui Teie tellimus esitati Oraclersquoi poe kaudu on kehtivuse alguseks kuupaumlev mil Oracle tellimuse vastu votildettis

53 Software Update License amp Support (or any

successor technical support offering to Software Update License amp Support ldquoSULSrdquo) acquired with Your order may be renewed annually and if You renew SULS for the same number of licenses for the same Programs for the first and second renewal years the fee for SULS will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees If Your order is fulfilled by an authorized reseller the fee for SULS for the first renewal year will be the price quoted to You by Your authorized reseller the fee for SULS for the second renewal year will not increase by more 5 over the prior years fees

53 Teie tellimuse alusel omandatud Software Update Licence amp Support (votildei mis tahes jaumlrgnev tehnilise toe pakkumine edaspidi bdquoSULSldquo) on igal aastal uuendatav ja juhul kui te uuendate SULS-i sama arvu litsentside jaoks samades programmides ei suurene esimese ja teise aasta SULS-i uuendamise tasu rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest Kui teie Tellimus oli tehtud autoriseeritud edasimuumluumlja kaudu siis on SULS tasu aluseks esimesel uuendamise aastal Teie volitatud edasimuumluumlja poolt teile kehtestatud hind SULS tasu teise aasta uuenduse eest ei totildesteta rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest

54 If You decide to purchase technical support for any

Program license within a license set You are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set You may desupport a subset of licenses in a license set only if You agree to terminate that subset of licenses The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination Oraclersquos license set definition is available in the current technical support policies If You decide not to purchase technical support You may not update any unsupported Program licenses with new versions of the Program

54 Kui Te otsustate osta tehnilist tuge ainult motildenele programmi litsentsile kogu komplektist olete Te kohustatud ostma tehnilist tuge samal tasemel kotildeigile litsentsidele antud litsentside komplektis Te votildeite tuumlhistada osade litsentside tehnilise toe ainult siis kui Te notildeustute lotildepetama selle litsentsgrupi kasutamise Allesjaumlaumlvate litsentside tasud kujunevad tellimuse tuumlhistamise ajal kehtivate tehnilise toe reeglite alusel Oraclersquoi litsentsikomplekti motildeiste on saumltestatud kehtivates tehnilise toe eeskirjades Kui otsustate tehnilist tuge mitte tellida ei tohi te ilma toeta programmilitsentse programmi uute redaktsioonidega uuendada

6 PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Program-related Service Offerings under this Schedule P as listed in the Program-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Programs owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Programs

Lisaks tehnilisele toele votildeite Te tellida piiratud arvul programmiga seotud teenusepakkumisi kaumlesoleva Lisa P alusel ning vastavuses programmiga seotud teenusepakkumiste dokumendis vaumlljatooduga mis asub httporaclecomcontracts Te notildeustute pakkuma Oraclersquole kogu informatsiooni ligipaumlaumlsu ning heas usus koostoumloumld mis on motildeistlikult vajalik et votildeimaldada Oraclersquol edastada need teenusepakkumised ning Te viite laumlbi need toimingud oma vastutusel Kui nende teenusepakkumise toimingute laumlbiviimise ajal vajab Oracle ligipaumlaumlsu motildene muu tarnija toodetele mis Teie suumlsteemi osaks on vastutate Te kotildeigi Oraclersquole vajalike taoliste toodete ja vastavate litsentside hankimise eest et neile Teie nimel ligi paumlaumlseda Pakutavad teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie nende programmide mis on Oraclersquoi omad votildei Oraclersquoi poolt levitatud kasutamise litsentsiga mille Te omandate eraldi tellimuse alusel Tellimusel viidatatud kokkulepe kirjeldab Teie taoliste programmide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 25 hulgast 27

kasutamist 7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND EXCLUSIVE

REMEDIES 7 GARANTIID LOOBUMISKLAUSLID JA

EKSKLUSIIVSED MEETMED 71 Oracle warrants that a Program licensed to You will

operate in all material respects as described in the applicable Program Documentation for a period of one year after delivery (ie via physical shipment or electronic download) You must notify Oracle of any Program warranty deficiency within one year after delivery Oracle also warrants that technical support services and Program-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule P will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Program-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Program-related Service Offerings

71 Oracle garanteerib et Teile litsentsitud programm toumloumltab kotildeigis tingimustes mida kirjeldatakse programmi dokumentatsioonis vaumlhemalt uumlhe aasta vaumlltel paumlrast tarnimist (st kas fuumluumlsilist saatmist votildei elektroonilist allalaadimist) Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit programmi kotildeigist garantii alla kuuluvatest puudustest uumlhe aasta jooksul paumlrast tarnet Lisaks garanteerib Oracle et tellitud ja Lisa P alusel pakutavaid tehnilise toe teenuseid ja programmiga seotud teenusepakkumisi (nagu mainitud uumlleval lotildeigus 6) pakutakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivate standarditega Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei programmiga seotud teenusepakkumiste garantii puudustest 90 paumleva jooksul puuduliku tehnilise toe teenuse votildei programmiga seotud teenusepakkumise osutamisest alates

72 ORACLE DOES NOT GUARANTEE THAT THE

PROGRAMS WILL PERFORM ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT ORACLE WILL CORRECT ALL PROGRAM ERRORS

72 ORACLE EI GARANTEERI ET PROGRAMMID TOumlOumlTAVAD VEAVABALT VOtildeI KATKESTUSTETA VOtildeI ET ORACLE PARANDAB KOtildeIK PROGRAMMI VEAD

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE

WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (A) THE CORRECTION OF PROGRAM ERRORS THAT CAUSE BREACH OF THE WARRANTY OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE ERRORS OF THE APPLICABLE PROGRAM LICENSE IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END YOUR PROGRAM LICENSE AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE PROGRAM LICENSE AND ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID FOR THE PROGRAM LICENSE OR (B) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS

73 UumlLALTOODUD GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISE KORRAL ON TEIEPOOLSED OtildeIGUSKAITSEABINOtildeUD JA ORACLErsquoI KOHUSTUSED ALLJAumlRGNEVAD (A) PROGRAMMI SELLISTE VIGADE PARANDAMINE MIS POtildeHJUSTAVAD GARANTII RIKKUMISE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE VASTAVA PROGRAMMI LITSENTSI VIGU MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA OMA PROGRAMMI LITSENTSI NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLELE PROGRAMMI LITSENTSI EEST MAKSITE NING KOtildeIK KASUTAMATA PROGRAMMI LITSENTSI JAOKS ETTEMAKSTUD TEHNILISE TOE TASUD VOtildeI (B) PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE UUESTIPAKKUMINE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE PUUDUSI MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLErsquoLE PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE EEST MAKSITE

74 TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THIS

WARRANTY IS EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

74 SEADUSTEGA ETTENAumlHTUD ULATUSES ON SEE GARANTII EKSKLUSIIVNE NING MUID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID EGA TINGIMUSI SEALHULGAS ERIOTSTARBELISI KASULIKKUSE JA VASTAVUSE GARANTIISID EGA TINGIMUSI EI EKSISTEERI

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 26 hulgast 27

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Programs You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Programs in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Program-related Service Offerings (including technical support) (b) Program licenses ordered under this Schedule P and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

Oraclersquoil on otildeigus auditeerida programmide kasutamist 45-paumlevase etteteatamisajaga Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistlikku abi osutama ja teabele juurdepaumlaumlsu tagama Oraclersquoi audit ei tohi ebamotildeistlikult segada teie tavapaumlrast aumlritegevust Te kohustute 30 paumleva jooksul kirjaliku teate saamisest maksma kotildeik Teie litsentsi otildeigusi uumlletavate programmide kasutamisega seotud rakenduvad tasud Tasumata jaumltmisel votildeib Oracle lotildepetada (a) programmiga seotud teenusepakkumised (kaasa arvatud tehnilise toe) (b) Lisa P seonduvate kokkulepete javotildei raamlepingu alusel tellitud programmi litsentsid Te notildeustute sellega et Oracle ei vastuta Teie kulutuste eest mis on tekkinudauditile kaasaaitamisest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery and Installation 91 Tarne ja paigaldus 911 You are responsible for installation of the Programs

unless the Programs have been pre-installed by Oracle on the Hardware You are purchasing under the order or unless You purchase installation services from Oracle for those Programs

911 Te vastutate programmide paigalduse eest vaumllja arvatud juhul kui programmid on Oraclersquoi poolt eelnevalt Teie poolt tellimuse alusel ostetavale riistvarale paigaldatud votildei kui Te tellite nende programmide jaoks Oraclersquolt ka paigaldusteenuse

912 Oracle has made available to You for electronic

download at the electronic delivery web site located at the following Internet URL httpedeliveryoraclecom the Programs listed in the Programs and Program Support Service Offerings section of the applicable order Through the Internet URL You can access and electronically download to Your location the latest production release as of the effective date of the applicable order of the software and related Program Documentation for each Program listed Provided that You have continuously maintained technical support for the listed Programs You may continue to download the Programs and related Program Documentation Please be advised that not all Programs are available on all hardwareoperating system combinations For the most recent Program availability please check the electronic delivery web site specified above You acknowledge that Oracle is under no further delivery obligation with respect to Programs under the applicable order electronic download or otherwise

912 Vastavas lotildeigus tellimuslehel loetletud programmid ning programmi toe teenusepakkumised on Oracle teinud Teile kaumlttesaadavaks elektrooniliselt elektroonilise tarne veebilehel jaumlrgneval Internetiaadressil httpedeliveryoraclecom Laumlbi selle Internetiaadressi on Teil otildeigus paumlaumlseda juurde ja elektrooniliselt alla laadida tarkvara hetkel kehtivat versiooni ja tarkvara dokumentatsiooni kaumlesoleva tellimuse uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammide ulatuses Kui teil on tagatud katkematud verisooniuuedused ja tugiteenused uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammidele on teil otildeigus samade programmide ulatuses laadida tarkvara ja nendega seotud dokumentatsiooni ka tulevikus Palun votildetke arvesse et kotildeik programmid ei pruugi kotildeigi riistvaraoperatsioonisuumlsteemide kombinatsioonide jaoks saadaval olla Kotildeige hiljutisema programmi kaumlttesaadavust kontrollige palun uumllalmainitud elektroonilise tarne veebilehel Kaumlesolevaga notildeustute et Oracle on taumlitnud antud tellimuse ulatuses kotildeik tarnekohustused nii elektroonilised votildei muud

913 If ordered Oracle will deliver the tangible media to the

delivery address specified on the applicable order You agree to pay applicable media and shipping charges The applicable shipping terms for the

913 Juhul kui te olete tellimuse raames ostnud tarkvaraprogrammidele lisaks ka fuumluumlsilise andmekandja siis Oracle saadab tellitud tooted tellimuses maumlrgitud tarneaadressile Sel juhul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 27 hulgast 27

delivery of tangible media are bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

notildeustute te tasuma nii fuumluumlsilise andmekandja enese kui ka tarnekulude eest Tarneklauslid mis kohalduvad fuumluumlsilistele andmekandjatele on kirjeldatud dokumendis bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

92 Territory 92 Territoorium

The Programs shall be used in Estonia as the specified in the order

Programme hakatakse kasutama tellimuslehel maumlaumlratletud riigis Eesti

93 Pricing Invoicing and Payment Obligation 93 Hinnad arved ja maksekohustus 931 In entering into payment obligations under an order

You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

931 Votildettes endale maksekohustuse tellimuse alusel Te notildeustute ja kinnitate et Te ei ole eeldanud programmide votildei nende uuenduste kaumlttesaadavust tulevikus Samas (a) kui Te tellite tehnilise toe ei vabasta eelnev lause Oraclersquot oma kohustusest pakkuda raamlepingust tulenevat tehnilist tuge kui ja kus see on votildeimalik laumlhtudes Oracle sel hetkel kehtivatest tehnilise toe eeskirjadest ning (b) eelnev lause ei muuda Teile raamlepingu ja tellimuse alusel antud otildeigusi

932 Program fees are invoiced as of the Commencement

Date 932 Programmi tasud on arvestatud jotildeustumiskuupaumlevast

933 Program-related Service Offering fees are invoiced in

advance of the Program-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Program-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date

933 Arved programmiga seotud teenusepakkmiste eest esitatakse enne programmiga seotud teenusepakkumiste teostamist taumlpsemalt tehnilise toe tasud arvestatakse ette iga-aastaselt Kotildeigi programmiga seotud teenusepakkumiste teostamine algab alates jotildeustumiskuupaumlevast

934 In addition to the prices listed on the order Oracle will

invoice You for any applicable shipping charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes

934 Lisaks nendele hindadele mis tulenevad tellimusest saadab Oracle Teile arve tarnekulude votildei kotildeikide kohaldatavate maksude kohta ning Teie vastutate selliste tasude ning maksude tasumise eest

Page 7: ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS - Oracle · Integrated Software” refers to any software or programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 7 hulgast 27

indirectly from the disclosing party (c) is lawfully disclosed to the other party by a third party without restriction on the disclosure or (d) is independently developed by the other party

teavet avaldavalt osaliselt (c) mille avaldab teisele lepinguosalisele seaduslikult kolmas isik ilma avalikustamispiiranguta votildei (d) on teise poole poolt sotildeltumatult vaumllja arendatud

83 We each agree not to disclose each otherrsquos

Confidential information to any third party other than those set forth in the following sentence for a period of three years from the date of the disclosing partyrsquos disclosure of the Confidential Information to the receiving party We may disclose Confidential Information only to those employees or agents or subcontractors who are required to protect it against unauthorized disclosure in a manner no less protective than under the Master Agreement Nothing shall prevent either party from disclosing the terms or pricing under the Master Agreement or orders submitted under the Master Agreement in any legal proceeding arising from or in connection with the Master Agreement or disclosing the Confidential Information to a governmental entity as required by law

83 Motildelemad pooled notildeustuvad mitte avaldama teise poole Konfidentsiaalset informatsiooni mistahes kolmandale osapoolele vaumllja arvatud jaumlrgnevas lauses nimetatutele kolme aasta vaumlltel alates Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamisest avaldava poole poolt vastuvotildetvale osapoolele Pooltel on lubatud avaldada Konfidentsiaalset informatsiooni uumlksnes neile toumloumltajatele votildei agentidele votildei alltoumloumlvotildetjatele kes kohustuvad seda kaitsma lubamatu avaldamise eest moel mis ei ole vaumlhesemal maumlaumlral kaitstud kui Potildehilepingus saumltestatu Kumbagi poolt ei saa takistada avaldamast Potildehilepingust tulenevaid tingimusi votildei hinnastamist votildei Potildehilepingu alusel esitatud tellimusi kohtumenetlustes mis tulenevad Potildehilepingust votildei sellega seoses votildei avaldamast Konfidentsiaalset informatsiooni valitsusasutusele seadusandlusest tulenevatel juhtudel

9 ENTIRE AGREEMENT 9 TAumlIELIK KOKKULEPE 91 You agree that the Master Agreement and the

information which is incorporated into the Master Agreement by written reference (including reference to information contained in a URL or referenced policy) together with the applicable order are the complete agreement for the Products andor Service Offerings ordered by You and supersede all prior or contemporaneous agreements or representations written or oral regarding such Products andor Service Offerings

91 Te notildeustute et Potildehileping ja kirjaliku viitega Potildehilepingusse kaasatud informatsioon (kaasa arvatud viited internetiaadressil asuvale votildei viidatud reeglitele) koos seonduva tellimusega moodustavad taumlieliku Teie tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele rakenduva kokkuleppe ning asendavad kotildeik eelnevad votildei samaaegsed Tooteid javotildei Teenusepakkumisi puudutavad kokkulepped votildei vaumlited kirjalikud votildei suulised

92 It is expressly agreed that the terms of the Master

Agreement and any Oracle order shall supersede the terms in any purchase order procurement internet portal or any other similar non-Oracle document and no terms included in any such purchase order portal or other non-Oracle document shall apply to the Products andor Service Offerings ordered In the event of inconsistencies between the terms of any Schedule and these General Terms the Schedule shall take precedence In the event of any inconsistencies between the terms of an order and the Master Agreement the order shall take precedence The Master Agreement and orders may not be modified and the rights and restrictions may not be altered or waived except in a writing signed or accepted online through the Oracle Store by authorized representatives of You and of Oracle Any notice required under the Master Agreement shall be provided to the other party in writing

92 Lepitakse selgelt kokku et Potildehilepingu tingimused ja mistahes Oraclersquoi tellimus asendab mistahes ostutellimuse hanke internetiportaali votildei muu sarnase Oraclersquoi vaumllise dokumendi tingimused ning sellistes ostutellimustes portaalides votildei Oraclersquoi vaumllistes dokumentides maumlrgitud tingimused ei rakendu tellitud Toodetele javotildei Teenusepakkumistele Mistahes Lisa ja kaumlesolevate Uumlldtingimuste vastuolude korral on Lisa uumllimuslik Tellimuse tingimuste ja Uumlldtingimuste vastuolude korral on tellimus uumllimuslik Uumlldtingimuste ja tellimuste muutmine pole lubatud ning otildeigusi ja piiranguid ei saa muuta ega tuumlhistada vaumllja arvatud kirjalikul kujul mille on allkirjastanud votildei internetis Oraclersquoi poe vahendusel heaks kiitnud Teie ja Oraclersquoi volitatud esindajad Kotildeik Potildehilepingust tulenevalt notildeutud teatised edastatakse teisele poolele kirjalikul kujul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 8 hulgast 27

10 LIMITATION OF LIABILITY 10 VASTUTUSE PIIRAMINE NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE FOR ANY

INDIRECT INCIDENTAL SPECIAL PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY LOSS OF PROFITS REVENUE DATA OR DATA USE ORACLErsquoS MAXIMUM LIABILITY FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE MASTER AGREEMENT OR YOUR ORDER WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF THE FEES YOU PAID ORACLE UNDER THE SCHEDULE GIVING RISE TO THE LIABILITY AND IF SUCH DAMAGES RESULT FROM YOUR USE OF PRODUCTS OR SERVICE OFFERINGS SUCH LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFICIENT PRODUCT OR SERVICE OFFERINGS GIVING RISE TO THE LIABILITY

KUMBKI POOL EI VASTUTA JUHUSLIKE ERILISTE RAHALISELT HUumlVITATAVATE VOtildeI KAUDSETE KAHJUDE EEST VOtildeI KASUMIGA SISSETULEKUGA ANDMETEGA VOtildeI ANDMEKASUTUSEGA SEONDUVATE KAHJUDE EEST ORACLErsquoI MAKSIMAALNE VASTUTUS POtildeHILEPINGUST VOtildeI TEIE TELLIMUSEST KAS LEPINGUSISESELT VOtildeI ndashVAumlLISELT VOtildeI MUUL JUHUL TULENEVATE VOtildeI SEONDUVATE KAHJUDE KORRAL ON PIIRATUD TASUDE SUMMAGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTAVALT VASTUTUSE ALUSEKS OLEVALE LISALE NING KUI NIMETATUD KAHJUD TULENEVAD TOODETE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISTE TEIEPOOLSEST KASUTUSEST SIIS ON KIRJELDATUD VASTUTUS PIIRATUD TASUDEGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTUTUSE ALUSEKS OLEVA DEFEKTSE TOOTE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISE EEST

11 EXPORT 11 EKSPORT Export laws and regulations of the United States

and any other relevant local export laws and regulations apply to the Products You agree that such export laws govern Your use of the Products (including technical data) and any Service Offerings deliverables provided under the Master Agreement and You agree to comply with all such export laws and regulations (including ldquodeemed exportrdquo and ldquodeemed re-exportrdquo regulations) You agree that no data information Product andor materials resulting from Service Offerings (or direct product thereof) will be exported directly or indirectly in violation of these laws or will be used for any purpose prohibited by these laws including without limitation nuclear chemical or biological weapons proliferation or development of missile technology You shall include the following notice on packing lists commercial invoices shipping documents and other documents used in the transfer export or re-export of the Products and any Service Offerings deliverables ldquoThese commodities technology software or hardware (including any Integrated Software and Operating System(s)) were exported in accordance with US Export Administration Regulations and applicable export laws Diversion contrary to applicable export laws is prohibitedrdquo

Toodetele kehtivad Ameerika Uumlhendriikide ekspordiseadused ja regulatsioonid ning muud seonduvad kohalikud ekspordiseadused ja regulatsioonid Te notildeustute et nimetatud ekspordiseadused saumltestavad Toodete (kaasa arvatud tehniliste andmete) ja kotildeigi vastavalt Potildehilepingule tarnitud Teenusepakkumiste Teiepoolse kasutuse ning Te notildeustute taumlitma kotildeiki ekspordiseaduseid ja regulatsioone (kaasa arvatud bdquoekspordiga samavaumlaumlrsete toiminguteldquo ja bdquoreeksportimisega samavaumlaumlrsete toiminguteldquo regulatsioonid) Te notildeustute et Teenusepakkumistest (votildei nende otsestest toodetest) tulenevaid andmeid informatsiooni Tooteid javotildei materjale ei ekspordita otseselt votildei kaudselt eelmainitud seadustega vastuolus votildei neid ei kasutata nimetatud seadustes keelatud eesmaumlrkidel kaasa arvatud kuid mitte ainult tuuma- keemia- votildei biorelvade levitamine votildei raketitehnoloogia vaumlljaarendamine Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete uumllekande eksportimise votildei reeksportimise puhul kasutatud pakinimekirjadele aumlrilistele arvetele saatedokumentidele ja teistele dokumentidele lisate Te jaumlrgneva teate bdquoKaumlesolevad kaubad tehnoloogia tarkvara votildei riistvara (kaasa arvatud Integreeritud tarkvara ja Operatsioonisuumlsteem(id)) eksport toimus vastavuses Ameerika Uumlhendriikide Ekspordikontrolli regulatsioonidega ja rakenduvate ekspordiseadustega Uumlmbersuunamine vastuolus rakenduvate ekspordiseadustega on keelatudldquo

12 FORCE MAJEURE 12 VAumlAumlRAMATU JOtildeUD Neither of us shall be responsible for failure or

delay of performance if caused by an act of war hostility or sabotage act of God pandemic

Kumbki lepinguosaline ei vastuta lepingu mittetaumlitmise votildei selle hilinenud taumlitmise eest juhul kui mittetaumlitmise votildei hilinenud taumlitmise potildehjus on

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 9 hulgast 27

electrical internet or telecommunication outage that is not caused by the obligated party government restrictions (including the denial or cancellation of any export import or other license) other event outside the reasonable control of the obligated party We both will use reasonable efforts to mitigate the effect of a force majeure event If such event continues for more than 30 days either of us may cancel unperformed Service Offerings and affected orders upon written notice This section does not excuse either partyrsquos obligation to take reasonable steps to follow its normal disaster recovery procedures or Your obligation to pay for Products and Service Offerings ordered or delivered

sotildeda vaenutegevus sabotaaž loodusotildennetus elektri- Internetiuumlhenduse votildei sidevahendite toumlouml katkestus mida ei ole potildehjustanud teine lepinguosaline valitsuse kehtestatud piirangud (kaasa arvatud mistahes ekspordi impordi votildei muu litsentsi rahuldamata jaumltmine votildei tuumlhistamine) Muu suumlndmus mis on vaumlljaspool kohustatud lepingupoole motildeistlikku kontrolli Motildelemad lepinguosalised rakendavad motildeistlikke puumluumldlusi vaumlaumlramatu jotildeu suumlndmuse motildejude leevendamiseks Kui vaumlaumlramatu jotildeu potildehjustatud olukord kestab rohkem kui 30 paumleva siis votildeib kumbki pool kirjaliku teatise teel osutamata jaumlaumlnud Teenusepakkumised ja seonduvad tellimused tuumlhistada Selle osa saumltted ei vabasta lepinguosalisi kohustusest jaumlrgida motildeistlikus ulatuses oma tavapaumlraseid katastroofi protseduure ega vabasta Teid kohustusest tellitud votildei tarnitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest tasuda

13 GOVERNING LAW AND JURISDICTION 13 KOHALDATAV OtildeIGUS JA KOHTUALLUVUS The Master Agreement is governed by the

substantive and procedural laws of Estonia and You and Oracle agree to submit to the exclusive jurisdiction of and venue in the courts in Estonia in any dispute arising out of or relating to the Master Agreement

Potildehilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusotildeigusnorme ning Potildehilepingust tulenevate votildei sellega seonduvate vaidluste korral notildeustute Teie ja Oracle alluma taumlielikult Eesti Vabariigi kohtute kohtualluvusele ja kohtumotildeistmiskohale

14 NOTICE 14 TEAVITAMINE If You have a dispute with Oracle or if You wish to

provide a notice under the Indemnification section of these General Terms or if You become subject to insolvency or other similar legal proceedings You will promptly send written notice to Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn Attn Finance Director

Kui teie ja Oraclersquoi vahel on tekkinud vaidlus votildei te soovite esitada teate kaumlesolevas lepingus saumltestatud huumlvitamiskohustust kaumlsitleva jaotise kohaselt votildei teie suhtes on algatatud pankroti- votildei muu kohtumenetlus olete kohustatud viivitamata saatma selle kohta teate alljaumlrgneval aadressil Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn adresseerituna Finantsdirektorile

15 ASSIGNMENT 15 UumlLEANDMINE You may not assign the Master Agreement or give

or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings or an interest in them to another individual or entity If You grant a security interest in the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables the secured party has no right to use or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables and if You decide to finance Your acquisition of any Products andor any Service Offerings You will follow Oraclersquos policies regarding financing which are at httporaclecomcontracts The foregoing shall not be construed to limit the rights You may otherwise have with respect to the Linux operating system third party technology or Separately Licensed Third Party Technology licensed under open source or similar license terms

Potildehilepingu uumlleandmine votildei Programmide Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste votildei nende omandiotildeiguse andmine votildei uumllekanne teisele isikule votildei ettevotildettele pole lubatud Kui te kasutate Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid tagatisena siis puudub tagatud poolel otildeigus Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid kasutada votildei uumlle kanda ning kui Te otsustate finantseerida Toodete javotildei Teenusepakkumiste soetamist siis kohustute Te jaumlrgima Oraclersquoi finantseerimist puudutavaid reegleid mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Eelpool saumltestatu ei piira otildeigusi mis Teil votildeivad olla seoses Linuxi operatsioonisuumlsteemiga kolmanda osapoole tehnoloogiaga votildei Eraldi litsentsiga

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 10 hulgast 27

kolmanda osapoole tehnoloogiaga mille litsents kuulub avatud laumlhtekoodi votildei sarnaste litsentsitingimuste alla

16 OTHER 16 MUU 161 Oracle is an independent contractor and we agree

that no partnership joint venture or agency relationship exists between us We each will be responsible for paying our own employees including employment related taxes and insurance

161 Oracle on sotildeltumatu ettevotildetja ja pooled notildeustuvad et nende vahel puudub partnerlus uumlhine ettevotildetmine votildei agendisuhe Motildelemad pooled vastutavad ise toumloumltajatele tasumise eest ning toumloumltasudega seonduvate maksude ja kindlustuse eest

162 If any term of the Master Agreement is found to be

invalid or unenforceable the remaining provisions will remain effective and such term shall be replaced with a term consistent with the purpose and intent of the Master Agreement

162 Kui motildeni Potildehilepingu tingimus osutub kehtetuks votildei kohaldamatuks siis uumllejaumlaumlnud saumltted jaumlaumlvad kehtivaks ja eelpool kirjeldatud tingimus asendatakse tingimusega mis vastab Potildehilepingu eesmaumlrgile ja otstarbele

163 Except for actions for nonpayment or breach of

Oraclersquos proprietary rights no action regardless of form arising out of or relating to the Master Agreement may be brought by either party more than two years after the cause of action has accrued

