Nw week 05 14

 • View
  225

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Noordwijker, 28 januari 2014

Text of Nw week 05 14

 • Stilte rond Noordwijk ZelfstandigPartij n De verkiezingscampag-nes voor de gemeenteraadsver-kiezingen zijn langzaam van start gegaan. Rond de nieuwe partij Noordwijk Zelfstandig gaan hardnekkige geruchten de ronde waarbij Gerard van Stijn als lijsttrekker wordt genoemd, zodat de vraag actueel is of lijst-trekkers buiten Noordwijk mo-gen wonen.

  Navraag door ons bij de initiatief-nemers levert niets meer op dan de mededeling dat er per 1 februari duidelijkheid komt. Het antwoord op de vraag op welke doelgroep de partij zich zou richten is er wel uit op te maken. De ondernemer heeft belangen zowel in de Kerkstraat als in de Hoofdstraat en is nadruk-kelijk actief geweest voor de Oude Dorpskern. Waarbij hij zijn kritiek richtte op de bereikbaarheid, de verkeers- en parkeerproblemen en de politieke besluitvorming. De toevoeging Zelfstandig in de naam zou erop duiden dat het gaat om een ondernemerspartij. Maar tevens dat Noordwijk een zelfstandige gemeente kan blijven. Geheimzinnigheid blijft voorlopig troef.

  Naar HALT voor te veel drankalcohol n Twee meisjes van 14 en 15 jaar zijn zaterdagavond met een alcoholvergiftiging per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het 14-jarige meisje fietste rond 20.50 uur over de Beeklaan. Zij viel steeds van haar fiets en was slecht aanspreekbaar. Voorbijgangers hielden haar tegen en waarschuw-den de politie. Een uur later kwam een meisje van 15 jaar in kennelijke staat binnenlopen in een pizzeria aan het Palaceplein. Beide meisjes zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De ouders zijn in kennis gesteld en beide meisjes worden doorverwe-zen naar bureau Halt. Onbekend is waar de meisjes dronken werden.

  28 januari 2014 JAARGANG 08 NR 5

  Oud worden in Noordwijk kan leuker

  SJC wint overtuigend van PFC

  rUBriEK n Kris Kras door de Duinen

  GEEN haaSt Bij oPrUiMEN Villa BiaNca

  lokaal betrokken en betrouwbaar UitGEVErij VErhaGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL

  politiek P3 nieuws P5 sport P15

  P11

  Virtuele extra raadszetelraad n Met ingang van de vol-gende raadsperiode schuift de fris-gekozen fractie van D66 een extra zetel aan in de raadszaal van de ge-meente Noordwijk. Virtueel wel te verstaan.Door middel van een online opinie-panel houdt de fractie contact met de inwoners van Noordwijk. Maan-delijks ontvangen deelnemers aan dit panel per email de agenda van de gemeenteraad en krijgen zij de mogelijkheid hierop te reageren. De input, verkregen via het opinie-panel wordt besproken in de frac-tievergaderingen. Tijdens zijn nieuwjaarsspeech riep burgemeester Lokker al op tot par-ticipatiedemocratie en vernieu-wing van de gemeentepolitiek. D66 nodigt alle Noordwijkers uit zich aan te melden als 22e Raads-lid. Dan wordt men maandelijks op de hoogte gehouden van de raads-agenda, kun je meedoen aan polls en eventueel bijdragen leveren aan het opinieblog WatvindtNoord-wijk.nl. Aanmelden via secretaris@d66noordwijk.nl met als onder-werp opiniepanel.

  Beach Break wil uitbreidenStraNd n De eigenaren van strandpaviljoen Beach Break willen uitbreiden op het strand ten noorden van de vuurtoren.

  Ze willen ruim 150 m2 gaan ge-bruiken om het watersportcen-trum multifunctioneel te Gaan benutten. Er wordt gedacht aan een skateboard ramp en open po-dium om kleine voorstellingen te kunnen houden. Een bijzondere

  wens het plaatsen van strandhuis-jes waar de nacht in mag worden doorgebracht, zoals die ook al naast de Koele Costa te vinden zijn. Daarnaast willen ze de toe-gankelijkheid verbeteren voor mensen met een beperking door vanaf de afslag een houten pad aan te leggen.

  Inmiddels is de gemeente op de hoogte gebracht van hun wensen

  en zijn de plannen ingediend. Te-gen het plaatsen van strandhuis-jes is van enige zijde al bezwaar gemaakt. Hier en daar zijn ook bezwaren tegen het gebruik van jeeps op dit deel van het strand omdat dit re-gelmatig tot gevaarlijke situaties zou leiden. Uiteindelijk is het de wens van de initiatiefnemers om tot een jaar-rondexploitatie te komen.

  Hier de gemeenteraad zoals die door toenmalig burgemeester Groen werd genstalleerd. De vraag is wat er van de beloftes terecht is gekomen. | Archief WS

  Verkiezingen in woord en daadVErKiEziNGEN n De gemeenteraadsverkiezingen staan op de agenda voor 19 maart. De strijd om de gunst van de kiezers is bepaald nog niet losgebarsten. De partijprogrammas zijn nauwelijks bekend.

  Komende weken zal De Noordwij-ker daarom in gesprek gaan met de politieke leiders. Met het oog op de komende raadsverkiezingen

  worden zij aan de tand gevoeld over bereikte resultaten en serieuze plannen voor de komende 4 jaar. Wekelijks krijgt 1 partij de hoofdrol

  toebedeeld, zodat in de editie van 18 maart de toezeggingen en beloftes kunnen worden opgetekend. Na-tuurlijk gaat het bij verkiezingen in belangrijke mate om de kandidaat-raadsleden en -wethouders. Maar nog belangrijker zijn de Noordwij-kers zelf. Met dit gegeven als uit-gangspunt vinden wij het belang-

  rijk om bekende en minder beken-de dorpsgenoten te vragen hierbij commentaar te leveren. Komende week als eerste aandacht voor de resultaten van Salman in de afge-lopen periode en welke toekomst Noordwijk tegemoet gaat wanneer Lijst Salman als overwinnaar uit de verkiezingen komt.

