NATURSYN OG NATURFORVALTNING Natursyn og naturforvaltning – Anders Blأ¦del Gottlieb Hansen holdninger

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NATURSYN OG NATURFORVALTNING Natursyn og naturforvaltning – Anders Blأ¦del Gottlieb Hansen...

 • NATURSYN OG NATURFORVALTNING

  EN UNDERSØGELSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM HOLDNING OG HANDLING

  ANDERS BLÆDEL GOTTLIEB HANSEN

  2004

 • Natursyn og naturforvaltning – Anders Blædel Gottlieb Hansen

  ii

  Kolofon Titel: Natursyn og naturforvaltning. En undersøgelse af sammenhængen mellem holdning og handling. Forfatter: Anders Blædel Gottlieb Hansen. Gruppenummer: 2182. Vejledere: Bo Elling og Claus Heinberg. Rapporten er et 2. dobbeltmodulprojekt på den teknologiske samfundsvidenskabelige planlægger uddannelse. Institut for Miljø, Teknologi og Samfund. Roskilde Universitets Center. Udgivelsestidspunkt: Juni 2004. Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Internet: Rapporten findes også som PDF-fil på: http://www.akira.ruc.dk/~abgh/

  http://www.akira.ruc.dk/~abgh/

 • Natursyn og naturforvaltning – Anders Blædel Gottlieb Hansen

  iii

  Resume Projektet undersøger sammenhængen mellem holdning og handling ved at stille spørgsmålene: Hvordan kan det illustreres at natursynet giver sig til udtryk i praksis? og på hvilken måde er vores nuværende natursyn problematisk? Fremgangsmåden har været først at undersøge begrebet natur samt den historiske baggrund for vores nuværende natursyn. Det konkluderes at natursynet igennem historien trækker sit spor ved at bestemte idéers virkningshistorie er medansvarlige for nutidens problematiske natursyn og at begrebet natur hverken er et ord løsrevet fra virkeligheden, eller et begreb for én bestemt virkelighed. Natursynets udtryk i praksis undersøges via konkurrerende naturopfattelser indenfor naturforvaltningen (vildhedsparadigmet og kulturlandskabsparadigmet) og via naturbeskyttelsens historie i Danmark samt natursynets rolle i naturforvaltningen. Med udgangspunkt i vildhedsparadigmet og kulturlandskabsparadigmet konkluderes det at opfattelsen af menneskets relation til naturen har konsekvenser for konkrete anbefalinger til naturforvaltning. Ud fra naturbeskyttelsens historie i Danmark konkluderes det at de skiftende motiver for fredning kan ses som et udtryk for skiftende natursyn. Om natursynets rolle i naturforvaltningen konkluderes det at både vildhedsparadigmet og kulturlandskabsparadigmets praktiske anbefalinger til naturforvaltningen er adækvate svar på de mangler og problemer der er i dansk naturforvaltning. Men kulturlandskabsparadigmets antagelser er i en fredningsoptik i højere grad af praktisk relevans end vildhedsparadigmets antagelser. Med den jyske hede som eksempel illustreres det hvordan natursynet giver sig til udtryk i praksis. Det konkluderes at heden tegner et komplekst billede hvor landskabet ikke blot viser sig at være noget objektivt givet der træder frem for os, men et symbolsk sted som er stærkt forbundet med tidens fremherskende ideologi og værdier. Skiftet fra et nyttepræget til et rekreativt natursyn illustreres også med heden. Heden viser også at konsekvenserne af vildhedsparadigmets anbefalinger fører til en anden slags natur end den der kræver pleje for at bestå, som f.eks. heden. Kulturlandskabsparadigmets antagelser udfoldes således i det natursyn der kommer til udtryk i opretholdelsen af heden. Opretholdelsen af heden forstås bedst i et kulturhistorisk perspektiv hvori det erkendes at heden er et kulturprodukt der er skabt og til stadighed skabes af en interaktion mellem samfundet og omgivelserne. Grundlaget for vores nuværende natursyn undersøges. Det konkluderes at det er bevægelsen fra helhed til del i den videnskabelige erkendelsesproces der er medansvarlig for nutidens problematiske natursyn. Med begrebet kontekstbinding vises det at vi ofte søger at tolke og løse problemerne indenfor den samme kontekst som er anledning til problemet, hvilket er problematisk idet problemerne risikerer at befæstes i stedet for at blive løst. En løsning kræver et alternativ der bryder med konteksten. Nutidens natursyn er blevet indkredset som paradoksalt og antropocentrisk. Med Monod og Løgstrup er fastlåsninger og åbninger i relation til natursyn blevet undersøgt. Det konkluderes at natursynet er ontologisk og integreret i samfundets kosmologi. Brud med konteksten er svært da historiske forestillinger er så dybt indlejret i samfundet og vores bevidsthed at der ikke sættes spørgsmålstegn ved dem. Økologien fremdrages som et realiseret alternativ der bryder med konteksten. På baggrund af projektet kan det konkluderes at holdning og handling er tæt sammenvævet på en måde der nærmere er dialektisk end monokausal, og at det er erkendelsen af denne sammenvævnings karakter der er forudsætningen for at ændre på vores nuværende problematiske natursyn, thi som et samfunds forestilling om naturen er ordnet, således er også dets handlinger med naturen indrettet, og natursynet er overordnede holdepunkter for principielle og handlingsbærende valg.