163 Vaumllja arvatud notildeuded maksete tasumata jaumltmise votildei Oraclersquoi omandiotildeiguste rikkumise kohta tuleb potildehilepingust johtuvad votildei sellega seotud notildeuded olenemata nende vormist esitada teise osalise vastu kahe aasta jooksul paumlrast notildeude aluseks oleva suumlndmuse toimumist

164 Products and Service Offerings deliverables are

not designed for or specifically intended for use in nuclear facilities or other hazardous applications You agree that it is Your responsibility to ensure safe use of Products and Service Offerings deliverables in such applications

164 Tooted ja Teenusepakkumiste tarned pole kavandatud ega konkreetselt motildeeldud kasutamiseks tuumajaamades ega teistes ohtlikes rajatistes Te notildeustute et Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete ohutu kasutuse tagamine sellistes rajatistes on Teie kohustus

165 If requested by an authorized reseller on Your

behalf You agree Oracle may provide a copy of the Master Agreement to the authorized reseller to enable the processing of Your order with that authorized reseller

165 Volitud edasimuumluumlja paumlringu korral votildeib Oracle edastada volitatud edasimuumluumljale Potildehilepingu koopia et votildeimaldada Teie tellimuse taumlitmist nimetatud volitatud edasimuumluumlja vahendusel

166 You understand that Oraclersquos business partners

including any third party firms retained by You to provide consulting services are independent of Oracle and are not Oraclersquos agents Oracle is not liable for nor bound by any acts of any such business partner unless (i) the business partner is providing services as an Oracle subcontractor in furtherance of an order placed under the Master Agreement and (ii) only to the same extent as Oracle would be responsible for the performance of Oracle resources under that order

166 Te motildeistate et Oraclersquoi aumlripartnerid kaasa arvatud Teie poolt konsulteerimisteenuste eemaumlrgil palgatud kolmandate osapoolte ettevotildetted on Oraclersquoist sotildeltumatud ja ei ole Oraclersquoi agendid Oracle ei vastuta aumlripartnerite tegevuse eest ja pole sellega seotud vaumllja arvatud juhul kui (i) aumlripartner pakub teenuseid Oraclersquoi alltoumloumlvotildetjana taumlites Potildehilepingu kohaselt esitatud tellimust ja (ii) ainult sellises ulatuses milles Oracle vastutaks Oraclersquoi ressursside toimimise eest seonduva tellimuse alusel

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 11 hulgast 27

This Hardware Schedule (this Schedule H) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule H is attached The General Terms and this Schedule H together with the attached Schedules P are the Master Agreement This Schedule H shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Riistvara Lisa (kaumlesolev bdquoLisa Hldquo) on Lisa Uumlldtingimustele Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa H koos Uumlldtingimustega moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa H kehtivus lotildepeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildepedes

1 DEFINITIONS 1 MOtildeISTED

11 ldquoCommencement Daterdquo for the Hardware Operating System and Integrated Software refers to the date the Hardware is delivered For Integrated Software Options the Commencement Date refers to the date that Oracle accepts Your order for an Integrated Software Option

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab Riistvara Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara puhul Riistvara tarne kuupaumlevale Integreeritud valikulise tarkvara puhul viitab Jotildeustumiskuupaumlev kuupaumlevale mil Oracle Teie Integreeritud valikulise tarkvara tellimuse kinnitab

12 ldquoIntegrated Software Optionsrdquo refers to software or programmable code embedded in installed on or activated on the Hardware that requires one or more unit licenses that You must separately order and agree to pay additional fees Not all Hardware contains Integrated Software Options please refer to the Oracle Integrated Software Options License Definitions Rules and Metrics accessible at httpOraclecomcontracts

12 ldquoIntegreeritud valikuline tarkvaraldquo viitab Riistvarasse integreeritud installeeritud votildei sellel aktiveeritud tarkvarale votildei programmeeritavale koodile mis eeldab uumlht votildei enamat taumliendavat uumlksuse litsentsi mis tuleb eraldi tellida ja mille eest tuleb taumliendavalt tasuda Kotildeigi Riistvaradega ei kaasne Integreeritud valikulist tarkvara votildeimaliku konkreetsele Riistvarale rakenduva Integreeritud valikulise tarkvaraga tutvumiseks vaadake palun Oraclersquoi Integreeritud valikulise tarkvara maumlaumlratlusi reegleid ja meetrikat aadressil

(the ldquoIntegrated Software Options License Rulesrdquo) for the specific Integrated Software Options that may apply to specific Hardware Oracle reserves the right to designate new software features as Integrated Software Options in subsequent releases and that designation will be specified in the applicable documentation and in the Integrated Software Options License Rules

httpOraclecomcontracts

(bdquoIntegreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglidldquo) Oracle jaumltab endale otildeiguse maumlaumlratleda uusi tarkvara funktsioone jaumlrgnevates vaumlljalasetes Integreeritud valikulise tarkvarana Vastav maumlaumlratlus maumlrgitakse rakenduvasse dokumentatsiooni ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglitesse

13 Capitalized terms used but not defined in this Schedule H have the meanings set forth in the General Terms

13 Suure algustaumlhega motildeisted mida kasutatakse kuid ei defineerita kaumlesolevas Lisas H omavad Uumlldtingimustes saumltestatud taumlhendusi

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED

21 Your Hardware order consists of the following items Operating System (as defined in Your configuration) Integrated Software and all Hardware equipment (including components

21 Teie Riistvara tellimus koosneb jaumlrgnevatest esemetest Operatsioonisuumlsteem (vastavalt Teie konfiguratsioonis maumlaumlratletule) Integreeritud tarkvara ning kogu Riistvara varustus (kaasa

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 12 hulgast 27

options and spare parts) specified on the applicable order Your Hardware order may also include Integrated Software Options Integrated Software Options may not be activated or used until You separately order them and agree to pay additional fees

arvatud komponendid valikulised komponendid ja varuosad) mis on maumlrgitud rakenduvale tellimusele Teie Riistvara tellimus votildeib hotildelmata ka Integreeritud valikulist tarkvara Integreeritud valikuline tarkvara pole aktiveeritud ja seda ei saa kasutada enne kui Te selle eraldi tellite ning notildeustute maksma taumliendavaid tasusid

22 You have the right to use the Operating System delivered with the Hardware subject to the terms of the license agreement(s) delivered with the Hardware Current versions of the license agreements are located at httporaclecomcontracts You are licensed to use the Operating System and any Operating System updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware

22 Teil on otildeigus kasutada Riistvaraga koos tarnitud Operatsioonisuumlsteemi vastavalt Riistvaraga tarnitud litsentsilepingu(te) tingimustele Litsentsilepingute kehtivad versioonid on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Teil on litsents Operatsioonisuumlsteemi ja tehnilise toe kaudu hangitud Operatsioonisuumlsteemi uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana

23 You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software delivered with the Hardware subject to the terms of this Schedule H and the applicable documentation You are licensed to use that Integrated Software and any Integrated Software updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software Options that you separately order subject to the terms of this Schedule H the applicable documentation and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules are incorporated in and made a part of this Schedule H You are licensed to use those Integrated Software Options and any Integrated Software Options updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware To fully understand Your license right to any Integrated Software Options that You separately order You need to review the Integrated Software Options License Rules In the event of any conflict between the Master Agreement and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules shall take precedence

23 Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada Riistvaraga tarnitud Integreeritud tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele ja rakenduvale dokumentatsioonile Teil on litsents Integreeritud tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada eraldi tellitud Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele rakenduvale dokumentatsioonile ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitele kaumlesolev Lisa H hotildelmab ja sisaldab Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireegleid Teil on litsents Integreeritud valikulise tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud valikulise tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Eraldi tellitud Integreeritud valikulise tarkvara litsentsiotildeiguse taumlielikuks motildeistmiseks peate Te tutvuma Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitega Kui Potildehilepingu ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglite vahel esineb vastuolu siis on Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglid uumllimuslikud

24 The Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (or all three) may include separate works identified in a readme file notice file or the applicable documentation which are licensed under open source or similar license terms Your rights to use the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options under such terms are not restricted in any way by the Master Agreement including this Schedule H The appropriate terms associated with such separate works can be

24 Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (votildei kotildeik kolm) votildeivad hotildelmata readme failis teatise failis votildei rakenduvas dokumentatsioonis maumlrgitud eraldi elemente millel on avatud laumlhtekoodi litsents votildei sarnased litsentsitingimused Potildehileping kaasa arvatud kaumlesolev Lisa H ei piira mingil moel teie otildeigust kasutada Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt sellistele tingimustele Sellised eraldi elementidega seotud tingimused on vaumllja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 13 hulgast 27

found in the readme files notice files or in the documentation accompanying the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options

toodud readme failides teatise failides votildei Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tarnitud dokumentatsioonis

For GPLv2 LGPLv21 GPLv3 and LGPLv3 licensed code You received as binaries on physical media You may receive a copy of the source code (ldquosource coderdquo) on media via postal service by submitting a written request at httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Alternatively You can mail Your written request to Oracle Corporation Attn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Your request should include the name and version number of the Product Your name Your company name (if applicable) Your return mailing address and Your email address Certain source distributions require a fee for physical media in such case You will be sent details on the cost and payment procedure via email Your request must be sent within three (3) years of the date of Oraclersquos last delivery of the applicable Product or in the case of code licensed under the GPLv3 You may send a request for as long as Oracle offers spare parts or technical support for the applicable Product model This offer only applies if You received Your Operating System Integrated Software or Integrated Software Options on physical media

GPLv2 LGPLv21 GPLv3 ja LGPLv3 litsenseeritud fuumluumlsilistel andmekandljatel saabunud koodide puhul votildeite Te saada laumlhtekoodi (bdquolaumlhtekoodldquo) koopia andmekandjal posti teel esitades kirjaliku paumlringu aadressil httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Samuti votildeite Te saata oma kirjaliku paumlringu adressil Oracle CorporationAttn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Teie paumlring peab sisaldama Toote nime ja versiooni numbrit Teie nime Teie ettevotildette nime (vajadusel) Teie postiaadressi ning Teie e-posti aadressi Motildene laumlhtekoodi puhul notildeutakse fuumluumlsilise andmekandja eest tasu sellisel juhul saadetakse Teile tasu ja maksetoimingute andmed e-posti teel Teie paumlring peab olema saadetud kolme (3) aasta jooksul alates rakenduva Toote viimasest tarnest Oraclersquoi poolt GPLv3 litsentsiga laumlhtekoodi puhul saab paumlringut esitada seni kuni Oracle pakub vastavale Toote mudelile varuosasid votildei tehnilist tuge Kaumlesolev pakkumine kehtib ainult juhul kui Te saite Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikulise tarkvara fuumluumlsilisel andmekandjal

25 Upon payment for Hardware-related Service Offerings You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule H (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

25 Paumlrast Riistvaraga seonduvate Teenusepakkumiste eest tasumist on Teil mittevaumllistav mittevotildeotilderandatav litsentsitasuvaba taumlhtajatu piiratud otildeigus kasutada Oraclersquoi poolt vaumllja arendatut ja kaumlesoleva Lisa H kohaselt teile tarnitut (bdquotarneldquo) Teie aumlrisisesteks toiminguteks motildeningatele tarnetele votildeivad rakenduda taumliendavad tellimuses maumlrgitud litsentsitingimused

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 You may only make copies of the Operating

System Integrated Software and Integrated Software Options for archival purposes to replace a defective copy or for program verification You shall not remove any copyright notices or labels on the Operating System Integrated Software or Integrated Software Options You shall not decompile or reverse engineer (unless required by law for interoperability) the Operating System or Integrated Software

31 Koopiate tegemine Operatsioonisuumlsteemist Integreeritud tarkvarast ja Integreeritud valikulisest tarkvarast on lubatud uumlksnes arhiveerimiseks vigase koopia asendamiseks votildei programmi verifitseerimiseks Operatsioonisuumlsteemilt Integreeritud tarkvaralt votildei Integreeritud valikuliselt tarkvaralt autoriotildeiguse teatiste eemaldamine on keelatud Operatsioonisuumlsteemi votildei Integreeritud tarkvara dekompileerimine votildei poumloumlrdprojekteerimine pole lubatud (vaumllja arvatud seadustes saumltestatud juhtudel koostalitusvotildeime eesmaumlrgil)

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 14 hulgast 27

32 You acknowledge that to operate certain Hardware Your facility must meet a minimum set of requirements as described in the Hardware documentation Such requirements may change from time to time as communicated by Oracle to You in the applicable Hardware documentation

32 Te tunnistate et teatud Riistvaraga toumloumltamiseks peavad Teie tingimused vastama Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatud minimaalsetele notildeuetele Antud notildeudmised votildeivad aeg-ajalt muutuda vastavalt Oraclersquoi poolt rakenduvas Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatule

33 The prohibition on the assignment or transfer of the Operating System or any interest in it under section 15 of the General Terms shall apply to all Operating Systems licensed under this Schedule H except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Uumlldtingimuste punktist 15 tulenev Operatsioonisuumlsteemi votildei selle kaasosa uumlleandmise votildei votildeotilderandamise keeld rakendub kotildeigile kaumlesolevale Lisa H alusel litsenseeritud Operatsioonisuumlsteemidele vaumllja arvatud juhul kui keeldu ei saa seadusest tulenevalt rakendada

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

Oracle may include additional Programs on the Hardware (eg Exadata Storage Server software) You are not authorized to use those Programs unless You have a license specifically granting You the right to do so however You may use those additional Programs for trial non-production purposes for up to 30 days from the date of delivery provided that You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Oracle votildeib Riistvarale lisada taumliendavaid Programme (nt Exadata Storage Server tarkvara) Teil puudub otildeigus antud Programmide kasutamiseks vaumllja arvatud juhul kui Teil on konkreetselt vastavat luba andev litsents Te votildeite neid taumliendavaid Programme kasutada proovimiseks ja mitteaumlrilistel eesmaumlrkidel kuni 30 paumleva alates kohaletoimetamise kuupaumlevast tingimusel et prooviprogramme ei kasutata Programmide sisu javotildei funktsionaalsust puudutavate koolituste pakkumiseks kolmandatele osapooltele votildei sellistel kolmandate osapoolte koolitustel osalemiseks Kirjeldatud Programmide kasutamiseks 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel peate Te hankima vastavate Programmide litsentsid Oraclersquoilt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel motildene Programmi litsentsi mitte hankida siis lotildepetate Te vastavate Programmide kasutamise ja kustutate need koheselt Teie arvutisuumlsteemidest Proovimiseks litsenseeritud Programme pakutakse bdquonagu onldquo potildehimotildettel ja Oracle ei paku nendele Programmidele tehnilist tuge ega garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 Oracle Hardware and Systems Support acquired

with Your order may be renewed annually and if You renew Oracle Hardware and Systems Support for the same systems and same configurations for the first and second renewal years the technical support fee will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees

51 Teie tellimuses sisalduvat Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge saab iga-aastaselt uuendada ning kui Te uuendate Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tehnilist tuge samadele suumlsteemidele ja samadele konfiguratsioonidele siis esimesel ja teisel tehnilise toe uuendamise aastal ei totildeuse tehnilise toe tasu rohkem kui 5 votilderreldes eelnenud aasta tasuga

52 If ordered Oracle Hardware and Systems Support (including first year and all subsequent

52 Tellimisel pakutakse Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge (kaasa arvatud esimesel aastal

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 15 hulgast 27

years) is provided under Oraclersquos Hardware and Systems Support Policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The Oracle Hardware and Systems Support Policies are incorporated in this Schedule H and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle will not materially reduce the level of technical support services provided during the period for which fees for Oracle Hardware and Systems Support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for technical support services You may access the current version of the Oracle Hardware and Systems Support Policies at httporaclecomcontracts

ja kotildeigil jaumlrgnevatel aastatel) vastavalt tehnilise toe teenuste pakkumise ajal kehtivatele Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglitele Te notildeustute Oraclersquoiga koostoumloumld tegema ja vaumlljastama tehnilise toe teenuste pakkumiseks Oraclersquoile vajalikud ligipaumlaumlsud ressursid materjalid personali informatsiooni ja notildeusolekud Kaumlesolev Lisa H hotildelmab Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reegleid mis votildeivad Oraclersquoi aumlranaumlgemise jaumlrgi muutuda Oracle ei langeta oluliselt pakutavate tehnilise toe teenuste taset perioodi vaumlltel mille eest on tasutud Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe tasud Enne tehnilise toe teenuste tellimuse esitamist peaksite Te tutvuma vastavate reeglitega Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglite kehtiv versioon on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

53 Oracle Hardware and Systems Support is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

53 Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tugi hakkab kehtima Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse kuupaumlevast kui Riistvara saatmine pole vajalik

6 HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 RIISTVARAGA SEOTUD

TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Hardware-related Service Offerings under this Schedule H as listed in the Hardware-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Products owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Products

Lisaks tehnilisele toele saate Te vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellida piiratud arvu Riistvaraga seotud Teenusepakkumisi tuginedes Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste dokumendi loetelule mis asub aadressil httporaclecomcontracts Te notildeustute votildeimaldama Oraclersquoile informatsiooni ligipaumlaumlsu ja taumlieliku heauskse koostoumlouml mis on motildeistlikult vajalik et Oracle saaks Teenusepakkumisi osutada ning Teie viite omalt poolt laumlbi tellimuses Teie kohustusena maumlrgitud tegevused Kui Oracle vajab Teenusepakkumiste osutamise kaumligus ligipaumlaumlsu teise tarnija toodetele mis on osa Teie suumlsteemist siis vastutate Teie kotildeigi saumlaumlraste toodete ja notildeutud litsentsiotildeiguste hankimise eest mis on Oraclersquoile vajalikud Teie nimel saumlaumlrastele toodetele ligi paumlaumlsemiseks Osutatud Teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie litsentsiga Oraclersquoi omatavate votildei levitatavate Toodete kasutamiseks mille Te omandate eraldi tellimusega Selliste Toodete kasutamisel allute Te tellimuses viidatud lepingule

7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND

EXCLUSIVE REMEDIES 7 GARANTIID KOHUSTUSTEST LOOBUMINE

JA PIIRATUD HEASTAMISVAHENDID

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 16 hulgast 27

71 Oracle provides a limited warranty (ldquoOracle Hardware Warrantyrdquo) for (i) the Hardware (ii) the Operating System and the Integrated Software and the Integrated Software Options and (iii) the Operating System media the Integrated Software media and the Integrated Software Options media (ldquomediardquo and (i) (ii) and (iii) collectively ldquoHardware Itemsrdquo) Oracle warrants that the Hardware will be free from and using the Operating System and Integrated Software and Integrated Software Options will not cause in the Hardware material defects in materials and workmanship for one year from the date the Hardware is delivered to You Oracle warrants that the media will be free from material defects in materials and workmanship for a period of 90 days from the date the media is delivered to You You may access a more detailed description of the Oracle Hardware Warranty at httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (ldquoWarranty Web Pagerdquo) Any changes to the Oracle Hardware Warranty specified on the Warranty Web Page will not apply to Hardware or media ordered prior to such change The Oracle Hardware Warranty applies only to Hardware and media that have been (1) manufactured by or for Oracle and (2) sold by Oracle (either directly or by an Oracle-authorized distributor) The Hardware may be new or like new The Oracle Hardware Warranty applies to Hardware that is new and Hardware that is like-new which has been remanufactured and certified for warranty by Oracle

71 Oracle annab piiratud garantii (bdquoOraclersquoi riistvara garantiildquo) (i) Riistvarale (ii) Operatsioonisuumlsteemile ja Integreeritud tarkvarale ja Integreeritud valikulisele tarkvarale ning (iii) Operatsioonisuumlsteemi andmekandjatele Integreeritud tarkvara andmekandjatele ja Integreeritud valikulise tarkvara andmekandjatele (bdquoandmekandjadldquo ning (i) (ii) ja (iii) koondnimetajaga bdquoRiistvara esemedldquo) Oracle garanteerib et riistvara materjalid ja kooste on vigadeta uumlhe aasta kestel alates kuupaumlevast mil riistvara teile kohale toimetati operatsioonisuumlsteemi ja integreeritud tarkvara ning Integreeritud tarkvara kasutamine ei potildehjusta nimetatud riistvaravigade tekkimist Oracle garanteerib et fuumluumlsilisel andmekandjal meedia on vaba defektidest ja toumloumlkindel 90 paumleva jooksul alates hetkest mil fuumluumlsiline andmekandja on teile kohale toimetatudOraclersquoi Riistvara garantii detailsem kirjeldus on kaumlttesaadav aadressil httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (bdquoGarantii veebilehtldquo) Garantii veebilehel vaumllja toodud muudatused Oraclersquoi Riistvara garantiis ei kehti enne muudatuste tegemist tellitud Riistvarale votildei andmekandjatele Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib uumlksnes Riistvarale ja andmekandjatele mis on (1) toodetud Oraclersquoi poolt votildei Oraclersquoi tarbeks ja (2) Oraclersquoi poolt muumluumldud (otse votildei volitatud edasimuumluumlja vahendusel) Riistvara votildeib olla uus votildei nagu uus Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib Riistvarale mis on uus ja Riistvarale mis on nagu uus ning Oraclersquoi poolt taastoodetud ja garantiikotildelbulikuks tunnistatud

72 Oracle also warrants that technical support

services and Hardware-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule H will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Hardware-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Hardware-related Service Offerings

72 Lisaks garanteerib Oracle et vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellitud ja pakutud tehnilise toe teenused ja Riistvaraga seotud Teenusepakkumised (nagu mainitud uumlleval lotildeigu 6) osutatakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivatele standarditele Te kohustute teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste garantii puudujaumlaumlkidest 90 paumleva jooksul alates puuduliku tehnilise toe teenuse votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumise kuupaumlevast

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (i) THE REPAIR OR AT ORACLErsquoS OPTION AND EXPENSE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR IF SUCH REPAIR OR REPLACEMENT IS NOT REASONABLY ACHIEVABLE THE REFUND OF THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM AND THE REFUND OF ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID

73 UumlLALNIMETATUD GARANTIIDE RIKKUMISE KORRAL ON TEIE PIIRATUD HEASTAMISVAHENDIKS JA ORACLErsquoI TERVIKVASTUTUSEKS (i) DEFEKTSE RIISTVARA ESEME PARANDAMINE VOtildeI ORACLErsquoI VALIKUL JA KULUDEGA DEFEKTSE RIISTVARA ESEME ASENDAMINE VOtildeI KUI PARANDAMINE VOtildeI ASENDAMINE POLE MOtildeISTLIKULT SAAVUTATAV SIIS DEFEKTSE RIISTVARA ESEME EEST ORACLErsquoILE TASUTUD MAKSETE TAGASTAMINE JA DEFEKTSE RIISTVARA

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 17 hulgast 27

FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR (ii) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS WITH RESPECT TO THE ABOVE ITEMS INCLUDING ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ESEME EEST TASUTUD KASUTAMATA TEHNILISE TOE TASUDE ETTEMAKSU TAGASTAMINE VOtildeI (ii) DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE TAASOSUTAMINE VOtildeI KUI ORACLE EI SUUDA PUUDUST AumlRILISELT MOtildeISTLIKUL MOEL OLULISELT PARANDADA SIIS ON TEIL OtildeIGUS LOtildePETADA DEFEKTSED RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED JA NOtildeUDA ORACLErsquoILE TAGASI DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE EEST MAKSTUD TASUD SEADUSES LUBATUD MAumlAumlRAL ON KAumlESOLEVAD GARANTIID VAumlLISTAVAD JA EELNIMETATUD ESEMETELE EI KEHTI TEISI OTSESEID VOtildeI ISEENESESTMOtildeISTETAVAID GARANTIISID VOtildeI TINGIMUSI KAASA ARVATUD TURUKOtildeLBULIKKUSE JA KINDLA EESMAumlRGI SOBIVUSE GARANTIID VOtildeI TINGIMUSED

74 Replacement units for defective parts or Hardware Items replaced under the Oracle Hardware Warranty may be new or like new quality Such replacement units assume the warranty status of the Hardware into which they are installed and have no separate or independent warranty of any kind Title in all defective parts or Hardware Items shall transfer back to Oracle upon removal from the Hardware

74 Oraclersquoi Riistvara garantiist tulenevalt vaumlljastatud defektsete osade votildei Riistvara esemete asendusuumlksused votildeivad olla uued votildei nagu uued Asendatud osad kuuluvad selle Riistvara garantii alla kuhu need installeeritakse ning neil puudub eraldiseisev votildei sotildeltumatu garantii mistahes kujul Kotildeigi defektsete osade votildei Riistvara esemete omandiotildeigus laumlheb nende Riistvarast eemaldamisel tagasi Oraclersquoile

75 ORACLE DOES NOT WARRANT UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OPERATION OF THE HARDWARE OPERATING SYSTEM INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATED SOFTWARE OPTIONS OR MEDIA

75 ORACLE EI GARANTEERI RIISTVARA OPERATSIOONISUumlSTEEMI INTEGREERITUD TARKVARA INTEGREERITUD VALIKULISE TARKVARA VOtildeI ANDMEKANDJATE KATKEMATUT VOtildeI VEATUT TOIMIMIST

76 No warranty will apply to any Hardware Operating System Integrated Software Integrated Software Options or media which has been

a modified altered or adapted without Oraclersquos written consent (including modification or removal of the OracleSun serial number tag on the Hardware)

b maltreated or used in a manner other than in accordance with the relevant documentation

c repaired by any third party in a manner which fails to meet Oraclersquos quality standards

d improperly installed by any party other than Oracle or an authorized Oracle certified installation partner

e used with equipment or software not covered by an Oracle warranty to the extent that the problems are attributable to such use

f relocated to the extent that problems are

76 Garantii ei rakendu Riistvarale Operatsioonisuumlsteemile Integreeritud tarkvarale Integreeritud valikulisele tarkvarale votildei andmekandjatele mida on

a modifitseeritud muudetud votildei kohandatud ilma Oraclersquoi kirjaliku notildeusolekuta (kaasa arvatud Riistvaral oleva OracleSun seerianumbri sildi modifitseerimine votildei eemaldamine)

b vaumlaumlrkasutatud votildei kasutatud moel mis pole vastavuses seonduva dokumentatsiooniga

c parandanud kolmas osapool moel mis pole vastavuses Oraclersquoi kvaliteedistandarditega

d ebaotildeigelt installeerinud mistahes teine osapool peale Oracleacutei votildei Oraclersquoi volitatud installeerimispartner

e kasutatud seadmetega votildei tarkvaraga mis ei kuulu Oraclersquoi garantii alla kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane kasutamine

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 18 hulgast 27

attributable to such relocation g used directly or indirectly in supporting

activities prohibited by US or other national export regulations

h used by parties appearing on the then-current US export exclusion list

i relocated to countries subject to US trade embargo or restrictions

j used remotely to facilitate any activities for parties or in the countries referenced in 76(h) and 76(i) above or

k purchased from any entity other than Oracle or an Oracle authorized reseller

f uumlmberpaigutatud kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane uumlmberpaigutamine

g kasutatud otseselt votildei kaudselt Ameerika Uumlhendriikide votildei teiste riiklike ekspordimaumlaumlrustega keelatud tegevuste toetamiseks

h kasutanud vastaval ajahetkel kehtivas Ameerika Uumlhendriikide ekspordipiirangu nimekirjas maumlrgitud osapooled

i uumlmberpaigutatud riikidesse millele rakendub Ameerika Uumlhendriikide kaubandusembargo votildei ndashpiirang

j kasutatud kaudselt punktides 76(h) ja 76(i) viidatud isikute tegevuse votildeimaldamiseks votildei viidatud riikides votildei

k soetatud mistahes teiselt uumlksuselt kui Oracle votildei Oraclersquoi volitatud edasimuumluumlja

