of 8 /8
NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIEwsl.com.pl/tl_files/studia/WSL_Informator_2014_2015.pdf · uczestnicząc aktywnie w pracach Studenckiego Naukowego Koła Logistyki CorLog,

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA...

 • NOWOŚĆKIERUNEK LOGISTYKASTUDIA MAGISTERSKIE

 • PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW

  KOMPETENCJEJĘZYKOWE

  WIĘCEJ NIŻ DYPLOM

  SOLIDNY FUNDAMENT

  WSPÓŁPRACA BEZ GRANIC

  AKTYWNA WSPÓŁPRACAZ PONAD 30 PARTNERAMI

  WSPÓŁPRACA Z GRUPĄEDUKACYJNĄ PEARSON

  LOGISTICSLANGUAGE ACADEMY

  DODATKOWYCHKOMPETENCJI.

  DYPLOMÓW DWÓCHUCZELNI JEDNOCZEŚNIE!

  ZAAWANSOWANYCHTECHNOLOGII.

  liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej – to możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia podczas praktyk i staży. Przedsiębiorcy wpływają na programy nauczania, aby absolwenci WSL stali się w przyszłości wartościowymi pracownikami.

  to dodatkowy KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO lub NIEMIECKIEGO, który rozwija umiejętności posługiwania się słownictwem logistycznym, niezbędnym w komunikacji wewnątrz firmy i w kontaktach zagranicznych.

  to dostęp do podręczników, platformy e-learningowej oraz możliwość zdobycia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, UZNAWANEGO NA CAŁYM ŚWIECIE przez pracodawców i uczelnie wyższe.

  Studia w WSL to czas zdobywania

  W ofercie uczelni znajdziesz szereg szkoleń oraz programów certyfikujących z dziedziny logistyki (np. European Junior Logistician) oraz umiejętności interpersonalnych.

  Studiując w WSL możesz skorzystać z programu międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS+. Wyjazd na zagraniczną uczelnię to szansa na opanowanie języka obcego, poznanie nowych kultur i ciekawych ludzi. Współpraca z Technische Hochschule Wildau k. Berlina daje możliwość zdobycia

  INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA w Poznaniu, założyciel WSL – generuje innowacyjne rozwiązania dla wszystkich gałęzi gospodarki z zastosowaniem

  Naukowcy, specjaliści i praktycy prowadzą wykłady i ćwiczenia z zakresu logistyki i e-gospodarki.

 • PLANOWANIE KARIERY SPOTKANIA I WARSZTATY

  PROMOCJA NAJLEPSZYCHKOMFORT NAUKI

  Szanse na rozwój Twojej kariery zwiększy udział w spotkaniach i warsztatach z przyszłymi pracodawcami.

  Biuro Praktyk i Karier Zawodowych dba o doświadczenie zawodowe i praktyczne przygotowanie studentów. Znajdziesz tu niezbędną pomoc w wyszukiwaniu ofert

  PRAKTYK, STAŻY I PRACY.POTENCJALNYCHPRACODAWCÓW,

  Podczas tych spotkań masz okazję, aby poznać swoich

  praktyków, którzy na co dzień pracują dla RENOMOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYCZNYCH, organów rządowych i innych organizacji, w których logistyka odgrywa istotną rolę.

  NOWOCZESNAINFRASTRUKTURAI KOMFORTOWEWARUNKI DO NAUKIw kategoriach:

  Najlepsza Praca Dyplomowa,Najlepszy Absolwent.

  Firma Prologis, partner WSL, wspiera najlepszych studentów, nagradzając ich wysiłek włożony w studia i pisanie prac dyplomowych. Każdego roku firma funduje

  NAGRODY PIENIĘŻNE

  NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA

  KLIMATYZOWANY BUDYNEKW CENTRUM MIASTA

  WYPOSAŻENIE INFORMATYCZNE:SAP, I-SCALA, MONZA, GRAFFITI,QGUAR, AUTOCAD,OPROGRAMOWANIE TIMOCOM

  ELEKTRONICZNA PLATFORMAJĘZYKOWA PEARSON

  RFID – UNIKALNE NA SKALĘ KRAJU LABORATORIUMTECHNOLOGII IDENTYFIKACYJNYCH

  E-LEARNING – ELASTYCZNAI WYGODNA FORMA NAUKI

  E-INDEKS

  WSL-ONLINE – INTERNETOWAPLATFORMA KOMUNIKACJI

  BIBLIOTEKA I E-KSIĘGARNIA

  PLAN ZAJĘĆ W SMARTFONIE

  WI-FI – BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU

  STUDENT TV – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA MONITORACH NA TERENIE UCZELNI

 • Wysoka jakość, specjalizacja i rozwój praktycznego kształcenia to cechy uczelni, która otwiera drogę do zawodowego sukcesu. To cele, które już od trzynastu lat konsekwentnie realizuje Wyższa Szkoła Logistyki przygotowując młode kadry logistyczne do podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej. Silne zakorzenienie w realiach biznesowych i aktywna współpraca z przedsiębiorcami sprawia, że program nauczania i zdobywane kompetencje odpowiadają rzeczywistym oczekiwaniom pracodawców, są przez nich wysoko cenione i dają dobry początek samorealizacji. Wybierając studia w Wyższej Szkole Logistyki, dołączasz do grona tych, którzy będą w przyszłości tworzyć jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki.

