Click here to load reader

ODBORNÝ METODICKÝ SEMINÁŘ PRO PSYCHOLOGY, GŘVS

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ODBORNÝ METODICKÝ SEMINÁŘ PRO PSYCHOLOGY, GŘVS

NEVYJÁDENÝ ZÁRMUTEKSEBEVRADA A JINÁ NEOEKÁVANÁ ÚMRTÍ VE VZENÍ
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
ODBORNÝ METODICKÝ SEMINÁ PRO PSYCHOLOGY, GVS R, 28.05.2015
vytsuje, popírá nebo pechází
a umírání ve spolenosti
O SMRTI A UMÍRÁNÍ
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
V KONTEXTU SOUASNÉ SPOLENOSTI
Grief Counseling, Grief Therapy
profesionální podpory v procesu truchlení
kvalifikace Poradce pro pozstalé (MMR, 2012)
monost zvýšení kvalifikace pracovník v pomáhajících
profesích
PORADENSTVÍ PRO POZSTALÉ
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
reakce na ztrátu
truchlení (pirozená smrt x nepirozená smrt)
komplikovaný x nekomplikovaný zármutek
ZTRÁTA BLÍZKÉHO LOVKA
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
ZÁRMUTEK A PROÍVÁNÍ POZSTALÝCH
„Truchlení je proces, kterým se odpoutáváme od lovka, jeho jsme ztratili,
a který nás opt pivádí k tomu, abychom ili svj vlastní ivot.“
(Kastová, 2015)
2. proít zármutek
4. peinvestovat city
(citov se odpoutat od zemelého a investovat city do jiného vztahu)
PROCES TRUCHLENÍ
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
kamenem pro truchlení pozstalých
absolutnímu zoufalství
nejblišího okolí
POHEBNÍ RITUÁLY
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
úmrtí blízkého lovka vzn v prbhu VTOS
úmrtí vznné osoby (klienta)
rodina, která pijde v prbhu VTOS o blízkého
mé vlastní ztráty, píp. kolegy
konfrontace se smrtí jako cesta k prohloubení motivace
ke zmn chování
O SMRTI A UMÍRÁNÍ
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
V KONTEXTU VZESTVÍ
jedince extrémn obtíné a stresující z dvodu
omezených kontakt, separace od rodiny a pátel
nevyjádený zármutek me vést k nevhodnému
chování vzn (agresi), sniuje efektivitu zacházení
pilotní projekt GRIEF ON THE ‘INSIDE’
(Cruse Bereavement Care a Northern Ireland Prison Service)
pomáhá sniovat beznadj, pocity viny a hnvu +
podporuje osobnostní rst uvznného pozstalého
KDY VZNI NKDO ZEME
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
ÚMRTÍ BLÍZKÉHO LOVKA V PRBHU VTOS
vyjadujte se jasn a vcn
vyjádete upímnou soustrast
pedávejte stejné informace v rámci pracovního týmu
akceptujte opakující se dotazy, normalizujte reakce
seznamte pozstalého vzn s dalším postupem a nabídnte kontakt
na dostupnou psychologickou/duchovní podporu
KDY VZNI NKDO ZEME
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
ÚMRTÍ BLÍZKÉHO LOVKA V PRBHU VTOS
proíváme autenticky také ztrátu klienta
dopady na pomáhajícího pracovníka
(osobní x profesní rovina)
co pomáhá krizovou situaci zvládnout?
ÚMRTÍ KLIENTA (VZN)
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
nepovolený zármutek zaívá lovk, je utrpl ztrátu,
která není nebo neme být spoleensky uznána,
veejn oplakávána a spoleností podporována
Lazare (1979):
NEPOVOLENÝ ZÁRMUTEK
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
OKOLÍM NEUZNANÝ ZÁRMUTEK
akt s následkem smrti, který je zpsoben sebou samým s
vdomým úmyslem zemít (Koutek, Kocourková, 2003).
sebevrada v obecné populaci (nejastjší píiny
sebevrad)
SEBEVRADA
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
astjší ne v bné populaci a pedstavují nejastjší
píinu smrti pro vazebn stíhané pachatele T
astjší je sebevrada u pachatel závaných