77 The Oracle Hardware Warranty does not apply to normal wear of the Hardware or media The Oracle Hardware Warranty is extended only to the original purchaser or original lessee of the Hardware and may be void in the event that title to the Hardware is transferred to a third party

77 Oraclersquoi Riistvara garantii ei kehti Riistvara votildei fuumluumlsilise andmekandja tavapaumlrasele kulumisele Oraclersquoi Riistvara garantii laieneb uumlksnes Riistvara algsele ostjale votildei algsele rentnikule ning votildeib kaotada kehtivuse Riistvara omandiotildeiguse uumllekandmisel kolmandale osapoolele

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Service Offerings (including technical support) related to the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options (b) licenses of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options ordered under this Schedule H and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

45-paumlevase kirjaliku etteteatamisajaga on Oracle`l otildeigus auditeerida Teie Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutust Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistliku abi osutama ja tagama ligipaumlaumlsu informatsioonile Eelnimetatud auditeerimine ei tohi segada ebamotildeistlikult Teie tavapaumlraseid aumlritoiminguid Te kohustute tasuma 30 paumleva jooksul paumlrast kirjalikku teatist kotildeik tasud mis tulenevad Teie litsentsiotildeigusi uumlletavast Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutusest Tasumata jaumltmise korral on Oraclersquoil otildeigus lotildepetada (a) Operatsioonisuumlsteemiga Integreeritud tarkvaraga ja Integreeritud valikulise tarkvaraga seotud Teenusepakkumised (kaasa arvatud tehniline tugi) (b) vastavalt kaumlesolevale Lisale H ja seonduvatele lepingutele tellitud Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsid javotildei (c) Potildehilepingu Te notildeustute et Oracle ei vastuta Teile seoses auditeerimisel osutatud koostoumloumlga tekkinud kulude eest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery Installation and Acceptance of 91 Riistvara tarne installeerimine ja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 19 hulgast 27

Hardware vastuvotildetmine

911 You are responsible for installation of the Hardware unless You purchase installation services from Oracle for that Hardware

911 Te vastutate Riistvara installeerimise eest vaumllja arvatud juhul kui Te ostate Oraclersquoilt vastava Riistvara installeerimise teenused

912 Oracle will deliver the Hardware to the delivery address specified by You on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified on the order The applicable country specific Hardware shipping terms are located in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

912 Oracle tarnib Riistvara Teie poolt ostudokumendil maumlrgitud aadressile votildei tellimusel maumlrgitud asukohta kui Teie ostudokumendil puudub kohaletoimetamise aadress Konkreetsete riikide kohta kehtivad Riistvara tarnetingimused on kaumlttesaadavad Tellimis- ja tarneimisreeglitesmis on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

913 Acceptance of the Hardware is deemed to occur on delivery

913 Riistvara vastuvotildetmine loetakse toimunuks kohaletoimetamisel

914 Oracle may make and invoice You for partial deliveries

914 Oracle votildeib teha teile osalisi tarneid ja esitada nende eest arveid

915 Oracle may make substitutions and modifications to the Hardware that do not cause a material adverse effect in overall Hardware performance

915 Oracle votildeib teha Riistvara juures tooteasendusi ja modifikatsioone mis ei oma olulist negatiivset motildeju Riistvara uumlldisele jotildeudlusele

916 Oracle will use its reasonable commercial efforts to deliver the Hardware within a timeframe that is consistent with Oraclersquos past practices regarding the amount and type of Hardware that You have ordered

916 Oracle teeb motildeistlikke aumlrilisi puumluumldlusi Riistvara tarnimiseks ajavahemiku vaumlltel mis vastab Oraclersquoi varasematele praktikatele sotildeltuvalt Teie poolt tellitud Riistvara kogusest ja tuumluumlbist

92 Transfer of Title 92 Omandiotildeiguse uumlleminek

Title to the Hardware will transfer upon delivery Riistvara omandiotildeigus laumlheb uumlle kaumlttetoimetamisel

93 Territory 93 Territoorium

The Hardware shall be installed in the countrycountries that You specify as the delivery location on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified in the order

Riistvara installeeritakse Teie poolt ostudokumendil kohaletoimetamise asukohana maumlrgitud riigisriikides votildei tellimusel maumlrgitud asukohas kui Teie ostudokumendil puudub tarneaadress

94 Pricing Invoicing and Payment Obligation 94 Hinnastamine arveldamine ja maksekohustus

941 You may change a Hardware order prior to shipment subject to the then current change order fee as established by Oracle from time to time The applicable change order fees and a

941 Teil on otildeigus Riistvara tellimust enne tarnet muuta vastavalt antud hetkel kehtivale Oraclersquoi poolt saumltestatud tellimuse muutmise tasule Kehtivad tellimuse muutmise tasud ja lubatud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 20 hulgast 27

description of allowed changes are defined in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

muudatuste kirjeldus on toodud bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo mida saab vaadata aadressil httporaclecomcontracts

942 In entering into payment obligations under an order You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Hardware Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

942 Tellimusest tulenevaid maksekohustusi votildettes annate Te notildeusoleku ja kinnitate et Te ei ole arvestanud mistahes Riistvara Programmi votildei uuenduste saadavusele tulevikus Aga (a) kui Te tellite tehnilise toe siis eelnev lause ei vabasta Oraclersquoit kohustusest pakkuda Potildehilepingust tulenevalt votildeimalusel tehnilist tuge vastavalt Oraclersquoi antud ajahetkel kehtivatele tehnilise toe reeglitele ja (b) eelnev lause ei muuda Teile tellimusega ja Potildehilepinguga antud otildeigusi

943 Hardware and Integrated Software Options fees are invoiced as of the respective Commencement Dates

943 Riistvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tasude arveldamine toimub vastavast Jotildeustumiskuupaumlevast

944 Hardware-related Service Offering fees are invoiced in advance of the Hardware-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Hardware-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

944 Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste tasud arveldatakse enne Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamist ettemaksuarvetena konkreetsed tehnilise toe tasud arveldatakse iga aasta etteulatuvalt Kotildeigi Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamise periood algab Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse alguskuupaumlevast kui Riistvara tarne pole vajalik

945 In addition to the prices listed on the order Oracle will invoice You for any applicable freight charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes notwithstanding any express or implied provision in the ldquoIncotermsrdquo referenced in the Order and Delivery Policies The Order and Delivery Policies may be accessed at httporaclecomcontracts

945 Lisaks loetletud hindadele esitab Oracle teile arve igasuguste kohaldatavate veotasude votildei maksude kohta ja niisuguste tasude ja maksude tasumine on teie kohustuseks hoolimata uumlhestki bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo viidatud rahvusvahelise reeglistiku bdquoIncotermsrdquo selgesotildenalisest votildei eeldatavast saumlttest bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildettedrdquo on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 21 hulgast 27

This Program Schedule (this ldquoSchedule P) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule P is attached The General Terms and this Schedule P together withthe attached Schedule H are the Master Agreement This Schedule P shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Lisa programmidele (bdquoLisa Pldquo) on Uumlldtingimuste lisa Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa P moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa P kehvitus lotildeppeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildeppedes

1 DEFINITIONS 1 DEFINITSIOONID

11 ldquoCommencement Daterdquo refers to the date of shipment of tangible media or the effective date of the order if shipment of tangible media is not required

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab fuumluumlsiliste andmekandjate postituskuupaumlevale votildei tellimuse esitamise tegelikule kuupaumlevale kui materiaalsete andmekandjate saatmine pole notildeutud

12 Capitalized terms used but not defined in this

Schedule P have the meanings set forth in the General Terms

12 Lisas P kasutatud kuid mitte defineeritud tingimused omavad taumlhendust uumlldtingimuste motildettes

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED 21 Upon Oraclersquos acceptance of Your order You have

the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual (unless otherwise specified in the order) limited right to use the Programs and receive any Program-related Service Offerings You ordered solely for Your internal business operations and subject to the terms of the Master Agreement including the definitions and rules set forth in the order and the Program Documentation If accepted Oracle will notify You and this notice will include a copy of Your Master Agreement

21 Teie tellimuse kinnitamisel Oraclersquoi poolt saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise (kui just tellimuses pole teisiti kokku lepitud) piiratud otildeiguse kasutada programme ja saada programmiga seotud teenusepakkumisi mille Te tellisite ainuuumlksi Teie enda aumlrisisesteks tegevusteks ning kohustute jaumlrgima raamlepingu tingimusi kaasaarvatud definitsioonid ja reeglid mis tellimuse ja programmi dokumentidega kaasas kaumlivad Tellimuse heakskiitmisel saadab Oracle teile vastava sisuga teate milles on teie raamlepingu eksemplar

22 Upon payment for Program-related Service Offerings

You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule P (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

22 Paumlrast programmidega seotud teenusepakkumiste eest tasumist saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise piiratud otildeiguse kasutada oma aumlrisiseste toimingute tegemiseks kotildeiki Oraclersquoi poolt vaumllja toumloumltatud ning Teile Lisa P kohaselt tarnitud vahendeid (bdquovahendidldquo) samas teatud vahenditele votildeivad kohalduda tellimuses sisalduvad lisalitsentsitingimused

23 You may allow Your agents and contractors

(including without limitation outsourcers) to use the Programs and deliverables for Your internal business operations and You are responsible for their compliance with the General Terms and this Schedule P in such use For Programs that are specifically designed to allow Your customers and suppliers to interact with You in the furtherance of Your internal

23 Te votildeite lubada oma esindajatel ja lepingulistel toumloumltajatel (ilma piiranguteta lisaks ka allhankijatel) kasutada programme ja vahendeid oma aumlrisiseste toimingute teostamiseks ning Te olete vastutav selle eest et nendepoolsed uumlldtingimusted ning kaumlesolev Lisa P oleksid vastavuses Programmide puhul mis on spetsiaalselt Teie ja Teie klientide vahelise aumlrialase suhtluse jaoks loodud on taoline kasutus

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 22 hulgast 27

business operations such use is allowed under the General Terms and this Schedule P

lubatud uumlldtingimuste aluses ning kaumlesoleva Lisa P motildeistes

24 You may make a sufficient number of copies of each

Program for Your licensed use and one copy of each Program media

24 Te votildeite teha litsentsitud kasutamiseks igast programmist vajaliku arvu koopiaid ning uumlhe koopia igast programmi andmekandjast

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 The Programs may contain or require the use of third

party technology that is provided with the Programs Oracle may provide certain notices to You in Program Documentation readmes or notice files in connection with such third party technology Third party technology will be licensed to You either under the terms of the Master Agreement or if specified in the Program Documentation readmes or notice files under Separate Terms Your rights to use Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms are not restricted in any way by the Master Agreement However for clarity notwithstanding the existence of a notice third party technology that is not Separately Licensed Third Party Technology shall be deemed part of the Programs and is licensed to You under the terms of the Master Agreement

31 Programmid votildeivad sisaldada votildei vajada kolmandate osapoolte tehnoloogiat millega on programmid varustatud Oracle votildeib varustada Teid teatud teadetega programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei taoliste kolmandate osapoolte tehnoloogia infofailides Kolmandate osapoolte tehnoloogia litsentsitakse Teile kas raamlepinguga votildei kui on taumlpsustatud programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei infofailides eritingimuste alusel Teie otildeigusi kasutada eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel ei ole raamlepinguga kuidagi piiratud Samas selgituseks hoolimata teate olemasolust kolmanda osapoole tehnoloogia mis ei ole eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogia loetakse programmide alla kuuluvaks ning litsentsitakse teile raamlepingu tingimustel

If You are permitted under an order to distribute the Programs You must include with the distribution all such notices and any associated source code for Separately Licensed Third Party Technology as specified in the form and to the extent such source code is provided by Oracle and You must distribute Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms (in the form and to the extent Separate Terms are provided by Oracle) Notwithstanding the foregoing Your rights to the Programs are solely limited to the rights granted in Your order

Kui Teil on lubatud tellimuse potildehjal programme levitada peate Te levitamise juures edasi andma kotildeik taolised teated ja kotildeik eraldi litsentsitakse kolmandate osapoolte tehnoloogiaga seotud laumlhtekoodid samas formaadis ning ulatuses nagu Oraclersquoi poolt on Teile antud ja Te peate levitama eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel (samas formaadis ning ulatuses nagu Oracle Teile edasi andis) Hoolimata eelmainitust on Teie otildeigused programmidele on piiratud ainult nendele otildeigustele mis on Teie tellimuses lubatud

32 You may not

a remove or modify any Program markings or any notice of Oraclersquos or its licensorsrsquo proprietary rights

b make the Programs or materials resulting from the Service Offerings available in any manner to any third party for use in the third partyrsquos business operations (unless such access is expressly permitted for the specific Program license or materials from the Service Offerings you have acquired)

c cause or permit reverse engineering (unless required by law for interoperability) disassembly or decompilation of the Programs (the foregoing prohibition includes but is not limited to review of data structures or similar materials produced by Programs)

32 Te ei tohi

a eemaldada ega modifitseerida uumlhtegi programmi markeeringut ega uumlhtegi Oraclersquoi teadet votildei litsentsiandja omandiotildeigust

b teha programme votildei teenusepakkumisest tulenevaid materjale kaumlttesaadavaks kolmandale isikule kasutamiseks kolmanda isiku aumlritegevuses (vaumllja arvatud kui selline juurdepaumlaumls on eraldi lubatud kindla programmi litsentsi votildei teenusepakkumisest tulenevate materjalide juures)

c potildehjustada votildei lubada poumloumlrdprojekteerimist (vaumllja arvatud juhul kui seadus notildeuab koostalitlust) demonteerimist votildei programmide dekompileerimist (eelmainitud keeld sisaldab aga ei ole piiratud andmestruktuuride votildei sarnaste programmi poolt loodud materjalide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 23 hulgast 27

d disclose results of any Program benchmark tests without Oraclersquos prior written consent

laumlbivaatuseks) d avalikustada programmi votilderdlusaluse teste ilma

Oraclersquoi eelneva kirjaliku notildeusolekuta 33 The prohibition on the assignment or transfer of the

Programs or any interest in them under section 15 of the General Terms shall apply to all Programs licensed under this Schedule P except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Programmi loovutamise votildei uumlleandmise keeld votildei muu huvi nende vastu kehtib uumlldtingimuste lotildeigu 15 kohaselt kotildeigile programmidele mis on kaumlesoleva Lisa P alusel litsentsitud vaumllja arvatud selles ulatuses kui selline keeld on kohaldamatu kehtivate seaduste totildettu

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

You may order trial Programs or Oracle may include additional Programs with Your order which You may use for trial non-production purposes only You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs You have 30 days from the Commencement Date to evaluate these Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Te votildeite tellida prooviprogramme votildei Oracle votildeib kaasa arvata Teie tellimusele lisaprogramme mida Te votildeite kasutada katsetuseks aga mitte aumlrilisel otstarbel Te ei votildei kasutada prooviprogramme et varustada votildei osaleda kolmanda osapoole programmi sisu javotildei funktsionaalsuse teemalisel koolitusel Programme on aega hinnata 30 paumleva alates tarnekuupaumlevast Nimetatud programmide kasutamiseks paumlrast 30-paumlevast katseperioodi peate te hankima litsentsi nende programmide jaoks kas Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate mitte hankida litsentsi uumlhelegi programmile 30-paumlevase katseaja lotildeppedes peate Te lotildepetama iga sellise programmi kasutamise ning kustutama need oma arvutist Proovimiseks motildeeldud programmid antakse n-ouml olemasoleval kujul ja Oracle ei paku neile tehnilist tuge ega anna neile garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 For purposes of an order technical support consists

of Oraclersquos annual technical support services You may have ordered from Oracle or an authorized reseller for the Programs If ordered annual technical support (including first year and all subsequent years) is provided under Oraclersquos technical support policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The technical support policies are incorporated in this Schedule P and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle policy changes will not result in a material reduction in the level of technical support services provided for supported Programs during the period for which fees for technical support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for the applicable technical support services You may access the current version of the technical support policies at httporaclecomcontracts

51 Tellimuse eesmaumlrkide jaoks koosneb Oraclersquoi tehniline tugi iga-aastasest tehnilise toe teenusest mida Te votildeite olla programmide jaoks tellinud Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Tellimisel pakutakse iga-aastast tehnilist tuge (sh esimesel aastal ja kotildeikidel jaumlrgnevatel aastatel) teenuse osutamise ajal kehtivate Oraclersquoi tehnilise toe reeglite kohaselt Te notildeustute tegema koostoumloumld Oraclersquoga ning kindlustama juurdepaumlaumlsu ressursid materjalid isikkoosseisu informatsiooni ning notildeusoleku mida Oracle notildeuab et teostada tehnilise toe teenuseid Tehnilise toe eeskirjad sisalduvad kaumlesolevas Lisas P ning Oracle votildeib neid oma otsusel muuta Samas Oraclersquoi eeskirjade muutumine ei too endaga kaasa programmidele tellitud tehnilise toe teenuste vaumlhenemist ajal mil tehnilise toe tasud on makstud Enne teenuse tellimisdokumendi vormistamist tuleks tutvuda reeglitega Kehtivad tehnilise toe reeglid asuvad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 24 hulgast 27

52 Technical support is effective upon the

Commencement Date unless otherwise stated in Your order If Your order was placed through the Oracle Store the effective date is the date Your order was accepted by Oracle

52 Tehniline tugi on kehtiv alates jotildeustumiskuupaumlevast kui ei ole tellimuses notildeutud teisiti Kui Teie tellimus esitati Oraclersquoi poe kaudu on kehtivuse alguseks kuupaumlev mil Oracle tellimuse vastu votildettis

53 Software Update License amp Support (or any

successor technical support offering to Software Update License amp Support ldquoSULSrdquo) acquired with Your order may be renewed annually and if You renew SULS for the same number of licenses for the same Programs for the first and second renewal years the fee for SULS will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees If Your order is fulfilled by an authorized reseller the fee for SULS for the first renewal year will be the price quoted to You by Your authorized reseller the fee for SULS for the second renewal year will not increase by more 5 over the prior years fees

53 Teie tellimuse alusel omandatud Software Update Licence amp Support (votildei mis tahes jaumlrgnev tehnilise toe pakkumine edaspidi bdquoSULSldquo) on igal aastal uuendatav ja juhul kui te uuendate SULS-i sama arvu litsentside jaoks samades programmides ei suurene esimese ja teise aasta SULS-i uuendamise tasu rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest Kui teie Tellimus oli tehtud autoriseeritud edasimuumluumlja kaudu siis on SULS tasu aluseks esimesel uuendamise aastal Teie volitatud edasimuumluumlja poolt teile kehtestatud hind SULS tasu teise aasta uuenduse eest ei totildesteta rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest

54 If You decide to purchase technical support for any

Program license within a license set You are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set You may desupport a subset of licenses in a license set only if You agree to terminate that subset of licenses The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination Oraclersquos license set definition is available in the current technical support policies If You decide not to purchase technical support You may not update any unsupported Program licenses with new versions of the Program

54 Kui Te otsustate osta tehnilist tuge ainult motildenele programmi litsentsile kogu komplektist olete Te kohustatud ostma tehnilist tuge samal tasemel kotildeigile litsentsidele antud litsentside komplektis Te votildeite tuumlhistada osade litsentside tehnilise toe ainult siis kui Te notildeustute lotildepetama selle litsentsgrupi kasutamise Allesjaumlaumlvate litsentside tasud kujunevad tellimuse tuumlhistamise ajal kehtivate tehnilise toe reeglite alusel Oraclersquoi litsentsikomplekti motildeiste on saumltestatud kehtivates tehnilise toe eeskirjades Kui otsustate tehnilist tuge mitte tellida ei tohi te ilma toeta programmilitsentse programmi uute redaktsioonidega uuendada

6 PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Program-related Service Offerings under this Schedule P as listed in the Program-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Programs owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Programs

Lisaks tehnilisele toele votildeite Te tellida piiratud arvul programmiga seotud teenusepakkumisi kaumlesoleva Lisa P alusel ning vastavuses programmiga seotud teenusepakkumiste dokumendis vaumlljatooduga mis asub httporaclecomcontracts Te notildeustute pakkuma Oraclersquole kogu informatsiooni ligipaumlaumlsu ning heas usus koostoumloumld mis on motildeistlikult vajalik et votildeimaldada Oraclersquol edastada need teenusepakkumised ning Te viite laumlbi need toimingud oma vastutusel Kui nende teenusepakkumise toimingute laumlbiviimise ajal vajab Oracle ligipaumlaumlsu motildene muu tarnija toodetele mis Teie suumlsteemi osaks on vastutate Te kotildeigi Oraclersquole vajalike taoliste toodete ja vastavate litsentside hankimise eest et neile Teie nimel ligi paumlaumlseda Pakutavad teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie nende programmide mis on Oraclersquoi omad votildei Oraclersquoi poolt levitatud kasutamise litsentsiga mille Te omandate eraldi tellimuse alusel Tellimusel viidatatud kokkulepe kirjeldab Teie taoliste programmide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 25 hulgast 27

kasutamist 7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND EXCLUSIVE

REMEDIES 7 GARANTIID LOOBUMISKLAUSLID JA

EKSKLUSIIVSED MEETMED 71 Oracle warrants that a Program licensed to You will

operate in all material respects as described in the applicable Program Documentation for a period of one year after delivery (ie via physical shipment or electronic download) You must notify Oracle of any Program warranty deficiency within one year after delivery Oracle also warrants that technical support services and Program-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule P will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Program-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Program-related Service Offerings

71 Oracle garanteerib et Teile litsentsitud programm toumloumltab kotildeigis tingimustes mida kirjeldatakse programmi dokumentatsioonis vaumlhemalt uumlhe aasta vaumlltel paumlrast tarnimist (st kas fuumluumlsilist saatmist votildei elektroonilist allalaadimist) Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit programmi kotildeigist garantii alla kuuluvatest puudustest uumlhe aasta jooksul paumlrast tarnet Lisaks garanteerib Oracle et tellitud ja Lisa P alusel pakutavaid tehnilise toe teenuseid ja programmiga seotud teenusepakkumisi (nagu mainitud uumlleval lotildeigus 6) pakutakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivate standarditega Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei programmiga seotud teenusepakkumiste garantii puudustest 90 paumleva jooksul puuduliku tehnilise toe teenuse votildei programmiga seotud teenusepakkumise osutamisest alates

72 ORACLE DOES NOT GUARANTEE THAT THE

PROGRAMS WILL PERFORM ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT ORACLE WILL CORRECT ALL PROGRAM ERRORS

72 ORACLE EI GARANTEERI ET PROGRAMMID TOumlOumlTAVAD VEAVABALT VOtildeI KATKESTUSTETA VOtildeI ET ORACLE PARANDAB KOtildeIK PROGRAMMI VEAD

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE

WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (A) THE CORRECTION OF PROGRAM ERRORS THAT CAUSE BREACH OF THE WARRANTY OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE ERRORS OF THE APPLICABLE PROGRAM LICENSE IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END YOUR PROGRAM LICENSE AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE PROGRAM LICENSE AND ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID FOR THE PROGRAM LICENSE OR (B) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS

73 UumlLALTOODUD GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISE KORRAL ON TEIEPOOLSED OtildeIGUSKAITSEABINOtildeUD JA ORACLErsquoI KOHUSTUSED ALLJAumlRGNEVAD (A) PROGRAMMI SELLISTE VIGADE PARANDAMINE MIS POtildeHJUSTAVAD GARANTII RIKKUMISE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE VASTAVA PROGRAMMI LITSENTSI VIGU MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA OMA PROGRAMMI LITSENTSI NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLELE PROGRAMMI LITSENTSI EEST MAKSITE NING KOtildeIK KASUTAMATA PROGRAMMI LITSENTSI JAOKS ETTEMAKSTUD TEHNILISE TOE TASUD VOtildeI (B) PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE UUESTIPAKKUMINE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE PUUDUSI MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLErsquoLE PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE EEST MAKSITE

74 TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THIS

WARRANTY IS EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

74 SEADUSTEGA ETTENAumlHTUD ULATUSES ON SEE GARANTII EKSKLUSIIVNE NING MUID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID EGA TINGIMUSI SEALHULGAS ERIOTSTARBELISI KASULIKKUSE JA VASTAVUSE GARANTIISID EGA TINGIMUSI EI EKSISTEERI

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 26 hulgast 27

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Programs You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Programs in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Program-related Service Offerings (including technical support) (b) Program licenses ordered under this Schedule P and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

Oraclersquoil on otildeigus auditeerida programmide kasutamist 45-paumlevase etteteatamisajaga Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistlikku abi osutama ja teabele juurdepaumlaumlsu tagama Oraclersquoi audit ei tohi ebamotildeistlikult segada teie tavapaumlrast aumlritegevust Te kohustute 30 paumleva jooksul kirjaliku teate saamisest maksma kotildeik Teie litsentsi otildeigusi uumlletavate programmide kasutamisega seotud rakenduvad tasud Tasumata jaumltmisel votildeib Oracle lotildepetada (a) programmiga seotud teenusepakkumised (kaasa arvatud tehnilise toe) (b) Lisa P seonduvate kokkulepete javotildei raamlepingu alusel tellitud programmi litsentsid Te notildeustute sellega et Oracle ei vastuta Teie kulutuste eest mis on tekkinudauditile kaasaaitamisest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery and Installation 91 Tarne ja paigaldus 911 You are responsible for installation of the Programs

unless the Programs have been pre-installed by Oracle on the Hardware You are purchasing under the order or unless You purchase installation services from Oracle for those Programs

911 Te vastutate programmide paigalduse eest vaumllja arvatud juhul kui programmid on Oraclersquoi poolt eelnevalt Teie poolt tellimuse alusel ostetavale riistvarale paigaldatud votildei kui Te tellite nende programmide jaoks Oraclersquolt ka paigaldusteenuse

912 Oracle has made available to You for electronic

download at the electronic delivery web site located at the following Internet URL httpedeliveryoraclecom the Programs listed in the Programs and Program Support Service Offerings section of the applicable order Through the Internet URL You can access and electronically download to Your location the latest production release as of the effective date of the applicable order of the software and related Program Documentation for each Program listed Provided that You have continuously maintained technical support for the listed Programs You may continue to download the Programs and related Program Documentation Please be advised that not all Programs are available on all hardwareoperating system combinations For the most recent Program availability please check the electronic delivery web site specified above You acknowledge that Oracle is under no further delivery obligation with respect to Programs under the applicable order electronic download or otherwise

912 Vastavas lotildeigus tellimuslehel loetletud programmid ning programmi toe teenusepakkumised on Oracle teinud Teile kaumlttesaadavaks elektrooniliselt elektroonilise tarne veebilehel jaumlrgneval Internetiaadressil httpedeliveryoraclecom Laumlbi selle Internetiaadressi on Teil otildeigus paumlaumlseda juurde ja elektrooniliselt alla laadida tarkvara hetkel kehtivat versiooni ja tarkvara dokumentatsiooni kaumlesoleva tellimuse uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammide ulatuses Kui teil on tagatud katkematud verisooniuuedused ja tugiteenused uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammidele on teil otildeigus samade programmide ulatuses laadida tarkvara ja nendega seotud dokumentatsiooni ka tulevikus Palun votildetke arvesse et kotildeik programmid ei pruugi kotildeigi riistvaraoperatsioonisuumlsteemide kombinatsioonide jaoks saadaval olla Kotildeige hiljutisema programmi kaumlttesaadavust kontrollige palun uumllalmainitud elektroonilise tarne veebilehel Kaumlesolevaga notildeustute et Oracle on taumlitnud antud tellimuse ulatuses kotildeik tarnekohustused nii elektroonilised votildei muud