  M ed.nlM ed.nl

  Moed om te doneren!

  giro 1107

  Klanten vanExpert de Lange kunnen met hun

  vragen en service terecht bij

  Fair price Kerkstraat 1a - Noordwijk

  071-3616979

 • Heeft u uw geliefde al eens echtverwend op Valentijnsdag??

  N

  10.000,-*

  KORTING

  Autobedrijf KleverlaanGieterij 2 - Noordwijkerhout

  0252-373724www.autobedrijfkleverlaan.nl

  *Verdeeld over een geselecteerd aantal occasions,vraag naar de voorwaarden!

  KORTING

  Kom langs

  met deze advertentie

  n uw geliefde en

  ontvang een leuke

  Valentijnsattentie!

  op de occasion

  s

  van

 • politiek dinsdag 28 januari 2014de noordwijker 3Binder

  ouderenzorg

  Initiatiefnemers bereiden plannen voor om de oudere Noordwijkers straks te fa-ciliteren. Daartoe moeten de bestaande gebouwen van Groot Hoogwaak plaats maken voor torenhoge appartementencom-plexen. Met zeer comfortabele woonvoorzieningen. Maar be-langrijker nog: met voldoende aanbod van extras die ouderen straks nodig hebben. Een onder-deel daarvan is een winkelstraat-je met aanbod van de meest noodzakelijke behoeften. Zoals een apotheek, een kleine super-markt, een dokterspost, alter-natieve geneeswijzen en wat al niet. En dat zou hard nodig zijn. Want de voorspellingen zijn bepaald niet rooskleurig voor de vergrijzende Noortukkers.

  Als we de prognoses dienen te geloven dan hangt velen van ons dementie en Alzheimer boven het hoofd. Maar ook de reparatie van gewrichten, zoals knien en heupen, gaat er voor zorgen dat we veel revalidatiemiddelen nodig zullen hebben. Daarom moeten de woongelegenheden hierop worden ingericht en moeten hulpmiddelen er voor zorgen dat het leven een beetje aangenaam blijft. Als ik de plan-nen van de goedwillende accom-modatieverstrekkers lees dan ziet het er voor mijn generatie beslist niet goed uit. Niet dat ik nu direct al de euthanasieverkla-ring op de schoorsteenmantel klaarleg, maar toch is er vrees om het hart. Niet voor een mo-gelijke afrekening in het hierna-maals waar hel en verdoemenis dreigen. Die angst is er niet. Daar heb ik veel te netjes voor geleefd. Maar ik vrees ervoor om straks de touwtjes in handen te moeten geven van zogenaamde jonge mensen (meestal vijftig-plussers) die weten wat goed voor me is rn om daarnaast afhankelijk te moeten zijn van buren, familieleden, vrijwil-ligers en andere medeburgers. Want straks dementeren wij , compleet met nieuwe knien, krakende heupen en snel krim-pende grijze cellen in een par-ticipatiemaatschappij. Althans dat willen onze politieke leiders. Samen met de buurvrouw naar bejaardendansles bijvoorbeeld kan misschien nog wel leuk zijn. Maar in een rolstoel rondgere-den worden door zon goedwil-lende zeurende bewoner vanuit het oude zeedorp lijkt me vre-selijk. Om maar te zwijgen van het schrikbeeld dat dit lokale politici zijn. Die in hun daden-drang om stemmen te verwer-ven zich hebben verplicht om sociaal bezig te zijn. Waardoor men zich tegen heug en meug moet laten rondduwen in de door hen uitgekozen straten, in de door hen uitgekozen buurten bewoond door de voor hen zo belangrijke doelgroep kiezers. Om nog maar te zwijgen van het poseren tijdens de vele fo-tomomentjes waarbij vooral de wethouders voordelig ogend en glimlachend dienen te worden vereeuwigd. Waarna je er we-kenlang nog wordt herinnerd door fotos in rondslingerende lokale krantjes en jaloerse op-merkingen van de gemeenschap om je heen. Ouderen zijn de komende jaren hot. De jeugd ziet financile toekomst in ons ouder worden en wil ook nog eens onze spaarpotjes legen. En ook dat is geen aantrekkelijk toekomst beeld.

  Publieke discussie over plannen Groot Hoogwaak

  hoogwaak n De bouwplan-nen van Groot Hoogwaak houden de gemoederen in de Prinsessenbuurt behoor-lijk bezig. Bewoners van de Marijkestraat zijn ongerust over het bebouwen van een deel van het parkeerterrein Wantveld.

  Een bewoner van de Golfbaan trok, op de site van omroep BO, de inte-griteit van de wethouder ernstig in twijfel. Met de beschuldiging dat de wethouder op een een-tweetje wilde aansturen met bouwer He-ijmans om daarmee een mogelijk fiasco rondom het project Binnen-zee te voorkomen. Daarnaast werd hevige kritiek geuit op de handels-wijze van het gemeentebestuur binnen de bestaande procedures. Direct reageerde wethouder Leon van Ast ook in het openbaar op de publiek uitgesproken beschuldi-ging. Een citaat uit zijn reactie: Het is voor u als (hotel)eigenaar al vele jaren bekend dat het Wantveld ooit bebouwd zou gaan worden. Daar is zelfs een ruimtelijke visie door de gemeenteraad