Obzornik 0606

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.neviodunum.si/issuu/posavski_obzornik/2006_arhivi/Obzornik-0606.pdf

Transcript

 • asopis za pokrajino Posavje, leto X, t. 6, etrtek, 23.3. 06, 23.200 izvodov

  POSAVSKIObzorniK IZ VSEBINE

  2 Pred lokalnimi volitvami v obini Kostanjevica na Krki3 Pogovor: mag. Andrej Vizjak4 Bo savska veriga zgrajena tri leta prej?5 Obudili spomin na krke protestante6 Uredimo si vrt7 V Sevnici e 45. salamiada8 Miss Posavja 200610 Iz obine Krko11 Iz obine Sevnica12 Iz obine Breice13 portniki Posavja 200514 Nagradna krianka16 Pet let Breikih flosarjev

  NIKO GALEA, predsednik Odbora za HE na spodnji Savi:

  Ni ne bo sprejeto brez soglasja Posavja.

  Gospodarstvo, str. 4

  Potnina plaana pri poti 1102 Ljubljana

  izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o.

  Trg svobode 98290 Sevnica

  HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.(za Skupni podvig)

  Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

  mag. ANDREJ VIZJAK,minister za gospodarstvo:

  Drava ne bo snovala projektov namesto Posavja.

  Aktualno, str. 3

  MISS POSAVJA 2006:

  Zmagovalka Sanda Lukavicaiz Krkega

  Posavska panorama, str. 8-9

  SALAMIADA V SEVNICI:

  Najbolja salama Milana Daniia s Kompolja

  Iz naih krajev, str. 7

  akajo na vladoLe e nekaj dni je do zgodovinskega prvega obiska celotne vlade Republike Slovenije v Posavju, sicer enega zadnjih v okviru vladne turneje po slovenskih regijah. Dokon-en program obiska predsednika vlade Janeza Jane ter ministrice in ministrov do za-kljuka redakcije e ni bil znan, saj je e v fazi usklajevanja. Po informacijah iz kabi-neta predsednika vlade naj bi Jana Posavje obiskal e v torek, 28. marca popoldne, ko naj bi se seel z vodstvom Nuklearne elektrarne Krko. Naslednji dan, torej v sre-do, 29. marca, bo poleg Jane v Posavju tudi celoten ministrski zbor.

  Okvirni program obiska pred-videva delovni posvet vlade od 9.30 do 11.30 ure v Termah a-te, do 17. ure sledijo loeni obiski predsednika vlade in mi-nistrov po posavskih obinah, vmes bo ob 15. uri na gradu Sevnica novinarska konferenca predsednika vlade in nekate-rih ministrov, od 17. do 19. ure pa bo v Kulturnem domu Krko potekalo sreanje vlade z u-pani, gospodarstveniki, poslan-ci in dravnim svetnikom iz Po-savja.O poteku priprav na vladni ob-isk in priakovanjih v zvezi s tem dogodkom smo povpraali vse tri posavske upane.

  Kristijan Janc, upan Obine Sevnica:

  Ne priakujem revolucijePriprave na obisk vlade pote-kajo v sodelovanju s slubo vla-de, ki pripravlja obisk, posku-amo uskladiti nae in njihove elje glede poteka obiska. Dve bistveni zadevi, na katero eli-mo opozoriti vlado, sta tretja razvojna os in hidroelektrarne na spodnji Savi. Predvsem tret-ja razvojna os je eden glavnih dolgoronih projektov za razvoj sevnike obine, zato smo tudi med pobudniki te prometne po-vezave med Koroko in Belo kra-jino. Ob vladnem obisku bi lah-ko govorili o desetih projektih, toda bolje je, da se osredotoi-mo na dva bistvena za nao pri-hodnost. Osebno pozdravljam vladne obiske po Sloveniji, prav je, da predsednik vlade in mini-stri pridejo med ljudi in se po-blie seznanijo s teavami. Sem pa realist in vem, da vse nae pobude in elje ne bodo ta-koj uresniene, upam pa, da se bodo doloene stvari po tem obisku vendarle hitreje odvija-le. Ker smo energetska regija, bomo imeli dovolj vpraanj za vlado, pa tudi glede drugih stva-

  ri, denimo visokih ol. Zaradi vladnega obiska ne priakujem revolucionarnih zgodb, so pa od-zivi na napovedani obisk pozitiv-ni. Prav je, da ne hodimo vedno mi v Ljubljano, ampak da enkrat tudi iz Ljubljane pridejo k nam v Posavje.