913 If ordered Oracle will deliver the tangible media to the

delivery address specified on the applicable order You agree to pay applicable media and shipping charges The applicable shipping terms for the

913 Juhul kui te olete tellimuse raames ostnud tarkvaraprogrammidele lisaks ka fuumluumlsilise andmekandja siis Oracle saadab tellitud tooted tellimuses maumlrgitud tarneaadressile Sel juhul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 27 hulgast 27

delivery of tangible media are bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

notildeustute te tasuma nii fuumluumlsilise andmekandja enese kui ka tarnekulude eest Tarneklauslid mis kohalduvad fuumluumlsilistele andmekandjatele on kirjeldatud dokumendis bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

92 Territory 92 Territoorium

The Programs shall be used in Estonia as the specified in the order

Programme hakatakse kasutama tellimuslehel maumlaumlratletud riigis Eesti

93 Pricing Invoicing and Payment Obligation 93 Hinnad arved ja maksekohustus 931 In entering into payment obligations under an order

You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

931 Votildettes endale maksekohustuse tellimuse alusel Te notildeustute ja kinnitate et Te ei ole eeldanud programmide votildei nende uuenduste kaumlttesaadavust tulevikus Samas (a) kui Te tellite tehnilise toe ei vabasta eelnev lause Oraclersquot oma kohustusest pakkuda raamlepingust tulenevat tehnilist tuge kui ja kus see on votildeimalik laumlhtudes Oracle sel hetkel kehtivatest tehnilise toe eeskirjadest ning (b) eelnev lause ei muuda Teile raamlepingu ja tellimuse alusel antud otildeigusi

932 Program fees are invoiced as of the Commencement

Date 932 Programmi tasud on arvestatud jotildeustumiskuupaumlevast

933 Program-related Service Offering fees are invoiced in

advance of the Program-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Program-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date

933 Arved programmiga seotud teenusepakkmiste eest esitatakse enne programmiga seotud teenusepakkumiste teostamist taumlpsemalt tehnilise toe tasud arvestatakse ette iga-aastaselt Kotildeigi programmiga seotud teenusepakkumiste teostamine algab alates jotildeustumiskuupaumlevast

934 In addition to the prices listed on the order Oracle will

invoice You for any applicable shipping charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes

934 Lisaks nendele hindadele mis tulenevad tellimusest saadab Oracle Teile arve tarnekulude votildei kotildeikide kohaldatavate maksude kohta ning Teie vastutate selliste tasude ning maksude tasumise eest

Page 8: ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS - Oracle · Integrated Software” refers to any software or programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 8 hulgast 27

10 LIMITATION OF LIABILITY 10 VASTUTUSE PIIRAMINE NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE FOR ANY

INDIRECT INCIDENTAL SPECIAL PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY LOSS OF PROFITS REVENUE DATA OR DATA USE ORACLErsquoS MAXIMUM LIABILITY FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE MASTER AGREEMENT OR YOUR ORDER WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT OF THE FEES YOU PAID ORACLE UNDER THE SCHEDULE GIVING RISE TO THE LIABILITY AND IF SUCH DAMAGES RESULT FROM YOUR USE OF PRODUCTS OR SERVICE OFFERINGS SUCH LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFICIENT PRODUCT OR SERVICE OFFERINGS GIVING RISE TO THE LIABILITY

KUMBKI POOL EI VASTUTA JUHUSLIKE ERILISTE RAHALISELT HUumlVITATAVATE VOtildeI KAUDSETE KAHJUDE EEST VOtildeI KASUMIGA SISSETULEKUGA ANDMETEGA VOtildeI ANDMEKASUTUSEGA SEONDUVATE KAHJUDE EEST ORACLErsquoI MAKSIMAALNE VASTUTUS POtildeHILEPINGUST VOtildeI TEIE TELLIMUSEST KAS LEPINGUSISESELT VOtildeI ndashVAumlLISELT VOtildeI MUUL JUHUL TULENEVATE VOtildeI SEONDUVATE KAHJUDE KORRAL ON PIIRATUD TASUDE SUMMAGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTAVALT VASTUTUSE ALUSEKS OLEVALE LISALE NING KUI NIMETATUD KAHJUD TULENEVAD TOODETE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISTE TEIEPOOLSEST KASUTUSEST SIIS ON KIRJELDATUD VASTUTUS PIIRATUD TASUDEGA MILLE TE TASUSITE ORACLErsquoILE VASTUTUSE ALUSEKS OLEVA DEFEKTSE TOOTE VOtildeI TEENUSEPAKKUMISE EEST

11 EXPORT 11 EKSPORT Export laws and regulations of the United States

and any other relevant local export laws and regulations apply to the Products You agree that such export laws govern Your use of the Products (including technical data) and any Service Offerings deliverables provided under the Master Agreement and You agree to comply with all such export laws and regulations (including ldquodeemed exportrdquo and ldquodeemed re-exportrdquo regulations) You agree that no data information Product andor materials resulting from Service Offerings (or direct product thereof) will be exported directly or indirectly in violation of these laws or will be used for any purpose prohibited by these laws including without limitation nuclear chemical or biological weapons proliferation or development of missile technology You shall include the following notice on packing lists commercial invoices shipping documents and other documents used in the transfer export or re-export of the Products and any Service Offerings deliverables ldquoThese commodities technology software or hardware (including any Integrated Software and Operating System(s)) were exported in accordance with US Export Administration Regulations and applicable export laws Diversion contrary to applicable export laws is prohibitedrdquo

Toodetele kehtivad Ameerika Uumlhendriikide ekspordiseadused ja regulatsioonid ning muud seonduvad kohalikud ekspordiseadused ja regulatsioonid Te notildeustute et nimetatud ekspordiseadused saumltestavad Toodete (kaasa arvatud tehniliste andmete) ja kotildeigi vastavalt Potildehilepingule tarnitud Teenusepakkumiste Teiepoolse kasutuse ning Te notildeustute taumlitma kotildeiki ekspordiseaduseid ja regulatsioone (kaasa arvatud bdquoekspordiga samavaumlaumlrsete toiminguteldquo ja bdquoreeksportimisega samavaumlaumlrsete toiminguteldquo regulatsioonid) Te notildeustute et Teenusepakkumistest (votildei nende otsestest toodetest) tulenevaid andmeid informatsiooni Tooteid javotildei materjale ei ekspordita otseselt votildei kaudselt eelmainitud seadustega vastuolus votildei neid ei kasutata nimetatud seadustes keelatud eesmaumlrkidel kaasa arvatud kuid mitte ainult tuuma- keemia- votildei biorelvade levitamine votildei raketitehnoloogia vaumlljaarendamine Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete uumllekande eksportimise votildei reeksportimise puhul kasutatud pakinimekirjadele aumlrilistele arvetele saatedokumentidele ja teistele dokumentidele lisate Te jaumlrgneva teate bdquoKaumlesolevad kaubad tehnoloogia tarkvara votildei riistvara (kaasa arvatud Integreeritud tarkvara ja Operatsioonisuumlsteem(id)) eksport toimus vastavuses Ameerika Uumlhendriikide Ekspordikontrolli regulatsioonidega ja rakenduvate ekspordiseadustega Uumlmbersuunamine vastuolus rakenduvate ekspordiseadustega on keelatudldquo

12 FORCE MAJEURE 12 VAumlAumlRAMATU JOtildeUD Neither of us shall be responsible for failure or

delay of performance if caused by an act of war hostility or sabotage act of God pandemic

Kumbki lepinguosaline ei vastuta lepingu mittetaumlitmise votildei selle hilinenud taumlitmise eest juhul kui mittetaumlitmise votildei hilinenud taumlitmise potildehjus on

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 9 hulgast 27

electrical internet or telecommunication outage that is not caused by the obligated party government restrictions (including the denial or cancellation of any export import or other license) other event outside the reasonable control of the obligated party We both will use reasonable efforts to mitigate the effect of a force majeure event If such event continues for more than 30 days either of us may cancel unperformed Service Offerings and affected orders upon written notice This section does not excuse either partyrsquos obligation to take reasonable steps to follow its normal disaster recovery procedures or Your obligation to pay for Products and Service Offerings ordered or delivered

sotildeda vaenutegevus sabotaaž loodusotildennetus elektri- Internetiuumlhenduse votildei sidevahendite toumlouml katkestus mida ei ole potildehjustanud teine lepinguosaline valitsuse kehtestatud piirangud (kaasa arvatud mistahes ekspordi impordi votildei muu litsentsi rahuldamata jaumltmine votildei tuumlhistamine) Muu suumlndmus mis on vaumlljaspool kohustatud lepingupoole motildeistlikku kontrolli Motildelemad lepinguosalised rakendavad motildeistlikke puumluumldlusi vaumlaumlramatu jotildeu suumlndmuse motildejude leevendamiseks Kui vaumlaumlramatu jotildeu potildehjustatud olukord kestab rohkem kui 30 paumleva siis votildeib kumbki pool kirjaliku teatise teel osutamata jaumlaumlnud Teenusepakkumised ja seonduvad tellimused tuumlhistada Selle osa saumltted ei vabasta lepinguosalisi kohustusest jaumlrgida motildeistlikus ulatuses oma tavapaumlraseid katastroofi protseduure ega vabasta Teid kohustusest tellitud votildei tarnitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest tasuda

13 GOVERNING LAW AND JURISDICTION 13 KOHALDATAV OtildeIGUS JA KOHTUALLUVUS The Master Agreement is governed by the

substantive and procedural laws of Estonia and You and Oracle agree to submit to the exclusive jurisdiction of and venue in the courts in Estonia in any dispute arising out of or relating to the Master Agreement

Potildehilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusotildeigusnorme ning Potildehilepingust tulenevate votildei sellega seonduvate vaidluste korral notildeustute Teie ja Oracle alluma taumlielikult Eesti Vabariigi kohtute kohtualluvusele ja kohtumotildeistmiskohale

14 NOTICE 14 TEAVITAMINE If You have a dispute with Oracle or if You wish to

provide a notice under the Indemnification section of these General Terms or if You become subject to insolvency or other similar legal proceedings You will promptly send written notice to Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn Attn Finance Director

Kui teie ja Oraclersquoi vahel on tekkinud vaidlus votildei te soovite esitada teate kaumlesolevas lepingus saumltestatud huumlvitamiskohustust kaumlsitleva jaotise kohaselt votildei teie suhtes on algatatud pankroti- votildei muu kohtumenetlus olete kohustatud viivitamata saatma selle kohta teate alljaumlrgneval aadressil Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn adresseerituna Finantsdirektorile

15 ASSIGNMENT 15 UumlLEANDMINE You may not assign the Master Agreement or give

or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings or an interest in them to another individual or entity If You grant a security interest in the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables the secured party has no right to use or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables and if You decide to finance Your acquisition of any Products andor any Service Offerings You will follow Oraclersquos policies regarding financing which are at httporaclecomcontracts The foregoing shall not be construed to limit the rights You may otherwise have with respect to the Linux operating system third party technology or Separately Licensed Third Party Technology licensed under open source or similar license terms

Potildehilepingu uumlleandmine votildei Programmide Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste votildei nende omandiotildeiguse andmine votildei uumllekanne teisele isikule votildei ettevotildettele pole lubatud Kui te kasutate Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid tagatisena siis puudub tagatud poolel otildeigus Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid kasutada votildei uumlle kanda ning kui Te otsustate finantseerida Toodete javotildei Teenusepakkumiste soetamist siis kohustute Te jaumlrgima Oraclersquoi finantseerimist puudutavaid reegleid mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Eelpool saumltestatu ei piira otildeigusi mis Teil votildeivad olla seoses Linuxi operatsioonisuumlsteemiga kolmanda osapoole tehnoloogiaga votildei Eraldi litsentsiga

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 10 hulgast 27

kolmanda osapoole tehnoloogiaga mille litsents kuulub avatud laumlhtekoodi votildei sarnaste litsentsitingimuste alla

16 OTHER 16 MUU 161 Oracle is an independent contractor and we agree

that no partnership joint venture or agency relationship exists between us We each will be responsible for paying our own employees including employment related taxes and insurance

161 Oracle on sotildeltumatu ettevotildetja ja pooled notildeustuvad et nende vahel puudub partnerlus uumlhine ettevotildetmine votildei agendisuhe Motildelemad pooled vastutavad ise toumloumltajatele tasumise eest ning toumloumltasudega seonduvate maksude ja kindlustuse eest

162 If any term of the Master Agreement is found to be

invalid or unenforceable the remaining provisions will remain effective and such term shall be replaced with a term consistent with the purpose and intent of the Master Agreement

162 Kui motildeni Potildehilepingu tingimus osutub kehtetuks votildei kohaldamatuks siis uumllejaumlaumlnud saumltted jaumlaumlvad kehtivaks ja eelpool kirjeldatud tingimus asendatakse tingimusega mis vastab Potildehilepingu eesmaumlrgile ja otstarbele

163 Except for actions for nonpayment or breach of

Oraclersquos proprietary rights no action regardless of form arising out of or relating to the Master Agreement may be brought by either party more than two years after the cause of action has accrued

163 Vaumllja arvatud notildeuded maksete tasumata jaumltmise votildei Oraclersquoi omandiotildeiguste rikkumise kohta tuleb potildehilepingust johtuvad votildei sellega seotud notildeuded olenemata nende vormist esitada teise osalise vastu kahe aasta jooksul paumlrast notildeude aluseks oleva suumlndmuse toimumist

164 Products and Service Offerings deliverables are

not designed for or specifically intended for use in nuclear facilities or other hazardous applications You agree that it is Your responsibility to ensure safe use of Products and Service Offerings deliverables in such applications

164 Tooted ja Teenusepakkumiste tarned pole kavandatud ega konkreetselt motildeeldud kasutamiseks tuumajaamades ega teistes ohtlikes rajatistes Te notildeustute et Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete ohutu kasutuse tagamine sellistes rajatistes on Teie kohustus

165 If requested by an authorized reseller on Your

behalf You agree Oracle may provide a copy of the Master Agreement to the authorized reseller to enable the processing of Your order with that authorized reseller

165 Volitud edasimuumluumlja paumlringu korral votildeib Oracle edastada volitatud edasimuumluumljale Potildehilepingu koopia et votildeimaldada Teie tellimuse taumlitmist nimetatud volitatud edasimuumluumlja vahendusel

166 You understand that Oraclersquos business partners

including any third party firms retained by You to provide consulting services are independent of Oracle and are not Oraclersquos agents Oracle is not liable for nor bound by any acts of any such business partner unless (i) the business partner is providing services as an Oracle subcontractor in furtherance of an order placed under the Master Agreement and (ii) only to the same extent as Oracle would be responsible for the performance of Oracle resources under that order

166 Te motildeistate et Oraclersquoi aumlripartnerid kaasa arvatud Teie poolt konsulteerimisteenuste eemaumlrgil palgatud kolmandate osapoolte ettevotildetted on Oraclersquoist sotildeltumatud ja ei ole Oraclersquoi agendid Oracle ei vastuta aumlripartnerite tegevuse eest ja pole sellega seotud vaumllja arvatud juhul kui (i) aumlripartner pakub teenuseid Oraclersquoi alltoumloumlvotildetjana taumlites Potildehilepingu kohaselt esitatud tellimust ja (ii) ainult sellises ulatuses milles Oracle vastutaks Oraclersquoi ressursside toimimise eest seonduva tellimuse alusel

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 11 hulgast 27

This Hardware Schedule (this Schedule H) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule H is attached The General Terms and this Schedule H together with the attached Schedules P are the Master Agreement This Schedule H shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Riistvara Lisa (kaumlesolev bdquoLisa Hldquo) on Lisa Uumlldtingimustele Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa H koos Uumlldtingimustega moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa H kehtivus lotildepeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildepedes

1 DEFINITIONS 1 MOtildeISTED

11 ldquoCommencement Daterdquo for the Hardware Operating System and Integrated Software refers to the date the Hardware is delivered For Integrated Software Options the Commencement Date refers to the date that Oracle accepts Your order for an Integrated Software Option

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab Riistvara Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara puhul Riistvara tarne kuupaumlevale Integreeritud valikulise tarkvara puhul viitab Jotildeustumiskuupaumlev kuupaumlevale mil Oracle Teie Integreeritud valikulise tarkvara tellimuse kinnitab

12 ldquoIntegrated Software Optionsrdquo refers to software or programmable code embedded in installed on or activated on the Hardware that requires one or more unit licenses that You must separately order and agree to pay additional fees Not all Hardware contains Integrated Software Options please refer to the Oracle Integrated Software Options License Definitions Rules and Metrics accessible at httpOraclecomcontracts

12 ldquoIntegreeritud valikuline tarkvaraldquo viitab Riistvarasse integreeritud installeeritud votildei sellel aktiveeritud tarkvarale votildei programmeeritavale koodile mis eeldab uumlht votildei enamat taumliendavat uumlksuse litsentsi mis tuleb eraldi tellida ja mille eest tuleb taumliendavalt tasuda Kotildeigi Riistvaradega ei kaasne Integreeritud valikulist tarkvara votildeimaliku konkreetsele Riistvarale rakenduva Integreeritud valikulise tarkvaraga tutvumiseks vaadake palun Oraclersquoi Integreeritud valikulise tarkvara maumlaumlratlusi reegleid ja meetrikat aadressil

(the ldquoIntegrated Software Options License Rulesrdquo) for the specific Integrated Software Options that may apply to specific Hardware Oracle reserves the right to designate new software features as Integrated Software Options in subsequent releases and that designation will be specified in the applicable documentation and in the Integrated Software Options License Rules

httpOraclecomcontracts

(bdquoIntegreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglidldquo) Oracle jaumltab endale otildeiguse maumlaumlratleda uusi tarkvara funktsioone jaumlrgnevates vaumlljalasetes Integreeritud valikulise tarkvarana Vastav maumlaumlratlus maumlrgitakse rakenduvasse dokumentatsiooni ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglitesse

13 Capitalized terms used but not defined in this Schedule H have the meanings set forth in the General Terms

13 Suure algustaumlhega motildeisted mida kasutatakse kuid ei defineerita kaumlesolevas Lisas H omavad Uumlldtingimustes saumltestatud taumlhendusi

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED

21 Your Hardware order consists of the following items Operating System (as defined in Your configuration) Integrated Software and all Hardware equipment (including components

21 Teie Riistvara tellimus koosneb jaumlrgnevatest esemetest Operatsioonisuumlsteem (vastavalt Teie konfiguratsioonis maumlaumlratletule) Integreeritud tarkvara ning kogu Riistvara varustus (kaasa

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 12 hulgast 27

options and spare parts) specified on the applicable order Your Hardware order may also include Integrated Software Options Integrated Software Options may not be activated or used until You separately order them and agree to pay additional fees

arvatud komponendid valikulised komponendid ja varuosad) mis on maumlrgitud rakenduvale tellimusele Teie Riistvara tellimus votildeib hotildelmata ka Integreeritud valikulist tarkvara Integreeritud valikuline tarkvara pole aktiveeritud ja seda ei saa kasutada enne kui Te selle eraldi tellite ning notildeustute maksma taumliendavaid tasusid

22 You have the right to use the Operating System delivered with the Hardware subject to the terms of the license agreement(s) delivered with the Hardware Current versions of the license agreements are located at httporaclecomcontracts You are licensed to use the Operating System and any Operating System updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware

22 Teil on otildeigus kasutada Riistvaraga koos tarnitud Operatsioonisuumlsteemi vastavalt Riistvaraga tarnitud litsentsilepingu(te) tingimustele Litsentsilepingute kehtivad versioonid on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Teil on litsents Operatsioonisuumlsteemi ja tehnilise toe kaudu hangitud Operatsioonisuumlsteemi uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana

23 You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software delivered with the Hardware subject to the terms of this Schedule H and the applicable documentation You are licensed to use that Integrated Software and any Integrated Software updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software Options that you separately order subject to the terms of this Schedule H the applicable documentation and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules are incorporated in and made a part of this Schedule H You are licensed to use those Integrated Software Options and any Integrated Software Options updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware To fully understand Your license right to any Integrated Software Options that You separately order You need to review the Integrated Software Options License Rules In the event of any conflict between the Master Agreement and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules shall take precedence

23 Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada Riistvaraga tarnitud Integreeritud tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele ja rakenduvale dokumentatsioonile Teil on litsents Integreeritud tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada eraldi tellitud Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele rakenduvale dokumentatsioonile ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitele kaumlesolev Lisa H hotildelmab ja sisaldab Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireegleid Teil on litsents Integreeritud valikulise tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud valikulise tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Eraldi tellitud Integreeritud valikulise tarkvara litsentsiotildeiguse taumlielikuks motildeistmiseks peate Te tutvuma Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitega Kui Potildehilepingu ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglite vahel esineb vastuolu siis on Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglid uumllimuslikud

24 The Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (or all three) may include separate works identified in a readme file notice file or the applicable documentation which are licensed under open source or similar license terms Your rights to use the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options under such terms are not restricted in any way by the Master Agreement including this Schedule H The appropriate terms associated with such separate works can be

24 Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (votildei kotildeik kolm) votildeivad hotildelmata readme failis teatise failis votildei rakenduvas dokumentatsioonis maumlrgitud eraldi elemente millel on avatud laumlhtekoodi litsents votildei sarnased litsentsitingimused Potildehileping kaasa arvatud kaumlesolev Lisa H ei piira mingil moel teie otildeigust kasutada Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt sellistele tingimustele Sellised eraldi elementidega seotud tingimused on vaumllja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 13 hulgast 27

found in the readme files notice files or in the documentation accompanying the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options

toodud readme failides teatise failides votildei Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tarnitud dokumentatsioonis

For GPLv2 LGPLv21 GPLv3 and LGPLv3 licensed code You received as binaries on physical media You may receive a copy of the source code (ldquosource coderdquo) on media via postal service by submitting a written request at httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Alternatively You can mail Your written request to Oracle Corporation Attn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Your request should include the name and version number of the Product Your name Your company name (if applicable) Your return mailing address and Your email address Certain source distributions require a fee for physical media in such case You will be sent details on the cost and payment procedure via email Your request must be sent within three (3) years of the date of Oraclersquos last delivery of the applicable Product or in the case of code licensed under the GPLv3 You may send a request for as long as Oracle offers spare parts or technical support for the applicable Product model This offer only applies if You received Your Operating System Integrated Software or Integrated Software Options on physical media

GPLv2 LGPLv21 GPLv3 ja LGPLv3 litsenseeritud fuumluumlsilistel andmekandljatel saabunud koodide puhul votildeite Te saada laumlhtekoodi (bdquolaumlhtekoodldquo) koopia andmekandjal posti teel esitades kirjaliku paumlringu aadressil httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Samuti votildeite Te saata oma kirjaliku paumlringu adressil Oracle CorporationAttn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Teie paumlring peab sisaldama Toote nime ja versiooni numbrit Teie nime Teie ettevotildette nime (vajadusel) Teie postiaadressi ning Teie e-posti aadressi Motildene laumlhtekoodi puhul notildeutakse fuumluumlsilise andmekandja eest tasu sellisel juhul saadetakse Teile tasu ja maksetoimingute andmed e-posti teel Teie paumlring peab olema saadetud kolme (3) aasta jooksul alates rakenduva Toote viimasest tarnest Oraclersquoi poolt GPLv3 litsentsiga laumlhtekoodi puhul saab paumlringut esitada seni kuni Oracle pakub vastavale Toote mudelile varuosasid votildei tehnilist tuge Kaumlesolev pakkumine kehtib ainult juhul kui Te saite Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikulise tarkvara fuumluumlsilisel andmekandjal

25 Upon payment for Hardware-related Service Offerings You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule H (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

25 Paumlrast Riistvaraga seonduvate Teenusepakkumiste eest tasumist on Teil mittevaumllistav mittevotildeotilderandatav litsentsitasuvaba taumlhtajatu piiratud otildeigus kasutada Oraclersquoi poolt vaumllja arendatut ja kaumlesoleva Lisa H kohaselt teile tarnitut (bdquotarneldquo) Teie aumlrisisesteks toiminguteks motildeningatele tarnetele votildeivad rakenduda taumliendavad tellimuses maumlrgitud litsentsitingimused

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 You may only make copies of the Operating

System Integrated Software and Integrated Software Options for archival purposes to replace a defective copy or for program verification You shall not remove any copyright notices or labels on the Operating System Integrated Software or Integrated Software Options You shall not decompile or reverse engineer (unless required by law for interoperability) the Operating System or Integrated Software

31 Koopiate tegemine Operatsioonisuumlsteemist Integreeritud tarkvarast ja Integreeritud valikulisest tarkvarast on lubatud uumlksnes arhiveerimiseks vigase koopia asendamiseks votildei programmi verifitseerimiseks Operatsioonisuumlsteemilt Integreeritud tarkvaralt votildei Integreeritud valikuliselt tarkvaralt autoriotildeiguse teatiste eemaldamine on keelatud Operatsioonisuumlsteemi votildei Integreeritud tarkvara dekompileerimine votildei poumloumlrdprojekteerimine pole lubatud (vaumllja arvatud seadustes saumltestatud juhtudel koostalitusvotildeime eesmaumlrgil)

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 14 hulgast 27

32 You acknowledge that to operate certain Hardware Your facility must meet a minimum set of requirements as described in the Hardware documentation Such requirements may change from time to time as communicated by Oracle to You in the applicable Hardware documentation

32 Te tunnistate et teatud Riistvaraga toumloumltamiseks peavad Teie tingimused vastama Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatud minimaalsetele notildeuetele Antud notildeudmised votildeivad aeg-ajalt muutuda vastavalt Oraclersquoi poolt rakenduvas Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatule

33 The prohibition on the assignment or transfer of the Operating System or any interest in it under section 15 of the General Terms shall apply to all Operating Systems licensed under this Schedule H except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Uumlldtingimuste punktist 15 tulenev Operatsioonisuumlsteemi votildei selle kaasosa uumlleandmise votildei votildeotilderandamise keeld rakendub kotildeigile kaumlesolevale Lisa H alusel litsenseeritud Operatsioonisuumlsteemidele vaumllja arvatud juhul kui keeldu ei saa seadusest tulenevalt rakendada

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

Oracle may include additional Programs on the Hardware (eg Exadata Storage Server software) You are not authorized to use those Programs unless You have a license specifically granting You the right to do so however You may use those additional Programs for trial non-production purposes for up to 30 days from the date of delivery provided that You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Oracle votildeib Riistvarale lisada taumliendavaid Programme (nt Exadata Storage Server tarkvara) Teil puudub otildeigus antud Programmide kasutamiseks vaumllja arvatud juhul kui Teil on konkreetselt vastavat luba andev litsents Te votildeite neid taumliendavaid Programme kasutada proovimiseks ja mitteaumlrilistel eesmaumlrkidel kuni 30 paumleva alates kohaletoimetamise kuupaumlevast tingimusel et prooviprogramme ei kasutata Programmide sisu javotildei funktsionaalsust puudutavate koolituste pakkumiseks kolmandatele osapooltele votildei sellistel kolmandate osapoolte koolitustel osalemiseks Kirjeldatud Programmide kasutamiseks 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel peate Te hankima vastavate Programmide litsentsid Oraclersquoilt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel motildene Programmi litsentsi mitte hankida siis lotildepetate Te vastavate Programmide kasutamise ja kustutate need koheselt Teie arvutisuumlsteemidest Proovimiseks litsenseeritud Programme pakutakse bdquonagu onldquo potildehimotildettel ja Oracle ei paku nendele Programmidele tehnilist tuge ega garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 Oracle Hardware and Systems Support acquired

with Your order may be renewed annually and if You renew Oracle Hardware and Systems Support for the same systems and same configurations for the first and second renewal years the technical support fee will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees

51 Teie tellimuses sisalduvat Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge saab iga-aastaselt uuendada ning kui Te uuendate Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tehnilist tuge samadele suumlsteemidele ja samadele konfiguratsioonidele siis esimesel ja teisel tehnilise toe uuendamise aastal ei totildeuse tehnilise toe tasu rohkem kui 5 votilderreldes eelnenud aasta tasuga

52 If ordered Oracle Hardware and Systems Support (including first year and all subsequent

52 Tellimisel pakutakse Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge (kaasa arvatud esimesel aastal

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 15 hulgast 27

years) is provided under Oraclersquos Hardware and Systems Support Policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The Oracle Hardware and Systems Support Policies are incorporated in this Schedule H and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle will not materially reduce the level of technical support services provided during the period for which fees for Oracle Hardware and Systems Support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for technical support services You may access the current version of the Oracle Hardware and Systems Support Policies at httporaclecomcontracts

ja kotildeigil jaumlrgnevatel aastatel) vastavalt tehnilise toe teenuste pakkumise ajal kehtivatele Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglitele Te notildeustute Oraclersquoiga koostoumloumld tegema ja vaumlljastama tehnilise toe teenuste pakkumiseks Oraclersquoile vajalikud ligipaumlaumlsud ressursid materjalid personali informatsiooni ja notildeusolekud Kaumlesolev Lisa H hotildelmab Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reegleid mis votildeivad Oraclersquoi aumlranaumlgemise jaumlrgi muutuda Oracle ei langeta oluliselt pakutavate tehnilise toe teenuste taset perioodi vaumlltel mille eest on tasutud Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe tasud Enne tehnilise toe teenuste tellimuse esitamist peaksite Te tutvuma vastavate reeglitega Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglite kehtiv versioon on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

53 Oracle Hardware and Systems Support is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

53 Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tugi hakkab kehtima Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse kuupaumlevast kui Riistvara saatmine pole vajalik

6 HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 RIISTVARAGA SEOTUD

TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Hardware-related Service Offerings under this Schedule H as listed in the Hardware-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Products owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Products

Lisaks tehnilisele toele saate Te vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellida piiratud arvu Riistvaraga seotud Teenusepakkumisi tuginedes Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste dokumendi loetelule mis asub aadressil httporaclecomcontracts Te notildeustute votildeimaldama Oraclersquoile informatsiooni ligipaumlaumlsu ja taumlieliku heauskse koostoumlouml mis on motildeistlikult vajalik et Oracle saaks Teenusepakkumisi osutada ning Teie viite omalt poolt laumlbi tellimuses Teie kohustusena maumlrgitud tegevused Kui Oracle vajab Teenusepakkumiste osutamise kaumligus ligipaumlaumlsu teise tarnija toodetele mis on osa Teie suumlsteemist siis vastutate Teie kotildeigi saumlaumlraste toodete ja notildeutud litsentsiotildeiguste hankimise eest mis on Oraclersquoile vajalikud Teie nimel saumlaumlrastele toodetele ligi paumlaumlsemiseks Osutatud Teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie litsentsiga Oraclersquoi omatavate votildei levitatavate Toodete kasutamiseks mille Te omandate eraldi tellimusega Selliste Toodete kasutamisel allute Te tellimuses viidatud lepingule

7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND

EXCLUSIVE REMEDIES 7 GARANTIID KOHUSTUSTEST LOOBUMINE

JA PIIRATUD HEASTAMISVAHENDID

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 16 hulgast 27

71 Oracle provides a limited warranty (ldquoOracle Hardware Warrantyrdquo) for (i) the Hardware (ii) the Operating System and the Integrated Software and the Integrated Software Options and (iii) the Operating System media the Integrated Software media and the Integrated Software Options media (ldquomediardquo and (i) (ii) and (iii) collectively ldquoHardware Itemsrdquo) Oracle warrants that the Hardware will be free from and using the Operating System and Integrated Software and Integrated Software Options will not cause in the Hardware material defects in materials and workmanship for one year from the date the Hardware is delivered to You Oracle warrants that the media will be free from material defects in materials and workmanship for a period of 90 days from the date the media is delivered to You You may access a more detailed description of the Oracle Hardware Warranty at httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (ldquoWarranty Web Pagerdquo) Any changes to the Oracle Hardware Warranty specified on the Warranty Web Page will not apply to Hardware or media ordered prior to such change The Oracle Hardware Warranty applies only to Hardware and media that have been (1) manufactured by or for Oracle and (2) sold by Oracle (either directly or by an Oracle-authorized distributor) The Hardware may be new or like new The Oracle Hardware Warranty applies to Hardware that is new and Hardware that is like-new which has been remanufactured and certified for warranty by Oracle

71 Oracle annab piiratud garantii (bdquoOraclersquoi riistvara garantiildquo) (i) Riistvarale (ii) Operatsioonisuumlsteemile ja Integreeritud tarkvarale ja Integreeritud valikulisele tarkvarale ning (iii) Operatsioonisuumlsteemi andmekandjatele Integreeritud tarkvara andmekandjatele ja Integreeritud valikulise tarkvara andmekandjatele (bdquoandmekandjadldquo ning (i) (ii) ja (iii) koondnimetajaga bdquoRiistvara esemedldquo) Oracle garanteerib et riistvara materjalid ja kooste on vigadeta uumlhe aasta kestel alates kuupaumlevast mil riistvara teile kohale toimetati operatsioonisuumlsteemi ja integreeritud tarkvara ning Integreeritud tarkvara kasutamine ei potildehjusta nimetatud riistvaravigade tekkimist Oracle garanteerib et fuumluumlsilisel andmekandjal meedia on vaba defektidest ja toumloumlkindel 90 paumleva jooksul alates hetkest mil fuumluumlsiline andmekandja on teile kohale toimetatudOraclersquoi Riistvara garantii detailsem kirjeldus on kaumlttesaadav aadressil httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (bdquoGarantii veebilehtldquo) Garantii veebilehel vaumllja toodud muudatused Oraclersquoi Riistvara garantiis ei kehti enne muudatuste tegemist tellitud Riistvarale votildei andmekandjatele Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib uumlksnes Riistvarale ja andmekandjatele mis on (1) toodetud Oraclersquoi poolt votildei Oraclersquoi tarbeks ja (2) Oraclersquoi poolt muumluumldud (otse votildei volitatud edasimuumluumlja vahendusel) Riistvara votildeib olla uus votildei nagu uus Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib Riistvarale mis on uus ja Riistvarale mis on nagu uus ning Oraclersquoi poolt taastoodetud ja garantiikotildelbulikuks tunnistatud

72 Oracle also warrants that technical support

services and Hardware-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule H will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Hardware-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Hardware-related Service Offerings

72 Lisaks garanteerib Oracle et vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellitud ja pakutud tehnilise toe teenused ja Riistvaraga seotud Teenusepakkumised (nagu mainitud uumlleval lotildeigu 6) osutatakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivatele standarditele Te kohustute teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste garantii puudujaumlaumlkidest 90 paumleva jooksul alates puuduliku tehnilise toe teenuse votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumise kuupaumlevast

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (i) THE REPAIR OR AT ORACLErsquoS OPTION AND EXPENSE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR IF SUCH REPAIR OR REPLACEMENT IS NOT REASONABLY ACHIEVABLE THE REFUND OF THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM AND THE REFUND OF ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID

73 UumlLALNIMETATUD GARANTIIDE RIKKUMISE KORRAL ON TEIE PIIRATUD HEASTAMISVAHENDIKS JA ORACLErsquoI TERVIKVASTUTUSEKS (i) DEFEKTSE RIISTVARA ESEME PARANDAMINE VOtildeI ORACLErsquoI VALIKUL JA KULUDEGA DEFEKTSE RIISTVARA ESEME ASENDAMINE VOtildeI KUI PARANDAMINE VOtildeI ASENDAMINE POLE MOtildeISTLIKULT SAAVUTATAV SIIS DEFEKTSE RIISTVARA ESEME EEST ORACLErsquoILE TASUTUD MAKSETE TAGASTAMINE JA DEFEKTSE RIISTVARA

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 17 hulgast 27

FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR (ii) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS WITH RESPECT TO THE ABOVE ITEMS INCLUDING ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ESEME EEST TASUTUD KASUTAMATA TEHNILISE TOE TASUDE ETTEMAKSU TAGASTAMINE VOtildeI (ii) DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE TAASOSUTAMINE VOtildeI KUI ORACLE EI SUUDA PUUDUST AumlRILISELT MOtildeISTLIKUL MOEL OLULISELT PARANDADA SIIS ON TEIL OtildeIGUS LOtildePETADA DEFEKTSED RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED JA NOtildeUDA ORACLErsquoILE TAGASI DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE EEST MAKSTUD TASUD SEADUSES LUBATUD MAumlAumlRAL ON KAumlESOLEVAD GARANTIID VAumlLISTAVAD JA EELNIMETATUD ESEMETELE EI KEHTI TEISI OTSESEID VOtildeI ISEENESESTMOtildeISTETAVAID GARANTIISID VOtildeI TINGIMUSI KAASA ARVATUD TURUKOtildeLBULIKKUSE JA KINDLA EESMAumlRGI SOBIVUSE GARANTIID VOtildeI TINGIMUSED

74 Replacement units for defective parts or Hardware Items replaced under the Oracle Hardware Warranty may be new or like new quality Such replacement units assume the warranty status of the Hardware into which they are installed and have no separate or independent warranty of any kind Title in all defective parts or Hardware Items shall transfer back to Oracle upon removal from the Hardware

74 Oraclersquoi Riistvara garantiist tulenevalt vaumlljastatud defektsete osade votildei Riistvara esemete asendusuumlksused votildeivad olla uued votildei nagu uued Asendatud osad kuuluvad selle Riistvara garantii alla kuhu need installeeritakse ning neil puudub eraldiseisev votildei sotildeltumatu garantii mistahes kujul Kotildeigi defektsete osade votildei Riistvara esemete omandiotildeigus laumlheb nende Riistvarast eemaldamisel tagasi Oraclersquoile

75 ORACLE DOES NOT WARRANT UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OPERATION OF THE HARDWARE OPERATING SYSTEM INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATED SOFTWARE OPTIONS OR MEDIA

75 ORACLE EI GARANTEERI RIISTVARA OPERATSIOONISUumlSTEEMI INTEGREERITUD TARKVARA INTEGREERITUD VALIKULISE TARKVARA VOtildeI ANDMEKANDJATE KATKEMATUT VOtildeI VEATUT TOIMIMIST

76 No warranty will apply to any Hardware Operating System Integrated Software Integrated Software Options or media which has been

a modified altered or adapted without Oraclersquos written consent (including modification or removal of the OracleSun serial number tag on the Hardware)

b maltreated or used in a manner other than in accordance with the relevant documentation

c repaired by any third party in a manner which fails to meet Oraclersquos quality standards

d improperly installed by any party other than Oracle or an authorized Oracle certified installation partner

e used with equipment or software not covered by an Oracle warranty to the extent that the problems are attributable to such use

f relocated to the extent that problems are

76 Garantii ei rakendu Riistvarale Operatsioonisuumlsteemile Integreeritud tarkvarale Integreeritud valikulisele tarkvarale votildei andmekandjatele mida on

a modifitseeritud muudetud votildei kohandatud ilma Oraclersquoi kirjaliku notildeusolekuta (kaasa arvatud Riistvaral oleva OracleSun seerianumbri sildi modifitseerimine votildei eemaldamine)

b vaumlaumlrkasutatud votildei kasutatud moel mis pole vastavuses seonduva dokumentatsiooniga

c parandanud kolmas osapool moel mis pole vastavuses Oraclersquoi kvaliteedistandarditega

d ebaotildeigelt installeerinud mistahes teine osapool peale Oracleacutei votildei Oraclersquoi volitatud installeerimispartner

e kasutatud seadmetega votildei tarkvaraga mis ei kuulu Oraclersquoi garantii alla kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane kasutamine

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 18 hulgast 27

attributable to such relocation g used directly or indirectly in supporting

activities prohibited by US or other national export regulations

h used by parties appearing on the then-current US export exclusion list

i relocated to countries subject to US trade embargo or restrictions

j used remotely to facilitate any activities for parties or in the countries referenced in 76(h) and 76(i) above or

k purchased from any entity other than Oracle or an Oracle authorized reseller

f uumlmberpaigutatud kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane uumlmberpaigutamine

g kasutatud otseselt votildei kaudselt Ameerika Uumlhendriikide votildei teiste riiklike ekspordimaumlaumlrustega keelatud tegevuste toetamiseks

h kasutanud vastaval ajahetkel kehtivas Ameerika Uumlhendriikide ekspordipiirangu nimekirjas maumlrgitud osapooled

i uumlmberpaigutatud riikidesse millele rakendub Ameerika Uumlhendriikide kaubandusembargo votildei ndashpiirang

j kasutatud kaudselt punktides 76(h) ja 76(i) viidatud isikute tegevuse votildeimaldamiseks votildei viidatud riikides votildei

k soetatud mistahes teiselt uumlksuselt kui Oracle votildei Oraclersquoi volitatud edasimuumluumlja

77 The Oracle Hardware Warranty does not apply to normal wear of the Hardware or media The Oracle Hardware Warranty is extended only to the original purchaser or original lessee of the Hardware and may be void in the event that title to the Hardware is transferred to a third party

77 Oraclersquoi Riistvara garantii ei kehti Riistvara votildei fuumluumlsilise andmekandja tavapaumlrasele kulumisele Oraclersquoi Riistvara garantii laieneb uumlksnes Riistvara algsele ostjale votildei algsele rentnikule ning votildeib kaotada kehtivuse Riistvara omandiotildeiguse uumllekandmisel kolmandale osapoolele

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Service Offerings (including technical support) related to the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options (b) licenses of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options ordered under this Schedule H and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

45-paumlevase kirjaliku etteteatamisajaga on Oracle`l otildeigus auditeerida Teie Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutust Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistliku abi osutama ja tagama ligipaumlaumlsu informatsioonile Eelnimetatud auditeerimine ei tohi segada ebamotildeistlikult Teie tavapaumlraseid aumlritoiminguid Te kohustute tasuma 30 paumleva jooksul paumlrast kirjalikku teatist kotildeik tasud mis tulenevad Teie litsentsiotildeigusi uumlletavast Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutusest Tasumata jaumltmise korral on Oraclersquoil otildeigus lotildepetada (a) Operatsioonisuumlsteemiga Integreeritud tarkvaraga ja Integreeritud valikulise tarkvaraga seotud Teenusepakkumised (kaasa arvatud tehniline tugi) (b) vastavalt kaumlesolevale Lisale H ja seonduvatele lepingutele tellitud Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsid javotildei (c) Potildehilepingu Te notildeustute et Oracle ei vastuta Teile seoses auditeerimisel osutatud koostoumloumlga tekkinud kulude eest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery Installation and Acceptance of 91 Riistvara tarne installeerimine ja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 19 hulgast 27

Hardware vastuvotildetmine

911 You are responsible for installation of the Hardware unless You purchase installation services from Oracle for that Hardware

911 Te vastutate Riistvara installeerimise eest vaumllja arvatud juhul kui Te ostate Oraclersquoilt vastava Riistvara installeerimise teenused

912 Oracle will deliver the Hardware to the delivery address specified by You on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified on the order The applicable country specific Hardware shipping terms are located in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

912 Oracle tarnib Riistvara Teie poolt ostudokumendil maumlrgitud aadressile votildei tellimusel maumlrgitud asukohta kui Teie ostudokumendil puudub kohaletoimetamise aadress Konkreetsete riikide kohta kehtivad Riistvara tarnetingimused on kaumlttesaadavad Tellimis- ja tarneimisreeglitesmis on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

913 Acceptance of the Hardware is deemed to occur on delivery

913 Riistvara vastuvotildetmine loetakse toimunuks kohaletoimetamisel

914 Oracle may make and invoice You for partial deliveries

914 Oracle votildeib teha teile osalisi tarneid ja esitada nende eest arveid

915 Oracle may make substitutions and modifications to the Hardware that do not cause a material adverse effect in overall Hardware performance

915 Oracle votildeib teha Riistvara juures tooteasendusi ja modifikatsioone mis ei oma olulist negatiivset motildeju Riistvara uumlldisele jotildeudlusele

916 Oracle will use its reasonable commercial efforts to deliver the Hardware within a timeframe that is consistent with Oraclersquos past practices regarding the amount and type of Hardware that You have ordered

916 Oracle teeb motildeistlikke aumlrilisi puumluumldlusi Riistvara tarnimiseks ajavahemiku vaumlltel mis vastab Oraclersquoi varasematele praktikatele sotildeltuvalt Teie poolt tellitud Riistvara kogusest ja tuumluumlbist

92 Transfer of Title 92 Omandiotildeiguse uumlleminek

Title to the Hardware will transfer upon delivery Riistvara omandiotildeigus laumlheb uumlle kaumlttetoimetamisel

93 Territory 93 Territoorium

The Hardware shall be installed in the countrycountries that You specify as the delivery location on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified in the order

Riistvara installeeritakse Teie poolt ostudokumendil kohaletoimetamise asukohana maumlrgitud riigisriikides votildei tellimusel maumlrgitud asukohas kui Teie ostudokumendil puudub tarneaadress

94 Pricing Invoicing and Payment Obligation 94 Hinnastamine arveldamine ja maksekohustus

941 You may change a Hardware order prior to shipment subject to the then current change order fee as established by Oracle from time to time The applicable change order fees and a

941 Teil on otildeigus Riistvara tellimust enne tarnet muuta vastavalt antud hetkel kehtivale Oraclersquoi poolt saumltestatud tellimuse muutmise tasule Kehtivad tellimuse muutmise tasud ja lubatud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 20 hulgast 27

description of allowed changes are defined in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

muudatuste kirjeldus on toodud bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo mida saab vaadata aadressil httporaclecomcontracts

942 In entering into payment obligations under an order You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Hardware Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

942 Tellimusest tulenevaid maksekohustusi votildettes annate Te notildeusoleku ja kinnitate et Te ei ole arvestanud mistahes Riistvara Programmi votildei uuenduste saadavusele tulevikus Aga (a) kui Te tellite tehnilise toe siis eelnev lause ei vabasta Oraclersquoit kohustusest pakkuda Potildehilepingust tulenevalt votildeimalusel tehnilist tuge vastavalt Oraclersquoi antud ajahetkel kehtivatele tehnilise toe reeglitele ja (b) eelnev lause ei muuda Teile tellimusega ja Potildehilepinguga antud otildeigusi

943 Hardware and Integrated Software Options fees are invoiced as of the respective Commencement Dates

943 Riistvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tasude arveldamine toimub vastavast Jotildeustumiskuupaumlevast

944 Hardware-related Service Offering fees are invoiced in advance of the Hardware-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Hardware-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

944 Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste tasud arveldatakse enne Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamist ettemaksuarvetena konkreetsed tehnilise toe tasud arveldatakse iga aasta etteulatuvalt Kotildeigi Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamise periood algab Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse alguskuupaumlevast kui Riistvara tarne pole vajalik

945 In addition to the prices listed on the order Oracle will invoice You for any applicable freight charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes notwithstanding any express or implied provision in the ldquoIncotermsrdquo referenced in the Order and Delivery Policies The Order and Delivery Policies may be accessed at httporaclecomcontracts

945 Lisaks loetletud hindadele esitab Oracle teile arve igasuguste kohaldatavate veotasude votildei maksude kohta ja niisuguste tasude ja maksude tasumine on teie kohustuseks hoolimata uumlhestki bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo viidatud rahvusvahelise reeglistiku bdquoIncotermsrdquo selgesotildenalisest votildei eeldatavast saumlttest bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildettedrdquo on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 21 hulgast 27

This Program Schedule (this ldquoSchedule P) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule P is attached The General Terms and this Schedule P together withthe attached Schedule H are the Master Agreement This Schedule P shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Lisa programmidele (bdquoLisa Pldquo) on Uumlldtingimuste lisa Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa P moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa P kehvitus lotildeppeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildeppedes

1 DEFINITIONS 1 DEFINITSIOONID

11 ldquoCommencement Daterdquo refers to the date of shipment of tangible media or the effective date of the order if shipment of tangible media is not required

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab fuumluumlsiliste andmekandjate postituskuupaumlevale votildei tellimuse esitamise tegelikule kuupaumlevale kui materiaalsete andmekandjate saatmine pole notildeutud

12 Capitalized terms used but not defined in this

Schedule P have the meanings set forth in the General Terms

12 Lisas P kasutatud kuid mitte defineeritud tingimused omavad taumlhendust uumlldtingimuste motildettes

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED 21 Upon Oraclersquos acceptance of Your order You have

the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual (unless otherwise specified in the order) limited right to use the Programs and receive any Program-related Service Offerings You ordered solely for Your internal business operations and subject to the terms of the Master Agreement including the definitions and rules set forth in the order and the Program Documentation If accepted Oracle will notify You and this notice will include a copy of Your Master Agreement

21 Teie tellimuse kinnitamisel Oraclersquoi poolt saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise (kui just tellimuses pole teisiti kokku lepitud) piiratud otildeiguse kasutada programme ja saada programmiga seotud teenusepakkumisi mille Te tellisite ainuuumlksi Teie enda aumlrisisesteks tegevusteks ning kohustute jaumlrgima raamlepingu tingimusi kaasaarvatud definitsioonid ja reeglid mis tellimuse ja programmi dokumentidega kaasas kaumlivad Tellimuse heakskiitmisel saadab Oracle teile vastava sisuga teate milles on teie raamlepingu eksemplar

22 Upon payment for Program-related Service Offerings

You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule P (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

22 Paumlrast programmidega seotud teenusepakkumiste eest tasumist saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise piiratud otildeiguse kasutada oma aumlrisiseste toimingute tegemiseks kotildeiki Oraclersquoi poolt vaumllja toumloumltatud ning Teile Lisa P kohaselt tarnitud vahendeid (bdquovahendidldquo) samas teatud vahenditele votildeivad kohalduda tellimuses sisalduvad lisalitsentsitingimused

23 You may allow Your agents and contractors

(including without limitation outsourcers) to use the Programs and deliverables for Your internal business operations and You are responsible for their compliance with the General Terms and this Schedule P in such use For Programs that are specifically designed to allow Your customers and suppliers to interact with You in the furtherance of Your internal

23 Te votildeite lubada oma esindajatel ja lepingulistel toumloumltajatel (ilma piiranguteta lisaks ka allhankijatel) kasutada programme ja vahendeid oma aumlrisiseste toimingute teostamiseks ning Te olete vastutav selle eest et nendepoolsed uumlldtingimusted ning kaumlesolev Lisa P oleksid vastavuses Programmide puhul mis on spetsiaalselt Teie ja Teie klientide vahelise aumlrialase suhtluse jaoks loodud on taoline kasutus

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 22 hulgast 27

business operations such use is allowed under the General Terms and this Schedule P

lubatud uumlldtingimuste aluses ning kaumlesoleva Lisa P motildeistes

24 You may make a sufficient number of copies of each

Program for Your licensed use and one copy of each Program media

24 Te votildeite teha litsentsitud kasutamiseks igast programmist vajaliku arvu koopiaid ning uumlhe koopia igast programmi andmekandjast

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 The Programs may contain or require the use of third

party technology that is provided with the Programs Oracle may provide certain notices to You in Program Documentation readmes or notice files in connection with such third party technology Third party technology will be licensed to You either under the terms of the Master Agreement or if specified in the Program Documentation readmes or notice files under Separate Terms Your rights to use Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms are not restricted in any way by the Master Agreement However for clarity notwithstanding the existence of a notice third party technology that is not Separately Licensed Third Party Technology shall be deemed part of the Programs and is licensed to You under the terms of the Master Agreement

31 Programmid votildeivad sisaldada votildei vajada kolmandate osapoolte tehnoloogiat millega on programmid varustatud Oracle votildeib varustada Teid teatud teadetega programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei taoliste kolmandate osapoolte tehnoloogia infofailides Kolmandate osapoolte tehnoloogia litsentsitakse Teile kas raamlepinguga votildei kui on taumlpsustatud programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei infofailides eritingimuste alusel Teie otildeigusi kasutada eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel ei ole raamlepinguga kuidagi piiratud Samas selgituseks hoolimata teate olemasolust kolmanda osapoole tehnoloogia mis ei ole eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogia loetakse programmide alla kuuluvaks ning litsentsitakse teile raamlepingu tingimustel

If You are permitted under an order to distribute the Programs You must include with the distribution all such notices and any associated source code for Separately Licensed Third Party Technology as specified in the form and to the extent such source code is provided by Oracle and You must distribute Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms (in the form and to the extent Separate Terms are provided by Oracle) Notwithstanding the foregoing Your rights to the Programs are solely limited to the rights granted in Your order

Kui Teil on lubatud tellimuse potildehjal programme levitada peate Te levitamise juures edasi andma kotildeik taolised teated ja kotildeik eraldi litsentsitakse kolmandate osapoolte tehnoloogiaga seotud laumlhtekoodid samas formaadis ning ulatuses nagu Oraclersquoi poolt on Teile antud ja Te peate levitama eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel (samas formaadis ning ulatuses nagu Oracle Teile edasi andis) Hoolimata eelmainitust on Teie otildeigused programmidele on piiratud ainult nendele otildeigustele mis on Teie tellimuses lubatud

32 You may not

a remove or modify any Program markings or any notice of Oraclersquos or its licensorsrsquo proprietary rights

b make the Programs or materials resulting from the Service Offerings available in any manner to any third party for use in the third partyrsquos business operations (unless such access is expressly permitted for the specific Program license or materials from the Service Offerings you have acquired)

c cause or permit reverse engineering (unless required by law for interoperability) disassembly or decompilation of the Programs (the foregoing prohibition includes but is not limited to review of data structures or similar materials produced by Programs)

32 Te ei tohi

a eemaldada ega modifitseerida uumlhtegi programmi markeeringut ega uumlhtegi Oraclersquoi teadet votildei litsentsiandja omandiotildeigust

b teha programme votildei teenusepakkumisest tulenevaid materjale kaumlttesaadavaks kolmandale isikule kasutamiseks kolmanda isiku aumlritegevuses (vaumllja arvatud kui selline juurdepaumlaumls on eraldi lubatud kindla programmi litsentsi votildei teenusepakkumisest tulenevate materjalide juures)

c potildehjustada votildei lubada poumloumlrdprojekteerimist (vaumllja arvatud juhul kui seadus notildeuab koostalitlust) demonteerimist votildei programmide dekompileerimist (eelmainitud keeld sisaldab aga ei ole piiratud andmestruktuuride votildei sarnaste programmi poolt loodud materjalide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 23 hulgast 27

d disclose results of any Program benchmark tests without Oraclersquos prior written consent

laumlbivaatuseks) d avalikustada programmi votilderdlusaluse teste ilma

Oraclersquoi eelneva kirjaliku notildeusolekuta 33 The prohibition on the assignment or transfer of the

Programs or any interest in them under section 15 of the General Terms shall apply to all Programs licensed under this Schedule P except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Programmi loovutamise votildei uumlleandmise keeld votildei muu huvi nende vastu kehtib uumlldtingimuste lotildeigu 15 kohaselt kotildeigile programmidele mis on kaumlesoleva Lisa P alusel litsentsitud vaumllja arvatud selles ulatuses kui selline keeld on kohaldamatu kehtivate seaduste totildettu