trestných in
úmrtí blízkého lovka atd.
SEBEVRADY VE VZENÍ
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
potu úmrtí ve vzení. 1/3 sebevrad byla spáchána „na samotce“.
V Itálii (2002 - 2012) 56 % úmrtí ve vzení tvoili sebevrady, 20 %
nemoc, 19 % nejasné okolnosti, 3 % pedávkování a 1 % vrady.
V Americe je to 36 – 48 dokonaných sebevrad na 100 000 vz.
Sebevrady tvoí 29 % všech úmrtí ve vzení. Malé vznice (<50)
mají vyšší zastoupení dokonaných sebevrad oproti tm velkým.
V R se bhem let 1999 – 2009 pohybovala ísla dokonaných
sebevrad vznných osob v rozmezí 5 – 16 ron. Pokus o
sebevradu bylo evidováno v prmru šestkrát tolik.
SEBEVRADY VE VZENÍ
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
STATISTICKÝ PEHLED
National Study of Jail Suicide: 20 Years Later (2010)
Piblin ¼ obtí sebevrad ve vzení uskutení svj in do 24 hod. od uvznní.
Sebevrada se adí na tetí místo nejastjších píin úmrtí ve vznicích (po
pirozených píinách a HIV/AIDS).
I kdy peváná ást vznic, na jejich pd došlo k sebevrad, mla písemn
zpracované smrnice pro prevenci sebevraedného chování svých chovanc,
komplexnost programu byla sporná.
procesem, protoe vzni se mohou stát sebevraednými kdykoliv bhem pobytu.
Rzná vysoce zátová období jsou spojena s vyšším rizikem výskytu
sebevraedného chování (nap. blíící se datum soudního jednání, po telefonu
nebo návštv blízkého atd.).
Afroameriané tvoí ve vznicích tém stejné procento jako bloši, pesto
pedstavují mnohem niší procento z celkového potu obtí sebevrad ve vzení.
DALŠÍ VÝSTUPY ZE STUDIÍ
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
priorita = prevence neádoucích jev
revize)
pojednává o sniování rizik sebevraedného
chování u vznných osob, myslí ale také na
pracovníky?
SNIOVÁNÍ RIZIK
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
VZNIKU SEBEVRADENÉHO CHOVÁNÍ
úast na vzpomínkovém rituálu, setkání s rodinou
zemelého klienta
DOPAD NA PRACOVNÍKY
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
CO POMÁHÁ SITUACI ZVLÁDNOUT?
zprostedkování navazující sluby
konzultaní innost pro pracovníky v pomáhajících
profesích
WWW.LUCTUS.CZ
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076
PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ
18-29.
John Howard Society of Alberta (1999). Prison and Jail Suicide.
Joukamaa, M. (1997). Prison suicide in Finland 1969-1992. Forensic Science International 89, 167-
174.
Kastová, V. (2015). Truchlení: Fáze a šance psychického procesu. Praha: Portál.
Koutek, J., Kocourková, J. (2003). Sebevraedné jednání. Praha: Portál.
Lazare, A. (1979). Unresolved Grief. In A. Lazare (Ed.), Outpatient Psychiatry: Diagnosis and
Treatment. Baltimore: Williams and Wilkens, 498-512.
Nešporová, O. (2013). O smrti a pohbívání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Northern Ireland Prison Support Services (http://www.cruse.org.uk/northern-ireland/prison-support).
Špatenková, N. et al. (2014). O posledních vcech lovka: Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha:
Galén.
U.S. Department of Justice National, National Institute of Corrections (2010). Study of Jail Suicide: 20
Years Later.
Worden, W. (2013). Smútkové poradenstvo a smútková terapia. Príruka pre odborníkov z oblasti
duševného zdravia. Trenín: Vydavatestvo F.
ZDROJE
MGR. MARTIN PEŠEK | PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉE O POZSTALÉ | WWW.LUCTUS.CZ | + 420 728 386 076

Search related