  Ivan Molan, upan Obine Breice:

  Osebni stik je kljuen V Breicah smatramo, da je ob-isk celotne vlade RS velik dogo-dek, saj do sedaj nobena vlada ni imela prakse, da obiskuje re-gije po Sloveniji. Obinske slu-be so pripravile nabor projektov, s katerimi elimo seznaniti pred-sednika vlade in ministre, za laje usklajevanje pa smo ime-novali tudi svojo koordinatorko, ki sodeluje s protokolom, zadol-enim za izvedbo obiska vlade v Posavju. Na glavni namen je, da vlado opozorimo na doloe-ne probleme, hkrati jim elimo predstaviti tudi nae ideje in po-bude. Med projekti, ki bi jih radi predstavili ministrom in predsed-niku vlade, izpostavljam nart iritve Letalia Cerklje ob Krki in povezavo civilnega dela leta-lia z industrijsko cono, ustano-vitev Fakultete za turizem in tr-govino, idejo o povezavi celotne regije z gospodarsko platformo, seznanitev s poplavno problema-tiko, izgradnjo podvoza Dobova in Vrbinske ceste, podpis proto-kola o obnovi prostorov Gimna-zije Breice, obnovo gradu Bre-ice, izvajanje nujne medicinske pomoi ter nadaljnje postopke v zvezi z zasebnitvom v ZD Brei-ce ter izgradnjo HE in pripadajo-e infrastrukture. Od obiska pri-akujem predvsem dogovore, ki bodo prinesli konkretne rezulta-

  te. Obisk bo omogoil tudi oseb-ni stik z vsemi ministri in pred-sednikom vlade, ki je v veini primerov kljuen pri doseganju doloenih reitev.

  Franc Bogovi, upan Obine Krko:

  Predstaviti prilonosti, ne le teaveV pripravah na vladni obisk smo pripravili teme, ki jih elimo predstaviti, za pomo pri pripra-vi vsebine obiska smo se poveza-li z Regionalno razvojno agencijo, obmono Gospodarsko zbornico in gospodarskimi drubami. Predla-gali smo obiske nekaterih podje-tij in ustanov, zdaj pa akamo na dokonen program in asovni na-rt, po katerem bo potekalo sre-anje. Priakujem, da se bo Vlada seznanila z naimi razvojnimi prio-ritetami. Priakujemo podporo pri gradnji hidroelektrarn na spod-nji Savi, pri zadevah okoli Nukle-arne elektrarne Krko in pri usta-navljanju Fakultete za energetiko. Priakujemo tudi podporo podjet-nikemu okolju, ki ga elimo zao-kroiti v gospodarsko platformo s poslovnimi conami, podjetnikim inkubatorjem... Vipap je zgod-ba zase, kjer teko priakujemo kakne reitve. elimo predstavi-ti predvsem nae prilonosti, ne le teave. Za novo programsko obdo-bje 2007-2013 moramo nekaj pro-jektov umestiti v programski del, ki ga bo podpirala drava. Bolj kot s teavami bomo Vlado sezna-nili s prilonostmi, ki jih imamo, in iskali podporo pri tem. Tu gre predvsem za podroje lovekih virov oziroma kadrov in ustvarja-nja podjetnikega okolja.

  Peter Pavlovi

  Iskanje lokacije za konno odlagalie NSRAO v Posavju

  Na agou ne bo odlagalia NSRAOLjudska iniciativa Sevnica in sevniki Obinski svet sta na ponedeljkovi seji obinskega sveta ostala vsak na svojem bregu. Pogodba, ki je bila sklenjena 7. febru-arja letos med Obino Sevnica in Agencijo za radio-aktivne odpadke, pa je splavala po Savi, z njo pa tudi 200 milijonov tolarjev, ki bi jih obina Sevnica preje-la v triletnem obdobju raziskav na obmoju agoa.