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

You may order trial Programs or Oracle may include additional Programs with Your order which You may use for trial non-production purposes only You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs You have 30 days from the Commencement Date to evaluate these Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Te votildeite tellida prooviprogramme votildei Oracle votildeib kaasa arvata Teie tellimusele lisaprogramme mida Te votildeite kasutada katsetuseks aga mitte aumlrilisel otstarbel Te ei votildei kasutada prooviprogramme et varustada votildei osaleda kolmanda osapoole programmi sisu javotildei funktsionaalsuse teemalisel koolitusel Programme on aega hinnata 30 paumleva alates tarnekuupaumlevast Nimetatud programmide kasutamiseks paumlrast 30-paumlevast katseperioodi peate te hankima litsentsi nende programmide jaoks kas Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate mitte hankida litsentsi uumlhelegi programmile 30-paumlevase katseaja lotildeppedes peate Te lotildepetama iga sellise programmi kasutamise ning kustutama need oma arvutist Proovimiseks motildeeldud programmid antakse n-ouml olemasoleval kujul ja Oracle ei paku neile tehnilist tuge ega anna neile garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 For purposes of an order technical support consists

of Oraclersquos annual technical support services You may have ordered from Oracle or an authorized reseller for the Programs If ordered annual technical support (including first year and all subsequent years) is provided under Oraclersquos technical support policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The technical support policies are incorporated in this Schedule P and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle policy changes will not result in a material reduction in the level of technical support services provided for supported Programs during the period for which fees for technical support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for the applicable technical support services You may access the current version of the technical support policies at httporaclecomcontracts

51 Tellimuse eesmaumlrkide jaoks koosneb Oraclersquoi tehniline tugi iga-aastasest tehnilise toe teenusest mida Te votildeite olla programmide jaoks tellinud Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Tellimisel pakutakse iga-aastast tehnilist tuge (sh esimesel aastal ja kotildeikidel jaumlrgnevatel aastatel) teenuse osutamise ajal kehtivate Oraclersquoi tehnilise toe reeglite kohaselt Te notildeustute tegema koostoumloumld Oraclersquoga ning kindlustama juurdepaumlaumlsu ressursid materjalid isikkoosseisu informatsiooni ning notildeusoleku mida Oracle notildeuab et teostada tehnilise toe teenuseid Tehnilise toe eeskirjad sisalduvad kaumlesolevas Lisas P ning Oracle votildeib neid oma otsusel muuta Samas Oraclersquoi eeskirjade muutumine ei too endaga kaasa programmidele tellitud tehnilise toe teenuste vaumlhenemist ajal mil tehnilise toe tasud on makstud Enne teenuse tellimisdokumendi vormistamist tuleks tutvuda reeglitega Kehtivad tehnilise toe reeglid asuvad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 24 hulgast 27

52 Technical support is effective upon the

Commencement Date unless otherwise stated in Your order If Your order was placed through the Oracle Store the effective date is the date Your order was accepted by Oracle

52 Tehniline tugi on kehtiv alates jotildeustumiskuupaumlevast kui ei ole tellimuses notildeutud teisiti Kui Teie tellimus esitati Oraclersquoi poe kaudu on kehtivuse alguseks kuupaumlev mil Oracle tellimuse vastu votildettis

53 Software Update License amp Support (or any

successor technical support offering to Software Update License amp Support ldquoSULSrdquo) acquired with Your order may be renewed annually and if You renew SULS for the same number of licenses for the same Programs for the first and second renewal years the fee for SULS will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees If Your order is fulfilled by an authorized reseller the fee for SULS for the first renewal year will be the price quoted to You by Your authorized reseller the fee for SULS for the second renewal year will not increase by more 5 over the prior years fees

53 Teie tellimuse alusel omandatud Software Update Licence amp Support (votildei mis tahes jaumlrgnev tehnilise toe pakkumine edaspidi bdquoSULSldquo) on igal aastal uuendatav ja juhul kui te uuendate SULS-i sama arvu litsentside jaoks samades programmides ei suurene esimese ja teise aasta SULS-i uuendamise tasu rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest Kui teie Tellimus oli tehtud autoriseeritud edasimuumluumlja kaudu siis on SULS tasu aluseks esimesel uuendamise aastal Teie volitatud edasimuumluumlja poolt teile kehtestatud hind SULS tasu teise aasta uuenduse eest ei totildesteta rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest

54 If You decide to purchase technical support for any

Program license within a license set You are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set You may desupport a subset of licenses in a license set only if You agree to terminate that subset of licenses The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination Oraclersquos license set definition is available in the current technical support policies If You decide not to purchase technical support You may not update any unsupported Program licenses with new versions of the Program

54 Kui Te otsustate osta tehnilist tuge ainult motildenele programmi litsentsile kogu komplektist olete Te kohustatud ostma tehnilist tuge samal tasemel kotildeigile litsentsidele antud litsentside komplektis Te votildeite tuumlhistada osade litsentside tehnilise toe ainult siis kui Te notildeustute lotildepetama selle litsentsgrupi kasutamise Allesjaumlaumlvate litsentside tasud kujunevad tellimuse tuumlhistamise ajal kehtivate tehnilise toe reeglite alusel Oraclersquoi litsentsikomplekti motildeiste on saumltestatud kehtivates tehnilise toe eeskirjades Kui otsustate tehnilist tuge mitte tellida ei tohi te ilma toeta programmilitsentse programmi uute redaktsioonidega uuendada

6 PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Program-related Service Offerings under this Schedule P as listed in the Program-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Programs owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Programs

Lisaks tehnilisele toele votildeite Te tellida piiratud arvul programmiga seotud teenusepakkumisi kaumlesoleva Lisa P alusel ning vastavuses programmiga seotud teenusepakkumiste dokumendis vaumlljatooduga mis asub httporaclecomcontracts Te notildeustute pakkuma Oraclersquole kogu informatsiooni ligipaumlaumlsu ning heas usus koostoumloumld mis on motildeistlikult vajalik et votildeimaldada Oraclersquol edastada need teenusepakkumised ning Te viite laumlbi need toimingud oma vastutusel Kui nende teenusepakkumise toimingute laumlbiviimise ajal vajab Oracle ligipaumlaumlsu motildene muu tarnija toodetele mis Teie suumlsteemi osaks on vastutate Te kotildeigi Oraclersquole vajalike taoliste toodete ja vastavate litsentside hankimise eest et neile Teie nimel ligi paumlaumlseda Pakutavad teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie nende programmide mis on Oraclersquoi omad votildei Oraclersquoi poolt levitatud kasutamise litsentsiga mille Te omandate eraldi tellimuse alusel Tellimusel viidatatud kokkulepe kirjeldab Teie taoliste programmide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 25 hulgast 27

kasutamist 7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND EXCLUSIVE

REMEDIES 7 GARANTIID LOOBUMISKLAUSLID JA

EKSKLUSIIVSED MEETMED 71 Oracle warrants that a Program licensed to You will

operate in all material respects as described in the applicable Program Documentation for a period of one year after delivery (ie via physical shipment or electronic download) You must notify Oracle of any Program warranty deficiency within one year after delivery Oracle also warrants that technical support services and Program-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule P will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Program-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Program-related Service Offerings

71 Oracle garanteerib et Teile litsentsitud programm toumloumltab kotildeigis tingimustes mida kirjeldatakse programmi dokumentatsioonis vaumlhemalt uumlhe aasta vaumlltel paumlrast tarnimist (st kas fuumluumlsilist saatmist votildei elektroonilist allalaadimist) Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit programmi kotildeigist garantii alla kuuluvatest puudustest uumlhe aasta jooksul paumlrast tarnet Lisaks garanteerib Oracle et tellitud ja Lisa P alusel pakutavaid tehnilise toe teenuseid ja programmiga seotud teenusepakkumisi (nagu mainitud uumlleval lotildeigus 6) pakutakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivate standarditega Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei programmiga seotud teenusepakkumiste garantii puudustest 90 paumleva jooksul puuduliku tehnilise toe teenuse votildei programmiga seotud teenusepakkumise osutamisest alates

72 ORACLE DOES NOT GUARANTEE THAT THE

PROGRAMS WILL PERFORM ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT ORACLE WILL CORRECT ALL PROGRAM ERRORS

72 ORACLE EI GARANTEERI ET PROGRAMMID TOumlOumlTAVAD VEAVABALT VOtildeI KATKESTUSTETA VOtildeI ET ORACLE PARANDAB KOtildeIK PROGRAMMI VEAD

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE

WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (A) THE CORRECTION OF PROGRAM ERRORS THAT CAUSE BREACH OF THE WARRANTY OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE ERRORS OF THE APPLICABLE PROGRAM LICENSE IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END YOUR PROGRAM LICENSE AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE PROGRAM LICENSE AND ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID FOR THE PROGRAM LICENSE OR (B) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS

73 UumlLALTOODUD GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISE KORRAL ON TEIEPOOLSED OtildeIGUSKAITSEABINOtildeUD JA ORACLErsquoI KOHUSTUSED ALLJAumlRGNEVAD (A) PROGRAMMI SELLISTE VIGADE PARANDAMINE MIS POtildeHJUSTAVAD GARANTII RIKKUMISE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE VASTAVA PROGRAMMI LITSENTSI VIGU MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA OMA PROGRAMMI LITSENTSI NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLELE PROGRAMMI LITSENTSI EEST MAKSITE NING KOtildeIK KASUTAMATA PROGRAMMI LITSENTSI JAOKS ETTEMAKSTUD TEHNILISE TOE TASUD VOtildeI (B) PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE UUESTIPAKKUMINE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE PUUDUSI MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLErsquoLE PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE EEST MAKSITE

74 TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THIS

WARRANTY IS EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

74 SEADUSTEGA ETTENAumlHTUD ULATUSES ON SEE GARANTII EKSKLUSIIVNE NING MUID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID EGA TINGIMUSI SEALHULGAS ERIOTSTARBELISI KASULIKKUSE JA VASTAVUSE GARANTIISID EGA TINGIMUSI EI EKSISTEERI

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 26 hulgast 27

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Programs You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Programs in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Program-related Service Offerings (including technical support) (b) Program licenses ordered under this Schedule P and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

Oraclersquoil on otildeigus auditeerida programmide kasutamist 45-paumlevase etteteatamisajaga Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistlikku abi osutama ja teabele juurdepaumlaumlsu tagama Oraclersquoi audit ei tohi ebamotildeistlikult segada teie tavapaumlrast aumlritegevust Te kohustute 30 paumleva jooksul kirjaliku teate saamisest maksma kotildeik Teie litsentsi otildeigusi uumlletavate programmide kasutamisega seotud rakenduvad tasud Tasumata jaumltmisel votildeib Oracle lotildepetada (a) programmiga seotud teenusepakkumised (kaasa arvatud tehnilise toe) (b) Lisa P seonduvate kokkulepete javotildei raamlepingu alusel tellitud programmi litsentsid Te notildeustute sellega et Oracle ei vastuta Teie kulutuste eest mis on tekkinudauditile kaasaaitamisest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery and Installation 91 Tarne ja paigaldus 911 You are responsible for installation of the Programs

unless the Programs have been pre-installed by Oracle on the Hardware You are purchasing under the order or unless You purchase installation services from Oracle for those Programs

911 Te vastutate programmide paigalduse eest vaumllja arvatud juhul kui programmid on Oraclersquoi poolt eelnevalt Teie poolt tellimuse alusel ostetavale riistvarale paigaldatud votildei kui Te tellite nende programmide jaoks Oraclersquolt ka paigaldusteenuse

912 Oracle has made available to You for electronic

download at the electronic delivery web site located at the following Internet URL httpedeliveryoraclecom the Programs listed in the Programs and Program Support Service Offerings section of the applicable order Through the Internet URL You can access and electronically download to Your location the latest production release as of the effective date of the applicable order of the software and related Program Documentation for each Program listed Provided that You have continuously maintained technical support for the listed Programs You may continue to download the Programs and related Program Documentation Please be advised that not all Programs are available on all hardwareoperating system combinations For the most recent Program availability please check the electronic delivery web site specified above You acknowledge that Oracle is under no further delivery obligation with respect to Programs under the applicable order electronic download or otherwise

912 Vastavas lotildeigus tellimuslehel loetletud programmid ning programmi toe teenusepakkumised on Oracle teinud Teile kaumlttesaadavaks elektrooniliselt elektroonilise tarne veebilehel jaumlrgneval Internetiaadressil httpedeliveryoraclecom Laumlbi selle Internetiaadressi on Teil otildeigus paumlaumlseda juurde ja elektrooniliselt alla laadida tarkvara hetkel kehtivat versiooni ja tarkvara dokumentatsiooni kaumlesoleva tellimuse uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammide ulatuses Kui teil on tagatud katkematud verisooniuuedused ja tugiteenused uumllalnimetatud alajaotuses loetletud tarkvaraprogrammidele on teil otildeigus samade programmide ulatuses laadida tarkvara ja nendega seotud dokumentatsiooni ka tulevikus Palun votildetke arvesse et kotildeik programmid ei pruugi kotildeigi riistvaraoperatsioonisuumlsteemide kombinatsioonide jaoks saadaval olla Kotildeige hiljutisema programmi kaumlttesaadavust kontrollige palun uumllalmainitud elektroonilise tarne veebilehel Kaumlesolevaga notildeustute et Oracle on taumlitnud antud tellimuse ulatuses kotildeik tarnekohustused nii elektroonilised votildei muud

913 If ordered Oracle will deliver the tangible media to the

delivery address specified on the applicable order You agree to pay applicable media and shipping charges The applicable shipping terms for the

913 Juhul kui te olete tellimuse raames ostnud tarkvaraprogrammidele lisaks ka fuumluumlsilise andmekandja siis Oracle saadab tellitud tooted tellimuses maumlrgitud tarneaadressile Sel juhul

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 27 hulgast 27

delivery of tangible media are bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

notildeustute te tasuma nii fuumluumlsilise andmekandja enese kui ka tarnekulude eest Tarneklauslid mis kohalduvad fuumluumlsilistele andmekandjatele on kirjeldatud dokumendis bdquoFCA Dublin (Incoterms 2010)ldquo

92 Territory 92 Territoorium

The Programs shall be used in Estonia as the specified in the order

Programme hakatakse kasutama tellimuslehel maumlaumlratletud riigis Eesti

93 Pricing Invoicing and Payment Obligation 93 Hinnad arved ja maksekohustus 931 In entering into payment obligations under an order

You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

931 Votildettes endale maksekohustuse tellimuse alusel Te notildeustute ja kinnitate et Te ei ole eeldanud programmide votildei nende uuenduste kaumlttesaadavust tulevikus Samas (a) kui Te tellite tehnilise toe ei vabasta eelnev lause Oraclersquot oma kohustusest pakkuda raamlepingust tulenevat tehnilist tuge kui ja kus see on votildeimalik laumlhtudes Oracle sel hetkel kehtivatest tehnilise toe eeskirjadest ning (b) eelnev lause ei muuda Teile raamlepingu ja tellimuse alusel antud otildeigusi

932 Program fees are invoiced as of the Commencement

Date 932 Programmi tasud on arvestatud jotildeustumiskuupaumlevast

933 Program-related Service Offering fees are invoiced in

advance of the Program-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Program-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date

933 Arved programmiga seotud teenusepakkmiste eest esitatakse enne programmiga seotud teenusepakkumiste teostamist taumlpsemalt tehnilise toe tasud arvestatakse ette iga-aastaselt Kotildeigi programmiga seotud teenusepakkumiste teostamine algab alates jotildeustumiskuupaumlevast

934 In addition to the prices listed on the order Oracle will

invoice You for any applicable shipping charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes

934 Lisaks nendele hindadele mis tulenevad tellimusest saadab Oracle Teile arve tarnekulude votildei kotildeikide kohaldatavate maksude kohta ning Teie vastutate selliste tasude ning maksude tasumise eest

Page 9: ÜLDTINGIMUSED GENERAL TERMS - Oracle · Integrated Software” refers to any software or programmable code that is (a) embedded or integrated in the Hardware and enables the functionality

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 9 hulgast 27

electrical internet or telecommunication outage that is not caused by the obligated party government restrictions (including the denial or cancellation of any export import or other license) other event outside the reasonable control of the obligated party We both will use reasonable efforts to mitigate the effect of a force majeure event If such event continues for more than 30 days either of us may cancel unperformed Service Offerings and affected orders upon written notice This section does not excuse either partyrsquos obligation to take reasonable steps to follow its normal disaster recovery procedures or Your obligation to pay for Products and Service Offerings ordered or delivered

sotildeda vaenutegevus sabotaaž loodusotildennetus elektri- Internetiuumlhenduse votildei sidevahendite toumlouml katkestus mida ei ole potildehjustanud teine lepinguosaline valitsuse kehtestatud piirangud (kaasa arvatud mistahes ekspordi impordi votildei muu litsentsi rahuldamata jaumltmine votildei tuumlhistamine) Muu suumlndmus mis on vaumlljaspool kohustatud lepingupoole motildeistlikku kontrolli Motildelemad lepinguosalised rakendavad motildeistlikke puumluumldlusi vaumlaumlramatu jotildeu suumlndmuse motildejude leevendamiseks Kui vaumlaumlramatu jotildeu potildehjustatud olukord kestab rohkem kui 30 paumleva siis votildeib kumbki pool kirjaliku teatise teel osutamata jaumlaumlnud Teenusepakkumised ja seonduvad tellimused tuumlhistada Selle osa saumltted ei vabasta lepinguosalisi kohustusest jaumlrgida motildeistlikus ulatuses oma tavapaumlraseid katastroofi protseduure ega vabasta Teid kohustusest tellitud votildei tarnitud Toodete ja Teenusepakkumiste eest tasuda

13 GOVERNING LAW AND JURISDICTION 13 KOHALDATAV OtildeIGUS JA KOHTUALLUVUS The Master Agreement is governed by the

substantive and procedural laws of Estonia and You and Oracle agree to submit to the exclusive jurisdiction of and venue in the courts in Estonia in any dispute arising out of or relating to the Master Agreement

Potildehilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusotildeigusnorme ning Potildehilepingust tulenevate votildei sellega seonduvate vaidluste korral notildeustute Teie ja Oracle alluma taumlielikult Eesti Vabariigi kohtute kohtualluvusele ja kohtumotildeistmiskohale

14 NOTICE 14 TEAVITAMINE If You have a dispute with Oracle or if You wish to

provide a notice under the Indemnification section of these General Terms or if You become subject to insolvency or other similar legal proceedings You will promptly send written notice to Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn Attn Finance Director

Kui teie ja Oraclersquoi vahel on tekkinud vaidlus votildei te soovite esitada teate kaumlesolevas lepingus saumltestatud huumlvitamiskohustust kaumlsitleva jaotise kohaselt votildei teie suhtes on algatatud pankroti- votildei muu kohtumenetlus olete kohustatud viivitamata saatma selle kohta teate alljaumlrgneval aadressil Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Liivalaia 45 10145 Tallinn adresseerituna Finantsdirektorile

15 ASSIGNMENT 15 UumlLEANDMINE You may not assign the Master Agreement or give

or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings or an interest in them to another individual or entity If You grant a security interest in the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables the secured party has no right to use or transfer the Programs Operating System Integrated Software andor any Service Offerings deliverables and if You decide to finance Your acquisition of any Products andor any Service Offerings You will follow Oraclersquos policies regarding financing which are at httporaclecomcontracts The foregoing shall not be construed to limit the rights You may otherwise have with respect to the Linux operating system third party technology or Separately Licensed Third Party Technology licensed under open source or similar license terms

Potildehilepingu uumlleandmine votildei Programmide Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste votildei nende omandiotildeiguse andmine votildei uumllekanne teisele isikule votildei ettevotildettele pole lubatud Kui te kasutate Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid tagatisena siis puudub tagatud poolel otildeigus Programme Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara javotildei mistahes Teenusepakkumiste tarneid kasutada votildei uumlle kanda ning kui Te otsustate finantseerida Toodete javotildei Teenusepakkumiste soetamist siis kohustute Te jaumlrgima Oraclersquoi finantseerimist puudutavaid reegleid mis on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Eelpool saumltestatu ei piira otildeigusi mis Teil votildeivad olla seoses Linuxi operatsioonisuumlsteemiga kolmanda osapoole tehnoloogiaga votildei Eraldi litsentsiga

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 10 hulgast 27

kolmanda osapoole tehnoloogiaga mille litsents kuulub avatud laumlhtekoodi votildei sarnaste litsentsitingimuste alla

16 OTHER 16 MUU 161 Oracle is an independent contractor and we agree

that no partnership joint venture or agency relationship exists between us We each will be responsible for paying our own employees including employment related taxes and insurance

161 Oracle on sotildeltumatu ettevotildetja ja pooled notildeustuvad et nende vahel puudub partnerlus uumlhine ettevotildetmine votildei agendisuhe Motildelemad pooled vastutavad ise toumloumltajatele tasumise eest ning toumloumltasudega seonduvate maksude ja kindlustuse eest

162 If any term of the Master Agreement is found to be

invalid or unenforceable the remaining provisions will remain effective and such term shall be replaced with a term consistent with the purpose and intent of the Master Agreement

162 Kui motildeni Potildehilepingu tingimus osutub kehtetuks votildei kohaldamatuks siis uumllejaumlaumlnud saumltted jaumlaumlvad kehtivaks ja eelpool kirjeldatud tingimus asendatakse tingimusega mis vastab Potildehilepingu eesmaumlrgile ja otstarbele

163 Except for actions for nonpayment or breach of

Oraclersquos proprietary rights no action regardless of form arising out of or relating to the Master Agreement may be brought by either party more than two years after the cause of action has accrued

163 Vaumllja arvatud notildeuded maksete tasumata jaumltmise votildei Oraclersquoi omandiotildeiguste rikkumise kohta tuleb potildehilepingust johtuvad votildei sellega seotud notildeuded olenemata nende vormist esitada teise osalise vastu kahe aasta jooksul paumlrast notildeude aluseks oleva suumlndmuse toimumist

164 Products and Service Offerings deliverables are

not designed for or specifically intended for use in nuclear facilities or other hazardous applications You agree that it is Your responsibility to ensure safe use of Products and Service Offerings deliverables in such applications

164 Tooted ja Teenusepakkumiste tarned pole kavandatud ega konkreetselt motildeeldud kasutamiseks tuumajaamades ega teistes ohtlikes rajatistes Te notildeustute et Toodete ja Teenusepakkumiste tarnete ohutu kasutuse tagamine sellistes rajatistes on Teie kohustus

165 If requested by an authorized reseller on Your

behalf You agree Oracle may provide a copy of the Master Agreement to the authorized reseller to enable the processing of Your order with that authorized reseller

165 Volitud edasimuumluumlja paumlringu korral votildeib Oracle edastada volitatud edasimuumluumljale Potildehilepingu koopia et votildeimaldada Teie tellimuse taumlitmist nimetatud volitatud edasimuumluumlja vahendusel

166 You understand that Oraclersquos business partners

including any third party firms retained by You to provide consulting services are independent of Oracle and are not Oraclersquos agents Oracle is not liable for nor bound by any acts of any such business partner unless (i) the business partner is providing services as an Oracle subcontractor in furtherance of an order placed under the Master Agreement and (ii) only to the same extent as Oracle would be responsible for the performance of Oracle resources under that order

166 Te motildeistate et Oraclersquoi aumlripartnerid kaasa arvatud Teie poolt konsulteerimisteenuste eemaumlrgil palgatud kolmandate osapoolte ettevotildetted on Oraclersquoist sotildeltumatud ja ei ole Oraclersquoi agendid Oracle ei vastuta aumlripartnerite tegevuse eest ja pole sellega seotud vaumllja arvatud juhul kui (i) aumlripartner pakub teenuseid Oraclersquoi alltoumloumlvotildetjana taumlites Potildehilepingu kohaselt esitatud tellimust ja (ii) ainult sellises ulatuses milles Oracle vastutaks Oraclersquoi ressursside toimimise eest seonduva tellimuse alusel

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 11 hulgast 27

This Hardware Schedule (this Schedule H) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule H is attached The General Terms and this Schedule H together with the attached Schedules P are the Master Agreement This Schedule H shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Riistvara Lisa (kaumlesolev bdquoLisa Hldquo) on Lisa Uumlldtingimustele Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa H koos Uumlldtingimustega moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa H kehtivus lotildepeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildepedes

1 DEFINITIONS 1 MOtildeISTED

11 ldquoCommencement Daterdquo for the Hardware Operating System and Integrated Software refers to the date the Hardware is delivered For Integrated Software Options the Commencement Date refers to the date that Oracle accepts Your order for an Integrated Software Option

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab Riistvara Operatsioonisuumlsteemi ja Integreeritud tarkvara puhul Riistvara tarne kuupaumlevale Integreeritud valikulise tarkvara puhul viitab Jotildeustumiskuupaumlev kuupaumlevale mil Oracle Teie Integreeritud valikulise tarkvara tellimuse kinnitab

12 ldquoIntegrated Software Optionsrdquo refers to software or programmable code embedded in installed on or activated on the Hardware that requires one or more unit licenses that You must separately order and agree to pay additional fees Not all Hardware contains Integrated Software Options please refer to the Oracle Integrated Software Options License Definitions Rules and Metrics accessible at httpOraclecomcontracts

12 ldquoIntegreeritud valikuline tarkvaraldquo viitab Riistvarasse integreeritud installeeritud votildei sellel aktiveeritud tarkvarale votildei programmeeritavale koodile mis eeldab uumlht votildei enamat taumliendavat uumlksuse litsentsi mis tuleb eraldi tellida ja mille eest tuleb taumliendavalt tasuda Kotildeigi Riistvaradega ei kaasne Integreeritud valikulist tarkvara votildeimaliku konkreetsele Riistvarale rakenduva Integreeritud valikulise tarkvaraga tutvumiseks vaadake palun Oraclersquoi Integreeritud valikulise tarkvara maumlaumlratlusi reegleid ja meetrikat aadressil

(the ldquoIntegrated Software Options License Rulesrdquo) for the specific Integrated Software Options that may apply to specific Hardware Oracle reserves the right to designate new software features as Integrated Software Options in subsequent releases and that designation will be specified in the applicable documentation and in the Integrated Software Options License Rules

httpOraclecomcontracts

(bdquoIntegreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglidldquo) Oracle jaumltab endale otildeiguse maumlaumlratleda uusi tarkvara funktsioone jaumlrgnevates vaumlljalasetes Integreeritud valikulise tarkvarana Vastav maumlaumlratlus maumlrgitakse rakenduvasse dokumentatsiooni ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsireeglitesse

13 Capitalized terms used but not defined in this Schedule H have the meanings set forth in the General Terms

13 Suure algustaumlhega motildeisted mida kasutatakse kuid ei defineerita kaumlesolevas Lisas H omavad Uumlldtingimustes saumltestatud taumlhendusi

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED

21 Your Hardware order consists of the following items Operating System (as defined in Your configuration) Integrated Software and all Hardware equipment (including components

21 Teie Riistvara tellimus koosneb jaumlrgnevatest esemetest Operatsioonisuumlsteem (vastavalt Teie konfiguratsioonis maumlaumlratletule) Integreeritud tarkvara ning kogu Riistvara varustus (kaasa

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 12 hulgast 27

options and spare parts) specified on the applicable order Your Hardware order may also include Integrated Software Options Integrated Software Options may not be activated or used until You separately order them and agree to pay additional fees

arvatud komponendid valikulised komponendid ja varuosad) mis on maumlrgitud rakenduvale tellimusele Teie Riistvara tellimus votildeib hotildelmata ka Integreeritud valikulist tarkvara Integreeritud valikuline tarkvara pole aktiveeritud ja seda ei saa kasutada enne kui Te selle eraldi tellite ning notildeustute maksma taumliendavaid tasusid

22 You have the right to use the Operating System delivered with the Hardware subject to the terms of the license agreement(s) delivered with the Hardware Current versions of the license agreements are located at httporaclecomcontracts You are licensed to use the Operating System and any Operating System updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware

22 Teil on otildeigus kasutada Riistvaraga koos tarnitud Operatsioonisuumlsteemi vastavalt Riistvaraga tarnitud litsentsilepingu(te) tingimustele Litsentsilepingute kehtivad versioonid on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts Teil on litsents Operatsioonisuumlsteemi ja tehnilise toe kaudu hangitud Operatsioonisuumlsteemi uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana

23 You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software delivered with the Hardware subject to the terms of this Schedule H and the applicable documentation You are licensed to use that Integrated Software and any Integrated Software updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware You have the limited non-exclusive royalty free non-transferable non-assignable right to use Integrated Software Options that you separately order subject to the terms of this Schedule H the applicable documentation and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules are incorporated in and made a part of this Schedule H You are licensed to use those Integrated Software Options and any Integrated Software Options updates acquired through technical support only as incorporated in and as part of the Hardware To fully understand Your license right to any Integrated Software Options that You separately order You need to review the Integrated Software Options License Rules In the event of any conflict between the Master Agreement and the Integrated Software Options License Rules the Integrated Software Options License Rules shall take precedence

23 Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada Riistvaraga tarnitud Integreeritud tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele ja rakenduvale dokumentatsioonile Teil on litsents Integreeritud tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Teil on piiratud mittevaumllistav litsentsitasuvaba mittevotildeotilderandatav mitteloovutatav otildeigus kasutada eraldi tellitud Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt kaumlesoleva Lisa H tingimustele rakenduvale dokumentatsioonile ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitele kaumlesolev Lisa H hotildelmab ja sisaldab Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireegleid Teil on litsents Integreeritud valikulise tarkvara ja tehnilise toe kaudu hangitud Integreeritud valikulise tarkvara uuenduste kasutamiseks uumlksnes Riistvaraga uumlhendatud kujul ja selle osana Eraldi tellitud Integreeritud valikulise tarkvara litsentsiotildeiguse taumlielikuks motildeistmiseks peate Te tutvuma Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglitega Kui Potildehilepingu ja Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglite vahel esineb vastuolu siis on Integreeritud valikulise tarkvara Litsentsireeglid uumllimuslikud

24 The Operating System or Integrated Software or Integrated Software Options (or all three) may include separate works identified in a readme file notice file or the applicable documentation which are licensed under open source or similar license terms Your rights to use the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options under such terms are not restricted in any way by the Master Agreement including this Schedule H The appropriate terms associated with such separate works can be

24 Operatsioonisuumlsteem votildei Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikuline tarkvara (votildei kotildeik kolm) votildeivad hotildelmata readme failis teatise failis votildei rakenduvas dokumentatsioonis maumlrgitud eraldi elemente millel on avatud laumlhtekoodi litsents votildei sarnased litsentsitingimused Potildehileping kaasa arvatud kaumlesolev Lisa H ei piira mingil moel teie otildeigust kasutada Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulist tarkvara vastavalt sellistele tingimustele Sellised eraldi elementidega seotud tingimused on vaumllja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 13 hulgast 27

found in the readme files notice files or in the documentation accompanying the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options

toodud readme failides teatise failides votildei Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tarnitud dokumentatsioonis

For GPLv2 LGPLv21 GPLv3 and LGPLv3 licensed code You received as binaries on physical media You may receive a copy of the source code (ldquosource coderdquo) on media via postal service by submitting a written request at httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Alternatively You can mail Your written request to Oracle Corporation Attn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Your request should include the name and version number of the Product Your name Your company name (if applicable) Your return mailing address and Your email address Certain source distributions require a fee for physical media in such case You will be sent details on the cost and payment procedure via email Your request must be sent within three (3) years of the date of Oraclersquos last delivery of the applicable Product or in the case of code licensed under the GPLv3 You may send a request for as long as Oracle offers spare parts or technical support for the applicable Product model This offer only applies if You received Your Operating System Integrated Software or Integrated Software Options on physical media

GPLv2 LGPLv21 GPLv3 ja LGPLv3 litsenseeritud fuumluumlsilistel andmekandljatel saabunud koodide puhul votildeite Te saada laumlhtekoodi (bdquolaumlhtekoodldquo) koopia andmekandjal posti teel esitades kirjaliku paumlringu aadressil httpwwworaclecomtechnetworkopensourceindexhtml Samuti votildeite Te saata oma kirjaliku paumlringu adressil Oracle CorporationAttn VP of Legal Development and Engineering 500 Oracle Parkway MS-5OP10 Redwood Shores CA 94065 Teie paumlring peab sisaldama Toote nime ja versiooni numbrit Teie nime Teie ettevotildette nime (vajadusel) Teie postiaadressi ning Teie e-posti aadressi Motildene laumlhtekoodi puhul notildeutakse fuumluumlsilise andmekandja eest tasu sellisel juhul saadetakse Teile tasu ja maksetoimingute andmed e-posti teel Teie paumlring peab olema saadetud kolme (3) aasta jooksul alates rakenduva Toote viimasest tarnest Oraclersquoi poolt GPLv3 litsentsiga laumlhtekoodi puhul saab paumlringut esitada seni kuni Oracle pakub vastavale Toote mudelile varuosasid votildei tehnilist tuge Kaumlesolev pakkumine kehtib ainult juhul kui Te saite Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara votildei Integreeritud valikulise tarkvara fuumluumlsilisel andmekandjal

25 Upon payment for Hardware-related Service Offerings You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule H (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

25 Paumlrast Riistvaraga seonduvate Teenusepakkumiste eest tasumist on Teil mittevaumllistav mittevotildeotilderandatav litsentsitasuvaba taumlhtajatu piiratud otildeigus kasutada Oraclersquoi poolt vaumllja arendatut ja kaumlesoleva Lisa H kohaselt teile tarnitut (bdquotarneldquo) Teie aumlrisisesteks toiminguteks motildeningatele tarnetele votildeivad rakenduda taumliendavad tellimuses maumlrgitud litsentsitingimused

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 You may only make copies of the Operating

System Integrated Software and Integrated Software Options for archival purposes to replace a defective copy or for program verification You shall not remove any copyright notices or labels on the Operating System Integrated Software or Integrated Software Options You shall not decompile or reverse engineer (unless required by law for interoperability) the Operating System or Integrated Software

31 Koopiate tegemine Operatsioonisuumlsteemist Integreeritud tarkvarast ja Integreeritud valikulisest tarkvarast on lubatud uumlksnes arhiveerimiseks vigase koopia asendamiseks votildei programmi verifitseerimiseks Operatsioonisuumlsteemilt Integreeritud tarkvaralt votildei Integreeritud valikuliselt tarkvaralt autoriotildeiguse teatiste eemaldamine on keelatud Operatsioonisuumlsteemi votildei Integreeritud tarkvara dekompileerimine votildei poumloumlrdprojekteerimine pole lubatud (vaumllja arvatud seadustes saumltestatud juhtudel koostalitusvotildeime eesmaumlrgil)

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 14 hulgast 27

32 You acknowledge that to operate certain Hardware Your facility must meet a minimum set of requirements as described in the Hardware documentation Such requirements may change from time to time as communicated by Oracle to You in the applicable Hardware documentation

32 Te tunnistate et teatud Riistvaraga toumloumltamiseks peavad Teie tingimused vastama Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatud minimaalsetele notildeuetele Antud notildeudmised votildeivad aeg-ajalt muutuda vastavalt Oraclersquoi poolt rakenduvas Riistvara dokumentatsioonis kirjeldatule

33 The prohibition on the assignment or transfer of the Operating System or any interest in it under section 15 of the General Terms shall apply to all Operating Systems licensed under this Schedule H except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Uumlldtingimuste punktist 15 tulenev Operatsioonisuumlsteemi votildei selle kaasosa uumlleandmise votildei votildeotilderandamise keeld rakendub kotildeigile kaumlesolevale Lisa H alusel litsenseeritud Operatsioonisuumlsteemidele vaumllja arvatud juhul kui keeldu ei saa seadusest tulenevalt rakendada

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

Oracle may include additional Programs on the Hardware (eg Exadata Storage Server software) You are not authorized to use those Programs unless You have a license specifically granting You the right to do so however You may use those additional Programs for trial non-production purposes for up to 30 days from the date of delivery provided that You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Oracle votildeib Riistvarale lisada taumliendavaid Programme (nt Exadata Storage Server tarkvara) Teil puudub otildeigus antud Programmide kasutamiseks vaumllja arvatud juhul kui Teil on konkreetselt vastavat luba andev litsents Te votildeite neid taumliendavaid Programme kasutada proovimiseks ja mitteaumlrilistel eesmaumlrkidel kuni 30 paumleva alates kohaletoimetamise kuupaumlevast tingimusel et prooviprogramme ei kasutata Programmide sisu javotildei funktsionaalsust puudutavate koolituste pakkumiseks kolmandatele osapooltele votildei sellistel kolmandate osapoolte koolitustel osalemiseks Kirjeldatud Programmide kasutamiseks 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel peate Te hankima vastavate Programmide litsentsid Oraclersquoilt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate 30-paumlevase prooviperioodi lotildepemise jaumlrel motildene Programmi litsentsi mitte hankida siis lotildepetate Te vastavate Programmide kasutamise ja kustutate need koheselt Teie arvutisuumlsteemidest Proovimiseks litsenseeritud Programme pakutakse bdquonagu onldquo potildehimotildettel ja Oracle ei paku nendele Programmidele tehnilist tuge ega garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 Oracle Hardware and Systems Support acquired

with Your order may be renewed annually and if You renew Oracle Hardware and Systems Support for the same systems and same configurations for the first and second renewal years the technical support fee will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees

51 Teie tellimuses sisalduvat Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge saab iga-aastaselt uuendada ning kui Te uuendate Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tehnilist tuge samadele suumlsteemidele ja samadele konfiguratsioonidele siis esimesel ja teisel tehnilise toe uuendamise aastal ei totildeuse tehnilise toe tasu rohkem kui 5 votilderreldes eelnenud aasta tasuga

52 If ordered Oracle Hardware and Systems Support (including first year and all subsequent

52 Tellimisel pakutakse Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tuge (kaasa arvatud esimesel aastal

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 15 hulgast 27

years) is provided under Oraclersquos Hardware and Systems Support Policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The Oracle Hardware and Systems Support Policies are incorporated in this Schedule H and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle will not materially reduce the level of technical support services provided during the period for which fees for Oracle Hardware and Systems Support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for technical support services You may access the current version of the Oracle Hardware and Systems Support Policies at httporaclecomcontracts

ja kotildeigil jaumlrgnevatel aastatel) vastavalt tehnilise toe teenuste pakkumise ajal kehtivatele Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglitele Te notildeustute Oraclersquoiga koostoumloumld tegema ja vaumlljastama tehnilise toe teenuste pakkumiseks Oraclersquoile vajalikud ligipaumlaumlsud ressursid materjalid personali informatsiooni ja notildeusolekud Kaumlesolev Lisa H hotildelmab Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reegleid mis votildeivad Oraclersquoi aumlranaumlgemise jaumlrgi muutuda Oracle ei langeta oluliselt pakutavate tehnilise toe teenuste taset perioodi vaumlltel mille eest on tasutud Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe tasud Enne tehnilise toe teenuste tellimuse esitamist peaksite Te tutvuma vastavate reeglitega Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide toe reeglite kehtiv versioon on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

53 Oracle Hardware and Systems Support is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

53 Oraclersquoi Riistvara ja suumlsteemide tugi hakkab kehtima Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse kuupaumlevast kui Riistvara saatmine pole vajalik

6 HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 RIISTVARAGA SEOTUD

TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Hardware-related Service Offerings under this Schedule H as listed in the Hardware-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Products owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Products

Lisaks tehnilisele toele saate Te vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellida piiratud arvu Riistvaraga seotud Teenusepakkumisi tuginedes Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste dokumendi loetelule mis asub aadressil httporaclecomcontracts Te notildeustute votildeimaldama Oraclersquoile informatsiooni ligipaumlaumlsu ja taumlieliku heauskse koostoumlouml mis on motildeistlikult vajalik et Oracle saaks Teenusepakkumisi osutada ning Teie viite omalt poolt laumlbi tellimuses Teie kohustusena maumlrgitud tegevused Kui Oracle vajab Teenusepakkumiste osutamise kaumligus ligipaumlaumlsu teise tarnija toodetele mis on osa Teie suumlsteemist siis vastutate Teie kotildeigi saumlaumlraste toodete ja notildeutud litsentsiotildeiguste hankimise eest mis on Oraclersquoile vajalikud Teie nimel saumlaumlrastele toodetele ligi paumlaumlsemiseks Osutatud Teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie litsentsiga Oraclersquoi omatavate votildei levitatavate Toodete kasutamiseks mille Te omandate eraldi tellimusega Selliste Toodete kasutamisel allute Te tellimuses viidatud lepingule

7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND

EXCLUSIVE REMEDIES 7 GARANTIID KOHUSTUSTEST LOOBUMINE

JA PIIRATUD HEASTAMISVAHENDID

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 16 hulgast 27

71 Oracle provides a limited warranty (ldquoOracle Hardware Warrantyrdquo) for (i) the Hardware (ii) the Operating System and the Integrated Software and the Integrated Software Options and (iii) the Operating System media the Integrated Software media and the Integrated Software Options media (ldquomediardquo and (i) (ii) and (iii) collectively ldquoHardware Itemsrdquo) Oracle warrants that the Hardware will be free from and using the Operating System and Integrated Software and Integrated Software Options will not cause in the Hardware material defects in materials and workmanship for one year from the date the Hardware is delivered to You Oracle warrants that the media will be free from material defects in materials and workmanship for a period of 90 days from the date the media is delivered to You You may access a more detailed description of the Oracle Hardware Warranty at httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (ldquoWarranty Web Pagerdquo) Any changes to the Oracle Hardware Warranty specified on the Warranty Web Page will not apply to Hardware or media ordered prior to such change The Oracle Hardware Warranty applies only to Hardware and media that have been (1) manufactured by or for Oracle and (2) sold by Oracle (either directly or by an Oracle-authorized distributor) The Hardware may be new or like new The Oracle Hardware Warranty applies to Hardware that is new and Hardware that is like-new which has been remanufactured and certified for warranty by Oracle

71 Oracle annab piiratud garantii (bdquoOraclersquoi riistvara garantiildquo) (i) Riistvarale (ii) Operatsioonisuumlsteemile ja Integreeritud tarkvarale ja Integreeritud valikulisele tarkvarale ning (iii) Operatsioonisuumlsteemi andmekandjatele Integreeritud tarkvara andmekandjatele ja Integreeritud valikulise tarkvara andmekandjatele (bdquoandmekandjadldquo ning (i) (ii) ja (iii) koondnimetajaga bdquoRiistvara esemedldquo) Oracle garanteerib et riistvara materjalid ja kooste on vigadeta uumlhe aasta kestel alates kuupaumlevast mil riistvara teile kohale toimetati operatsioonisuumlsteemi ja integreeritud tarkvara ning Integreeritud tarkvara kasutamine ei potildehjusta nimetatud riistvaravigade tekkimist Oracle garanteerib et fuumluumlsilisel andmekandjal meedia on vaba defektidest ja toumloumlkindel 90 paumleva jooksul alates hetkest mil fuumluumlsiline andmekandja on teile kohale toimetatudOraclersquoi Riistvara garantii detailsem kirjeldus on kaumlttesaadav aadressil httpwwworaclecomussupportpoliciesindexhtml (bdquoGarantii veebilehtldquo) Garantii veebilehel vaumllja toodud muudatused Oraclersquoi Riistvara garantiis ei kehti enne muudatuste tegemist tellitud Riistvarale votildei andmekandjatele Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib uumlksnes Riistvarale ja andmekandjatele mis on (1) toodetud Oraclersquoi poolt votildei Oraclersquoi tarbeks ja (2) Oraclersquoi poolt muumluumldud (otse votildei volitatud edasimuumluumlja vahendusel) Riistvara votildeib olla uus votildei nagu uus Oraclersquoi Riistvara garantii kehtib Riistvarale mis on uus ja Riistvarale mis on nagu uus ning Oraclersquoi poolt taastoodetud ja garantiikotildelbulikuks tunnistatud

72 Oracle also warrants that technical support

services and Hardware-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule H will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Hardware-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Hardware-related Service Offerings

72 Lisaks garanteerib Oracle et vastavalt kaumlesolevale Lisale H tellitud ja pakutud tehnilise toe teenused ja Riistvaraga seotud Teenusepakkumised (nagu mainitud uumlleval lotildeigu 6) osutatakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivatele standarditele Te kohustute teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste garantii puudujaumlaumlkidest 90 paumleva jooksul alates puuduliku tehnilise toe teenuse votildei Riistvaraga seotud Teenusepakkumise kuupaumlevast

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (i) THE REPAIR OR AT ORACLErsquoS OPTION AND EXPENSE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR IF SUCH REPAIR OR REPLACEMENT IS NOT REASONABLY ACHIEVABLE THE REFUND OF THE FEES YOU PAID ORACLE FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM AND THE REFUND OF ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID

73 UumlLALNIMETATUD GARANTIIDE RIKKUMISE KORRAL ON TEIE PIIRATUD HEASTAMISVAHENDIKS JA ORACLErsquoI TERVIKVASTUTUSEKS (i) DEFEKTSE RIISTVARA ESEME PARANDAMINE VOtildeI ORACLErsquoI VALIKUL JA KULUDEGA DEFEKTSE RIISTVARA ESEME ASENDAMINE VOtildeI KUI PARANDAMINE VOtildeI ASENDAMINE POLE MOtildeISTLIKULT SAAVUTATAV SIIS DEFEKTSE RIISTVARA ESEME EEST ORACLErsquoILE TASUTUD MAKSETE TAGASTAMINE JA DEFEKTSE RIISTVARA

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 17 hulgast 27

FOR THE DEFECTIVE HARDWARE ITEM OR (ii) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT HARDWARE-RELATED SERVICE OFFERINGS TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THESE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS WITH RESPECT TO THE ABOVE ITEMS INCLUDING ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ESEME EEST TASUTUD KASUTAMATA TEHNILISE TOE TASUDE ETTEMAKSU TAGASTAMINE VOtildeI (ii) DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE TAASOSUTAMINE VOtildeI KUI ORACLE EI SUUDA PUUDUST AumlRILISELT MOtildeISTLIKUL MOEL OLULISELT PARANDADA SIIS ON TEIL OtildeIGUS LOtildePETADA DEFEKTSED RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED JA NOtildeUDA ORACLErsquoILE TAGASI DEFEKTSETE RIISTVARAGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE EEST MAKSTUD TASUD SEADUSES LUBATUD MAumlAumlRAL ON KAumlESOLEVAD GARANTIID VAumlLISTAVAD JA EELNIMETATUD ESEMETELE EI KEHTI TEISI OTSESEID VOtildeI ISEENESESTMOtildeISTETAVAID GARANTIISID VOtildeI TINGIMUSI KAASA ARVATUD TURUKOtildeLBULIKKUSE JA KINDLA EESMAumlRGI SOBIVUSE GARANTIID VOtildeI TINGIMUSED

74 Replacement units for defective parts or Hardware Items replaced under the Oracle Hardware Warranty may be new or like new quality Such replacement units assume the warranty status of the Hardware into which they are installed and have no separate or independent warranty of any kind Title in all defective parts or Hardware Items shall transfer back to Oracle upon removal from the Hardware

74 Oraclersquoi Riistvara garantiist tulenevalt vaumlljastatud defektsete osade votildei Riistvara esemete asendusuumlksused votildeivad olla uued votildei nagu uued Asendatud osad kuuluvad selle Riistvara garantii alla kuhu need installeeritakse ning neil puudub eraldiseisev votildei sotildeltumatu garantii mistahes kujul Kotildeigi defektsete osade votildei Riistvara esemete omandiotildeigus laumlheb nende Riistvarast eemaldamisel tagasi Oraclersquoile

75 ORACLE DOES NOT WARRANT UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OPERATION OF THE HARDWARE OPERATING SYSTEM INTEGRATED SOFTWARE INTEGRATED SOFTWARE OPTIONS OR MEDIA

75 ORACLE EI GARANTEERI RIISTVARA OPERATSIOONISUumlSTEEMI INTEGREERITUD TARKVARA INTEGREERITUD VALIKULISE TARKVARA VOtildeI ANDMEKANDJATE KATKEMATUT VOtildeI VEATUT TOIMIMIST

76 No warranty will apply to any Hardware Operating System Integrated Software Integrated Software Options or media which has been

a modified altered or adapted without Oraclersquos written consent (including modification or removal of the OracleSun serial number tag on the Hardware)

b maltreated or used in a manner other than in accordance with the relevant documentation

c repaired by any third party in a manner which fails to meet Oraclersquos quality standards

d improperly installed by any party other than Oracle or an authorized Oracle certified installation partner

e used with equipment or software not covered by an Oracle warranty to the extent that the problems are attributable to such use

f relocated to the extent that problems are

76 Garantii ei rakendu Riistvarale Operatsioonisuumlsteemile Integreeritud tarkvarale Integreeritud valikulisele tarkvarale votildei andmekandjatele mida on

a modifitseeritud muudetud votildei kohandatud ilma Oraclersquoi kirjaliku notildeusolekuta (kaasa arvatud Riistvaral oleva OracleSun seerianumbri sildi modifitseerimine votildei eemaldamine)

b vaumlaumlrkasutatud votildei kasutatud moel mis pole vastavuses seonduva dokumentatsiooniga

c parandanud kolmas osapool moel mis pole vastavuses Oraclersquoi kvaliteedistandarditega

d ebaotildeigelt installeerinud mistahes teine osapool peale Oracleacutei votildei Oraclersquoi volitatud installeerimispartner

e kasutatud seadmetega votildei tarkvaraga mis ei kuulu Oraclersquoi garantii alla kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane kasutamine

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 18 hulgast 27

attributable to such relocation g used directly or indirectly in supporting

activities prohibited by US or other national export regulations

h used by parties appearing on the then-current US export exclusion list

i relocated to countries subject to US trade embargo or restrictions

j used remotely to facilitate any activities for parties or in the countries referenced in 76(h) and 76(i) above or

k purchased from any entity other than Oracle or an Oracle authorized reseller

f uumlmberpaigutatud kui probleemide potildehjuseks on saumlaumlrane uumlmberpaigutamine

g kasutatud otseselt votildei kaudselt Ameerika Uumlhendriikide votildei teiste riiklike ekspordimaumlaumlrustega keelatud tegevuste toetamiseks

h kasutanud vastaval ajahetkel kehtivas Ameerika Uumlhendriikide ekspordipiirangu nimekirjas maumlrgitud osapooled

i uumlmberpaigutatud riikidesse millele rakendub Ameerika Uumlhendriikide kaubandusembargo votildei ndashpiirang

j kasutatud kaudselt punktides 76(h) ja 76(i) viidatud isikute tegevuse votildeimaldamiseks votildei viidatud riikides votildei

k soetatud mistahes teiselt uumlksuselt kui Oracle votildei Oraclersquoi volitatud edasimuumluumlja

77 The Oracle Hardware Warranty does not apply to normal wear of the Hardware or media The Oracle Hardware Warranty is extended only to the original purchaser or original lessee of the Hardware and may be void in the event that title to the Hardware is transferred to a third party

77 Oraclersquoi Riistvara garantii ei kehti Riistvara votildei fuumluumlsilise andmekandja tavapaumlrasele kulumisele Oraclersquoi Riistvara garantii laieneb uumlksnes Riistvara algsele ostjale votildei algsele rentnikule ning votildeib kaotada kehtivuse Riistvara omandiotildeiguse uumllekandmisel kolmandale osapoolele

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Service Offerings (including technical support) related to the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options (b) licenses of the Operating System Integrated Software and Integrated Software Options ordered under this Schedule H and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

45-paumlevase kirjaliku etteteatamisajaga on Oracle`l otildeigus auditeerida Teie Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutust Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistliku abi osutama ja tagama ligipaumlaumlsu informatsioonile Eelnimetatud auditeerimine ei tohi segada ebamotildeistlikult Teie tavapaumlraseid aumlritoiminguid Te kohustute tasuma 30 paumleva jooksul paumlrast kirjalikku teatist kotildeik tasud mis tulenevad Teie litsentsiotildeigusi uumlletavast Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara kasutusest Tasumata jaumltmise korral on Oraclersquoil otildeigus lotildepetada (a) Operatsioonisuumlsteemiga Integreeritud tarkvaraga ja Integreeritud valikulise tarkvaraga seotud Teenusepakkumised (kaasa arvatud tehniline tugi) (b) vastavalt kaumlesolevale Lisale H ja seonduvatele lepingutele tellitud Operatsioonisuumlsteemi Integreeritud tarkvara ja Integreeritud valikulise tarkvara litsentsid javotildei (c) Potildehilepingu Te notildeustute et Oracle ei vastuta Teile seoses auditeerimisel osutatud koostoumloumlga tekkinud kulude eest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery Installation and Acceptance of 91 Riistvara tarne installeerimine ja

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 19 hulgast 27

Hardware vastuvotildetmine

911 You are responsible for installation of the Hardware unless You purchase installation services from Oracle for that Hardware

911 Te vastutate Riistvara installeerimise eest vaumllja arvatud juhul kui Te ostate Oraclersquoilt vastava Riistvara installeerimise teenused

912 Oracle will deliver the Hardware to the delivery address specified by You on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified on the order The applicable country specific Hardware shipping terms are located in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

912 Oracle tarnib Riistvara Teie poolt ostudokumendil maumlrgitud aadressile votildei tellimusel maumlrgitud asukohta kui Teie ostudokumendil puudub kohaletoimetamise aadress Konkreetsete riikide kohta kehtivad Riistvara tarnetingimused on kaumlttesaadavad Tellimis- ja tarneimisreeglitesmis on saadaval aadressil httporaclecomcontracts

913 Acceptance of the Hardware is deemed to occur on delivery

913 Riistvara vastuvotildetmine loetakse toimunuks kohaletoimetamisel

914 Oracle may make and invoice You for partial deliveries

914 Oracle votildeib teha teile osalisi tarneid ja esitada nende eest arveid

915 Oracle may make substitutions and modifications to the Hardware that do not cause a material adverse effect in overall Hardware performance

915 Oracle votildeib teha Riistvara juures tooteasendusi ja modifikatsioone mis ei oma olulist negatiivset motildeju Riistvara uumlldisele jotildeudlusele

916 Oracle will use its reasonable commercial efforts to deliver the Hardware within a timeframe that is consistent with Oraclersquos past practices regarding the amount and type of Hardware that You have ordered

916 Oracle teeb motildeistlikke aumlrilisi puumluumldlusi Riistvara tarnimiseks ajavahemiku vaumlltel mis vastab Oraclersquoi varasematele praktikatele sotildeltuvalt Teie poolt tellitud Riistvara kogusest ja tuumluumlbist

92 Transfer of Title 92 Omandiotildeiguse uumlleminek

Title to the Hardware will transfer upon delivery Riistvara omandiotildeigus laumlheb uumlle kaumlttetoimetamisel

93 Territory 93 Territoorium

The Hardware shall be installed in the countrycountries that You specify as the delivery location on Your purchasing document or when Your purchasing document does not indicate a ship to address the location specified in the order

Riistvara installeeritakse Teie poolt ostudokumendil kohaletoimetamise asukohana maumlrgitud riigisriikides votildei tellimusel maumlrgitud asukohas kui Teie ostudokumendil puudub tarneaadress

94 Pricing Invoicing and Payment Obligation 94 Hinnastamine arveldamine ja maksekohustus

941 You may change a Hardware order prior to shipment subject to the then current change order fee as established by Oracle from time to time The applicable change order fees and a