  prof. zw. dr hab. ANDRZEJ KORZENIOWSKI dr h.c.REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI

  INTERNATIONAL LOGISTICSCzym są STUDIA DUALNE?Studia dualne I stopnia to innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego jednocześnie. Twoje zajęcia na uczelni przeplatają się z okresami pracy w przedsiębiorstwie, z którym podpisujesz umowę stażową. Ukończenie studiów dualnych gwarantuje uzyskanie niezbędnego doświadczenia praktycznego związanego z procesami logistycznymi. Program studiów przygotowany jest we współpracy z firmami-organizatorami stażów.Twoja wiedzaZdobędziesz praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie logistyka w dużej międzynarodowej firmie. Uzyskasz kompleksową wiedzę na temat transportu i spedycji, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania procesami i projektami, organizacji i funkcjonowania transportu, kosztów i controllingu logistyki, opakowań i logistyki zwrotnej w systemach logistycznych. Poznasz także zasady funkcjonowania systemów informacyjnych w logistyce.

  PRAKTYCZNE STUDIAW JĘZYKU ANGIELSKIM

  (50% ZAJĘĆ)

  GWARANCJA PŁATNEGO STAŻU

  W TRAKCIE STUDIÓW

  Studia dualne

 • TRANSPORT I SPEDYCJAZdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu organizacji transportu krajowego i międzynarodowego oraz przewozu towarów niebezpiecznych. Będziesz umiał stosować przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników oraz organizacji rynku drogowego w transporcie osób. Zdobędziesz międzynarodowe kwalifikacje do zarządzania firmą transportową i spedycyjną.

  Dodatkowo w ramach specjalności: Zwolnienie z części egzaminu pisemnego do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego o specjalności transport rzeczy i osób; Przygotowanie do egzaminu na Doradcę ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym i kolejowym (ADR i RID); Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej; Międzynarodowe zaświadczenie uprawniające do kierowania wózkiem jezdniowym napędzanym.

  LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJIOpanujesz zagadnienia związane z gospodarką magazynową oraz obrotem opakowaniami zwrotnymi. Nauczysz się projektować i wdrażać proste systemy logistyczne oraz posługiwać się aplikacjami informatycznymi stosowanymi w logistyce i dystrybucji, a także kalkulować koszty procesów logistycznych w handlu. Zrozumiesz ponadto strategie i struktury handlu, także elektronicznego. W ramach specjalności przygotujesz się do certyfikacji: Candidate of Senior Logistician (European Logistics Association); GS1 Barcode Certificate (GS1 Global Office); European Computer Driving Licence.

  LOGISTYKA MIEJSKAZdobędziesz wiedzę na temat organizacji działalności jednostek operujących na terenie miasta, związanych z procesami logistyki miejskiej. Przygotujesz się do pełnienia obowiązków specjalisty ds. organizacji transportu i komunikacji miejskiej. Poznasz dobre praktyki logistyczne, stosowane w miastach całego świata oraz nauczysz się je projektować i wdrażać. Wiedzę o zarządzaniu logistyką miejską możesz pogłębiać uczestnicząc aktywnie w pracach Studenckiego Naukowego Koła Logistyki CorLog, które jest organizatorem cyklicznych konferencji „Logistyka miejska”. Tu rozwiniesz nie tylko swoje naukowe zainteresowania, ale także umiejętności organizacyjne i autoprezentacyjne.

  LOGISTYKA W SPORCIEPodczas studiów dowiesz się, jak organizuje się imprezy sportowe oraz nauczysz się zarządzać logistyką w klubach sportowych. Poznasz prawne, finansowe i psychologiczne aspekty zarządzania organizacją sportową. Zdobędziesz umiejętność skutecznego komunikowania z instytucjami zewnętrznymi, poznasz także zasady sponsorowania i finansowania sportu.

  E-COMMERCE I TECHNOLOGIE MOBILNE W LOGISTYCEUzyskasz kompleksową wiedzę na temat logistycznej obsługi klienta, działań marketingowych, narzędzi informatycznych i technologii mobilnych stosowanych w e-commerce. Poznasz narzędzia służące do zarządzania łańcuchem dostaw, systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i budowanie relacji z otoczeniem, narzędzia e-gospodarki, zasady projektowania aplikacji mobilnych i internetowych oraz modelowania procesów biznesowych w UML.