  Obinski svet Obine Sevnica je po veurni razpravi z ve-ino glasov namre odloil, da razveljavi svoje do sedaj spre-jete sklepe o raziskavah in po-tencialni gradnji odlagalia radioaktivnih odpadkov v a-gou KS Studenec. Razvelja-vitev sklepov obinskega sveta se nanaa na sklenjeno lokalno partnerstvo z Agencijo ARAO, in sicer se s tem prekinjajo tri pogodbe: Sporazum o lokalnem partnerstvu, Pogodba o izvre-

  vanju lokalnega partnerstva in Pogodba o nadomestilu za iz-vajanje raziskav. Poleg razve-ljavitve omenjenih pogodb pa je Obinski svet sprejel tudi odloitev, da ne dovoljuje no-bene lokacije za radioaktivne odpadke na obmoju obine Sevnica. S tem je Ljudska ini-ciativa dosegla spotovanje e podpisane izjave ministra Taj-nikarja iz leta 1993.

  B.M. (ve o tem na strani 2)

  Javne predstavitve postopka izbora lokacije odlagalia NSRAO v obini KrkoObina Krko je v minulem ted-nu pripravila tri javne pred-stavitve, na katerih je v so-delovanju z ARAO predstavila postopek iskanja lokacije za izgradnjo odlagalia NSRAO, program terenskih raziskav na potencialni lokaciji Vrbina ob NEK ter nain, monosti in ob-like vkljuevanja obanov v so-odloanje o vseh vidikih ume-anja odlagalia NSRAO v prostor in trajnostnem razvo-ju obine Krko. Poleg pred-stavnikov Obine Krko in ARAO so na predstavitvi stalia po-sameznih krajevnih skupnosti predstavili tudi predsedniki KS mesta Krko, KS Leskovec in KS Senovo.

  Obina Krko eli skozi odbor za razvoj obine Krko, odbor

  za okolje ter odbor za tehnino sodelovanje odpreti irok dia-log o vseh vpraanjih umea-nja odlagalia in dosedanjega sobivanja z jedrskim objek-tom. V razpravi so udeleenci odprli tevilna vpraanja glede vplivov na okolje in zdravje, o jedrski varnosti in nadomesti-lih lokalni skupnosti ter o sa-mem postopku umeanja od-lagalia.

  Formiranje odborov bo pred-vidoma zakljueno v mese-cu aprilu, v odbore pa se lah-ko vkljuijo vsi zainteresirani obani, in sicer tako, da se za delo v posameznem odbo-ru prijavijo na Obini Krko, osebno ali po telefonu kon-taktna oseba je Vanja Bogolin.

  M.D.Prvi pomladni dan so si v Kapelah polepali z otvoritvijo opazovalnega stolpa v znamenitih Jovsih. Ve na strani 7.

  AKAJO NA POMLAD Vztrajne snene zaplate so vendarle nekoliko popustile in v svoja nedrja spustile opek prvopomladanskih ro, ki jih vsi e nestrpno akamo. Tekst in foto: MKM.

 • Posavski obzornik - leto X, tevilka 6, etrtek, 23. 3. 20062 AKTUALNO Posavski obzornik - leto X, tevilka 6, etrtek, 23. 3. 2006 3AKTUALNO

  38. seja obinskega sveta KrkoObinske svetnice in svetniki bodo zasedali na 38. seji. Na dnevnem redu je predlog pripomb in predlogov k predlogu dravnega lokacijskega narta za HE Krko, predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o sklenitvi menjalne pogod-be in sporazuma o vknjibi solastnikih deleev na nepremini-nah srednjeolskih centrov v Krkem. Odloali bodo o predlogu letnega programa porta v obini Krko za leto 2006, o nai-nu financiranja politinih strank v obini in obravnavali pred-log sklepa o sprejemu programa razvoja mree javne mladin-ske infrastrukture in storitev javnega zavoda Mladinski center Krko na obmoju obine v obdobju od 2006 do 2010. Svetni-ce in svetniki bodo obravnavali e predlog odloka o prorau-nu Obine Krko za tekoe leto, predlog odloka o ustanovitvi Sveta re