941 Teil on otildeigus Riistvara tellimust enne tarnet muuta vastavalt antud hetkel kehtivale Oraclersquoi poolt saumltestatud tellimuse muutmise tasule Kehtivad tellimuse muutmise tasud ja lubatud

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 20 hulgast 27

description of allowed changes are defined in the Order and Delivery Policies which may be accessed at httporaclecomcontracts

muudatuste kirjeldus on toodud bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo mida saab vaadata aadressil httporaclecomcontracts

942 In entering into payment obligations under an order You agree and acknowledge that You have not relied on the future availability of any Hardware Program or updates However (a) if You order technical support the preceding sentence does not relieve Oracle of its obligation to provide such technical support under the Master Agreement if and when available in accordance with Oraclersquos then current technical support policies and (b) the preceding sentence does not change the rights granted to You under an order and the Master Agreement

942 Tellimusest tulenevaid maksekohustusi votildettes annate Te notildeusoleku ja kinnitate et Te ei ole arvestanud mistahes Riistvara Programmi votildei uuenduste saadavusele tulevikus Aga (a) kui Te tellite tehnilise toe siis eelnev lause ei vabasta Oraclersquoit kohustusest pakkuda Potildehilepingust tulenevalt votildeimalusel tehnilist tuge vastavalt Oraclersquoi antud ajahetkel kehtivatele tehnilise toe reeglitele ja (b) eelnev lause ei muuda Teile tellimusega ja Potildehilepinguga antud otildeigusi

943 Hardware and Integrated Software Options fees are invoiced as of the respective Commencement Dates

943 Riistvara ja Integreeritud valikulise tarkvara tasude arveldamine toimub vastavast Jotildeustumiskuupaumlevast

944 Hardware-related Service Offering fees are invoiced in advance of the Hardware-related Service Offering performance specifically technical support fees are invoiced annually in advance The period of performance for all Hardware-related Service Offerings is effective upon the Commencement Date of the Hardware or upon the effective date of the order if shipment of Hardware is not required

944 Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste tasud arveldatakse enne Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamist ettemaksuarvetena konkreetsed tehnilise toe tasud arveldatakse iga aasta etteulatuvalt Kotildeigi Riistvaraga seotud Teenusepakkumiste osutamise periood algab Riistvara Jotildeustumiskuupaumlevast votildei tellimuse kehtivuse alguskuupaumlevast kui Riistvara tarne pole vajalik

945 In addition to the prices listed on the order Oracle will invoice You for any applicable freight charges or applicable taxes and You will be responsible for such charges and taxes notwithstanding any express or implied provision in the ldquoIncotermsrdquo referenced in the Order and Delivery Policies The Order and Delivery Policies may be accessed at httporaclecomcontracts

945 Lisaks loetletud hindadele esitab Oracle teile arve igasuguste kohaldatavate veotasude votildei maksude kohta ja niisuguste tasude ja maksude tasumine on teie kohustuseks hoolimata uumlhestki bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildetetesrdquo viidatud rahvusvahelise reeglistiku bdquoIncotermsrdquo selgesotildenalisest votildei eeldatavast saumlttest bdquoTellimis- ja tarnimispotildehimotildettedrdquo on kaumlttesaadavad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 21 hulgast 27

This Program Schedule (this ldquoSchedule P) is a Schedule to the General Terms to which this Schedule P is attached The General Terms and this Schedule P together withthe attached Schedule H are the Master Agreement This Schedule P shall coterminate with the General Terms

Kaumlesolev Lisa programmidele (bdquoLisa Pldquo) on Uumlldtingimuste lisa Uumlldtingimused ja kaumlesolev Lisa P moodustavad Potildehilepingu Kaumlesoleva Lisa P kehvitus lotildeppeb Uumlldtingimuste kehtivuse lotildeppedes

1 DEFINITIONS 1 DEFINITSIOONID

11 ldquoCommencement Daterdquo refers to the date of shipment of tangible media or the effective date of the order if shipment of tangible media is not required

11 ldquoJotildeustumiskuupaumlevrdquo viitab fuumluumlsiliste andmekandjate postituskuupaumlevale votildei tellimuse esitamise tegelikule kuupaumlevale kui materiaalsete andmekandjate saatmine pole notildeutud

12 Capitalized terms used but not defined in this

Schedule P have the meanings set forth in the General Terms

12 Lisas P kasutatud kuid mitte defineeritud tingimused omavad taumlhendust uumlldtingimuste motildettes

2 RIGHTS GRANTED 2 TAGATUD OtildeIGUSED 21 Upon Oraclersquos acceptance of Your order You have

the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual (unless otherwise specified in the order) limited right to use the Programs and receive any Program-related Service Offerings You ordered solely for Your internal business operations and subject to the terms of the Master Agreement including the definitions and rules set forth in the order and the Program Documentation If accepted Oracle will notify You and this notice will include a copy of Your Master Agreement

21 Teie tellimuse kinnitamisel Oraclersquoi poolt saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise (kui just tellimuses pole teisiti kokku lepitud) piiratud otildeiguse kasutada programme ja saada programmiga seotud teenusepakkumisi mille Te tellisite ainuuumlksi Teie enda aumlrisisesteks tegevusteks ning kohustute jaumlrgima raamlepingu tingimusi kaasaarvatud definitsioonid ja reeglid mis tellimuse ja programmi dokumentidega kaasas kaumlivad Tellimuse heakskiitmisel saadab Oracle teile vastava sisuga teate milles on teie raamlepingu eksemplar

22 Upon payment for Program-related Service Offerings

You have the non-exclusive non-assignable royalty free perpetual limited right to use for Your internal business operations anything developed by Oracle and delivered to You under this Schedule P (ldquodeliverablesrdquo) however certain deliverables may be subject to additional license terms provided in the order

22 Paumlrast programmidega seotud teenusepakkumiste eest tasumist saate Te kasutustasuta edasiandmatu alalise piiratud otildeiguse kasutada oma aumlrisiseste toimingute tegemiseks kotildeiki Oraclersquoi poolt vaumllja toumloumltatud ning Teile Lisa P kohaselt tarnitud vahendeid (bdquovahendidldquo) samas teatud vahenditele votildeivad kohalduda tellimuses sisalduvad lisalitsentsitingimused

23 You may allow Your agents and contractors

(including without limitation outsourcers) to use the Programs and deliverables for Your internal business operations and You are responsible for their compliance with the General Terms and this Schedule P in such use For Programs that are specifically designed to allow Your customers and suppliers to interact with You in the furtherance of Your internal

23 Te votildeite lubada oma esindajatel ja lepingulistel toumloumltajatel (ilma piiranguteta lisaks ka allhankijatel) kasutada programme ja vahendeid oma aumlrisiseste toimingute teostamiseks ning Te olete vastutav selle eest et nendepoolsed uumlldtingimusted ning kaumlesolev Lisa P oleksid vastavuses Programmide puhul mis on spetsiaalselt Teie ja Teie klientide vahelise aumlrialase suhtluse jaoks loodud on taoline kasutus

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 22 hulgast 27

business operations such use is allowed under the General Terms and this Schedule P

lubatud uumlldtingimuste aluses ning kaumlesoleva Lisa P motildeistes

24 You may make a sufficient number of copies of each

Program for Your licensed use and one copy of each Program media

24 Te votildeite teha litsentsitud kasutamiseks igast programmist vajaliku arvu koopiaid ning uumlhe koopia igast programmi andmekandjast

3 RESTRICTIONS 3 PIIRANGUD 31 The Programs may contain or require the use of third

party technology that is provided with the Programs Oracle may provide certain notices to You in Program Documentation readmes or notice files in connection with such third party technology Third party technology will be licensed to You either under the terms of the Master Agreement or if specified in the Program Documentation readmes or notice files under Separate Terms Your rights to use Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms are not restricted in any way by the Master Agreement However for clarity notwithstanding the existence of a notice third party technology that is not Separately Licensed Third Party Technology shall be deemed part of the Programs and is licensed to You under the terms of the Master Agreement

31 Programmid votildeivad sisaldada votildei vajada kolmandate osapoolte tehnoloogiat millega on programmid varustatud Oracle votildeib varustada Teid teatud teadetega programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei taoliste kolmandate osapoolte tehnoloogia infofailides Kolmandate osapoolte tehnoloogia litsentsitakse Teile kas raamlepinguga votildei kui on taumlpsustatud programmi dokumentides bdquoloe mindldquo failides votildei infofailides eritingimuste alusel Teie otildeigusi kasutada eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel ei ole raamlepinguga kuidagi piiratud Samas selgituseks hoolimata teate olemasolust kolmanda osapoole tehnoloogia mis ei ole eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogia loetakse programmide alla kuuluvaks ning litsentsitakse teile raamlepingu tingimustel

If You are permitted under an order to distribute the Programs You must include with the distribution all such notices and any associated source code for Separately Licensed Third Party Technology as specified in the form and to the extent such source code is provided by Oracle and You must distribute Separately Licensed Third Party Technology under Separate Terms (in the form and to the extent Separate Terms are provided by Oracle) Notwithstanding the foregoing Your rights to the Programs are solely limited to the rights granted in Your order

Kui Teil on lubatud tellimuse potildehjal programme levitada peate Te levitamise juures edasi andma kotildeik taolised teated ja kotildeik eraldi litsentsitakse kolmandate osapoolte tehnoloogiaga seotud laumlhtekoodid samas formaadis ning ulatuses nagu Oraclersquoi poolt on Teile antud ja Te peate levitama eraldi litsentsitud kolmandate osapoolte tehnoloogiat eritingimuste alusel (samas formaadis ning ulatuses nagu Oracle Teile edasi andis) Hoolimata eelmainitust on Teie otildeigused programmidele on piiratud ainult nendele otildeigustele mis on Teie tellimuses lubatud

32 You may not

a remove or modify any Program markings or any notice of Oraclersquos or its licensorsrsquo proprietary rights

b make the Programs or materials resulting from the Service Offerings available in any manner to any third party for use in the third partyrsquos business operations (unless such access is expressly permitted for the specific Program license or materials from the Service Offerings you have acquired)

c cause or permit reverse engineering (unless required by law for interoperability) disassembly or decompilation of the Programs (the foregoing prohibition includes but is not limited to review of data structures or similar materials produced by Programs)

32 Te ei tohi

a eemaldada ega modifitseerida uumlhtegi programmi markeeringut ega uumlhtegi Oraclersquoi teadet votildei litsentsiandja omandiotildeigust

b teha programme votildei teenusepakkumisest tulenevaid materjale kaumlttesaadavaks kolmandale isikule kasutamiseks kolmanda isiku aumlritegevuses (vaumllja arvatud kui selline juurdepaumlaumls on eraldi lubatud kindla programmi litsentsi votildei teenusepakkumisest tulenevate materjalide juures)

c potildehjustada votildei lubada poumloumlrdprojekteerimist (vaumllja arvatud juhul kui seadus notildeuab koostalitlust) demonteerimist votildei programmide dekompileerimist (eelmainitud keeld sisaldab aga ei ole piiratud andmestruktuuride votildei sarnaste programmi poolt loodud materjalide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 23 hulgast 27

d disclose results of any Program benchmark tests without Oraclersquos prior written consent

laumlbivaatuseks) d avalikustada programmi votilderdlusaluse teste ilma

Oraclersquoi eelneva kirjaliku notildeusolekuta 33 The prohibition on the assignment or transfer of the

Programs or any interest in them under section 15 of the General Terms shall apply to all Programs licensed under this Schedule P except to the extent that such prohibition is rendered unenforceable under applicable law

33 Programmi loovutamise votildei uumlleandmise keeld votildei muu huvi nende vastu kehtib uumlldtingimuste lotildeigu 15 kohaselt kotildeigile programmidele mis on kaumlesoleva Lisa P alusel litsentsitud vaumllja arvatud selles ulatuses kui selline keeld on kohaldamatu kehtivate seaduste totildettu

4 TRIAL PROGRAMS 4 PROOVIPROGRAMMID

You may order trial Programs or Oracle may include additional Programs with Your order which You may use for trial non-production purposes only You may not use the trial Programs to provide or attend third party training on the content andor functionality of the Programs You have 30 days from the Commencement Date to evaluate these Programs To use any of these Programs after the 30 day trial period You must obtain a license for such Programs from Oracle or an authorized reseller If You decide not to obtain a license for any Program after the 30 day trial period You will cease using and promptly delete any such Programs from Your computer systems Programs licensed for trial purposes are provided ldquoas isrdquo and Oracle does not provide technical support or offer any warranties for these Programs

Te votildeite tellida prooviprogramme votildei Oracle votildeib kaasa arvata Teie tellimusele lisaprogramme mida Te votildeite kasutada katsetuseks aga mitte aumlrilisel otstarbel Te ei votildei kasutada prooviprogramme et varustada votildei osaleda kolmanda osapoole programmi sisu javotildei funktsionaalsuse teemalisel koolitusel Programme on aega hinnata 30 paumleva alates tarnekuupaumlevast Nimetatud programmide kasutamiseks paumlrast 30-paumlevast katseperioodi peate te hankima litsentsi nende programmide jaoks kas Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Kui Te otsustate mitte hankida litsentsi uumlhelegi programmile 30-paumlevase katseaja lotildeppedes peate Te lotildepetama iga sellise programmi kasutamise ning kustutama need oma arvutist Proovimiseks motildeeldud programmid antakse n-ouml olemasoleval kujul ja Oracle ei paku neile tehnilist tuge ega anna neile garantiisid

5 TECHNICAL SUPPORT 5 TEHNILINE TUGI 51 For purposes of an order technical support consists

of Oraclersquos annual technical support services You may have ordered from Oracle or an authorized reseller for the Programs If ordered annual technical support (including first year and all subsequent years) is provided under Oraclersquos technical support policies in effect at the time the technical support services are provided You agree to cooperate with Oracle and provide the access resources materials personnel information and consents that Oracle may require in order to perform the technical support services The technical support policies are incorporated in this Schedule P and are subject to change at Oraclersquos discretion however Oracle policy changes will not result in a material reduction in the level of technical support services provided for supported Programs during the period for which fees for technical support have been paid You should review the policies prior to entering into the order for the applicable technical support services You may access the current version of the technical support policies at httporaclecomcontracts

51 Tellimuse eesmaumlrkide jaoks koosneb Oraclersquoi tehniline tugi iga-aastasest tehnilise toe teenusest mida Te votildeite olla programmide jaoks tellinud Oraclersquolt votildei volitatud edasimuumluumljalt Tellimisel pakutakse iga-aastast tehnilist tuge (sh esimesel aastal ja kotildeikidel jaumlrgnevatel aastatel) teenuse osutamise ajal kehtivate Oraclersquoi tehnilise toe reeglite kohaselt Te notildeustute tegema koostoumloumld Oraclersquoga ning kindlustama juurdepaumlaumlsu ressursid materjalid isikkoosseisu informatsiooni ning notildeusoleku mida Oracle notildeuab et teostada tehnilise toe teenuseid Tehnilise toe eeskirjad sisalduvad kaumlesolevas Lisas P ning Oracle votildeib neid oma otsusel muuta Samas Oraclersquoi eeskirjade muutumine ei too endaga kaasa programmidele tellitud tehnilise toe teenuste vaumlhenemist ajal mil tehnilise toe tasud on makstud Enne teenuse tellimisdokumendi vormistamist tuleks tutvuda reeglitega Kehtivad tehnilise toe reeglid asuvad aadressil httporaclecomcontracts

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 24 hulgast 27

52 Technical support is effective upon the

Commencement Date unless otherwise stated in Your order If Your order was placed through the Oracle Store the effective date is the date Your order was accepted by Oracle

52 Tehniline tugi on kehtiv alates jotildeustumiskuupaumlevast kui ei ole tellimuses notildeutud teisiti Kui Teie tellimus esitati Oraclersquoi poe kaudu on kehtivuse alguseks kuupaumlev mil Oracle tellimuse vastu votildettis

53 Software Update License amp Support (or any

successor technical support offering to Software Update License amp Support ldquoSULSrdquo) acquired with Your order may be renewed annually and if You renew SULS for the same number of licenses for the same Programs for the first and second renewal years the fee for SULS will not increase by more than 5 over the prior yearrsquos fees If Your order is fulfilled by an authorized reseller the fee for SULS for the first renewal year will be the price quoted to You by Your authorized reseller the fee for SULS for the second renewal year will not increase by more 5 over the prior years fees

53 Teie tellimuse alusel omandatud Software Update Licence amp Support (votildei mis tahes jaumlrgnev tehnilise toe pakkumine edaspidi bdquoSULSldquo) on igal aastal uuendatav ja juhul kui te uuendate SULS-i sama arvu litsentside jaoks samades programmides ei suurene esimese ja teise aasta SULS-i uuendamise tasu rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest Kui teie Tellimus oli tehtud autoriseeritud edasimuumluumlja kaudu siis on SULS tasu aluseks esimesel uuendamise aastal Teie volitatud edasimuumluumlja poolt teile kehtestatud hind SULS tasu teise aasta uuenduse eest ei totildesteta rohkem kui 5 eelmise aasta tasudest

54 If You decide to purchase technical support for any

Program license within a license set You are required to purchase technical support at the same level for all licenses within that license set You may desupport a subset of licenses in a license set only if You agree to terminate that subset of licenses The technical support fees for the remaining licenses will be priced in accordance with the technical support policies in effect at the time of termination Oraclersquos license set definition is available in the current technical support policies If You decide not to purchase technical support You may not update any unsupported Program licenses with new versions of the Program

54 Kui Te otsustate osta tehnilist tuge ainult motildenele programmi litsentsile kogu komplektist olete Te kohustatud ostma tehnilist tuge samal tasemel kotildeigile litsentsidele antud litsentside komplektis Te votildeite tuumlhistada osade litsentside tehnilise toe ainult siis kui Te notildeustute lotildepetama selle litsentsgrupi kasutamise Allesjaumlaumlvate litsentside tasud kujunevad tellimuse tuumlhistamise ajal kehtivate tehnilise toe reeglite alusel Oraclersquoi litsentsikomplekti motildeiste on saumltestatud kehtivates tehnilise toe eeskirjades Kui otsustate tehnilist tuge mitte tellida ei tohi te ilma toeta programmilitsentse programmi uute redaktsioonidega uuendada

6 PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS 6 PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISED

In addition to technical support You may order a limited number of Program-related Service Offerings under this Schedule P as listed in the Program-Related Service Offerings document which is at httporaclecomcontracts You agree to provide Oracle with all information access and full good faith cooperation reasonably necessary to enable Oracle to deliver these Service Offerings and You will perform the actions identified in the order as Your responsibility If while performing these Service Offerings Oracle requires access to another vendorrsquos products that are part of Your system You will be responsible for acquiring all such products and the appropriate license rights necessary for Oracle to access such products on Your behalf Service Offerings provided may be related to Your license to use Programs owned or distributed by Oracle which You acquire under a separate order The agreement referenced in that order shall govern Your use of such Programs

Lisaks tehnilisele toele votildeite Te tellida piiratud arvul programmiga seotud teenusepakkumisi kaumlesoleva Lisa P alusel ning vastavuses programmiga seotud teenusepakkumiste dokumendis vaumlljatooduga mis asub httporaclecomcontracts Te notildeustute pakkuma Oraclersquole kogu informatsiooni ligipaumlaumlsu ning heas usus koostoumloumld mis on motildeistlikult vajalik et votildeimaldada Oraclersquol edastada need teenusepakkumised ning Te viite laumlbi need toimingud oma vastutusel Kui nende teenusepakkumise toimingute laumlbiviimise ajal vajab Oracle ligipaumlaumlsu motildene muu tarnija toodetele mis Teie suumlsteemi osaks on vastutate Te kotildeigi Oraclersquole vajalike taoliste toodete ja vastavate litsentside hankimise eest et neile Teie nimel ligi paumlaumlseda Pakutavad teenusepakkumised votildeivad olla seotud Teie nende programmide mis on Oraclersquoi omad votildei Oraclersquoi poolt levitatud kasutamise litsentsiga mille Te omandate eraldi tellimuse alusel Tellimusel viidatatud kokkulepe kirjeldab Teie taoliste programmide

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 25 hulgast 27

kasutamist 7 WARRANTIES DISCLAIMERS AND EXCLUSIVE

REMEDIES 7 GARANTIID LOOBUMISKLAUSLID JA

EKSKLUSIIVSED MEETMED 71 Oracle warrants that a Program licensed to You will

operate in all material respects as described in the applicable Program Documentation for a period of one year after delivery (ie via physical shipment or electronic download) You must notify Oracle of any Program warranty deficiency within one year after delivery Oracle also warrants that technical support services and Program-related Service Offerings (as referenced in section 6 above) ordered and provided under this Schedule P will be provided in a professional manner consistent with industry standards You must notify Oracle of any technical support service or Program-related Service Offerings warranty deficiencies within 90 days from performance of the deficient technical support service or Program-related Service Offerings

71 Oracle garanteerib et Teile litsentsitud programm toumloumltab kotildeigis tingimustes mida kirjeldatakse programmi dokumentatsioonis vaumlhemalt uumlhe aasta vaumlltel paumlrast tarnimist (st kas fuumluumlsilist saatmist votildei elektroonilist allalaadimist) Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit programmi kotildeigist garantii alla kuuluvatest puudustest uumlhe aasta jooksul paumlrast tarnet Lisaks garanteerib Oracle et tellitud ja Lisa P alusel pakutavaid tehnilise toe teenuseid ja programmiga seotud teenusepakkumisi (nagu mainitud uumlleval lotildeigus 6) pakutakse professionaalselt ning kooskotildelas toumloumlstusharus kehtivate standarditega Te olete kohustatud teavitama Oraclersquoit kotildeigist tehnilise toe teenuste votildei programmiga seotud teenusepakkumiste garantii puudustest 90 paumleva jooksul puuduliku tehnilise toe teenuse votildei programmiga seotud teenusepakkumise osutamisest alates

72 ORACLE DOES NOT GUARANTEE THAT THE

PROGRAMS WILL PERFORM ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR THAT ORACLE WILL CORRECT ALL PROGRAM ERRORS

72 ORACLE EI GARANTEERI ET PROGRAMMID TOumlOumlTAVAD VEAVABALT VOtildeI KATKESTUSTETA VOtildeI ET ORACLE PARANDAB KOtildeIK PROGRAMMI VEAD

73 FOR ANY BREACH OF THE ABOVE

WARRANTIES YOUR EXCLUSIVE REMEDY AND ORACLErsquoS ENTIRE LIABILITY SHALL BE (A) THE CORRECTION OF PROGRAM ERRORS THAT CAUSE BREACH OF THE WARRANTY OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE ERRORS OF THE APPLICABLE PROGRAM LICENSE IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END YOUR PROGRAM LICENSE AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE PROGRAM LICENSE AND ANY UNUSED PREPAID TECHNICAL SUPPORT FEES YOU HAVE PAID FOR THE PROGRAM LICENSE OR (B) THE REPERFORMANCE OF THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS OR IF ORACLE CANNOT SUBSTANTIALLY CORRECT THE DEFICIENCY IN A COMMERCIALLY REASONABLE MANNER YOU MAY END THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS AND RECOVER THE FEES YOU PAID TO ORACLE FOR THE DEFICIENT PROGRAM-RELATED SERVICE OFFERINGS

73 UumlLALTOODUD GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISE KORRAL ON TEIEPOOLSED OtildeIGUSKAITSEABINOtildeUD JA ORACLErsquoI KOHUSTUSED ALLJAumlRGNEVAD (A) PROGRAMMI SELLISTE VIGADE PARANDAMINE MIS POtildeHJUSTAVAD GARANTII RIKKUMISE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE VASTAVA PROGRAMMI LITSENTSI VIGU MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA OMA PROGRAMMI LITSENTSI NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLELE PROGRAMMI LITSENTSI EEST MAKSITE NING KOtildeIK KASUTAMATA PROGRAMMI LITSENTSI JAOKS ETTEMAKSTUD TEHNILISE TOE TASUD VOtildeI (B) PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISTE UUESTIPAKKUMINE VOtildeI KUI ORACLE EI OLE SUUTELINE PUUDUSI MAJANDUSLIKULT POtildeHJENDATUD VIISIL PARANDAMA VOtildeITE TE LOtildePETADA PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE NING SAADA TAGASI TASUD MIS TE ORACLErsquoLE PUUDULIKU PROGRAMMIGA SEOTUD TEENUSEPAKKUMISE EEST MAKSITE

74 TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW THIS

WARRANTY IS EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

74 SEADUSTEGA ETTENAumlHTUD ULATUSES ON SEE GARANTII EKSKLUSIIVNE NING MUID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID EGA TINGIMUSI SEALHULGAS ERIOTSTARBELISI KASULIKKUSE JA VASTAVUSE GARANTIISID EGA TINGIMUSI EI EKSISTEERI

Support_Online_OMA for Support Renewals_v082813 Lehekuumllg 26 hulgast 27

8 AUDIT 8 AUDITEERIMINE

Upon 45 days written notice Oracle may audit Your use of the Programs You agree to cooperate with Oraclersquos audit and provide reasonable assistance and access to information Any such audit shall not unreasonably interfere with Your normal business operations You agree to pay within 30 days of written notification any fees applicable to Your use of the Programs in excess of Your license rights If You do not pay Oracle can end (a) Program-related Service Offerings (including technical support) (b) Program licenses ordered under this Schedule P and related agreements andor (c) the Master Agreement You agree that Oracle shall not be responsible for any of Your costs incurred in cooperating with the audit

Oraclersquoil on otildeigus auditeerida programmide kasutamist 45-paumlevase etteteatamisajaga Te kohustute Oraclersquoi auditile kaasa aitama motildeistlikku abi osutama ja teabele juurdepaumlaumlsu tagama Oraclersquoi audit ei tohi ebamotildeistlikult segada teie tavapaumlrast aumlritegevust Te kohustute 30 paumleva jooksul kirjaliku teate saamisest maksma kotildeik Teie litsentsi otildeigusi uumlletavate programmide kasutamisega seotud rakenduvad tasud Tasumata jaumltmisel votildeib Oracle lotildepetada (a) programmiga seotud teenusepakkumised (kaasa arvatud tehnilise toe) (b) Lisa P seonduvate kokkulepete javotildei raamlepingu alusel tellitud programmi litsentsid Te notildeustute sellega et Oracle ei vastuta Teie kulutuste eest mis on tekkinudauditile kaasaaitamisest

9 ORDER LOGISTICS 9 TELLIMUSE LOGISTIKA

91 Delivery and Installation 91 Tarne ja paigaldus 911 You are responsible for installation of the Programs

unless the Programs have been pre-installed by Oracle on the Hardware You are purchasing under the order or unless You purchase installation services from Oracle for those Programs

911 Te vastutate programmide paigalduse eest vaumllja arvatud juhul kui programmid on Oraclersquoi poolt eelnevalt Teie poolt tellimuse alusel ostetavale riistvarale paigaldatud votildei kui Te tellite nende programmide jaoks Oraclersquolt ka paigaldusteenuse

912 Oracle has made available to You for electronic

download at the electronic delivery web site located at the following Internet URL httpedeliveryoraclecom the Programs listed in the Programs and Program Support Service Offerings section of the applicable order Through the Internet URL You can access and electronically download to Your location the latest production release as of the effective date of the applicable order of the software and related Program Documentation for each Program listed Provided that You have continuously maintained technical support for the listed Programs You may continue to download the Programs and related Program Documentation Please be advised that not all Programs are available on all hardwareoperating system combinations For the most recent Program availability please check the electronic delivery web site specified above You acknowledge that Oracle is under no further delivery obligation with respect to Programs under the applicable order electronic download or otherwise

912 Vastavas lotildeigus tellimuslehel loetletud programmid ning programmi toe teenusepakkumised on Oracle teinud Teile kaumlttesaadavaks elektrooniliselt e