 • Natursyn og naturforvaltning – Anders Blædel Gottlieb Hansen

  iv

  FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt vil jeg takke de personer der undervejs har været mig behjælpelig. En særlig tak går til Jens Christensen (AUC) for opbyggelig kritik og for gode samtaler om den uhåndterlige størrelse ’natur’. Peder Agger (RUC) skal have tak for kritik af et tidligt udkast af projektet. Rasmus Ejrnæs (DMU) skal have tak for imødekommenhed og hjælpsomhed i forbindelse med spørgsmål om paradigmer og naturforvaltning. For utrættelig korrekturlæsning takker jeg min far og Tove. Og til sidst selvfølgelig en tak til min vejledere Bo Elling og Claus Heinberg.

  Frederiksberg, maj 2004

  Anders Blædel Gottlieb Hansen

  ”Græsset er underligt højt for mig, som ligger med næsen mod jord. Bøjer jeg mig så dybt, som jeg kan, vokser min verden sig stor.” (1. vers af Tom Kristensens digt ’Græs’)

 • Natursyn og naturforvaltning – Anders Blædel Gottlieb Hansen

  v

  Natursyn og naturforvaltning - Indhold

  1 INDLEDNING............................................................................................... 1

  1.1 PROBLEMFELT.............................................................................................................................1 1.1.1 Introduktion.........................................................................................................................1 1.1.2 Motivation ...........................................................................................................................2 1.1.3 Afgrænsning ........................................................................................................................4 1.1.4 Vejen frem eller vejen tilbage? ...........................................................................................5

  1.2 PROBLEMFORMULERING..............................................................................................................6 1.3 PROJEKTETS DISPOSITION............................................................................................................7 1.4 METODE......................................................................................................................................8

  2 AT BEGRIBE NATUREN .......................................................................... 10 2.1 NATURBEGREBERNES MANGFOLDIGHED ...................................................................................10 2.2 NATUR OG NATURSYN...............................................................................................................12 2.3 OPSUMMERING..........................................................................................................................13

  3 NATURSYN I HISTORISK PERSPEKTIV................................................. 14 3.1 DEN MYTISKE TIDSALDER – NATUR OG MENNESKE ER EN ENHED..............................................14 3.2 ANTIKKENS FORHOLD TIL NATUREN – NATUREN SOM MØNSTER OG IDEAL................................15 3.3 MIDDELALDEREN - NATUREN SOM ’DET LAVERE’ ELLER SOM ’SKABERVÆRKET’......................16 3.4 RENÆSSANCEN OG OPLYSNINGSTIDEN ......................................................................................18 3.5 NYERE TID.................................................................................................................................20 3.6 OPSUMMERING..........................................................................................................................21

  4 KONKURRERENDE NATUROPFATTELSER INDENFOR NATURFORVALTNING ............................................................................... 22

  4.1 INDLEDNING – NATUR VERSUS KULTUR.....................................................................................22 4.2 VILDHEDSPARADIGMET.............................................................................................................25

  4.2.1 Opsummering på vildhedsparadigmet / compositionalism...............................................29 4.3 KULTURLANDSKABSPARADIGMET.............................................................................................29

  4.3.1 Opsummering på kulturlandskabsparadigmet ..................................................................31 4.4 NATURFORVALTNING – HINSIDES PARADIGMER OG DIKOTOMIER..............................................31 4.5 OPSUMMERING..........................................................................................................................33

  5 NATURBESKYTTELSENS SKIFTENDE KARAKTER I DANMARK ...