ODLUKU O KOMUNALNOM REDU - red/odluka_o... govornice, nadstreإ،nice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ODLUKU O KOMUNALNOM REDU - red/odluka_o... govornice, nadstreإ،nice za sklanjanje ljudi u javnom...

 • Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 – 114/01), članka 7. stavka 3. Zakona o prekršajima (“Narodne novine”, br. 88/02) i članka 37. Statuta Općine Vodnjan (“Službene novine Općine Vodnjan”, br. 04/02 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vodnjan, na sjednici održanoj 10.07.2003. godine, donosi

  ODLUKU O KOMUNALNOM REDU

  I. OPĆE ODREDBE Članak 1.

  Ovom Odlukom određuje se uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe.

  Članak 2. Javne površine u smislu ove Odluke su sve površine koje su neovisno o vlasničkom

  statusu, namijenjene za korištenje neodređenom broju osoba. Kao javne površine iz prethodnog stavka pobliže se naznačuju:

  1. prometne površine: ulice i trgovi u naselju, ceste u naselju, ceste koje povezuju naselja, parkirališta, okretišta, stajališta za vozila javnog prijevoza i taxi vozila, pješačke staze i zone, javna stubišta, mostovi i slično,

  2. zelene površine: gradski parkovi, drvoredi, zelene pasice, otoci, skupine i pojedinačna stabla, dječja igrališta, šetališta, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja,

  3. gradske šume i zaštitno zelenilo, 4. zaštićeni objekti prirode, 5. kolodvori, otvorene tržnice, kupališta i slični prostori.

  II. UREĐENJE NASELJA

  Članak 3. Pod uređenjem naselja razumijeva se uređenje i održavanje urednim svih nekretnina na

  području Grada Vodnjana (u nastavku teksta: Grad). Naselje se uređuje i održava urednim sukladno dokumentima prostornog uređenja i

  odredbama ove Odluke. Pod uređenjem naselja razumijeva se i postavljanje urbane opreme.

  Članak 4. Na području Grada postavljanje urbane opreme vrši se temeljem planova urbane opreme,

  koje donosi Gradsko poglavarstvo na prijedlog nadležnog upravnog tijela. Planovima iz stavka 1. ovoga članka se utvrđuju smjernice pri oblikovanju, raspored, i

  način postavljanja urbane opreme i uređaja i to kroz podjelu grada u više logičkih cjelina i poteza za koje će se posebno predvidjeti odgovarajuća i sva potrebna urbana oprema, težeći pri tom stilskoj prepoznatljivosti gradskog prostora kao cjeline.

 • - 2 -

  Do donošenja Planova iz stavka 1. ovoga članka oblikovanje pojedinih elemenata urbane opreme određivati će nadležno upravno tijelo a temeljem pojedinačnih dokumentiranih prijedloga.

  Vlasnici urbane opreme i uređaja, odnosno ovlaštene pravne ili fizičke osobe kojima je ista data na upravljanje, korištenje, u zakup i dr. moraju iste održavati u urednom i ispravnom stanju.

  Članak 5. Pod urbanom opremom u smislu ove Odluke smatraju se komunalni objekti i uređaji u

  općoj uporabi, kiosci, pokretne naprave, oprema za povećanje sigurnosti prometa, putokazi, panoi, transparenti, plakati, oglasne ploče, izložbeni ormarići, svjetleće i druge reklame, tende i druga oprema, te uređaji kao što su klima uređaji, antene, kamere i slično.

  Urbana oprema može se postavljati samo na način da svojim položajem i smještajem što bolje udovolji svrsi i namjeni za koju se postavlja i to na lokacijama - na kojima svojom postavom ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, - ne spriječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina, - ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture, - ne smanjuje preglednost (zaklanjaju vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, smanjuju trokut

  preglednosti i sl.), - ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora, - ne utječu negativno na građevine i ambijente kulturne baštine, - ne utječu negativno na zelene površine, - ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja.

  Urbana oprema na kojoj se odnosno iz koje se prodaju namirnice može se postavljati na mjestima za koje sukladno posebnim propisima izda odobrenje nadležna inspekcija.

  Članak 6. Za postavljanje urbane opreme iz članka 5. ove Odluke na građevine u Gradu, potrebno

  je ishodovati rješenje nadležnog upravnog tijela. Postavljanje urbane opreme iz članka 5. ove Odluke na javim površinama u vlasništvu

  Grada odobrava se ugovorom o davanju u zakup ili uporabu. Ugovori o zakupu sklapaju se nakon provedenog postupka javnog natječaja. Naknada za zauzimanje javnih površina u vlasništvu Grada utvrditi će se odlukom

  Gradskog poglavarstva Grada Vodnjana. Gradsko poglavarstvo može u izuzetnim slučajevima bez provođenja postupka javnog

  natječaja, odlukom odobriti postavljanje urbane opreme iz članka 5. ove Odluke na nekretninama u vlasništvu Grada.

  Odlukom iz stavka 5. ovog članka može se utvrditi uporaba nekretnine radi postavljanja navedenih objekata, na rok od najviše godinu dana.