  INŻYNIERIA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCHNauczysz się projektować, oceniać i doskonalić systemy logistyczne. Zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania logistycznego, połączonego z analizą danych, technikami planowania i sterowania procesami produkcji oraz metodami planowania i sterowania zaopatrzeniem w relacji z gospodarką magazynową. Poznasz zasady eksploatacji obiektów magazynowych, wdrażania i działania systemów automatycznej identyfikacji oraz wytyczne dotyczące prowadzenia zakupów i dostaw w ramach sieci zaopatrzenia.

  W ramach specjalności przygotujesz się do certyfikacji: Candidate of Senior Logistician (European Logistics Association); GS1 Barcode Certificate (GS1 Global Office); European Computer Driving Licence.

  SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCEOpanujesz działania przedwdrożeniowe związane z zarządzaniem projektami i mapowaniem procesów. Poznasz programy, służące do tworzenia baz danych i wykorzystania ich w działalności przedsiębiorstwa, szczególnie w procesach logistycznych, a także narzędzia i systemy informatyczne, znajdujące zastosowanie w branży TSL w ujęciu zarówno firmy, jak i łańcucha dostaw.

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACYZdobędziesz wiedzę i kompetencje spełniające aktualne wymagania zawodowe potrzebne do wykonywania funkcji doradczych w zarządzaniu firmą. Przygotujesz się do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów oraz procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zgodnie z prawem polskim, europejskim i standardami światowymi. Zdobytą wiedzę połączysz z umiejętnościami i technikami skutecznego kierowania zespołami.

  W ramach specjalności możesz zdobyć: Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy; Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP; Świadectwo ukończenia pełnowymiarowego kursu dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.

  ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W MŚPZdobędziesz kompleksową wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Poznasz zasady zarządzania zapasami, łańcuchem dostaw i jakością w logistyce, a także niezbędne elementy prawa i ekonomiki transportu. Przygotujesz się do pełnienia funkcji kierowniczych w centrach logistycznych, samodzielnego specjalisty ds. logistyki w firmach handlowych i dystrybucyjnych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, związanej ze świadczeniem usług logistycznych.

  ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄOpanujesz umiejętności związane ze zdobywaniem klientów, prowadzeniem rozmów handlowych, tworzeniem relacji z klientami, sztuką prezentacji i negocjacjami. Będziesz umiał stworzyć interesującą ofertę handlową i skutecznie zaprezentować ją klientom. Poznasz zasady merchandisingu i budowania programów lojalnościowych.

  EKOLOGISTYKAPoznasz rolę i zadania logistyki zwrotnej. Zrozumienie relacji pomiędzy logistyką i środowiskiem umożliwi podejmowanie racjonalnych decyzji. Poznasz znaczenie prawidłowej, systemowej gospodarki odpadami. Będziesz potrafił wykorzystywać rozwiązania logistyczne w organizacji, realizacji i kontroli gospodarki odpadami. Poznasz prawne uwarunkowania gospodarki odpadami i będziesz umiał wykorzystywać je w praktyce. Zdobędziesz wiedzę o technologiach przetwórstwa odpadów. Nauczysz się diagnozować i doskonalić organizację i działanie gospodarki odpadami w mieście/gminie.

  NIE WZROSNĄw trakcie dalszych lat nauki.

  WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KOSZTÓW STUDIÓW DUALNYCH I WYNAGRODZENIA NA STAŻU SZUKAJ NA WWW.WSL.COM.PL

 • PROJEKTOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCHOpanujesz wiedzę z zakresu modelowania procesów logistycznych i analizy danych operacyjnych oraz wyników symulacji za pomocą narzędzi informatycznych. Na tej podstawie nauczysz się, jak optymalizować procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Program specjalności przygotowuje do zdobycia: Certyfikatu ze znajomości oprogramowania symulacyjnego iGrafx; Certyfikatu ECDL STANDARD S1 - Użytkowanie baz danych; Certyfikatu ECDL ADVANCE A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne.

  MENEDŻER LOGISTYKIZdobędziesz umiejętności związane z organizacją i projektowaniem, koordynacją oraz bezpośrednim nadzorem funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw. Poznasz sposoby efektywnego zarządzania procesamilogistycznymi, aby uzyskać najlepszą efektywność pracy i sprawność organizacji oraz zapewnić wymaganypoziom obsługi klienta. Zdobędziesz kwalifikacje do pracy jako specjalista lub menedżer w obszarze logistyki, łańcucha dostaw i koordynacji operacji w sieciach dostaw, współpracy z dostawcami, magazynowania, logistyki produkcji, transportu, dystrybucji czy obsługi klienta.

  LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWNauczysz się sprawnie zarządzać przepływem surowców, materiałów i produktów w obrębie przedsiębiorstwa oraz między podmiotami gospodarczymi w ramach łańcucha dostaw, poczynając od źródeł zaopatrzenia, a kończąc na obsłudze klienta finalnego. Poznasz rozwiązania z zakresu zarządzania przepływem informacji dzięki czemu będziesz umiał efektywnie odpowiadać na potrzeby rynku. Posiądziesz wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania procesami magazynowania, transportu i obsługi zapasów realizując zamówienia klienta w taki sposób, aby czuł się wyróżniony jakością obsługi.

  ZARZĄDZANIE USŁUGAMI KURIERSKIMIPoznasz zasady działania rynku usług kurierskich, w tym podstawowe regulacje prawne dotyczące rynku usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do planowania, organizowania i kontroli zadań na poziomie operacyjnym – harmonogramowanie dostaw, sposoby naliczania opłat i ubezpieczenia przesyłek, obieg dokumentów, systemy doręczeń przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych. Poznasz zastosowanie nowoczesnych technologii transportu i zarządzania flotą pojazdów, znajomością efektywnego przygotowania, rozliczania i analizy procesów kurierskich.

  MENEDŻER SPRZEDAŻYNabędziesz umiejętności związane ze zdobywaniem klientów, negocjacjami i prowadzeniem rozmów handlowych, tworzeniem relacji z klientami, tworzeniem programów lojalnościowych, analizą wyników sprzedaży oraz podstawy zarządzania działem sprzedaży (działem handlowym) w przedsiębiorstwie.

  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Nauczysz się zarządzać wszelkiego rodzaju nieruchomościami - mieszkaniowymi, instytucjonalnymi, logistycznymi, handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi. Poznasz zasady wyceny nieruchomości z zastosowaniem podejścia porównawczego. Dowiesz się, na czym polega pośrednictwo w transakcjach przenoszenia praw do nieruchomości i będziesz potrafił wskazać właścicielowi nieruchomości alternatywne sposoby jej użytkowania.

  RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWZdobędziesz umiejętności związane z prowadzeniem rachunkowości w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywaniem wiedzy z zakresu rachunkowości na potrzeby analizy finansowej, a także zarządzania przedsiębiorstwem. Poznasz metody kalkulacji kosztów przedsiębiorstwa oraz sposoby efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami osobowymi i rzeczowymi. Nauczysz się określać rentowność działalności przedsiębiorstwa, wartościować stanowiska pracy i zarządzać ryzykiem.

 • LOGISTYKA

  KONTAKT Z BIUREM REKRUTACJI:

  Decydując się na studia spójrz na szerszy kontekst wybranej dziedziny. Logistyka jest procesem planowania, realizacji i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych i związanych z nimi informacjami, z punktu ich pochodzenia do punktukonsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb klienta. Jako absolwent studiów logistycznych masz szansę na

  ZATRUDNIENIE NIEMALW KAŻDEJ DZIAŁALNOŚCIGOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ.

  SPECJALISTA DS. INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJSPEDYTOR KOLEJOWY

  SPEDYTOR LOTNICZYSPECJALISTA DS. CELNYCH

  MENEDŻER DS. ZARZĄDZANIA FLOTĄSPEDYTOR DROGOWY

  SPECJALISTA DS. STANDARDÓW KURIERSKICHDYSPOZYTOR SEKCJI UTRZYMANIA PROCESÓWSORTOWNICZYCH

  SPECJALISTA DS. EKSPORTU I IMPORTUSPEDYTOR MORSKI

  KIEROWNIK MAGAZYNUSPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA I TRANSPORTUWEWNĘTRZNEGO

  INŻYNIER PROCESÓW MAGAZYNOWYCHKIEROWNIK DS. KONTROLI STANÓWMAGAZYNOWYCH

  KIEROWNIK TERMINALA KONTENEROWEGOMENEDŻER ŁAŃCUCHA DOSTAW

  INŻYNIER JAKOŚCIKIEROWNIK PLANOWANIA PROCESUPRODUKCJI I LOGISTYKI

  INŻYNIER SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCHDYREKTOR DS. SYSTEMÓW IDENTYFIKACYJNYCH

  Wyższa Szkoła Logistykiul. E. Estkowskiego 6(wejście B od ul. Szyperskiej)pokój 7, parter61-755 Poznań

  [email protected] 61 852 95 55, 61 850 47 76fax 61 850 47 72GG 23333121

  Godziny otwarcia:pon. - pt. - 8.00 - 16.00sob. - 8.00 - 14.00

  PRZYKŁADOWE STANOWISKA PRACY