of 12 /12
Pengenalan 1. Proses pembandaran merupakan satu proses penumpuan penduduk di kawasan Bandar. 2. proses pembandaran juga dikenali sebagai proses urbanisasi. 3. Proses pembandaran boleh menyebabkan perubahan dalam: (a) Jumlah penduduk (b) Fungsi bandar (c) Penggunaan tanah (d) Cara hidup penduduk 4. Bandar-bandar di Malaysia mengalami pembandaran yang pesat selepas negara mencapai kemerdekaan. 5. Jumlah penduduk di bandar bertambah dengan cepat kerana migrasi luar bandar ke bandar berlaku dengan giat disebabkan penduduk luar bandar ingin mencari lebih banyak peluang pekerjaan di bandar. 6. Bandar-bandar besar yang berlaku pembandaran ialah seperti: (a) Kuala Lumpur (b) Georgetown (c) Ipoh (d) Johor Bahru (e) Kuantan 7. Pembandaran menyebabkan jumlah penduduk disesuatu kawasan bertambah dengan banyak.

NOTAPEMBANDARAN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nota

Text of NOTAPEMBANDARAN

Pengenalan1. Proses pembandaran merupakan satu proses penumpuan penduduk di kawasan Bandar.2. proses pembandaran juga dikenali sebagai proses urbanisasi.3. Proses pembandaran boleh menyebabkan perubahan dalam:(a) Jumlah penduduk(b) Fungsi bandar() Penggunaan tanah(d) !ara hidup penduduk". Bandar#bandar di $alaysia mengalami pembandaran yang pesat selepas negara menapai kemerdekaan.%. Jumlah penduduk di bandar bertambah dengan epat kerana migrasi luar bandar ke bandar berlaku dengan giat disebabkan penduduk luar bandar ingin menari lebih banyak peluang pekerjaan di bandar. &. Bandar#bandar besar yang berlaku pembandaran ialah seperti:(a) 'uala (umpur(b) )eorgetown() *poh(d) Johor Bahru(e) 'uantan+. Pembandaran menyebabkan jumlah penduduk disesuatu kawasan bertambah dengan banyak.,. *ni adalah kadar kerana pertambahan semula jadi penduduk meningkat dan migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar.-. 'egiatan ekonomi sesuatu kawasan yang mengalami proses pembandaran akan berubah dari sektor primer kepada sector sekunder dan tertier.1.. 'eadaan ini bermakna sesuatu kawasan itu tidak lagi hanya ber/ungsi sebagai pusat pertanian0 perikanan tetapi ber/ungsi sebagai pusat perniagaan0 perdagangan0 perindustrian dan perkhidmatan.11. Pihak berkuasa tempatan telah menyediakan banyak kemudahan asas dikawasan pembandaran untuk memenuhi keperluan penduduk yangsemakin ramai.11. 'emudahan yang ditambahkan di kawasan pembandaran adalah sepertijaringan jalan raya0 hospital0 perumahan0 sekolah dan taman rekreasi.13. 2ujuannya adalah supaya penduduk di kawasan pembandaran dapatkemudahan yang sempurna dan dapat meningkatkan tara/ hiduppenduduk. Faktor#/aktor 3ang $empengaruhi Pembandaran 4egara $alaysia1. Faktor#/aktor yang mempengaruhi pembandaran $alaysia ialah:(a) 5asar kerajaan (ga6ernan)(b) Peluang pekerjaan() $igrasi penduduk1. 5asar 7konomi Baru 1-+. dan 8anangan (ima 2ahun yangmemperkenalkan pembukaan kawasan baru dan bandar kecil telah menyebabkan proses pembandaran berlaku dengan pesat di bandar dan kawasan sekitarnya.1. 2indakan ini telah menyebabkan ramai penduduk dari luar bandar berhijrah ke bandar untuk menari pekerjaan yang lebih baik.3. 2erdapat beberapa kawasan di setiap negeri di $alaysia diisytiharkan oleh kerajaan sebagaikawasan perindustrian iaitu Petaling Jaya0 Bayan (epas0 9ir 'eroh0 Pasir )udang dan sebagainya.". 5i samping itu0 kerajaan juga menubuhkan Zon Perdagangan Bebas di beberapa tempat seperti Petaling Jaya0 :ungei ;ay0 Bayan (epas dan Pasir )udang.%.