  Ugovori o uporabi sklapaju se sa nadležnim upravnim tijelom.

  Članak 7. Postavljanje urbane opreme iz članka 5. ove Odluke na nekretnine u vlasništvu pravnih ili

  fizičkih osoba, ili su im date na korištenje temeljem valjanog pravnog posla, dozvoljeno je temeljem rješenja nadležnog upravnog tijela.

 • - 3 -

  Zahtjevu za izdavanje rješenja je, uz uvjete propisane ovom Odlukom i drugim propisima, potrebno priložiti dokaz o pravu vlasništva ili korištenja. Dokazom o pravu korištenja smatra se i suglasnost vlasnika.

  Postupak natječaja

  Članak 8. Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda ili usmenim nadmetanjem. Prikupljanje pisanih ponuda je postupak natječaja u kojemu ponuditelji svoje ponude

  dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenim omotnicama. Usmeno nadmetanje je postupak natječaja u kojemu se ponuditelji usmeno nadmeću u

  visini ponude.

  Članak 9. Odluku o raspisivanju natječaja donosi Gradsko poglavarstvo na prijedlog nadležnog

  upravnog tijela. Temeljem odluke iz prethodnog stavka nadležno upravno tijelo raspisuje natječaj koji se

  objavljuje na oglasnoj ploči, te u pravilu, u dnevnom tisku. Oglas o raspisivanju natječaja mora sadržavati:

  1. oznaku nekretnine koja se daje u zakup (katastarska čestica, katastarska općina, površina, mjesto gdje se nekretnina nalazi, te ostale podatke bitne za pobližu oznaku)

  2. vrstu opreme koja se može postaviti 3. postojanje prvenstvenog prava za uzimanje u zakup 4. početni iznos zakupnine 5. vrijeme trajanja zakupa 6. iznos jamčevine, rok i način njezina plaćanja 7. rok, način i mjesto dostave ponude (kod pisanih ponuda) ili prijave (kod usmenog

  nadmetanja) 8. mjesto i vrijeme otvaranja pisanih ponuda ili usmenog nadmetanja 9. rok za sklapanje ugovora o zakupu 10. rok i način plaćanja ugovorene zakupnine

  Potpuni sadržaj oglasa o raspisivanju natječaja s elementima iz prethodnog stavka, utvrđuje se prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja, te čini sastavni dio odluke.

  Članak 10. Prvenstveno pravo za uzimanje u zakup imaju:

  - vlasnici ili korisnici poslovnih prostora kada postavljanje opreme služi za obavljanje djelatnosti u tim prostorima,

  - zakupci površina za koje se natječu, a drže te površine u zakupu ili u uporabi temeljem ugovora sklopljenih s Gradom najmanje 6 mjeseci prije raspisivanja natječaja.

  Osobe koje žele ostvariti prvenstveno pravo dužne su sudjelovati u postupku natječaja.

  Članak 11. Postupak natječaja i utvrđivanja ponuditelja s najpovoljnijom ponudom, odnosno osobe s

  prvenstvenim pravom, provodi i utvrđuje Komisija za provedbu natječaja. Komisiju čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici, a imenuje ih Gradsko

  poglavarstvo, na vrijeme od dvije godine.

 • - 4 -

  Članak 12. Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta, odnosno boravišta ili sjedišta

  2. oznaku nekretnine koja je predmet ponude 3. ponuđeni iznos zakupnine.

  Uz pisanu ponudu moraju se priložiti: 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji domaće pravne osobe 2. dokaz o dopuštenju obavljanja odgovarajuće djelatnosti na području Republike

  Hrvatske za strane fizičke i pravne osobe 3. dokaz o uplaćenoj jamčevini 4. ovlaštenje, odnosno punomoć za zastupanje; 5. dokaz o postojanju prvenstvenog prava.

  Članak 13. Otvaranje i razmatranje prispjelih pisanih ponuda provodi Komisija za provedbu

  natječaja na mjestu i u vrijeme određenih objavljenim natječajem, na način da uvodno utvrdi koliko je pisanih ponuda zaprimljeno i koji su ponuditelji nazočni.

  O tijeku sjednice Komisije vodi se zapisnik. Po okončanju sjednice zapisnik potpisuju nazočni članovi Komisije i zapisničar, a

  ovjeravaju dva ovjerovitelja zapisnika koje između sebe izaberu nazočni ponuditelji. Nakon otvaranja svake omotnice Komisija upoznaje nazočne ponuditelje s sadržajem

  ponude. Zakašnjele i nepotpune ponude Komisija neće uzeti u raspravljanje već će odmah

  zapisnički utvrditi njihovu nevaljanost i donijeti odluku o njihovu odbacivanju. Valjane ponude Komisija razmatra usporedbom ponuđenih zakupnina, te zapisnički

  utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom. Ako je za iste nekretnine prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda raznih ponuditelja

  koje su istovjetne glede ponuđene visine zakupne, Komisija će usmenim nadmetanjem između takvih ponudi